PERKOMPUTILA SILABA ANALIZO DE LA VORTPROVIZO DE PIV 2002
  Efektivigis Marc Bavant

----------------------------------------------------------------

Nombro de vortoj: 47387
Nombro de ĉeneroj: 336752
Nombro de malsamaj konsonantaj ĉeneroj: 1095
Nombro de vortokomencaj atakoj: 108
Nombro de silaboj: 177078
Nombro de malsamaj silaboj: 2514
Nombro de necertaj silablimoj: 5060 el inter 129691 silablimoj (t.e. 3.9 %)

----------------------------------------------------------------

ENHAVO


----------------------------------------------------------------

DISMETO DE LA VORTOJ LAŬ ĈENEROJ KAJ SILABOJ
  "Ĉenero" estas vokalo aŭ koneksa konsonanta grupo
  Silabado laŭ la reguloj de PIV
  Silabolimoj montritaj per . (se certaj) aŭ ° (se necertaj)

a-vorto: a v o rt o : a.vor.to
Aarono: a a r o n o : a.a.ro.no
Abadono: a b a d o n o : a.ba.do.no
abako: a b a k o : a.ba.ko
abandoni: a b a nd o n i : a.ban.do.ni
abandonismo: a b a nd o n i sm o : a.ban.do.nis.mo
abandono: a b a nd o n o : a.ban.do.no
abateco: a b a t e c o : a.ba.te.co
abatejo: a b a t e j o : a.ba.te.jo
abatino: a b a t i n o : a.ba.ti.no
abatiso: a b a t i s o : a.ba.ti.so
abato: a b a t o : a.ba.to
abazio: a b a z i o : a.ba.zi.o
abdiki: a bd i k i : ab.di.ki
abdiko: a bd i k o : ab.di.ko
abdomeno: a bd o m e n o : ab.do.me.no
abdukcio: a bd u kc i o : ab.duk.ci.o
abduktoro: a bd u kt o r o : ab.duk.to.ro
abela ofrio: a b e l a o fr i o : a.be.la.of.ri.o
abela: a b e l a : a.be.la
Abelardo: a b e l a rd o : a.be.lar.do
abelejo: a b e l e j o : a.be.le.jo
abelisto: a b e l i st o : a.be.lis.to
abelkesto: a b e lk e st o : a.bel.kes.to
abelkesto: a b e lk e st o : a.bel.kes.to
abelkorbo: a b e lk o rb o : a.bel.kor.bo
abelmanĝulo: a b e lm a nĝ u l o : a.bel.man.ĝu.lo
abelo: a b e l o : a.be.lo
abelsvarmo: a b e lsv a rm o : a.bel°svar.mo
abelujo: a b e l u j o : a.be.lu.jo
abelvakso: a b e lv a ks o : a.bel.vak.so
aberacii: a b e r a c i i : a.be.ra.ci.i
aberacio: a b e r a c i o : a.be.ra.ci.o
abevilio: a b e v i l i o : a.be.vi.li.o
abiaro: a b i a r o : a.bi.a.ro
abio: a b i o : a.bi.o
abiogenezo: a b i o g e n e z o : a.bi.o.ge.ne.zo
abiopiceo: a b i o p i c e o : a.bi.o.pi.ce.o
abipiceo: a b i p i c e o : a.bi.pi.ce.o
Abisenio: a b i s e n i o : a.bi.se.ni.o
abiseno: a b i s e n o : a.bi.se.no
Abisenujo: a b i s e n u j o : a.bi.se.nu.jo
abisma: a b i sm a : a.bis.ma
abismo: a b i sm o : a.bis.mo
Abiŝag: a b i ŝ a g : a.bi.ŝag
abituriento: a b i t u r i e nt o : a.bi.tu.ri.en.to
abĵuri: a bĵ u r i : ab.ĵu.ri
ablacio: a bl a c i o : a.bla.ci.o
ablativo: a bl a t i v o : a.bla.ti.vo
abnegacii: a bn e g a c i i : ab.ne.ga.ci.i
abnegacio: a bn e g a c i o : ab.ne.ga.ci.o
Abnero: a bn e r o : ab.ne.ro
abnorma: a bn o rm a : ab.nor.ma
aboclibro: a b o cl i br o : a.boc.li.bro
aboco: a b o c o : a.bo.co
aboco: a b o c o : a.bo.co
aboli: a b o l i : a.bo.li
abolicii: a b o l i c i i : a.bo.li.ci.i
abolismo: a b o l i sm o : a.bo.lis.mo
abolo: a b o l o : a.bo.lo
abomaso: a b o m a s o : a.bo.ma.so
abomena: a b o m e n a : a.bo.me.na
abomenaĵo: a b o m e n a ĵ o : a.bo.me.na.ĵo
abomeni: a b o m e n i : a.bo.me.ni
abomenigi: a b o m e n i g i : a.bo.me.ni.gi
abomeninda: a b o m e n i nd a : a.bo.me.nin.da
abomeno: a b o m e n o : a.bo.me.no
abona: a b o n a : a.bo.na
abonanto: a b o n a nt o : a.bo.nan.to
abonebla: a b o n e bl a : a.bo.ne.bla
aboni: a b o n i : a.bo.ni
abono: a b o n o : a.bo.no
abonpago: a b o np a g o : a.bon.pa.go
abonpago: a b o np a g o : a.bon.pa.go
aborigeno: a b o r i g e n o : a.bo.ri.ge.no
abortaĵo: a b o rt a ĵ o : a.bor.ta.ĵo
abortema: a b o rt e m a : a.bor.te.ma
aborti: a b o rt i : a.bor.ti
abortigi: a b o rt i g i : a.bor.ti.gi
abortigilo: a b o rt i g i l o : a.bor.ti.gi.lo
abortitaĵo: a b o rt i t a ĵ o : a.bor.ti.ta.ĵo
aborto: a b o rt o : a.bor.to
Abrahama: a br a h a m a : a.bra.ha.ma
Abrahamo: a br a h a m o : a.bra.ha.mo
abrazia: a br a z i a : a.bra.zi.a
abrazio: a br a z i o : a.bra.zi.o
abrikota: a br i k o t a : a.bri.ko.ta
abrikotarbo: a br i k o t a rb o : a.bri.ko.tar.bo
abrikoto: a br i k o t o : a.bri.ko.to
abrikotujo: a br i k o t u j o : a.bri.ko.tu.jo
abrogacii: a br o g a c i i : a.bro.ga.ci.i
abrogi: a br o g i : a.bro.gi
abrogo: a br o g o : a.bro.go
abrotano: a br o t a n o : a.bro.ta.no
abrupta: a br u pt a : a.brup.ta
abrupte: a br u pt e : a.brup.te
Abruzo: a br u z o : a.bru.zo
abscesi: a bsc e s i : ab°sce.si
absceso: a bsc e s o : ab°sce.so
absciso: a bsc i s o : ab°sci.so
absideto: a bs i d e t o : ab.si.de.to
absido: a bs i d o : ab.si.do
absinta likvoro: a bs i nt a l i kv o r o : ab.sin.ta.lik.vo.ro
absintaĵo: a bs i nt a ĵ o : ab.sin.ta.ĵo
absintismo: a bs i nt i sm o : ab.sin.tis.mo
absinto: a bs i nt o : ab.sin.to
absoluta alteco: a bs o l u t a a lt e c o : ab.so.lu.ta.al.te.co
absoluta humido: a bs o l u t a h u m i d o : ab.so.lu.ta.hu.mi.do
absoluta permeablo: a bs o l u t a p e rm e a bl o : ab.so.lu.ta.per.me.a.blo
absoluta solfeĝo: a bs o l u t a s o lf e ĝ o : ab.so.lu.ta.sol.fe.ĝo
absoluta: a bs o l u t a : ab.so.lu.ta
absolute kontinua distribuo: a bs o l u t e k o nt i n u a d i str i b u o : ab.so.lu.te.kon.ti.nu.a.dis°tri.bu.o
absolute: a bs o l u t e : ab.so.lu.te
absolutismo: a bs o l u t i sm o : ab.so.lu.tis.mo
absoluto: a bs o l u t o : ab.so.lu.to
absolvi: a bs o lv i : ab.sol.vi
absorbi: a bs o rb i : ab.sor.bi
absorbiĝi: a bs o rb i ĝ i : ab.sor.bi.ĝi
absorbiĝo: a bs o rb i ĝ o : ab.sor.bi.ĝo
absorbiteco: a bs o rb i t e c o : ab.sor.bi.te.co
abstemio: a bst e m i o : ab°ste.mi.o
abstina: a bst i n a : ab°sti.na
abstinado: a bst i n a d o : ab°sti.na.do
abstinemo: a bst i n e m o : ab°sti.ne.mo
abstinenco: a bst i n e nc o : ab°sti.nen.co
abstini: a bst i n i : ab°sti.ni
abstino: a bst i n o : ab°sti.no
abstinulo: a bst i n u l o : ab°sti.nu.lo
abstrakta: a bstr a kt a : ab°strak.ta
abstraktaĵo: a bstr a kt a ĵ o : ab°strak.ta.ĵo
abstrakteco: a bstr a kt e c o : ab°strak.te.co
abstrakti: a bstr a kt i : ab°strak.ti
abstraktismo: a bstr a kt i sm o : ab°strak.tis.mo
absurda: a bs u rd a : ab.sur.da
absurdaĵo: a bs u rd a ĵ o : ab.sur.da.ĵo
absurdeco: a bs u rd e c o : ab.sur.de.co
absurdo: a bs u rd o : ab.sur.do
Abŝalomo: a bŝ a l o m o : ab.ŝa.lo.mo
Abudabio: a b u d a b i o : a.bu.da.bi.o
Abuĝo: a b u ĝ o : a.bu.ĝo
abulio: a b u l i o : a.bu.li.o
abunda: a b u nd a : a.bun.da
abunde: a b u nd e : a.bun.de
abundeco: a b u nd e c o : a.bun.de.co
abundi: a b u nd i : a.bun.di
abundo: a b u nd o : a.bun.do
abundokorno: a b u nd o k o rn o : a.bun.do.kor.no
abutilo: a b u t i l o : a.bu.ti.lo
abutmento: a b u tm e nt o : a.but.men.to
acerba: a c e rb a : a.cer.ba
acerfolia platano: a c e rf o l i a pl a t a n o : a.cer.fo.li.a.pla.ta.no
acero: a c e r o : a.ce.ro
acersukero: a c e rs u k e r o : a.cer.su.ke.ro
acetabulo: a c e t a b u l o : a.ce.ta.bu.lo
acetacido: a c e t a c i d o : a.ce.ta.ci.do
acetata acido: a c e t a t a a c i d o : a.ce.ta.ta.a.ci.do
acetata aldehido: a c e t a t a a ld e h i d o : a.ce.ta.ta.al.de.hi.do
acetata anhidrido: a c e t a t a a nh i dr i d o : a.ce.ta.ta.an.hi.dri.do
acetato: a c e t a t o : a.ce.ta.to
acetbakterioj: a c e tb a kt e r i o j : a.cet.bak.te.ri.oj
acetigaj bakterioj: a c e t i g a jb a kt e r i o j : a.ce.ti.gaj.bak.te.ri.oj
acetigi: a c e t i g i : a.ce.ti.gi
acetileno: a c e t i l e n o : a.ce.ti.le.no
acetili: a c e t i l i : a.ce.ti.li
acetilkolino: a c e t i lk o l i n o : a.ce.til.ko.li.no
acetilo: a c e t i l o : a.ce.ti.lo
acetilsalikata acido: a c e t i ls a l i k a t a a c i d o : a.ce.til.sa.li.ka.ta.a.ci.do
acetilsalikilata acido: a c e t i ls a l i k i l a t a a c i d o : a.ce.til.sa.li.ki.la.ta.a.ci.do
aceto: a c e t o : a.ce.to
acetonemio: a c e t o n e m i o : a.ce.to.ne.mi.o
acetonilo: a c e t o n i l o : a.ce.to.ni.lo
acetono: a c e t o n o : a.ce.to.no
acetonurio: a c e t o n u r i o : a.ce.to.nu.ri.o
acida brasiko: a c i d a br a s i k o : a.ci.da.bra.si.ko
acida ĉerizo: a c i d a ĉ e r i z o : a.ci.da.ĉe.ri.zo
acida fendado: a c i d a f e nd a d o : a.ci.da.fen.da.do
acida fendiĝo: a c i d a f e nd i ĝ o : a.ci.da.fen.di.ĝo
acida insilado: a c i d a i ns i l a d o : a.ci.da.in.si.la.do
acida karbonato: a c i d a k a rb o n a t o : a.ci.da.kar.bo.na.to
acida pluvo: a c i d a pl u v o : a.ci.da.plu.vo
acida sulfato: a c i d a s u lf a t o : a.ci.da.sul.fa.to
acida sulfito: a c i d a s u lf i t o : a.ci.da.sul.fi.to
acida: a c i d a : a.ci.da
acidaĵo: a c i d a ĵ o : a.ci.da.ĵo
acideco: a c i d e c o : a.ci.de.co
acideta: a c i d e t a : a.ci.de.ta
acidetigi: a c i d e t i g i : a.ci.de.ti.gi
acidigi: a c i d i g i : a.ci.di.gi
acidiĝo: a c i d i ĝ o : a.ci.di.ĝo
acidimetro: a c i d i m e tr o : a.ci.di.me.tro
acidkremo: a c i dkr e m o : a.cid°kre.mo
acidmordi: a c i dm o rd i : a.cid.mor.di
acidnombro: a c i dn o mbr o : a.cid.nom°bro
acido: a c i d o : a.ci.do
acidometro: a c i d o m e tr o : a.ci.do.me.tro
acidozo: a c i d o z o : a.ci.do.zo
acidrostaĵo: a c i dr o st a ĵ o : a.ci.dros.ta.ĵo
acino: a c i n o : a.ci.no
acipensero: a c i p e ns e r o : a.ci.pen.se.ro
acipenseroformaj: a c i p e ns e r o f o rm a j : a.ci.pen.se.ro.for.maj
Aciso: a c i s o : a.ci.so
Acora laŭro: a c o r a l a ŭr o : a.co.ra.laŭ.ro
Acoroj: a c o r o j : a.co.roj
aĉa: a ĉ a : a.ĉa
aĉaĵaro: a ĉ a ĵ a r o : a.ĉa.ĵa.ro
aĉaĵo: a ĉ a ĵ o : a.ĉa.ĵo
aĉetado: a ĉ e t a d o : a.ĉe.ta.do
aĉetanto: a ĉ e t a nt o : a.ĉe.tan.to
aĉetĉareto: a ĉ e tĉ a r e t o : a.ĉet.ĉa.re.to
aĉetebla: a ĉ e t e bl a : a.ĉe.te.bla
aĉetejo: a ĉ e t e j o : a.ĉe.te.jo
aĉeti: a ĉ e t i : a.ĉe.ti
aĉetisto: a ĉ e t i st o : a.ĉe.tis.to
aĉeto: a ĉ e t o : a.ĉe.to
aĉetpovo: a ĉ e tp o v o : a.ĉet.po.vo
aĉeŭleo: a ĉ e ŭl e o : a.ĉeŭ.le.o
aĉiĝi: a ĉ i ĝ i : a.ĉi.ĝi
aĉulo: a ĉ u l o : a.ĉu.lo
adaĝe: a d a ĝ e : a.da.ĝe
adaĝo: a d a ĝ o : a.da.ĝo
adamantino: a d a m a nt i n o : a.da.man.ti.no
Adamo: a d a m o : a.da.mo
Adampomo: a d a mp o m o : a.dam.po.mo
adapta transformilo: a d a pt a tr a nsf o rm i l o : a.dap.ta.tran°sfor.mi.lo
adaptado: a d a pt a d o : a.dap.ta.do
adaptaĵo: a d a pt a ĵ o : a.dap.ta.ĵo
adapti: a d a pt i : a.dap.ti
adaptiĝi: a d a pt i ĝ i : a.dap.ti.ĝi
adaptilo: a d a pt i l o : a.dap.ti.lo
adapto: a d a pt o : a.dap.to
adaptometrio: a d a pt o m e tr i o : a.dap.to.me.tri.o
adasismo: a d a s i sm o : a.da.sis.mo
adekvata: a d e kv a t a : a.dek.va.ta
Adelajdo: a d e l a jd o : a.de.laj.do
Adelilando: a d e l i l a nd o : a.de.li.lan.do
Adena: a d e n a : a.de.na
adenino: a d e n i n o : a.de.ni.no
adenito: a d e n i t o : a.de.ni.to
Adeno: a d e n o : a.de.no
adeno: a d e n o : a.de.no
adenoida: a d e n o i d a : a.de.no.i.da
adenoidismo: a d e n o i d i sm o : a.de.no.i.dis.mo
adenoidito: a d e n o i d i t o : a.de.no.i.di.to
adenomo: a d e n o m o : a.de.no.mo
adenopatio: a d e n o p a t i o : a.de.no.pa.ti.o
adenozilo: a d e n o z i l o : a.de.no.zi.lo
adenozino: a d e n o z i n o : a.de.no.zi.no
adenpatio: a d e np a t i o : a.den.pa.ti.o
adeptigi: a d e pt i g i : a.dep.ti.gi
adepto: a d e pt o : a.dep.to
adhera: a dh e r a : ad.he.ra
adheraĵo: a dh e r a ĵ o : ad.he.ra.ĵo
adheri: a dh e r i : ad.he.ri
adhero: a dh e r o : ad.he.ro
adiabata: a d i a b a t a : a.di.a.ba.ta
adiabato: a d i a b a t o : a.di.a.ba.to
adianto: a d i a nt o : a.di.an.to
adiaŭa: a d i a ŭ a : a.di.a.ŭa
adiaŭ: a d i a ŭ : a.di.aŭ
adiaŭi: a d i a ŭ i : a.di.a.ŭi
adiaŭo: a d i a ŭ o : a.di.a.ŭo
adiciato: a d i c i a t o : a.di.ci.a.to
adicii: a d i c i i : a.di.ci.i
adiciilo: a d i c i i l o : a.di.ci.i.lo
adicio: a d i c i o : a.di.ci.o
Adiĝo: a d i ĝ o : a.di.ĝo
adipata acido: a d i p a t a a c i d o : a.di.pa.ta.a.ci.do
adipo: a d i p o : a.di.po
adipoĉelo: a d i p o ĉ e l o : a.di.po.ĉe.lo
adipogenezo: a d i p o g e n e z o : a.di.po.ge.ne.zo
adipozo: a d i p o z o : a.di.po.zo
Adis-Abebo: a d i s a b e b o : a.di.sa.be.bo
adisona: a d i s o n a : a.di.so.na
Adisono: a d i s o n o : a.di.so.no
adjekta propozicio: a dj e kt a pr o p o z i c i o : ad.jek.ta.pro.po.zi.ci.o
adjektivigi: a dj e kt i v i g i : ad.jek.ti.vi.gi
adjektivo: a dj e kt i v o : ad.jek.ti.vo
adjekto: a dj e kt o : ad.jek.to
adjudanto: a dj u d a nt o : ad.ju.dan.to
adjudiki: a dj u d i k i : ad.ju.di.ki
adjunkta bildigo: a dj u nkt a b i ld i g o : ad.jun°kta.bil.di.go
adjunkta: a dj u nkt a : ad.jun°kta
adjunkto: a dj u nkt o : ad.jun°kto
adjutanto: a dj u t a nt o : ad.ju.tan.to
administra: a dm i n i str a : ad.mi.nis°tra
administracia: a dm i n i str a c i a : ad.mi.nis°tra.ci.a
administracio: a dm i n i str a c i o : ad.mi.nis°tra.ci.o
administrado: a dm i n i str a d o : ad.mi.nis°tra.do
administratoro: a dm i n i str a t o r o : ad.mi.nis°tra.to.ro
administrejo: a dm i n i str e j o : ad.mi.nis°tre.jo
administri: a dm i n i str i : ad.mi.nis°tri
administristaro: a dm i n i str i st a r o : ad.mi.nis°tris.ta.ro
administro: a dm i n i str o : ad.mi.nis°tro
admiralitato: a dm i r a l i t a t o : ad.mi.ra.li.ta.to
admiralo: a dm i r a l o : ad.mi.ra.lo
Admiraltoj: a dm i r a lt o j : ad.mi.ral.toj
admiri: a dm i r i : ad.mi.ri
admirinda: a dm i r i nd a : ad.mi.rin.da
admiro: a dm i r o : ad.mi.ro
admitanco: a dm i t a nc o : ad.mi.tan.co
admoni: a dm o n i : ad.mo.ni
admono: a dm o n o : ad.mo.no
adobo: a d o b o : a.do.bo
adoleskanteco: a d o l e sk a nt e c o : a.do.les.kan.te.co
adoleskantino: a d o l e sk a nt i n o : a.do.les.kan.ti.no
adoleskanto: a d o l e sk a nt o : a.do.les.kan.to
adoleskeco: a d o l e sk e c o : a.do.les.ke.co
adoleski: a d o l e sk i : a.do.les.ki
Adolfo: a d o lf o : a.dol.fo
adolto: a d o lt o : a.dol.to
Adonaj: a d o n a j : a.do.naj
adonido: a d o n i d o : a.do.ni.do
Adoniso: a d o n i s o : a.do.ni.so
adopta: a d o pt a : a.dop.ta
adopti: a d o pt i : a.dop.ti
adopto: a d o pt o : a.dop.to
adoradi: a d o r a d i : a.do.ra.di
adorejo: a d o r e j o : a.do.re.jo
adori: a d o r i : a.do.ri
adorinda: a d o r i nd a : a.do.rin.da
adorkliniĝi: a d o rkl i n i ĝ i : a.dor°kli.ni.ĝi
adoro: a d o r o : a.do.ro
adrenalino: a dr e n a l i n o : a.dre.na.li.no
adresanto: a dr e s a nt o : a.dre.san.to
adresaparato: a dr e s a p a r a t o : a.dre.sa.pa.ra.to
adresaro: a dr e s a r o : a.dre.sa.ro
adresato: a dr e s a t o : a.dre.sa.to
adresi: a dr e s i : a.dre.si
adreslibro: a dr e sl i br o : a.dres.li.bro
adreso: a dr e s o : a.dre.so
Adria Maro: a dr i a m a r o : a.dri.a.ma.ro
Adria: a dr i a : a.dri.a
Adriano: a dr i a n o : a.dri.a.no
Adriatiko: a dr i a t i k o : a.dri.a.ti.ko
adsorbi: a ds o rb i : ad.sor.bi
adstringa alizarbo: a dstr i ng a a l i z a rb o : ad°strin.ga.a.li.zar.bo
adstringa sorbuso: a dstr i ng a s o rb u s o : ad°strin.ga.sor.bu.so
adstringa: a dstr i ng a : ad°strin.ga
adstringi: a dstr i ng i : ad°strin.gi
adukcio: a d u kc i o : a.duk.ci.o
aduktoro: a d u kt o r o : a.duk.to.ro
adulario: a d u l a r i o : a.du.la.ri.o
adultado: a d u lt a d o : a.dul.ta.do
adulteri: a d u lt e r i : a.dul.te.ri
adulti: a d u lt i : a.dul.ti
adultigi: a d u lt i g i : a.dul.ti.gi
adulto: a d u lt o : a.dul.to
adultulo: a d u lt u l o : a.dul.tu.lo
advekcio: a dv e kc i o : ad.vek.ci.o
adventico: a dv e nt i c o : ad.ven.ti.co
Adventisto: a dv e nt i st o : ad.ven.tis.to
adventiva: a dv e nt i v a : ad.ven.ti.va
Advento: a dv e nt o : ad.ven.to
adverbo: a dv e rb o : ad.ver.bo
adversa: a dv e rs a : ad.ver.sa
adversulo: a dv e rs u l o : ad.ver.su.lo
advokataro: a dv o k a t a r o : ad.vo.ka.ta.ro
advokateco: a dv o k a t e c o : ad.vo.ka.te.co
advokato: a dv o k a t o : ad.vo.ka.to
adzo: a dz o : ad.zo
aedo: a e d o : a.e.do
aera: a e r a : a.e.ra
aerbezona: a e rb e z o n a : a.er.be.zo.na
aerbezonanta: a e rb e z o n a nt a : a.er.be.zo.nan.ta
aeremio: a e r e m i o : a.e.re.mi.o
aerfendo: a e rf e nd o : a.er.fen.do
aerfloto: a e rfl o t o : a.er°flo.to
aeri: a e r i : a.e.ri
aerizolita: a e r i z o l i t a : a.e.ri.zo.li.ta
aerkavo: a e rk a v o : a.er.ka.vo
aerkerna: a e rk e rn a : a.er.ker.na
aerkuseno: a e rk u s e n o : a.er.ku.se.no
aerlinio: a e rl i n i o : a.er.li.ni.o
aermaso: a e rm a s o : a.er.ma.so
aernetolera: a e rn e t o l e r a : a.er.ne.to.le.ra
aernetoleranta: a e rn e t o l e r a nt a : a.er.ne.to.le.ran.ta
aerobatiko: a e r o b a t i k o : a.e.ro.ba.ti.ko
aerobia: a e r o b i a : a.e.ro.bi.a
aerobiko: a e r o b i k o : a.e.ro.bi.ko
aero: a e r o : a.e.ro
aerodinamiko: a e r o d i n a m i k o : a.e.ro.di.na.mi.ko
aerodino: a e r o d i n o : a.e.ro.di.no
aerodromo: a e r o dr o m o : a.e.ro.dro.mo
aerofagio: a e r o f a g i o : a.e.ro.fa.gi.o
aeroforo: a e r o f o r o : a.e.ro.fo.ro
aeroframo: a e r o fr a m o : a.e.rof.ra.mo
aeroglita: a e r o gl i t a : a.e.ro.gli.ta
aerogramo: a e r o gr a m o : a.e.ro.gra.mo
aerogramo: a e r o gr a m o : a.e.ro.gra.mo
aerolito: a e r o l i t o : a.e.ro.li.to
aerologio: a e r o l o g i o : a.e.ro.lo.gi.o
aerologo: a e r o l o g o : a.e.ro.lo.go
aerometrio: a e r o m e tr i o : a.e.ro.me.tri.o
aerometro: a e r o m e tr o : a.e.ro.me.tro
aeronaŭtiko: a e r o n a ŭt i k o : a.e.ro.naŭ.ti.ko
aeronaŭto: a e r o n a ŭt o : a.e.ro.naŭ.to
aeroplano: a e r o pl a n o : a.e.ro.pla.no
aerosolo: a e r o s o l o : a.e.ro.so.lo
aerostatiko: a e r o st a t i k o : a.e.ros.ta.ti.ko
aerostatiko: a e r o st a t i k o : a.e.ros.ta.ti.ko
aerostato: a e r o st a t o : a.e.ros.ta.to
aerponto: a e rp o nt o : a.er.pon.to
aerpoŝte: a e rp o ŝt e : a.er.poŝ.te
aerpumpilo: a e rp u mp i l o : a.er.pum.pi.lo
aerŝakto: a e rŝ a kt o : a.er.ŝak.to
aerŝipo: a e rŝ i p o : a.er.ŝi.po
aerŝtono: a e rŝt o n o : a.er°ŝto.no
aertiro: a e rt i r o : a.er.ti.ro
aertolera: a e rt o l e r a : a.er.to.le.ra
aertoleranta: a e rt o l e r a nt a : a.er.to.le.ran.ta
aertruo: a e rtr u o : a.er°tru.o
aertubo: a e rt u b o : a.er.tu.bo
aerujo: a e r u j o : a.e.ru.jo
aerumi: a e r u m i : a.e.ru.mi
aerveturado: a e rv e t u r a d o : a.er.ve.tu.ra.do
aerveziketo: a e rv e z i k e t o : a.er.ve.zi.ke.to
afabla: a f a bl a : a.fa.bla
afablaĵo: a f a bl a ĵ o : a.fa.bla.ĵo
afableco: a f a bl e c o : a.fa.ble.co
afanipteroj: a f a n i pt e r o j : a.fa.nip.te.roj
afara aŭstralopiteko: a f a r a a ŭstr a l o p i t e k o : a.fa.ra.aŭ°stra.lo.pi.te.ko
Afaro: a f a r o : a.fa.ro
afazio: a f a z i o : a.fa.zi.o
afekcia: a f e kc i a : a.fek.ci.a
afekcii: a f e kc i i : a.fek.ci.i
afekcio: a f e kc i o : a.fek.ci.o
afektado: a f e kt a d o : a.fek.ta.do
afekti: a f e kt i : a.fek.ti
afekto: a f e kt o : a.fek.to
afektulino: a f e kt u l i n o : a.fek.tu.li.no
afektulo: a f e kt u l o : a.fek.tu.lo
afelio: a f e l i o : a.fe.li.o
aferezo: a f e r e z o : a.fe.re.zo
aferisto: a f e r i st o : a.fe.ris.to
afero: a f e r o : a.fe.ro
aferŝarĝito: a f e rŝ a rĝ i t o : a.fer.ŝar.ĝi.to
afervojaĝo: a f e rv o j a ĝ o : a.fer.vo.ja.ĝo
Afganio: a fg a n i o : af.ga.ni.o
Afganlando: a fg a nl a nd o : af.gan.lan.do
afgano: a fg a n o : af.ga.no
Afganujo: a fg a n u j o : af.ga.nu.jo
afidavito: a f i d a v i t o : a.fi.da.vi.to
afidedoj: a f i d e d o j : a.fi.de.doj
afido: a f i d o : a.fi.do
afikso: a f i ks o : a.fik.so
afina bildigo: a f i n a b i ld i g o : a.fi.na.bil.di.go
afina spaco: a f i n a sp a c o : a.fi.nas.pa.co
afina: a f i n a : a.fi.na
afinacii: a f i n a c i i : a.fi.na.ci.i
afinacio: a f i n a c i o : a.fi.na.ci.o
afineco: a f i n e c o : a.fi.ne.co
afini: a f i n i : a.fi.ni
afiso: a f i s o : a.fi.so
afiŝejo: a f i ŝ e j o : a.fi.ŝe.jo
afiŝhomo: a f i ŝh o m o : a.fiŝ.ho.mo
afiŝi: a f i ŝ i : a.fi.ŝi
afiŝisto: a f i ŝ i st o : a.fi.ŝis.to
afiŝkolono: a f i ŝk o l o n o : a.fiŝ.ko.lo.no
afiŝo: a f i ŝ o : a.fi.ŝo
afiŝtabulo: a f i ŝt a b u l o : a.fiŝ.ta.bu.lo
aflikti: a fl i kt i : af.lik.ti
afliktiĝi: a fl i kt i ĝ i : af.lik.ti.ĝi
afliktiĝo: a fl i kt i ĝ o : af.lik.ti.ĝo
aflikto: a fl i kt o : af.lik.to
afonio: a f o n i o : a.fo.ni.o
aforismo: a f o r i sm o : a.fo.ris.mo
afranki: a fr a nk i : af.ran.ki
afranko: a fr a nk o : af.ran.ko
afrika aŭstralopiteko: a fr i k a a ŭstr a l o p i t e k o : af.ri.ka.aŭ°stra.lo.pi.te.ko
Afrika civeto: a fr i k a c i v e t o : af.ri.ka.ci.ve.to
Afrika: a fr i k a : af.ri.ka
Afrikano: a fr i k a n o : af.ri.ka.no
afrikanso: a fr i k a ns o : af.ri.kan.so
afrikato: a fr i k a t o : af.ri.ka.to
Afriko: a fr i k o : af.ri.ko
Afrodito: a fr o d i t o : af.ro.di.to
afrodito: a fr o d i t o : af.ro.di.to
afrodiziiga: a fr o d i z i i g a : af.ro.di.zi.i.ga
afrodiziigaĵo: a fr o d i z i i g a ĵ o : af.ro.di.zi.i.ga.ĵo
afrodizio: a fr o d i z i o : af.ro.di.zi.o
afta febro: a ft a f e br o : af.ta.fe.bro
afto: a ft o : af.to
afusto: a f u st o : a.fus.to
afustovosto: a f u st o v o st o : a.fus.to.vos.to
aga: a g a : a.ga
agaci: a g a c i : a.ga.ci
agaco: a g a c o : a.ga.co
agado: a g a d o : a.ga.do
agamedoj: a g a m e d o j : a.ga.me.doj
Agamemnono: a g a m e mn o n o : a.ga.mem.no.no
agamia: a g a m i a : a.ga.mi.a
agamio: a g a m i o : a.ga.mi.o
agamo: a g a m o : a.ga.mo
aganto: a g a nt o : a.gan.to
agao: a g a o : a.ga.o
agapanto: a g a p a nt o : a.ga.pan.to
agapo: a g a p o : a.ga.po
agaragaro: a g a r a g a r o : a.ga.ra.ga.ro
agariko: a g a r i k o : a.ga.ri.ko
agaro: a g a r o : a.ga.ro
agatido: a g a t i d o : a.ga.ti.do
agato: a g a t o : a.ga.to
agava: a g a v a : a.ga.va
agavbrando: a g a vbr a nd o : a.gav°bran.do
agavo: a g a v o : a.ga.vo
agavvino: a g a vv i n o : a.gav.vi.no
agema: a g e m a : a.ge.ma
agendo: a g e nd o : a.gen.do
agentejo: a g e nt e j o : a.gen.te.jo
agento: a g e nt o : a.gen.to
agenturo: a g e nt u r o : a.gen.tu.ro
agerato: a g e r a t o : a.ge.ra.to
agi: a g i : a.gi
agigi: a g i g i : a.gi.gi
agitadi: a g i t a d i : a.gi.ta.di
agitado: a g i t a d o : a.gi.ta.do
agitfolio: a g i tf o l i o : a.git.fo.li.o
agiti: a g i t i : a.gi.ti
agitiĝo: a g i t i ĝ o : a.gi.ti.ĝo
agitilo: a g i t i l o : a.gi.ti.lo
agitvorto: a g i tv o rt o : a.git.vor.to
agla: a gl a : a.gla
Aglajo: a gl a j o : a.gla.jo
aglobuteo: a gl o b u t e o : a.glo.bu.te.o
Aglo: a gl o : a.glo
aglo: a gl o : a.glo
aglofiliko: a gl o f i l i k o : a.glo.fi.li.ko
aglofloro: a gl o fl o r o : a.glof.lo.ro
aglokula: a gl o k u l a : a.glo.ku.la
aglomeri: a gl o m e r i : a.glo.me.ri
aglomerpanelo: a gl o m e rp a n e l o : a.glo.mer.pa.ne.lo
aglomerplato: a gl o m e rpl a t o : a.glo.mer°pla.to
aglonaza: a gl o n a z a : a.glo.na.za
aglutina: a gl u t i n a : a.glu.ti.na
aglutini: a gl u t i n i : a.glu.ti.ni
aglutinino: a gl u t i n i n o : a.glu.ti.ni.no
agnato: a gn a t o : ag.na.to
Agnio: a gn i o : ag.ni.o
agnoski: a gn o sk i : ag.nos.ki
agnostika: a gn o st i k a : ag.nos.ti.ka
agnostikismo: a gn o st i k i sm o : ag.nos.ti.kis.mo
agnostikulo: a gn o st i k u l o : ag.nos.ti.ku.lo
agnozio: a gn o z i o : ag.no.zi.o
ago: a g o : a.go
agofaktoro: a g o f a kt o r o : a.go.fak.to.ro
agonii: a g o n i i : a.go.ni.i
agonio: a g o n i o : a.go.ni.o
agopunkto: a g o p u nkt o : a.go.pun°kto
agorafobio: a g o r a f o b i o : a.go.ra.fo.bi.o
agordi: a g o rd i : a.gor.di
agordiĝi: a g o rd i ĝ i : a.gor.di.ĝi
agordilo: a g o rd i l o : a.gor.di.lo
agordisto: a g o rd i st o : a.gor.dis.to
agordo: a g o rd o : a.gor.do
agordoforko: a g o rd o f o rk o : a.gor.do.for.ko
agordokejlo: a g o rd o k e jl o : a.gor.do.kej.lo
agordoplato: a g o rd o pl a t o : a.gor.do.pla.to
agordostifto: a g o rd o st i ft o : a.gor.dos.tif.to
agordotubo: a g o rd o t u b o : a.gor.do.tu.bo
agoro: a g o r o : a.go.ro
agospaco: a g o sp a c o : a.gos.pa.co
agpotencialo: a gp o t e nc i a l o : ag.po.ten.ci.a.lo
agra anagalo: a gr a a n a g a l o : a.gra.a.na.ga.lo
agra antemido: a gr a a nt e m i d o : a.gra.an.te.mi.do
agra kalendulo: a gr a k a l e nd u l o : a.gra.ka.len.du.lo
agra kamomilo: a gr a k a m o m i l o : a.gra.ka.mo.mi.lo
agra melampiro: a gr a m e l a mp i r o : a.gra.me.lam.pi.ro
agra mikroto: a gr a m i kr o t o : a.gra.mi.kro.to
agra spergulo: a gr a sp e rg u l o : a.gras.per.gu.lo
agrabla: a gr a bl a : a.gra.bla
agrablaĵo: a gr a bl a ĵ o : a.gra.bla.ĵo
agrable: a gr a bl e : a.gra.ble
agrableco: a gr a bl e c o : a.gra.ble.co
agrabligi: a gr a bl i g i : a.gra.bli.gi
agrablodora: a gr a bl o d o r a : a.gra.blo.do.ra
agrafi: a gr a f i : a.gra.fi
agrafilo: a gr a f i l o : a.gra.fi.lo
agrafingo: a gr a f i ng o : a.gra.fin.go
agrafio: a gr a f i o : a.gra.fi.o
agrafo: a gr a f o : a.gra.fo
agrara: a gr a r a : a.gra.ra
agraro: a gr a r o : a.gra.ro
agrarulo: a gr a r u l o : a.gra.ru.lo
agregacio: a gr e g a c i o : a.gre.ga.ci.o
agregaciulo: a gr e g a c i u l o : a.gre.ga.ci.u.lo
agregaĵo: a gr e g a ĵ o : a.gre.ga.ĵo
agregato: a gr e g a t o : a.gre.ga.to
agregi: a gr e g i : a.gre.gi
agresa: a gr e s a : a.gre.sa
agresema: a gr e s e m a : a.gre.se.ma
agresemo: a gr e s e m o : a.gre.se.mo
agresi: a gr e s i : a.gre.si
agresiva: a gr e s i v a : a.gre.si.va
Agrigento: a gr i g e nt o : a.gri.gen.to
Agrikolo: a gr i k o l o : a.gri.ko.lo
agrikulturisto: a gr i k u lt u r i st o : a.gri.kul.tu.ris.to
agrikulturo: a gr i k u lt u r o : a.gri.kul.tu.ro
agrimonio: a gr i m o n i o : a.gri.mo.ni.o
Agripino: a gr i p i n o : a.gri.pi.no
Agripo: a gr i p o : a.gri.po
agrobakterio: a gr o b a kt e r i o : a.gro.bak.te.ri.o
agro: a gr o : a.gro
agrokulturo: a gr o k u lt u r o : a.gro.kul.tu.ro
agronomia: a gr o n o m i a : a.gro.no.mi.a
agronomio: a gr o n o m i o : a.gro.no.mi.o
agronomo: a gr o n o m o : a.gro.no.mo
agropiro: a gr o p i r o : a.gro.pi.ro
agrostemo: a gr o st e m o : a.gros.te.mo
agrostido: a gr o st i d o : a.gros.ti.do
agutio: a g u t i o : a.gu.ti.o
agvarao: a gv a r a o : ag.va.ra.o
aĝa: a ĝ a : a.ĝa
aĝi: a ĝ i : a.ĝi
aĝio: a ĝ i o : a.ĝi.o
aĝioti: a ĝ i o t i : a.ĝi.o.ti
aĝo: a ĝ o : a.ĝo
aĝokaduka: a ĝ o k a d u k a : a.ĝo.ka.du.ka
aĝolimo: a ĝ o l i m o : a.ĝo.li.mo
aĝoprezidanto: a ĝ o pr e z i d a nt o : a.ĝo.pre.zi.dan.to
aĝpiramido: a ĝp i r a m i d o : aĝ.pi.ra.mi.do
aha!: a h a : a.ha
Ahasvero: a h a sv e r o : a.has.ve.ro
ahimsa: a h i ms a : a.him.sa
ahimsano: a h i ms a n o : a.him.sa.no
ahimso: a h i ms o : a.him.so
Ahura: a h u r a : a.hu.ra
aĥ!: a ĥ : aĥ
Aĥabo: a ĥ a b o : a.ĥa.bo
Aĥajano: a ĥ a j a n o : a.ĥa.ja.no
Aĥajo: a ĥ a j o : a.ĥa.jo
Aĥaŝveroŝo: a ĥ a ŝv e r o ŝ o : a.ĥaŝ.ve.ro.ŝo
Aĥemenidoj: a ĥ e m e n i d o j : a.ĥe.me.ni.doj
Aĥemeno: a ĥ e m e n o : a.ĥe.me.no
Aĥeno: a ĥ e n o : a.ĥe.no
Aĥerono: a ĥ e r o n o : a.ĥe.ro.no
aĥerontio: a ĥ e r o nt i o : a.ĥe.ron.ti.o
aĥi: a ĥ i : a.ĥi
aĥila tendeno: a ĥ i l a t e nd e n o : a.ĥi.la.ten.de.no
Aĥilo: a ĥ i l o : a.ĥi.lo
aidoso: a i d o s o : a.i.do.so
Aikso: a i ks o : a.ik.so
ailanto: a i l a nt o : a.i.lan.to
aino: a i n o : a.i.no
airo: a i r o : a.i.ro
aizoacoj: a i z o a c o j : a.i.zo.a.coj
aizoo: a i z o o : a.i.zo.o
aj!: a j : aj
Ajakso: a j a ks o : a.jak.so
ajapano: a j a p a n o : a.ja.pa.no
ajatolo: a j a t o l o : a.ja.to.lo
aji: a j i : a.ji
ajla: a jl a : aj.la
ajlero: a jl e r o : aj.le.ro
ajli: a jl i : aj.li
ajlobulbero: a jl o b u lb e r o : aj.lo.bul.be.ro
ajlobulbo: a jl o b u lb o : aj.lo.bul.bo
ajlo: a jl o : aj.lo
ajna: a jn a : aj.na
ajn: a jn : ajn
ajnisto: a jn i st o : aj.nis.to
ajno: a jn o : aj.no
ajnuo: a jn u o : aj.nu.o
ajugo: a j u g o : a.ju.go
Ajuno: a j u n o : a.ju.no
ajuto: a j u t o : a.ju.to
aĵeto: a ĵ e t o : a.ĵe.to
aĵo: a ĵ o : a.ĵo
aĵura: a ĵ u r a : a.ĵu.ra
aĵuri: a ĵ u r i : a.ĵu.ri
aĵuro: a ĵ u r o : a.ĵu.ro
Akabo: a k a b o : a.ka.bo
akacio: a k a c i o : a.ka.ci.o
Akademia: a k a d e m i a : a.ka.de.mi.a
Akademiano: a k a d e m i a n o : a.ka.de.mi.a.no
akademio: a k a d e m i o : a.ka.de.mi.o
Akademio: a k a d e m i o : a.ka.de.mi.o
Akado: a k a d o : a.ka.do
akaĵuarbo: a k a ĵ u a rb o : a.ka.ĵu.ar.bo
akaĵunukso: a k a ĵ u n u ks o : a.ka.ĵu.nuk.so
akaĵunukso: a k a ĵ u n u ks o : a.ka.ĵu.nuk.so
akaĵuo: a k a ĵ u o : a.ka.ĵu.o
akaĵupomo: a k a ĵ u p o m o : a.ka.ĵu.po.mo
akaĵupomo: a k a ĵ u p o m o : a.ka.ĵu.po.mo
akantiaso: a k a nt i a s o : a.kan.ti.a.so
akanto: a k a nt o : a.kan.to
akantocefaloj: a k a nt o c e f a l o j : a.kan.to.ce.fa.loj
akantopterigoj: a k a nt o pt e r i g o j : a.kan.top.te.ri.goj
akaparado: a k a p a r a d o : a.ka.pa.ra.do
akapari: a k a p a r i : a.ka.pa.ri
akaparo: a k a p a r o : a.ka.pa.ro
akaro: a k a r o : a.ka.ro
akarozo: a k a r o z o : a.ka.ro.zo
akaruloj: a k a r u l o j : a.ka.ru.loj
akcelado: a kc e l a d o : ak.ce.la.do
akcelanto: a kc e l a nt o : ak.ce.lan.to
akceli: a kc e l i : ak.ce.li
akcelilo: a kc e l i l o : ak.ce.li.lo
akcelo: a kc e l o : ak.ce.lo
akcenti: a kc e nt i : ak.cen.ti
akcento: a kc e nt o : ak.cen.to
akcepta: a kc e pt a : ak.cep.ta
akceptadi: a kc e pt a d i : ak.cep.ta.di
akceptanto: a kc e pt a nt o : ak.cep.tan.to
akceptebla: a kc e pt e bl a : ak.cep.te.bla
akceptejo: a kc e pt e j o : ak.cep.te.jo
akcepti: a kc e pt i : ak.cep.ti
akcepto: a kc e pt o : ak.cep.to
akcesora komplemento: a kc e s o r a k o mpl e m e nt o : ak.ce.so.ra.kom°ple.men.to
akcesora: a kc e s o r a : ak.ce.so.ra
akcesoraĵo: a kc e s o r a ĵ o : ak.ce.so.ra.ĵo
akcia: a kc i a : ak.ci.a
akciano: a kc i a n o : ak.ci.a.no
akcidenca: a kc i d e nc a : ak.ci.den.ca
akcidenco: a kc i d e nc o : ak.ci.den.co
akcidenta: a kc i d e nt a : ak.ci.den.ta
akcidento: a kc i d e nt o : ak.ci.den.to
akcidenturĝulo: a kc i d e nt u rĝ u l o : ak.ci.den.tur.ĝu.lo
akcio: a kc i o : ak.ci.o
akcipitredoj: a kc i p i tr e d o j : ak.ci.pi.tre.doj
akcipitro: a kc i p i tr o : ak.ci.pi.tro
akciulo: a kc i u l o : ak.ci.u.lo
akcizenda: a kc i z e nd a : ak.ci.zen.da
akcizi: a kc i z i : ak.ci.zi
akcizo: a kc i z o : ak.ci.zo
akĉento: a kĉ e nt o : ak.ĉen.to
akebio: a k e b i o : a.ke.bi.o
akenaro: a k e n a r o : a.ke.na.ro
akeneca frukto: a k e n e c a fr u kt o : a.ke.ne.caf.ruk.to
akeno: a k e n o : a.ke.no
Akeno: a k e n o : a.ke.no
Akeo: a k e o : a.ke.o
akeo: a k e o : a.ke.o
Akerono: a k e r o n o : a.ke.ro.no
akerontio: a k e r o nt i o : a.ke.ron.ti.o
akileo: a k i l e o : a.ki.le.o
akinezio: a k i n e z i o : a.ki.ne.zi.o
akiraĵo: a k i r a ĵ o : a.ki.ra.ĵo
akiranto: a k i r a nt o : a.ki.ran.to
akirebla: a k i r e bl a : a.ki.re.bla
akiri: a k i r i : a.ki.ri
akirigi: a k i r i g i : a.ki.ri.gi
akiro: a k i r o : a.ki.ro
akirpreskripto: a k i rpr e skr i pt o : a.kir°pres°krip.to
aklami: a kl a m i : a.kla.mi
aklimatizi: a kl i m a t i z i : a.kli.ma.ti.zi
akmeo: a km e o : ak.me.o
akneo: a kn e o : ak.ne.o
akno: a kn o : ak.no
akolio: a k o l i o : a.ko.li.o
akolito: a k o l i t o : a.ko.li.to
akomodi: a k o m o d i : a.ko.mo.di
akomodo: a k o m o d o : a.ko.mo.do
akompana: a k o mp a n a : a.kom.pa.na
akompanadi: a k o mp a n a d i : a.kom.pa.na.di
akompanaĵo: a k o mp a n a ĵ o : a.kom.pa.na.ĵo
akompanantaro: a k o mp a n a nt a r o : a.kom.pa.nan.ta.ro
akompanantino: a k o mp a n a nt i n o : a.kom.pa.nan.ti.no
akompananto: a k o mp a n a nt o : a.kom.pa.nan.to
akompani: a k o mp a n i : a.kom.pa.ni
akompano: a k o mp a n o : a.kom.pa.no
akonitino: a k o n i t i n o : a.ko.ni.ti.no
akonito: a k o n i t o : a.ko.ni.to
Akonkagvo: a k o nk a gv o : a.kon.kag.vo
akontio: a k o nt i o : a.kon.ti.o
akordi: a k o rd i : a.kor.di
akordigi: a k o rd i g i : a.kor.di.gi
akordiĝema: a k o rd i ĝ e m a : a.kor.di.ĝe.ma
akordiĝi: a k o rd i ĝ i : a.kor.di.ĝi
akordiono: a k o rd i o n o : a.kor.di.o.no
akordo: a k o rd o : a.kor.do
akorio: a k o r i o : a.ko.ri.o
akoro: a k o r o : a.ko.ro
akra: a kr a : a.kra
akraĵo: a kr a ĵ o : a.kra.ĵo
akralanga: a kr a l a ng a : a.kra.lan.ga
akrapinta: a kr a p i nt a : a.kra.pin.ta
akraranda: a kr a r a nd a : a.kra.ran.da
akreco: a kr e c o : a.kre.co
akrediti: a kr e d i t i : a.kre.di.ti
akreditivo: a kr e d i t i v o : a.kre.di.ti.vo
akreo: a kr e o : a.kre.o
akrevida: a kr e v i d a : a.kre.vi.da
akridedoj: a kr i d e d o j : a.kri.de.doj
akrido: a kr i d o : a.kri.do
akrigi: a kr i g i : a.kri.gi
akrigilo: a kr i g i l o : a.kri.gi.lo
akrigorado: a kr i g o r a d o : a.kri.go.ra.do
akriĝi: a kr i ĝ i : a.kri.ĝi
akrilaldehido: a kr i l a ld e h i d o : a.kri.lal.de.hi.do
akrilata acido: a kr i l a t a a c i d o : a.kri.la.ta.a.ci.do
akrilo: a kr i l o : a.kri.lo
akrobataĵo: a kr o b a t a ĵ o : a.kro.ba.ta.ĵo
akrobato: a kr o b a t o : a.kro.ba.to
Akro: a kr o : a.kro
akro: a kr o : a.kro
akrocefala: a kr o c e f a l a : a.kro.ce.fa.la
akrocefalo: a kr o c e f a l o : a.kro.ce.fa.lo
akrocianozo: a kr o c i a n o z o : a.kro.ci.a.no.zo
akroĥordo: a kr o ĥ o rd o : a.kro.ĥor.do
akroleino: a kr o l e i n o : a.kro.le.i.no
akromata: a kr o m a t a : a.kro.ma.ta
akromatopsia: a kr o m a t o ps i a : a.kro.ma.top.si.a
akromegalio: a kr o m e g a l i o : a.kro.me.ga.li.o
akromio: a kr o m i o : a.kro.mi.o
akronimo: a kr o n i m o : a.kro.ni.mo
akropolo: a kr o p o l o : a.kro.po.lo
akrostiko: a kr o st i k o : a.kros.ti.ko
akrotero: a kr o t e r o : a.kro.te.ro
aksa: a ks a : ak.sa
aksela: a ks e l a : ak.se.la
akselharoj: a ks e lh a r o j : ak.sel.ha.roj
akselkavo: a ks e lk a v o : ak.sel.ka.vo
akselo: a ks e l o : ak.se.lo
aksingo: a ks i ng o : ak.sin.go
aksiometro: a ks i o m e tr o : ak.si.o.me.tro
aksiomo: a ks i o m o : ak.si.o.mo
aksiso: a ks i s o : ak.si.so
aksmuntaĵo: a ksm u nt a ĵ o : ak°smun.ta.ĵo
akso: a ks o : ak.so
aksodrato: a ks o dr a t o : ak.so.dra.to
aksoido: a ks o i d o : ak.so.i.do
aksolotlo: a ks o l o tl o : ak.so.lo.tlo
aksono: a ks o n o : ak.so.no
aksopinto: a ks o p i nt o : ak.so.pin.to
aksostifto: a ks o st i ft o : ak.sos.tif.to
aksumi: a ks u m i : ak.su.mi
aksungo: a ks u ng o : ak.sun.go
aktaro: a kt a r o : ak.ta.ro
akteo: a kt e o : ak.te.o
Akteono: a kt e o n o : ak.te.o.no
aktina: a kt i n a : ak.ti.na
aktinidibero: a kt i n i d i b e r o : ak.ti.ni.di.be.ro
aktinidio: a kt i n i d i o : ak.ti.ni.di.o
aktiniidoj: a kt i n i i d o j : ak.ti.ni.i.doj
aktinio: a kt i n i o : ak.ti.ni.o
aktinistoj: a kt i n i st o j : ak.ti.nis.toj
aktiniuloj: a kt i n i u l o j : ak.ti.ni.u.loj
aktino: a kt i n o : ak.ti.no
aktinolito: a kt i n o l i t o : ak.ti.no.li.to
aktinometro: a kt i n o m e tr o : ak.ti.no.me.tro
aktinomiceto: a kt i n o m i c e t o : ak.ti.no.mi.ce.to
aktinomicetoj: a kt i n o m i c e t o j : ak.ti.no.mi.ce.toj
aktinomicetozo: a kt i n o m i c e t o z o : ak.ti.no.mi.ce.to.zo
aktinomikozo: a kt i n o m i k o z o : ak.ti.no.mi.ko.zo
aktinopterigoj: a kt i n o pt e r i g o j : ak.ti.nop.te.ri.goj
aktinoterapio: a kt i n o t e r a p i o : ak.ti.no.te.ra.pi.o
aktisto: a kt i st o : ak.tis.to
aktiva ŝuldo: a kt i v a ŝ u ld o : ak.ti.va.ŝul.do
aktiva: a kt i v a : ak.ti.va
aktivaĵo: a kt i v a ĵ o : ak.ti.va.ĵo
aktivaĵoj: a kt i v a ĵ o j : ak.ti.va.ĵoj
aktiveco: a kt i v e c o : ak.ti.ve.co
aktivecoj: a kt i v e c o j : ak.ti.ve.coj
aktivi: a kt i v i : ak.ti.vi
aktivigi: a kt i v i g i : ak.ti.vi.gi
aktiviĝi: a kt i v i ĝ i : ak.ti.vi.ĝi
aktivismo: a kt i v i sm o : ak.ti.vis.mo
aktivo: a kt i v o : ak.ti.vo
aktivulo: a kt i v u l o : ak.ti.vu.lo
akto: a kt o : ak.to
aktorado: a kt o r a d o : ak.to.ra.do
aktori: a kt o r i : ak.to.ri
aktoro: a kt o r o : ak.to.ro
aktuala: a kt u a l a : ak.tu.a.la
aktualigi: a kt u a l i g i : ak.tu.a.li.gi
aktualismo: a kt u a l i sm o : ak.tu.a.lis.mo
aktuario: a kt u a r i o : ak.tu.a.ri.o
aktuaro: a kt u a r o : ak.tu.a.ro
aktujo: a kt u j o : ak.tu.jo
akumula frekvenca distribuo: a k u m u l a fr e kv e nc a d i str i b u o : a.ku.mu.laf.rek.ven.ca.dis°tri.bu.o
akumula: a k u m u l a : a.ku.mu.la
akumulado: a k u m u l a d o : a.ku.mu.la.do
akumulatoro: a k u m u l a t o r o : a.ku.mu.la.to.ro
akumulatoro: a k u m u l a t o r o : a.ku.mu.la.to.ro
akumulejo: a k u m u l e j o : a.ku.mu.le.jo
akumuli: a k u m u l i : a.ku.mu.li
akumuliĝa punkto: a k u m u l i ĝ a p u nkt o : a.ku.mu.li.ĝa.pun°kto
akumuliĝi: a k u m u l i ĝ i : a.ku.mu.li.ĝi
akumuliĝo: a k u m u l i ĝ o : a.ku.mu.li.ĝo
akumulilo: a k u m u l i l o : a.ku.mu.li.lo
akupunkturo: a k u p u nkt u r o : a.ku.pun°ktu.ro
akurata: a k u r a t a : a.ku.ra.ta
akurate: a k u r a t e : a.ku.ra.te
akurateco: a k u r a t e c o : a.ku.ra.te.co
akustika: a k u st i k a : a.kus.ti.ka
akustiko: a k u st i k o : a.kus.ti.ko
akuŝbufo: a k u ŝb u f o : a.kuŝ.bu.fo
akuŝejo: a k u ŝ e j o : a.ku.ŝe.jo
akuŝi: a k u ŝ i : a.ku.ŝi
akuŝigi: a k u ŝ i g i : a.ku.ŝi.gi
akuŝilo: a k u ŝ i l o : a.ku.ŝi.lo
akuŝistino: a k u ŝ i st i n o : a.ku.ŝis.ti.no
akuŝo: a k u ŝ o : a.ku.ŝo
akuŝologio: a k u ŝ o l o g i o : a.ku.ŝo.lo.gi.o
akuta miliaria tuberkulozo: a k u t a m i l i a r i a t u b e rk u l o z o : a.ku.ta.mi.li.a.ri.a.tu.ber.ku.lo.zo
akuta: a k u t a : a.ku.ta
akuzado: a k u z a d o : a.ku.za.do
akuzanto: a k u z a nt o : a.ku.zan.to
akuzativo de direkto: a k u z a t i v o d e d i r e kt o : a.ku.za.ti.vo.de.di.rek.to
akuzativo: a k u z a t i v o : a.ku.za.ti.vo
akuzi: a k u z i : a.ku.zi
akuzisto: a k u z i st o : a.ku.zis.to
akuzito: a k u z i t o : a.ku.zi.to
akuzo: a k u z o : a.ku.zo
akva diabeto: a kv a d i a b e t o : ak.va.di.a.be.to
akva rozo: a kv a r o z o : ak.va.ro.zo
akva: a kv a : ak.va
akvado: a kv a d o : ak.va.do
akvafina: a kv a f i n a : ak.va.fi.na
akvaforto: a kv a f o rt o : ak.va.for.to
akvaltira: a kv a lt i r a : ak.val.ti.ra
akvamarino: a kv a m a r i n o : ak.va.ma.ri.no
akvarelo: a kv a r e l o : ak.va.re.lo
akvario: a kv a r i o : ak.va.ri.o
akvaro: a kv a r o : ak.va.ro
akvatinto: a kv a t i nt o : ak.va.tin.to
akveca: a kv e c a : ak.ve.ca
akvedukto: a kv e d u kt o : ak.ve.duk.to
akvero: a kv e r o : ak.ve.ro
akvi: a kv i : ak.vi
akvifoliacoj: a kv i f o l i a c o j : ak.vi.fo.li.a.coj
akvifolio: a kv i f o l i o : ak.vi.fo.li.o
akvilegio: a kv i l e g i o : ak.vi.le.gi.o
akvilo: a kv i l o : ak.vi.lo
akvilono: a kv i l o n o : ak.vi.lo.no
Akvilono: a kv i l o n o : ak.vi.lo.no
akvimuna: a kv i m u n a : ak.vi.mu.na
Akvinano: a kv i n a n o : ak.vi.na.no
Akvino: a kv i n o : ak.vi.no
Akvisto: a kv i st o : ak.vis.to
Akvitanio: a kv i t a n i o : ak.vi.ta.ni.o
Akvitano: a kv i t a n o : ak.vi.ta.no
Akvitanujo: a kv i t a n u j o : ak.vi.ta.nu.jo
akvo-neafina: a kv o n e a f i n a : ak.vo.ne.a.fi.na
akvoaloo: a kv o a l o o : ak.vo.a.lo.o
akvoaraneo: a kv o a r a n e o : ak.vo.a.ra.ne.o
akvobaraĵo: a kv o b a r a ĵ o : ak.vo.ba.ra.ĵo
akvobato: a kv o b a t o : ak.vo.ba.to
akvoblua: a kv o bl u a : ak.vo.blu.a
akvo: a kv o : ak.vo
akvocikuto: a kv o c i k u t o : ak.vo.ci.ku.to
akvodislimo: a kv o d i sl i m o : ak.vo.dis.li.mo
akvodukto: a kv o d u kt o : ak.vo.duk.to
akvoebeno: a kv o e b e n o : ak.vo.e.be.no
akvofalo: a kv o f a l o : ak.vo.fa.lo
akvofarbo: a kv o f a rb o : ak.vo.far.bo
akvofobio: a kv o f o b i o : ak.vo.fo.bi.o
akvoforto: a kv o f o rt o : ak.vo.for.to
akvogaso: a kv o g a s o : ak.vo.ga.so
akvohejtado: a kv o h e jt a d o : ak.vo.hej.ta.do
akvohiacinto: a kv o h i a c i nt o : ak.vo.hi.a.cin.to
akvohorloĝo: a kv o h o rl o ĝ o : ak.vo.hor.lo.ĝo
akvokaŝtano: a kv o k a ŝt a n o : ak.vo.kaŝ.ta.no
akvokoko: a kv o k o k o : ak.vo.ko.ko
akvokondukilo: a kv o k o nd u k i l o : ak.vo.kon.du.ki.lo
akvokreso: a kv o kr e s o : ak.vo.kre.so
akvokulturo: a kv o k u lt u r o : ak.vo.kul.tu.ro
akvokura cimo: a kv o k u r a c i m o : ak.vo.ku.ra.ci.mo
akvolilio: a kv o l i l i o : ak.vo.li.li.o
akvomarko: a kv o m a rk o : ak.vo.mar.ko
akvomartelo: a kv o m a rt e l o : ak.vo.mar.te.lo
akvomelono: a kv o m e l o n o : ak.vo.me.lo.no
akvonivela indikilo: a kv o n i v e l a i nd i k i l o : ak.vo.ni.ve.la.in.di.ki.lo
akvonivelilo: a kv o n i v e l i l o : ak.vo.ni.ve.li.lo
akvopesto: a kv o p e st o : ak.vo.pes.to
akvopilko: a kv o p i lk o : ak.vo.pil.ko
akvopipo: a kv o p i p o : ak.vo.pi.po
akvoplaneo: a kv o pl a n e o : ak.vo.pla.ne.o
akvoplantago: a kv o pl a nt a g o : ak.vo.plan.ta.go
akvopoto: a kv o p o t o : ak.vo.po.to
akvoprenejo: a kv o pr e n e j o : ak.vo.pre.ne.jo
akvopulo: a kv o p u l o : ak.vo.pu.lo
akvopumpilo: a kv o p u mp i l o : ak.vo.pum.pi.lo
akvopunkturo: a kv o p u nkt u r o : ak.vo.pun°ktu.ro
akvorado: a kv o r a d o : ak.vo.ra.do
akvoralo: a kv o r a l o : ak.vo.ra.lo
akvorezista: a kv o r e z i st a : ak.vo.re.zis.ta
akvorozo: a kv o r o z o : ak.vo.ro.zo
akvoskiado: a kv o sk i a d o : ak.vos.ki.a.do
akvoskio: a kv o sk i o : ak.vos.ki.o
akvoskorpio: a kv o sk o rp i o : ak.vos.kor.pi.o
akvosoldato: a kv o s o ld a t o : ak.vo.sol.da.to
akvoŝimoj: a kv o ŝ i m o j : ak.vo.ŝi.moj
akvotelero: a kv o t e l e r o : ak.vo.te.le.ro
akvotransfaligilo: a kv o tr a nsf a l i g i l o : ak.vo.tran°sfa.li.gi.lo
akvotreti: a kv o tr e t i : ak.vo.tre.ti
akvoturniĝo: a kv o t u rn i ĝ o : ak.vo.tur.ni.ĝo
akvoturnuloj: a kv o t u rn u l o j : ak.vo.tur.nu.loj
akvoturo: a kv o t u r o : ak.vo.tu.ro
akvoveture: a kv o v e t u r e : ak.vo.ve.tu.re
akvoveturilo: a kv o v e t u r i l o : ak.vo.ve.tu.ri.lo
akvujo: a kv u j o : ak.vu.jo
akvuma veturilo: a kv u m a v e t u r i l o : ak.vu.ma.ve.tu.ri.lo
akvumi: a kv u m i : ak.vu.mi
ala genisto: a l a g e n i st o : a.la.ge.nis.to
Alabamo: a l a b a m o : a.la.ba.mo
alabastra: a l a b a str a : a.la.bas°tra
alabastro: a l a b a str o : a.la.bas°tro
alagordi: a l a g o rd i : a.la.gor.di
Alaho: a l a h o : a.la.ho
alaĵo: a l a ĵ o : a.la.ĵo
alambiko: a l a mb i k o : a.lam.bi.ko
alando: a l a nd o : a.lan.do
alanino: a l a n i n o : a.la.ni.no
alantoido: a l a nt o i d o : a.lan.to.i.do
alaranĝi: a l a r a nĝ i : a.la.ran.ĝi
Alariko: a l a r i k o : a.la.ri.ko
alarma: a l a rm a : a.lar.ma
alarmejo: a l a rm e j o : a.lar.me.jo
alarmi: a l a rm i : a.lar.mi
alarmilo: a l a rm i l o : a.lar.mi.lo
alarmkontakto: a l a rmk o nt a kt o : a.lar°mkon.tak.to
alarmo: a l a rm o : a.lar.mo
alarmraketo: a l a rmr a k e t o : a.lar°mra.ke.to
alarmsonorilo: a l a rms o n o r i l o : a.lar°mso.no.ri.lo
Alaska Markolo: a l a sk a m a rk o l o : a.las.ka.mar.ko.lo
Alasko: a l a sk o : a.las.ko
alaspekta: a l a sp e kt a : a.las.pek.ta
alaterno: a l a t e rn o : a.la.ter.no
alaŭdedoj: a l a ŭd e d o j : a.laŭ.de.doj
alaŭdfalko: a l a ŭdf a lk o : a.laŭ°dfal.ko
alaŭdo: a l a ŭd o : a.laŭ.do
alaŭdosprono: a l a ŭd o spr o n o : a.laŭ.dos°pro.no
Albanio: a lb a n i o : al.ba.ni.o
albano: a lb a n o : al.ba.no
Albanujo: a lb a n u j o : al.ba.nu.jo
albati: a lb a t i : al.ba.ti
albatiĝi: a lb a t i ĝ i : al.ba.ti.ĝi
albatroso: a lb a tr o s o : al.ba.tro.so
albedo: a lb e d o : al.be.do
Albertino: a lb e rt i n o : al.ber.ti.no
Alberto: a lb e rt o : al.ber.to
albigenso: a lb i g e ns o : al.bi.gen.so
albineco: a lb i n e c o : al.bi.ne.co
albino: a lb i n o : al.bi.no
Albiono: a lb i o n o : al.bi.o.no
albito: a lb i t o : al.bi.to
albizio: a lb i z i o : al.bi.zi.o
Albo: a lb o : al.bo
albo: a lb o : al.bo
albordiĝejo: a lb o rd i ĝ e j o : al.bor.di.ĝe.jo
albordiĝi: a lb o rd i ĝ i : al.bor.di.ĝi
albugineito: a lb u g i n e i t o : al.bu.gi.ne.i.to
albugineo: a lb u g i n e o : al.bu.gi.ne.o
albugo: a lb u g o : al.bu.go
albumeno: a lb u m e n o : al.bu.me.no
albumino: a lb u m i n o : al.bu.mi.no
albuminurio: a lb u m i n u r i o : al.bu.mi.nu.ri.o
albumo: a lb u m o : al.bu.mo
albumozo: a lb u m o z o : al.bu.mo.zo
alburno: a lb u rn o : al.bur.no
alburno: a lb u rn o : al.bur.no
al: a l : al
alcededoj: a lc e d e d o j : al.ce.de.doj
alcedo: a lc e d o : al.ce.do
alcela: a lc e l a : al.ce.la
alcelafo: a lc e l a f o : al.ce.la.fo
alcentra forto: a lc e ntr a f o rt o : al.cen°tra.for.to
alcentra infloresko: a lc e ntr a i nfl o r e sk o : al.cen°tra.in°flo.res.ko
alcentra: a lc e ntr a : al.cen°tra
alcentrigi: a lc e ntr i g i : al.cen°tri.gi
alceo: a lc e o : al.ce.o
Alceo: a lc e o : al.ce.o
Alcestiso: a lc e st i s o : al.ces.ti.so
Alcibiado: a lc i b i a d o : al.ci.bi.a.do
Alcinoo: a lc i n o o : al.ci.no.o
alcionio: a lc i o n i o : al.ci.o.ni.o
alcioniuloj: a lc i o n i u l o j : al.ci.o.ni.u.loj
Alciono: a lc i o n o : al.ci.o.no
alciono: a lc i o n o : al.ci.o.no
alĉemilo: a lĉ e m i l o : al.ĉe.mi.lo
alda: a ld a : al.da
Aldebarano: a ld e b a r a n o : al.de.ba.ra.no
aldehido: a ld e h i d o : al.de.hi.do
Aldernejo: a ld e rn e j o : al.der.ne.jo
aldirekti: a ld i r e kt i : al.di.rek.ti
aldiri: a ld i r i : al.di.ri
aldo: a ld o : al.do
aldo: a ld o : al.do
aldola kondensado: a ld o l a k o nd e ns a d o : al.do.la.kon.den.sa.do
aldolo: a ld o l o : al.do.lo
aldolo: a ld o l o : al.do.lo
aldona: a ld o n a : al.do.na
aldonaĵo: a ld o n a ĵ o : al.do.na.ĵo
aldoni: a ld o n i : al.do.ni
aldoniĝi: a ld o n i ĝ i : al.do.ni.ĝi
aldonita: a ld o n i t a : al.do.ni.ta
aldono: a ld o n o : al.do.no
aldosterono: a ld o st e r o n o : al.dos.te.ro.no
aldozo: a ld o z o : al.do.zo
aleatora: a l e a t o r a : a.le.a.to.ra
Aleĉjo: a l e ĉj o : a.leĉ.jo
Aleganoj: a l e g a n o j : a.le.ga.noj
alegoria: a l e g o r i a : a.le.go.ri.a
alegorio: a l e g o r i o : a.le.go.ri.o
alegre: a l e gr e : a.le.gre
alegreto: a l e gr e t o : a.le.gre.to
alegro: a l e gr o : a.le.gro
Aleksandrianismo: a l e ks a ndr i a n i sm o : a.lek.san°dri.a.nis.mo
Aleksandrio: a l e ks a ndr i o : a.lek.san°dri.o
aleksandro: a l e ks a ndr o : a.lek.san°dro
Aleksandro: a l e ks a ndr o : a.lek.san°dro
aleksino: a l e ks i n o : a.lek.si.no
aleksio: a l e ks i o : a.lek.si.o
Aleksio: a l e ks i o : a.lek.si.o
alektoro: a l e kt o r o : a.lek.to.ro
alelekti: a l e l e kt i : a.le.lek.ti
alelo: a l e l o : a.le.lo
alemana: a l e m a n a : a.le.ma.na
alemano: a l e m a n o : a.le.ma.no
aleno: a l e n o : a.le.no
Alensono: a l e ns o n o : a.len.so.no
alensono: a l e ns o n o : a.len.so.no
aleo: a l e o : a.le.o
alergia: a l e rg i a : a.ler.gi.a
alergio: a l e rg i o : a.ler.gi.o
alero: a l e r o : a.le.ro
alerono: a l e r o n o : a.le.ro.no
alesti: a l e st i : a.les.ti
alesto: a l e st o : a.les.to
aleto: a l e t o : a.le.to
aletŝraŭbingo: a l e tŝr a ŭb i ng o : a.let°ŝraŭ.bin.go
Aleutoj: a l e u t o j : a.le.u.toj
aleŭrito: a l e ŭr i t o : a.leŭ.ri.to
aleŭrodedoj: a l e ŭr o d e d o j : a.leŭ.ro.de.doj
aleŭrodo: a l e ŭr o d o : a.leŭ.ro.do
alezado: a l e z a d o : a.le.za.do
alezi: a l e z i : a.le.zi
alezilo: a l e z i l o : a.le.zi.lo
alezo: a l e z o : a.le.zo
alfa-helico: a lf a h e l i c o : al.fa.he.li.co
alfabeta: a lf a b e t a : al.fa.be.ta
alfabetigi: a lf a b e t i g i : al.fa.be.ti.gi
alfabeto: a lf a b e t o : al.fa.be.to
alfabetumo: a lf a b e t u m o : al.fa.be.tu.mo
alfa: a lf a : al.fa
alfali: a lf a l i : al.fa.li
alfaradioj: a lf a r a d i o j : al.fa.ra.di.oj
alfari: a lf a r i : al.fa.ri
alfenido: a lf e n i d o : al.fe.ni.do
alfiksi: a lf i ks i : al.fik.si
alfinigi: a lf i n i g i : al.fi.ni.gi
alflankiĝi: a lfl a nk i ĝ i : al°flan.ki.ĝi
alfluanto: a lfl u a nt o : al°flu.an.to
alflugi: a lfl u g i : al°flu.gi
alflui: a lfl u i : al°flu.i
alfluo: a lfl u o : al°flu.o
alfo: a lf o : al.fo
Alfonsino: a lf o ns i n o : al.fon.si.no
Alfonso: a lf o ns o : al.fon.so
alforĝi: a lf o rĝ i : al.for.ĝi
alfortikigi: a lf o rt i k i g i : al.for.ti.ki.gi
Alfredo: a lfr e d o : al°fre.do
alfronti: a lfr o nt i : al°fron.ti
alfrostiĝi: a lfr o st i ĝ i : al°fros.ti.ĝi
alfundiĝi: a lf u nd i ĝ i : al.fun.di.ĝi
algebra geometrio: a lg e br a g e o m e tr i o : al.ge.bra.ge.o.me.tri.o
algebra: a lg e br a : al.ge.bra
algebro: a lg e br o : al.ge.bro
algida: a lg i d a : al.gi.da
algideco: a lg i d e c o : al.gi.de.co
alginato: a lg i n a t o : al.gi.na.to
algino: a lg i n o : al.gi.no
algio: a lg i o : al.gi.o
alglui: a lgl u i : al°glu.i
algluiĝa: a lgl u i ĝ a : al°glu.i.ĝa
algluiĝi: a lgl u i ĝ i : al°glu.i.ĝi
algo: a lg o : al.go
algoj: a lg o j : al.goj
Algolo: a lg o l o : al.go.lo
Algolo: a lg o l o : al.go.lo
algologio: a lg o l o g i o : al.go.lo.gi.o
algologo: a lg o l o g o : al.go.lo.go
algonkio: a lg o nk i o : al.gon.ki.o
algoritmo: a lg o r i tm o : al.go.rit.mo
algvazilo: a lgv a z i l o : al°gva.zi.lo
alĝebro: a lĝ e br o : al.ĝe.bro
Alĝeriano: a lĝ e r i a n o : al.ĝe.ri.a.no
Alĝerio: a lĝ e r i o : al.ĝe.ri.o
Alĝero: a lĝ e r o : al.ĝe.ro
alĝustiga kejlo: a lĝ u st i g a k e jl o : al.ĝus.ti.ga.kej.lo
alĝustiga stifto: a lĝ u st i g a st i ft o : al.ĝus.ti.gas.tif.to
alĝustigebla: a lĝ u st i g e bl a : al.ĝus.ti.ge.bla
alĝustigi: a lĝ u st i g i : al.ĝus.ti.gi
Alhambro: a lh a mbr o : al.ham°bro
alĥemio: a lĥ e m i o : al.ĥe.mi.o
alia: a l i a : a.li.a
aliaĵo: a l i a ĵ o : a.li.a.ĵo
alianci: a l i a nc i : a.li.an.ci
alianco: a l i a nc o : a.li.an.co
aliaranĝi: a l i a r a nĝ i : a.li.a.ran.ĝi
aliario: a l i a r i o : a.li.a.ri.o
alibio: a l i b i o : a.li.bi.o
alicikla: a l i c i kl a : a.li.ci.kla
Alico: a l i c o : a.li.co
alidado: a l i d a d o : a.li.da.do
alie: a l i e : a.li.e
alieco: a l i e c o : a.li.e.co
aliel: a l i e l : a.li.el
aliena: a l i e n a : a.li.e.na
alieneco: a l i e n e c o : a.li.e.ne.co
alieni: a l i e n i : a.li.e.ni
alienisto: a l i e n i st o : a.li.e.nis.to
alienulo: a l i e n u l o : a.li.e.nu.lo
alies: a l i e s : a.li.es
alifata: a l i f a t a : a.li.fa.ta
aliflanke: a l i fl a nk e : a.lif.lan.ke
aliformigi: a l i f o rm i g i : a.li.for.mi.gi
aliformiĝi: a l i f o rm i ĝ i : a.li.for.mi.ĝi
aligamigi: a l i g a m i g i : a.li.ga.mi.gi
aligatoro: a l i g a t o r o : a.li.ga.to.ro
aligenta: a l i g e nt a : a.li.gen.ta
aligentano: a l i g e nt a n o : a.li.gen.ta.no
aligentulo: a l i g e nt u l o : a.li.gen.tu.lo
aligi: a l i g i : a.li.gi
aliĝi: a l i ĝ i : a.li.ĝi
aliĝilo: a l i ĝ i l o : a.li.ĝi.lo
alihejmulo: a l i h e jm u l o : a.li.hej.mu.lo
alii: a l i i : a.li.i
aliigi: a l i i g i : a.li.i.gi
alikoloriĝi: a l i k o l o r i ĝ i : a.li.ko.lo.ri.ĝi
alilanda: a l i l a nd a : a.li.lan.da
alilandano: a l i l a nd a n o : a.li.lan.da.no
alilandulo: a l i l a nd u l o : a.li.lan.du.lo
alilo: a l i l o : a.li.lo
alimento: a l i m e nt o : a.li.men.to
alineo: a l i n e o : a.li.ne.o
alinome: a l i n o m e : a.li.no.me
alio: a l i o : a.li.o
Alio: a l i o : a.li.o
alirebla: a l i r e bl a : a.li.re.bla
alirejo: a l i r e j o : a.li.re.jo
alireligiano: a l i r e l i g i a n o : a.li.re.li.gi.a.no
alireligiulo: a l i r e l i g i u l o : a.li.re.li.gi.u.lo
aliri: a l i r i : a.li.ri
aliro: a l i r o : a.li.ro
aliseksa: a l i s e ks a : a.li.sek.sa
aliseksema: a l i s e ks e m a : a.li.sek.se.ma
alismacoj: a l i sm a c o j : a.lis.ma.coj
alismo: a l i sm o : a.lis.mo
aliso: a l i s o : a.li.so
alitempe: a l i t e mp e : a.li.tem.pe
aliteracii: a l i t e r a c i i : a.li.te.ra.ci.i
aliteracio: a l i t e r a c i o : a.li.te.ra.ci.o
aliterioj: a l i t e r i o j : a.li.te.ri.oj
alito: a l i t o : a.li.to
aliulo: a l i u l o : a.li.u.lo
aliumo: a l i u m o : a.li.u.mo
alivesti: a l i v e st i : a.li.ves.ti
alivorte: a l i v o rt e : a.li.vor.te
alizarbo: a l i z a rb o : a.li.zar.bo
alizarino: a l i z a r i n o : a.li.za.ri.no
alizeo: a l i z e o : a.li.ze.o
alizo: a l i z o : a.li.zo
alizujo: a l i z u j o : a.li.zu.jo
aljardigi: a lj a rd i g i : al.jar.di.gi
aljuĝi: a lj u ĝ i : al.ju.ĝi
aljungi: a lj u ng i : al.jun.gi
alkadieno: a lk a d i e n o : al.ka.di.e.no
alkado: a lk a d o : al.ka.do
alkadrigi: a lk a dr i g i : al.ka.dri.gi
alkaja: a lk a j a : al.ka.ja
Alkajo: a lk a j o : al.ka.jo
alkala metalo: a lk a l a m e t a l o : al.ka.la.me.ta.lo
alkala tero: a lk a l a t e r o : al.ka.la.te.ro
alkala: a lk a l a : al.ka.la
alkalbluo: a lk a lbl u o : al.kal°blu.o
alkaleco: a lk a l e c o : al.ka.le.co
alkalio: a lk a l i o : al.ka.li.o
alkalkuli: a lk a lk u l i : al.kal.ku.li
alkalo: a lk a l o : al.ka.lo
alkaloido: a lk a l o i d o : al.ka.lo.i.do
alkalometrio: a lk a l o m e tr i o : al.ka.lo.me.tri.o
alkalozo: a lk a l o z o : al.ka.lo.zo
alkanalo: a lk a n a l o : al.ka.na.lo
alkano: a lk a n o : al.ka.no
alkanolato: a lk a n o l a t o : al.ka.no.la.to
alkanolo: a lk a n o l o : al.ka.no.lo
alkanono: a lk a n o n o : al.ka.no.no
alkao: a lk a o : al.ka.o
alkarazo: a lk a r a z o : al.ka.ra.zo
alkateni: a lk a t e n i : al.ka.te.ni
alkazabo: a lk a z a b o : al.ka.za.bo
Alkazaro: a lk a z a r o : al.ka.za.ro
alkekengo: a lk e k e ng o : al.ke.ken.go
alkemiisto: a lk e m i i st o : al.ke.mi.is.to
alkemilo: a lk e m i l o : al.ke.mi.lo
alkemio: a lk e m i o : al.ke.mi.o
alkeno: a lk e n o : al.ke.no
alkilo: a lk i l o : al.ki.lo
alkino: a lk i n o : al.ki.no
alkisi: a lk i s i : al.ki.si
alklaki: a lkl a k i : al°kla.ki
alklimatigi: a lkl i m a t i g i : al°kli.ma.ti.gi
alklimatiĝi: a lkl i m a t i ĝ i : al°kli.ma.ti.ĝi
alklini: a lkl i n i : al°kli.ni
Alkmeno: a lkm e n o : al°kme.no
alko: a lk o : al.ko
alkoholaĵo: a lk o h o l a ĵ o : al.ko.ho.la.ĵo
alkoholato: a lk o h o l a t o : al.ko.ho.la.to
alkoholato: a lk o h o l a t o : al.ko.ho.la.to
alkoholaturo: a lk o h o l a t u r o : al.ko.ho.la.tu.ro
alkoholemio: a lk o h o l e m i o : al.ko.ho.le.mi.o
alkoholi: a lk o h o l i : al.ko.ho.li
alkoholismo: a lk o h o l i sm o : al.ko.ho.lis.mo
alkoholo: a lk o h o l o : al.ko.ho.lo
alkoholometro: a lk o h o l o m e tr o : al.ko.ho.lo.me.tro
alkolektiĝi: a lk o l e kt i ĝ i : al.ko.lek.ti.ĝi
alkomandi: a lk o m a nd i : al.ko.man.di
alkonduki: a lk o nd u k i : al.kon.du.ki
alkonformigi sin: a lk o nf o rm i g i s i n : al.kon.for.mi.gi.sin
alkonformigi: a lk o nf o rm i g i : al.kon.for.mi.gi
alkonformiĝi: a lk o nf o rm i ĝ i : al.kon.for.mi.ĝi
alkovo: a lk o v o : al.ko.vo
alkrementi: a lkr e m e nt i : al°kre.men.ti
alkreskado: a lkr e sk a d o : al°kres.ka.do
alkroĉi: a lkr o ĉ i : al°kro.ĉi
alkroĉiĝi: a lkr o ĉ i ĝ i : al°kro.ĉi.ĝi
alkudri: a lk u dr i : al.ku.dri
alkuri: a lk u r i : al.ku.ri
alkutimiĝi: a lk u t i m i ĝ i : al.ku.ti.mi.ĝi
alkutimiĝo: a lk u t i m i ĝ o : al.ku.ti.mi.ĝo
Allah: a ll a h : al.lah
allasi: a ll a s i : al.la.si
alligi: a ll i g i : al.li.gi
alligpaliso: a ll i gp a l i s o : al.lig.pa.li.so
alloga: a ll o g a : al.lo.ga
allogi: a ll o g i : al.lo.gi
allogo: a ll o g o : al.lo.go
alluniĝi: a ll u n i ĝ i : al.lu.ni.ĝi
alluti: a ll u t i : al.lu.ti
almagesto: a lm a g e st o : al.ma.ges.to
Almagesto: a lm a g e st o : al.ma.ges.to
almanako: a lm a n a k o : al.ma.na.ko
almandino: a lm a nd i n o : al.man.di.no
almanĝaĵoj: a lm a nĝ a ĵ o j : al.man.ĝa.ĵoj
almasigi: a lm a s i g i : al.ma.si.gi
almenaŭ: a lm e n a ŭ : al.me.naŭ
almeo: a lm e o : al.me.o
almeti: a lm e t i : al.me.ti
almezuri: a lm e z u r i : al.me.zu.ri
almiksaĵo: a lm i ks a ĵ o : al.mik.sa.ĵo
almiksi: a lm i ks i : al.mik.si
almiliti: a lm i l i t i : al.mi.li.ti
almo: a lm o : al.mo
almonte: a lm o nt e : al.mon.te
almontri: a lm o ntr i : al.mon°tri
almozdonema: a lm o zd o n e m a : al.moz.do.ne.ma
almozdoni: a lm o zd o n i : al.moz.do.ni
almozi: a lm o z i : al.mo.zi
almozkesto: a lm o zk e st o : al.moz.kes.to
almozmonaĥo: a lm o zm o n a ĥ o : al.moz.mo.na.ĥo
almozo: a lm o z o : al.mo.zo
almozordenoj: a lm o z o rd e n o j : al.mo.zor.de.noj
almozosako: a lm o z o s a k o : al.mo.zo.sa.ko
almozpeti: a lm o zp e t i : al.moz.pe.ti
almozulejo: a lm o z u l e j o : al.mo.zu.le.jo
almozulo: a lm o z u l o : al.mo.zu.lo
almunti: a lm u nt i : al.mun.ti
alnaĝi: a ln a ĝ i : al.na.ĝi
alnajli: a ln a jl i : al.naj.li
alniveligi: a ln i v e l i g i : al.ni.ve.li.gi
alno: a ln o : al.no
alnomi: a ln o m i : al.no.mi
alnomo: a ln o m o : al.no.mo
aloaĵo: a l o a ĵ o : a.lo.a.ĵo
alo: a l o : a.lo
alodo: a l o d o : a.lo.do
alofona: a l o f o n a : a.lo.fo.na
alofono: a l o f o n o : a.lo.fo.no
alojigi: a l o j i g i : a.lo.ji.gi
alojo: a l o j o : a.lo.jo
alokazio: a l o k a z i o : a.lo.ka.zi.o
aloktono: a l o kt o n o : a.lok.to.no
alomorfo: a l o m o rf o : a.lo.mor.fo
alonĝo: a l o nĝ o : a.lon.ĝo
aloo: a l o o : a.lo.o
alopatio: a l o p a t i o : a.lo.pa.ti.o
alopato: a l o p a t o : a.lo.pa.to
alopecio: a l o p e c i o : a.lo.pe.ci.o
alopekuro: a l o p e k u r o : a.lo.pe.ku.ro
aloritmio: a l o r i tm i o : a.lo.rit.mi.o
alostera: a l o st e r a : a.los.te.ra
alotrofio: a l o tr o f i o : a.lo.tro.fi.o
alotropa: a l o tr o p a : a.lo.tro.pa
alotropaĵo: a l o tr o p a ĵ o : a.lo.tro.pa.ĵo
alotropeco: a l o tr o p e c o : a.lo.tro.pe.co
alozo: a l o z o : a.lo.zo
alpa lagopo: a lp a l a g o p o : al.pa.la.go.po
alpa lagopodo: a lp a l a g o p o d o : al.pa.la.go.po.do
alpa leontopodo: a lp a l e o nt o p o d o : al.pa.le.on.to.po.do
Alpa rozo: a lp a r o z o : al.pa.ro.zo
alpa soldanelo: a lp a s o ld a n e l o : al.pa.sol.da.ne.lo
alpa: a lp a : al.pa
alpago: a lp a g o : al.pa.go
alpako: a lp a k o : al.pa.ko
alpardo: a lp a rd o : al.par.do
alparo: a lp a r o : al.pa.ro
alparoli: a lp a r o l i : al.pa.ro.li
alpaŝi: a lp a ŝ i : al.pa.ŝi
alpeli: a lp e l i : al.pe.li
alpendaĵo: a lp e nd a ĵ o : al.pen.da.ĵo
alpendigi: a lp e nd i g i : al.pen.di.gi
alpiki: a lp i k i : al.pi.ki
alpingli: a lp i ngl i : al.pin°gli
alpinio: a lp i n i o : al.pi.ni.o
alpismo: a lp i sm o : al.pis.mo
alpisto: a lp i st o : al.pis.to
alplandaĵo: a lpl a nd a ĵ o : al°plan.da.ĵo
alpo: a lp o : al.po
Alpoj: a lp o j : al.poj
alporti: a lp o rt i : al.por.ti
alpremi: a lpr e m i : al°pre.mi
alpremiĝi: a lpr e m i ĝ i : al°pre.mi.ĝi
alpreni: a lpr e n i : al°pre.ni
alproksimigi: a lpr o ks i m i g i : al°prok.si.mi.gi
alproksimiĝi: a lpr o ks i m i ĝ i : al°prok.si.mi.ĝi
alproprigi: a lpr o pr i g i : al°pro.pri.gi
alprunti: a lpr u nt i : al°prun.ti
alpuŝiĝi: a lp u ŝ i ĝ i : al.pu.ŝi.ĝi
alrigidiĝi: a lr i g i d i ĝ i : al.ri.gi.di.ĝi
alruliĝi: a lr u l i ĝ i : al.ru.li.ĝi
alsagi: a ls a g i : al.sa.gi
alsalti: a ls a lt i : al.sal.ti
alsendi: a ls e nd i : al.sen.di
alsidi: a ls i d i : al.si.di
alskribi: a lskr i b i : al°skri.bi
alskribiĝi: a lskr i b i ĝ i : al°skri.bi.ĝi
alsorbanto: a ls o rb a nt o : al.sor.ban.to
alsorbi: a ls o rb i : al.sor.bi
alsupri: a ls u pr i : al.su.pri
alŝovi: a lŝ o v i : al.ŝo.vi
alŝraŭbi: a lŝr a ŭb i : al°ŝraŭ.bi
alŝteliĝi: a lŝt e l i ĝ i : al°ŝte.li.ĝi
alŝultrigi: a lŝ u ltr i g i : al.ŝul°tri.gi
alŝuti: a lŝ u t i : al.ŝu.ti
alŝvebi: a lŝv e b i : al°ŝve.bi
Alta Adiĝo: a lt a a d i ĝ o : al.ta.a.di.ĝo
alta etlingero: a lt a e tl i ng e r o : al.ta.e.tlin.ge.ro
alta tajdo: a lt a t a jd o : al.ta.taj.do
alta: a lt a : al.ta
Altairo: a lt a i r o : al.ta.i.ro
Altajo: a lt a j o : al.ta.jo
altaĵo: a lt a ĵ o : al.ta.ĵo
altamara: a lt a m a r a : al.ta.ma.ra
altangulo: a lt a ng u l o : al.tan.gu.lo
altano: a lt a n o : al.ta.no
altapreza: a lt a pr e z a : al.ta.pre.za
altarkandelo: a lt a rk a nd e l o : al.tar.kan.de.lo
altaro: a lt a r o : al.ta.ro
altastatura: a lt a st a t u r a : al.tas.ta.tu.ra
alt: a lt : alt
altebenaĵo: a lt e b e n a ĵ o : al.te.be.na.ĵo
alte: a lt e : al.te
alteco: a lt e c o : al.te.co
altedevena: a lt e d e v e n a : al.te.de.ve.na
altejo: a lt e j o : al.te.jo
altempigi: a lt e mp i g i : al.tem.pi.gi
alteniĝi: a lt e n i ĝ i : al.te.ni.ĝi
alteno: a lt e n o : al.te.no
alteo: a lt e o : al.te.o
alteracii: a lt e r a c i i : al.te.ra.ci.i
alteraciiĝi: a lt e r a c i i ĝ i : al.te.ra.ci.i.ĝi
alteracio: a lt e r a c i o : al.te.ra.ci.o
alterigi: a lt e r i g i : al.te.ri.gi
alteriĝi: a lt e r i ĝ i : al.te.ri.ĝi
alterna: a lt e rn a : al.ter.na
alternado: a lt e rn a d o : al.ter.na.do
alternanco: a lt e rn a nc o : al.ter.nan.co
alternativa: a lt e rn a t i v a : al.ter.na.ti.va
alternativaj medicinoj: a lt e rn a t i v a jm e d i c i n o j : al.ter.na.ti.vaj.me.di.ci.noj
alternativo: a lt e rn a t i v o : al.ter.na.ti.vo
alternativulo: a lt e rn a t i v u l o : al.ter.na.ti.vu.lo
alternatoro: a lt e rn a t o r o : al.ter.na.to.ro
alterne: a lt e rn e : al.ter.ne
alterneco: a lt e rn e c o : al.ter.ne.co
alterni: a lt e rn i : al.ter.ni
alternigi: a lt e rn i g i : al.ter.ni.gi
alterno: a lt e rn o : al.ter.no
altfluga: a ltfl u g a : al°tflu.ga
altforno: a ltf o rn o : al°tfor.no
altfrekvenco: a ltfr e kv e nc o : al°tfrek.ven.co
altgermana: a ltg e rm a n a : al°tger.ma.na
altgrada: a ltgr a d a : al°tgra.da
altigi: a lt i g i : al.ti.gi
altigilo: a lt i g i l o : al.ti.gi.lo
altiĝi: a lt i ĝ i : al.ti.ĝi
altiĝrapido: a lt i ĝr a p i d o : al.tiĝ.ra.pi.do
altimetro: a lt i m e tr o : al.ti.me.tro
altiri: a lt i r i : al.ti.ri
altiro: a lt i r o : al.ti.ro
altituda: a lt i t u d a : al.ti.tu.da
altitudlimo: a lt i t u dl i m o : al.ti.tu.dli.mo
altitudo: a lt i t u d o : al.ti.tu.do
altklasa: a ltkl a s a : al°tkla.sa
altkreska: a ltkr e sk a : al°tkres.ka
altkvalita: a ltkv a l i t a : al°tkva.li.ta
altmonda: a ltm o nd a : al°tmon.da
altnivela: a ltn i v e l a : al°tni.ve.la
alto: a lt o : al.to
altocentro: a lt o c e ntr o : al.to.cen°tro
altometrio: a lt o m e tr i o : al.to.me.tri.o
altometro: a lt o m e tr o : al.to.me.tro
altoteno: a lt o t e n o : al.to.te.no
altranĉi: a ltr a nĉ i : al°tran.ĉi
altranga: a ltr a ng a : al°tran.ga
altrudi: a ltr u d i : al°tru.di
altrudiĝema: a ltr u d i ĝ e m a : al°tru.di.ĝe.ma
altrudilo: a ltr u d i l o : al°tru.di.lo
altruismo: a ltr u i sm o : al°tru.is.mo
altruisto: a ltr u i st o : al°tru.is.to
alttensia: a ltt e ns i a : al°tten.si.a
altvakuo: a ltv a k u o : al°tva.ku.o
altvalora: a ltv a l o r a : al°tva.lo.ra
aluato: a l u a t o : a.lu.a.to
aludi: a l u d i : a.lu.di
aludo: a l u d o : a.lu.do
alumeto: a l u m e t o : a.lu.me.to
aluminia siliciato: a l u m i n i a s i l i c i a t o : a.lu.mi.ni.a.si.li.ci.a.to
aluminia: a l u m i n i a : a.lu.mi.ni.a
aluminiato: a l u m i n i a t o : a.lu.mi.ni.a.to
aluminifolio: a l u m i n i f o l i o : a.lu.mi.ni.fo.li.o
aluminio: a l u m i n i o : a.lu.mi.ni.o
aluminisiliciato: a l u m i n i s i l i c i a t o : a.lu.mi.ni.si.li.ci.a.to
alumino: a l u m i n o : a.lu.mi.no
alunejo: a l u n e j o : a.lu.ne.jo
alunerco: a l u n e rc o : a.lu.ner.co
alunerco: a l u n e rc o : a.lu.ner.co
aluni: a l u n i : a.lu.ni
alunito: a l u n i t o : a.lu.ni.to
aluno: a l u n o : a.lu.no
aluntero: a l u nt e r o : a.lun.te.ro
aluntero: a l u nt e r o : a.lun.te.ro
aluvii: a l u v i i : a.lu.vi.i
aluvio: a l u v i o : a.lu.vi.o
alvale: a lv a l e : al.va.le
alvali: a lv a l i : al.va.li
alveni: a lv e n i : al.ve.ni
alveno: a lv e n o : al.ve.no
alvente: a lv e nt e : al.ven.te
alveolaro: a lv e o l a r o : al.ve.o.la.ro
alveolinedoj: a lv e o l i n e d o j : al.ve.o.li.ne.doj
alveolino: a lv e o l i n o : al.ve.o.li.no
alveolito: a lv e o l i t o : al.ve.o.li.to
alveolo: a lv e o l o : al.ve.o.lo
alveoluloj: a lv e o l u l o j : al.ve.o.lu.loj
alveturi: a lv e t u r i : al.ve.tu.ri
alviciĝi: a lv i c i ĝ i : al.vi.ci.ĝi
alvoki: a lv o k i : al.vo.ki
alvokiĝo: a lv o k i ĝ o : al.vo.ki.ĝo
alvoko: a lv o k o : al.vo.ko
alvuso: a lv u s o : al.vu.so
alvusumi: a lv u s u m i : al.vu.su.mi
Alzaco: a lz a c o : al.za.co
alzano: a lz a n o : al.za.no
ama: a m a : a.ma
Amadeo: a m a d e o : a.ma.de.o
amaĵistino: a m a ĵ i st i n o : a.ma.ĵis.ti.no
amaĵisto: a m a ĵ i st o : a.ma.ĵis.to
amaĵo: a m a ĵ o : a.ma.ĵo
Amalekidoj: a m a l e k i d o j : a.ma.le.ki.doj
Amaleko: a m a l e k o : a.ma.le.ko
amalgamigi: a m a lg a m i g i : a.mal.ga.mi.gi
amalgamiĝi: a m a lg a m i ĝ i : a.mal.ga.mi.ĝi
amalgamo: a m a lg a m o : a.mal.ga.mo
Amalio: a m a l i o : a.ma.li.o
amando: a m a nd o : a.man.do
amanitaj toksoj: a m a n i t a jt o ks o j : a.ma.ni.taj.tok.soj
amanitino: a m a n i t i n o : a.ma.ni.ti.no
amanito: a m a n i t o : a.ma.ni.to
Amano: a m a n o : a.ma.no
amanto: a m a nt o : a.man.to
amara cikorio: a m a r a c i k o r i o : a.ma.ra.ci.ko.ri.o
amara kardamino: a m a r a k a rd a m i n o : a.ma.ra.kar.da.mi.no
amara kvasio: a m a r a kv a s i o : a.ma.rak.va.si.o
amara manioko: a m a r a m a n i o k o : a.ma.ra.ma.ni.o.ko
amara migdalarbo: a m a r a m i gd a l a rb o : a.ma.ra.mig.da.lar.bo
amara migdalo: a m a r a m i gd a l o : a.ma.ra.mig.da.lo
amara migdalujo: a m a r a m i gd a l u j o : a.ma.ra.mig.da.lu.jo
amara oranĝo: a m a r a o r a nĝ o : a.ma.ra.o.ran.ĝo
amara: a m a r a : a.ma.ra
amaraĵo: a m a r a ĵ o : a.ma.ra.ĵo
amaranta: a m a r a nt a : a.ma.ran.ta
amaranto: a m a r a nt o : a.ma.ran.to
amareco: a m a r e c o : a.ma.re.co
amarfiŝo: a m a rf i ŝ o : a.mar.fi.ŝo
amarilidacoj: a m a r i l i d a c o j : a.ma.ri.li.da.coj
amarilido: a m a r i l i d o : a.ma.ri.li.do
amasa: a m a s a : a.ma.sa
amasbuĉi: a m a sb u ĉ i : a.mas.bu.ĉi
amasfabrikado: a m a sf a br i k a d o : a.mas.fa.bri.ka.do
amasigi: a m a s i g i : a.ma.si.gi
amasiĝi: a m a s i ĝ i : a.ma.si.ĝi
amasiĝo: a m a s i ĝ o : a.ma.si.ĝo
amaskomunikiloj: a m a sk o m u n i k i l o j : a.mas.ko.mu.ni.ki.loj
amasloĝejo: a m a sl o ĝ e j o : a.mas.lo.ĝe.jo
amaso: a m a s o : a.ma.so
amaspsikologio: a m a sps i k o l o g i o : a.mas°psi.ko.lo.gi.o
amastombejo: a m a st o mb e j o : a.mas.tom.be.jo
amataĵo: a m a t a ĵ o : a.ma.ta.ĵo
Amateraso: a m a t e r a s o : a.ma.te.ra.so
amatino: a m a t i n o : a.ma.ti.no
amato: a m a t o : a.ma.to
amatoro: a m a t o r o : a.ma.to.ro
amaŭrozo: a m a ŭr o z o : a.maŭ.ro.zo
amazonio: a m a z o n i o : a.ma.zo.ni.o
Amazono: a m a z o n o : a.ma.zo.no
amazono: a m a z o n o : a.ma.zo.no
ambasadejo: a mb a s a d e j o : am.ba.sa.de.jo
ambasado: a mb a s a d o : am.ba.sa.do
ambasadoreco: a mb a s a d o r e c o : am.ba.sa.do.re.co
ambasadorejo: a mb a s a d o r e j o : am.ba.sa.do.re.jo
ambasadoro: a mb a s a d o r o : am.ba.sa.do.ro
ambaŭ: a mb a ŭ : am.baŭ
ambaŭdekstra: a mb a ŭd e kstr a : am.baŭ.dek°stra
ambaŭdirekta: a mb a ŭd i r e kt a : am.baŭ.di.rek.ta
ambaŭflanke: a mb a ŭfl a nk e : am.baŭ°flan.ke
ambaŭmana: a mb a ŭm a n a : am.baŭ.ma.na
ambaŭmane: a mb a ŭm a n e : am.baŭ.ma.ne
ambaŭseksa: a mb a ŭs e ks a : am.baŭ.sek.sa
ambaŭseksema: a mb a ŭs e ks e m a : am.baŭ.sek.se.ma
ambaŭtranĉa: a mb a ŭtr a nĉ a : am.baŭ°tran.ĉa
ambicia: a mb i c i a : am.bi.ci.a
ambicii: a mb i c i i : am.bi.ci.i
ambicio: a mb i c i o : am.bi.ci.o
ambiciulo: a mb i c i u l o : am.bi.ci.u.lo
ambigua: a mb i g u a : am.bi.gu.a
ambigueco: a mb i g u e c o : am.bi.gu.e.co
ambivalenco: a mb i v a l e nc o : am.bi.va.len.co
ambli: a mbl i : am°bli
ambliopa: a mbl i o p a : am°bli.o.pa
ambliopeco: a mbl i o p e c o : am°bli.o.pe.co
amblistomo: a mbl i st o m o : am°blis.to.mo
amblo: a mbl o : am°blo
ambono: a mb o n o : am.bo.no
ambosbeko: a mb o sb e k o : am.bos.be.ko
amboso: a mb o s o : am.bo.so
ambra: a mbr a : am°bra
ambro: a mbr o : am°bro
ambrosio: a mbr o s i o : am°bro.si.o
Ambrozio: a mbr o z i o : am°bro.zi.o
ambrozio: a mbr o z i o : am°bro.zi.o
ambulakro: a mb u l a kr o : am.bu.la.kro
ambulanco: a mb u l a nc o : am.bu.lan.co
ambulatoria: a mb u l a t o r i a : am.bu.la.to.ri.a
ambulatorio: a mb u l a t o r i o : am.bu.la.to.ri.o
amdonantino: a md o n a nt i n o : am.do.nan.ti.no
ameba: a m e b a : a.me.ba
amebeco: a m e b e c o : a.me.be.co
amebismo: a m e b i sm o : a.me.bis.mo
amebo: a m e b o : a.me.bo
ameboida: a m e b o i d a : a.me.bo.i.da
amebozo: a m e b o z o : a.me.bo.zo
amebuloj: a m e b u l o j : a.me.bu.loj
amegi: a m e g i : a.me.gi
amelanĉo: a m e l a nĉ o : a.me.lan.ĉo
amelazo: a m e l a z o : a.me.la.zo
amelfaruno: a m e lf a r u n o : a.mel.fa.ru.no
ameli: a m e l i : a.me.li
amelo: a m e l o : a.me.lo
amelozo: a m e l o z o : a.me.lo.zo
amelplastido: a m e lpl a st i d o : a.mel°plas.ti.do
amema: a m e m a : a.me.ma
amen: a m e n : a.men
amendi: a m e nd i : a.men.di
amendo: a m e nd o : a.men.do
ameno: a m e n o : a.me.no
amenoreo: a m e n o r e o : a.me.no.re.o
amento: a m e nt o : a.men.to
amentuloj: a m e nt u l o j : a.men.tu.loj
ameo: a m e o : a.me.o
americio: a m e r i c i o : a.me.ri.ci.o
Amerika agavo: a m e r i k a a g a v o : a.me.ri.ka.a.ga.vo
Amerika apioso: a m e r i k a a p i o s o : a.me.ri.ka.a.pi.o.so
Amerika bizono: a m e r i k a b i z o n o : a.me.ri.ka.bi.zo.no
Amerika cervo: a m e r i k a c e rv o : a.me.ri.ka.cer.vo
Amerika evonimo: a m e r i k a e v o n i m o : a.me.ri.ka.e.vo.ni.mo
Amerika fago: a m e r i k a f a g o : a.me.ri.ka.fa.go
Amerika ipeko: a m e r i k a i p e k o : a.me.ri.ka.i.pe.ko
Amerika kankro: a m e r i k a k a nkr o : a.me.ri.ka.kan°kro
Amerika kastaneo: a m e r i k a k a st a n e o : a.me.ri.ka.kas.ta.ne.o
Amerika kopalo: a m e r i k a k o p a l o : a.me.ri.ka.ko.pa.lo
Amerika korilo: a m e r i k a k o r i l o : a.me.ri.ka.ko.ri.lo
Amerika lariko: a m e r i k a l a r i k o : a.me.ri.ka.la.ri.ko
Amerika nelumbo: a m e r i k a n e l u mb o : a.me.ri.ka.ne.lum.bo
Amerika perseo: a m e r i k a p e rs e o : a.me.ri.ka.per.se.o
Amerika visko: a m e r i k a v i sk o : a.me.ri.ka.vis.ko
Amerika: a m e r i k a : a.me.ri.ka
Amerikanismo: a m e r i k a n i sm o : a.me.ri.ka.nis.mo
Amerikano: a m e r i k a n o : a.me.ri.ka.no
Ameriko: a m e r i k o : a.me.ri.ko
ametista: a m e t i st a : a.me.tis.ta
ametisto: a m e t i st o : a.me.tis.to
ametropa: a m e tr o p a : a.me.tro.pa
ametropeco: a m e tr o p e c o : a.me.tro.pe.co
amfetamino: a mf e t a m i n o : am.fe.ta.mi.no
amfiartro: a mf i a rtr o : am.fi.ar°tro
amfibia: a mf i b i a : am.fi.bi.a
amfibioj: a mf i b i o j : am.fi.bi.oj
amfibolito: a mf i b o l i t o : am.fi.bo.li.to
amfibolo: a mf i b o l o : am.fi.bo.lo
amfibologio: a mf i b o l o g i o : am.fi.bo.lo.gi.o
amfibraka: a mf i br a k a : am.fi.bra.ka
amfibrako: a mf i br a k o : am.fi.bra.ko
amfineŭroj: a mf i n e ŭr o j : am.fi.neŭ.roj
amfiokso: a mf i o ks o : am.fi.ok.so
amfipodoj: a mf i p o d o j : am.fi.po.doj
amfiteatro: a mf i t e a tr o : am.fi.te.a.tro
Amfitriono: a mf i tr i o n o : am.fi.tri.o.no
Amfitrito: a mf i tr i t o : am.fi.tri.to
amforo: a mf o r o : am.fo.ro
Amforo: a mf o r o : am.fo.ro
amfotera: a mf o t e r a : am.fo.te.ra
amharo: a mh a r o : am.ha.ro
amianto: a m i a nt o : a.mi.an.to
ami: a m i : a.mi
amido: a m i d o : a.mi.do
amigdalino: a m i gd a l i n o : a.mig.da.li.no
amika: a m i k a : a.mi.ka
amikaĵo: a m i k a ĵ o : a.mi.ka.ĵo
amikeco: a m i k e c o : a.mi.ke.co
amiki: a m i k i : a.mi.ki
amikiĝi: a m i k i ĝ i : a.mi.ki.ĝi
amikino: a m i k i n o : a.mi.ki.no
amiko: a m i k o : a.mi.ko
amikto: a m i kt o : a.mik.to
amilazo: a m i l a z o : a.mi.la.zo
amilo: a m i l o : a.mi.lo
amimpliko: a m i mpl i k o : a.mim°pli.ko
aminacido: a m i n a c i d o : a.mi.na.ci.do
aminda: a m i nd a : a.min.da
amindumi: a m i nd u m i : a.min.du.mi
aminoacido: a m i n o a c i d o : a.mi.no.a.ci.do
amino: a m i n o : a.mi.no
amio: a m i o : a.mi.o
amirido: a m i r i d o : a.mi.ri.do
amisto: a m i st o : a.mis.to
amiŝo: a m i ŝ o : a.mi.ŝo
Amitabo: a m i t a b o : a.mi.ta.bo
amitozo: a m i t o z o : a.mi.to.zo
amkunveno: a mk u nv e n o : am.kun.ve.no
amnestii: a mn e st i i : am.nes.ti.i
amnestio: a mn e st i o : am.nes.ti.o
amnezio: a mn e z i o : am.ne.zi.o
amnio: a mn i o : am.ni.o
amniuloj: a mn i u l o j : am.ni.u.loj
amo: a m o : a.mo
amofilo: a m o f i l o : a.mo.fi.lo
amoko: a m o k o : a.mo.ko
amomo: a m o m o : a.mo.mo
amoniakecigi: a m o n i a k e c i g i : a.mo.ni.a.ke.ci.gi
amoniako: a m o n i a k o : a.mo.ni.a.ko
Amonidoj: a m o n i d o j : a.mo.ni.doj
amonio: a m o n i o : a.mo.ni.o
amonitoj: a m o n i t o j : a.mo.ni.toj
Amono: a m o n o : a.mo.no
amora: a m o r a : a.mo.ra
amorado: a m o r a d o : a.mo.ra.do
amorantino: a m o r a nt i n o : a.mo.ran.ti.no
amoranto: a m o r a nt o : a.mo.ran.to
amorema: a m o r e m a : a.mo.re.ma
amorfa: a m o rf a : a.mor.fa
amorfofalo: a m o rf o f a l o : a.mor.fo.fa.lo
amori: a m o r i : a.mo.ri
Amoridoj: a m o r i d o j : a.mo.ri.doj
amorinda: a m o r i nd a : a.mo.rin.da
amoristino: a m o r i st i n o : a.mo.ris.ti.no
amoristo: a m o r i st o : a.mo.ris.to
Amoro: a m o r o : a.mo.ro
amoro: a m o r o : a.mo.ro
amortiza: a m o rt i z a : a.mor.ti.za
amortizi: a m o rt i z i : a.mor.ti.zi
amortizilo: a m o rt i z i l o : a.mor.ti.zi.lo
amortizo: a m o rt i z o : a.mor.ti.zo
amorveka: a m o rv e k a : a.mor.ve.ka
Amoso: a m o s o : a.mo.so
ampeloprazo: a mp e l o pr a z o : am.pe.lo.pra.zo
ampelopso: a mp e l o ps o : am.pe.lop.so
amperhoro: a mp e rh o r o : am.per.ho.ro
ampermetro: a mp e rm e tr o : am.per.me.tro
Ampero: a mp e r o : am.pe.ro
ampero: a mp e r o : am.pe.ro
ampersekundo: a mp e rs e k u nd o : am.per.se.kun.do
ampervolvo: a mp e rv o lv o : am.per.vol.vo
ampervolvo: a mp e rv o lv o : am.per.vol.vo
ampleksa: a mpl e ks a : am°plek.sa
ampleksi: a mpl e ks i : am°plek.si
ampleksigi: a mpl e ks i g i : am°plek.si.gi
ampleksiĝi: a mpl e ks i ĝ i : am°plek.si.ĝi
ampleksmova: a mpl e ksm o v a : am°plek°smo.va
amplekso: a mpl e ks o : am°plek.so
amplifa faktoro: a mpl i f a f a kt o r o : am°pli.fa.fak.to.ro
amplifa: a mpl i f a : am°pli.fa
amplifi: a mpl i f i : am°pli.fi
amplifikatoro: a mpl i f i k a t o r o : am°pli.fi.ka.to.ro
amplifilo: a mpl i f i l o : am°pli.fi.lo
amplifo: a mpl i f o : am°pli.fo
amplitudo de probablo: a mpl i t u d o d e pr o b a bl o : am°pli.tu.do.de.pro.ba.blo
amplitudo: a mpl i t u d o : am°pli.tu.do
ampolingo: a mp o l i ng o : am.po.lin.go
ampolo: a mp o l o : am.po.lo
ampolsoklo: a mp o ls o kl o : am.pol.so.klo
ampoltubo: a mp o lt u b o : am.pol.tu.bo
ampoltubo: a mp o lt u b o : am.pol.tu.bo
amputado: a mp u t a d o : am.pu.ta.do
amputi: a mp u t i : am.pu.ti
amputito: a mp u t i t o : am.pu.ti.to
amputo: a mp u t o : am.pu.to
Amsterdamo: a mst e rd a m o : am°ster.da.mo
amtrinkaĵo: a mtr i nk a ĵ o : am°trin.ka.ĵo
amturniro: a mt u rn i r o : am.tur.ni.ro
amuleto: a m u l e t o : a.mu.le.to
Amuro: a m u r o : a.mu.ro
amuza: a m u z a : a.mu.za
amuzi: a m u z i : a.mu.zi
amuziĝi: a m u z i ĝ i : a.mu.zi.ĝi
amuziĝo: a m u z i ĝ o : a.mu.zi.ĝo
amuzilo: a m u z i l o : a.mu.zi.lo
amuzisto: a m u z i st o : a.mu.zis.to
amuzo: a m u z o : a.mu.zo
amvendistino: a mv e nd i st i n o : am.ven.dis.ti.no
anabaptisto: a n a b a pt i st o : a.na.bap.tis.to
anabolaĵo: a n a b o l a ĵ o : a.na.bo.la.ĵo
anaboliga: a n a b o l i g a : a.na.bo.li.ga
anaboligi: a n a b o l i g i : a.na.bo.li.gi
anabolo: a n a b o l o : a.na.bo.lo
anaerobia: a n a e r o b i a : a.na.e.ro.bi.a
anafazo: a n a f a z o : a.na.fa.zo
anafilaksio: a n a f i l a ks i o : a.na.fi.lak.si.o
anafora: a n a f o r a : a.na.fo.ra
anaforo: a n a f o r o : a.na.fo.ro
anagalo: a n a g a l o : a.na.ga.lo
anagiro: a n a g i r o : a.na.gi.ro
anaglifa: a n a gl i f a : a.na.gli.fa
anaglifo: a n a gl i f o : a.na.gli.fo
anagramo: a n a gr a m o : a.na.gra.mo
anakardiacoj: a n a k a rd i a c o j : a.na.kar.di.a.coj
anakardio: a n a k a rd i o : a.na.kar.di.o
anakinezio: a n a k i n e z i o : a.na.ki.ne.zi.o
anakoluto: a n a k o l u t o : a.na.ko.lu.to
anakondo: a n a k o nd o : a.na.kon.do
anakoreto: a n a k o r e t o : a.na.ko.re.to
Anakreoneska: a n a kr e o n e sk a : a.na.kre.o.nes.ka
Anakreono: a n a kr e o n o : a.na.kre.o.no
anakronismo: a n a kr o n i sm o : a.na.kro.nis.mo
anakruzo: a n a kr u z o : a.na.kru.zo
Anaksagoro: a n a ks a g o r o : a.nak.sa.go.ro
analeptiko: a n a l e pt i k o : a.na.lep.ti.ko
analfabeteco: a n a lf a b e t e c o : a.nal.fa.be.te.co
analfabeto: a n a lf a b e t o : a.nal.fa.be.to
analgeziko: a n a lg e z i k o : a.nal.ge.zi.ko
analgezio: a n a lg e z i o : a.nal.ge.zi.o
analisto: a n a l i st o : a.na.lis.to
analitika funkcio: a n a l i t i k a f u nkc i o : a.na.li.ti.ka.fun°kci.o
analitika geometrio: a n a l i t i k a g e o m e tr i o : a.na.li.ti.ka.ge.o.me.tri.o
analitika sternaĵo: a n a l i t i k a st e rn a ĵ o : a.na.li.ti.kas.ter.na.ĵo
analitika: a n a l i t i k a : a.na.li.ti.ka
analitiko: a n a l i t i k o : a.na.li.ti.ko
analiza geometrio: a n a l i z a g e o m e tr i o : a.na.li.za.ge.o.me.tri.o
analiza: a n a l i z a : a.na.li.za
analizi: a n a l i z i : a.na.li.zi
analizilo: a n a l i z i l o : a.na.li.zi.lo
analizisto: a n a l i z i st o : a.na.li.zis.to
analizo: a n a l i z o : a.na.li.zo
analoga komputilo: a n a l o g a k o mp u t i l o : a.na.lo.ga.kom.pu.ti.lo
analoga: a n a l o g a : a.na.lo.ga
analogaĵo: a n a l o g a ĵ o : a.na.lo.ga.ĵo
analogeco: a n a l o g e c o : a.na.lo.ge.co
analogio: a n a l o g i o : a.na.lo.gi.o
analogo: a n a l o g o : a.na.lo.go
analoj: a n a l o j : a.na.loj
anamirto: a n a m i rt o : a.na.mir.to
Anamo: a n a m o : a.na.mo
anamorfoza: a n a m o rf o z a : a.na.mor.fo.za
anamorfozo: a n a m o rf o z o : a.na.mor.fo.zo
ananasfrukto: a n a n a sfr u kt o : a.na.nas°fruk.to
ananaso: a n a n a s o : a.na.na.so
ananasujo: a n a n a s u j o : a.na.na.su.jo
anao: a n a o : a.na.o
anapesto: a n a p e st o : a.na.pes.to
Anapurno: a n a p u rn o : a.na.pur.no
anarĥio: a n a rĥ i o : a.nar.ĥi.o
anariko: a n a r i k o : a.na.ri.ko
anarki-sindikatismo: a n a rk i s i nd i k a t i sm o : a.nar.ki.sin.di.ka.tis.mo
anarkia: a n a rk i a : a.nar.ki.a
anarkiismo: a n a rk i i sm o : a.nar.ki.is.mo
anarkiisto: a n a rk i i st o : a.nar.ki.is.to
anarkio: a n a rk i o : a.nar.ki.o
anaro: a n a r o : a.na.ro
anasaĵo: a n a s a ĵ o : a.na.sa.ĵo
anasarko: a n a s a rk o : a.na.sar.ko
anasedoj: a n a s e d o j : a.na.se.doj
anasiri: a n a s i r i : a.na.si.ri
anaso: a n a s o : a.na.so
anastatiko: a n a st a t i k o : a.nas.ta.ti.ko
Anastazio: a n a st a z i o : a.nas.ta.zi.o
anastigmata: a n a st i gm a t a : a.nas.tig.ma.ta
anastigmato: a n a st i gm a t o : a.nas.tig.ma.to
anastomoza: a n a st o m o z a : a.nas.to.mo.za
anastomozi: a n a st o m o z i : a.nas.to.mo.zi
anastomozo: a n a st o m o z o : a.nas.to.mo.zo
anastrofo: a n a str o f o : a.nas°tro.fo
anateksa petro: a n a t e ks a p e tr o : a.na.tek.sa.pe.tro
anateksito: a n a t e ks i t o : a.na.tek.si.to
anatekso: a n a t e ks o : a.na.tek.so
anatemi: a n a t e m i : a.na.te.mi
anatemo: a n a t e m o : a.na.te.mo
anatoksino: a n a t o ks i n o : a.na.tok.si.no
Anatolio: a n a t o l i o : a.na.to.li.o
Anatolo: a n a t o l o : a.na.to.lo
anatomia: a n a t o m i a : a.na.to.mi.a
anatomiisto: a n a t o m i i st o : a.na.to.mi.is.to
anatomio: a n a t o m i o : a.na.to.mi.o
anatomo: a n a t o m o : a.na.to.mo
ancilostomo: a nc i l o st o m o : an.ci.los.to.mo
ancilostomozo: a nc i l o st o m o z o : an.ci.los.to.mo.zo
anĉo: a nĉ o : an.ĉo
anĉovo: a nĉ o v o : an.ĉo.vo
andaluzia: a nd a l u z i a : an.da.lu.zi.a
Andaluzio: a nd a l u z i o : an.da.lu.zi.o
andaluzo: a nd a l u z o : an.da.lu.zo
andante: a nd a nt e : an.dan.te
andanto: a nd a nt o : an.dan.to
Andersen: a nd e rs e n : an.der.sen
Andoj: a nd o j : an.doj
andono: a nd o n o : an.do.no
Andoro: a nd o r o : an.do.ro
Andrapradeŝo: a ndr a pr a d e ŝ o : an°dra.pra.de.ŝo
Andreo: a ndr e o : an°dre.o
andreo: a ndr e o : an°dre.o
androceo: a ndr o c e o : an°dro.ce.o
androgeno: a ndr o g e n o : an°dro.ge.no
androgino: a ndr o g i n o : an°dro.gi.no
Andromaĥo: a ndr o m a ĥ o : an°dro.ma.ĥo
Andromeda galaksio: a ndr o m e d a g a l a ks i o : an°dro.me.da.ga.lak.si.o
andromedo: a ndr o m e d o : an°dro.me.do
Andromedo: a ndr o m e d o : an°dro.me.do
andropogono: a ndr o p o g o n o : an°dro.po.go.no
androzaco: a ndr o z a c o : an°dro.za.co
andujeto: a nd u j e t o : an.du.je.to
andujo: a nd u j o : an.du.jo
anekdota: a n e kd o t a : a.nek.do.ta
anekdoto: a n e kd o t o : a.nek.do.to
aneksado: a n e ks a d o : a.nek.sa.do
aneksaĵo: a n e ks a ĵ o : a.nek.sa.ĵo
aneksi: a n e ks i : a.nek.si
aneksismo: a n e ks i sm o : a.nek.sis.mo
aneksito: a n e ks i t o : a.nek.si.to
anelidoj: a n e l i d o j : a.ne.li.doj
anemia: a n e m i a : a.ne.mi.a
anemii: a n e m i i : a.ne.mi.i
anemiiĝi: a n e m i i ĝ i : a.ne.mi.i.ĝi
anemio: a n e m i o : a.ne.mi.o
anemogramo: a n e m o gr a m o : a.ne.mo.gra.mo
anemometrio: a n e m o m e tr i o : a.ne.mo.me.tri.o
anemometro: a n e m o m e tr o : a.ne.mo.me.tro
anemono: a n e m o n o : a.ne.mo.no
aneroida barometro: a n e r o i d a b a r o m e tr o : a.ne.ro.i.da.ba.ro.me.tro
aneroida: a n e r o i d a : a.ne.ro.i.da
anesteza: a n e st e z a : a.nes.te.za
anestezantaĵo: a n e st e z a nt a ĵ o : a.nes.te.zan.ta.ĵo
anestezanto: a n e st e z a nt o : a.nes.te.zan.to
anestezi: a n e st e z i : a.nes.te.zi
anestezilo: a n e st e z i l o : a.nes.te.zi.lo
anestezisto: a n e st e z i st o : a.nes.te.zis.to
anestezo: a n e st e z o : a.nes.te.zo
aneto: a n e t o : a.ne.to
anetolo: a n e t o l o : a.ne.to.lo
aneŭploida: a n e ŭpl o i d a : a.neŭ°plo.i.da
aneŭrismo: a n e ŭr i sm o : a.neŭ.ris.mo
anfrakto: a nfr a kt o : an°frak.to
Angeliko: a ng e l i k o : an.ge.li.ko
angeliko: a ng e l i k o : an.ge.li.ko
Angelino: a ng e l i n o : an.ge.li.no
Angelo: a ng e l o : an.ge.lo
angia: a ng i a : an.gi.a
angiito: a ng i i t o : an.gi.i.to
Angilo: a ng i l o : an.gi.lo
angilo: a ng i l o : an.gi.lo
angiloformaj: a ng i l o f o rm a j : an.gi.lo.for.maj
angino: a ng i n o : an.gi.no
angio: a ng i o : an.gi.o
angiologio: a ng i o l o g i o : an.gi.o.lo.gi.o
angiomo: a ng i o m o : an.gi.o.mo
angiospermoj: a ng i o sp e rm o j : an.gi.os.per.moj
angiotensino: a ng i o t e ns i n o : an.gi.o.ten.si.no
angiplantoj: a ng i pl a nt o j : an.gi.plan.toj
angla: a ngl a : an°gla
anglaĵo: a ngl a ĵ o : an°gla.ĵo
anglezo: a ngl e z o : an°gle.zo
anglicismo: a ngl i c i sm o : an°gli.cis.mo
anglikana: a ngl i k a n a : an°gli.ka.na
anglikanismo: a ngl i k a n i sm o : an°gli.ka.nis.mo
anglikano: a ngl i k a n o : an°gli.ka.no
Anglio: a ngl i o : an°gli.o
anglismo: a ngl i sm o : an°glis.mo
anglo: a ngl o : an°glo
anglomanio: a ngl o m a n i o : an°glo.ma.ni.o
anglonormanda: a ngl o n o rm a nd a : an°glo.nor.man.da
anglosaksa: a ngl o s a ks a : an°glo.sak.sa
Anglujo: a ngl u j o : an°glu.jo
Angolo: a ng o l o : an.go.lo
angora: a ng o r a : an.go.ra
angori: a ng o r i : an.go.ri
angoro: a ng o r o : an.go.ro
angosturo: a ng o st u r o : an.gos.tu.ro
angreko: a ngr e k o : an°gre.ko
angstromo: a ngstr o m o : an°gstro.mo
angula frekvenco: a ng u l a fr e kv e nc o : an.gu.laf.rek.ven.co
angula: a ng u l a : an.gu.la
angulaĵo: a ng u l a ĵ o : an.gu.la.ĵo
anguldomo: a ng u ld o m o : an.gul.do.mo
anguleca: a ng u l e c a : an.gu.le.ca
angulen: a ng u l e n : an.gu.len
anguleto: a ng u l e t o : an.gu.le.to
angulfero: a ng u lf e r o : an.gul.fe.ro
angulilo: a ng u l i l o : an.gu.li.lo
angulmeblo: a ng u lm e bl o : an.gul.me.blo
angulmezuri: a ng u lm e z u r i : an.gul.me.zu.ri
angulmezurilo: a ng u lm e z u r i l o : an.gul.me.zu.ri.lo
angulo: a ng u l o : an.gu.lo
angulpeco: a ng u lp e c o : an.gul.pe.co
angulrelo: a ng u lr e l o : an.gul.re.lo
angulŝtono: a ng u lŝt o n o : an.gul°ŝto.no
angulumita: a ng u l u m i t a : an.gu.lu.mi.ta
Angura: a ng u r a : an.gu.ra
Anguro: a ng u r o : an.gu.ro
angviso: a ngv i s o : an°gvi.so
anĝela: a nĝ e l a : an.ĝe.la
anĝelo: a nĝ e l o : an.ĝe.lo
Anĝelo: a nĝ e l o : an.ĝe.lo
anĝeluso: a nĝ e l u s o : an.ĝe.lu.so
Anhalto: a nh a lt o : an.hal.to
anheli: a nh e l i : an.he.li
anhidra: a nh i dr a : an.hi.dra
anhidrido: a nh i dr i d o : an.hi.dri.do
anhidrito: a nh i dr i t o : an.hi.dri.to
Anhujo: a nh u j o : an.hu.jo
Anĥizo: a nĥ i z o : an.ĥi.zo
aniĝi: a n i ĝ i : a.ni.ĝi
anilido: a n i l i d o : a.ni.li.do
anilino: a n i l i n o : a.ni.li.no
anilo: a n i l o : a.ni.lo
anima: a n i m a : a.ni.ma
animala magnetismo: a n i m a l a m a gn e t i sm o : a.ni.ma.la.mag.ne.tis.mo
animala: a n i m a l a : a.ni.ma.la
animalo: a n i m a l o : a.ni.ma.lo
animaloj: a n i m a l o j : a.ni.ma.loj
animalsterolo: a n i m a lst e r o l o : a.ni.mal°ste.ro.lo
animfirmeco: a n i mf i rm e c o : a.nim.fir.me.co
animi: a n i m i : a.ni.mi
animismo: a n i m i sm o : a.ni.mis.mo
animo: a n i m o : a.ni.mo
animpesado: a n i mp e s a d o : a.nim.pe.sa.do
animstato: a n i mst a t o : a.nim°sta.to
anizaldehido: a n i z a ld e h i d o : a.ni.zal.de.hi.do
anizidino: a n i z i d i n o : a.ni.zi.di.no
anizo: a n i z o : a.ni.zo
anizokorio: a n i z o k o r i o : a.ni.zo.ko.ri.o
anizolo: a n i z o l o : a.ni.zo.lo
anizometropio: a n i z o m e tr o p i o : a.ni.zo.me.tro.pi.o
anizosfigmio: a n i z o sf i gm i o : a.ni.zos.fig.mi.o
anizotropa: a n i z o tr o p a : a.ni.zo.tro.pa
Anjo: a nj o : an.jo
anjono: a nj o n o : an.jo.no
Anĵuo: a nĵ u o : an.ĵu.o
Ankaro: a nk a r o : an.ka.ro
ankaŭ: a nk a ŭ : an.kaŭ
ankilostomo: a nk i l o st o m o : an.ki.los.to.mo
ankiloziĝi: a nk i l o z i ĝ i : an.ki.lo.zi.ĝi
ankilozo: a nk i l o z o : an.ki.lo.zo
ankoneo: a nk o n e o : an.ko.ne.o
ankoraŭ ne: a nk o r a ŭn e : an.ko.raŭ.ne
ankoraŭ neniu: a nk o r a ŭn e n i u : an.ko.raŭ.ne.ni.u
ankoraŭa: a nk o r a ŭ a : an.ko.ra.ŭa
ankoraŭ: a nk o r a ŭ : an.ko.raŭ
ankradejo: a nkr a d e j o : an°kra.de.jo
ankrado: a nkr a d o : an°kra.do
ankrejo: a nkr e j o : an°kre.jo
ankri: a nkr i : an°kri
ankriĝi: a nkr i ĝ i : an°kri.ĝi
ankrizita: a nkr i z i t a : an°kri.zi.ta
ankrobuo: a nkr o b u o : an°kro.bu.o
ankro: a nkr o : an°kro
ankrokablo: a nkr o k a bl o : an°kro.ka.blo
ankrovinĉo: a nkr o v i nĉ o : an°kro.vin.ĉo
ankrumi: a nkr u m i : an°kru.mi
ankrumi: a nkr u m i : an°kru.mi
anksia: a nks i a : an°ksi.a
anksio: a nks i o : an°ksi.o
ankuzo: a nk u z o : an.ku.zo
Anneto: a nn e t o : an.ne.to
Anno: a nn o : an.no
anno: a nn o : an.no
anobiedoj: a n o b i e d o j : a.no.bi.e.doj
anobio: a n o b i o : a.no.bi.o
ano: a n o : a.no
anodo: a n o d o : a.no.do
anodonto: a n o d o nt o : a.no.don.to
anofelo: a n o f e l o : a.no.fe.lo
anoksemio: a n o ks e m i o : a.nok.se.mi.o
anoksio: a n o ks i o : a.nok.si.o
anomalia: a n o m a l i a : a.no.ma.li.a
anomalio: a n o m a l i o : a.no.ma.li.o
anonci: a n o nc i : a.non.ci
anoncigi: a n o nc i g i : a.non.ci.gi
anoncistino: a n o nc i st i n o : a.non.cis.ti.no
anoncisto: a n o nc i st o : a.non.cis.to
anoncletero: a n o ncl e t e r o : a.non°cle.te.ro
anonco: a n o nc o : a.non.co
anonima: a n o n i m a : a.no.ni.ma
anonimeco: a n o n i m e c o : a.no.ni.me.co
anono: a n o n o : a.no.no
anopluroj: a n o pl u r o j : a.no.plu.roj
anopsio: a n o ps i o : a.nop.si.o
anorako: a n o r a k o : a.no.ra.ko
anoreksio: a n o r e ks i o : a.no.rek.si.o
anormala: a n o rm a l a : a.nor.ma.la
anortito: a n o rt i t o : a.nor.ti.to
anosmio: a n o sm i o : a.nos.mi.o
ansa: a ns a : an.sa
Anselmo: a ns e lm o : an.sel.mo
ansera: a ns e r a : an.se.ra
anseraĵo: a ns e r a ĵ o : an.se.ra.ĵo
ansergrifo: a ns e rgr i f o : an.ser°gri.fo
anserhepataĵo: a ns e rh e p a t a ĵ o : an.ser.he.pa.ta.ĵo
anserhepato: a ns e rh e p a t o : an.ser.he.pa.to
anserido: a ns e r i d o : an.se.ri.do
ansero: a ns e r o : an.se.ro
anseroformaj: a ns e r o f o rm a j : an.se.ro.for.maj
anserpaŝi: a ns e rp a ŝ i : an.ser.pa.ŝi
anserpaŝo: a ns e rp a ŝ o : an.ser.pa.ŝo
anserpiedo: a ns e rp i e d o : an.ser.pi.e.do
anservice: a ns e rv i c e : an.ser.vi.ce
anso: a ns o : an.so
anstataŭa akuzativo: a nst a t a ŭ a a k u z a t i v o : an°sta.ta.ŭa.a.ku.za.ti.vo
anstataŭa: a nst a t a ŭ a : an°sta.ta.ŭa
anstataŭ: a nst a t a ŭ : an°sta.taŭ
anstataŭi: a nst a t a ŭ i : an°sta.ta.ŭi
anstataŭigi: a nst a t a ŭ i g i : an°sta.ta.ŭi.gi
anstataŭiĝi: a nst a t a ŭ i ĝ i : an°sta.ta.ŭi.ĝi
anstataŭilo: a nst a t a ŭ i l o : an°sta.ta.ŭi.lo
anstataŭo: a nst a t a ŭ o : an°sta.ta.ŭo
anstromo: a nstr o m o : an°stro.mo
Anstromo: a nstr o m o : an°stro.mo
Anŝano: a nŝ a n o : an.ŝa.no
antagonismo: a nt a g o n i sm o : an.ta.go.nis.mo
antagonisto: a nt a g o n i st o : an.ta.go.nis.to
Antananarivo: a nt a n a n a r i v o : an.ta.na.na.ri.vo
Antareso: a nt a r e s o : an.ta.re.so
antarkta: a nt a rkt a : an.tar°kta
Antarktio: a nt a rkt i o : an.tar°kti.o
antaŭ ol: a nt a ŭ o l : an.ta.ŭol
antaŭa: a nt a ŭ a : an.ta.ŭa
antaŭaĵo: a nt a ŭ a ĵ o : an.ta.ŭa.ĵo
antaŭamplifilo: a nt a ŭ a mpl i f i l o : an.ta.ŭam°pli.fi.lo
antaŭaranĝi: a nt a ŭ a r a nĝ i : an.ta.ŭa.ran.ĝi
antaŭbrako: a nt a ŭbr a k o : an.taŭ°bra.ko
antaŭ: a nt a ŭ : an.taŭ
antaŭĉambro: a nt a ŭĉ a mbr o : an.taŭ.ĉam°bro
antaŭĉevaloj: a nt a ŭĉ e v a l o j : an.taŭ.ĉe.va.loj
antaŭdati: a nt a ŭd a t i : an.taŭ.da.ti
antaŭdecidi: a nt a ŭd e c i d i : an.taŭ.de.ci.di
antaŭdecido: a nt a ŭd e c i d o : an.taŭ.de.ci.do
antaŭdeserto: a nt a ŭd e s e rt o : an.taŭ.de.ser.to
antaŭdestinismo: a nt a ŭd e st i n i sm o : an.taŭ.des.ti.nis.mo
antaŭdestino: a nt a ŭd e st i n o : an.taŭ.des.ti.no
antaŭdiluva: a nt a ŭd i l u v a : an.taŭ.di.lu.va
antaŭdiri: a nt a ŭd i r i : an.taŭ.di.ri
antaŭe: a nt a ŭ e : an.ta.ŭe
antaŭeco: a nt a ŭ e c o : an.ta.ŭe.co
antaŭelektilo: a nt a ŭ e l e kt i l o : an.ta.ŭe.lek.ti.lo
antaŭen: a nt a ŭ e n : an.ta.ŭen
antaŭenigi: a nt a ŭ e n i g i : an.ta.ŭe.ni.gi
antaŭeniri: a nt a ŭ e n i r i : an.ta.ŭe.ni.ri
antaŭenpuŝi: a nt a ŭ e np u ŝ i : an.ta.ŭen.pu.ŝi
antaŭfabrikado: a nt a ŭf a br i k a d o : an.taŭ.fa.bri.ka.do
antaŭfiguri: a nt a ŭf i g u r i : an.taŭ.fi.gu.ri
antaŭflari: a nt a ŭfl a r i : an.taŭ°fla.ri
antaŭforigi: a nt a ŭf o r i g i : an.taŭ.fo.ri.gi
antaŭgarda: a nt a ŭg a rd a : an.taŭ.gar.da
antaŭgardema: a nt a ŭg a rd e m a : an.taŭ.gar.de.ma
antaŭgardi: a nt a ŭg a rd i : an.taŭ.gar.di
antaŭglacia: a nt a ŭgl a c i a : an.taŭ°gla.ci.a
antaŭgusto: a nt a ŭg u st o : an.taŭ.gus.to
antaŭhaltigi: a nt a ŭh a lt i g i : an.taŭ.hal.ti.gi
antaŭhaveno: a nt a ŭh a v e n o : an.taŭ.ha.ve.no
antaŭhejti: a nt a ŭh e jt i : an.taŭ.hej.ti
antaŭhelena: a nt a ŭh e l e n a : an.taŭ.he.le.na
antaŭhieraŭ: a nt a ŭh i e r a ŭ : an.taŭ.hi.e.raŭ
antaŭhistorio: a nt a ŭh i st o r i o : an.taŭ.his.to.ri.o
antaŭi: a nt a ŭ i : an.ta.ŭi
antaŭiĝi: a nt a ŭ i ĝ i : an.ta.ŭi.ĝi
antaŭiri: a nt a ŭ i r i : an.ta.ŭi.ri
antaŭjuĝi: a nt a ŭj u ĝ i : an.taŭ.ju.ĝi
antaŭjuĝo: a nt a ŭj u ĝ o : an.taŭ.ju.ĝo
antaŭkalkuli: a nt a ŭk a lk u l i : an.taŭ.kal.ku.li
antaŭkambrio: a nt a ŭk a mbr i o : an.taŭ.kam°bri.o
antaŭkelta: a nt a ŭk e lt a : an.taŭ.kel.ta
antaŭkilo: a nt a ŭk i l o : an.taŭ.ki.lo
antaŭkongreso: a nt a ŭk o ngr e s o : an.taŭ.kon°gre.so
antaŭkora: a nt a ŭk o r a : an.taŭ.ko.ra
antaŭkorto: a nt a ŭk o rt o : an.taŭ.kor.to
antaŭkura: a nt a ŭk u r a : an.taŭ.ku.ra
antaŭlasta: a nt a ŭl a st a : an.taŭ.las.ta
antaŭlegi: a nt a ŭl e g i : an.taŭ.le.gi
antaŭliberigi: a nt a ŭl i b e r i g i : an.taŭ.li.be.ri.gi
antaŭmendi: a nt a ŭm e nd i : an.taŭ.men.di
antaŭmeti: a nt a ŭm e t i : an.taŭ.me.ti
antaŭmolaro: a nt a ŭm o l a r o : an.taŭ.mo.la.ro
antaŭnomo: a nt a ŭn o m o : an.taŭ.no.mo
antaŭo: a nt a ŭ o : an.ta.ŭo
antaŭpagi: a nt a ŭp a g i : an.taŭ.pa.gi
antaŭpago: a nt a ŭp a g o : an.taŭ.pa.go
antaŭparolo: a nt a ŭp a r o l o : an.taŭ.pa.ro.lo
antaŭpaŝi: a nt a ŭp a ŝ i : an.taŭ.pa.ŝi
antaŭpaŝo: a nt a ŭp a ŝ o : an.taŭ.pa.ŝo
antaŭpensi: a nt a ŭp e ns i : an.taŭ.pen.si
antaŭplano: a nt a ŭpl a n o : an.taŭ°pla.no
antaŭplenumi: a nt a ŭpl e n u m i : an.taŭ°ple.nu.mi
antaŭpordo: a nt a ŭp o rd o : an.taŭ.por.do
antaŭrajdanto: a nt a ŭr a jd a nt o : an.taŭ.raj.dan.to
antaŭrimedo: a nt a ŭr i m e d o : an.taŭ.ri.me.do
antaŭsavi: a nt a ŭs a v i : an.taŭ.sa.vi
antaŭscenejo: a nt a ŭsc e n e j o : an.taŭ°sce.ne.jo
antaŭscii: a nt a ŭsc i i : an.taŭ°sci.i
antaŭsciigi: a nt a ŭsc i i g i : an.taŭ°sci.i.gi
antaŭsenti: a nt a ŭs e nt i : an.taŭ.sen.ti
antaŭsento: a nt a ŭs e nt o : an.taŭ.sen.to
antaŭsezono: a nt a ŭs e z o n o : an.taŭ.se.zo.no
antaŭsigno: a nt a ŭs i gn o : an.taŭ.sig.no
antaŭspezo: a nt a ŭsp e z o : an.taŭ°spe.zo
antaŭstampita: a nt a ŭst a mp i t a : an.taŭ°stam.pi.ta
antaŭstato: a nt a ŭst a t o : an.taŭ°sta.to
antaŭtagmezo: a nt a ŭt a gm e z o : an.taŭ.tag.me.zo
antaŭtago: a nt a ŭt a g o : an.taŭ.ta.go
antaŭtempa: a nt a ŭt e mp a : an.taŭ.tem.pa
antaŭtempe: a nt a ŭt e mp e : an.taŭ.tem.pe
antaŭteni: a nt a ŭt e n i : an.taŭ.te.ni
antaŭtimi: a nt a ŭt i m i : an.taŭ.ti.mi
antaŭtrabaĵo: a nt a ŭtr a b a ĵ o : an.taŭ°tra.ba.ĵo
antaŭtuko: a nt a ŭt u k o : an.taŭ.tu.ko
antaŭulo: a nt a ŭ u l o : an.ta.ŭu.lo
antaŭurbo: a nt a ŭ u rb o : an.ta.ŭur.bo
antaŭvelo: a nt a ŭv e l o : an.taŭ.ve.lo
antaŭveni: a nt a ŭv e n i : an.taŭ.ve.ni
antaŭvespero: a nt a ŭv e sp e r o : an.taŭ.ves.pe.ro
antaŭvidi: a nt a ŭv i d i : an.taŭ.vi.di
antaŭzorgi: a nt a ŭz o rg i : an.taŭ.zor.gi
antecedentoj: a nt e c e d e nt o j : an.te.ce.den.toj
antedono: a nt e d o n o : an.te.do.no
antefikso: a nt e f i ks o : an.te.fik.so
antemido: a nt e m i d o : an.te.mi.do
antemo: a nt e m o : an.te.mo
antena: a nt e n a : an.te.na
antenario: a nt e n a r i o : an.te.na.ri.o
anteno: a nt e n o : an.te.no
antenuloj: a nt e n u l o j : an.te.nu.loj
anteridio: a nt e r i d i o : an.te.ri.di.o
antero: a nt e r o : an.te.ro
anterozoido: a nt e r o z o i d o : an.te.ro.zo.i.do
anthelio: a nth e l i o : an°the.li.o
antiaro: a nt i a r o : an.ti.a.ro
antibiotiko: a nt i b i o t i k o : an.ti.bi.o.ti.ko
anticiklono: a nt i c i kl o n o : an.ti.ci.klo.no
anticiklono: a nt i c i kl o n o : an.ti.ci.klo.no
anticipa: a nt i c i p a : an.ti.ci.pa
anticipe: a nt i c i p e : an.ti.ci.pe
anticipi: a nt i c i p i : an.ti.ci.pi
anticipo: a nt i c i p o : an.ti.ci.po
antidetonacianto: a nt i d e t o n a c i a nt o : an.ti.de.to.na.ci.an.to
antidorko: a nt i d o rk o : an.ti.dor.ko
antidoto: a nt i d o t o : an.ti.do.to
antifebra: a nt i f e br a : an.ti.fe.bra
antifono: a nt i f o n o : an.ti.fo.no
antifrazo: a nt i fr a z o : an.tif.ra.zo
antigeno: a nt i g e n o : an.ti.ge.no
Antigono: a nt i g o n o : an.ti.go.no
Antigvo-Barbudo: a nt i gv o b a rb u d o : an.tig.vo.bar.bu.do
antiinflama: a nt i i nfl a m a : an.ti.in°fla.ma
antiklinalo: a nt i kl i n a l o : an.ti.kli.na.lo
antikoagulanto: a nt i k o a g u l a nt o : an.ti.ko.a.gu.lan.to
antikodono: a nt i k o d o n o : an.ti.ko.do.no
antikoncipa pilolo: a nt i k o nc i p a p i l o l o : an.ti.kon.ci.pa.pi.lo.lo
antikoncipa: a nt i k o nc i p a : an.ti.kon.ci.pa
antikorpo: a nt i k o rp o : an.ti.kor.po
antikorpo: a nt i k o rp o : an.ti.kor.po
Antikristo: a nt i kr i st o : an.ti.kris.to
antikristo: a nt i kr i st o : an.ti.kris.to
antikva: a nt i kv a : an.tik.va
antikvaĵisto: a nt i kv a ĵ i st o : an.tik.va.ĵis.to
antikvaĵo: a nt i kv a ĵ o : an.tik.va.ĵo
antikveco: a nt i kv e c o : an.tik.ve.co
antikvulo: a nt i kv u l o : an.tik.vu.lo
Antilano: a nt i l a n o : an.ti.la.no
Antilebanono: a nt i l e b a n o n o : an.ti.le.ba.no.no
antilido: a nt i l i d o : an.ti.li.do
Antiloj: a nt i l o j : an.ti.loj
antilopo: a nt i l o p o : an.ti.lo.po
antimaterio: a nt i m a t e r i o : an.ti.ma.te.ri.o
antimikroba: a nt i m i kr o b a : an.ti.mi.kro.ba
antimilitarismo: a nt i m i l i t a r i sm o : an.ti.mi.li.ta.ris.mo
antimilitaristo: a nt i m i l i t a r i st o : an.ti.mi.li.ta.ris.to
antimisilo: a nt i m i s i l o : an.ti.mi.si.lo
antimitoza: a nt i m i t o z a : an.ti.mi.to.za
antimono: a nt i m o n o : an.ti.mo.no
antineŭtrino: a nt i n e ŭtr i n o : an.ti.neŭ°tri.no
antineŭtrono: a nt i n e ŭtr o n o : an.ti.neŭ°tro.no
antinomia: a nt i n o m i a : an.ti.no.mi.a
antinomio: a nt i n o m i o : an.ti.no.mi.o
Antinoo: a nt i n o o : an.ti.no.o
Antioĥio: a nt i o ĥ i o : an.ti.o.ĥi.o
Antioĥo: a nt i o ĥ o : an.ti.o.ĥo
antioksidanto: a nt i o ks i d a nt o : an.ti.ok.si.dan.to
Antiopo: a nt i o p o : an.ti.o.po
antipapo: a nt i p a p o : an.ti.pa.po
antiparalelaj: a nt i p a r a l e l a j : an.ti.pa.ra.le.laj
antipartiklo: a nt i p a rt i kl o : an.ti.par.ti.klo
antipatia: a nt i p a t i a : an.ti.pa.ti.a
antipatii: a nt i p a t i i : an.ti.pa.ti.i
antipatio: a nt i p a t i o : an.ti.pa.ti.o
antipelagra vitamino: a nt i p e l a gr a v i t a m i n o : an.ti.pe.la.gra.vi.ta.mi.no
antipirino: a nt i p i r i n o : an.ti.pi.ri.no
antipoda: a nt i p o d a : an.ti.po.da
antipodo: a nt i p o d o : an.ti.po.do
antipoduloj: a nt i p o d u l o j : an.ti.po.du.loj
antiprotono: a nt i pr o t o n o : an.ti.pro.to.no
antirabia: a nt i r a b i a : an.ti.ra.bi.a
antirino: a nt i r i n o : an.ti.ri.no
antisemitismo: a nt i s e m i t i sm o : an.ti.se.mi.tis.mo
antisemito: a nt i s e m i t o : an.ti.se.mi.to
antisepsa: a nt i s e ps a : an.ti.sep.sa
antisepsa: a nt i s e ps a : an.ti.sep.sa
antisepsaĵo: a nt i s e ps a ĵ o : an.ti.sep.sa.ĵo
antisepsi: a nt i s e ps i : an.ti.sep.si
antisepso: a nt i s e ps o : an.ti.sep.so
antisifilisa: a nt i s i f i l i s a : an.ti.si.fi.li.sa
antiskorbuta vitamino: a nt i sk o rb u t a v i t a m i n o : an.tis.kor.bu.ta.vi.ta.mi.no
antiskorbuta: a nt i sk o rb u t a : an.tis.kor.bu.ta
antispasma: a nt i sp a sm a : an.tis.pas.ma
antistrofo: a nt i str o f o : an.tis°tro.fo
antiŝimaĵo: a nt i ŝ i m a ĵ o : an.ti.ŝi.ma.ĵo
antitetanosa: a nt i t e t a n o s a : an.ti.te.ta.no.sa
antitezo: a nt i t e z o : an.ti.te.zo
antitoksino: a nt i t o ks i n o : an.ti.tok.si.no
antitokso: a nt i t o ks o : an.ti.tok.so
antiveneno: a nt i v e n e n o : an.ti.ve.ne.no
antivermaĵo: a nt i v e rm a ĵ o : an.ti.ver.ma.ĵo
antociano: a nt o c i a n o : an.to.ci.a.no
antoksanto: a nt o ks a nt o : an.tok.san.to
antologio: a nt o l o g i o : an.to.lo.gi.o
Antoneno: a nt o n e n o : an.to.ne.no
Antonenoj: a nt o n e n o j : an.to.ne.noj
antonimo: a nt o n i m o : an.to.ni.mo
Antonio: a nt o n i o : an.to.ni.o
Antono: a nt o n o : an.to.no
antonomazio: a nt o n o m a z i o : an.to.no.ma.zi.o
antozooj: a nt o z o o j : an.to.zo.oj
antraceno: a ntr a c e n o : an°tra.ce.no
antracito: a ntr a c i t o : an°tra.ci.to
antrakinono: a ntr a k i n o n o : an°tra.ki.no.no
antrakozo: a ntr a k o z o : an°tra.ko.zo
antraksa bacilo: a ntr a ks a b a c i l o : an°trak.sa.ba.ci.lo
antrakso: a ntr a ks o : an°trak.so
antrisko: a ntr i sk o : an°tris.ko
antro: a ntr o : an°tro
antropo: a ntr o p o : an°tro.po
antropocentra: a ntr o p o c e ntr a : an°tro.po.cen°tra
antropofagismo: a ntr o p o f a g i sm o : an°tro.po.fa.gis.mo
antropofago: a ntr o p o f a g o : an°tro.po.fa.go
antropoidoj: a ntr o p o i d o j : an°tro.po.i.doj
antropologia indico: a ntr o p o l o g i a i nd i c o : an°tro.po.lo.gi.a.in.di.co
antropologio: a ntr o p o l o g i o : an°tro.po.lo.gi.o
antropologo: a ntr o p o l o g o : an°tro.po.lo.go
antropometrio: a ntr o p o m e tr i o : an°tro.po.me.tri.o
antropomorfa: a ntr o p o m o rf a : an°tro.po.mor.fa
antropomorfismo: a ntr o p o m o rf i sm o : an°tro.po.mor.fis.mo
antropomorfo: a ntr o p o m o rf o : an°tro.po.mor.fo
antropomorfoj: a ntr o p o m o rf o j : an°tro.po.mor.foj
anturio: a nt u r i o : an.tu.ri.o
antuso: a nt u s o : an.tu.so
Antverpeno: a ntv e rp e n o : an°tver.pe.no
Anubo: a n u b o : a.nu.bo
anuitato: a n u i t a t o : a.nu.i.ta.to
Anunciacio: a n u nc i a c i o : a.nun.ci.a.ci.o
anurio: a n u r i o : a.nu.ri.o
anuroj: a n u r o j : a.nu.roj
anusa: a n u s a : a.nu.sa
anuskoito: a n u sk o i t o : a.nus.ko.i.to
anuso: a n u s o : a.nu.so
anzuarbo: a nz u a rb o : an.zu.ar.bo
anzuo: a nz u o : an.zu.o
anzuujo: a nz u u j o : an.zu.u.jo
aoristo: a o r i st o : a.o.ris.to
aorta: a o rt a : a.or.ta
aortito: a o rt i t o : a.or.ti.to
aorto: a o rt o : a.or.to
Aosto: a o st o : a.os.to
aoto: a o t o : a.o.to
apaĉo: a p a ĉ o : a.pa.ĉo
apanaĝi: a p a n a ĝ i : a.pa.na.ĝi
apanaĝo: a p a n a ĝ o : a.pa.na.ĝo
apanaĝulo: a p a n a ĝ u l o : a.pa.na.ĝu.lo
aparataro: a p a r a t a r o : a.pa.ra.ta.ro
aparatisto: a p a r a t i st o : a.pa.ra.tis.to
aparato: a p a r a t o : a.pa.ra.to
aparatulo: a p a r a t u l o : a.pa.ra.tu.lo
aparta ekscito: a p a rt a e ksc i t o : a.par.ta.ek°sci.to
aparta: a p a rt a : a.par.ta
apartaĵo: a p a rt a ĵ o : a.par.ta.ĵo
apartamento: a p a rt a m e nt o : a.par.ta.men.to
aparte: a p a rt e : a.par.te
aparteco: a p a rt e c o : a.par.te.co
apartenado: a p a rt e n a d o : a.par.te.na.do
apartenaĵo: a p a rt e n a ĵ o : a.par.te.na.ĵo
aparteni: a p a rt e n i : a.par.te.ni
aparteno: a p a rt e n o : a.par.te.no
apartigi: a p a rt i g i : a.par.ti.gi
apartiĝi: a p a rt i ĝ i : a.par.ti.ĝi
apartismo: a p a rt i sm o : a.par.tis.mo
apatia: a p a t i a : a.pa.ti.a
apatio: a p a t i o : a.pa.ti.o
apatito: a p a t i t o : a.pa.ti.to
apatosaŭro: a p a t o s a ŭr o : a.pa.to.saŭ.ro
apeksa: a p e ks a : a.pek.sa
apekso: a p e ks o : a.pek.so
apelacii: a p e l a c i i : a.pe.la.ci.i
apelacio: a p e l a c i o : a.pe.la.ci.o
Apelo: a p e l o : a.pe.lo
apelo: a p e l o : a.pe.lo
apenaŭa: a p e n a ŭ a : a.pe.na.ŭa
apenaŭ: a p e n a ŭ : a.pe.naŭ
apendicektomio: a p e nd i c e kt o m i o : a.pen.di.cek.to.mi.o
apendicito: a p e nd i c i t o : a.pen.di.ci.to
apendico: a p e nd i c o : a.pen.di.co
apendikularioj: a p e nd i k u l a r i o j : a.pen.di.ku.la.ri.oj
Apeninoj: a p e n i n o j : a.pe.ni.noj
apepsio: a p e ps i o : a.pep.si.o
aperadi: a p e r a d i : a.pe.ra.di
aperaĵo: a p e r a ĵ o : a.pe.ra.ĵo
apercepti: a p e rc e pt i : a.per.cep.ti
apercepto: a p e rc e pt o : a.per.cep.to
aperi: a p e r i : a.pe.ri
aperigi: a p e r i g i : a.pe.ri.gi
aperitivi: a p e r i t i v i : a.pe.ri.ti.vi
aperitivo: a p e r i t i v o : a.pe.ri.ti.vo
apero: a p e r o : a.pe.ro
aperta: a p e rt a : a.per.ta
apertaĵo: a p e rt a ĵ o : a.per.ta.ĵo
aperte: a p e rt e : a.per.te
aperti: a p e rt i : a.per.ti
aperturo: a p e rt u r o : a.per.tu.ro
apetaloj: a p e t a l o j : a.pe.ta.loj
apetenco: a p e t e nc o : a.pe.ten.co
apetita: a p e t i t a : a.pe.ti.ta
apetito: a p e t i t o : a.pe.ti.to
apetitveka: a p e t i tv e k a : a.pe.tit.ve.ka
apiacoj: a p i a c o j : a.pi.a.coj
apika: a p i k a : a.pi.ka
Apio: a p i o : a.pi.o
apio: a p i o : a.pi.o
apiolo: a p i o l o : a.pi.o.lo
apioso: a p i o s o : a.pi.o.so
Apiso: a p i s o : a.pi.so
aplanata: a pl a n a t a : a.pla.na.ta
aplanateco: a pl a n a t e c o : a.pla.na.te.co
aplanatismo: a pl a n a t i sm o : a.pla.na.tis.mo
aplanato: a pl a n a t o : a.pla.na.to
aplaŭdado: a pl a ŭd a d o : a.plaŭ.da.do
aplaŭdi: a pl a ŭd i : a.plaŭ.di
aplaŭdistaro: a pl a ŭd i st a r o : a.plaŭ.dis.ta.ro
aplaŭdo: a pl a ŭd o : a.plaŭ.do
aplika programo: a pl i k a pr o gr a m o : a.pli.ka.pro.gra.mo
aplikata mekaniko: a pl i k a t a m e k a n i k o : a.pli.ka.ta.me.ka.ni.ko
apliki: a pl i k i : a.pli.ki
apliko: a pl i k o : a.pli.ko
aplito: a pl i t o : a.pli.to
aplombo: a pl o mb o : a.plom.bo
apneo: a pn e o : ap.ne.o
apocinacoj: a p o c i n a c o j : a.po.ci.na.coj
apocino: a p o c i n o : a.po.ci.no
apodo: a p o d o : a.po.do
apodoformaj: a p o d o f o rm a j : a.po.do.for.maj
apofizo: a p o f i z o : a.po.fi.zo
apoga funkcio: a p o g a f u nkc i o : a.po.ga.fun°kci.o
apoga hiperebeno: a p o g a h i p e r e b e n o : a.po.ga.hi.pe.re.be.no
apogarko: a p o g a rk o : a.po.gar.ko
apogbrako: a p o gbr a k o : a.pog°bra.ko
apogei: a p o g e i : a.po.ge.i
apogeo: a p o g e o : a.po.ge.o
apogi: a p o g i : a.po.gi
apogilo: a p o g i l o : a.po.gi.lo
apogmuro: a p o gm u r o : a.pog.mu.ro
apogo: a p o g o : a.po.go
apogpunkto: a p o gp u nkt o : a.pog.pun°kto
apogrelo: a p o gr e l o : a.po.gre.lo
apogseĝo: a p o gs e ĝ o : a.pog.se.ĝo
apogstango: a p o gst a ng o : a.pog°stan.go
apogŝedo: a p o gŝ e d o : a.pog.ŝe.do
apogtrabo: a p o gtr a b o : a.pog°tra.bo
apoĝaturo: a p o ĝ a t u r o : a.po.ĝa.tu.ro
apokalipsa: a p o k a l i ps a : a.po.ka.lip.sa
apokalipso: a p o k a l i ps o : a.po.ka.lip.so
apokopo: a p o k o p o : a.po.ko.po
apokrifa: a p o kr i f a : a.po.kri.fa
apologetiko: a p o l o g e t i k o : a.po.lo.ge.ti.ko
apologii: a p o l o g i i : a.po.lo.gi.i
apologiisto: a p o l o g i i st o : a.po.lo.gi.is.to
apologio: a p o l o g i o : a.po.lo.gi.o
apologo: a p o l o g o : a.po.lo.go
Apolonio: a p o l o n i o : a.po.lo.ni.o
Apolono: a p o l o n o : a.po.lo.no
apomikso: a p o m i ks o : a.po.mik.so
aponeŭrozo: a p o n e ŭr o z o : a.po.neŭ.ro.zo
apopleksia: a p o pl e ks i a : a.po.plek.si.a
apopleksio: a p o pl e ks i o : a.po.plek.si.o
aposiopezo: a p o s i o p e z o : a.po.si.o.pe.zo
apostati: a p o st a t i : a.pos.ta.ti
apostato: a p o st a t o : a.pos.ta.to
aposteriora: a p o st e r i o r a : a.pos.te.ri.o.ra
apostoleco: a p o st o l e c o : a.pos.to.le.co
apostolo: a p o st o l o : a.pos.to.lo
apostrofi: a p o str o f i : a.pos°tro.fi
apostrofo: a p o str o f o : a.pos°tro.fo
apotecio: a p o t e c i o : a.po.te.ci.o
apoteka: a p o t e k a : a.po.te.ka
apotekisto: a p o t e k i st o : a.po.te.kis.to
apoteko: a p o t e k o : a.po.te.ko
apoteozi: a p o t e o z i : a.po.te.o.zi
apoteozo: a p o t e o z o : a.po.te.o.zo
apozicio: a p o z i c i o : a.po.zi.ci.o
apraĵo: a pr a ĵ o : a.pra.ĵo
apreci: a pr e c i : a.pre.ci
apretaĵo: a pr e t a ĵ o : a.pre.ta.ĵo
apreti: a pr e t i : a.pre.ti
apreturo: a pr e t u r o : a.pre.tu.ro
aprezi: a pr e z i : a.pre.zi
aprezo: a pr e z o : a.pre.zo
Aprilo: a pr i l o : a.pri.lo
apriora: a pr i o r a : a.pri.o.ra
apriore: a pr i o r e : a.pri.o.re
aprobfolio: a pr o bf o l i o : a.prob.fo.li.o
aprobi: a pr o b i : a.pro.bi
aprobinda: a pr o b i nd a : a.pro.bin.da
aprobo: a pr o b o : a.pro.bo
apro: a pr o : a.pro
aproksimi: a pr o ks i m i : a.prok.si.mi
apsida linio: a ps i d a l i n i o : ap.si.da.li.ni.o
apsido: a ps i d o : ap.si.do
apterigo: a pt e r i g o : ap.te.ri.go
apterigoformaj: a pt e r i g o f o rm a j : ap.te.ri.go.for.maj
apuda: a p u d a : a.pu.da
apud: a p u d : a.pud
apude: a p u d e : a.pu.de
apudesti: a p u d e st i : a.pu.des.ti
apudesti: a p u d e st i : a.pu.des.ti
apudlima: a p u dl i m a : a.pu.dli.ma
apudmara: a p u dm a r a : a.pud.ma.ra
apudmeto: a p u dm e t o : a.pud.me.to
apudvoja: a p u dv o j a : a.pud.vo.ja
Apulio: a p u l i o : a.pu.li.o
apunto: a p u nt o : a.pun.to
apuso: a p u s o : a.pu.so
araba gumo: a r a b a g u m o : a.ra.ba.gu.mo
araba: a r a b a : a.ra.ba
arabata acido: a r a b a t a a c i d o : a.ra.ba.ta.a.ci.do
arabesko: a r a b e sk o : a.ra.bes.ko
Arabia kofeo: a r a b i a k o f e o : a.ra.bi.a.ko.fe.o
arabidopso: a r a b i d o ps o : a.ra.bi.dop.so
arabino: a r a b i n o : a.ra.bi.no
arabinozo: a r a b i n o z o : a.ra.bi.no.zo
arabinozo: a r a b i n o z o : a.ra.bi.no.zo
Arabio: a r a b i o : a.ra.bi.o
arabismo: a r a b i sm o : a.ra.bis.mo
arabiso: a r a b i s o : a.ra.bi.so
arabo: a r a b o : a.ra.bo
Arabujo: a r a b u j o : a.ra.bu.jo
aragonito: a r a g o n i t o : a.ra.go.ni.to
Aragono: a r a g o n o : a.ra.go.no
arahanto: a r a h a nt o : a.ra.han.to
arakida oleo: a r a k i d a o l e o : a.ra.ki.da.o.le.o
arakidata acido: a r a k i d a t a a c i d o : a.ra.ki.da.ta.a.ci.do
arakido: a r a k i d o : a.ra.ki.do
arakidoleo: a r a k i d o l e o : a.ra.ki.do.le.o
arakidonata acido: a r a k i d o n a t a a c i d o : a.ra.ki.do.na.ta.a.ci.do
araknoidito: a r a kn o i d i t o : a.rak.no.i.di.to
araknoido: a r a kn o i d o : a.rak.no.i.do
arako: a r a k o : a.ra.ko
aralio: a r a l i o : a.ra.li.o
Aralo: a r a l o : a.ra.lo
aramea: a r a m e a : a.ra.me.a
arameo: a r a m e o : a.ra.me.o
aranea ofrio: a r a n e a o fr i o : a.ra.ne.a.of.ri.o
aranea: a r a n e a : a.ra.ne.a
araneaĵo: a r a n e a ĵ o : a.ra.ne.a.ĵo
araneo: a r a n e o : a.ra.ne.o
araneoidoj: a r a n e o i d o j : a.ra.ne.o.i.doj
araneuloj: a r a n e u l o j : a.ra.ne.u.loj
aranĝa: a r a nĝ a : a.ran.ĝa
aranĝaĵo: a r a nĝ a ĵ o : a.ran.ĝa.ĵo
aranĝema: a r a nĝ e m a : a.ran.ĝe.ma
aranĝi: a r a nĝ i : a.ran.ĝi
aranĝiĝi: a r a nĝ i ĝ i : a.ran.ĝi.ĝi
aranĝo: a r a nĝ o : a.ran.ĝo
arao: a r a o : a.ra.o
Ararato: a r a r a t o : a.ra.ra.to
Araso: a r a s o : a.ra.so
araŭkario: a r a ŭk a r i o : a.raŭ.ka.ri.o
arba: a rb a : ar.ba
arbaĵo: a rb a ĵ o : ar.ba.ĵo
arbalesto: a rb a l e st o : ar.ba.les.to
arbara pino: a rb a r a p i n o : ar.ba.ra.pi.no
arbarigi: a rb a r i g i : ar.ba.ri.gi
arbaristo: a rb a r i st o : ar.ba.ris.to
arbarizi: a rb a r i z i : ar.ba.ri.zi
arbarkultivo: a rb a rk u lt i v o : ar.bar.kul.ti.vo
arbarkulturo: a rb a rk u lt u r o : ar.bar.kul.tu.ro
arbarlemo: a rb a rl e m o : ar.bar.le.mo
arbaro: a rb a r o : ar.ba.ro
arbeca heliotropo: a rb e c a h e l i o tr o p o : ar.be.ca.he.li.o.tro.po
arbedo: a rb e d o : ar.be.do
arbego: a rb e g o : ar.be.go
arbejo: a rb e j o : ar.be.jo
arbetaĵaro: a rb e t a ĵ a r o : ar.be.ta.ĵa.ro
arbetaĵo: a rb e t a ĵ o : ar.be.ta.ĵo
arbeto: a rb e t o : ar.be.to
arbisto: a rb i st o : ar.bis.to
arbitra: a rb i tr a : ar.bi.tra
arbitracianto: a rb i tr a c i a nt o : ar.bi.tra.ci.an.to
arbitracii: a rb i tr a c i i : ar.bi.tra.ci.i
arbitraciisto: a rb i tr a c i i st o : ar.bi.tra.ci.is.to
arbitracio: a rb i tr a c i o : ar.bi.tra.ci.o
arbitraĝo: a rb i tr a ĝ o : ar.bi.tra.ĝo
arbitreco: a rb i tr e c o : ar.bi.tre.co
arbitro: a rb i tr o : ar.bi.tro
arbobrasiko: a rb o br a s i k o : ar.bo.bra.si.ko
arbo: a rb o : ar.bo
arbofilikoj: a rb o f i l i k o j : ar.bo.fi.li.koj
arbogrimpulo: a rb o gr i mp u l o : ar.bo.grim.pu.lo
arbohakisto: a rb o h a k i st o : ar.bo.ha.kis.to
arbokolombo: a rb o k o l o mb o : ar.bo.ko.lom.bo
arbokultivo: a rb o k u lt i v o : ar.bo.kul.ti.vo
arbologio: a rb o l o g i o : ar.bo.lo.gi.o
arbusta medikago: a rb u st a m e d i k a g o : ar.bus.ta.me.di.ka.go
arbusta potentilo: a rb u st a p o t e nt i l o : ar.bus.ta.po.ten.ti.lo
arbusta rubuso: a rb u st a r u b u s o : ar.bus.ta.ru.bu.so
arbusteto: a rb u st e t o : ar.bus.te.to
arbusto: a rb u st o : ar.bus.to
arbutbero: a rb u tb e r o : ar.but.be.ro
arbuto: a rb u t o : ar.bu.to
arbutujo: a rb u t u j o : ar.bu.tu.jo
Ar: a r : ar
arĉo: a rĉ o : ar.ĉo
arĉtiro: a rĉt i r o : ar°ĉti.ro
arda: a rd a : ar.da
ardaj nuboj: a rd a jn u b o j : ar.daj.nu.boj
ardaĵo: a rd a ĵ o : ar.da.ĵo
ardeedoj: a rd e e d o j : ar.de.e.doj
ardego: a rd e g o : ar.de.go
Ardenoj: a rd e n o j : ar.de.noj
ardeo: a rd e o : ar.de.o
ardeta: a rd e t a : ar.de.ta
ardezejo: a rd e z e j o : ar.de.ze.jo
ardezo: a rd e z o : ar.de.zo
ardi: a rd i : ar.di
ardigi: a rd i g i : ar.di.gi
ardilo: a rd i l o : ar.di.lo
ardo: a rd o : ar.do
arego: a r e g o : a.re.go
arekacoj: a r e k a c o j : a.re.ka.coj
areknukso: a r e kn u ks o : a.rek.nuk.so
areknukso: a r e kn u ks o : a.rek.nuk.so
areko: a r e k o : a.re.ko
arenario: a r e n a r i o : a.re.na.ri.o
areno: a r e n o : a.re.no
areno: a r e n o : a.re.no
areo: a r e o : a.re.o
areola: a r e o l a : a.re.o.la
areolo: a r e o l o : a.re.o.lo
areometro: a r e o m e tr o : a.re.o.me.tro
Areopago: a r e o p a g o : a.re.o.pa.go
areopago: a r e o p a g o : a.re.o.pa.go
areosinuso: a r e o s i n u s o : a.re.o.si.nu.so
Areso: a r e s o : a.re.so
arestado: a r e st a d o : a.res.ta.do
arestejo: a r e st e j o : a.res.te.jo
aresti: a r e st i : a.res.ti
arestisto: a r e st i st o : a.res.tis.to
aresto: a r e st o : a.res.to
areto: a r e t o : a.re.to
arganio: a rg a n i o : ar.ga.ni.o
argano: a rg a n o : ar.ga.no
argemono: a rg e m o n o : ar.ge.mo.no
argentano: a rg e nt a n o : ar.gen.ta.no
Argentinano: a rg e nt i n a n o : ar.gen.ti.na.no
Argentino: a rg e nt i n o : ar.gen.ti.no
argila: a rg i l a : ar.gi.la
argilaj mineraloj: a rg i l a jm i n e r a l o j : ar.gi.laj.mi.ne.ra.loj
argilaĵo: a rg i l a ĵ o : ar.gi.la.ĵo
argilo: a rg i l o : ar.gi.lo
argilpetro: a rg i lp e tr o : ar.gil.pe.tro
argilplanko: a rg i lpl a nk o : ar.gil°plan.ko
argilŝtono: a rg i lŝt o n o : ar.gil°ŝto.no
arginino: a rg i n i n o : ar.gi.ni.no
argiopo: a rg i o p o : ar.gi.o.po
argironeto: a rg i r o n e t o : ar.gi.ro.ne.to
Argo: a rg o : ar.go
Argolando: a rg o l a nd o : ar.go.lan.do
argonaŭto: a rg o n a ŭt o : ar.go.naŭ.to
Argonaŭtoj: a rg o n a ŭt o j : ar.go.naŭ.toj
argono: a rg o n o : ar.go.no
argumentado: a rg u m e nt a d o : ar.gu.men.ta.do
argumentaro: a rg u m e nt a r o : ar.gu.men.ta.ro
argumenti: a rg u m e nt i : ar.gu.men.ti
argumento: a rg u m e nt o : ar.gu.men.to
Arguso: a rg u s o : ar.gu.so
arĝenta: a rĝ e nt a : ar.ĝen.ta
arĝentano: a rĝ e nt a n o : ar.ĝen.ta.no
arĝenti: a rĝ e nt i : ar.ĝen.ti
arĝentismo: a rĝ e nt i sm o : ar.ĝen.tis.mo
arĝento: a rĝ e nt o : ar.ĝen.to
arĝentumo: a rĝ e nt u m o : ar.ĝen.tu.mo
arĝirolo: a rĝ i r o l o : ar.ĝi.ro.lo
arĥaismo: a rĥ a i sm o : ar.ĥa.is.mo
arĥaja: a rĥ a j a : ar.ĥa.ja
Arĥiloĥo: a rĥ i l o ĥ o : ar.ĥi.lo.ĥo
arĥitekturo: a rĥ i t e kt u r o : ar.ĥi.tek.tu.ro
arĥitravo: a rĥ i tr a v o : ar.ĥi.tra.vo
aria: a r i a : a.ri.a
Ariadno: a r i a dn o : a.ri.ad.no
Arianismo: a r i a n i sm o : a.ri.a.nis.mo
Ariano: a r i a n o : a.ri.a.no
arida: a r i d a : a.ri.da
ariergardo: a r i e rg a rd o : a.ri.er.gar.do
ariero: a r i e r o : a.ri.e.ro
arierulo: a r i e r u l o : a.ri.e.ru.lo
Arieso: a r i e s o : a.ri.e.so
arigi: a r i g i : a.ri.gi
arilo: a r i l o : a.ri.lo
arilo: a r i l o : a.ri.lo
arilo: a r i l o : a.ri.lo
Arimano: a r i m a n o : a.ri.ma.no
arino: a r i n o : a.ri.no
Ario: a r i o : a.ri.o
ario: a r i o : a.ri.o
Ariono: a r i o n o : a.ri.o.no
Ariosto: a r i o st o : a.ri.os.to
Aristarko: a r i st a rk o : a.ris.tar.ko
Aristido: a r i st i d o : a.ris.ti.do
aristo: a r i st o : a.ris.to
Aristofano: a r i st o f a n o : a.ris.to.fa.no
aristokrata: a r i st o kr a t a : a.ris.to.kra.ta
aristokrataro: a r i st o kr a t a r o : a.ris.to.kra.ta.ro
aristokrateco: a r i st o kr a t e c o : a.ris.to.kra.te.co
aristokratio: a r i st o kr a t i o : a.ris.to.kra.ti.o
aristokrato: a r i st o kr a t o : a.ris.to.kra.to
aristolokio: a r i st o l o k i o : a.ris.to.lo.ki.o
Aristotela lanterno: a r i st o t e l a l a nt e rn o : a.ris.to.te.la.lan.ter.no
aristotelismo: a r i st o t e l i sm o : a.ris.to.te.lis.mo
Aristotelo: a r i st o t e l o : a.ris.to.te.lo
aritenoido: a r i t e n o i d o : a.ri.te.no.i.do
aritmetika mezvaloro: a r i tm e t i k a m e zv a l o r o : a.rit.me.ti.ka.mez.va.lo.ro
aritmetika vico: a r i tm e t i k a v i c o : a.rit.me.ti.ka.vi.co
aritmetika: a r i tm e t i k a : a.rit.me.ti.ka
aritmetikilo: a r i tm e t i k i l o : a.rit.me.ti.ki.lo
aritmetikisto: a r i tm e t i k i st o : a.rit.me.ti.kis.to
aritmetiko: a r i tm e t i k o : a.rit.me.ti.ko
Arizono: a r i z o n o : a.ri.zo.no
arja: a rj a : ar.ja
arjanismo: a rj a n i sm o : ar.ja.nis.mo
arka: a rk a : ar.ka
Arkadio: a rk a d i o : ar.ka.di.o
arkado: a rk a d o : ar.ka.do
arkaika: a rk a i k a : ar.ka.i.ka
arkaismo: a rk a i sm o : ar.ka.is.mo
arkaĵo: a rk a ĵ o : ar.ka.ĵo
arkano: a rk a n o : ar.ka.no
Arkansaso: a rk a ns a s o : ar.kan.sa.so
arkea funkcio: a rk e a f u nkc i o : ar.ke.a.fun°kci.o
arkea: a rk e a : ar.ke.a
arkeano: a rk e a n o : ar.ke.a.no
arkebuzo: a rk e b u z o : ar.ke.bu.zo
arkeco: a rk e c o : ar.ke.co
arkegonio: a rk e g o n i o : ar.ke.go.ni.o
arkegoniplantoj: a rk e g o n i pl a nt o j : ar.ke.go.ni.plan.toj
arkeo: a rk e o : ar.ke.o
arkeoj: a rk e o j : ar.ke.oj
arkeologio: a rk e o l o g i o : ar.ke.o.lo.gi.o
arkeologo: a rk e o l o g o : ar.ke.o.lo.go
arkeopterigo: a rk e o pt e r i g o : ar.ke.op.te.ri.go
arkeopterigoformaj: a rk e o pt e r i g o f o rm a j : ar.ke.op.te.ri.go.for.maj
arkeozoiko: a rk e o z o i k o : ar.ke.o.zo.i.ko
arketipo: a rk e t i p o : ar.ke.ti.po
arkianĝelo: a rk i a nĝ e l o : ar.ki.an.ĝe.lo
arkidiakono: a rk i d i a k o n o : ar.ki.di.a.ko.no
arkiduko: a rk i d u k o : ar.ki.du.ko
arkigi: a rk i g i : ar.ki.gi
Arkiloko: a rk i l o k o : ar.ki.lo.ko
arkimandrito: a rk i m a ndr i t o : ar.ki.man°dri.to
Arkimeda ŝraŭbo: a rk i m e d a ŝr a ŭb o : ar.ki.me.daŝ.raŭ.bo
Arkimedo: a rk i m e d o : ar.ki.me.do
arkipelago: a rk i p e l a g o : ar.ki.pe.la.go
Arkipelago: a rk i p e l a g o : ar.ki.pe.la.go
arkipteroj: a rk i pt e r o j : ar.kip.te.roj
arkisto: a rk i st o : ar.kis.to
arkitekto: a rk i t e kt o : ar.ki.tek.to
arkitektura: a rk i t e kt u r a : ar.ki.tek.tu.ra
arkitekturo: a rk i t e kt u r o : ar.ki.tek.tu.ro
arkiteŭto: a rk i t e ŭt o : ar.ki.teŭ.to
arkitravo: a rk i tr a v o : ar.ki.tra.vo
arkivekzemplero: a rk i v e kz e mpl e r o : ar.ki.vek.zem°ple.ro
arkivisto: a rk i v i st o : ar.ki.vis.to
arkivo: a rk i v o : ar.ki.vo
arkivolto: a rk i v o lt o : ar.ki.vol.to
arklampo: a rkl a mp o : ar°klam.po
arkmodelilo: a rkm o d e l i l o : ar°kmo.de.li.lo
arko: a rk o : ar.ko
arkonto: a rk o nt o : ar.kon.to
arkoponto: a rk o p o nt o : ar.ko.pon.to
arkosaŭroj: a rk o s a ŭr o j : ar.ko.saŭ.roj
arkosinuso: a rk o s i n u s o : ar.ko.si.nu.so
arkotangento: a rk o t a ng e nt o : ar.ko.tan.gen.to
arkozo: a rk o z o : ar.ko.zo
arkpafi: a rkp a f i : ar°kpa.fi
arkta vulpo: a rkt a v u lp o : ar°kta.vul.po
arkta: a rkt a : ar°kta
arkteo: a rkt e o : ar°kte.o
arktio: a rkt i o : ar°kti.o
arkto: a rkt o : ar°kto
arktostafilo: a rkt o st a f i l o : ar°ktos.ta.fi.lo
Arkturo: a rkt u r o : ar°ktu.ro
arkuso: a rk u s o : ar.ku.so
arlekenaĵo: a rl e k e n a ĵ o : ar.le.ke.na.ĵo
arlekeni: a rl e k e n i : ar.le.ke.ni
arlekeno: a rl e k e n o : ar.le.ke.no
Arlezo: a rl e z o : ar.le.zo
armadelo: a rm a d e l o : ar.ma.de.lo
armadilidio: a rm a d i l i d i o : ar.ma.di.li.di.o
armado: a rm a d o : ar.ma.do
armaĵo: a rm a ĵ o : ar.ma.ĵo
Armando: a rm a nd o : ar.man.do
armaturi: a rm a t u r i : ar.ma.tu.ri
armaturo: a rm a t u r o : ar.ma.tu.ro
armeano: a rm e a n o : ar.me.a.no
armeestro: a rm e e str o : ar.me.es°tro
armena: a rm e n a : ar.me.na
Armenia prunuso: a rm e n i a pr u n u s o : ar.me.ni.a.pru.nu.so
Armenio: a rm e n i o : ar.me.ni.o
armeno: a rm e n o : ar.me.no
Armenujo: a rm e n u j o : ar.me.nu.jo
armeo: a rm e o : ar.me.o
armerio: a rm e r i o : ar.me.ri.o
armi: a rm i : ar.mi
armiĝi: a rm i ĝ i : ar.mi.ĝi
armilario: a rm i l a r i o : ar.mi.la.ri.o
armilaro: a rm i l a r o : ar.mi.la.ro
armilejo: a rm i l e j o : ar.mi.le.jo
armilo: a rm i l o : ar.mi.lo
armilpaĝio: a rm i lp a ĝ i o : ar.mil.pa.ĝi.o
armilpaĝio: a rm i lp a ĝ i o : ar.mil.pa.ĝi.o
armilportisto: a rm i lp o rt i st o : ar.mil.por.tis.to
armilportisto: a rm i lp o rt i st o : ar.mil.por.tis.to
armistico: a rm i st i c o : ar.mis.ti.co
armita betono: a rm i t a b e t o n o : ar.mi.ta.be.to.no
armito: a rm i t o : ar.mi.to
armo: a rm o : ar.mo
armoracio: a rm o r a c i o : ar.mo.ra.ci.o
Armoriko: a rm o r i k o : ar.mo.ri.ko
armorio: a rm o r i o : ar.mo.ri.o
arnikaĵo: a rn i k a ĵ o : ar.ni.ka.ĵo
arniko: a rn i k o : ar.ni.ko
Arno: a rn o : ar.no
aro: a r o : a.ro
aro: a r o : a.ro
aroganta: a r o g a nt a : a.ro.gan.ta
arogantaĵo: a r o g a nt a ĵ o : a.ro.gan.ta.ĵo
aroganteco: a r o g a nt e c o : a.ro.gan.te.co
arogantulo: a r o g a nt u l o : a.ro.gan.tu.lo
arogi: a r o g i : a.ro.gi
arogo: a r o g o : a.ro.go
aroki: a r o k i : a.ro.ki
aroma cinamomo: a r o m a c i n a m o m o : a.ro.ma.ci.na.mo.mo
aroma latiro: a r o m a l a t i r o : a.ro.ma.la.ti.ro
aroma miristiko: a r o m a m i r i st i k o : a.ro.ma.mi.ris.ti.ko
aroma rezedo: a r o m a r e z e d o : a.ro.ma.re.ze.do
aroma sizigio: a r o m a s i z i g i o : a.ro.ma.si.zi.gi.o
aroma: a r o m a : a.ro.ma
aromaĵo: a r o m a ĵ o : a.ro.ma.ĵo
aromata: a r o m a t a : a.ro.ma.ta
aromherbo: a r o mh e rb o : a.rom.her.bo
aromi: a r o m i : a.ro.mi
aromigi: a r o m i g i : a.ro.mi.gi
aromo: a r o m o : a.ro.mo
aromoterapio: a r o m o t e r a p i o : a.ro.mo.te.ra.pi.o
arondismento: a r o nd i sm e nt o : a.ron.dis.men.to
aroruto: a r o r u t o : a.ro.ru.to
arorutplanto: a r o r u tpl a nt o : a.ro.rut°plan.to
arorutujo: a r o r u t u j o : a.ro.ru.tu.jo
aroteorio: a r o t e o r i o : a.ro.te.o.ri.o
arpeĝi: a rp e ĝ i : ar.pe.ĝi
arpeĝo: a rp e ĝ o : ar.pe.ĝo
arpento: a rp e nt o : ar.pen.to
arsacetino: a rs a c e t i n o : ar.sa.ce.ti.no
arsena klorido: a rs e n a kl o r i d o : ar.se.na.klo.ri.do
arsenalo: a rs e n a l o : ar.se.na.lo
arsenata acido: a rs e n a t a a c i d o : ar.se.na.ta.a.ci.do
arsenido: a rs e n i d o : ar.se.ni.do
arseniko: a rs e n i k o : ar.se.ni.ko
arsenita acido: a rs e n i t a a c i d o : ar.se.ni.ta.a.ci.do
arseno: a rs e n o : ar.se.no
arsino: a rs i n o : ar.si.no
arsonvalizi: a rs o nv a l i z i : ar.son.va.li.zi
Arsonvalo: a rs o nv a l o : ar.son.va.lo
arŝino: a rŝ i n o : ar.ŝi.no
arta satelito: a rt a s a t e l i t o : ar.ta.sa.te.li.to
arta: a rt a : ar.ta
artaĵo: a rt a ĵ o : ar.ta.ĵo
Artakserkso: a rt a ks e rks o : ar.tak.ser°kso
artefakto: a rt e f a kt o : ar.te.fak.to
artefarita intelekto: a rt e f a r i t a i nt e l e kt o : ar.te.fa.ri.ta.in.te.lek.to
artefarita reno: a rt e f a r i t a r e n o : ar.te.fa.ri.ta.re.no
artefarita: a rt e f a r i t a : ar.te.fa.ri.ta
Artemiso: a rt e m i s o : ar.te.mi.so
artemizio: a rt e m i z i o : ar.te.mi.zi.o
arteria: a rt e r i a : ar.te.ri.a
arteriektomio: a rt e r i e kt o m i o : ar.te.ri.ek.to.mi.o
arterieto: a rt e r i e t o : ar.te.ri.e.to
arteriito: a rt e r i i t o : ar.te.ri.i.to
arterio: a rt e r i o : ar.te.ri.o
arteriosklerozo: a rt e r i o skl e r o z o : ar.te.ri.os°kle.ro.zo
arteza: a rt e z a : ar.te.za
Arteza: a rt e z a : ar.te.za
Artezo: a rt e z o : ar.te.zo
artfajraĵo: a rtf a jr a ĵ o : ar°tfaj.ra.ĵo
artfajro: a rtf a jr o : ar°tfaj.ro
arthistorio: a rth i st o r i o : ar°this.to.ri.o
artifika: a rt i f i k a : ar.ti.fi.ka
artifikeco: a rt i f i k e c o : ar.ti.fi.ke.co
artifiki: a rt i f i k i : ar.ti.fi.ki
artifiko: a rt i f i k o : ar.ti.fi.ko
artifikulo: a rt i f i k u l o : ar.ti.fi.ku.lo
artiki: a rt i k i : ar.ti.ki
artikigi: a rt i k i g i : ar.ti.ki.gi
artikiĝi: a rt i k i ĝ i : ar.ti.ki.ĝi
artiklo: a rt i kl o : ar.ti.klo
artiko: a rt i k o : ar.ti.ko
artikolo: a rt i k o l o : ar.ti.ko.lo
artiktordo: a rt i kt o rd o : ar.tik.tor.do
artikulacia: a rt i k u l a c i a : ar.ti.ku.la.ci.a
artikulacii: a rt i k u l a c i i : ar.ti.ku.la.ci.i
artikulacio: a rt i k u l a c i o : ar.ti.ku.la.ci.o
artikuloj: a rt i k u l o j : ar.ti.ku.loj
artileriano: a rt i l e r i a n o : ar.ti.le.ri.a.no
artileriisto: a rt i l e r i i st o : ar.ti.le.ri.is.to
artilerio: a rt i l e r i o : ar.ti.le.ri.o
artismo: a rt i sm o : ar.tis.mo
artisto: a rt i st o : ar.tis.to
artiŝokfundo: a rt i ŝ o kf u nd o : ar.ti.ŝok.fun.do
artiŝokfundo: a rt i ŝ o kf u nd o : ar.ti.ŝok.fun.do
artiŝokkapo: a rt i ŝ o kk a p o : ar.ti.ŝok.ka.po
artiŝoko: a rt i ŝ o k o : ar.ti.ŝo.ko
artkonkurso: a rtk o nk u rs o : ar°tkon.kur.so
artledo: a rtl e d o : ar°tle.do
artobjekto: a rt o bj e kt o : ar.tob.jek.to
arto: a rt o : ar.to
artokarpo: a rt o k a rp o : ar.to.kar.po
artrajdisto: a rtr a jd i st o : ar°traj.dis.to
artralgio: a rtr a lg i o : ar°tral.gi.o
artritismo: a rtr i t i sm o : ar°tri.tis.mo
artrito: a rtr i t o : ar°tri.to
artro: a rtr o : ar°tro
artrologio: a rtr o l o g i o : ar°tro.lo.gi.o
artropodoj: a rtr o p o d o j : ar°tro.po.doj
artrozo: a rtr o z o : ar°tro.zo
artsilko: a rts i lk o : ar°tsil.ko
arturbo: a rt u rb o : ar.tur.bo
Arturo: a rt u r o : ar.tu.ro
arumacoj: a r u m a c o j : a.ru.ma.coj
arumano: a r u m a n o : a.ru.ma.no
arumo: a r u m o : a.ru.mo
arunda falarido: a r u nd a f a l a r i d o : a.run.da.fa.la.ri.do
arundo: a r u nd o : a.run.do
arunko: a r u nk o : a.run.ko
arvikolo: a rv i k o l o : ar.vi.ko.lo
as-tempo: a st e mp o : as.tem.po
asafetida ferolo: a s a f e t i d a f e r o l o : a.sa.fe.ti.da.fe.ro.lo
asafetido: a s a f e t i d o : a.sa.fe.ti.do
Asamio: a s a m i o : a.sa.mi.o
asamo: a s a m o : a.sa.mo
asbesto: a sb e st o : as.bes.to
asbestozo: a sb e st o z o : as.bes.to.zo
ascendi: a sc e nd i : as.cen.di
ascensio: a sc e ns i o : as.cen.si.o
ascidioj: a sc i d i o j : as.ci.di.oj
ascito: a sc i t o : as.ci.to
asdiko: a sd i k o : as.di.ko
asekura: a s e k u r a : a.se.ku.ra
asekuraĵo: a s e k u r a ĵ o : a.se.ku.ra.ĵo
asekurato: a s e k u r a t o : a.se.ku.ra.to
asekurebla: a s e k u r e bl a : a.se.ku.re.bla
asekuri: a s e k u r i : a.se.ku.ri
asekuristo: a s e k u r i st o : a.se.ku.ris.to
asekuro: a s e k u r o : a.se.ku.ro
asekurpreninto: a s e k u rpr e n i nt o : a.se.kur°pre.nin.to
asembla lingvo: a s e mbl a l i ngv o : a.sem°bla.lin°gvo
asembleo: a s e mbl e o : a.sem°ble.o
asembli: a s e mbl i : a.sem°bli
asemblilo: a s e mbl i l o : a.sem°bli.lo
asepsa: a s e ps a : a.sep.sa
asepsi: a s e ps i : a.sep.si
asepso: a s e ps o : a.sep.so
aserta: a s e rt a : a.ser.ta
aserti: a s e rt i : a.ser.ti
aserto: a s e rt o : a.ser.to
asesoro: a s e s o r o : a.se.so.ro
asfalti: a sf a lt i : as.fal.ti
asfalto: a sf a lt o : as.fal.to
asfiksii: a sf i ks i i : as.fik.si.i
asfiksio: a sf i ks i o : as.fik.si.o
asfodelo: a sf o d e l o : as.fo.de.lo
asidua: a s i d u a : a.si.du.a
asignato: a s i gn a t o : a.sig.na.to
asigni: a s i gn i : a.sig.ni
asignisto: a s i gn i st o : a.sig.nis.to
asignita frekvenco: a s i gn i t a fr e kv e nc o : a.sig.ni.taf.rek.ven.co
asigno: a s i gn o : a.sig.no
asimilado: a s i m i l a d o : a.si.mi.la.do
asimilebla: a s i m i l e bl a : a.si.mi.le.bla
asimili: a s i m i l i : a.si.mi.li
asimiliĝi: a s i m i l i ĝ i : a.si.mi.li.ĝi
asimilo: a s i m i l o : a.si.mi.lo
asimptoto: a s i mpt o t o : a.sim°pto.to
asindeto: a s i nd e t o : a.sin.de.to
Asiriano: a s i r i a n o : a.si.ri.a.no
Asirio: a s i r i o : a.si.ri.o
Asiriologio: a s i r i o l o g i o : a.si.ri.o.lo.gi.o
Asiriologo: a s i r i o l o g o : a.si.ri.o.lo.go
Asiro: a s i r o : a.si.ro
asistado: a s i st a d o : a.sis.ta.do
asistantino: a s i st a nt i n o : a.sis.tan.ti.no
asistanto: a s i st a nt o : a.sis.tan.to
asisti: a s i st i : a.sis.ti
asistolio: a s i st o l i o : a.sis.to.li.o
asiza: a s i z a : a.si.za
asizo: a s i z o : a.si.zo
Asizo: a s i z o : a.si.zo
askalono: a sk a l o n o : as.ka.lo.no
askarido: a sk a r i d o : as.ka.ri.do
askaridozo: a sk a r i d o z o : as.ka.ri.do.zo
askariduloj: a sk a r i d u l o j : as.ka.ri.du.loj
asketismo: a sk e t i sm o : as.ke.tis.mo
asketo: a sk e t o : as.ke.to
Askio: a sk i o : as.ki.o
asklepiadacoj: a skl e p i a d a c o j : as°kle.pi.a.da.coj
asklepiado: a skl e p i a d o : as°kle.pi.a.do
Asklepio: a skl e p i o : as°kle.pi.o
asko: a sk o : as.ko
askofrukto: a sk o fr u kt o : as.kof.ruk.to
askofungoj: a sk o f u ng o j : as.ko.fun.goj
askomicetoj: a sk o m i c e t o j : as.ko.mi.ce.toj
askomikotoj: a sk o m i k o t o j : as.ko.mi.ko.toj
askorba acido: a sk o rb a a c i d o : as.kor.ba.a.ci.do
askorba: a sk o rb a : as.kor.ba
askorbata acido: a sk o rb a t a a c i d o : as.kor.ba.ta.a.ci.do
askosporo: a sk o sp o r o : as.kos.po.ro
askujo: a sk u j o : as.ku.jo
Asmero: a sm e r o : as.me.ro
aso: a s o : a.so
asocia: a s o c i a : a.so.ci.a
asociado: a s o c i a d o : a.so.ci.a.do
asocieca: a s o c i e c a : a.so.ci.e.ca
asocii: a s o c i i : a.so.ci.i
asociiĝi: a s o c i i ĝ i : a.so.ci.i.ĝi
asociito: a s o c i i t o : a.so.ci.i.to
asocio: a s o c i o : a.so.ci.o
Asoko: a s o k o : a.so.ko
asonanci: a s o n a nc i : a.so.nan.ci
asonanco: a s o n a nc o : a.so.nan.co
asparagino: a sp a r a g i n o : as.pa.ra.gi.no
asparago: a sp a r a g o : as.pa.ra.go
aspartato: a sp a rt a t o : as.par.ta.to
asparto: a sp a rt o : as.par.to
Aspazio: a sp a z i o : as.pa.zi.o
aspekte: a sp e kt e : as.pek.te
aspekti: a sp e kt i : as.pek.ti
aspekto: a sp e kt o : as.pek.to
aspergi: a sp e rg i : as.per.gi
aspergilo: a sp e rg i l o : as.per.gi.lo
aspergilozo: a sp e rg i l o z o : as.per.gi.lo.zo
asperulo: a sp e r u l o : as.pe.ru.lo
aspidistro: a sp i d i str o : as.pi.dis°tro
aspido: a sp i d o : as.pi.do
aspiko: a sp i k o : as.pi.ko
aspiracia: a sp i r a c i a : as.pi.ra.ci.a
aspiracio: a sp i r a c i o : as.pi.ra.ci.o
aspirado: a sp i r a d o : as.pi.ra.do
aspiranto: a sp i r a nt o : as.pi.ran.to
aspiratoro: a sp i r a t o r o : as.pi.ra.to.ro
aspiri: a sp i r i : as.pi.ri
aspirino: a sp i r i n o : as.pi.ri.no
aspiro: a sp i r o : as.pi.ro
asplenio: a spl e n i o : as°ple.ni.o
aspra: a spr a : as°pra
astako: a st a k o : as.ta.ko
Astano: a st a n o : as.ta.no
Astarto: a st a rt o : as.tar.to
astateno: a st a t e n o : as.ta.te.no
astato: a st a t o : as.ta.to
astenio: a st e n i o : as.te.ni.o
astenosfero: a st e n o sf e r o : as.te.nos.fe.ro
asteracoj: a st e r a c o j : as.te.ra.coj
asteriedoj: a st e r i e d o j : as.te.ri.e.doj
asterio: a st e r i o : as.te.ri.o
asterioidoj: a st e r i o i d o j : as.te.ri.o.i.doj
asterisko: a st e r i sk o : as.te.ris.ko
astero: a st e r o : as.te.ro
asteroido: a st e r o i d o : as.te.ro.i.do
asterolino: a st e r o l i n o : as.te.ro.li.no
asterolino: a st e r o l i n o : as.te.ro.li.no
asterozooj: a st e r o z o o j : as.te.ro.zo.oj
Astianakso: a st i a n a ks o : as.ti.a.nak.so
astigmata: a st i gm a t a : as.tig.ma.ta
astigmateco: a st i gm a t e c o : as.tig.ma.te.co
astigmatismo: a st i gm a t i sm o : as.tig.ma.tis.mo
astilbo: a st i lb o : as.til.bo
astmo: a stm o : as°tmo
astra: a str a : as°tra
astragalo: a str a g a l o : as°tra.ga.lo
Astraĥano: a str a ĥ a n o : as°tra.ĥa.no
astrakano: a str a k a n o : as°tra.ka.no
astrakanto: a str a k a nt o : as°tra.kan.to
astreo: a str e o : as°tre.o
astro: a str o : as°tro
astrodivenisto: a str o d i v e n i st o : as°tro.di.ve.nis.to
astrofiziko: a str o f i z i k o : as°tro.fi.zi.ko
astrofloro: a str o fl o r o : as°trof.lo.ro
astrolabo: a str o l a b o : as°tro.la.bo
astrologio: a str o l o g i o : as°tro.lo.gi.o
astrologo: a str o l o g o : as°tro.lo.go
astronaŭtiko: a str o n a ŭt i k o : as°tro.naŭ.ti.ko
astronaŭto: a str o n a ŭt o : as°tro.naŭ.to
astronomia: a str o n o m i a : as°tro.no.mi.a
astronomio: a str o n o m i o : as°tro.no.mi.o
astronomo: a str o n o m o : as°tro.no.mo
Asturio: a st u r i o : as.tu.ri.o
Asunciono: a s u nc i o n o : a.sun.ci.o.no
aŝaro: a ŝ a r o : a.ŝa.ro
Aŝĥabado: a ŝĥ a b a d o : aŝ.ĥa.ba.do
aŝkenazo: a ŝk e n a z o : aŝ.ke.na.zo
Aŝmodeo: a ŝm o d e o : aŝ.mo.de.o
Aŝoko: a ŝ o k o : a.ŝo.ko
aŝoko: a ŝ o k o : a.ŝo.ko
Aŝtar: a ŝt a r : aŝ.tar
Aŝtarot: a ŝt a r o t : aŝ.ta.rot
Aŝuro: a ŝ u r o : a.ŝu.ro
atakangulo: a t a k a ng u l o : a.ta.kan.gu.lo
atakanto: a t a k a nt o : a.ta.kan.to
atakato: a t a k a t o : a.ta.ka.to
atakema: a t a k e m a : a.ta.ke.ma
ataki: a t a k i : a.ta.ki
atako: a t a k o : a.ta.ko
ataksio: a t a ks i o : a.tak.si.o
Atalanto: a t a l a nt o : a.ta.lan.to
Atalja: a t a lj a : a.tal.ja
atamano: a t a m a n o : a.ta.ma.no
Atanazio: a t a n a z i o : a.ta.na.zi.o
ataraksio: a t a r a ks i o : a.ta.rak.si.o
ataŝeo: a t a ŝ e o : a.ta.ŝe.o
atavisma: a t a v i sm a : a.ta.vis.ma
atavismo: a t a v i sm o : a.ta.vis.mo
ateismo: a t e i sm o : a.te.is.mo
ateisto: a t e i st o : a.te.is.to
ateliero: a t e l i e r o : a.te.li.e.ro
atelo: a t e l o : a.te.lo
Atena: a t e n a : a.te.na
Atenano: a t e n a n o : a.te.na.no
atenca: a t e nc a : a.ten.ca
atenci: a t e nc i : a.ten.ci
atenco: a t e nc o : a.ten.co
atenda: a t e nd a : a.ten.da
atendebla: a t e nd e bl a : a.ten.de.bla
atendejo: a t e nd e j o : a.ten.de.jo
atendi: a t e nd i : a.ten.di
atendo: a t e nd o : a.ten.do
atendovico: a t e nd o v i c o : a.ten.do.vi.co
ateneo: a t e n e o : a.te.ne.o
Ateno: a t e n o : a.te.no
Atenoj: a t e n o j : a.te.noj
atenta: a t e nt a : a.ten.ta
atentema: a t e nt e m a : a.ten.te.ma
atenti: a t e nt i : a.ten.ti
atentigi: a t e nt i g i : a.ten.ti.gi
atento: a t e nt o : a.ten.to
atenua indico: a t e n u a i nd i c o : a.te.nu.a.in.di.co
atenui: a t e n u i : a.te.nu.i
atenuiĝo: a t e n u i ĝ o : a.te.nu.i.ĝo
atenuilo: a t e n u i l o : a.te.nu.i.lo
atenuo: a t e n u o : a.te.nu.o
ateromo: a t e r o m o : a.te.ro.mo
aterosklerozo: a t e r o skl e r o z o : a.te.ros°kle.ro.zo
atestaĵoj: a t e st a ĵ o j : a.tes.ta.ĵoj
atestanto: a t e st a nt o : a.tes.tan.to
atesti: a t e st i : a.tes.ti
atestigi: a t e st i g i : a.tes.ti.gi
atestilo: a t e st i l o : a.tes.ti.lo
atesto: a t e st o : a.tes.to
Atika: a t i k a : a.ti.ka
Atikeco: a t i k e c o : a.ti.ke.co
Atikismo: a t i k i sm o : a.ti.kis.mo
atikito: a t i k i t o : a.ti.ki.to
atiko: a t i k o : a.ti.ko
Atiko: a t i k o : a.ti.ko
Atilo: a t i l o : a.ti.lo
atingebla: a t i ng e bl a : a.tin.ge.bla
atingebleco: a t i ng e bl e c o : a.tin.ge.ble.co
atingi: a t i ng i : a.tin.gi
atingo: a t i ng o : a.tin.go
atingodistanco: a t i ng o d i st a nc o : a.tin.go.dis.tan.co
atingopovo: a t i ng o p o v o : a.tin.go.po.vo
Atlantido: a tl a nt i d o : a.tlan.ti.do
Atlantika: a tl a nt i k a : a.tlan.ti.ka
Atlantiko: a tl a nt i k o : a.tlan.ti.ko
atlanto-aksisa artiko: a tl a nt o a ks i s a a rt i k o : a.tlan.to.ak.si.sa.ar.ti.ko
atlanto-odontoida artiko: a tl a nt o o d o nt o i d a a rt i k o : a.tlan.to.o.don.to.i.da.ar.ti.ko
atlanto: a tl a nt o : a.tlan.to
Atlasa cedro: a tl a s a c e dr o : a.tla.sa.ce.dro
Atlasa pistacio: a tl a s a p i st a c i o : a.tla.sa.pis.ta.ci.o
Atlaso: a tl a s o : a.tla.so
atlaso: a tl a s o : a.tla.so
atlaso: a tl a s o : a.tla.so
atletiko: a tl e t i k o : a.tle.ti.ko
atletismo: a tl e t i sm o : a.tle.tis.mo
atleto: a tl e t o : a.tle.to
atmano: a tm a n o : at.ma.no
atmo: a tm o : at.mo
atmometro: a tm o m e tr o : at.mo.me.tro
atmosfera: a tm o sf e r a : at.mos.fe.ra
atmosferaĵoj: a tm o sf e r a ĵ o j : at.mos.fe.ra.ĵoj
atmosfero: a tm o sf e r o : at.mos.fe.ro
atmosferografio: a tm o sf e r o gr a f i o : at.mos.fe.ro.gra.fi.o
atmosferologio: a tm o sf e r o l o g i o : at.mos.fe.ro.lo.gi.o
atolo: a t o l o : a.to.lo
atoma: a t o m a : a.to.ma
atombombo: a t o mb o mb o : a.tom.bom.bo
atomenergio: a t o m e n e rg i o : a.to.me.ner.gi.o
atomismo: a t o m i sm o : a.to.mis.mo
atomkerna energio: a t o mk e rn a e n e rg i o : a.tom.ker.na.e.ner.gi.o
atomkerno: a t o mk e rn o : a.tom.ker.no
atommaso: a t o mm a s o : a.tom.ma.so
atomnombro: a t o mn o mbr o : a.tom.nom°bro
atomo: a t o m o : a.to.mo
atompezo: a t o mp e z o : a.tom.pe.zo
atompilo: a t o mp i l o : a.tom.pi.lo
atonala: a t o n a l a : a.to.na.la
atonio: a t o n i o : a.to.ni.o
atrabilo: a tr a b i l o : a.tra.bi.lo
atrakcio: a tr a kc i o : a.trak.ci.o
Atreidoj: a tr e i d o j : a.tre.i.doj
Atreo: a tr e o : a.tre.o
atrepsio: a tr e ps i o : a.trep.si.o
atrezio: a tr e z i o : a.tre.zi.o
atribuado: a tr i b u a d o : a.tri.bu.a.do
atribui: a tr i b u i : a.tri.bu.i
atribuo: a tr i b u o : a.tri.bu.o
atributo: a tr i b u t o : a.tri.bu.to
atricio: a tr i c i o : a.tri.ci.o
atrio: a tr i o : a.tri.o
atriplo: a tr i pl o : a.tri.plo
atrofii: a tr o f i i : a.tro.fi.i
atrofiiĝi: a tr o f i i ĝ i : a.tro.fi.i.ĝi
atrofio: a tr o f i o : a.tro.fi.o
atropino: a tr o p i n o : a.tro.pi.no
atropismo: a tr o p i sm o : a.tro.pis.mo
atropo: a tr o p o : a.tro.po
Atropo: a tr o p o : a.tro.po
atroposo: a tr o p o s o : a.tro.po.so
atuti: a t u t i : a.tu.ti
atuto: a t u t o : a.tu.to
aŭ!: a ŭ : aŭ
AŬ-funkcio: a ŭf u nkc i o : aŭ.fun°kci.o
aŭbado: a ŭb a d o : aŭ.ba.do
aŭbrietio: a ŭbr i e t i o : aŭ°bri.e.ti.o
aŭ: a ŭ : aŭ
aŭda tubo: a ŭd a t u b o : aŭ.da.tu.bo
aŭda: a ŭd a : aŭ.da
aŭdaca: a ŭd a c a : aŭ.da.ca
aŭdaci: a ŭd a c i : aŭ.da.ci
aŭdaco: a ŭd a c o : aŭ.da.co
aŭdado: a ŭd a d o : aŭ.da.do
aŭdanto: a ŭd a nt o : aŭ.dan.to
aŭdebla: a ŭd e bl a : aŭ.de.bla
aŭdebla: a ŭd e bl a : aŭ.de.bla
aŭdfrekvenco: a ŭdfr e kv e nc o : aŭ°dfrek.ven.co
aŭdi: a ŭd i : aŭ.di
aŭdienco: a ŭd i e nc o : aŭ.di.en.co
aŭdigi: a ŭd i g i : aŭ.di.gi
aŭdilo: a ŭd i l o : aŭ.di.lo
aŭditorio: a ŭd i t o r i o : aŭ.di.to.ri.o
aŭditoro: a ŭd i t o r o : aŭ.di.to.ro
aŭdo: a ŭd o : aŭ.do
aŭdometro: a ŭd o m e tr o : aŭ.do.me.tro
aŭdovida: a ŭd o v i d a : aŭ.do.vi.da
aŭdparolilo: a ŭdp a r o l i l o : aŭ°dpa.ro.li.lo
aŭdparolilo: a ŭdp a r o l i l o : aŭ°dpa.ro.li.lo
aŭdsenso: a ŭds e ns o : aŭ°dsen.so
Aŭgio: a ŭg i o : aŭ.gi.o
aŭgito: a ŭg i t o : aŭ.gi.to
aŭgmentativo: a ŭgm e nt a t i v o : aŭ°gmen.ta.ti.vo
aŭgmento: a ŭgm e nt o : aŭ°gmen.to
Aŭgsburgo: a ŭgsb u rg o : aŭ°gsbur.go
aŭgurado: a ŭg u r a d o : aŭ.gu.ra.do
aŭguri: a ŭg u r i : aŭ.gu.ri
aŭguristo: a ŭg u r i st o : aŭ.gu.ris.to
aŭguro: a ŭg u r o : aŭ.gu.ro
aŭgustenano: a ŭg u st e n a n o : aŭ.gus.te.na.no
aŭgustenismo: a ŭg u st e n i sm o : aŭ.gus.te.nis.mo
Aŭgusteno: a ŭg u st e n o : aŭ.gus.te.no
Aŭgusto: a ŭg u st o : aŭ.gus.to
aŭkcii: a ŭkc i i : aŭ°kci.i
aŭkciisto: a ŭkc i i st o : aŭ°kci.is.to
aŭkcio: a ŭkc i o : aŭ°kci.o
aŭkedoj: a ŭk e d o j : aŭ.ke.doj
Aŭklandaj Insuloj: a ŭkl a nd a j i ns u l o j : aŭ°klan.da.jin.su.loj
Aŭklando: a ŭkl a nd o : aŭ°klan.do
aŭko: a ŭk o : aŭ.ko
aŭksino: a ŭks i n o : aŭ°ksi.no
aŭksotrofa: a ŭks o tr o f a : aŭ°kso.tro.fa
aŭkubo: a ŭk u b o : aŭ.ku.bo
aŭkumeo: a ŭk u m e o : aŭ.ku.me.o
Aŭlido: a ŭl i d o : aŭ.li.do
aŭlo: a ŭl o : aŭ.lo
Aŭreliano: a ŭr e l i a n o : aŭ.re.li.a.no
Aŭrelio: a ŭr e l i o : aŭ.re.li.o
aŭrelio: a ŭr e l i o : aŭ.re.li.o
aŭreoli: a ŭr e o l i : aŭ.re.o.li
aŭreolo: a ŭr e o l o : aŭ.re.o.lo
aŭreomicino: a ŭr e o m i c i n o : aŭ.re.o.mi.ci.no
aŭrignacio: a ŭr i gn a c i o : aŭ.rig.na.ci.o
aŭriklo: a ŭr i kl o : aŭ.ri.klo
aŭriko: a ŭr i k o : aŭ.ri.ko
aŭrikulario: a ŭr i k u l a r i o : aŭ.ri.ku.la.ri.o
aŭrikulo: a ŭr i k u l o : aŭ.ri.ku.lo
aŭripigmento: a ŭr i p i gm e nt o : aŭ.ri.pig.men.to
aŭro: a ŭr o : aŭ.ro
aŭrori: a ŭr o r i : aŭ.ro.ri
aŭroro: a ŭr o r o : aŭ.ro.ro
Aŭroro: a ŭr o r o : aŭ.ro.ro
aŭskultado: a ŭsk u lt a d o : aŭ°skul.ta.do
aŭskultantaro: a ŭsk u lt a nt a r o : aŭ°skul.tan.ta.ro
aŭskultanto: a ŭsk u lt a nt o : aŭ°skul.tan.to
aŭskulti: a ŭsk u lt i : aŭ°skul.ti
aŭskultilo: a ŭsk u lt i l o : aŭ°skul.ti.lo
aŭskultiloj: a ŭsk u lt i l o j : aŭ°skul.ti.loj
aŭskulto: a ŭsk u lt o : aŭ°skul.to
aŭskultumi: a ŭsk u lt u m i : aŭ°skul.tu.mi
aŭspicio: a ŭsp i c i o : aŭ°spi.ci.o
aŭstera: a ŭst e r a : aŭ°ste.ra
aŭstra: a ŭstr a : aŭ°stra
aŭstrala agatido: a ŭstr a l a a g a t i d o : aŭ°stra.la.a.ga.ti.do
aŭstrala celtido: a ŭstr a l a c e lt i d o : aŭ°stra.la.cel.ti.do
Aŭstrala Fiŝo: a ŭstr a l a f i ŝ o : aŭ°stra.la.fi.ŝo
aŭstrala fragmito: a ŭstr a l a fr a gm i t o : aŭ°stra.laf.rag.mi.to
aŭstrala moruso: a ŭstr a l a m o r u s o : aŭ°stra.la.mo.ru.so
aŭstrala: a ŭstr a l a : aŭ°stra.la
Aŭstralazio: a ŭstr a l a z i o : aŭ°stra.la.zi.o
Aŭstralia: a ŭstr a l i a : aŭ°stra.li.a
Aŭstraliano: a ŭstr a l i a n o : aŭ°stra.li.a.no
Aŭstralio: a ŭstr a l i o : aŭ°stra.li.o
aŭstralopiteko: a ŭstr a l o p i t e k o : aŭ°stra.lo.pi.te.ko
Aŭstri-Hungario: a ŭstr i h u ng a r i o : aŭ°stri.hun.ga.ri.o
Aŭstrio-Hungario: a ŭstr i o h u ng a r i o : aŭ°stri.o.hun.ga.ri.o
Aŭstrio: a ŭstr i o : aŭ°stri.o
aŭstro: a ŭstr o : aŭ°stro
Aŭstronezia: a ŭstr o n e z i a : aŭ°stro.ne.zi.a
Aŭstrujo: a ŭstr u j o : aŭ°stru.jo
Aŭŝvico: a ŭŝv i c o : aŭ°ŝvi.co
aŭtadi: a ŭt a d i : aŭ.ta.di
aŭtarcio: a ŭt a rc i o : aŭ.tar.ci.o
aŭtarkio: a ŭt a rk i o : aŭ.tar.ki.o
aŭtejo: a ŭt e j o : aŭ.te.jo
aŭtenta: a ŭt e nt a : aŭ.ten.ta
aŭtentika: a ŭt e nt i k a : aŭ.ten.ti.ka
aŭtentikeco: a ŭt e nt i k e c o : aŭ.ten.ti.ke.co
aŭtentikigi: a ŭt e nt i k i g i : aŭ.ten.ti.ki.gi
aŭti: a ŭt i : aŭ.ti
aŭtigena: a ŭt i g e n a : aŭ.ti.ge.na
aŭtismo: a ŭt i sm o : aŭ.tis.mo
aŭtismulo: a ŭt i sm u l o : aŭ.tis.mu.lo
aŭtisto: a ŭt i st o : aŭ.tis.to
aŭtobiografio: a ŭt o b i o gr a f i o : aŭ.to.bi.o.gra.fi.o
aŭtobuso: a ŭt o b u s o : aŭ.to.bu.so
aŭto: a ŭt o : aŭ.to
aŭtoĉaro: a ŭt o ĉ a r o : aŭ.to.ĉa.ro
aŭtodafeo: a ŭt o d a f e o : aŭ.to.da.fe.o
aŭtodidakto: a ŭt o d i d a kt o : aŭ.to.di.dak.to
aŭtofloto: a ŭt o fl o t o : aŭ.tof.lo.to
aŭtogamio: a ŭt o g a m i o : aŭ.to.ga.mi.o
aŭtogena: a ŭt o g e n a : aŭ.to.ge.na
aŭtogiro: a ŭt o g i r o : aŭ.to.gi.ro
aŭtografio: a ŭt o gr a f i o : aŭ.to.gra.fi.o
aŭtografo: a ŭt o gr a f o : aŭ.to.gra.fo
aŭtokatalizo: a ŭt o k a t a l i z o : aŭ.to.ka.ta.li.zo
aŭtoklavi: a ŭt o kl a v i : aŭ.to.kla.vi
aŭtoklavo: a ŭt o kl a v o : aŭ.to.kla.vo
aŭtokorno: a ŭt o k o rn o : aŭ.to.kor.no
aŭtokrata: a ŭt o kr a t a : aŭ.to.kra.ta
aŭtokrateco: a ŭt o kr a t e c o : aŭ.to.kra.te.co
aŭtokratio: a ŭt o kr a t i o : aŭ.to.kra.ti.o
aŭtokratismo: a ŭt o kr a t i sm o : aŭ.to.kra.tis.mo
aŭtokrato: a ŭt o kr a t o : aŭ.to.kra.to
aŭtoktono: a ŭt o kt o n o : aŭ.tok.to.no
aŭtolizo: a ŭt o l i z o : aŭ.to.li.zo
aŭtomacio: a ŭt o m a c i o : aŭ.to.ma.ci.o
aŭtomata: a ŭt o m a t a : aŭ.to.ma.ta
aŭtomateco: a ŭt o m a t e c o : aŭ.to.ma.te.co
aŭtomatigi: a ŭt o m a t i g i : aŭ.to.ma.ti.gi
aŭtomatiko: a ŭt o m a t i k o : aŭ.to.ma.ti.ko
aŭtomato: a ŭt o m a t o : aŭ.to.ma.to
aŭtomobila: a ŭt o m o b i l a : aŭ.to.mo.bi.la
aŭtomobilismo: a ŭt o m o b i l i sm o : aŭ.to.mo.bi.lis.mo
aŭtomobilisto: a ŭt o m o b i l i st o : aŭ.to.mo.bi.lis.to
aŭtomobilo: a ŭt o m o b i l o : aŭ.to.mo.bi.lo
aŭtomorfio: a ŭt o m o rf i o : aŭ.to.mor.fi.o
aŭtonoma skafandro: a ŭt o n o m a sk a f a ndr o : aŭ.to.no.mas.ka.fan°dro
aŭtonoma: a ŭt o n o m a : aŭ.to.no.ma
aŭtonomeco: a ŭt o n o m e c o : aŭ.to.no.me.co
aŭtonomia: a ŭt o n o m i a : aŭ.to.no.mi.a
aŭtonomio: a ŭt o n o m i o : aŭ.to.no.mi.o
aŭtonomismo: a ŭt o n o m i sm o : aŭ.to.no.mis.mo
aŭtonomisto: a ŭt o n o m i st o : aŭ.to.no.mis.to
aŭtora: a ŭt o r a : aŭ.to.ra
aŭtoreco: a ŭt o r e c o : aŭ.to.re.co
aŭtorekzempleroj: a ŭt o r e kz e mpl e r o j : aŭ.to.rek.zem°ple.roj
aŭtori: a ŭt o r i : aŭ.to.ri
aŭtorino: a ŭt o r i n o : aŭ.to.ri.no
aŭtoritata: a ŭt o r i t a t a : aŭ.to.ri.ta.ta
aŭtoritateco: a ŭt o r i t a t e c o : aŭ.to.ri.ta.te.co
aŭtoritato: a ŭt o r i t a t o : aŭ.to.ri.ta.to
aŭtoritatulo: a ŭt o r i t a t u l o : aŭ.to.ri.ta.tu.lo
aŭtoro: a ŭt o r o : aŭ.to.ro
aŭtorrajtoj: a ŭt o rr a jt o j : aŭ.tor.raj.toj
aŭtoservejo: a ŭt o s e rv e j o : aŭ.to.ser.ve.jo
aŭtoservo: a ŭt o s e rv o : aŭ.to.ser.vo
aŭtosomo: a ŭt o s o m o : aŭ.to.so.mo
aŭtoŝoseo: a ŭt o ŝ o s e o : aŭ.to.ŝo.se.o
aŭtotrofa: a ŭt o tr o f a : aŭ.to.tro.fa
aŭtovojo: a ŭt o v o j o : aŭ.to.vo.jo
aŭtovrakejo: a ŭt o vr a k e j o : aŭ.tov.ra.ke.jo
aŭtuna adonido: a ŭt u n a a d o n i d o : aŭ.tu.na.a.do.ni.do
aŭtuna kolĉiko: a ŭt u n a k o lĉ i k o : aŭ.tu.na.kol.ĉi.ko
aŭtuna mandragoro: a ŭt u n a m a ndr a g o r o : aŭ.tu.na.man°dra.go.ro
aŭtuna: a ŭt u n a : aŭ.tu.na
aŭtuno: a ŭt u n o : aŭ.tu.no
Aŭvernjo: a ŭv e rnj o : aŭ.ver°njo
avali: a v a l i : a.va.li
avalo: a v a l o : a.va.lo
avalokiteŝvaro: a v a l o k i t e ŝv a r o : a.va.lo.ki.teŝ.va.ro
avancado: a v a nc a d o : a.van.ca.do
avanci: a v a nc i : a.van.ci
avanco: a v a nc o : a.van.co
avangardismo: a v a ng a rd i sm o : a.van.gar.dis.mo
avangardo: a v a ng a rd o : a.van.gar.do
avano: a v a n o : a.va.no
avantaĝa: a v a nt a ĝ a : a.van.ta.ĝa
avantaĝe: a v a nt a ĝ e : a.van.ta.ĝe
avantaĝo: a v a nt a ĝ o : a.van.ta.ĝo
avanulo: a v a n u l o : a.va.nu.lo
avara: a v a r a : a.va.ra
avare: a v a r e : a.va.re
avareco: a v a r e c o : a.va.re.co
avari: a v a r i : a.va.ri
avarulo: a v a r u l o : a.va.ru.lo
avataro: a v a t a r o : a.va.ta.ro
avelkorilo: a v e lk o r i l o : a.vel.ko.ri.lo
avelo: a v e l o : a.ve.lo
avelujo: a v e l u j o : a.ve.lu.jo
avenflokoj: a v e nfl o k o j : a.ven°flo.koj
avenkaĉo: a v e nk a ĉ o : a.ven.ka.ĉo
aveno: a v e n o : a.ve.no
Aventino: a v e nt i n o : a.ven.ti.no
aventurema: a v e nt u r e m a : a.ven.tu.re.ma
aventurino: a v e nt u r i n o : a.ven.tu.ri.no
aventuristo: a v e nt u r i st o : a.ven.tu.ris.to
aventuro: a v e nt u r o : a.ven.tu.ro
aventurulo: a v e nt u r u l o : a.ven.tu.ru.lo
avenuo: a v e n u o : a.ve.nu.o
averaĝa: a v e r a ĝ a : a.ve.ra.ĝa
averaĝo: a v e r a ĝ o : a.ve.ra.ĝo
averii: a v e r i i : a.ve.ri.i
averio: a v e r i o : a.ve.ri.o
Averno: a v e rn o : a.ver.no
Averoeso: a v e r o e s o : a.ve.ro.e.so
averoo: a v e r o o : a.ve.ro.o
averso: a v e rs o : a.ver.so
averta: a v e rt a : a.ver.ta
averti: a v e rt i : a.ver.ti
avertilo: a v e rt i l o : a.ver.ti.lo
averto: a v e rt o : a.ver.to
avertsignalo: a v e rts i gn a l o : a.ver°tsig.na.lo
Avesta: a v e st a : a.ves.ta
Avesto: a v e st o : a.ves.to
aviada: a v i a d a : a.vi.a.da
aviadi: a v i a d i : a.vi.a.di
aviadilo: a v i a d i l o : a.vi.a.di.lo
aviadilŝipo: a v i a d i lŝ i p o : a.vi.a.dil.ŝi.po
aviadisto: a v i a d i st o : a.vi.a.dis.to
aviado: a v i a d o : a.vi.a.do
avicenio: a v i c e n i o : a.vi.ce.ni.o
Aviceno: a v i c e n o : a.vi.ce.no
Aviĉo: a v i ĉ o : a.vi.ĉo
avida: a v i d a : a.vi.da
avide: a v i d e : a.vi.de
avideco: a v i d e c o : a.vi.de.co
avidi: a v i d i : a.vi.di
avidulo: a v i d u l o : a.vi.du.lo
avikulario: a v i k u l a r i o : a.vi.ku.la.ri.o
avineto: a v i n e t o : a.vi.ne.to
Avinjono: a v i nj o n o : a.vin.jo.no
avino: a v i n o : a.vi.no
avio: a v i o : a.vi.o
aviso: a v i s o : a.vi.so
avitaminozo: a v i t a m i n o z o : a.vi.ta.mi.no.zo
avizi: a v i z i : a.vi.zi
avizletero: a v i zl e t e r o : a.viz.le.te.ro
avizo: a v i z o : a.vi.zo
avizotabulo: a v i z o t a b u l o : a.vi.zo.ta.bu.lo
avo: a v o : a.vo
avoceto: a v o c e t o : a.vo.ce.to
Avogadro: a v o g a dr o : a.vo.ga.dro
avokadarbo: a v o k a d a rb o : a.vo.ka.dar.bo
avokado: a v o k a d o : a.vo.ka.do
avokadujo: a v o k a d u j o : a.vo.ka.du.jo
azaleo: a z a l e o : a.za.le.o
azaro: a z a r o : a.za.ro
azarolo: a z a r o l o : a.za.ro.lo
azelata acido: a z e l a t a a c i d o : a.ze.la.ta.a.ci.do
azelo: a z e l o : a.ze.lo
azena: a z e n a : a.ze.na
azenaĵo: a z e n a ĵ o : a.ze.na.ĵo
azendorso: a z e nd o rs o : a.zen.dor.so
Azenfelo: a z e nf e l o : a.zen.fe.lo
azenigi: a z e n i g i : a.ze.ni.gi
azenisto: a z e n i st o : a.ze.nis.to
azenkardo: a z e nk a rd o : a.zen.kar.do
azeno: a z e n o : a.ze.no
azenpiedo: a z e np i e d o : a.zen.pi.e.do
azeotropo: a z e o tr o p o : a.ze.o.tro.po
Azerbajĝanano: a z e rb a jĝ a n a n o : a.zer.baj.ĝa.na.no
Azerbajĝano: a z e rb a jĝ a n o : a.zer.baj.ĝa.no
Azia civeto: a z i a c i v e t o : a.zi.a.ci.ve.to
Azia: a z i a : a.zi.a
azido: a z i d o : a.zi.do
azidotimidino: a z i d o t i m i d i n o : a.zi.do.ti.mi.di.no
azilo: a z i l o : a.zi.lo
azimeno: a z i m e n o : a.zi.me.no
azimuto: a z i m u t o : a.zi.mu.to
Azio: a z i o : a.zi.o
azoa: a z o a : a.zo.a
azoiko: a z o i k o : a.zo.i.ko
azoksio: a z o ks i o : a.zok.si.o
azolo: a z o l o : a.zo.lo
azoo: a z o o : a.zo.o
Azoroj: a z o r o j : a.zo.roj
azotemio: a z o t e m i o : a.zo.te.mi.o
azotobaktero: a z o t o b a kt e r o : a.zo.to.bak.te.ro
azoto: a z o t o : a.zo.to
azoturio: a z o t u r i o : a.zo.tu.ri.o
Azova Maro: a z o v a m a r o : a.zo.va.ma.ro
Azovo: a z o v o : a.zo.vo
azteko: a zt e k o : az.te.ko
azukio: a z u k i o : a.zu.ki.o
azuleĥo: a z u l e ĥ o : a.zu.le.ĥo
1,2,3-propantriolo: pr o p a ntr i o l o : pro.pan°tri.o.lo
1,2-etandiolo: e t a nd i o l o : e.tan.di.o.lo
1,2-propandiolo: pr o p a nd i o l o : pro.pan.di.o.lo
ba!: b a : ba
Baal-Zebub: b a a lz e b u b : ba.al.ze.bub
Baal-Zebul: b a a lz e b u l : ba.al.ze.bul
Baalo: b a a l o : ba.a.lo
babao: b a b a o : ba.ba.o
Babelismo: b a b e l i sm o : ba.be.lis.mo
Babelo: b a b e l o : ba.be.lo
Babelturo: b a b e lt u r o : ba.bel.tu.ro
babilaĉi: b a b i l a ĉ i : ba.bi.la.ĉi
babilado: b a b i l a d o : ba.bi.la.do
babilaĵo: b a b i l a ĵ o : ba.bi.la.ĵo
babilema: b a b i l e m a : ba.bi.le.ma
babili: b a b i l i : ba.bi.li
babilo: b a b i l o : ba.bi.lo
Babilona saliko: b a b i l o n a s a l i k o : ba.bi.lo.na.sa.li.ko
Babilona: b a b i l o n a : ba.bi.lo.na
Babilonio: b a b i l o n i o : ba.bi.lo.ni.o
Babilono: b a b i l o n o : ba.bi.lo.no
babiruso: b a b i r u s o : ba.bi.ru.so
babordanoj: b a b o rd a n o j : ba.bor.da.noj
baborde: b a b o rd e : ba.bor.de
babordo: b a b o rd o : ba.bor.do
babuŝo: b a b u ŝ o : ba.bu.ŝo
bac!: b a c : bac
baci: b a c i : ba.ci
bacilo: b a c i l o : ba.ci.lo
baco: b a c o : ba.co
Badenio: b a d e n i o : ba.de.ni.o
Badenlando: b a d e nl a nd o : ba.den.lan.do
Badeno: b a d e n o : ba.de.no
baf!: b a f : baf
Bafina: b a f i n a : ba.fi.na
bagaĝo: b a g a ĝ o : ba.ga.ĝo
bagaĝoĉaro: b a g a ĝ o ĉ a r o : ba.ga.ĝo.ĉa.ro
bagaĝvagono: b a g a ĝv a g o n o : ba.gaĝ.va.go.no
bagatela: b a g a t e l a : ba.ga.te.la
bagatelema: b a g a t e l e m a : ba.ga.te.le.ma
bagateligi: b a g a t e l i g i : ba.ga.te.li.gi
bagatelo: b a g a t e l o : ba.ga.te.lo
Bagavadgito: b a g a v a dg i t o : ba.ga.vad.gi.to
Bagdado: b a gd a d o : bag.da.do
bagno: b a gn o : bag.no
bagro: b a gr o : ba.gro
Bahaa: b a h a a : ba.ha.a
Bahaano: b a h a a n o : ba.ha.a.no
Bahaismo: b a h a i sm o : ba.ha.is.mo
Bahamoj: b a h a m o j : ba.ha.moj
Bahao: b a h a o : ba.ha.o
Bahio: b a h i o : ba.hi.o
Baĥo: b a ĥ o : ba.ĥo
Bairikio: b a i r i k i o : ba.i.ri.ki.o
bajadero: b a j a d e r o : ba.ja.de.ro
Bajkalo: b a jk a l o : baj.ka.lo
bajoneta: b a j o n e t a : ba.jo.ne.ta
bajoneto: b a j o n e t o : ba.jo.ne.to
Bajramo: b a jr a m o : baj.ra.mo
bajronismo: b a jr o n i sm o : baj.ro.nis.mo
Bajrono: b a jr o n o : baj.ro.no
bajto: b a jt o : baj.to
bakado: b a k a d o : ba.ka.do
bakaĵo: b a k a ĵ o : ba.ka.ĵo
bakalaŭreco: b a k a l a ŭr e c o : ba.ka.laŭ.re.co
bakalaŭro: b a k a l a ŭr o : ba.ka.laŭ.ro
bakango: b a k a ng o : ba.kan.go
bakarato: b a k a r a t o : ba.ka.ra.to
bakargilo: b a k a rg i l o : ba.kar.gi.lo
bakejo: b a k e j o : ba.ke.jo
bakelito: b a k e l i t o : ba.ke.li.to
bakforno: b a kf o rn o : bak.for.no
Bakĥa: b a kĥ a : bak.ĥa
bakĥanalio: b a kĥ a n a l i o : bak.ĥa.na.li.o
Bakĥanalio: b a kĥ a n a l i o : bak.ĥa.na.li.o
Bakĥanino: b a kĥ a n i n o : bak.ĥa.ni.no
Bakĥano: b a kĥ a n o : bak.ĥa.no
Bakĥantino: b a kĥ a nt i n o : bak.ĥan.ti.no
Bakĥanto: b a kĥ a nt o : bak.ĥan.to
bakĥi: b a kĥ i : bak.ĥi
Bakĥo: b a kĥ o : bak.ĥo
Bakĥofesto: b a kĥ o f e st o : bak.ĥo.fes.to
baki: b a k i : ba.ki
bakisto: b a k i st o : ba.kis.to
baklavo: b a kl a v o : ba.kla.vo
bakpleto: b a kpl e t o : bak°ple.to
bakpulvoro: b a kp u lv o r o : bak.pul.vo.ro
baksodo: b a ks o d o : bak.so.do
bakŝiŝo: b a kŝ i ŝ o : bak.ŝi.ŝo
bakteria flaŭro: b a kt e r i a fl a ŭr o : bak.te.ri.af.laŭ.ro
bakteria: b a kt e r i a : bak.te.ri.a
baktericida: b a kt e r i c i d a : bak.te.ri.ci.da
baktericido: b a kt e r i c i d o : bak.te.ri.ci.do
bakteriklorofilo: b a kt e r i kl o r o f i l o : bak.te.ri.klo.ro.fi.lo
bakterio: b a kt e r i o : bak.te.ri.o
bakteriofaĝo: b a kt e r i o f a ĝ o : bak.te.ri.o.fa.ĝo
bakterioj: b a kt e r i o j : bak.te.ri.oj
bakteriologio: b a kt e r i o l o g i o : bak.te.ri.o.lo.gi.o
bakteriologo: b a kt e r i o l o g o : bak.te.ri.o.lo.go
bakteristazo: b a kt e r i st a z o : bak.te.ris.ta.zo
Baktrio: b a ktr i o : bak°tri.o
Baktro: b a ktr o : bak°tro
bakujo: b a k u j o : ba.ku.jo
Bakuo: b a k u o : ba.ku.o
balaado: b a l a a d o : ba.la.a.do
balaaĵo: b a l a a ĵ o : ba.la.a.ĵo
balaaĵujo: b a l a a ĵ u j o : ba.la.a.ĵu.jo
balado: b a l a d o : ba.la.do
balafono: b a l a f o n o : ba.la.fo.no
balai: b a l a i : ba.la.i
balailo: b a l a i l o : ba.la.i.lo
balaisto: b a l a i st o : ba.la.is.to
balalajko: b a l a l a jk o : ba.la.laj.ko
balamaŝino: b a l a m a ŝ i n o : ba.la.ma.ŝi.no
balancado: b a l a nc a d o : ba.lan.ca.do
balancarko: b a l a nc a rk o : ba.lan.car.ko
balancĉevalo: b a l a ncĉ e v a l o : ba.lan°cĉe.va.lo
balancelo: b a l a nc e l o : ba.lan.ce.lo
balanci: b a l a nc i : ba.lan.ci
balanciero: b a l a nc i e r o : ba.lan.ci.e.ro
balanciĝi: b a l a nc i ĝ i : ba.lan.ci.ĝi
balanciĝo: b a l a nc i ĝ o : ba.lan.ci.ĝo
balancilo: b a l a nc i l o : ba.lan.ci.lo
balancoj: b a l a nc o j : ba.lan.coj
balancrado: b a l a ncr a d o : ba.lan°cra.do
balanito: b a l a n i t o : ba.la.ni.to
balano: b a l a n o : ba.la.no
balantidio: b a l a nt i d i o : ba.lan.ti.di.o
balastakvujo: b a l a st a kv u j o : ba.las.tak.vu.jo
balasti: b a l a st i : ba.las.ti
balasto: b a l a st o : ba.las.to
balato: b a l a t o : ba.la.to
Balatono: b a l a t o n o : ba.la.to.no
balbutado: b a lb u t a d o : bal.bu.ta.do
balbuti: b a lb u t i : bal.bu.ti
balbutigi: b a lb u t i g i : bal.bu.ti.gi
balbuto: b a lb u t o : bal.bu.to
balbutulo: b a lb u t u l o : bal.bu.tu.lo
baldakeno: b a ld a k e n o : bal.da.ke.no
baldaŭa: b a ld a ŭ a : bal.da.ŭa
baldaŭ: b a ld a ŭ : bal.daŭ
Baldueno: b a ld u e n o : bal.du.e.no
Balduro: b a ld u r o : bal.du.ro
Balearoj: b a l e a r o j : ba.le.a.roj
balenblanko: b a l e nbl a nk o : ba.len°blan.ko
balenedoj: b a l e n e d o j : ba.le.ne.doj
balenido: b a l e n i d o : ba.le.ni.do
balenisto: b a l e n i st o : ba.le.nis.to
Baleno: b a l e n o : ba.le.no
baleno: b a l e n o : ba.le.no
balenoleo: b a l e n o l e o : ba.le.no.le.o
balenopteredoj: b a l e n o pt e r e d o j : ba.le.nop.te.re.doj
balenoptero: b a l e n o pt e r o : ba.le.nop.te.ro
balenosto: b a l e n o st o : ba.le.nos.to
balenŝipo: b a l e nŝ i p o : ba.len.ŝi.po
baletestro: b a l e t e str o : ba.le.tes°tro
baletistino: b a l e t i st i n o : ba.le.tis.ti.no
baletisto: b a l e t i st o : ba.le.tis.to
baletjupo: b a l e tj u p o : ba.let.ju.po
baleto: b a l e t o : ba.le.to
balgoblovilo: b a lg o bl o v i l o : bal.go.blo.vi.lo
balgo: b a lg o : bal.go
Balĥo: b a lĥ o : bal.ĥo
Balio: b a l i o : ba.li.o
balista: b a l i st a : ba.lis.ta
balistiko: b a l i st i k o : ba.lis.ti.ko
balisto: b a l i st o : ba.lis.to
balkanfalko: b a lk a nf a lk o : bal.kan.fal.ko
balkanigi: b a lk a n i g i : bal.ka.ni.gi
Balkanio: b a lk a n i o : bal.ka.ni.o
Balkano: b a lk a n o : bal.ka.no
Balkanoj: b a lk a n o j : bal.ka.noj
Balkaŝo: b a lk a ŝ o : bal.ka.ŝo
balkonaĵo: b a lk o n a ĵ o : bal.ko.na.ĵo
balkono: b a lk o n o : bal.ko.no
balkostumo: b a lk o st u m o : bal.kos.tu.mo
balo: b a l o : ba.lo
balonbarilo: b a l o nb a r i l o : ba.lon.ba.ri.lo
balonbarilo: b a l o nb a r i l o : ba.lon.ba.ri.lo
baloneto: b a l o n e t o : ba.lo.ne.to
balono: b a l o n o : ba.lo.no
balotado: b a l o t a d o : ba.lo.ta.do
baloteo: b a l o t e o : ba.lo.te.o
baloti: b a l o t i : ba.lo.ti
balotilo: b a l o t i l o : ba.lo.ti.lo
baloto: b a l o t o : ba.lo.to
balotrajta: b a l o tr a jt a : ba.lo.traj.ta
balotrajto: b a l o tr a jt o : ba.lo.traj.to
balotujo: b a l o t u j o : ba.lo.tu.jo
balsurtuto: b a ls u rt u t o : bal.sur.tu.to
balŝuo: b a lŝ u o : bal.ŝu.o
Balta Maro: b a lt a m a r o : bal.ta.ma.ro
baltaj landoj: b a lt a jl a nd o j : bal.taj.lan.doj
Baltazaro: b a lt a z a r o : bal.ta.za.ro
balteo: b a lt e o : bal.te.o
Baltimoro: b a lt i m o r o : bal.ti.mo.ro
balto: b a lt o : bal.to
balustrado: b a l u str a d o : ba.lus°tra.do
balustro: b a l u str o : ba.lus°tro
balzama abio: b a lz a m a a b i o : bal.za.ma.a.bi.o
balzama amirido: b a lz a m a a m i r i d o : bal.za.ma.a.mi.ri.do
balzama poplo: b a lz a m a p o pl o : bal.za.ma.po.plo
balzama: b a lz a m a : bal.za.ma
balzamarbo: b a lz a m a rb o : bal.za.mar.bo
balzami: b a lz a m i : bal.za.mi
balzaminacoj: b a lz a m i n a c o j : bal.za.mi.na.coj
balzamino: b a lz a m i n o : bal.za.mi.no
balzamito: b a lz a m i t o : bal.za.mi.to
balzamo: b a lz a m o : bal.za.mo
balzamoherbo: b a lz a m o h e rb o : bal.za.mo.her.bo
balzamujo: b a lz a m u j o : bal.za.mu.jo
balzo: b a lz o : bal.zo
balzo: b a lz o : bal.zo
Bamako: b a m a k o : ba.ma.ko
bambuo: b a mb u o : bam.bu.o
bambuzo: b a mb u z o : bam.bu.zo
banado: b a n a d o : ba.na.do
banaĥa spaco: b a n a ĥ a sp a c o : ba.na.ĥas.pa.co
Banaĥo: b a n a ĥ o : ba.na.ĥo
banala: b a n a l a : ba.na.la
banalaĵo: b a n a l a ĵ o : ba.na.la.ĵo
banaleco: b a n a l e c o : ba.na.le.co
banaligi: b a n a l i g i : ba.na.li.gi
bananmuŝo: b a n a nm u ŝ o : ba.nan.mu.ŝo
banano: b a n a n o : ba.na.no
bananujo: b a n a n u j o : ba.na.nu.jo
Banaraso: b a n a r a s o : ba.na.ra.so
banĉambro: b a nĉ a mbr o : ban.ĉam°bro
bandaĝi: b a nd a ĝ i : ban.da.ĝi
bandaĝisto: b a nd a ĝ i st o : ban.da.ĝis.to
bandaĝo: b a nd a ĝ o : ban.da.ĝo
Bandar-Seri-Begavano: b a nd a rs e r i b e g a v a n o : ban.dar.se.ri.be.ga.va.no
banderilo: b a nd e r i l o : ban.de.ri.lo
banderolo: b a nd e r o l o : ban.de.ro.lo
bandito: b a nd i t o : ban.di.to
bando: b a nd o : ban.do
bandoliero: b a nd o l i e r o : ban.do.li.e.ro
bandonio: b a nd o n i o : ban.do.ni.o
Bandungo: b a nd u ng o : ban.dun.go
banejo: b a n e j o : ba.ne.jo
bangalo: b a ng a l o : ban.ga.lo
bangasto: b a ng a st o : ban.gas.to
bangificoj: b a ng i f i c o j : ban.gi.fi.coj
bangio: b a ng i o : ban.gi.o
bangioficoj: b a ng i o f i c o j : ban.gi.o.fi.coj
Bangkoko: b a ngk o k o : ban°gko.ko
Bangladeŝo: b a ngl a d e ŝ o : ban°gla.de.ŝo
Bango: b a ng o : ban.go
banĝo: b a nĝ o : ban.ĝo
Banĝulo: b a nĝ u l o : ban.ĝu.lo
banhejtilo: b a nh e jt i l o : ban.hej.ti.lo
bani: b a n i : ba.ni
baniĝi: b a n i ĝ i : ba.ni.ĝi
banjano: b a nj a n o : ban.ja.no
banka: b a nk a : ban.ka
bankalsono: b a nk a ls o n o : ban.kal.so.no
bankasigno: b a nk a s i gn o : ban.ka.sig.no
bankbileto: b a nkb i l e t o : ban°kbi.le.to
bankedi: b a nk e d i : ban.ke.di
bankedo: b a nk e d o : ban.ke.do
bankestro: b a nk e str o : ban.kes°tro
bankiero: b a nk i e r o : ban.ki.e.ro
bankismo: b a nk i sm o : ban.kis.mo
bankisto: b a nk i st o : ban.kis.to
bankizo: b a nk i z o : ban.ki.zo
banko: b a nk o : ban.ko
bankostumo: b a nk o st u m o : ban.kos.tu.mo
bankrota: b a nkr o t a : ban°kro.ta
bankrotaranĝo: b a nkr o t a r a nĝ o : ban°kro.ta.ran.ĝo
bankroti: b a nkr o t i : ban°kro.ti
bankrotinto: b a nkr o t i nt o : ban°kro.tin.to
bankroto: b a nkr o t o : ban°kro.to
bankrotulo: b a nkr o t u l o : ban°kro.tu.lo
banloko: b a nl o k o : ban.lo.ko
banmantelo: b a nm a nt e l o : ban.man.te.lo
bano: b a n o : ba.no
Bano: b a n o : ba.no
banŝorto: b a nŝ o rt o : ban.ŝor.to
bantamo: b a nt a m o : ban.ta.mo
bantigi: b a nt i g i : ban.ti.gi
banto: b a nt o : ban.to
bantrozo: b a ntr o z o : ban°tro.zo
bantua: b a nt u a : ban.tu.a
bantuo: b a nt u o : ban.tu.o
banujo: b a n u j o : ba.nu.jo
banurbo: b a n u rb o : ba.nur.bo
banusejo: b a n u s e j o : ba.nu.se.jo
banuslando: b a n u sl a nd o : ba.nus.lan.do
banuso: b a n u s o : ba.nu.so
baobabo: b a o b a b o : ba.o.ba.bo
bapta: b a pt a : bap.ta
baptanino: b a pt a n i n o : bap.ta.ni.no
baptano: b a pt a n o : bap.ta.no
baptejo: b a pt e j o : bap.te.jo
bapti: b a pt i : bap.ti
baptisterio: b a pt i st e r i o : bap.tis.te.ri.o
baptisto: b a pt i st o : bap.tis.to
Baptisto: b a pt i st o : bap.tis.to
bapto: b a pt o : bap.to
baptofilino: b a pt o f i l i n o : bap.to.fi.li.no
baptofilo: b a pt o f i l o : bap.to.fi.lo
baptonomo: b a pt o n o m o : bap.to.no.mo
baptopatrino: b a pt o p a tr i n o : bap.to.pa.tri.no
baptopatro: b a pt o p a tr o : bap.to.pa.tro
baptujo: b a pt u j o : bap.tu.jo
bar-micvo: b a rm i cv o : bar.mic.vo
Barabaso: b a r a b a s o : ba.ra.ba.so
barado: b a r a d o : ba.ra.do
baraĵo: b a r a ĵ o : ba.ra.ĵo
barakaro: b a r a k a r o : ba.ra.ka.ro
barako: b a r a k o : ba.ra.ko
barakti: b a r a kt i : ba.rak.ti
baraterio: b a r a t e r i o : ba.ra.te.ri.o
Barato: b a r a t o : ba.ra.to
barba dianto: b a rb a d i a nt o : bar.ba.di.an.to
barba: b a rb a : bar.ba
barbadenbero: b a rb a d e nb e r o : bar.ba.den.be.ro
barbadeno: b a rb a d e n o : bar.ba.de.no
Barbado: b a rb a d o : bar.ba.do
Barbadoso: b a rb a d o s o : bar.ba.do.so
barbakano: b a rb a k a n o : bar.ba.ka.no
Barbara: b a rb a r a : bar.ba.ra
barbara: b a rb a r a : bar.ba.ra
barbaraĵo: b a rb a r a ĵ o : bar.ba.ra.ĵo
barbareco: b a rb a r e c o : bar.ba.re.co
barbareo: b a rb a r e o : bar.ba.re.o
barbarismo: b a rb a r i sm o : bar.ba.ris.mo
barbaro: b a rb a r o : bar.ba.ro
Barbaroso: b a rb a r o s o : bar.ba.ro.so
barbedo: b a rb e d o : bar.be.do
barbeto: b a rb e t o : bar.be.to
barbfadeno: b a rbf a d e n o : bar°bfa.de.no
barbfiŝo: b a rbf i ŝ o : bar°bfi.ŝo
barbio: b a rb i o : bar.bi.o
barbiro: b a rb i r o : bar.bi.ro
barbisto: b a rb i st o : bar.bis.to
barbitono: b a rb i t o n o : bar.bi.to.no
barbitura: b a rb i t u r a : bar.bi.tu.ra
barbituraĵo: b a rb i t u r a ĵ o : bar.bi.tu.ra.ĵo
barbiturismo: b a rb i t u r i sm o : bar.bi.tu.ris.mo
barbituro: b a rb i t u r o : bar.bi.tu.ro
barblano: b a rbl a n o : bar°bla.no
barbobeno: b a rb o b e n o : bar.bo.be.no
barbo: b a rb o : bar.bo
barbulo: b a rb u l o : bar.bu.lo
Barcelono: b a rc e l o n o : bar.ce.lo.no
barĉo: b a rĉ o : bar.ĉo
bardo: b a rd o : bar.do
bareĝo: b a r e ĝ o : ba.re.ĝo
Barejno: b a r e jn o : ba.rej.no
barelbendo: b a r e lb e nd o : ba.rel.ben.do
barelejo: b a r e l e j o : ba.re.le.jo
bareleto: b a r e l e t o : ba.re.le.to
barelgusti: b a r e lg u st i : ba.rel.gus.ti
bareliefo: b a r e l i e f o : ba.re.li.e.fo
bareliĝi: b a r e l i ĝ i : ba.re.li.ĝi
barelisto: b a r e l i st o : ba.re.lis.to
barelo: b a r e l o : ba.re.lo
barelringego: b a r e lr i ng e g o : ba.rel.rin.ge.go
bareltabulo: b a r e lt a b u l o : ba.rel.ta.bu.lo
barelvolbo: b a r e lv o lb o : ba.rel.vol.bo
baremo: b a r e m o : ba.re.mo
Barenca: b a r e nc a : ba.ren.ca
bargoŝipo: b a rg o ŝ i p o : bar.go.ŝi.po
barĝo: b a rĝ o : bar.ĝo
bari: b a r i : ba.ri
bariero: b a r i e r o : ba.ri.e.ro
barikadi: b a r i k a d i : ba.ri.ka.di
barikado: b a r i k a d o : ba.ri.ka.do
barilo: b a r i l o : ba.ri.lo
bario: b a r i o : ba.ri.o
bariono: b a r i o n o : ba.ri.o.no
barito: b a r i t o : ba.ri.to
baritona: b a r i t o n a : ba.ri.to.na
baritono: b a r i t o n o : ba.ri.to.no
baritonulo: b a r i t o n u l o : ba.ri.to.nu.lo
baritpapero: b a r i tp a p e r o : ba.rit.pa.pe.ro
barkano: b a rk a n o : bar.ka.no
barkarolo: b a rk a r o l o : bar.ka.ro.lo
barketo: b a rk e t o : bar.ke.to
barko: b a rk o : bar.ko
Barnabanoj: b a rn a b a n o j : bar.na.ba.noj
Barnabas: b a rn a b a s : bar.na.bas
Barnabo: b a rn a b o : bar.na.bo
baro: b a r o : ba.ro
baro: b a r o : ba.ro
barografo: b a r o gr a f o : ba.ro.gra.fo
baroka: b a r o k a : ba.ro.ka
baroko: b a r o k o : ba.ro.ko
barometro: b a r o m e tr o : ba.ro.me.tro
baroneco: b a r o n e c o : ba.ro.ne.co
baroneto: b a r o n e t o : ba.ro.ne.to
baronino: b a r o n i n o : ba.ro.ni.no
barono: b a r o n o : ba.ro.no
barsablaĵo: b a rs a bl a ĵ o : bar.sa.bla.ĵo
bartavola ĉelo: b a rt a v o l a ĉ e l o : bar.ta.vo.la.ĉe.lo
barto: b a rt o : bar.to
bartocetacoj: b a rt o c e t a c o j : bar.to.ce.ta.coj
Bartolomea nokto: b a rt o l o m e a n o kt o : bar.to.lo.me.a.nok.to
Bartolomeo: b a rt o l o m e o : bar.to.lo.me.o
bartrabo: b a rtr a b o : bar°tra.bo
Baruĥo: b a r u ĥ o : ba.ru.ĥo
barumo: b a r u m o : ba.ru.mo
barzojo: b a rz o j o : bar.zo.jo
basa tajdo: b a s a t a jd o : ba.sa.taj.do
basa: b a s a : ba.sa
basbalo: b a sb a l o : bas.ba.lo
baseno: b a s e n o : ba.se.no
Basetero: b a s e t e r o : ba.se.te.ro
basgermana: b a sg e rm a n a : bas.ger.ma.na
basgitaro: b a sg i t a r o : bas.gi.ta.ro
basiero: b a s i e r o : ba.si.e.ro
basio: b a s i o : ba.si.o
basketbalo: b a sk e tb a l o : bas.ket.ba.lo
basko: b a sk o : bas.ko
baskulbutono: b a sk u lb u t o n o : bas.kul.bu.to.no
baskulfenestro: b a sk u lf e n e str o : bas.kul.fe.nes°tro
baskuli: b a sk u l i : bas.ku.li
baskuligi: b a sk u l i g i : bas.ku.li.gi
baskulkamiono: b a sk u lk a m i o n o : bas.kul.ka.mi.o.no
baskulludo: b a sk u ll u d o : bas.kul.lu.do
baskulo: b a sk u l o : bas.ku.lo
baskulputo: b a sk u lp u t o : bas.kul.pu.to
baso: b a s o : ba.so
Bassa: b a ss a : bas.sa
bastardeco: b a st a rd e c o : bas.tar.de.co
bastardiĝi: b a st a rd i ĝ i : bas.tar.di.ĝi
bastardo: b a st a rd o : bas.tar.do
bastensia: b a st e ns i a : bas.ten.si.a
Bastiano: b a st i a n o : bas.ti.a.no
Bastilo: b a st i l o : bas.ti.lo
bastiono: b a st i o n o : bas.ti.o.no
basto: b a st o : bas.to
bastonado: b a st o n a d o : bas.to.na.do
bastonbakterio: b a st o nb a kt e r i o : bas.ton.bak.te.ri.o
bastonbato: b a st o nb a t o : bas.ton.ba.to
bastonego: b a st o n e g o : bas.to.ne.go
bastonetbakterio: b a st o n e tb a kt e r i o : bas.to.net.bak.te.ri.o
bastoneto: b a st o n e t o : bas.to.ne.to
bastoni: b a st o n i : bas.to.ni
bastono: b a st o n o : bas.to.no
bastonpano: b a st o np a n o : bas.ton.pa.no
basulo: b a s u l o : ba.su.lo
Baŝkirio: b a ŝk i r i o : baŝ.ki.ri.o
baŝkiro: b a ŝk i r o : baŝ.ki.ro
baŝliko: b a ŝl i k o : baŝ.li.ko
baŝo: b a ŝ o : ba.ŝo
baŝoo: b a ŝ o o : ba.ŝo.o
Bat-Ŝeba: b a tŝ e b a : bat.ŝe.ba
batadi: b a t a d i : ba.ta.di
batado: b a t a d o : ba.ta.do
bataĵo: b a t a ĵ o : ba.ta.ĵo
bataladi: b a t a l a d i : ba.ta.la.di
batalado: b a t a l a d o : ba.ta.la.do
batalakiro: b a t a l a k i r o : ba.ta.la.ki.ro
batalanto: b a t a l a nt o : ba.ta.lan.to
batalejo: b a t a l e j o : ba.ta.le.jo
batalema: b a t a l e m a : ba.ta.le.ma
bataleme: b a t a l e m e : ba.ta.le.me
bataleto: b a t a l e t o : ba.ta.le.to
batalhakilo: b a t a lh a k i l o : ba.tal.ha.ki.lo
batalhalto: b a t a lh a lt o : ba.tal.hal.to
batali: b a t a l i : ba.ta.li
batalilo: b a t a l i l o : ba.ta.li.lo
bataliono: b a t a l i o n o : ba.ta.li.o.no
batalisto: b a t a l i st o : ba.ta.lis.to
batalkoko: b a t a lk o k o : ba.tal.ko.ko
batalkrio: b a t a lkr i o : ba.tal°kri.o
batalkrozoŝipo: b a t a lkr o z o ŝ i p o : ba.tal°kro.zo.ŝi.po
batalo: b a t a l o : ba.ta.lo
batalŝipo: b a t a lŝ i p o : ba.tal.ŝi.po
batato: b a t a t o : ba.ta.to
batava: b a t a v a : ba.ta.va
Batavio: b a t a v i o : ba.ta.vi.o
batavo: b a t a v o : ba.ta.vo
batdifekti: b a td i f e kt i : bat.di.fek.ti
batebenigi: b a t e b e n i g i : ba.te.be.ni.gi
baterio de lineo: b a t e r i o d e l i n e o : ba.te.ri.o.de.li.ne.o
baterio: b a t e r i o : ba.te.ri.o
batetendi: b a t e t e nd i : ba.te.ten.di
bati: b a t i : ba.ti
batiĝi: b a t i ĝ i : ba.ti.ĝi
batiĝo: b a t i ĝ o : ba.ti.ĝo
batiko: b a t i k o : ba.ti.ko
batilo: b a t i l o : ba.ti.lo
batisfero: b a t i sf e r o : ba.tis.fe.ro
batiskafo: b a t i sk a f o : ba.tis.ka.fo
batisto: b a t i st o : ba.tis.to
batmiksi: b a tm i ks i : bat.mik.si
batmuelilo: b a tm u e l i l o : bat.mu.e.li.lo
bato: b a t o : ba.to
bato: b a t o : ba.to
batokroma: b a t o kr o m a : ba.to.kro.ma
batolito: b a t o l i t o : ba.to.li.to
batometrio: b a t o m e tr i o : ba.to.me.tri.o
batometro: b a t o m e tr o : ba.to.me.tro
batrako: b a tr a k o : ba.tra.ko
batui: b a t u i : ba.tu.i
batuisto: b a t u i st o : ba.tu.is.to
batuo: b a t u o : ba.tu.o
Baŭcis: b a ŭc i s : baŭ.cis
Baŭdo: b a ŭd o : baŭ.do
baŭdo: b a ŭd o : baŭ.do
baŭdruĉo: b a ŭdr u ĉ o : baŭ°dru.ĉo
baŭhinio: b a ŭh i n i o : baŭ.hi.ni.o
baŭksito: b a ŭks i t o : baŭ°ksi.to
baŭmi: b a ŭm i : baŭ.mi
baŭo: b a ŭ o : ba.ŭo
Bavario: b a v a r i o : ba.va.ri.o
bavaro: b a v a r o : ba.va.ro
Bavarujo: b a v a r u j o : ba.va.ru.jo
bavi: b a v i : ba.vi
bavo: b a v o : ba.vo
bavuro: b a v u r o : ba.vu.ro
baza metabolo: b a z a m e t a b o l o : ba.za.me.ta.bo.lo
baza: b a z a : ba.za
bazado: b a z a d o : ba.za.do
bazalto: b a z a lt o : ba.zal.to
bazamento: b a z a m e nt o : ba.za.men.to
bazangula: b a z a ng u l a : ba.zan.gu.la
bazargroŝo: b a z a rgr o ŝ o : ba.zar°gro.ŝo
bazaristo: b a z a r i st o : ba.za.ris.to
bazarkorbo: b a z a rk o rb o : ba.zar.kor.bo
bazaro: b a z a r o : ba.za.ro
bazarreto: b a z a rr e t o : ba.zar.re.to
bazartago: b a z a rt a g o : ba.zar.ta.go
bazarulo: b a z a r u l o : ba.za.ru.lo
bazarurbeto: b a z a r u rb e t o : ba.za.rur.be.to
bazeco: b a z e c o : ba.ze.co
Bazedova malsano: b a z e d o v a m a ls a n o : ba.ze.do.va.mal.sa.no
Bazedovo: b a z e d o v o : ba.ze.do.vo
Bazelo: b a z e l o : ba.ze.lo
bazi: b a z i : ba.zi
bazidifrukto: b a z i d i fr u kt o : ba.zi.dif.ruk.to
bazidifungoj: b a z i d i f u ng o j : ba.zi.di.fun.goj
bazidimicetoj: b a z i d i m i c e t o j : ba.zi.di.mi.ce.toj
bazidimikotoj: b a z i d i m i k o t o j : ba.zi.di.mi.ko.toj
bazidio: b a z i d i o : ba.zi.di.o
bazidiomicetoj: b a z i d i o m i c e t o j : ba.zi.di.o.mi.ce.toj
bazidiomikotoj: b a z i d i o m i k o t o j : ba.zi.di.o.mi.ko.toj
bazidisporo: b a z i d i sp o r o : ba.zi.dis.po.ro
bazidiujo: b a z i d i u j o : ba.zi.di.u.jo
baziĝi: b a z i ĝ i : ba.zi.ĝi
Baziko: b a z i k o : ba.zi.ko
baziliko: b a z i l i k o : ba.zi.li.ko
bazilio: b a z i l i o : ba.zi.li.o
bazilisko: b a z i l i sk o : ba.zi.lis.ko
Bazilo: b a z i l o : ba.zi.lo
bazo: b a z o : ba.zo
bazoĉo: b a z o ĉ o : ba.zo.ĉo
bazopilko: b a z o p i lk o : ba.zo.pil.ko
bazotrunko: b a z o tr u nk o : ba.zo.trun.ko
bazpariĝo: b a zp a r i ĝ o : baz.pa.ri.ĝo
bazuko: b a z u k o : ba.zu.ko
be!: b e : be
bearnezo: b e a rn e z o : be.ar.ne.zo
Bearno: b e a rn o : be.ar.no
beata: b e a t a : be.a.ta
Beatrico: b e a tr i c o : be.a.tri.co
bebo: b e b o : be.bo
bebokaĉo: b e b o k a ĉ o : be.bo.ka.ĉo
bebopesilo: b e b o p e s i l o : be.bo.pe.si.lo
beboseĝo: b e b o s e ĝ o : be.bo.se.ĝo
bedaŭre: b e d a ŭr e : be.daŭ.re
bedaŭri: b e d a ŭr i : be.daŭ.ri
bedaŭrinda: b e d a ŭr i nd a : be.daŭ.rin.da
bedaŭrindaĵo: b e d a ŭr i nd a ĵ o : be.daŭ.rin.da.ĵo
bedaŭrinde: b e d a ŭr i nd e : be.daŭ.rin.de
bedaŭro: b e d a ŭr o : be.daŭ.ro
bedelio: b e d e l i o : be.de.li.o
bedo: b e d o : be.do
bedueno: b e d u e n o : be.du.e.no
begamo: b e g a m o : be.ga.mo
beginejo: b e g i n e j o : be.gi.ne.jo
begino: b e g i n o : be.gi.no
begonio: b e g o n i o : be.go.ni.o
behaviorismo: b e h a v i o r i sm o : be.ha.vi.o.ris.mo
Behemoto: b e h e m o t o : be.he.mo.to
bei: b e i : be.i
beja: b e j a : be.ja
bejo: b e j o : be.jo
Bejruto: b e jr u t o : bej.ru.to
bekabungo: b e k a b u ng o : be.ka.bun.go
bekĉizilo: b e kĉ i z i l o : bek.ĉi.zi.lo
bekerelo: b e k e r e l o : be.ke.re.lo
Bekerelo: b e k e r e l o : be.ke.re.lo
bekeŝo: b e k e ŝ o : be.ke.ŝo
bekfluto: b e kfl u t o : bek°flu.to
bekformaj ŝuoj: b e kf o rm a jŝ u o j : bek.for.maj.ŝu.oj
beki: b e k i : be.ki
beknutri: b e kn u tr i : bek.nu.tri
beko: b e k o : be.ko
beko: b e k o : be.ko
bekpiki: b e kp i k i : bek.pi.ki
bekpinĉilo: b e kp i nĉ i l o : bek.pin.ĉi.lo
bekplumo: b e kpl u m o : bek°plu.mo
bektaso: b e kt a s o : bek.ta.so
bekvadrato: b e kv a dr a t o : bek.va.dra.to
Bel-Insulo: b e l i ns u l o : be.lin.su.lo
bela: b e l a : be.la
beladono: b e l a d o n o : be.la.do.no
belaĵo: b e l a ĵ o : be.la.ĵo
belarto: b e l a rt o : be.lar.to
belaspekta: b e l a sp e kt a : be.las.pek.ta
bele: b e l e : be.le
beleco: b e l e c o : be.le.co
belega: b e l e g a : be.le.ga
belegeco: b e l e g e c o : be.le.ge.co
belego: b e l e g o : be.le.go
belemnitoj: b e l e mn i t o j : be.lem.ni.toj
Belerofono: b e l e r o f o n o : be.le.ro.fo.no
beleta: b e l e t a : be.le.ta
beletaĝo: b e l e t a ĝ o : be.le.ta.ĝo
beletristiko: b e l e tr i st i k o : be.le.tris.ti.ko
beletristo: b e l e tr i st o : be.le.tris.to
beletro: b e l e tr o : be.le.tro
Belfasto: b e lf a st o : bel.fas.to
belfigura: b e lf i g u r a : bel.fi.gu.ra
belforma: b e lf o rm a : bel.for.ma
belfrido: b e lfr i d o : bel°fri.do
Belgio: b e lg i o : bel.gi.o
belgismo: b e lg i sm o : bel.gis.mo
belgo: b e lg o : bel.go
Belgrado: b e lgr a d o : bel°gra.do
belgrajno: b e lgr a jn o : bel°graj.no
Belgujo: b e lg u j o : bel.gu.jo
Belialo: b e l i a l o : be.li.a.lo
beli: b e l i : be.li
beligado: b e l i g a d o : be.li.ga.do
beligaĵo: b e l i g a ĵ o : be.li.ga.ĵo
beligi: b e l i g i : be.li.gi
beligistino: b e l i g i st i n o : be.li.gis.ti.no
beligisto: b e l i g i st o : be.li.gis.to
beliso: b e l i s o : be.li.so
Belizaro: b e l i z a r o : be.li.za.ro
Belizo: b e l i z o : be.li.zo
belkaveto: b e lk a v e t o : bel.ka.ve.to
belkolora: b e lk o l o r a : bel.ko.lo.ra
bellana: b e ll a n a : bel.la.na
belliteratura: b e ll i t e r a t u r a : bel.li.te.ra.tu.ra
Belmupano: b e lm u p a n o : bel.mu.pa.no
belo: b e l o : be.lo
Belo: b e l o : be.lo
Belo: b e l o : be.lo
belo: b e l o : be.lo
belono: b e l o n o : be.lo.no
belonoformaj: b e l o n o f o rm a j : be.lo.no.for.maj
Belorusio: b e l o r u s i o : be.lo.ru.si.o
beloruso: b e l o r u s o : be.lo.ru.so
beloto: b e l o t o : be.lo.to
belpuga: b e lp u g a : bel.pu.ga
belskribado: b e lskr i b a d o : bel°skri.ba.do
belsona: b e ls o n a : bel.so.na
Belŝacaro: b e lŝ a c a r o : bel.ŝa.ca.ro
belŝmiraĵo: b e lŝm i r a ĵ o : bel°ŝmi.ra.ĵo
Belto: b e lt o : bel.to
belulino: b e l u l i n o : be.lu.li.no
belulo: b e l u l o : be.lu.lo
belvedero: b e lv e d e r o : bel.ve.de.ro
belvidejo: b e lv i d e j o : bel.vi.de.jo
Belzebuto: b e lz e b u t o : bel.ze.bu.to
bemerio: b e m e r i o : be.me.ri.o
bemolo: b e m o l o : be.mo.lo
bena: b e n a : be.na
Benareso: b e n a r e s o : be.na.re.so
bendado: b e nd a d o : ben.da.do
bendfiltrilo: b e ndf i ltr i l o : ben°dfil°tri.lo
bendi: b e nd i : ben.di
bendlevilo: b e ndl e v i l o : ben°dle.vi.lo
bendobremso: b e nd o br e ms o : ben.do.brem.so
bendo: b e nd o : ben.do
bendostrukturo: b e nd o str u kt u r o : ben.dos°truk.tu.ro
bendsegilo: b e nds e g i l o : ben°dse.gi.lo
benediktano: b e n e d i kt a n o : be.ne.dik.ta.no
Benedikto: b e n e d i kt o : be.ne.dik.to
benefico: b e n e f i c o : be.ne.fi.co
Benelukso: b e n e l u ks o : be.ne.luk.so
Bengala fikuso: b e ng a l a f i k u s o : ben.ga.la.fi.ku.so
Bengalio: b e ng a l i o : ben.ga.li.o
bengalo: b e ng a l o : ben.ga.lo
beni: b e n i : be.ni
benigna: b e n i gn a : be.nig.na
Benino: b e n i n o : be.ni.no
benita kardo: b e n i t a k a rd o : be.ni.ta.kar.do
Benjameno: b e nj a m e n o : ben.ja.me.no
benjeto: b e nj e t o : ben.je.to
benketo: b e nk e t o : ben.ke.to
benko: b e nk o : ben.ko
beno: b e n o : be.no
benplena: b e npl e n a : ben°ple.na
benta: b e nt a : ben.ta
bentano: b e nt a n o : ben.ta.no
bento: b e nt o : ben.to
bentulo: b e nt u l o : ben.tu.lo
benzeno: b e nz e n o : ben.ze.no
benzidino: b e nz i d i n o : ben.zi.di.no
benzilo: b e nz i l o : ben.zi.lo
benzino: b e nz i n o : ben.zi.no
benzinometro: b e nz i n o m e tr o : ben.zi.no.me.tro
benzinpumpilo: b e nz i np u mp i l o : ben.zin.pum.pi.lo
benzoa stirako: b e nz o a st i r a k o : ben.zo.as.ti.ra.ko
benzoata acido: b e nz o a t a a c i d o : ben.zo.a.ta.a.ci.do
benzodiazepino: b e nz o d i a z e p i n o : ben.zo.di.a.ze.pi.no
benzofurano: b e nz o f u r a n o : ben.zo.fu.ra.no
benzoi: b e nz o i : ben.zo.i
benzoil-glicino: b e nz o i lgl i c i n o : ben.zo.il°gli.ci.no
benzoili: b e nz o i l i : ben.zo.i.li
benzoilo: b e nz o i l o : ben.zo.i.lo
benzokinono: b e nz o k i n o n o : ben.zo.ki.no.no
benzolo: b e nz o l o : ben.zo.lo
benzoo: b e nz o o : ben.zo.o
Beogrado: b e o gr a d o : be.o.gra.do
Beotio: b e o t i o : be.o.ti.o
beoto: b e o t o : be.o.to
Beotujo: b e o t u j o : be.o.tu.jo
bera sileno: b e r a s i l e n o : be.ra.si.le.no
bera taksuso: b e r a t a ks u s o : be.ra.tak.su.so
beraro: b e r a r o : be.ra.ro
berbera perdriko: b e rb e r a p e rdr i k o : ber.be.ra.per°dri.ko
berberiso: b e rb e r i s o : ber.be.ri.so
berbero: b e rb e r o : ber.be.ro
bereca frukto: b e r e c a fr u kt o : be.re.caf.ruk.to
Berenica hararo: b e r e n i c a h a r a r o : be.re.ni.ca.ha.ra.ro
Berenico: b e r e n i c o : be.re.ni.co
bereto: b e r e t o : be.re.to
bergamota esenco: b e rg a m o t a e s e nc o : ber.ga.mo.ta.e.sen.co
bergamotarbo: b e rg a m o t a rb o : ber.ga.mo.tar.bo
bergamotfrukto: b e rg a m o tfr u kt o : ber.ga.mot°fruk.to
bergamoto: b e rg a m o t o : ber.ga.mo.to
bergamotujo: b e rg a m o t u j o : ber.ga.mo.tu.jo
Bergsono: b e rgs o n o : ber°gso.no
beribero: b e r i b e r o : be.ri.be.ro
berilio: b e r i l i o : be.ri.li.o
berilo: b e r i l o : be.ri.lo
Beringa: b e r i ng a : be.rin.ga
Beringo: b e r i ng o : be.rin.go
berkelio: b e rk e l i o : ber.ke.li.o
berkonuso: b e rk o n u s o : ber.ko.nu.so
Berlina muro: b e rl i n a m u r o : ber.li.na.mu.ro
Berlino: b e rl i n o : ber.li.no
bermo: b e rm o : ber.mo
Bermudoj: b e rm u d o j : ber.mu.doj
bernardanoj: b e rn a rd a n o j : ber.nar.da.noj
Bernardo: b e rn a rd o : ber.nar.do
Bernike: b e rn i k e : ber.ni.ke
berniklo: b e rn i kl o : ber.ni.klo
Berno: b e rn o : ber.no
bero: b e r o : be.ro
beromaceraĵo: b e r o m a c e r a ĵ o : be.ro.ma.ce.ra.ĵo
berserko: b e rs e rk o : ber.ser.ko
Berto: b e rt o : ber.to
bertoletio: b e rt o l e t i o : ber.to.le.ti.o
Bertrando: b e rtr a nd o : ber°tran.do
Besarabio: b e s a r a b i o : be.sa.ra.bi.o
besta: b e st a : bes.ta
bestaĵo: b e st a ĵ o : bes.ta.ĵo
bestaro: b e st a r o : bes.ta.ro
besteco: b e st e c o : bes.te.co
bestega: b e st e g a : bes.te.ga
bestego: b e st e g o : bes.te.go
bestejo: b e st e j o : bes.te.jo
besteto: b e st e t o : bes.te.to
bestia: b e st i a : bes.ti.a
bestigi: b e st i g i : bes.ti.gi
bestio: b e st i o : bes.ti.o
besto: b e st o : bes.to
bestokuracisto: b e st o k u r a c i st o : bes.to.ku.ra.cis.to
beŝamelo: b e ŝ a m e l o : be.ŝa.me.lo
Bet-Leĥemo: b e tl e ĥ e m o : be.tle.ĥe.mo
beta: b e t a : be.ta
Betanio: b e t a n i o : be.ta.ni.o
betaradioj: b e t a r a d i o j : be.ta.ra.di.oj
betatrono: b e t a tr o n o : be.ta.tro.no
betelaĵo: b e t e l a ĵ o : be.te.la.ĵo
Betelĝuzo: b e t e lĝ u z o : be.tel.ĝu.zo
betelo: b e t e l o : be.te.lo
betelpalmo: b e t e lp a lm o : be.tel.pal.mo
beto: b e t o : be.to
betonbloko: b e t o nbl o k o : be.ton°blo.ko
betonbriko: b e t o nbr i k o : be.ton°bri.ko
betoniko: b e t o n i k o : be.to.ni.ko
betonmiksilo: b e t o nm i ks i l o : be.ton.mik.si.lo
betono: b e t o n o : be.to.no
betonŝtono: b e t o nŝt o n o : be.ton°ŝto.no
Betoveno: b e t o v e n o : be.to.ve.no
betsukero: b e ts u k e r o : bet.su.ke.ro
betulo: b e t u l o : be.tu.lo
beveli: b e v e l i : be.ve.li
bevelo: b e v e l o : be.ve.lo
bezoaroj: b e z o a r o j : be.zo.a.roj
bezona: b e z o n a : be.zo.na
bezonaĵo: b e z o n a ĵ o : be.zo.na.ĵo
bezoni: b e z o n i : be.zo.ni
bezono: b e z o n o : be.zo.no
Bhagavadgito: bh a g a v a dg i t o : bha.ga.vad.gi.to
Bharato: bh a r a t o : bha.ra.to
biasa: b i a s a : bi.a.sa
biasi: b i a s i : bi.a.si
biaso: b i a s o : bi.a.so
Biblia: b i bl i a : bi.bli.a
Biblio: b i bl i o : bi.bli.o
bibliofilio: b i bl i o f i l i o : bi.bli.o.fi.li.o
bibliofilo: b i bl i o f i l o : bi.bli.o.fi.lo
bibliografia indico: b i bl i o gr a f i a i nd i c o : bi.bli.o.gra.fi.a.in.di.co
bibliografio: b i bl i o gr a f i o : bi.bli.o.gra.fi.o
bibliografo: b i bl i o gr a f o : bi.bli.o.gra.fo
bibliomanio: b i bl i o m a n i o : bi.bli.o.ma.ni.o
bibliotekisto: b i bl i o t e k i st o : bi.bli.o.te.kis.to
biblioteko: b i bl i o t e k o : bi.bli.o.te.ko
bicepso: b i c e ps o : bi.cep.so
bicikla poloo: b i c i kl a p o l o o : bi.ci.kla.po.lo.o
bicikleto: b i c i kl e t o : bi.ci.kle.to
bicikli: b i c i kl i : bi.ci.kli
biciklisto: b i c i kl i st o : bi.ci.klis.to
biciklo: b i c i kl o : bi.ci.klo
bidento: b i d e nt o : bi.den.to
bideo: b i d e o : bi.de.o
bido: b i d o : bi.do
bidualo: b i d u a l o : bi.du.a.lo
bielo: b i e l o : bi.e.lo
bienalo: b i e n a l o : bi.e.na.lo
bienetato: b i e n e t a t o : bi.e.ne.ta.to
bienmastro: b i e nm a str o : bi.en.mas°tro
bienmastro: b i e nm a str o : bi.en.mas°tro
bieno: b i e n o : bi.e.no
bienservanto: b i e ns e rv a nt o : bi.en.ser.van.to
bienulo: b i e n u l o : bi.e.nu.lo
biera sakaromiceto: b i e r a s a k a r o m i c e t o : bi.e.ra.sa.ka.ro.mi.ce.to
bierejo: b i e r e j o : bi.e.re.jo
bierfari: b i e rf a r i : bi.er.fa.ri
biergisto: b i e rg i st o : bi.er.gis.to
bieristo: b i e r i st o : bi.e.ris.to
bierkruĉo: b i e rkr u ĉ o : bi.er°kru.ĉo
biero: b i e r o : bi.e.ro
bierumi: b i e r u m i : bi.e.ru.mi
bifaco: b i f a c o : bi.fa.co
bifadena: b i f a d e n a : bi.fa.de.na
bifenilo: b i f e n i l o : bi.fe.ni.lo
bifenilo: b i f e n i l o : bi.fe.ni.lo
bifida: b i f i d a : bi.fi.da
bifidobakterio: b i f i d o b a kt e r i o : bi.fi.do.bak.te.ri.o
bifilara: b i f i l a r a : bi.fi.la.ra
bifsteko: b i fst e k o : bif°ste.ko
bigamio: b i g a m i o : bi.ga.mi.o
bigamiulo: b i g a m i u l o : bi.ga.mi.u.lo
bigarado: b i g a r a d o : bi.ga.ra.do
bigaradujo: b i g a r a d u j o : bi.ga.ra.du.jo
bigarelarbo: b i g a r e l a rb o : bi.ga.re.lar.bo
bigarelo: b i g a r e l o : bi.ga.re.lo
bigarelujo: b i g a r e l u j o : bi.ga.re.lu.jo
biglo: b i gl o : bi.glo
bignonio: b i gn o n i o : big.no.ni.o
bigota: b i g o t a : bi.go.ta
bigoto: b i g o t o : bi.go.to
Biharo: b i h a r o : bi.ha.ro
biholomorfa: b i h o l o m o rf a : bi.ho.lo.mor.fa
biholomorfio: b i h o l o m o rf i o : bi.ho.lo.mor.fi.o
bijekcia: b i j e kc i a : bi.jek.ci.a
bijekcio: b i j e kc i o : bi.jek.ci.o
biĵuterio: b i ĵ u t e r i o : bi.ĵu.te.ri.o
bikino: b i k i n o : bi.ki.no
bikonkava: b i k o nk a v a : bi.kon.ka.va
bikonveksa: b i k o nv e ks a : bi.kon.vek.sa
bikromiato: b i kr o m i a t o : bi.kro.mi.a.to
bikso: b i ks o : bik.so
bikŝuo: b i kŝ u o : bik.ŝu.o
bilabialo: b i l a b i a l o : bi.la.bi.a.lo
bilanci: b i l a nc i : bi.lan.ci
bilanco: b i l a nc o : bi.lan.co
bilardejo: b i l a rd e j o : bi.lar.de.jo
bilardo: b i l a rd o : bi.lar.do
bilardosalono: b i l a rd o s a l o n o : bi.lar.do.sa.lo.no
Bilbao: b i lb a o : bil.ba.o
bilboko: b i lb o k o : bil.bo.ko
bildaro: b i ld a r o : bil.da.ro
bildero: b i ld e r o : bil.de.ro
bildflanko: b i ldfl a nk o : bil°dflan.ko
bildigi: b i ld i g i : bil.di.gi
bildigo: b i ld i g o : bil.di.go
bildo: b i ld o : bil.do
bildostrio: b i ld o str i o : bil.dos°tri.o
bildotubo: b i ld o t u b o : bil.do.tu.bo
bildrakonto: b i ldr a k o nt o : bil°dra.kon.to
bildstrio: b i ldstr i o : bil°dstri.o
Bileamo: b i l e a m o : bi.le.a.mo
biletejo: b i l e t e j o : bi.le.te.jo
biletisto: b i l e t i st o : bi.le.tis.to
bileto: b i l e t o : bi.le.to
biletujo: b i l e t u j o : bi.le.tu.jo
bilĝa kilo: b i lĝ a k i l o : bil.ĝa.ki.lo
bilĝo: b i lĝ o : bil.ĝo
bilharzio: b i lh a rz i o : bil.har.zi.o
bilharziozo: b i lh a rz i o z o : bil.har.zi.o.zo
biliono: b i l i o n o : bi.li.o.no
biloborso: b i l o b o rs o : bi.lo.bor.so
bilo: b i l o : bi.lo
bilomakleristo: b i l o m a kl e r i st o : bi.lo.ma.kle.ris.to
bimetala: b i m e t a l a : bi.me.ta.la
bimetalismo: b i m e t a l i sm o : bi.me.ta.lis.mo
binara: b i n a r a : bi.na.ra
bindado: b i nd a d o : bin.da.do
bindaĵo: b i nd a ĵ o : bin.da.ĵo
bindi: b i nd i : bin.di
bindisto: b i nd i st o : bin.dis.to
binoklo: b i n o kl o : bi.no.klo
binomo: b i n o m o : bi.no.mo
bioakumuliĝo: b i o a k u m u l i ĝ o : bi.o.a.ku.mu.li.ĝo
biocenozo: b i o c e n o z o : bi.o.ce.no.zo
biocido: b i o c i d o : bi.o.ci.do
biodiverseco: b i o d i v e rs e c o : bi.o.di.ver.se.co
biogaso: b i o g a s o : bi.o.ga.so
biogenezo: b i o g e n e z o : bi.o.ge.ne.zo
biogeografio: b i o g e o gr a f i o : bi.o.ge.o.gra.fi.o
biografio: b i o gr a f i o : bi.o.gra.fi.o
biografo: b i o gr a f o : bi.o.gra.fo
bioimita: b i o i m i t a : bi.o.i.mi.ta
bioindikanto: b i o i nd i k a nt o : bi.o.in.di.kan.to
bioindiki: b i o i nd i k i : bi.o.in.di.ki
bioindustrio: b i o i nd u str i o : bi.o.in.dus°tri.o
biokemio: b i o k e m i o : bi.o.ke.mi.o
bioklimatologio: b i o kl i m a t o l o g i o : bi.o.kli.ma.to.lo.gi.o
biokoncentriĝo: b i o k o nc e ntr i ĝ o : bi.o.kon.cen°tri.ĝo
biokonverti: b i o k o nv e rt i : bi.o.kon.ver.ti
biologio: b i o l o g i o : bi.o.lo.gi.o
biologo: b i o l o g o : bi.o.lo.go
biomalkomponado: b i o m a lk o mp o n a d o : bi.o.mal.kom.po.na.do
biomalkomponebla: b i o m a lk o mp o n e bl a : bi.o.mal.kom.po.ne.bla
biomaso: b i o m a s o : bi.o.ma.so
biomaterialo: b i o m a t e r i a l o : bi.o.ma.te.ri.a.lo
biometrio: b i o m e tr i o : bi.o.me.tri.o
biomo: b i o m o : bi.o.mo
bionto: b i o nt o : bi.on.to
biontologio: b i o nt o l o g i o : bi.on.to.lo.gi.o
biopsio: b i o ps i o : bi.op.si.o
biosfero: b i o sf e r o : bi.os.fe.ro
biotekniko: b i o t e kn i k o : bi.o.tek.ni.ko
bioteknologio: b i o t e kn o l o g i o : bi.o.tek.no.lo.gi.o
bioterapio: b i o t e r a p i o : bi.o.te.ra.pi.o
biotino: b i o t i n o : bi.o.ti.no
biotito: b i o t i t o : bi.o.ti.to
biotopo: b i o t o p o : bi.o.to.po
biplano: b i pl a n o : bi.pla.no
birado: b i r a d o : bi.ra.do
birda prunuso: b i rd a pr u n u s o : bir.da.pru.nu.so
birdaĵo: b i rd a ĵ o : bir.da.ĵo
birdaraneoj: b i rd a r a n e o j : bir.da.ra.ne.oj
birdejo: b i rd e j o : bir.de.jo
birdeto: b i rd e t o : bir.de.to
birdido: b i rd i d o : bir.di.do
birdmileo: b i rdm i l e o : bir°dmi.le.o
birdo: b i rd o : bir.do
birdodivenisto: b i rd o d i v e n i st o : bir.do.di.ve.nis.to
birdogluo: b i rd o gl u o : bir.do.glu.o
birdoj: b i rd o j : bir.doj
birdokaptista sorbuso: b i rd o k a pt i st a s o rb u s o : bir.do.kap.tis.ta.sor.bu.so
birdokorto: b i rd o k o rt o : bir.do.kor.to
birdotimigilo: b i rd o t i m i g i l o : bir.do.ti.mi.gi.lo
birdotrinkejo: b i rd o tr i nk e j o : bir.do.trin.ke.jo
birdpiedo: b i rdp i e d o : bir°dpi.e.do
birdreĝo: b i rdr e ĝ o : bir°dre.ĝo
bireto: b i r e t o : bi.re.to
birgo: b i rg o : bir.go
biri: b i r i : bi.ri
birilo: b i r i l o : bi.ri.lo
Birmingamo: b i rm i ng a m o : bir.min.ga.mo
Birmo: b i rm o : bir.mo
biro: b i r o : bi.ro
bis!: b i s : bis
bisako: b i s a k o : bi.sa.ko
Bisaŭo: b i s a ŭ o : bi.sa.ŭo
bisekci: b i s e kc i : bi.sek.ci
bisi: b i s i : bi.si
bisino: b i s i n o : bi.si.no
Biskaja golfo: b i sk a j a g o lf o : bis.ka.ja.gol.fo
Biskajo: b i sk a j o : bis.ka.jo
biskoto: b i sk o t o : bis.ko.to
biskutelo: b i sk u t e l o : bis.ku.te.lo
biskvito: b i skv i t o : bis°kvi.to
bismutato: b i sm u t a t o : bis.mu.ta.to
bismutismo: b i sm u t i sm o : bis.mu.tis.mo
bismuto: b i sm u t o : bis.mu.to
bistorto: b i st o rt o : bis.tor.to
bistra: b i str a : bis°tra
bistro: b i str o : bis°tro
bisturio: b i st u r i o : bis.tu.ri.o
bisulfato: b i s u lf a t o : bi.sul.fa.to
bisulfito: b i s u lf i t o : bi.sul.fi.to
Biŝkeko: b i ŝk e k o : biŝ.ke.ko
bitbildo: b i tb i ld o : bit.bil.do
bitero: b i t e r o : bi.te.ro
biteto: b i t e t o : bi.te.to
bitigi: b i t i g i : bi.ti.gi
bitigilo: b i t i g i l o : bi.ti.gi.lo
bitniko: b i tn i k o : bit.ni.ko
bito: b i t o : bi.to
bito: b i t o : bi.to
bitoko: b i t o k o : bi.to.ko
bituma: b i t u m a : bi.tu.ma
bitumeca: b i t u m e c a : bi.tu.me.ca
bitumi: b i t u m i : bi.tu.mi
bitumo: b i t u m o : bi.tu.mo
bitumoza: b i t u m o z a : bi.tu.mo.za
biureto: b i u r e t o : bi.u.re.to
bivaki: b i v a k i : bi.va.ki
bivako: b i v a k o : bi.va.ko
bivo: b i v o : bi.vo
Bizanca: b i z a nc a : bi.zan.ca
Bizancio: b i z a nc i o : bi.zan.ci.o
Bizancismo: b i z a nc i sm o : bi.zan.cis.mo
Bizanco: b i z a nc o : bi.zan.co
Bizantio: b i z a nt i o : bi.zan.ti.o
bizanto: b i z a nt o : bi.zan.to
bizara: b i z a r a : bi.za.ra
bizo: b i z o : bi.zo
bizono: b i z o n o : bi.zo.no
Bjalistoko: bj a l i st o k o : bja.lis.to.ko
Bjelostoko: bj e l o st o k o : bje.los.to.ko
blabla!: bl a bl a : bla.bla
blablai: bl a bl a i : bla.bla.i
blagi: bl a g i : bla.gi
blago: bl a g o : bla.go
blakbaso: bl a kb a s o : blak.ba.so
blamanĝo: bl a m a nĝ o : bla.man.ĝo
blanka abio: bl a nk a a b i o : blan.ka.a.bi.o
blanka alizarbo: bl a nk a a l i z a rb o : blan.ka.a.li.zar.bo
blanka brasiko: bl a nk a br a s i k o : blan.ka.bra.si.ko
blanka budeno: bl a nk a b u d e n o : blan.ka.bu.de.no
blanka Egiptia lotuso: bl a nk a e g i pt i a l o t u s o : blan.ka.e.gip.ti.a.lo.tu.so
blanka heleboro: bl a nk a h e l e b o r o : blan.ka.he.le.bo.ro
blanka ipeko: bl a nk a i p e k o : blan.ka.i.pe.ko
blanka kebraĉo: bl a nk a k e br a ĉ o : blan.ka.ke.bra.ĉo
blanka kverko: bl a nk a kv e rk o : blan.kak.ver.ko
blanka lamio: bl a nk a l a m i o : blan.ka.la.mi.o
blanka moruso: bl a nk a m o r u s o : blan.ka.mo.ru.so
blanka nimfeo: bl a nk a n i mf e o : blan.ka.nim.fe.o
blanka piceo: bl a nk a p i c e o : blan.ka.pi.ce.o
blanka pino: bl a nk a p i n o : blan.ka.pi.no
blanka pipro: bl a nk a p i pr o : blan.ka.pi.pro
blanka poplo: bl a nk a p o pl o : blan.ka.po.plo
blanka saliko: bl a nk a s a l i k o : blan.ka.sa.li.ko
blanka santalo: bl a nk a s a nt a l o : blan.ka.san.ta.lo
blanka sinapo: bl a nk a s i n a p o : blan.ka.si.na.po
blanka sorbuso: bl a nk a s o rb u s o : blan.ka.sor.bu.so
blanka tinuso: bl a nk a t i n u s o : blan.ka.ti.nu.so
blanka veratro: bl a nk a v e r a tr o : blan.ka.ve.ra.tro
blanka visko: bl a nk a v i sk o : blan.ka.vis.ko
Blanka: bl a nk a : blan.ka
blanka: bl a nk a : blan.ka
blankaĵo: bl a nk a ĵ o : blan.ka.ĵo
blankeco: bl a nk e c o : blan.ke.co
blanketa sasafraso: bl a nk e t a s a s a fr a s o : blan.ke.ta.sa.saf.ra.so
blanketa: bl a nk e t a : blan.ke.ta
blanketo: bl a nk e t o : blan.ke.to
blanketo: bl a nk e t o : blan.ke.to
blankfiŝo: bl a nkf i ŝ o : blan°kfi.ŝo
blankhara matiolo: bl a nkh a r a m a t i o l o : blan°kha.ra.ma.ti.o.lo
blankiga: bl a nk i g a : blan.ki.ga
blankigejo: bl a nk i g e j o : blan.ki.ge.jo
blankigi: bl a nk i g i : blan.ki.gi
blankiĝi: bl a nk i ĝ i : blan.ki.ĝi
blankkolbaso: bl a nkk o lb a s o : blan°kkol.ba.so
blanklinio: bl a nkl i n i o : blan°kli.ni.o
blanko: bl a nk o : blan.ko
blankruso: bl a nkr u s o : blan°kru.so
blankulo: bl a nk u l o : blan.ku.lo
blapto: bl a pt o : blap.to
blasfemado: bl a sf e m a d o : blas.fe.ma.do
blasfemi: bl a sf e m i : blas.fe.mi
blasfemisto: bl a sf e m i st o : blas.fe.mis.to
blasfemo: bl a sf e m o : blas.fe.mo
blasfemulo: bl a sf e m u l o : blas.fe.mu.lo
blastemo: bl a st e m o : blas.te.mo
blasto: bl a st o : blas.to
blastocero: bl a st o c e r o : blas.to.ce.ro
blastodermo: bl a st o d e rm o : blas.to.der.mo
blastomiceto: bl a st o m i c e t o : blas.to.mi.ce.to
blastomicetoj: bl a st o m i c e t o j : blas.to.mi.ce.toj
blastomicetozo: bl a st o m i c e t o z o : blas.to.mi.ce.to.zo
blastulo: bl a st u l o : blas.tu.lo
blato: bl a t o : bla.to
blatuloj: bl a t u l o j : bla.tu.loj
blazego: bl a z e g o : bla.ze.go
blaziga: bl a z i g a : bla.zi.ga
Blazio: bl a z i o : bla.zi.o
blazo: bl a z o : bla.zo
blazona: bl a z o n a : bla.zo.na
blazoni: bl a z o n i : bla.zo.ni
blazonisto: bl a z o n i st o : bla.zo.nis.to
blazonlibro: bl a z o nl i br o : bla.zon.li.bro
blazonmantelo: bl a z o nm a nt e l o : bla.zon.man.te.lo
blazono: bl a z o n o : bla.zo.no
blazonŝildo: bl a z o nŝ i ld o : bla.zon.ŝil.do
blefarito: bl e f a r i t o : ble.fa.ri.to
blekado: bl e k a d o : ble.ka.do
blekegi: bl e k e g i : ble.ke.gi
bleki: bl e k i : ble.ki
bleko: bl e k o : ble.ko
bleksimio: bl e ks i m i o : blek.si.mi.o
blendi: bl e nd i : blen.di
blendo: bl e nd o : blen.do
blenio: bl e n i o : ble.ni.o
blenioidoj: bl e n i o i d o j : ble.ni.o.i.doj
blenoragio: bl e n o r a g i o : ble.no.ra.gi.o
blenoreo: bl e n o r e o : ble.no.re.o
bletio: bl e t i o : ble.ti.o
blezi: bl e z i : ble.zi
Blezio: bl e z i o : ble.zi.o
Blezo: bl e z o : ble.zo
blinda: bl i nd a : blin.da
blinde: bl i nd e : blin.de
blindeco: bl i nd e c o : blin.de.co
blindiga: bl i nd i g a : blin.di.ga
blindigi: bl i nd i g i : blin.di.gi
blindoludo: bl i nd o l u d o : blin.do.lu.do
blindulejo: bl i nd u l e j o : blin.du.le.jo
blindulo: bl i nd u l o : blin.du.lo
blindumo: bl i nd u m o : blin.du.mo
blinki: bl i nk i : blin.ki
blinkigi: bl i nk i g i : blin.ki.gi
blinkilo: bl i nk i l o : blin.ki.lo
blinklampeto: bl i nkl a mp e t o : blin°klam.pe.to
blinko: bl i nk o : blin.ko
blinkolumo: bl i nk o l u m o : blin.ko.lu.mo
blino: bl i n o : bli.no
blito: bl i t o : bli.to
blizardo: bl i z a rd o : bli.zar.do
blokado: bl o k a d o : blo.ka.do
blokado: bl o k a d o : blo.ka.do
blokanta ŝraŭbo: bl o k a nt a ŝr a ŭb o : blo.kan.taŝ.raŭ.bo
blokhaŭso: bl o kh a ŭs o : blok.haŭ.so
bloki: bl o k i : blo.ki
blokilo: bl o k i l o : blo.ki.lo
blokkrucligno: bl o kkr u cl i gn o : blok°kruc.lig.no
bloko: bl o k o : blo.ko
bloksekcio: bl o ks e kc i o : blok.sek.ci.o
bloksekcio: bl o ks e kc i o : blok.sek.ci.o
bloksistemo: bl o ks i st e m o : blok.sis.te.mo
bloksistemo: bl o ks i st e m o : blok.sis.te.mo
blonda: bl o nd a : blon.da
blovado: bl o v a d o : blo.va.do
bloveksciti: bl o v e ksc i t i : blo.vek°sci.ti
blovestingi: bl o v e st i ng i : blo.ves.tin.gi
bloveti: bl o v e t i : blo.ve.ti
blovharmoniko: bl o vh a rm o n i k o : blov.har.mo.ni.ko
blovi: bl o v i : blo.vi
blovilo: bl o v i l o : blo.vi.lo
blovinstrumento: bl o v i nstr u m e nt o : blo.vin°stru.men.to
blovo: bl o v o : blo.vo
blovoflamo: bl o v o fl a m o : blo.vof.la.mo
blua anagalo: bl u a a n a g a l o : blu.a.a.na.ga.lo
Blua barbo: bl u a b a rb o : blu.a.bar.bo
blua cirkuo: bl u a c i rk u o : blu.a.cir.ku.o
blua Egiptia lotuso: bl u a e g i pt i a l o t u s o : blu.a.e.gip.ti.a.lo.tu.so
blua molinio: bl u a m o l i n i o : blu.a.mo.li.ni.o
blua nimfeo: bl u a n i mf e o : blu.a.nim.fe.o
blua pigo: bl u a p i g o : blu.a.pi.go
blua sambuko: bl u a s a mb u k o : blu.a.sam.bu.ko
blua ŝimo: bl u a ŝ i m o : blu.a.ŝi.mo
blua vulpo: bl u a v u lp o : blu.a.vul.po
blua: bl u a : blu.a
Blua: bl u a : blu.a
bluaĵo: bl u a ĵ o : blu.a.ĵo
blualgoj: bl u a lg o j : blu.al.goj
blubakterioj: bl u b a kt e r i o j : blu.bak.te.ri.oj
Blubarbo: bl u b a rb o : blu.bar.bo
blueta: bl u e t a : blu.e.ta
blufi: bl u f i : blu.fi
blufo: bl u f o : blu.fo
blugorĝulo: bl u g o rĝ u l o : blu.gor.ĝu.lo
bluĝino: bl u ĝ i n o : blu.ĝi.no
bluigi: bl u i g i : blu.i.gi
blukaskulo: bl u k a sk u l o : blu.kas.ku.lo
blunderbuzo: bl u nd e rb u z o : blun.der.bu.zo
bluo: bl u o : blu.o
bluringa: bl u r i ng a : blu.rin.ga
bluso: bl u s o : blu.so
blustria: bl u str i a : blus°tri.a
bluŝtrumpulino: bl u ŝtr u mp u l i n o : bluŝ°trum.pu.li.no
bluti: bl u t i : blu.ti
bluvanga abelmanĝulo: bl u v a ng a a b e lm a nĝ u l o : blu.van.ga.a.bel.man.ĝu.lo
bluzo: bl u z o : blu.zo
boaco: b o a c o : bo.a.co
boamikino: b o a m i k i n o : bo.a.mi.ki.no
boamiko: b o a m i k o : bo.a.mi.ko
boao: b o a o : bo.a.o
boardi: b o a rd i : bo.ar.di
boardo: b o a rd o : bo.ar.do
boatano: b o a t a n o : bo.a.ta.no
boatisto: b o a t i st o : bo.a.tis.to
boato: b o a t o : bo.a.to
boatrando: b o a tr a nd o : bo.a.tran.do
Boazo: b o a z o : bo.a.zo
bobelĉambro: b o b e lĉ a mbr o : bo.bel.ĉam°bro
bobeli: b o b e l i : bo.be.li
bobelkamero: b o b e lk a m e r o : bo.bel.ka.me.ro
bobelnivelilo: b o b e ln i v e l i l o : bo.bel.ni.ve.li.lo
bobelo: b o b e l o : bo.be.lo
bobenego: b o b e n e g o : bo.be.ne.go
bobeni: b o b e n i : bo.be.ni
bobenilo: b o b e n i l o : bo.be.ni.lo
bobenistino: b o b e n i st i n o : bo.be.nis.ti.no
bobenkerno: b o b e nk e rn o : bo.ben.ker.no
bobeno: b o b e n o : bo.be.no
bobenstango: b o b e nst a ng o : bo.ben°stan.go
bobo: b o b o : bo.bo
bobolinko: b o b o l i nk o : bo.bo.lin.ko
bo: b o : bo
Bocvano: b o cv a n o : boc.va.no
bodiarbo: b o d i a rb o : bo.di.ar.bo
bodio: b o d i o : bo.di.o
bodisatvo: b o d i s a tv o : bo.di.sat.vo
Bodlero: b o dl e r o : bo.dle.ro
bodonio: b o d o n i o : bo.do.ni.o
boedziĝi: b o e dz i ĝ i : bo.ed.zi.ĝi
bofilino: b o f i l i n o : bo.fi.li.no
bofilo: b o f i l o : bo.fi.lo
Boforto: b o f o rt o : bo.for.to
bofratino: b o fr a t i n o : bof.ra.ti.no
bofrato: b o fr a t o : bof.ra.to
Bofronta: b o fr o nt a : bof.ron.ta
Bofronto: b o fr o nt o : bof.ron.to
bogefratoj: b o g e fr a t o j : bo.gef.ra.toj
bogepatroj: b o g e p a tr o j : bo.ge.pa.troj
bogomilano: b o g o m i l a n o : bo.go.mi.la.no
bogomilismo: b o g o m i l i sm o : bo.go.mi.lis.mo
Bogomilo: b o g o m i l o : bo.go.mi.lo
Bogoto: b o g o t o : bo.go.to
boĝio: b o ĝ i o : bo.ĝi.o
Bohemia olivarbo: b o h e m i a o l i v a rb o : bo.he.mi.a.o.li.var.bo
bohemiano: b o h e m i a n o : bo.he.mi.a.no
Bohemio: b o h e m i o : bo.he.mi.o
bohemio: b o h e m i o : bo.he.mi.o
bohemo: b o h e m o : bo.he.mo
Bohemujo: b o h e m u j o : bo.he.mu.jo
bojado: b o j a d o : bo.ja.do
bojaro: b o j a r o : bo.ja.ro
bojeti: b o j e t i : bo.je.ti
boji: b o j i : bo.ji
bojkotado: b o jk o t a d o : boj.ko.ta.do
bojkoti: b o jk o t i : boj.ko.ti
bojkoto: b o jk o t o : boj.ko.to
bojo: b o j o : bo.jo
Boĵolezo: b o ĵ o l e z o : bo.ĵo.le.zo
Bokaĉa: b o k a ĉ a : bo.ka.ĉa
bokaĉeska: b o k a ĉ e sk a : bo.ka.ĉes.ka
Bokaĉo: b o k a ĉ o : bo.ka.ĉo
bokalo: b o k a l o : bo.ka.lo
bokbarbo: b o kb a rb o : bok.bar.bo
boko: b o k o : bo.ko
boksado: b o ks a d o : bok.sa.do
boksarto: b o ks a rt o : bok.sar.to
boksero: b o ks e r o : bok.se.ro
boksganto: b o ksg a nt o : bok°sgan.to
boksi: b o ks i : bok.si
boksisto: b o ks i st o : bok.sis.to
bokso: b o ks o : bok.so
boksopilko: b o ks o p i lk o : bok.so.pil.ko
bolado: b o l a d o : bo.la.do
bolardo: b o l a rd o : bo.lar.do
bolbano: b o lb a n o : bol.ba.no
boldino: b o ld i n o : bol.di.no
boldo: b o ld o : bol.do
bolegi: b o l e g i : bo.le.gi
bolero: b o l e r o : bo.le.ro
boletacoj: b o l e t a c o j : bo.le.ta.coj
boleti: b o l e t i : bo.le.ti
boleto: b o l e t o : bo.le.to
boli: b o l i : bo.li
bolido: b o l i d o : bo.li.do
boligi: b o l i g i : bo.li.gi
bolilo: b o l i l o : bo.li.lo
Bolivio: b o l i v i o : bo.li.vi.o
bolkuiri: b o lk u i r i : bol.ku.i.ri
bolo: b o l o : bo.lo
bolometro: b o l o m e tr o : bo.lo.me.tro
bolpunkto: b o lp u nkt o : bol.pun°kto
bolŝevismo: b o lŝ e v i sm o : bol.ŝe.vis.mo
bolŝevisto: b o lŝ e v i st o : bol.ŝe.vis.to
bolti: b o lt i : bol.ti
boltilo: b o lt i l o : bol.ti.lo
bolto: b o lt o : bol.to
boltoturnilo: b o lt o t u rn i l o : bol.to.tur.ni.lo
bolujo: b o l u j o : bo.lu.jo
boluso: b o l u s o : bo.lu.so
Bomarŝeo: b o m a rŝ e o : bo.mar.ŝe.o
bombado: b o mb a d o : bom.ba.do
Bombajo: b o mb a j o : bom.ba.jo
bombako: b o mb a k o : bom.ba.ko
bombardi: b o mb a rd i : bom.bar.di
bombardskarabo: b o mb a rdsk a r a b o : bom.bar°dska.ra.bo
bombasto: b o mb a st o : bom.bas.to
bombaviadilo: b o mb a v i a d i l o : bom.ba.vi.a.di.lo
bombeno: b o mb e n o : bom.be.no
bombi: b o mb i : bom.bi
bombicilo: b o mb i c i l o : bom.bi.ci.lo
bombikso: b o mb i ks o : bom.bik.so
bombinatoro: b o mb i n a t o r o : bom.bi.na.to.ro
bombo: b o mb o : bom.bo
bombokanono: b o mb o k a n o n o : bom.bo.ka.no.no
bombono: b o mb o n o : bom.bo.no
bombonujo: b o mb o n u j o : bom.bo.nu.jo
bomborako: b o mb o r a k o : bom.bo.ra.ko
bombotruo: b o mb o tr u o : bom.bo.tru.o
bona: b o n a : bo.na
Bonaero: b o n a e r o : bo.na.e.ro
bonafide: b o n a f i d e : bo.na.fi.de
bonaĵo: b o n a ĵ o : bo.na.ĵo
bonanonci: b o n a n o nc i : bo.na.non.ci
Bonapartisto: b o n a p a rt i st o : bo.na.par.tis.to
Bonaparto: b o n a p a rt o : bo.na.par.to
bonaspekta: b o n a sp e kt a : bo.nas.pek.ta
Bonaventuro: b o n a v e nt u r o : bo.na.ven.tu.ro
bonazio: b o n a z i o : bo.na.zi.o
bonbukeda: b o nb u k e d a : bon.bu.ke.da
bondeziro: b o nd e z i r o : bon.de.zi.ro
bone estas: b o n e e st a s : bo.ne.es.tas
bone: b o n e : bo.ne
boneco: b o n e c o : bo.ne.co
bonedo: b o n e d o : bo.ne.do
bonefiko: b o n e f i k o : bo.ne.fi.ko
bonega: b o n e g a : bo.ne.ga
Bonespera: b o n e sp e r a : bo.nes.pe.ra
Bonespero: b o n e sp e r o : bo.nes.pe.ro
bonevino: b o n e v i n o : bo.ne.vi.no
bonevo: b o n e v o : bo.ne.vo
bonfara: b o nf a r a : bon.fa.ra
bonfarado: b o nf a r a d o : bon.fa.ra.do
bonfaranto: b o nf a r a nt o : bon.fa.ran.to
bonfarema: b o nf a r e m a : bon.fa.re.ma
bonfari: b o nf a r i : bon.fa.ri
bonfaro: b o nf a r o : bon.fa.ro
bonfarti: b o nf a rt i : bon.far.ti
bongoj: b o ng o j : bon.goj
bongusta: b o ng u st a : bon.gus.ta
bongustiga pulvoro: b o ng u st i g a p u lv o r o : bon.gus.ti.ga.pul.vo.ro
bongustigi: b o ng u st i g i : bon.gus.ti.gi
bongusto: b o ng u st o : bon.gus.to
bonhava: b o nh a v a : bon.ha.va
bonhaveco: b o nh a v e c o : bon.ha.ve.co
bonhavo: b o nh a v o : bon.ha.vo
bonhumorigi: b o nh u m o r i g i : bon.hu.mo.ri.gi
Bonifaco: b o n i f a c o : bo.ni.fa.co
bonifiko: b o n i f i k o : bo.ni.fi.ko
bonigi: b o n i g i : bo.ni.gi
bonintenca: b o n i nt e nc a : bo.nin.ten.ca
bonito: b o n i t o : bo.ni.to
bonkonduta: b o nk o nd u t a : bon.kon.du.ta
bonkora: b o nk o r a : bon.ko.ra
bonmaniera: b o nm a n i e r a : bon.ma.ni.e.ra
Bonno: b o nn o : bon.no
bono: b o n o : bo.no
bonodora latiro: b o n o d o r a l a t i r o : bo.no.do.ra.la.ti.ro
bonodora miristiko: b o n o d o r a m i r i st i k o : bo.no.do.ra.mi.ris.ti.ko
bonodora pizo: b o n o d o r a p i z o : bo.no.do.ra.pi.zo
bonodora rezedo: b o n o d o r a r e z e d o : bo.no.do.ra.re.ze.do
bonodora: b o n o d o r a : bo.no.do.ra
bonodori: b o n o d o r i : bo.no.do.ri
bonodoro: b o n o d o r o : bo.no.do.ro
bonokaze: b o n o k a z e : bo.no.ka.ze
bonorda: b o n o rd a : bo.nor.da
bonorde: b o n o rd e : bo.nor.de
bonsajo: b o ns a j o : bon.sa.jo
bonsoneco: b o ns o n e c o : bon.so.ne.co
bonspeca: b o nsp e c a : bon°spe.ca
bonstata: b o nst a t a : bon°sta.ta
bonstateco: b o nst a t e c o : bon°sta.te.co
bonstato: b o nst a t o : bon°sta.to
bonteni: b o nt e n i : bon.te.ni
bonto: b o nt o : bon.to
bontona: b o nt o n a : bon.to.na
bontrovo: b o ntr o v o : bon°tro.vo
bonulo: b o n u l o : bo.nu.lo
bonvena: b o nv e n a : bon.ve.na
bonvenigi: b o nv e n i g i : bon.ve.ni.gi
bonveno: b o nv e n o : bon.ve.no
bonvivanto: b o nv i v a nt o : bon.vi.van.to
bonvola: b o nv o l a : bon.vo.la
bonvoli: b o nv o l i : bon.vo.li
bonzo: b o nz o : bon.zo
boparenco: b o p a r e nc o : bo.pa.ren.co
bopatrino: b o p a tr i n o : bo.pa.tri.no
bopatro: b o p a tr o : bo.pa.tro
bopo: b o p o : bo.po
bopso: b o ps o : bop.so
boragacoj: b o r a g a c o j : bo.ra.ga.coj
borago: b o r a g o : bo.ra.go
boraĵo: b o r a ĵ o : bo.ra.ĵo
borakso: b o r a ks o : bo.rak.so
borano: b o r a n o : bo.ra.no
borato: b o r a t o : bo.ra.to
borborigmo: b o rb o r i gm o : bor.bo.rig.mo
bordano: b o rd a n o : bor.da.no
bordelisto: b o rd e l i st o : bor.de.lis.to
bordelo: b o rd e l o : bor.de.lo
borderi: b o rd e r i : bor.de.ri
borderita: b o rd e r i t a : bor.de.ri.ta
bordero: b o rd e r o : bor.de.ro
bordhirundo: b o rdh i r u nd o : bor°dhi.run.do
bordi: b o rd i : bor.di
Bordo: b o rd o : bor.do
bordo: b o rd o : bor.do
bordoj: b o rd o j : bor.doj
bordoŝipo: b o rd o ŝ i p o : bor.do.ŝi.po
Bordoza likvo: b o rd o z a l i kv o : bor.do.za.lik.vo
Bordozio: b o rd o z i o : bor.do.zi.o
Bordozo: b o rd o z o : bor.do.zo
borduna: b o rd u n a : bor.du.na
borduno: b o rd u n o : bor.du.no
boreala: b o r e a l a : bo.re.a.la
borelio: b o r e l i o : bo.re.li.o
Boreo: b o r e o : bo.re.o
bori: b o r i : bo.ri
borileto: b o r i l e t o : bo.ri.le.to
borilo: b o r i l o : bo.ri.lo
borkonkoj: b o rk o nk o j : bor.kon.koj
bormaŝino: b o rm a ŝ i n o : bor.ma.ŝi.no
Borneo: b o rn e o : bor.ne.o
borneolo: b o rn e o l o : bor.ne.o.lo
borno: b o rn o : bor.no
boro: b o r o : bo.ro
Boromeaj Insuloj: b o r o m e a j i ns u l o j : bo.ro.me.a.jin.su.loj
Boromeo: b o r o m e o : bo.ro.me.o
borotartrato: b o r o t a rtr a t o : bo.ro.tar°tra.to
borpinto: b o rp i nt o : bor.pin.to
borsa: b o rs a : bor.sa
borsisto: b o rs i st o : bor.sis.to
borso: b o rs o : bor.so
borspecimeno: b o rsp e c i m e n o : bor°spe.ci.me.no
borŝraŭbo: b o rŝr a ŭb o : bor°ŝraŭ.bo
bortruo: b o rtr u o : bor°tru.o
bosaĵo: b o s a ĵ o : bo.sa.ĵo
bosanovo: b o s a n o v o : bo.sa.no.vo
boselafo: b o s e l a f o : bo.se.la.fo
bosi: b o s i : bo.si
bosketo: b o sk e t o : bos.ke.to
bosko: b o sk o : bos.ko
Bosnio-Hercegovino: b o sn i o h e rc e g o v i n o : bos.ni.o.her.ce.go.vi.no
Bosnio: b o sn i o : bos.ni.o
boso: b o s o : bo.so
bosono: b o s o n o : bo.so.no
Bosporo: b o sp o r o : bos.po.ro
Bostono: b o st o n o : bos.to.no
bostono: b o st o n o : bos.to.no
bostriko: b o str i k o : bos°tri.ko
bosvelio: b o sv e l i o : bos.ve.li.o
boŝmano: b o ŝm a n o : boŝ.ma.no
botaglo: b o t a gl o : bo.ta.glo
botaniki: b o t a n i k i : bo.ta.ni.ki
botanikisto: b o t a n i k i st o : bo.ta.ni.kis.to
botaniko: b o t a n i k o : bo.ta.ni.ko
botanikumi: b o t a n i k u m i : bo.ta.ni.ku.mi
botargo: b o t a rg o : bo.tar.go
botaŭro: b o t a ŭr o : bo.taŭ.ro
botelego: b o t e l e g o : bo.te.le.go
botelkolo: b o t e lk o l o : bo.tel.ko.lo
botelkukurbo: b o t e lk u k u rb o : bo.tel.ku.kur.bo
botelo: b o t e l o : bo.te.lo
botelujo: b o t e l u j o : bo.te.lu.jo
botelverda: b o t e lv e rd a : bo.tel.ver.da
boteto: b o t e t o : bo.te.to
botisto: b o t i st o : bo.tis.to
Botnia: b o tn i a : bot.ni.a
Botnio: b o tn i o : bot.ni.o
boto: b o t o : bo.to
bototirilo: b o t o t i r i l o : bo.to.ti.ri.lo
botpurigisto: b o tp u r i g i st o : bot.pu.ri.gis.to
botrito: b o tr i t o : bo.tri.to
botropo: b o tr o p o : bo.tro.po
botulino: b o t u l i n o : bo.tu.li.no
botulismo: b o t u l i sm o : bo.tu.lis.mo
botulo: b o t u l o : bo.tu.lo
bovaĵo: b o v a ĵ o : bo.va.ĵo
bovaro: b o v a r o : bo.va.ro
bovedoj: b o v e d o j : bo.ve.doj
bovejo: b o v e j o : bo.ve.jo
bovidino: b o v i d i n o : bo.vi.di.no
bovido: b o v i d o : bo.vi.do
bovina Jenera vakcino: b o v i n a j e n e r a v a kc i n o : bo.vi.na.je.ne.ra.vak.ci.no
bovinisto: b o v i n i st o : bo.vi.nis.to
bovino: b o v i n o : bo.vi.no
bovintritiko: b o v i ntr i t i k o : bo.vin°tri.ti.ko
bovisteo: b o v i st e o : bo.vis.te.o
bovisto: b o v i st o : bo.vis.to
Bovisto: b o v i st o : bo.vis.to
bovlango: b o vl a ng o : bov.lan.go
bovledo: b o vl e d o : bov.le.do
bovlo: b o vl o : bov.lo
bovo: b o v o : bo.vo
bovokulo: b o v o k u l o : bo.vo.ku.lo
bovoviro: b o v o v i r o : bo.vo.vi.ro
Brabanto: br a b a nt o : bra.ban.to
braceleto: br a c e l e t o : bra.ce.le.to
braĉo: br a ĉ o : bra.ĉo
bradikardio: br a d i k a rd i o : bra.di.kar.di.o
bradipedoj: br a d i p e d o j : bra.di.pe.doj
bradipepsio: br a d i p e ps i o : bra.di.pep.si.o
bradipo: br a d i p o : bra.di.po
bradipodedoj: br a d i p o d e d o j : bra.di.po.de.doj
bradipodo: br a d i p o d o : bra.di.po.do
braĝo: br a ĝ o : bra.ĝo
braĝujo: br a ĝ u j o : bra.ĝu.jo
Brahmao: br a hm a o : brah.ma.o
Brahmo: br a hm o : brah.mo
Brahmoo: br a hm o o : brah.mo.o
braĥino: br a ĥ i n o : bra.ĥi.no
braĥiuro: br a ĥ i u r o : bra.ĥi.u.ro
brajli: br a jl i : braj.li
brajlilo: br a jl i l o : braj.li.lo
brajlo: br a jl o : braj.lo
brajta malsano: br a jt a m a ls a n o : braj.ta.mal.sa.no
Brajto: br a jt o : braj.to
braka: br a k a : bra.ka
brakbendo: br a kb e nd o : brak.ben.do
brakfaldo: br a kf a ld o : brak.fal.do
brakhorloĝo: br a kh o rl o ĝ o : brak.hor.lo.ĝo
brakicefalo: br a k i c e f a l o : bra.ki.ce.fa.lo
brakino: br a k i n o : bra.ki.no
brakiopodoj: br a k i o p o d o j : bra.ki.o.po.doj
brako: br a k o : bra.ko
brakoj: br a k o j : bra.koj
brakringo: br a kr i ng o : bra.krin.go
brakseĝo: br a ks e ĝ o : brak.se.ĝo
brakteeto: br a kt e e t o : brak.te.e.to
brakteo: br a kt e o : brak.te.o
braktruo: br a ktr u o : brak°tru.o
brakumi: br a k u m i : bra.ku.mi
bramanismo: br a m a n i sm o : bra.ma.nis.mo
bramano: br a m a n o : bra.ma.no
Bramaputro: br a m a p u tr o : bra.ma.pu.tro
brammasto: br a mm a st o : bram.mas.to
brammasto: br a mm a st o : bram.mas.to
bramo: br a m o : bra.mo
Bramo: br a m o : bra.mo
bramo: br a m o : bra.mo
bramvelo: br a mv e l o : bram.ve.lo
branĉa: br a nĉ a : bran.ĉa
branĉaĵo: br a nĉ a ĵ o : bran.ĉa.ĵo
branĉaro: br a nĉ a r o : bran.ĉa.ro
branĉetaĵo: br a nĉ e t a ĵ o : bran.ĉe.ta.ĵo
branĉeto: br a nĉ e t o : bran.ĉe.to
branĉido: br a nĉ i d o : bran.ĉi.do
branĉkabano: br a nĉk a b a n o : bran°ĉka.ba.no
branĉo: br a nĉ o : bran.ĉo
branĉohava: br a nĉ o h a v a : bran.ĉo.ha.va
branĉoplanti: br a nĉ o pl a nt i : bran.ĉo.plan.ti
branĉoriĉa: br a nĉ o r i ĉ a : bran.ĉo.ri.ĉa
Brandenburga: br a nd e nb u rg a : bran.den.bur.ga
Brandenburgio: br a nd e nb u rg i o : bran.den.bur.gi.o
Brandenburgo: br a nd e nb u rg o : bran.den.bur.go
brando: br a nd o : bran.do
brankardisto: br a nk a rd i st o : bran.kar.dis.to
brankardo: br a nk a rd o : bran.kar.do
brankiopodoj: br a nk i o p o d o j : bran.ki.o.po.doj
brankiostomo: br a nk i o st o m o : bran.ki.os.to.mo
branko: br a nk o : bran.ko
brankuloj: br a nk u l o j : bran.ku.loj
brano: br a n o : bra.no
branpano: br a np a n o : bran.pa.no
brasi: br a s i : bra.si
brasikacoj: br a s i k a c o j : bra.si.ka.coj
brasikata acido: br a s i k a t a a c i d o : bra.si.ka.ta.a.ci.do
brasiknapo: br a s i kn a p o : bra.sik.na.po
brasiko: br a s i k o : bra.si.ko
brasikpapilio: br a s i kp a p i l i o : bra.sik.pa.pi.li.o
brasikrapo: br a s i kr a p o : bra.si.kra.po
braso: br a s o : bra.so
Bratislavo: br a t i sl a v o : bra.tis.la.vo
brava: br a v a : bra.va
bravulino: br a v u l i n o : bra.vu.li.no
bravulo: br a v u l o : bra.vu.lo
bravuraĵo: br a v u r a ĵ o : bra.vu.ra.ĵo
bravuro: br a v u r o : bra.vu.ro
Brazavilo: br a z a v i l o : bra.za.vi.lo
brazi: br a z i : bra.zi
Brazila eŭgenio: br a z i l a e ŭg e n i o : bra.zi.la.eŭ.ge.ni.o
Brazila frambezio: br a z i l a fr a mb e z i o : bra.zi.laf.ram.be.zi.o
Brazila jalapo: br a z i l a j a l a p o : bra.zi.la.ja.la.po
Brazila kopalo: br a z i l a k o p a l o : bra.zi.la.ko.pa.lo
Brazila nukso: br a z i l a n u ks o : bra.zi.la.nuk.so
Brazilano: br a z i l a n o : bra.zi.la.no
Braziljo: br a z i lj o : bra.zil.jo
Brazilo: br a z i l o : bra.zi.lo
breĉeti: br e ĉ e t i : bre.ĉe.ti
breĉeto: br e ĉ e t o : bre.ĉe.to
breĉi: br e ĉ i : bre.ĉi
breĉio: br e ĉ i o : bre.ĉi.o
breĉo: br e ĉ o : bre.ĉo
bredado: br e d a d o : bre.da.do
bredi: br e d i : bre.di
bredisto: br e d i st o : bre.dis.to
bredo: br e d o : bre.do
bregmo: br e gm o : breg.mo
breloko: br e l o k o : bre.lo.ko
Bremeno: br e m e n o : bre.me.no
bremsa: br e ms a : brem.sa
bremsi: br e ms i : brem.si
bremso: br e ms o : brem.so
bremspedalo: br e msp e d a l o : brem°spe.da.lo
bremsradioj: br e msr a d i o j : brem°sra.di.oj
bremsreĝimo: br e msr e ĝ i m o : brem°sre.ĝi.mo
bretaro: br e t a r o : bre.ta.ro
breto: br e t o : bre.to
bretona: br e t o n a : bre.to.na
Bretonio: br e t o n i o : bre.to.ni.o
bretono: br e t o n o : bre.to.no
Bretonujo: br e t o n u j o : bre.to.nu.jo
breveto: br e v e t o : bre.ve.to
breviero: br e v i e r o : bre.vi.e.ro
brevo: br e v o : bre.vo
brezaĵo: br e z a ĵ o : bre.za.ĵo
brezi: br e z i : bre.zi
brezujo: br e z u j o : bre.zu.jo
Briareo: br i a r e o : bri.a.re.o
bridado: br i d a d o : bri.da.do
brideto: br i d e t o : bri.de.to
bridi: br i d i : bri.di
bridligilo: br i dl i g i l o : bri.dli.gi.lo
brido: br i d o : bri.do
brifitoj: br i f i t o j : bri.fi.toj
brigadestro: br i g a d e str o : bri.ga.des°tro
brigado: br i g a d o : bri.ga.do
brigantino: br i g a nt i n o : bri.gan.ti.no
Brigito: br i g i t o : bri.gi.to
brigo: br i g o : bri.go
brigskuno: br i gsk u n o : brig°sku.no
briĝi: br i ĝ i : bri.ĝi
briĝo: br i ĝ o : bri.ĝo
Briĝurbo: br i ĝ u rb o : bri.ĝur.bo
brikabrako: br i k a br a k o : bri.ka.bra.ko
brikaĵo: br i k a ĵ o : bri.ka.ĵo
brikejo: br i k e j o : bri.ke.jo
briketo: br i k e t o : bri.ke.to
brikkolora: br i kk o l o r a : brik.ko.lo.ra
briko: br i k o : bri.ko
brikruĝa: br i kr u ĝ a : bri.kru.ĝa
brila: br i l a : bri.la
brilaĵo: br i l a ĵ o : bri.la.ĵo
brilegi: br i l e g i : bri.le.gi
brileti: br i l e t i : bri.le.ti
brilianto: br i l i a nt o : bri.li.an.to
brili: br i l i : bri.li
briligi: br i l i g i : bri.li.gi
brilledo: br i ll e d o : bril.le.do
brilo: br i l o : bri.lo
briloraĵo: br i l o r a ĵ o : bri.lo.ra.ĵo
brilpapero: br i lp a p e r o : bril.pa.pe.ro
brilpura: br i lp u r a : bril.pu.ra
Brindizio: br i nd i z i o : brin.di.zi.o
brio: br i o : bri.o
brioĉo: br i o ĉ o : bri.o.ĉo
briofitoj: br i o f i t o j : bri.o.fi.toj
brionio: br i o n i o : bri.o.ni.o
briopsidoj: br i o ps i d o j : bri.op.si.doj
briozooj: br i o z o o j : bri.o.zo.oj
Brisbano: br i sb a n o : bris.ba.no
Bristola Golfo: br i st o l a g o lf o : bris.to.la.gol.fo
Bristolo: br i st o l o : bris.to.lo
brisuro: br i s u r o : bri.su.ro
brisurumita: br i s u r u m i t a : bri.su.ru.mi.ta
Brita Kolumbio: br i t a k o l u mb i o : bri.ta.ko.lum.bi.o
brita Regnaro: br i t a r e gn a r o : bri.ta.reg.na.ro
brita: br i t a : bri.ta
Britio: br i t i o : bri.ti.o
brito: br i t o : bri.to
britona: br i t o n a : bri.to.na
britono: br i t o n o : bri.to.no
Britujo: br i t u j o : bri.tu.jo
Brizeis: br i z e i s : bri.ze.is
brizo: br i z o : bri.zo
brizo: br i z o : bri.zo
broĉo: br o ĉ o : bro.ĉo
brodado: br o d a d o : bro.da.do
brodaĵo: br o d a ĵ o : bro.da.ĵo
brodi: br o d i : bro.di
brodistino: br o d i st i n o : bro.dis.ti.no
brodisto: br o d i st o : bro.dis.to
broditaĵo: br o d i t a ĵ o : bro.di.ta.ĵo
brodkadro: br o dk a dr o : brod.ka.dro
brodkasti: br o dk a st i : brod.kas.ti
brodotajli: br o d o t a jl i : bro.do.taj.li
brodotamburo: br o d o t a mb u r o : bro.do.tam.bu.ro
brogado: br o g a d o : bro.ga.do
brogaĵo: br o g a ĵ o : bro.ga.ĵo
brogi: br o g i : bro.gi
brokado: br o k a d o : bro.ka.do
brokaĵo: br o k a ĵ o : bro.ka.ĵo
brokantado: br o k a nt a d o : bro.kan.ta.do
brokantaĵo: br o k a nt a ĵ o : bro.kan.ta.ĵo
brokante: br o k a nt e : bro.kan.te
brokanti: br o k a nt i : bro.kan.ti
brokantisto: br o k a nt i st o : bro.kan.tis.to
brokanto: br o k a nt o : bro.kan.to
brokatelo: br o k a t e l o : bro.ka.te.lo
brokato: br o k a t o : bro.ka.to
broki: br o k i : bro.ki
brokolo: br o k o l o : bro.ko.lo
broma: br o m a : bro.ma
bromata acido: br o m a t a a c i d o : bro.ma.ta.a.ci.do
bromelio: br o m e l i o : bro.me.li.o
bromi: br o m i : bro.mi
bromido: br o m i d o : bro.mi.do
bromismo: br o m i sm o : bro.mis.mo
bromita acido: br o m i t a a c i d o : bro.mi.ta.a.ci.do
bromo: br o m o : bro.mo
bromoformo: br o m o f o rm o : bro.mo.for.mo
bromuso: br o m u s o : bro.mu.so
bronka: br o nk a : bron.ka
bronketo: br o nk e t o : bron.ke.to
bronkito: br o nk i t o : bron.ki.to
bronko: br o nk o : bron.ko
bronkoskopio: br o nk o sk o p i o : bron.kos.ko.pi.o
bronkoskopo: br o nk o sk o p o : bron.kos.ko.po
brontosaŭro: br o nt o s a ŭr o : bron.to.saŭ.ro
bronza: br o nz a : bron.za
bronzaĵo: br o nz a ĵ o : bron.za.ĵo
bronzi: br o nz i : bron.zi
bronzo: br o nz o : bron.zo
brosado: br o s a d o : bro.sa.do
brosi: br o s i : bro.si
brosingo: br o s i ng o : bro.sin.go
brosmo: br o sm o : bros.mo
broso: br o s o : bro.so
brostiro: br o st i r o : bros.ti.ro
brostiro: br o st i r o : bros.ti.ro
broŝuri: br o ŝ u r i : bro.ŝu.ri
broŝurilo: br o ŝ u r i l o : bro.ŝu.ri.lo
broŝuro: br o ŝ u r o : bro.ŝu.ro
brovo: br o v o : bro.vo
brua: br u a : bru.a
bruado: br u a d o : bru.a.do
bruanto: br u a nt o : bru.an.to
brubati: br u b a t i : bru.ba.ti
brucelo: br u c e l o : bru.ce.lo
brucelozoj: br u c e l o z o j : bru.ce.lo.zoj
brucino: br u c i n o : bru.ci.no
bruegi: br u e g i : bru.e.gi
bruema: br u e m a : bru.e.ma
brueti: br u e t i : bru.e.ti
Bruĝo: br u ĝ o : bru.ĝo
bruĝo: br u ĝ o : bru.ĝo
brui: br u i : bru.i
brula: br u l a : bru.la
bruladi: br u l a d i : bru.la.di
brulado: br u l a d o : bru.la.do
brulaĵo: br u l a ĵ o : bru.la.ĵo
brulalkoholo: br u l a lk o h o l o : bru.lal.ko.ho.lo
brulas: br u l a s : bru.las
bruldezertigi: br u ld e z e rt i g i : brul.de.zer.ti.gi
bruldifekti: br u ld i f e kt i : brul.di.fek.ti
brulego: br u l e g o : bru.le.go
brulema: br u l e m a : bru.le.ma
bruleti: br u l e t i : bru.le.ti
brulgaso: br u lg a s o : brul.ga.so
brulgusta: br u lg u st a : brul.gus.ta
bruli: br u l i : bru.li
bruligebla: br u l i g e bl a : bru.li.ge.bla
bruligi: br u l i g i : bru.li.gi
brulilo: br u l i l o : bru.li.lo
brulimuna: br u l i m u n a : bru.li.mu.na
bruliva: br u l i v a : bru.li.va
brulkapulo: br u lk a p u l o : brul.ka.pu.lo
brulligno: br u ll i gn o : brul.lig.no
brulmarki: br u lm a rk i : brul.mar.ki
brulmeduzo: br u lm e d u z o : brul.me.du.zo
brulo: br u l o : bru.lo
brulstampi: br u lst a mp i : brul°stam.pi
brulŝnuro: br u lŝn u r o : brul°ŝnu.ro
brulŝtipo: br u lŝt i p o : brul°ŝti.po
brulumo: br u l u m o : bru.lu.mo
brulvarmo: br u lv a rm o : brul.var.mo
brulvundi: br u lv u nd i : brul.vun.di
brulvundo: br u lv u nd o : brul.vun.do
Brumero: br u m e r o : bru.me.ro
brumo: br u m o : bru.mo
bruna arktio: br u n a a rkt i o : bru.na.ar°kti.o
bruna rato: br u n a r a t o : bru.na.ra.to
bruna: br u n a : bru.na
brunaĵo: br u n a ĵ o : bru.na.ĵo
brunalgoj: br u n a lg o j : bru.nal.goj
Brunejo: br u n e j o : bru.ne.jo
brunelo: br u n e l o : bru.ne.lo
brunfelsio: br u nf e ls i o : brun.fel.si.o
brunigi: br u n i g i : bru.ni.gi
brunjono: br u nj o n o : brun.jo.no
brunkarbo: br u nk a rb o : brun.kar.bo
bruno: br u n o : bru.no
Bruno: br u n o : bru.no
Brunsviko: br u nsv i k o : brun°svi.ko
brunulo: br u n u l o : bru.nu.lo
Brunulo: br u n u l o : bru.nu.lo
bruo: br u o : bru.o
Brusela brasiko: br u s e l a br a s i k o : bru.se.la.bra.si.ko
Brusela cikorio: br u s e l a c i k o r i o : bru.se.la.ci.ko.ri.o
Bruselo: br u s e l o : bru.se.lo
bruska: br u sk a : brus.ka
bruski: br u sk i : brus.ki
brusonetio: br u s o n e t i o : bru.so.ne.ti.o
brusta: br u st a : brus.ta
brustaĵo: br u st a ĵ o : brus.ta.ĵo
brustangino: br u st a ng i n o : brus.tan.gi.no
brustangoro: br u st a ng o r o : brus.tan.go.ro
brusto: br u st o : brus.to
brustokaĝo: br u st o k a ĝ o : brus.to.ka.ĝo
brustokiraso: br u st o k i r a s o : brus.to.ki.ra.so
brustokorbo: br u st o k o rb o : brus.to.kor.bo
brustomezuro: br u st o m e z u r o : brus.to.me.zu.ro
brustopeco: br u st o p e c o : brus.to.pe.co
brustosto: br u st o st o : brus.tos.to
brustoŝildo: br u st o ŝ i ld o : brus.to.ŝil.do
brustoŝveli: br u st o ŝv e l i : brus.toŝ.ve.li
brustotuko: br u st o t u k o : brus.to.tu.ko
brustvoĉo: br u stv o ĉ o : brus°tvo.ĉo
bruta: br u t a : bru.ta
brutala: br u t a l a : bru.ta.la
brutalaĵo: br u t a l a ĵ o : bru.ta.la.ĵo
brutale: br u t a l e : bru.ta.le
brutalo: br u t a l o : bru.ta.lo
brutaro: br u t a r o : bru.ta.ro
bruteco: br u t e c o : bru.te.co
brutido: br u t i d o : bru.ti.do
brutigi: br u t i g i : bru.ti.gi
brutisto: br u t i st o : bru.tis.to
brutkomercisto: br u tk o m e rc i st o : brut.ko.mer.cis.to
brutobredado: br u t o br e d a d o : bru.to.bre.da.do
brutobredo: br u t o br e d o : bru.to.bre.do
bruto: br u t o : bru.to
Bruto: br u t o : bru.to
brutte: br u tt e : brut.te
buadi: b u a d i : bu.a.di
buba: b u b a : bu.ba
bubaĉo: b u b a ĉ o : bu.ba.ĉo
bubaĵo: b u b a ĵ o : bu.ba.ĵo
bubalo: b u b a l o : bu.ba.lo
bubino: b u b i n o : bu.bi.no
bubo: b u b o : bu.bo
bubono: b u b o n o : bu.bo.no
Bucefalo: b u c e f a l o : bu.ce.fa.lo
bucero: b u c e r o : bu.ce.ro
buĉado: b u ĉ a d o : bu.ĉa.do
buĉaĵo: b u ĉ a ĵ o : bu.ĉa.ĵo
buĉejo: b u ĉ e j o : bu.ĉe.jo
buĉi: b u ĉ i : bu.ĉi
buĉisto: b u ĉ i st o : bu.ĉis.to
buĉo: b u ĉ o : bu.ĉo
buĉofero: b u ĉ o f e r o : bu.ĉo.fe.ro
buĉoviando: b u ĉ o v i a nd o : bu.ĉo.vi.an.do
Budao: b u d a o : bu.da.o
Budapesto: b u d a p e st o : bu.da.pes.to
Budapeŝto: b u d a p e ŝt o : bu.da.peŝ.to
Buddo: b u dd o : bud.do
budeno: b u d e n o : bu.de.no
budĝeto: b u dĝ e t o : bud.ĝe.to
budhano: b u dh a n o : bud.ha.no
budheco: b u dh e c o : bud.he.co
budhismo: b u dh i sm o : bud.his.mo
budhisto: b u dh i st o : bud.his.to
Budho: b u dh o : bud.ho
budho: b u dh o : bud.ho
Budhonasko: b u dh o n a sk o : bud.ho.nas.ko
budleo: b u dl e o : bu.dle.o
budo: b u d o : bu.do
buduaro: b u d u a r o : bu.du.a.ro
Buenos-Ajreso: b u e n o s a jr e s o : bu.e.no.saj.re.so
bufago: b u f a g o : bu.fa.go
bufedejo: b u f e d e j o : bu.fe.de.jo
bufedisto: b u f e d i st o : bu.fe.dis.to
bufedo: b u f e d o : bu.fe.do
bufedoj: b u f e d o j : bu.fe.doj
bufedvagono: b u f e dv a g o n o : bu.fed.va.go.no
bufo: b u f o : bu.fo
bufono: b u f o n o : bu.fo.no
bufra baterio: b u fr a b a t e r i o : buf.ra.ba.te.ri.o
bufra: b u fr a : buf.ra
bufro: b u fr o : buf.ro
bufroregno: b u fr o r e gn o : buf.ro.reg.no
bufroŝtato: b u fr o ŝt a t o : buf.roŝ.ta.to
buftalmo: b u ft a lm o : buf.tal.mo
bugenvilo: b u g e nv i l o : bu.gen.vi.lo
buglo: b u gl o : bu.glo
bugri: b u gr i : bu.gri
buĝeto: b u ĝ e t o : bu.ĝe.to
buĝio: b u ĝ i o : bu.ĝi.o
buĥto: b u ĥt o : buĥ.to
bujabeso: b u j a b e s o : bu.ja.be.so
Buĵumburo: b u ĵ u mb u r o : bu.ĵum.bu.ro
bukani: b u k a n i : bu.ka.ni
bukano: b u k a n o : bu.ka.no
Bukareŝto: b u k a r e ŝt o : bu.ka.reŝ.to
bukceno: b u kc e n o : buk.ce.no
bukcinatoro: b u kc i n a t o r o : buk.ci.na.to.ro
bukdorno: b u kd o rn o : buk.dor.no
bukedo: b u k e d o : bu.ke.do
buki: b u k i : bu.ki
bukla: b u kl a : bu.kla
buklaro: b u kl a r o : bu.kla.ro
bukli: b u kl i : bu.kli
buklilo: b u kl i l o : bu.kli.lo
buklo: b u kl o : bu.klo
bukmekro: b u km e kr o : buk.me.kro
buko: b u k o : bu.ko
bukoliko: b u k o l i k o : bu.ko.li.ko
bukorako: b u k o r a k o : bu.ko.ra.ko
bukso: b u ks o : buk.so
bula: b u l a : bu.la
bulba: b u lb a : bul.ba
bulbeca rizomo: b u lb e c a r i z o m o : bul.be.ca.ri.zo.mo
bulbero: b u lb e r o : bul.be.ro
bulbilo: b u lb i l o : bul.bi.lo
bulbo: b u lb o : bul.bo
bulĉapelo: b u lĉ a p e l o : bul.ĉa.pe.lo
buldogo: b u ld o g o : bul.do.go
buldozo: b u ld o z o : bul.do.zo
bulea: b u l e a : bu.le.a
buleno: b u l e n o : bu.le.no
Buleo: b u l e o : bu.le.o
buleo: b u l e o : bu.le.o
buleto: b u l e t o : bu.le.to
bulgara: b u lg a r a : bul.ga.ra
Bulgario: b u lg a r i o : bul.ga.ri.o
bulgaro: b u lg a r o : bul.ga.ro
Bulgarujo: b u lg a r u j o : bul.ga.ru.jo
buligi: b u l i g i : bu.li.gi
buliĝi: b u l i ĝ i : bu.li.ĝi
bulimio: b u l i m i o : bu.li.mi.o
buljona viando: b u lj o n a v i a nd o : bul.jo.na.vi.an.do
buljono: b u lj o n o : bul.jo.no
bulkaĵo: b u lk a ĵ o : bul.ka.ĵo
bulko: b u lk o : bul.ko
bullo: b u ll o : bul.lo
bulmano: b u lm a n o : bul.ma.no
bulo: b u l o : bu.lo
Bulonjo ĉe maro: b u l o nj o ĉ e m a r o : bu.lon.jo.ĉe.ma.ro
Bulonjo: b u l o nj o : bu.lon.jo
bulpiedo: b u lp i e d o : bul.pi.e.do
bultenejo: b u lt e n e j o : bul.te.ne.jo
bulteno: b u lt e n o : bul.te.no
bulvardo: b u lv a rd o : bul.var.do
bum!: b u m : bum
bumerango: b u m e r a ng o : bu.me.ran.go
bumo: b u m o : bu.mo
bungaro: b u ng a r o : bun.ga.ro
bunkro: b u nkr o : bun°kro
bunta: b u nt a : bun.ta
bunteco: b u nt e c o : bun.te.co
bunto: b u nt o : bun.to
buntpego: b u ntp e g o : bun°tpe.go
buo: b u o : bu.o
bupleŭro: b u pl e ŭr o : bu.pleŭ.ro
bupresto: b u pr e st o : bu.pres.to
burasko: b u r a sk o : bu.ras.ko
Burbonoj: b u rb o n o j : bur.bo.noj
burda baso: b u rd a b a s o : bur.da.ba.so
burda ofrio: b u rd a o fr i o : bur.da.of.ri.o
burdo: b u rd o : bur.do
bureto: b u r e t o : bu.re.to
Burgenlando: b u rg e nl a nd o : bur.gen.lan.do
burgero: b u rg e r o : bur.ge.ro
burgo: b u rg o : bur.go
burgografo: b u rg o gr a f o : bur.go.gra.fo
Burgonja vino: b u rg o nj a v i n o : bur.gon.ja.vi.no
Burgonjo: b u rg o nj o : bur.gon.jo
Burgundio: b u rg u nd i o : bur.gun.di.o
burgundo: b u rg u nd o : bur.gun.do
Burgundujo: b u rg u nd u j o : bur.gun.du.jo
burĝa: b u rĝ a : bur.ĝa
burĝaro: b u rĝ a r o : bur.ĝa.ro
burĝeco: b u rĝ e c o : bur.ĝe.co
burĝiĝi: b u rĝ i ĝ i : bur.ĝi.ĝi
burĝo: b u rĝ o : bur.ĝo
burĝonbrasiko: b u rĝ o nbr a s i k o : bur.ĝon°bra.si.ko
burĝongrefti: b u rĝ o ngr e ft i : bur.ĝon°gref.ti
burĝoni: b u rĝ o n i : bur.ĝo.ni
burĝono: b u rĝ o n o : bur.ĝo.no
Burjatio: b u rj a t i o : bur.ja.ti.o
burjato: b u rj a t o : bur.ja.to
Burkino: b u rk i n o : bur.ki.no
burko: b u rk o : bur.ko
burleska: b u rl e sk a : bur.les.ka
burleskaĵo: b u rl e sk a ĵ o : bur.les.ka.ĵo
burlesko: b u rl e sk o : bur.les.ko
burleskulo: b u rl e sk u l o : bur.les.ku.lo
burnuso: b u rn u s o : bur.nu.so
buro: b u r o : bu.ro
burokrata: b u r o kr a t a : bu.ro.kra.ta
burokrataro: b u r o kr a t a r o : bu.ro.kra.ta.ro
burokratismo: b u r o kr a t i sm o : bu.ro.kra.tis.mo
burokrato: b u r o kr a t o : bu.ro.kra.to
buroo: b u r o o : bu.ro.o
burseracoj: b u rs e r a c o j : bur.se.ra.coj
bursero: b u rs e r o : bur.se.ro
bursito: b u rs i t o : bur.si.to
burso: b u rs o : bur.so
Burundo: b u r u nd o : bu.run.do
buso: b u s o : bu.so
busprito: b u spr i t o : bus°pri.to
busto: b u st o : bus.to
buŝa: b u ŝ a : bu.ŝa
buŝaĉo: b u ŝ a ĉ o : bu.ŝa.ĉo
buŝaĵo: b u ŝ a ĵ o : bu.ŝa.ĵo
buŝbridaĵo: b u ŝbr i d a ĵ o : buŝ°bri.da.ĵo
buŝego: b u ŝ e g o : bu.ŝe.go
buŝelo: b u ŝ e l o : bu.ŝe.lo
buŝharmoniko: b u ŝh a rm o n i k o : buŝ.har.mo.ni.ko
buŝkovrilo: b u ŝk o vr i l o : buŝ.kov.ri.lo
buŝmeno: b u ŝm e n o : buŝ.me.no
buŝo: b u ŝ o : bu.ŝo
buŝoŝtopilo: b u ŝ o ŝt o p i l o : bu.ŝoŝ.to.pi.lo
buŝpeco: b u ŝp e c o : buŝ.pe.co
buŝtuko: b u ŝt u k o : buŝ.tu.ko
buŝumo: b u ŝ u m o : bu.ŝu.mo
butadieno: b u t a d i e n o : bu.ta.di.e.no
butanata acido: b u t a n a t a a c i d o : bu.ta.na.ta.a.ci.do
butano: b u t a n o : bu.ta.no
Butano: b u t a n o : bu.ta.no
butanolo: b u t a n o l o : bu.ta.no.lo
butanono: b u t a n o n o : bu.ta.no.no
buteno: b u t e n o : bu.te.no
buteo: b u t e o : bu.te.o
butera maduko: b u t e r a m a d u k o : bu.te.ra.ma.du.ko
butera: b u t e r a : bu.te.ra
buterarbo: b u t e r a rb o : bu.te.rar.bo
buterata acido: b u t e r a t a a c i d o : bu.te.ra.ta.a.ci.do
buterata: b u t e r a t a : bu.te.ra.ta
buterbiskvito: b u t e rb i skv i t o : bu.ter.bis°kvi.to
buterfloro de la diablo: b u t e rfl o r o d e l a d i a bl o : bu.ter°flo.ro.de.la.di.a.blo
buterfloro: b u t e rfl o r o : bu.ter°flo.ro
buterfungo: b u t e rf u ng o : bu.ter.fun.go
buteri: b u t e r i : bu.te.ri
buterigi: b u t e r i g i : bu.te.ri.gi
buterigilo: b u t e r i g i l o : bu.te.ri.gi.lo
buterilo: b u t e r i l o : bu.te.ri.lo
buteristo: b u t e r i st o : bu.te.ris.to
buterkremo: b u t e rkr e m o : bu.ter°kre.mo
buterlakto: b u t e rl a kt o : bu.ter.lak.to
butero: b u t e r o : bu.te.ro
buterometro: b u t e r o m e tr o : bu.te.ro.me.tro
buterpano: b u t e rp a n o : bu.ter.pa.no
butersemajno: b u t e rs e m a jn o : bu.ter.se.maj.no
buterteo: b u t e rt e o : bu.ter.te.o
buterujo: b u t e r u j o : bu.te.ru.jo
buti: b u t i : bu.ti
butika: b u t i k a : bu.ti.ka
butikego: b u t i k e g o : bu.ti.ke.go
butiki: b u t i k i : bu.ti.ki
butikisto: b u t i k i st o : bu.ti.kis.to
butiko: b u t i k o : bu.ti.ko
butikumi: b u t i k u m i : bu.ti.ku.mi
butila acetato: b u t i l a a c e t a t o : bu.ti.la.a.ce.ta.to
butila alkoholo: b u t i l a a lk o h o l o : bu.ti.la.al.ko.ho.lo
butilhidroksianizolo: b u t i lh i dr o ks i a n i z o l o : bu.til.hi.drok.si.a.ni.zo.lo
butilhidroksitolueno: b u t i lh i dr o ks i t o l u e n o : bu.til.hi.drok.si.to.lu.e.no
butilo: b u t i l o : bu.ti.lo
butilo: b u t i l o : bu.ti.lo
butino: b u t i n o : bu.ti.no
butomo: b u t o m o : bu.to.mo
butona febro: b u t o n a f e br o : bu.to.na.fe.bro
butonado: b u t o n a d o : bu.to.na.do
butoni: b u t o n i : bu.to.ni
butono: b u t o n o : bu.to.no
butonprema: b u t o npr e m a : bu.ton°pre.ma
butontirilo: b u t o nt i r i l o : bu.ton.ti.ri.lo
butontruo: b u t o ntr u o : bu.ton°tru.o
butontruo: b u t o ntr u o : bu.ton°tru.o
butonumi: b u t o n u m i : bu.to.nu.mi
2,2,4-trimetilpentano: tr i m e t i lp e nt a n o : tri.me.til.pen.ta.no
2-butanolo: b u t a n o l o : bu.ta.no.lo
2-butenalo: b u t e n a l o : bu.te.na.lo
2-propanolo: pr o p a n o l o : pro.pa.no.lo
2-propenilo: pr o p e n i l o : pro.pe.ni.lo
carismo: c a r i sm o : ca.ris.mo
caro: c a r o : ca.ro
Cebaot: c e b a o t : ce.ba.ot
cebedoj: c e b e d o j : ce.be.doj
cebo: c e b o : ce.bo
ceceo: c e c e o : ce.ce.o
cecidomio: c e c i d o m i o : ce.ci.do.mi.o
Cecilio: c e c i l i o : ce.ci.li.o
ceda: c e d a : ce.da
cedado: c e d a d o : ce.da.do
cedaĵo: c e d a ĵ o : ce.da.ĵo
cedebla: c e d e bl a : ce.de.bla
cedema: c e d e m a : ce.de.ma
cedi: c e d i : ce.di
cedigi: c e d i g i : ce.di.gi
cedilo: c e d i l o : ce.di.lo
cedlimo: c e dl i m o : ce.dli.mo
cedo: c e d o : ce.do
cedodevo: c e d o d e v o : ce.do.de.vo
cedrato: c e dr a t o : ce.dra.to
cedratujo: c e dr a t u j o : ce.dra.tu.jo
cedrelo: c e dr e l o : ce.dre.lo
cedro: c e dr o : ce.dro
cefala indico: c e f a l a i nd i c o : ce.fa.la.in.di.co
cefala: c e f a l a : ce.fa.la
cefalaspido: c e f a l a sp i d o : ce.fa.las.pi.do
cefalaspidoformaj: c e f a l a sp i d o f o rm a j : ce.fa.las.pi.do.for.maj
cefalaspidomorfoj: c e f a l a sp i d o m o rf o j : ce.fa.las.pi.do.mor.foj
cefaleo: c e f a l e o : ce.fa.le.o
cefalo: c e f a l o : ce.fa.lo
Cefalonio: c e f a l o n i o : ce.fa.lo.ni.o
cefalopodoj: c e f a l o p o d o j : ce.fa.lo.po.doj
cefalospina: c e f a l o sp i n a : ce.fa.los.pi.na
cefalotorako: c e f a l o t o r a k o : ce.fa.lo.to.ra.ko
Cefanja: c e f a nj a : ce.fan.ja
cefeido: c e f e i d o : ce.fe.i.do
Cefeo: c e f e o : ce.fe.o
Cefizo: c e f i z o : ce.fi.zo
ceibo: c e i b o : ce.i.bo
cejanbluo: c e j a nbl u o : ce.jan°blu.o
cejano: c e j a n o : ce.ja.no
Cejlono: c e jl o n o : cej.lo.no
Cekropso: c e kr o ps o : ce.krop.so
cekumito: c e k u m i t o : ce.ku.mi.to
cekumo: c e k u m o : ce.ku.mo
celado: c e l a d o : ce.la.do
Celadono: c e l a d o n o : ce.la.do.no
celadonverdo: c e l a d o nv e rd o : ce.la.don.ver.do
celakanto: c e l a k a nt o : ce.la.kan.to
celakantuloj: c e l a k a nt u l o j : ce.la.kan.tu.loj
celaro: c e l a r o : ce.la.ro
celastro: c e l a str o : ce.las°tro
celdisko: c e ld i sk o : cel.dis.ko
Celebeso: c e l e b e s o : ce.le.be.so
celebri: c e l e br i : ce.le.bri
cele: c e l e : ce.le
celeco: c e l e c o : ce.le.co
celentero: c e l e nt e r o : ce.len.te.ro
celenteruloj: c e l e nt e r u l o j : ce.len.te.ru.loj
celerio: c e l e r i o : ce.le.ri.o
celeriskabo: c e l e r i sk a b o : ce.le.ris.ka.bo
Celesteno: c e l e st e n o : ce.les.te.no
celestito: c e l e st i t o : ce.les.ti.to
celesto: c e l e st o : ce.les.to
celfendo: c e lf e nd o : cel.fen.do
celglobo: c e lgl o b o : cel°glo.bo
celgrajno: c e lgr a jn o : cel°graj.no
celi: c e l i : ce.li
celilaro: c e l i l a r o : ce.li.la.ro
celilo: c e l i l o : ce.li.lo
celismo: c e l i sm o : ce.lis.mo
celkaŭzo: c e lk a ŭz o : cel.kaŭ.zo
cellingvo: c e ll i ngv o : cel.lin°gvo
cellinio: c e ll i n i o : cel.li.ni.o
celobiozo: c e l o b i o z o : ce.lo.bi.o.zo
celobjekto: c e l o bj e kt o : ce.lob.jek.to
celo: c e l o : ce.lo
celofano: c e l o f a n o : ce.lo.fa.no
celomo: c e l o m o : ce.lo.mo
celomuloj: c e l o m u l o j : ce.lo.mu.loj
celorgano: c e l o rg a n o : ce.lor.ga.no
celprogramo: c e lpr o gr a m o : cel°pro.gra.mo
celpunkto: c e lp u nkt o : cel.pun°kto
celsia: c e ls i a : cel.si.a
Celsio: c e ls i o : cel.si.o
celstangi: c e lst a ng i : cel°stan.gi
celstango: c e lst a ng o : cel°stan.go
celtabulo: c e lt a b u l o : cel.ta.bu.lo
celtido: c e lt i d o : cel.ti.do
celtruo: c e ltr u o : cel°tru.o
celulito: c e l u l i t o : ce.lu.li.to
celulo: c e l u l o : ce.lu.lo
celuloido: c e l u l o i d o : ce.lu.lo.i.do
celulozo: c e l u l o z o : ce.lu.lo.zo
cembro: c e mbr o : cem°bro
cementejo: c e m e nt e j o : ce.men.te.jo
cementi: c e m e nt i : ce.men.ti
cementisto: c e m e nt i st o : ce.men.tis.to
cementito: c e m e nt i t o : ce.men.ti.to
cemento: c e m e nt o : ce.men.to
cendo: c e nd o : cen.do
cenobito: c e n o b i t o : ce.no.bi.to
cenocito: c e n o c i t o : ce.no.ci.to
cenotafo: c e n o t a f o : ce.no.ta.fo
censi: c e ns i : cen.si
censisto: c e ns i st o : cen.sis.to
censo: c e ns o : cen.so
centa: c e nt a : cen.ta
centajara: c e nt a j a r a : cen.ta.ja.ra
centaŭreo: c e nt a ŭr e o : cen.taŭ.re.o
centaŭrio: c e nt a ŭr i o : cen.taŭ.ri.o
centaŭro: c e nt a ŭr o : cen.taŭ.ro
Centaŭro: c e nt a ŭr o : cen.taŭ.ro
centavo: c e nt a v o : cen.ta.vo
cent: c e nt : cent
centestro: c e nt e str o : cen.tes°tro
centezimala: c e nt e z i m a l a : cen.te.zi.ma.la
centfoje: c e ntf o j e : cen°tfo.je
centfolia rozo: c e ntf o l i a r o z o : cen°tfo.li.a.ro.zo
centfunto: c e ntf u nt o : cen°tfun.to
centifolio: c e nt i f o l i o : cen.ti.fo.li.o
centigramo: c e nt i gr a m o : cen.ti.gra.mo
centilo: c e nt i l o : cen.ti.lo
centimetro: c e nt i m e tr o : cen.ti.me.tro
centimo: c e nt i m o : cen.ti.mo
centimorgano: c e nt i m o rg a n o : cen.ti.mor.ga.no
centipelio: c e nt i p e l i o : cen.ti.pe.li.o
centjara: c e ntj a r a : cen°tja.ra
centjara: c e ntj a r a : cen°tja.ra
centjaro: c e ntj a r o : cen°tja.ro
centobla: c e nt o bl a : cen.to.bla
centobligi: c e nt o bl i g i : cen.to.bli.gi
cento: c e nt o : cen.to
centono: c e nt o n o : cen.to.no
centopo: c e nt o p o : cen.to.po
Centr-Afriko: c e ntr a fr i k o : cen°traf.ri.ko
Centr-Eŭropa: c e ntr e ŭr o p a : cen°treŭ.ro.pa
centra cilindro: c e ntr a c i l i ndr o : cen°tra.ci.lin°dro
centra reflekto: c e ntr a r e fl e kt o : cen°tra.ref.lek.to
centra: c e ntr a : cen°tra
centrado: c e ntr a d o : cen°tra.do
Centrafrika Respubliko: c e ntr a fr i k a r e sp u bl i k o : cen°traf.ri.ka.res.pu.bli.ko
Centrafriko: c e ntr a fr i k o : cen°traf.ri.ko
centralbaterio: c e ntr a lb a t e r i o : cen°tral.ba.te.ri.o
centraliza: c e ntr a l i z a : cen°tra.li.za
centralizi: c e ntr a l i z i : cen°tra.li.zi
centralizismo: c e ntr a l i z i sm o : cen°tra.li.zis.mo
centralo: c e ntr a l o : cen°tra.lo
centranto: c e ntr a nt o : cen°tran.to
centreco: c e ntr e c o : cen°tre.co
centrejo: c e ntr e j o : cen°tre.jo
centri: c e ntr i : cen°tri
centrifuga forto: c e ntr i f u g a f o rt o : cen°tri.fu.ga.for.to
centrifuga: c e ntr i f u g a : cen°tri.fu.ga
centrifugado: c e ntr i f u g a d o : cen°tri.fu.ga.do
centrifugaĵo: c e ntr i f u g a ĵ o : cen°tri.fu.ga.ĵo
centrifugi: c e ntr i f u g i : cen°tri.fu.gi
centrifugilo: c e ntr i f u g i l o : cen°tri.fu.gi.lo
centrigi: c e ntr i g i : cen°tri.gi
centriolo: c e ntr i o l o : cen°tri.o.lo
centripeta forto: c e ntr i p e t a f o rt o : cen°tri.pe.ta.for.to
centripeta: c e ntr i p e t a : cen°tri.pe.ta
centristo: c e ntr i st o : cen°tris.to
centro: c e ntr o : cen°tro
centromero: c e ntr o m e r o : cen°tro.me.ro
centrosomo: c e ntr o s o m o : cen°tro.so.mo
centrotrunko: c e ntr o tr u nk o : cen°tro.trun.ko
centrulo: c e ntr u l o : cen°tru.lo
centuma: c e nt u m a : cen.tu.ma
centuriestro: c e nt u r i e str o : cen.tu.ri.es°tro
centurio: c e nt u r i o : cen.tu.ri.o
cenzoro: c e nz o r o : cen.zo.ro
cenzuri: c e nz u r i : cen.zu.ri
cenzuristo: c e nz u r i st o : cen.zu.ris.to
cenzuro: c e nz u r o : cen.zu.ro
cepo: c e p o : ce.po
cepolo: c e p o l o : ce.po.lo
cerambikedoj: c e r a mb i k e d o j : ce.ram.bi.ke.doj
cerambiko: c e r a mb i k o : ce.ram.bi.ko
ceramika: c e r a m i k a : ce.ra.mi.ka
ceramikaĵo: c e r a m i k a ĵ o : ce.ra.mi.ka.ĵo
ceramikisto: c e r a m i k i st o : ce.ra.mi.kis.to
ceramiko: c e r a m i k o : ce.ra.mi.ko
ceramio: c e r a m i o : ce.ra.mi.o
cerastio: c e r a st i o : ce.ras.ti.o
cerasto: c e r a st o : ce.ras.to
ceratino: c e r a t i n o : ce.ra.ti.no
ceratofilo: c e r a t o f i l o : ce.ra.to.fi.lo
ceratonio: c e r a t o n i o : ce.ra.to.ni.o
cerba: c e rb a : cer.ba
cerbaĵo: c e rb a ĵ o : cer.ba.ĵo
cerbaro: c e rb a r o : cer.ba.ro
cerbatano: c e rb a t a n o : cer.ba.ta.no
Cerbero: c e rb e r o : cer.be.ro
cerbeto: c e rb e t o : cer.be.to
cerbo: c e rb o : cer.bo
cerboskuo: c e rb o sk u o : cer.bos.ku.o
cerbospina likvo: c e rb o sp i n a l i kv o : cer.bos.pi.na.lik.vo
cerbospina: c e rb o sp i n a : cer.bos.pi.na
cerbospina: c e rb o sp i n a : cer.bos.pi.na
cerboŝtopi: c e rb o ŝt o p i : cer.boŝ.to.pi
cerbujo: c e rb u j o : cer.bu.jo
cerbumi: c e rb u m i : cer.bu.mi
cerbumkomitato: c e rb u mk o m i t a t o : cer.bum.ko.mi.ta.to
cerbumludo: c e rb u ml u d o : cer.bum.lu.do
cercidifilo: c e rc i d i f i l o : cer.ci.di.fi.lo
cercido: c e rc i d o : cer.ci.do
cereala sekalo: c e r e a l a s e k a l o : ce.re.a.la.se.ka.lo
cerealaĵo: c e r e a l a ĵ o : ce.re.a.la.ĵo
cerealo: c e r e a l o : ce.re.a.lo
cerealskabo: c e r e a lsk a b o : ce.re.al°ska.bo
cerebelo: c e r e b e l o : ce.re.be.lo
cerebra lokalizo: c e r e br a l o k a l i z o : ce.re.bra.lo.ka.li.zo
cerebro-spina: c e r e br o sp i n a : ce.re.bros.pi.na
cerebro: c e r e br o : ce.re.bro
cerefolio: c e r e f o l i o : ce.re.fo.li.o
ceremonia: c e r e m o n i a : ce.re.mo.ni.a
ceremoniaro: c e r e m o n i a r o : ce.re.mo.ni.a.ro
ceremoniema: c e r e m o n i e m a : ce.re.mo.ni.e.ma
ceremoniestro: c e r e m o n i e str o : ce.re.mo.ni.es°tro
ceremonio: c e r e m o n i o : ce.re.mo.ni.o
Ceres: c e r e s : ce.res
cerezino: c e r e z i n o : ce.re.zi.no
cerio: c e r i o : ce.ri.o
cerkario: c e rk a r i o : cer.ka.ri.o
cerkopitekedoj: c e rk o p i t e k e d o j : cer.ko.pi.te.ke.doj
cerkopiteko: c e rk o p i t e k o : cer.ko.pi.te.ko
certa: c e rt a : cer.ta
certaĵo: c e rt a ĵ o : cer.ta.ĵo
certe: c e rt e : cer.te
certeco: c e rt e c o : cer.te.co
certi: c e rt i : cer.ti
certigi: c e rt i g i : cer.ti.gi
certiĝi: c e rt i ĝ i : cer.ti.ĝi
certio: c e rt i o : cer.ti.o
certo: c e rt o : cer.to
cerumeno: c e r u m e n o : ce.ru.me.no
ceruzito: c e r u z i t o : ce.ru.zi.to
ceruzo: c e r u z o : ce.ru.zo
Cervanto: c e rv a nt o : cer.van.to
cervedoj: c e rv e d o j : cer.ve.doj
cervelaso: c e rv e l a s o : cer.ve.la.so
cerviko: c e rv i k o : cer.vi.ko
cervino: c e rv i n o : cer.vi.no
cervo: c e rv o : cer.vo
cervoskarabo: c e rv o sk a r a b o : cer.vos.ka.ra.bo
cesto: c e st o : ces.to
cestodoj: c e st o d o j : ces.to.doj
cestro: c e str o : ces°tro
cetacoj: c e t a c o j : ce.ta.coj
cetera: c e t e r a : ce.te.ra
ceterako: c e t e r a k o : ce.te.ra.ko
cetere: c e t e r e : ce.te.re
cetero: c e t e r o : ce.te.ro
cetilo: c e t i l o : ce.ti.lo
cetonio: c e t o n i o : ce.to.ni.o
cetrario: c e tr a r i o : ce.tra.ri.o
Cevenoj: c e v e n o j : ce.ve.noj
cezalpinio: c e z a lp i n i o : ce.zal.pi.ni.o
Cezara amanito: c e z a r a a m a n i t o : ce.za.ra.a.ma.ni.to
cezara: c e z a r a : ce.za.ra
Cezareo: c e z a r e o : ce.za.re.o
cezari: c e z a r i : ce.za.ri
cezarismo: c e z a r i sm o : ce.za.ris.mo
Cezaro: c e z a r o : ce.za.ro
cezio: c e z i o : ce.zi.o
cezuro: c e z u r o : ce.zu.ro
cia: c i a : ci.a
cianato: c i a n a t o : ci.a.na.to
cian: c i a n : ci.an
cianeo: c i a n e o : ci.a.ne.o
cianfitoj: c i a nf i t o j : ci.an.fi.toj
cianhidrino: c i a nh i dr i n o : ci.an.hi.dri.no
cianido: c i a n i d o : ci.a.ni.do
cianobakterioj: c i a n o b a kt e r i o j : ci.a.no.bak.te.ri.oj
ciano: c i a n o : ci.a.no
cianofitoj: c i a n o f i t o j : ci.a.no.fi.toj
cianokobalamino: c i a n o k o b a l a m i n o : ci.a.no.ko.ba.la.mi.no
cianorato: c i a n o r a t o : ci.a.no.ra.to
cianorato: c i a n o r a t o : ci.a.no.ra.to
cianorito: c i a n o r i t o : ci.a.no.ri.to
cianorito: c i a n o r i t o : ci.a.no.ri.to
cianozo: c i a n o z o : ci.a.no.zo
cianurata acido: c i a n u r a t a a c i d o : ci.a.nu.ra.ta.a.ci.do
cianuro: c i a n u r o : ci.a.nu.ro
Cibelo: c i b e l o : ci.be.lo
cibernetiko: c i b e rn e t i k o : ci.ber.ne.ti.ko
cibeto: c i b e t o : ci.be.to
ciborio: c i b o r i o : ci.bo.ri.o
ci: c i : ci
cicero: c i c e r o : ci.ce.ro
Cicerono: c i c e r o n o : ci.ce.ro.no
cicindelo: c i c i nd e l o : ci.cin.de.lo
cico: c i c o : ci.co
cicoida: c i c o i d a : ci.co.i.da
cicumo: c i c u m o : ci.cu.mo
cidaro: c i d a r o : ci.da.ro
cidiri: c i d i r i : ci.di.ri
Cido: c i d o : ci.do
cidoniarbo: c i d o n i a rb o : ci.do.ni.ar.bo
cidonibero: c i d o n i b e r o : ci.do.ni.be.ro
cidonio: c i d o n i o : ci.do.ni.o
cidoniujo: c i d o n i u j o : ci.do.ni.u.jo
Cidono: c i d o n o : ci.do.no
cidro: c i dr o : ci.dro
cifera: c i f e r a : ci.fe.ra
ciferdisko: c i f e rd i sk o : ci.fer.dis.ko
cifereca: c i f e r e c a : ci.fe.re.ca
ciferecigi: c i f e r e c i g i : ci.fe.re.ci.gi
ciferecigilo: c i f e r e c i g i l o : ci.fe.re.ci.gi.lo
ciferi: c i f e r i : ci.fe.ri
cifero: c i f e r o : ci.fe.ro
ciferplato: c i f e rpl a t o : ci.fer°pla.to
cifoskoliozo: c i f o sk o l i o z o : ci.fos.ko.li.o.zo
cifozo: c i f o z o : ci.fo.zo
cigana: c i g a n a : ci.ga.na
cigano: c i g a n o : ci.ga.no
cigaredingo: c i g a r e d i ng o : ci.ga.re.din.go
cigaredo: c i g a r e d o : ci.ga.re.do
cigarejo: c i g a r e j o : ci.ga.re.jo
cigareto: c i g a r e t o : ci.ga.re.to
cigaringo: c i g a r i ng o : ci.ga.rin.go
cigaristino: c i g a r i st i n o : ci.ga.ris.ti.no
cigaristo: c i g a r i st o : ci.ga.ris.to
cigarkesto: c i g a rk e st o : ci.gar.kes.to
cigaro: c i g a r o : ci.ga.ro
cigartranĉilo: c i g a rtr a nĉ i l o : ci.gar°tran.ĉi.lo
cigarujo: c i g a r u j o : ci.ga.ru.jo
Cigno: c i gn o : cig.no
cigno: c i gn o : cig.no
cikado: c i k a d o : ci.ka.do
cikadomorfoj: c i k a d o m o rf o j : ci.ka.do.mor.foj
cikaso: c i k a s o : ci.ka.so
cikatrigi: c i k a tr i g i : ci.ka.tri.gi
cikatriĝi: c i k a tr i ĝ i : ci.ka.tri.ĝi
cikatriĝo: c i k a tr i ĝ o : ci.ka.tri.ĝo
cikatro: c i k a tr o : ci.ka.tro
cikla: c i kl a : ci.kla
Cikladoj: c i kl a d o j : ci.kla.doj
ciklameno: c i kl a m e n o : ci.kla.me.no
ciklano: c i kl a n o : ci.kla.no
cikligi: c i kl i g i : ci.kli.gi
cikliĝi: c i kl i ĝ i : ci.kli.ĝi
cikloalkadieno: c i kl o a lk a d i e n o : ci.klo.al.ka.di.e.no
cikloalkano: c i kl o a lk a n o : ci.klo.al.ka.no
cikloalkeno: c i kl o a lk e n o : ci.klo.al.ke.no
cikloalkino: c i kl o a lk i n o : ci.klo.al.ki.no
ciklo: c i kl o : ci.klo
ciklogiro: c i kl o g i r o : ci.klo.gi.ro
cikloheksanono: c i kl o h e ks a n o n o : ci.klo.hek.sa.no.no
cikloido: c i kl o i d o : ci.klo.i.do
ciklometria: c i kl o m e tr i a : ci.klo.me.tri.a
ciklometro: c i kl o m e tr o : ci.klo.me.tro
ciklono: c i kl o n o : ci.klo.no
ciklopo: c i kl o p o : ci.klo.po
ciklorako: c i kl o r a k o : ci.klo.ra.ko
ciklosporino: c i kl o sp o r i n o : ci.klos.po.ri.no
ciklostili: c i kl o st i l i : ci.klos.ti.li
ciklostomoj: c i kl o st o m o j : ci.klos.to.moj
ciklotimio: c i kl o t i m i o : ci.klo.ti.mi.o
ciklotrono: c i kl o tr o n o : ci.klo.tro.no
cikloturismo: c i kl o t u r i sm o : ci.klo.tu.ris.mo
cikoniformaj: c i k o n i f o rm a j : ci.ko.ni.for.maj
cikonio: c i k o n i o : ci.ko.ni.o
cikonioformaj: c i k o n i o f o rm a j : ci.ko.ni.o.for.maj
cikorio: c i k o r i o : ci.ko.ri.o
cikuto: c i k u t o : ci.ku.to
cilia rododendro: c i l i a r o d o d e ndr o : ci.li.a.ro.do.den°dro
ciliaro: c i l i a r o : ci.li.a.ro
Cilicio: c i l i c i o : ci.li.ci.o
cilindra: c i l i ndr a : ci.lin°dra
cilindrakso: c i l i ndr a ks o : ci.lin°drak.so
cilindrobloko: c i l i ndr o bl o k o : ci.lin°dro.blo.ko
cilindro: c i l i ndr o : ci.lin°dro
cilio: c i l i o : ci.li.o
ciliuloj: c i l i u l o j : ci.li.u.loj
cimatio: c i m a t i o : ci.ma.ti.o
cimbalario: c i mb a l a r i o : cim.ba.la.ri.o
cimbalo: c i mb a l o : cim.ba.lo
cimbidio: c i mb i d i o : cim.bi.di.o
cimbopogono: c i mb o p o g o n o : cim.bo.po.go.no
cimbro: c i mbr o : cim°bro
cimicifugo: c i m i c i f u g o : ci.mi.ci.fu.go
cimitaro: c i m i t a r o : ci.mi.ta.ro
cimo: c i m o : ci.mo
cinabra: c i n a br a : ci.na.bra
cinabro: c i n a br o : ci.na.bro
cinama rozo: c i n a m a r o z o : ci.na.ma.ro.zo
cinamalo: c i n a m a l o : ci.na.ma.lo
cinamata acido: c i n a m a t a a c i d o : ci.na.ma.ta.a.ci.do
cinamkolora: c i n a mk o l o r a : ci.nam.ko.lo.ra
cinamo: c i n a m o : ci.na.mo
cinamomo: c i n a m o m o : ci.na.mo.mo
cinamujo: c i n a m u j o : ci.na.mu.jo
cinaro: c i n a r o : ci.na.ro
cindra botrito: c i ndr a b o tr i t o : cin°dra.bo.tri.to
cindra: c i ndr a : cin°dra
cindreco: c i ndr e c o : cin°dre.co
cindrejo: c i ndr e j o : cin°dre.jo
cindrero: c i ndr e r o : cin°dre.ro
cindrigejo: c i ndr i g e j o : cin°dri.ge.jo
cindrigi: c i ndr i g i : cin°dri.gi
cindro: c i ndr o : cin°dro
Cindromerkredo: c i ndr o m e rkr e d o : cin°dro.mer°kre.do
cindropetro: c i ndr o p e tr o : cin°dro.pe.tro
cindrourno: c i ndr o u rn o : cin°dro.ur.no
cindrujo: c i ndr u j o : cin°dru.jo
Cindrulino: c i ndr u l i n o : cin°dru.li.no
cindrulino: c i ndr u l i n o : cin°dru.li.no
cinerari-senecio: c i n e r a r i s e n e c i o : ci.ne.ra.ri.se.ne.ci.o
cinerario: c i n e r a r i o : ci.ne.ra.ri.o
cingulo: c i ng u l o : cin.gu.lo
cinika: c i n i k a : ci.ni.ka
cinipedoj: c i n i p e d o j : ci.ni.pe.doj
cinipo: c i n i p o : ci.ni.po
cinkledoj: c i nkl e d o j : cin°kle.doj
cinklo: c i nkl o : cin°klo
Cinno: c i nn o : cin.no
cinocefalo: c i n o c e f a l o : ci.no.ce.fa.lo
cinodonto: c i n o d o nt o : ci.no.don.to
cinogloso: c i n o gl o s o : ci.no.glo.so
cinozuro: c i n o z u r o : ci.no.zu.ro
cintri: c i ntr i : cin°tri
cintro: c i ntr o : cin°tro
cinturo: c i nt u r o : cin.tu.ro
Cionismo: c i o n i sm o : ci.o.nis.mo
Cionisto: c i o n i st o : ci.o.nis.to
Ciono: c i o n o : ci.o.no
cipero: c i p e r o : ci.pe.ro
cipo: c i p o : ci.po
cipreo: c i pr e o : ci.pre.o
cipresa hipno: c i pr e s a h i pn o : ci.pre.sa.hip.no
cipreso: c i pr e s o : ci.pre.so
Cipriano: c i pr i a n o : ci.pri.a.no
ciprinedoj: c i pr i n e d o j : ci.pri.ne.doj
ciprino: c i pr i n o : ci.pri.no
ciprinoformaj: c i pr i n o f o rm a j : ci.pri.no.for.maj
cipripedio: c i pr i p e d i o : ci.pri.pe.di.o
Cipro: c i pr o : ci.pro
cipselo: c i ps e l o : cip.se.lo
circeo: c i rc e o : cir.ce.o
Circo: c i rc o : cir.co
Cirenano: c i r e n a n o : ci.re.na.no
Cirenio: c i r e n i o : ci.re.ni.o
Cireno: c i r e n o : ci.re.no
ciri: c i r i : ci.ri
cirila: c i r i l a : ci.ri.la
Cirilo: c i r i l o : ci.ri.lo
ciripedoj: c i r i p e d o j : ci.ri.pe.doj
cirka glaĉero: c i rk a gl a ĉ e r o : cir.ka.gla.ĉe.ro
cirkaeto: c i rk a e t o : cir.ka.e.to
cirkelo: c i rk e l o : cir.ke.lo
cirkla reflekto: c i rkl a r e fl e kt o : cir°kla.ref.lek.to
cirkla: c i rkl a : cir°kla
cirklo: c i rkl o : cir°klo
Cirklo: c i rkl o : cir°klo
cirklorezono: c i rkl o r e z o n o : cir°klo.re.zo.no
cirko: c i rk o : cir.ko
cirkonferenco: c i rk o nf e r e nc o : cir.kon.fe.ren.co
cirkonstanca komplemento: c i rk o nst a nc a k o mpl e m e nt o : cir.kon°stan.ca.kom°ple.men.to
cirkonstanca: c i rk o nst a nc a : cir.kon°stan.ca
cirkonstancaro: c i rk o nst a nc a r o : cir.kon°stan.ca.ro
cirkonstanco: c i rk o nst a nc o : cir.kon°stan.co
cirkonvalacio: c i rk o nv a l a c i o : cir.kon.va.la.ci.o
cirkulado: c i rk u l a d o : cir.ku.la.do
cirkulantaro: c i rk u l a nt a r o : cir.ku.lan.ta.ro
cirkulero: c i rk u l e r o : cir.ku.le.ro
cirkuli: c i rk u l i : cir.ku.li
cirkuligi: c i rk u l i g i : cir.ku.li.gi
cirkumcidi: c i rk u mc i d i : cir.kum.ci.di
cirkumcido: c i rk u mc i d o : cir.kum.ci.do
cirkumflekso: c i rk u mfl e ks o : cir.kum°flek.so
cirkuo: c i rk u o : cir.ku.o
cirkvita tabulo: c i rkv i t a t a b u l o : cir°kvi.ta.ta.bu.lo
cirkvitkarto: c i rkv i tk a rt o : cir°kvit.kar.to
cirkvito: c i rkv i t o : cir°kvi.to
cirkvitrompilo: c i rkv i tr o mp i l o : cir°kvi.trom.pi.lo
ciro: c i r o : ci.ro
Ciro: c i r o : ci.ro
cirozo: c i r o z o : ci.ro.zo
cirsio: c i rs i o : cir.si.o
ciruso: c i r u s o : ci.ru.so
cisalpa: c i s a lp a : ci.sal.pa
cis: c i s : cis
Cisjordanio: c i sj o rd a n i o : cis.jor.da.ni.o
Ciskaŭkazio: c i sk a ŭk a z i o : cis.kaŭ.ka.zi.o
cisteino: c i st e i n o : cis.te.i.no
Cisterciano: c i st e rc i a n o : cis.ter.ci.a.no
Cistercio: c i st e rc i o : cis.ter.ci.o
cisterno: c i st e rn o : cis.ter.no
cisternokamiono: c i st e rn o k a m i o n o : cis.ter.no.ka.mi.o.no
cisternoŝipo: c i st e rn o ŝ i p o : cis.ter.no.ŝi.po
cisticerko: c i st i c e rk o : cis.ti.cer.ko
cisticerkozo: c i st i c e rk o z o : cis.ti.cer.ko.zo
cistino: c i st i n o : cis.ti.no
cisto: c i st o : cis.to
cisto: c i st o : cis.to
cistocelo: c i st o c e l o : cis.to.ce.lo
cistopterido: c i st o pt e r i d o : cis.top.te.ri.do
cistrono: c i str o n o : cis°tro.no
citadelo: c i t a d e l o : ci.ta.de.lo
citado: c i t a d o : ci.ta.do
citaĵo: c i t a ĵ o : ci.ta.ĵo
citato: c i t a t o : ci.ta.to
Citera: c i t e r a : ci.te.ra
Citero: c i t e r o : ci.te.ro
citi: c i t i : ci.ti
citilo: c i t i l o : ci.ti.lo
citino: c i t i n o : ci.ti.no
citizo: c i t i z o : ci.ti.zo
citofilakto: c i t o f i l a kt o : ci.to.fi.lak.to
citokinino: c i t o k i n i n o : ci.to.ki.ni.no
citokromo: c i t o kr o m o : ci.to.kro.mo
citologio: c i t o l o g i o : ci.to.lo.gi.o
citologo: c i t o l o g o : ci.to.lo.go
citoplasmo: c i t o pl a sm o : ci.to.plas.mo
citoskeleto: c i t o sk e l e t o : ci.tos.ke.le.to
citosolo: c i t o s o l o : ci.to.so.lo
citotropa: c i t o tr o p a : ci.to.tro.pa
citozino: c i t o z i n o : ci.to.zi.no
citozo: c i t o z o : ci.to.zo
citralo: c i tr a l o : ci.tra.lo
citrato: c i tr a t o : ci.tra.to
citro: c i tr o : ci.tro
citro: c i tr o : ci.tro
citrolino: c i tr o l i n o : ci.tro.li.no
citrolo: c i tr o l o : ci.tro.lo
citronarbo: c i tr o n a rb o : ci.tro.nar.bo
citronelalo: c i tr o n e l a l o : ci.tro.ne.la.lo
citronelo: c i tr o n e l o : ci.tro.ne.lo
citronflava: c i tr o nfl a v a : ci.tron°fla.va
citronherbo: c i tr o nh e rb o : ci.tron.her.bo
citronkukurbo: c i tr o nk u k u rb o : ci.tron.ku.kur.bo
citronmeliso: c i tr o nm e l i s o : ci.tron.me.li.so
citrono: c i tr o n o : ci.tro.no
citronpremilo: c i tr o npr e m i l o : ci.tron°pre.mi.lo
citronujo: c i tr o n u j o : ci.tro.nu.jo
citronverbeno: c i tr o nv e rb e n o : ci.tron.ver.be.no
citruso: c i tr u s o : ci.tru.so
ciumi: c i u m i : ci.u.mi
civetikto: c i v e t i kt o : ci.ve.tik.to
civeto: c i v e t o : ci.ve.to
civila: c i v i l a : ci.vi.la
civileco: c i v i l e c o : ci.vi.le.co
civilizacia: c i v i l i z a c i a : ci.vi.li.za.ci.a
civilizacio: c i v i l i z a c i o : ci.vi.li.za.ci.o
civilizado: c i v i l i z a d o : ci.vi.li.za.do
civilizi: c i v i l i z i : ci.vi.li.zi
civiliziteco: c i v i l i z i t e c o : ci.vi.li.zi.te.co
civilizito: c i v i l i z i t o : ci.vi.li.zi.to
civilizo: c i v i l i z o : ci.vi.li.zo
civilulo: c i v i l u l o : ci.vi.lu.lo
civitana: c i v i t a n a : ci.vi.ta.na
civitaneco: c i v i t a n e c o : ci.vi.ta.ne.co
civitano: c i v i t a n o : ci.vi.ta.no
civitismo: c i v i t i sm o : ci.vi.tis.mo
civito: c i v i t o : ci.vi.to
cizelado: c i z e l a d o : ci.ze.la.do
cizeli: c i z e l i : ci.ze.li
cizelilo: c i z e l i l o : ci.ze.li.lo
cizelisto: c i z e l i st o : ci.ze.lis.to
co: c o : co
colo: c o l o : co.lo
cucugamuŝio: c u c u g a m u ŝ i o : cu.cu.ga.mu.ŝi.o
cugo: c u g o : cu.go
cuma infloresko: c u m a i nfl o r e sk o : cu.ma.in°flo.res.ko
cumeca: c u m e c a : cu.me.ca
cumo: c u m o : cu.mo
cunamo: c u n a m o : cu.na.mo
ĉabrako: ĉ a br a k o : ĉa.bra.ko
Ĉadio: ĉ a d i o : ĉa.di.o
Ĉadlando: ĉ a dl a nd o : ĉa.dlan.do
Ĉado: ĉ a d o : ĉa.do
ĉadoro: ĉ a d o r o : ĉa.do.ro
ĉagrena: ĉ a gr e n a : ĉa.gre.na
ĉagreni: ĉ a gr e n i : ĉa.gre.ni
ĉagreniĝi: ĉ a gr e n i ĝ i : ĉa.gre.ni.ĝi
ĉagreno: ĉ a gr e n o : ĉa.gre.no
ĉajoto: ĉ a j o t o : ĉa.jo.to
ĉako: ĉ a k o : ĉa.ko
ĉalazio: ĉ a l a z i o : ĉa.la.zi.o
ĉaledo: ĉ a l e d o : ĉa.le.do
ĉaleto: ĉ a l e t o : ĉa.le.to
ĉambelano: ĉ a mb e l a n o : ĉam.be.la.no
ĉambra robo: ĉ a mbr a r o b o : ĉam°bra.ro.bo
ĉambraro: ĉ a mbr a r o : ĉam°bra.ro
ĉambrego: ĉ a mbr e g o : ĉam°bre.go
ĉambreto: ĉ a mbr e t o : ĉam°bre.to
ĉambristino: ĉ a mbr i st i n o : ĉam°bris.ti.no
ĉambristo: ĉ a mbr i st o : ĉam°bris.to
ĉambro: ĉ a mbr o : ĉam°bro
ĉambroluiganto: ĉ a mbr o l u i g a nt o : ĉam°bro.lu.i.gan.to
ĉambromuziko: ĉ a mbr o m u z i k o : ĉam°bro.mu.zi.ko
ĉambroplanto: ĉ a mbr o pl a nt o : ĉam°bro.plan.to
ĉambrumi: ĉ a mbr u m i : ĉam°bru.mi
ĉamo: ĉ a m o : ĉa.mo
ĉampanigi: ĉ a mp a n i g i : ĉam.pa.ni.gi
Ĉampanjo: ĉ a mp a nj o : ĉam.pan.jo
ĉampano: ĉ a mp a n o : ĉam.pa.no
ĉampinjono: ĉ a mp i nj o n o : ĉam.pin.jo.no
ĉampiono: ĉ a mp i o n o : ĉam.pi.o.no
Ĉangĉuno: ĉ a ngĉ u n o : ĉan°gĉu.no
ĉano: ĉ a n o : ĉa.no
ĉanojo: ĉ a n o j o : ĉa.no.jo
ĉantaĝi: ĉ a nt a ĝ i : ĉan.ta.ĝi
ĉantaĝisto: ĉ a nt a ĝ i st o : ĉan.ta.ĝis.to
ĉantaĝo: ĉ a nt a ĝ o : ĉan.ta.ĝo
ĉanti: ĉ a nt i : ĉan.ti
ĉanto: ĉ a nt o : ĉan.to
ĉapelejo: ĉ a p e l e j o : ĉa.pe.le.jo
ĉapelfungo: ĉ a p e lf u ng o : ĉa.pel.fun.go
ĉapelistino: ĉ a p e l i st i n o : ĉa.pe.lis.ti.no
ĉapelisto: ĉ a p e l i st o : ĉa.pe.lis.to
ĉapelita: ĉ a p e l i t a : ĉa.pe.li.ta
ĉapelo: ĉ a p e l o : ĉa.pe.lo
ĉapelpinglo: ĉ a p e lp i ngl o : ĉa.pel.pin°glo
ĉapelrubando: ĉ a p e lr u b a nd o : ĉa.pel.ru.ban.do
ĉapeto: ĉ a p e t o : ĉa.pe.to
ĉapitro: ĉ a p i tr o : ĉa.pi.tro
ĉapkukurbo: ĉ a pk u k u rb o : ĉap.ku.kur.bo
ĉapobeko: ĉ a p o b e k o : ĉa.po.be.ko
ĉapo: ĉ a p o : ĉa.po
ĉar: ĉ a r : ĉar
ĉardaŝo: ĉ a rd a ŝ o : ĉar.da.ŝo
ĉardo: ĉ a rd o : ĉar.do
ĉarego: ĉ a r e g o : ĉa.re.go
ĉarelo: ĉ a r e l o : ĉa.re.lo
ĉareto: ĉ a r e t o : ĉa.re.to
ĉarfaristo: ĉ a rf a r i st o : ĉar.fa.ris.to
ĉaristo: ĉ a r i st o : ĉa.ris.to
ĉarlatanaĵo: ĉ a rl a t a n a ĵ o : ĉar.la.ta.na.ĵo
ĉarlatani: ĉ a rl a t a n i : ĉar.la.ta.ni
ĉarlatanismo: ĉ a rl a t a n i sm o : ĉar.la.ta.nis.mo
ĉarlatano: ĉ a rl a t a n o : ĉar.la.ta.no
ĉarlatanreklamo: ĉ a rl a t a nr e kl a m o : ĉar.la.tan.re.kla.mo
ĉarlestono: ĉ a rl e st o n o : ĉar.les.to.no
ĉarlevilo: ĉ a rl e v i l o : ĉar.le.vi.lo
Ĉarloto: ĉ a rl o t o : ĉar.lo.to
ĉarma: ĉ a rm a : ĉar.ma
ĉarmaĵo: ĉ a rm a ĵ o : ĉar.ma.ĵo
ĉarme: ĉ a rm e : ĉar.me
ĉarmeco: ĉ a rm e c o : ĉar.me.co
ĉarmi: ĉ a rm i : ĉar.mi
ĉarmigi: ĉ a rm i g i : ĉar.mi.gi
ĉarmo: ĉ a rm o : ĉar.mo
ĉarmulino: ĉ a rm u l i n o : ĉar.mu.li.no
ĉarmulo: ĉ a rm u l o : ĉar.mu.lo
ĉarniro: ĉ a rn i r o : ĉar.ni.ro
ĉaro: ĉ a r o : ĉa.ro
ĉarpentado: ĉ a rp e nt a d o : ĉar.pen.ta.do
ĉarpentaĵo: ĉ a rp e nt a ĵ o : ĉar.pen.ta.ĵo
ĉarpenti: ĉ a rp e nt i : ĉar.pen.ti
ĉarpentisto: ĉ a rp e nt i st o : ĉar.pen.tis.to
ĉarpentligno: ĉ a rp e ntl i gn o : ĉar.pen°tlig.no
ĉarpio: ĉ a rp i o : ĉar.pi.o
ĉartaro: ĉ a rt a r o : ĉar.ta.ro
ĉartejo: ĉ a rt e j o : ĉar.te.jo
ĉarti: ĉ a rt i : ĉar.ti
ĉartigi: ĉ a rt i g i : ĉar.ti.gi
ĉartisto: ĉ a rt i st o : ĉar.tis.to
ĉarto: ĉ a rt o : ĉar.to
ĉarumo: ĉ a r u m o : ĉa.ru.mo
ĉasado: ĉ a s a d o : ĉa.sa.do
ĉasaĵo: ĉ a s a ĵ o : ĉa.sa.ĵo
ĉasaĵodoro: ĉ a s a ĵ o d o r o : ĉa.sa.ĵo.do.ro
ĉasakiro: ĉ a s a k i r o : ĉa.sa.ki.ro
ĉasaviadilo: ĉ a s a v i a d i l o : ĉa.sa.vi.a.di.lo
ĉasejo: ĉ a s e j o : ĉa.se.jo
ĉasfalko: ĉ a sf a lk o : ĉas.fal.ko
ĉashundo: ĉ a sh u nd o : ĉas.hun.do
ĉasi: ĉ a s i : ĉa.si
ĉasio: ĉ a s i o : ĉa.si.o
ĉasisto: ĉ a s i st o : ĉa.sis.to
ĉaskabano: ĉ a sk a b a n o : ĉas.ka.ba.no
ĉaskorno: ĉ a sk o rn o : ĉas.kor.no
ĉasleopardo: ĉ a sl e o p a rd o : ĉas.le.o.par.do
ĉaso: ĉ a s o : ĉa.so
ĉaspelantoj: ĉ a sp e l a nt o j : ĉas.pe.lan.toj
ĉasputoro: ĉ a sp u t o r o : ĉas.pu.to.ro
ĉassako: ĉ a ss a k o : ĉas.sa.ko
ĉassekvi: ĉ a ss e kv i : ĉas.sek.vi
ĉasta: ĉ a st a : ĉas.ta
ĉastafekta: ĉ a st a f e kt a : ĉas.ta.fek.ta
ĉasteco: ĉ a st e c o : ĉas.te.co
ĉasti: ĉ a st i : ĉas.ti
ĉasto: ĉ a st o : ĉas.to
ĉastuŝko: ĉ a st u ŝk o : ĉas.tuŝ.ko
ĉasviando: ĉ a sv i a nd o : ĉas.vi.an.do
ĉatelperonio: ĉ a t e lp e r o n i o : ĉa.tel.pe.ro.ni.o
ĉatnio: ĉ a tn i o : ĉat.ni.o
ĉatobriando: ĉ a t o br i a nd o : ĉa.to.bri.an.do
ĉato: ĉ a t o : ĉa.to
Ĉaŭdefono: ĉ a ŭd e f o n o : ĉaŭ.de.fo.no
ĉebrusto: ĉ e br u st o : ĉe.brus.to
ĉe: ĉ e : ĉe
Ĉeĉenio: ĉ e ĉ e n i o : ĉe.ĉe.ni.o
ĉeĉeno: ĉ e ĉ e n o : ĉe.ĉe.no
ĉeestantaro: ĉ e e st a nt a r o : ĉe.es.tan.ta.ro
ĉeesti: ĉ e e st i : ĉe.es.ti
ĉeesto: ĉ e e st o : ĉe.es.to
ĉefa sekvenco: ĉ e f a s e kv e nc o : ĉe.fa.sek.ven.co
ĉefa: ĉ e f a : ĉe.fa
ĉefadjudanto: ĉ e f a dj u d a nt o : ĉe.fad.ju.dan.to
ĉefaĵo: ĉ e f a ĵ o : ĉe.fa.ĵo
ĉefanĝelo: ĉ e f a nĝ e l o : ĉe.fan.ĝe.lo
ĉefarbisto: ĉ e f a rb i st o : ĉe.far.bis.to
ĉefartikolo: ĉ e f a rt i k o l o : ĉe.far.ti.ko.lo
ĉefbaŭo: ĉ e fb a ŭ o : ĉef.ba.ŭo
ĉefcirklo: ĉ e fc i rkl o : ĉef.cir°klo
ĉefdiakono: ĉ e fd i a k o n o : ĉef.di.a.ko.no
ĉefdirekto: ĉ e fd i r e kt o : ĉef.di.rek.to
ĉefduko: ĉ e fd u k o : ĉef.du.ko
ĉefe: ĉ e f e : ĉe.fe
ĉefeco: ĉ e f e c o : ĉe.fe.co
Ĉefeĉ-ŝlosilo: ĉ e f e ĉŝl o s i l o : ĉe.feĉ°ŝlo.si.lo
ĉefepiskopo: ĉ e f e p i sk o p o : ĉe.fe.pis.ko.po
ĉefetaĝo: ĉ e f e t a ĝ o : ĉe.fe.ta.ĝo
ĉefgeneralo: ĉ e fg e n e r a l o : ĉef.ge.ne.ra.lo
ĉefherezulo: ĉ e fh e r e z u l o : ĉef.he.re.zu.lo
ĉefi: ĉ e f i : ĉe.fi
ĉefinĝeniero: ĉ e f i nĝ e n i e r o : ĉe.fin.ĝe.ni.e.ro
ĉefinstruisto: ĉ e f i nstr u i st o : ĉe.fin°stru.is.to
ĉefkelnero: ĉ e fk e ln e r o : ĉef.kel.ne.ro
ĉefkomandanto: ĉ e fk o m a nd a nt o : ĉef.ko.man.dan.to
ĉefkuiristo: ĉ e fk u i r i st o : ĉef.ku.i.ris.to
ĉeflamao: ĉ e fl a m a o : ĉef.la.ma.o
ĉeflernanto: ĉ e fl e rn a nt o : ĉef.ler.nan.to
ĉeflibro: ĉ e fl i br o : ĉef.li.bro
ĉeflitero: ĉ e fl i t e r o : ĉef.li.te.ro
ĉefmanĝaĵo: ĉ e fm a nĝ a ĵ o : ĉef.man.ĝa.ĵo
ĉefmasto: ĉ e fm a st o : ĉef.mas.to
ĉefministro: ĉ e fm i n i str o : ĉef.mi.nis°tro
ĉefo: ĉ e f o : ĉe.fo
ĉeforgano: ĉ e f o rg a n o : ĉe.for.ga.no
ĉefpastro: ĉ e fp a str o : ĉef.pas°tro
ĉefplaneo: ĉ e fpl a n e o : ĉef°pla.ne.o
ĉefpontifiko: ĉ e fp o nt i f i k o : ĉef.pon.ti.fi.ko
ĉefpordo: ĉ e fp o rd o : ĉef.por.do
ĉefpropozicio: ĉ e fpr o p o z i c i o : ĉef°pro.po.zi.ci.o
ĉefpulso: ĉ e fp u ls o : ĉef.pul.so
ĉefpunkto: ĉ e fp u nkt o : ĉef.pun°kto
ĉefrabeno: ĉ e fr a b e n o : ĉef.ra.be.no
ĉefredaktisto: ĉ e fr e d a kt i st o : ĉef.re.dak.tis.to
ĉefrelo: ĉ e fr e l o : ĉef.re.lo
ĉefrolulo: ĉ e fr o l u l o : ĉef.ro.lu.lo
ĉefserĝento: ĉ e fs e rĝ e nt o : ĉef.ser.ĝen.to
ĉefsezono: ĉ e fs e z o n o : ĉef.se.zo.no
ĉefstabo: ĉ e fst a b o : ĉef°sta.bo
ĉefstelo: ĉ e fst e l o : ĉef°ste.lo
ĉefstrato: ĉ e fstr a t o : ĉef°stra.to
ĉefŝlosilo: ĉ e fŝl o s i l o : ĉef°ŝlo.si.lo
ĉeftamburisto: ĉ e ft a mb u r i st o : ĉef.tam.bu.ris.to
ĉeftrabo: ĉ e ftr a b o : ĉef°tra.bo
ĉefturo: ĉ e ft u r o : ĉef.tu.ro
ĉefurbo: ĉ e f u rb o : ĉe.fur.bo
ĉefverko: ĉ e fv e rk o : ĉef.ver.ko
ĉefveziro: ĉ e fv e z i r o : ĉef.ve.zi.ro
ĉefvikario: ĉ e fv i k a r i o : ĉef.vi.ka.ri.o
ĉefvojo: ĉ e fv o j o : ĉef.vo.jo
ĉeĥa: ĉ e ĥ a : ĉe.ĥa
Ĉeĥio: ĉ e ĥ i o : ĉe.ĥi.o
ĉeĥo: ĉ e ĥ o : ĉe.ĥo
Ĉeĥoslovakio: ĉ e ĥ o sl o v a k i o : ĉe.ĥos.lo.va.ki.o
Ĉeĥujo: ĉ e ĥ u j o : ĉe.ĥu.jo
ĉekaro: ĉ e k a r o : ĉe.ka.ro
ĉeko: ĉ e k o : ĉe.ko
ĉela korpo: ĉ e l a k o rp o : ĉe.la.kor.po
ĉela: ĉ e l a : ĉe.la
ĉelafina: ĉ e l a f i n a : ĉe.la.fi.na
ĉelaj kriptogamoj: ĉ e l a jkr i pt o g a m o j : ĉe.laj°krip.to.ga.moj
ĉelara: ĉ e l a r a : ĉe.la.ra
ĉelaro: ĉ e l a r o : ĉe.la.ro
ĉelciklo: ĉ e lc i kl o : ĉel.ci.klo
ĉelemajlo: ĉ e l e m a jl o : ĉe.le.maj.lo
ĉeleto: ĉ e l e t o : ĉe.le.to
ĉelmembrano: ĉ e lm e mbr a n o : ĉel.mem°bra.no
ĉelmuro: ĉ e lm u r o : ĉel.mu.ro
ĉelnukleo: ĉ e ln u kl e o : ĉel.nu.kle.o
ĉelo: ĉ e l o : ĉe.lo
ĉelologio: ĉ e l o l o g i o : ĉe.lo.lo.gi.o
ĉelplasmo: ĉ e lpl a sm o : ĉel°plas.mo
ĉelskeleto: ĉ e lsk e l e t o : ĉel°ske.le.to
ĉelsolo: ĉ e ls o l o : ĉel.so.lo
ĉelveturilo: ĉ e lv e t u r i l o : ĉel.ve.tu.ri.lo
ĉemane: ĉ e m a n e : ĉe.ma.ne
ĉemara: ĉ e m a r a : ĉe.ma.ra
ĉementi: ĉ e m e nt i : ĉe.men.ti
ĉemento: ĉ e m e nt o : ĉe.men.to
ĉemizeto: ĉ e m i z e t o : ĉe.mi.ze.to
ĉemizo: ĉ e m i z o : ĉe.mi.zo
ĉena frakcio: ĉ e n a fr a kc i o : ĉe.naf.rak.ci.o
ĉena: ĉ e n a : ĉe.na
ĉenbutiko: ĉ e nb u t i k o : ĉen.bu.ti.ko
ĉenero: ĉ e n e r o : ĉe.ne.ro
ĉeneto: ĉ e n e t o : ĉe.ne.to
ĉenfrakcio: ĉ e nfr a kc i o : ĉen°frak.ci.o
ĉenfumanto: ĉ e nf u m a nt o : ĉen.fu.man.to
Ĉengduo: ĉ e ngd u o : ĉen°gdu.o
ĉenhoko: ĉ e nh o k o : ĉen.ho.ko
ĉenhundo: ĉ e nh u nd o : ĉen.hun.do
ĉeni: ĉ e n i : ĉe.ni
ĉenilo: ĉ e n i l o : ĉe.ni.lo
ĉenkanto: ĉ e nk a nt o : ĉen.kan.to
ĉenlabori: ĉ e nl a b o r i : ĉen.la.bo.ri
ĉenletero: ĉ e nl e t e r o : ĉen.le.te.ro
ĉenlinio: ĉ e nl i n i o : ĉen.li.ni.o
ĉenmagazeno: ĉ e nm a g a z e n o : ĉen.ma.ga.ze.no
ĉenmastrumado: ĉ e nm a str u m a d o : ĉen.mas°tru.ma.do
ĉeno: ĉ e n o : ĉe.no
ĉenrado: ĉ e nr a d o : ĉen.ra.do
ĉenreakcio: ĉ e nr e a kc i o : ĉen.re.ak.ci.o
ĉensegilo: ĉ e ns e g i l o : ĉen.se.gi.lo
ĉensiliciato: ĉ e ns i l i c i a t o : ĉen.si.li.ci.a.to
ĉenstablo: ĉ e nst a bl o : ĉen°sta.blo
ĉentono: ĉ e nt o n o : ĉen.to.no
ĉenujo: ĉ e n u j o : ĉe.nu.jo
Ĉeo: ĉ e o : ĉe.o
ĉeorta latero: ĉ e o rt a l a t e r o : ĉe.or.ta.la.te.ro
ĉeorta: ĉ e o rt a : ĉe.or.ta
Ĉerburgo: ĉ e rb u rg o : ĉer.bur.go
ĉerimolibero: ĉ e r i m o l i b e r o : ĉe.ri.mo.li.be.ro
ĉerimolio: ĉ e r i m o l i o : ĉe.ri.mo.li.o
ĉerimoliujo: ĉ e r i m o l i u j o : ĉe.ri.mo.li.u.jo
ĉerizarbo: ĉ e r i z a rb o : ĉe.ri.zar.bo
ĉerizejo: ĉ e r i z e j o : ĉe.ri.ze.jo
ĉerizlaŭro: ĉ e r i zl a ŭr o : ĉe.riz.laŭ.ro
ĉerizo: ĉ e r i z o : ĉe.ri.zo
ĉerizprunuso: ĉ e r i zpr u n u s o : ĉe.riz°pru.nu.so
ĉerizujo: ĉ e r i z u j o : ĉe.ri.zu.jo
ĉerka: ĉ e rk a : ĉer.ka
Ĉerkesio: ĉ e rk e s i o : ĉer.ke.si.o
ĉerkeso: ĉ e rk e s o : ĉer.ke.so
Ĉerkesujo: ĉ e rk e s u j o : ĉer.ke.su.jo
ĉerko: ĉ e rk o : ĉer.ko
ĉerkoveturilo: ĉ e rk o v e t u r i l o : ĉer.ko.ve.tu.ri.lo
ĉerkujo: ĉ e rk u j o : ĉer.ku.jo
ĉernozio: ĉ e rn o z i o : ĉer.no.zi.o
ĉerpado: ĉ e rp a d o : ĉer.pa.do
ĉerpeto: ĉ e rp e t o : ĉer.pe.to
ĉerpi: ĉ e rp i : ĉer.pi
ĉerpilo: ĉ e rp i l o : ĉer.pi.lo
ĉerpo: ĉ e rp o : ĉer.po
ĉervonco: ĉ e rv o nc o : ĉer.von.co
ĉesi: ĉ e s i : ĉe.si
ĉesigi: ĉ e s i g i : ĉe.si.gi
ĉesigo: ĉ e s i g o : ĉe.si.go
ĉesiĝi: ĉ e s i ĝ i : ĉe.si.ĝi
ĉeso: ĉ e s o : ĉe.so
Ĉestro: ĉ e str o : ĉes°tro
ĉetable: ĉ e t a bl e : ĉe.ta.ble
ĉetio: ĉ e t i o : ĉe.ti.o
ĉetniko: ĉ e tn i k o : ĉet.ni.ko
ĉevala: ĉ e v a l a : ĉe.va.la
ĉevalaĉo: ĉ e v a l a ĉ o : ĉe.va.la.ĉo
ĉevalaĵo: ĉ e v a l a ĵ o : ĉe.va.la.ĵo
ĉevalbloko: ĉ e v a lbl o k o : ĉe.val°blo.ko
ĉevalejo: ĉ e v a l e j o : ĉe.va.le.jo
ĉevaleto: ĉ e v a l e t o : ĉe.va.le.to
ĉevalforto: ĉ e v a lf o rt o : ĉe.val.for.to
ĉevalharo: ĉ e v a lh a r o : ĉe.val.ha.ro
ĉevalido: ĉ e v a l i d o : ĉe.va.li.do
ĉevaliro: ĉ e v a l i r o : ĉe.va.li.ro
ĉevalkaŝtanarbo: ĉ e v a lk a ŝt a n a rb o : ĉe.val.kaŝ.ta.nar.bo
ĉevalkaŝtano: ĉ e v a lk a ŝt a n o : ĉe.val.kaŝ.ta.no
ĉevalkaŝtanujo: ĉ e v a lk a ŝt a n u j o : ĉe.val.kaŝ.ta.nu.jo
ĉevalkonkurso: ĉ e v a lk o nk u rs o : ĉe.val.kon.kur.so
ĉevalo: ĉ e v a l o : ĉe.va.lo
ĉevalpiedo: ĉ e v a lp i e d o : ĉe.val.pi.e.do
ĉevalpovo: ĉ e v a lp o v o : ĉe.val.po.vo
ĉevalŝanĝejo: ĉ e v a lŝ a nĝ e j o : ĉe.val.ŝan.ĝe.jo
ĉevalŝanĝo: ĉ e v a lŝ a nĝ o : ĉe.val.ŝan.ĝo
ĉevalviro: ĉ e v a lv i r o : ĉe.val.vi.ro
ĉevalvosto: ĉ e v a lv o st o : ĉe.val.vos.to
Ĉeviota: ĉ e v i o t a : ĉe.vi.o.ta
ĉevioto: ĉ e v i o t o : ĉe.vi.o.to
ĉevoja: ĉ e v o j a : ĉe.vo.ja
ĉevrono: ĉ e vr o n o : ĉev.ro.no
ĉevronumita: ĉ e vr o n u m i t a : ĉev.ro.nu.mi.ta
ĉi-foje: ĉ i f o j e : ĉi.fo.je
ĉi-kune: ĉ i k u n e : ĉi.ku.ne
ĉi-sube desuba: ĉ i s u b e d e s u b a : ĉi.su.be.de.su.ba
ĉi-supre: ĉ i s u pr e : ĉi.su.pre
ĉi-tiea: ĉ i t i e a : ĉi.ti.e.a
ĉia: ĉ i a : ĉi.a
ĉial: ĉ i a l : ĉi.al
ĉiama: ĉ i a m a : ĉi.a.ma
ĉiam: ĉ i a m : ĉi.am
ĉiamulo: ĉ i a m u l o : ĉi.a.mu.lo
ĉiamverda: ĉ i a mv e rd a : ĉi.am.ver.da
ĉiaokaze: ĉ i a o k a z e : ĉi.a.o.ka.ze
ĉiapreze: ĉ i a pr e z e : ĉi.a.pre.ze
ĉiarimede: ĉ i a r i m e d e : ĉi.a.ri.me.de
ĉiaspeca: ĉ i a sp e c a : ĉi.as.pe.ca
ĉibuko: ĉ i b u k o : ĉi.bu.ko
ĉi: ĉ i : ĉi
ĉiĉerono: ĉ i ĉ e r o n o : ĉi.ĉe.ro.no
ĉiea: ĉ i e a : ĉi.e.a
ĉie: ĉ i e : ĉi.e
ĉieesta: ĉ i e e st a : ĉi.e.es.ta
ĉiela ekvatoro: ĉ i e l a e kv a t o r o : ĉi.e.la.ek.va.to.ro
ĉiela horizonto: ĉ i e l a h o r i z o nt o : ĉi.e.la.ho.ri.zon.to
ĉiela poluso: ĉ i e l a p o l u s o : ĉi.e.la.po.lu.so
ĉiela: ĉ i e l a : ĉi.e.la
ĉielano: ĉ i e l a n o : ĉi.e.la.no
ĉielarko: ĉ i e l a rk o : ĉi.e.lar.ko
ĉiel: ĉ i e l : ĉi.el
ĉieleniro: ĉ i e l e n i r o : ĉi.e.le.ni.ro
ĉielfajro: ĉ i e lf a jr o : ĉi.el.faj.ro
ĉieliro: ĉ i e l i r o : ĉi.e.li.ro
ĉielmekaniko: ĉ i e lm e k a n i k o : ĉi.el.me.ka.ni.ko
ĉielo: ĉ i e l o : ĉi.e.lo
ĉielruĝo: ĉ i e lr u ĝ o : ĉi.el.ru.ĝo
ĉielskrapanto: ĉ i e lskr a p a nt o : ĉi.el°skra.pan.to
ĉielulo: ĉ i e l u l o : ĉi.e.lu.lo
ĉies: ĉ i e s : ĉi.es
ĉiesulino: ĉ i e s u l i n o : ĉi.e.su.li.no
ĉiesulo: ĉ i e s u l o : ĉi.e.su.lo
ĉifaĵo: ĉ i f a ĵ o : ĉi.fa.ĵo
ĉifĉafo: ĉ i fĉ a f o : ĉif.ĉa.fo
ĉifi: ĉ i f i : ĉi.fi
ĉiflanke: ĉ i fl a nk e : ĉif.lan.ke
ĉifona: ĉ i f o n a : ĉi.fo.na
ĉifonaĵo: ĉ i f o n a ĵ o : ĉi.fo.na.ĵo
ĉifonaro: ĉ i f o n a r o : ĉi.fo.na.ro
ĉifonfiguro: ĉ i f o nf i g u r o : ĉi.fon.fi.gu.ro
ĉifonisto: ĉ i f o n i st o : ĉi.fo.nis.to
ĉifono: ĉ i f o n o : ĉi.fo.no
ĉifonulo: ĉ i f o n u l o : ĉi.fo.nu.lo
ĉifrado: ĉ i fr a d o : ĉif.ra.do
ĉifraĵo: ĉ i fr a ĵ o : ĉif.ra.ĵo
ĉifri: ĉ i fr i : ĉif.ri
ĉifristo: ĉ i fr i st o : ĉif.ris.to
ĉifro: ĉ i fr o : ĉif.ro
ĉijara: ĉ i j a r a : ĉi.ja.ra
Ĉikago: ĉ i k a g o : ĉi.ka.go
ĉikanema: ĉ i k a n e m a : ĉi.ka.ne.ma
ĉikani: ĉ i k a n i : ĉi.ka.ni
ĉikano: ĉ i k a n o : ĉi.ka.no
ĉiklo: ĉ i kl o : ĉi.klo
ĉiko: ĉ i k o : ĉi.ko
Ĉilia salpetro: ĉ i l i a s a lp e tr o : ĉi.li.a.sal.pe.tro
Ĉilio: ĉ i l i o : ĉi.li.o
ĉilo: ĉ i l o : ĉi.lo
ĉilvaskulo: ĉ i lv a sk u l o : ĉil.vas.ku.lo
Ĉimborazo: ĉ i mb o r a z o : ĉim.bo.ra.zo
ĉimo: ĉ i m o : ĉi.mo
ĉimozino: ĉ i m o z i n o : ĉi.mo.zi.no
ĉimpanzo: ĉ i mp a nz o : ĉim.pan.zo
ĉina inko: ĉ i n a i nk o : ĉi.na.in.ko
ĉina krepo: ĉ i n a kr e p o : ĉi.na.kre.po
ĉina: ĉ i n a : ĉi.na
ĉinaĵo: ĉ i n a ĵ o : ĉi.na.ĵo
ĉinĉilo: ĉ i nĉ i l o : ĉin.ĉi.lo
Ĉingdaŭo: ĉ i ngd a ŭ o : ĉin°gda.ŭo
Ĉinghajo: ĉ i ngh a j o : ĉin°gha.jo
Ĉinia aktinidio: ĉ i n i a a kt i n i d i o : ĉi.ni.a.ak.ti.ni.di.o
Ĉinia astero: ĉ i n i a a st e r o : ĉi.ni.a.as.te.ro
Ĉinia brasiko: ĉ i n i a br a s i k o : ĉi.ni.a.bra.si.ko
Ĉinia cidonio: ĉ i n i a c i d o n i o : ĉi.ni.a.ci.do.ni.o
Ĉinia cinamomo: ĉ i n i a c i n a m o m o : ĉi.ni.a.ci.na.mo.mo
Ĉinia citruso: ĉ i n i a c i tr u s o : ĉi.ni.a.ci.tru.so
Ĉinia dianto: ĉ i n i a d i a nt o : ĉi.ni.a.di.an.to
Ĉinia efedro: ĉ i n i a e f e dr o : ĉi.ni.a.e.fe.dro
Ĉinia fago: ĉ i n i a f a g o : ĉi.ni.a.fa.go
Ĉinia kamelio: ĉ i n i a k a m e l i o : ĉi.ni.a.ka.me.li.o
Ĉinia kastaneo: ĉ i n i a k a st a n e o : ĉi.ni.a.kas.ta.ne.o
Ĉinia korilo: ĉ i n i a k o r i l o : ĉi.ni.a.ko.ri.lo
Ĉinia lariko: ĉ i n i a l a r i k o : ĉi.ni.a.la.ri.ko
Ĉinia liĉio: ĉ i n i a l i ĉ i o : ĉi.ni.a.li.ĉi.o
Ĉinia liriodendro: ĉ i n i a l i r i o d e ndr o : ĉi.ni.a.li.ri.o.den°dro
Ĉinia pino: ĉ i n i a p i n o : ĉi.ni.a.pi.no
Ĉinia pistacio: ĉ i n i a p i st a c i o : ĉi.ni.a.pis.ta.ci.o
Ĉinia primolo: ĉ i n i a pr i m o l o : ĉi.ni.a.pri.mo.lo
Ĉinia rozo: ĉ i n i a r o z o : ĉi.ni.a.ro.zo
Ĉinia siringo: ĉ i n i a s i r i ng o : ĉi.ni.a.si.rin.go
Ĉinio: ĉ i n i o : ĉi.ni.o
ĉino: ĉ i n o : ĉi.no
ĉinologio: ĉ i n o l o g i o : ĉi.no.lo.gi.o
ĉinologo: ĉ i n o l o g o : ĉi.no.lo.go
Ĉinujo: ĉ i n u j o : ĉi.nu.jo
ĉio: ĉ i o : ĉi.o
ĉioma aro: ĉ i o m a a r o : ĉi.o.ma.a.ro
ĉioma: ĉ i o m a : ĉi.o.ma
ĉiomanĝanta: ĉ i o m a nĝ a nt a : ĉi.o.man.ĝan.ta
ĉiom: ĉ i o m : ĉi.om
ĉiomo: ĉ i o m o : ĉi.o.mo
ĉiopova: ĉ i o p o v a : ĉi.o.po.va
ĉioscia: ĉ i o sc i a : ĉi.os.ci.a
ĉioscianta: ĉ i o sc i a nt a : ĉi.os.ci.an.ta
ĉiovendejo: ĉ i o v e nd e j o : ĉi.o.ven.de.jo
ĉipa: ĉ i p a : ĉi.pa
ĉipsoj: ĉ i ps o j : ĉip.soj
ĉireto: ĉ i r e t o : ĉi.re.to
ĉirimeno: ĉ i r i m e n o : ĉi.ri.me.no
ĉirkaŭa: ĉ i rk a ŭ a : ĉir.ka.ŭa
ĉirkaŭaĵo: ĉ i rk a ŭ a ĵ o : ĉir.ka.ŭa.ĵo
ĉirkaŭala: ĉ i rk a ŭ a l a : ĉir.ka.ŭa.la
ĉirkaŭbari: ĉ i rk a ŭb a r i : ĉir.kaŭ.ba.ri
ĉirkaŭ: ĉ i rk a ŭ : ĉir.kaŭ
ĉirkaŭĉizi: ĉ i rk a ŭĉ i z i : ĉir.kaŭ.ĉi.zi
ĉirkaŭe: ĉ i rk a ŭ e : ĉir.ka.ŭe
ĉirkaŭfermi: ĉ i rk a ŭf e rm i : ĉir.kaŭ.fer.mi
ĉirkaŭflatadi: ĉ i rk a ŭfl a t a d i : ĉir.kaŭ°fla.ta.di
ĉirkaŭflirti: ĉ i rk a ŭfl i rt i : ĉir.kaŭ°flir.ti
ĉirkaŭfloro: ĉ i rk a ŭfl o r o : ĉir.kaŭ°flo.ro
ĉirkaŭflugi: ĉ i rk a ŭfl u g i : ĉir.kaŭ°flu.gi
ĉirkaŭfortikaĵo: ĉ i rk a ŭf o rt i k a ĵ o : ĉir.kaŭ.for.ti.ka.ĵo
ĉirkaŭfosaĵo: ĉ i rk a ŭf o s a ĵ o : ĉir.kaŭ.fo.sa.ĵo
ĉirkaŭfrazo: ĉ i rk a ŭfr a z o : ĉir.kaŭ°fra.zo
ĉirkaŭhaki: ĉ i rk a ŭh a k i : ĉir.kaŭ.ha.ki
ĉirkaŭi: ĉ i rk a ŭ i : ĉir.ka.ŭi
ĉirkaŭigi: ĉ i rk a ŭ i g i : ĉir.ka.ŭi.gi
ĉirkaŭiri: ĉ i rk a ŭ i r i : ĉir.ka.ŭi.ri
ĉirkaŭkolo: ĉ i rk a ŭk o l o : ĉir.kaŭ.ko.lo
ĉirkaŭkovri: ĉ i rk a ŭk o vr i : ĉir.kaŭ.kov.ri
ĉirkaŭkradi: ĉ i rk a ŭkr a d i : ĉir.kaŭ°kra.di
ĉirkaŭkreski: ĉ i rk a ŭkr e sk i : ĉir.kaŭ°kres.ki
ĉirkaŭligi: ĉ i rk a ŭl i g i : ĉir.kaŭ.li.gi
ĉirkaŭlimi: ĉ i rk a ŭl i m i : ĉir.kaŭ.li.mi
ĉirkaŭmanĝi: ĉ i rk a ŭm a nĝ i : ĉir.kaŭ.man.ĝi
ĉirkaŭmano: ĉ i rk a ŭm a n o : ĉir.kaŭ.ma.no
ĉirkaŭmezuro: ĉ i rk a ŭm e z u r o : ĉir.kaŭ.me.zu.ro
ĉirkaŭmordi: ĉ i rk a ŭm o rd i : ĉir.kaŭ.mor.di
ĉirkaŭmurigi: ĉ i rk a ŭm u r i g i : ĉir.kaŭ.mu.ri.gi
ĉirkaŭo: ĉ i rk a ŭ o : ĉir.ka.ŭo
ĉirkaŭparolo: ĉ i rk a ŭp a r o l o : ĉir.kaŭ.pa.ro.lo
ĉirkaŭplekti: ĉ i rk a ŭpl e kt i : ĉir.kaŭ°plek.ti
ĉirkaŭpolusa: ĉ i rk a ŭp o l u s a : ĉir.kaŭ.po.lu.sa
ĉirkaŭpremi: ĉ i rk a ŭpr e m i : ĉir.kaŭ°pre.mi
ĉirkaŭpreni: ĉ i rk a ŭpr e n i : ĉir.kaŭ°pre.ni
ĉirkaŭrigardi: ĉ i rk a ŭr i g a rd i : ĉir.kaŭ.ri.gar.di
ĉirkaŭsieĝi: ĉ i rk a ŭs i e ĝ i : ĉir.kaŭ.si.e.ĝi
ĉirkaŭskribi: ĉ i rk a ŭskr i b i : ĉir.kaŭ°skri.bi
ĉirkaŭstreĉi: ĉ i rk a ŭstr e ĉ i : ĉir.kaŭ°stre.ĉi
ĉirkaŭstreki: ĉ i rk a ŭstr e k i : ĉir.kaŭ°stre.ki
ĉirkaŭŝuti: ĉ i rk a ŭŝ u t i : ĉir.kaŭ.ŝu.ti
ĉirkaŭŝvebi: ĉ i rk a ŭŝv e b i : ĉir.kaŭ°ŝve.bi
ĉirkaŭtondi: ĉ i rk a ŭt o nd i : ĉir.kaŭ.ton.di
ĉirkaŭturni: ĉ i rk a ŭt u rn i : ĉir.kaŭ.tur.ni
ĉirkaŭumo: ĉ i rk a ŭ u m o : ĉir.ka.ŭu.mo
ĉirkaŭurbo: ĉ i rk a ŭ u rb o : ĉir.ka.ŭur.bo
ĉirkaŭveturi: ĉ i rk a ŭv e t u r i : ĉir.kaŭ.ve.tu.ri
ĉirkaŭvojo: ĉ i rk a ŭv o j o : ĉir.kaŭ.vo.jo
ĉirkaŭvolvi: ĉ i rk a ŭv o lv i : ĉir.kaŭ.vol.vi
ĉiro: ĉ i r o : ĉi.ro
ĉirpi: ĉ i rp i : ĉir.pi
ĉistero: ĉ i st e r o : ĉis.te.ro
ĉit!: ĉ i t : ĉit
ĉiu: ĉ i u : ĉi.u
ĉiucentjara: ĉ i u c e ntj a r a : ĉi.u.cen°tja.ra
ĉiucentjara: ĉ i u c e ntj a r a : ĉi.u.cen°tja.ra
ĉiudujara: ĉ i u d u j a r a : ĉi.u.du.ja.ra
ĉiuflanke: ĉ i u fl a nk e : ĉi.uf.lan.ke
ĉiufoje: ĉ i u f o j e : ĉi.u.fo.je
ĉiuhoma: ĉ i u h o m a : ĉi.u.ho.ma
ĉiujara: ĉ i u j a r a : ĉi.u.ja.ra
ĉiumomente: ĉ i u m o m e nt e : ĉi.u.mo.men.te
ĉiumonata: ĉ i u m o n a t a : ĉi.u.mo.na.ta
ĉiunokta: ĉ i u n o kt a : ĉi.u.nok.ta
ĉiuokaze: ĉ i u o k a z e : ĉi.u.o.ka.ze
ĉiuriska: ĉ i u r i sk a : ĉi.u.ris.ka
ĉiutaga: ĉ i u t a g a : ĉi.u.ta.ga
ĉiutageco: ĉ i u t a g e c o : ĉi.u.ta.ge.co
ĉiutempe: ĉ i u t e mp e : ĉi.u.tem.pe
ĉiutrijara: ĉ i u tr i j a r a : ĉi.u.tri.ja.ra
ĉiuvespere: ĉ i u v e sp e r e : ĉi.u.ves.pe.re
ĉizado: ĉ i z a d o : ĉi.za.do
ĉizi: ĉ i z i : ĉi.zi
ĉizileto: ĉ i z i l e t o : ĉi.zi.le.to
ĉizilo: ĉ i z i l o : ĉi.zi.lo
ĉizisto: ĉ i z i st o : ĉi.zis.to
ĉizoji: ĉ i z o j i : ĉi.zo.ji
ĉizojo: ĉ i z o j o : ĉi.zo.jo
ĉizsaltulo: ĉ i zs a lt u l o : ĉiz.sal.tu.lo
ĉo: ĉ o : ĉo
ĉokolada: ĉ o k o l a d a : ĉo.ko.la.da
ĉokoladaj lentoj: ĉ o k o l a d a jl e nt o j : ĉo.ko.la.daj.len.toj
ĉokoladaĵo: ĉ o k o l a d a ĵ o : ĉo.ko.la.da.ĵo
ĉokoladisto: ĉ o k o l a d i st o : ĉo.ko.la.dis.to
ĉokolado: ĉ o k o l a d o : ĉo.ko.la.do
ĉokoladujo: ĉ o k o l a d u j o : ĉo.ko.la.du.jo
Ĉongkingo: ĉ o ngk i ng o : ĉon°gkin.go
ĉopero: ĉ o p e r o : ĉo.pe.ro
ĉopsuo: ĉ o ps u o : ĉop.su.o
ĉotedoj: ĉ o t e d o j : ĉo.te.doj
ĉoto: ĉ o t o : ĉo.to
ĉu: ĉ u : ĉu
ĉukkrajono: ĉ u kkr a j o n o : ĉuk°kra.jo.no
ĉuko: ĉ u k o : ĉu.ko
ĉuri: ĉ u r i : ĉu.ri
ĉuro: ĉ u r o : ĉu.ro
ĉurovo: ĉ u r o v o : ĉu.ro.vo
ĉurovoj: ĉ u r o v o j : ĉu.ro.voj
ĉusigno: ĉ u s i gn o : ĉu.sig.no
Ĉuvaŝio: ĉ u v a ŝ i o : ĉu.va.ŝi.o
ĉuvaŝo: ĉ u v a ŝ o : ĉu.va.ŝo
dabi: d a b i : da.bi
dabingo: d a b i ng o : da.bin.go
da: d a : da
Daco: d a c o : da.co
dadaismo: d a d a i sm o : da.da.is.mo
dadaisto: d a d a i st o : da.da.is.to
dafnio: d a fn i o : daf.ni.o
Dafniso: d a fn i s o : daf.ni.so
Dafno: d a fn o : daf.no
dafno: d a fn o : daf.no
dafodilo: d a f o d i l o : da.fo.di.lo
dagerotipio: d a g e r o t i p i o : da.ge.ro.ti.pi.o
dagerotipo: d a g e r o t i p o : da.ge.ro.ti.po
Dagestano: d a g e st a n o : da.ges.ta.no
Dagoberto: d a g o b e rt o : da.go.ber.to
Dahomeo: d a h o m e o : da.ho.me.o
daimia kverko: d a i m i a kv e rk o : da.i.mi.ak.ver.ko
daimio: d a i m i o : da.i.mi.o
dajmonismo: d a jm o n i sm o : daj.mo.nis.mo
dajmono: d a jm o n o : daj.mo.no
Dajreno: d a jr e n o : daj.re.no
Dakaro: d a k a r o : da.ka.ro
Dakio: d a k i o : da.ki.o
dako: d a k o : da.ko
Dako: d a k o : da.ko
Dakoto: d a k o t o : da.ko.to
dakrioadenito: d a kr i o a d e n i t o : da.kri.o.a.de.ni.to
dakriocistito: d a kr i o c i st i t o : da.kri.o.cis.ti.to
dakriocisto: d a kr i o c i st o : da.kri.o.cis.to
daktila feniko: d a kt i l a f e n i k o : dak.ti.la.fe.ni.ko
daktila: d a kt i l a : dak.ti.la
daktilarbo: d a kt i l a rb o : dak.ti.lar.bo
daktiliso: d a kt i l i s o : dak.ti.li.so
daktilo: d a kt i l o : dak.ti.lo
daktilografi: d a kt i l o gr a f i : dak.ti.lo.gra.fi
daktilopalmo: d a kt i l o p a lm o : dak.ti.lo.pal.mo
daktilopalmo: d a kt i l o p a lm o : dak.ti.lo.pal.mo
daktiloskopio: d a kt i l o sk o p i o : dak.ti.los.ko.pi.o
daktilpalmo: d a kt i lp a lm o : dak.til.pal.mo
daktilujo: d a kt i l u j o : dak.ti.lu.jo
Dalai-lamao: d a l a i l a m a o : da.la.i.la.ma.o
dalbergio: d a lb e rg i o : dal.ber.gi.o
dalio: d a l i o : da.li.o
dalmatiko: d a lm a t i k o : dal.ma.ti.ko
Dalmatio: d a lm a t i o : dal.ma.ti.o
dalmato: d a lm a t o : dal.ma.to
Dalmatujo: d a lm a t u j o : dal.ma.tu.jo
daltonismo: d a lt o n i sm o : dal.to.nis.mo
daltonismulo: d a lt o n i sm u l o : dal.to.nis.mu.lo
damaĝi: d a m a ĝ i : da.ma.ĝi
damaĝo: d a m a ĝ o : da.ma.ĝo
damao: d a m a o : da.ma.o
damaro: d a m a r o : da.ma.ro
Damaska rozo: d a m a sk a r o z o : da.mas.ka.ro.zo
Damaskano: d a m a sk a n o : da.mas.ka.no
damaskeni: d a m a sk e n i : da.mas.ke.ni
damaski: d a m a sk i : da.mas.ki
Damasko: d a m a sk o : da.mas.ko
damasko: d a m a sk o : da.mas.ko
damcervo: d a mc e rv o : dam.cer.vo
Damiano: d a m i a n o : da.mi.a.no
damigi: d a m i g i : da.mi.gi
damludo: d a ml u d o : dam.lu.do
dammantelo: d a mm a nt e l o : dam.man.te.lo
damne: d a mn e : dam.ne
damni: d a mn i : dam.ni
damno: d a mn o : dam.no
damo: d a m o : da.mo
damoj: d a m o j : da.moj
Damoklo: d a m o kl o : da.mo.klo
dampeco: d a mp e c o : dam.pe.co
dampi: d a mp i : dam.pi
dampilo: d a mp i l o : dam.pi.lo
Danae: d a n a e : da.na.e
Danaidinoj: d a n a i d i n o j : da.na.i.di.noj
Danaidoj: d a n a i d o j : da.na.i.doj
Danao: d a n a o : da.na.o
dancado: d a nc a d o : dan.ca.do
dancarto: d a nc a rt o : dan.car.to
dancejo: d a nc e j o : dan.ce.jo
danci: d a nc i : dan.ci
dancigi: d a nc i g i : dan.ci.gi
Dancigo: d a nc i g o : dan.ci.go
dancistino: d a nc i st i n o : dan.cis.ti.no
dancisto: d a nc i st o : dan.cis.to
dancmuziko: d a ncm u z i k o : dan°cmu.zi.ko
danco: d a nc o : dan.co
dancopaŝo: d a nc o p a ŝ o : dan.co.pa.ŝo
dandado: d a nd a d o : dan.da.do
dandi: d a nd i : dan.di
dandismo: d a nd i sm o : dan.dis.mo
dando: d a nd o : dan.do
danĝera: d a nĝ e r a : dan.ĝe.ra
danĝere: d a nĝ e r e : dan.ĝe.re
danĝereco: d a nĝ e r e c o : dan.ĝe.re.co
danĝeri: d a nĝ e r i : dan.ĝe.ri
danĝero: d a nĝ e r o : dan.ĝe.ro
danhundo: d a nh u nd o : dan.hun.do
Danielo: d a n i e l o : da.ni.e.lo
Danio: d a n i o : da.ni.o
dank' al: d a nk a l : dan.kal
danka: d a nk a : dan.ka
danke: d a nk e : dan.ke
dankema: d a nk e m a : dan.ke.ma
danki: d a nk i : dan.ki
dankinda: d a nk i nd a : dan.kin.da
danko: d a nk o : dan.ko
dankokanto: d a nk o k a nt o : dan.ko.kan.to
Danlando: d a nl a nd o : dan.lan.do
dano: d a n o : da.no
Danteca: d a nt e c a : dan.te.ca
Danteska: d a nt e sk a : dan.tes.ka
Danto: d a nt o : dan.to
Danubo: d a n u b o : da.nu.bo
Danujo: d a n u j o : da.nu.jo
Dardaneloj: d a rd a n e l o j : dar.da.ne.loj
Dario: d a r i o : da.ri.o
dariolo: d a r i o l o : da.ri.o.lo
darkemono: d a rk e m o n o : dar.ke.mo.no
darmo: d a rm o : dar.mo
dartro: d a rtr o : dar°tro
darvinismo: d a rv i n i sm o : dar.vi.nis.mo
Darvino: d a rv i n o : dar.vi.no
datado: d a t a d o : da.ta.do
datenaranĝo: d a t e n a r a nĝ o : da.te.na.ran.ĝo
datenaro: d a t e n a r o : da.te.na.ro
datenbanko: d a t e nb a nk o : da.ten.ban.ko
datenbazo: d a t e nb a z o : da.ten.ba.zo
datendisko: d a t e nd i sk o : da.ten.dis.ko
dateningo: d a t e n i ng o : da.te.nin.go
dateno: d a t e n o : da.te.no
datenopo: d a t e n o p o : da.te.no.po
datenportilo: d a t e np o rt i l o : da.ten.por.ti.lo
datenprogramo: d a t e npr o gr a m o : da.ten°pro.gra.mo
datenspeco: d a t e nsp e c o : da.ten°spe.co
datenstrukturo: d a t e nstr u kt u r o : da.ten°struk.tu.ro
datentraktilo: d a t e ntr a kt i l o : da.ten°trak.ti.lo
dateraro: d a t e r a r o : da.te.ra.ro
datfalo: d a tf a l o : dat.fa.lo
dati: d a t i : da.ti
datiĝi: d a t i ĝ i : da.ti.ĝi
dativo: d a t i v o : da.ti.vo
dato: d a t o : da.to
datreveno: d a tr e v e n o : da.tre.ve.no
datstampilo: d a tst a mp i l o : dat°stam.pi.lo
datumi: d a t u m i : da.tu.mi
datumo: d a t u m o : da.tu.mo
datumo: d a t u m o : da.tu.mo
daturo: d a t u r o : da.tu.ro
daŭbo: d a ŭb o : daŭ.bo
Daŭfenio: d a ŭf e n i o : daŭ.fe.ni.o
Daŭfenlando: d a ŭf e nl a nd o : daŭ.fen.lan.do
daŭfeno: d a ŭf e n o : daŭ.fe.no
Daŭho: d a ŭh o : daŭ.ho
daŭko: d a ŭk o : daŭ.ko
daŭo: d a ŭ o : da.ŭo
daŭra: d a ŭr a : daŭ.ra
daŭrado: d a ŭr a d o : daŭ.ra.do
daŭrafolia: d a ŭr a f o l i a : daŭ.ra.fo.li.a
daŭre: d a ŭr e : daŭ.re
daŭrema: d a ŭr e m a : daŭ.re.ma
daŭri: d a ŭr i : daŭ.ri
daŭrigebla disvolvo: d a ŭr i g e bl a d i sv o lv o : daŭ.ri.ge.bla.dis.vol.vo
daŭrigi: d a ŭr i g i : daŭ.ri.gi
daŭrigo: d a ŭr i g o : daŭ.ri.go
daŭro: d a ŭr o : daŭ.ro
davalio: d a v a l i o : da.va.li.o
Davido: d a v i d o : da.vi.do
davito: d a v i t o : da.vi.to
dazipedoj: d a z i p e d o j : da.zi.pe.doj
dazipo: d a z i p o : da.zi.po
dazipodedoj: d a z i p o d e d o j : da.zi.po.de.doj
dazipodo: d a z i p o d o : da.zi.po.do
de mezulo: d e m e z u l o : de.me.zu.lo
de post: d e p o st : de.post
deadmoni: d e a dm o n i : de.ad.mo.ni
deankriĝi: d e a nkr i ĝ i : de.an°kri.ĝi
deapartiĝi: d e a p a rt i ĝ i : de.a.par.ti.ĝi
debari: d e b a r i : de.ba.ri
debati: d e b a t i : de.ba.ti
debati: d e b a t i : de.ba.ti
debato: d e b a t o : de.ba.to
debeti: d e b e t i : de.be.ti
debeto: d e b e t o : de.be.to
debila: d e b i l a : de.bi.la
debileco: d e b i l e c o : de.bi.le.co
debiliga: d e b i l i g a : de.bi.li.ga
debitejo: d e b i t e j o : de.bi.te.jo
debiti: d e b i t i : de.bi.ti
debito: d e b i t o : de.bi.to
debitoro: d e b i t o r o : de.bi.to.ro
Debora: d e b o r a : de.bo.ra
debranĉigi: d e br a nĉ i g i : de.bran.ĉi.gi
debrulaĵo: d e br u l a ĵ o : de.bru.la.ĵo
debuti: d e b u t i : de.bu.ti
de: d e : de
deca: d e c a : de.ca
dece: d e c e : de.ce
Decembristo: d e c e mbr i st o : de.cem°bris.to
Decembro: d e c e mbr o : de.cem°bro
decemviro: d e c e mv i r o : de.cem.vi.ro
decentra forto: d e c e ntr a f o rt o : de.cen°tra.for.to
decentra infloresko: d e c e ntr a i nfl o r e sk o : de.cen°tra.in°flo.res.ko
decentra: d e c e ntr a : de.cen°tra
decibelo: d e c i b e l o : de.ci.be.lo
deci: d e c i : de.ci
decida: d e c i d a : de.ci.da
decidebla: d e c i d e bl a : de.ci.de.bla
decideco: d e c i d e c o : de.ci.de.co
decidema: d e c i d e m a : de.ci.de.ma
decidi: d e c i d i : de.ci.di
decidigi: d e c i d i g i : de.ci.di.gi
decidiĝi: d e c i d i ĝ i : de.ci.di.ĝi
decido: d e c i d o : de.ci.do
decidua: d e c i d u a : de.ci.du.a
deciduo: d e c i d u o : de.ci.du.o
decigramo: d e c i gr a m o : de.ci.gra.mo
decilitro: d e c i l i tr o : de.ci.li.tro
decimala komo: d e c i m a l a k o m o : de.ci.ma.la.ko.mo
decimala punkto: d e c i m a l a p u nkt o : de.ci.ma.la.pun°kto
decimala sistemo: d e c i m a l a s i st e m o : de.ci.ma.la.sis.te.mo
decimala: d e c i m a l a : de.ci.ma.la
decimalo: d e c i m a l o : de.ci.ma.lo
decimetro: d e c i m e tr o : de.ci.me.tro
decintri: d e c i ntr i : de.cin°tri
deco: d e c o : de.co
deĉenigi: d e ĉ e n i g i : de.ĉe.ni.gi
deĉerpi: d e ĉ e rp i : de.ĉer.pi
deĉevaligi: d e ĉ e v a l i g i : de.ĉe.va.li.gi
deĉevaliĝi: d e ĉ e v a l i ĝ i : de.ĉe.va.li.ĝi
deĉifrado: d e ĉ i fr a d o : de.ĉif.ra.do
deĉifri: d e ĉ i fr i : de.ĉif.ri
Dedalo: d e d a l o : de.da.lo
dedekstra: d e d e kstr a : de.dek°stra
dediĉi: d e d i ĉ i : de.di.ĉi
dediĉletero: d e d i ĉl e t e r o : de.diĉ.le.te.ro
dediĉo: d e d i ĉ o : de.di.ĉo
dedukti: d e d u kt i : de.duk.ti
dedukto: d e d u kt o : de.duk.to
defalaĵo: d e f a l a ĵ o : de.fa.la.ĵo
defalema: d e f a l e m a : de.fa.le.ma
defali: d e f a l i : de.fa.li
defalo: d e f a l o : de.fa.lo
defaziĝo: d e f a z i ĝ o : de.fa.zi.ĝo
defenda: d e f e nd a : de.fen.da
defendanto: d e f e nd a nt o : de.fen.dan.to
defendi: d e f e nd i : de.fen.di
defendo: d e f e nd o : de.fen.do
defensejo: d e f e ns e j o : de.fen.se.jo
defensi: d e f e ns i : de.fen.si
defensivo: d e f e ns i v o : de.fen.si.vo
defeti: d e f e t i : de.fe.ti
defetismo: d e f e t i sm o : de.fe.tis.mo
defetisto: d e f e t i st o : de.fe.tis.to
deficita: d e f i c i t a : de.fi.ci.ta
deficito: d e f i c i t o : de.fi.ci.to
defii: d e f i i : de.fi.i
defilado: d e f i l a d o : de.fi.la.do
defilejo: d e f i l e j o : de.fi.le.jo
defili: d e f i l i : de.fi.li
defilo: d e f i l o : de.fi.lo
definitiva: d e f i n i t i v a : de.fi.ni.ti.va
defio: d e f i o : de.fi.o
deflacii: d e fl a c i i : def.la.ci.i
deflacio: d e fl a c i o : def.la.ci.o
deflagro: d e fl a gr o : def.la.gro
deflankiĝi: d e fl a nk i ĝ i : def.lan.ki.ĝi
defleksiĝo: d e fl e ks i ĝ o : def.lek.si.ĝo
deflori: d e fl o r i : def.lo.ri
deflugi: d e fl u g i : def.lu.gi
deflui: d e fl u i : def.lu.i
defluilo: d e fl u i l o : def.lu.i.lo
deformebla: d e f o rm e bl a : de.for.me.bla
deformi: d e f o rm i : de.for.mi
defraŭdi: d e fr a ŭd i : def.raŭ.di
defraŭdi: d e fr a ŭd i : def.raŭ.di
defroti: d e fr o t i : def.ro.ti
degelaĵo: d e g e l a ĵ o : de.ge.la.ĵo
degeli: d e g e l i : de.ge.li
degeligi: d e g e l i g i : de.ge.li.gi
degelo: d e g e l o : de.ge.lo
degenera: d e g e n e r a : de.ge.ne.ra
degenerado: d e g e n e r a d o : de.ge.ne.ra.do
degeneraĵo: d e g e n e r a ĵ o : de.ge.ne.ra.ĵo
degeneri: d e g e n e r i : de.ge.ne.ri
degenero: d e g e n e r o : de.ge.ne.ro
degliti: d e gl i t i : de.gli.ti
degni: d e gn i : deg.ni
degradado: d e gr a d a d o : de.gra.da.do
degradi: d e gr a d i : de.gra.di
degradiĝi: d e gr a d i ĝ i : de.gra.di.ĝi
degrati: d e gr a t i : de.gra.ti
degutadi: d e g u t a d i : de.gu.ta.di
degutigi: d e g u t i g i : de.gu.ti.gi
degutigilo: d e g u t i g i l o : de.gu.ti.gi.lo
dehaki: d e h a k i : de.ha.ki
dehidratigi: d e h i dr a t i g i : de.hi.dra.ti.gi
dehiskado: d e h i sk a d o : de.his.ka.do
dehiski: d e h i sk i : de.his.ki
dehisko: d e h i sk o : de.his.ko
deigi: d e i g i : de.i.gi
deiĝi: d e i ĝ i : de.i.ĝi
deikto: d e i kt o : de.ik.to
deiri: d e i r i : de.i.ri
deirpunkto: d e i rp u nkt o : de.ir.pun°kto
deirpunkto: d e i rp u nkt o : de.ir.pun°kto
deismo: d e i sm o : de.is.mo
deisto: d e i st o : de.is.to
Dejanira: d e j a n i r a : de.ja.ni.ra
dejo: d e j o : de.jo
deĵeti: d e ĵ e t i : de.ĵe.ti
deĵorejo: d e ĵ o r e j o : de.ĵo.re.jo
deĵori: d e ĵ o r i : de.ĵo.ri
deĵoro: d e ĵ o r o : de.ĵo.ro
deĵorŝanĝo: d e ĵ o rŝ a nĝ o : de.ĵor.ŝan.ĝo
dek du: d e kd u : dek.du
deka: d e k a : de.ka
dekadenci: d e k a d e nc i : de.ka.den.ci
dekadenco: d e k a d e nc o : de.ka.den.co
dekado: d e k a d o : de.ka.do
dekalciiĝi: d e k a lc i i ĝ i : de.kal.ci.i.ĝi
dekalino: d e k a l i n o : de.ka.li.no
dekalitro: d e k a l i tr o : de.ka.li.tro
dekalkiĝi: d e k a lk i ĝ i : de.kal.ki.ĝi
dekalkuli: d e k a lk u l i : de.kal.ku.li
dekalogo: d e k a l o g o : de.ka.lo.go
Dekamerono: d e k a m e r o n o : de.ka.me.ro.no
dekaneco: d e k a n e c o : de.ka.ne.co
dekanejo: d e k a n e j o : de.ka.ne.jo
Dekano: d e k a n o : de.ka.no
dekano: d e k a n o : de.ka.no
dekanti: d e k a nt i : de.kan.ti
dekantkorbo: d e k a ntk o rb o : de.kan°tkor.bo
dekapodoj: d e k a p o d o j : de.ka.po.doj
Dekapolo: d e k a p o l o : de.ka.po.lo
dekati: d e k a t i : de.ka.ti
dekatlono: d e k a tl o n o : de.ka.tlo.no
dekbaza logaritmo: d e kb a z a l o g a r i tm o : dek.ba.za.lo.ga.rit.mo
dek: d e k : dek
dekdua: d e kd u a : dek.du.a
dekduo: d e kd u o : dek.du.o
dekestro: d e k e str o : de.kes°tro
dekfoje: d e kf o j e : dek.fo.je
dekilo: d e k i l o : de.ki.lo
Dekkano: d e kk a n o : dek.ka.no
dekkornulo: d e kk o rn u l o : dek.kor.nu.lo
deklamado: d e kl a m a d o : de.kla.ma.do
deklami: d e kl a m i : de.kla.mi
deklamo: d e kl a m o : de.kla.mo
deklaracio: d e kl a r a c i o : de.kla.ra.ci.o
deklari: d e kl a r i : de.kla.ri
deklaro: d e kl a r o : de.kla.ro
deklinacii: d e kl i n a c i i : de.kli.na.ci.i
deklinacio: d e kl i n a c i o : de.kli.na.ci.o
deklini: d e kl i n i : de.kli.ni
dekliniĝi: d e kl i n i ĝ i : de.kli.ni.ĝi
dekliniĝo: d e kl i n i ĝ o : de.kli.ni.ĝo
dekliva: d e kl i v a : de.kli.va
deklivaĵo: d e kl i v a ĵ o : de.kli.va.ĵo
deklivecindikilo: d e kl i v e c i nd i k i l o : de.kli.ve.cin.di.ki.lo
dekliveco: d e kl i v e c o : de.kli.ve.co
deklivi: d e kl i v i : de.kli.vi
deklivo: d e kl i v o : de.kli.vo
dekobla: d e k o bl a : de.ko.bla
deko: d e k o : de.ko
dekoktaĵo: d e k o kt a ĵ o : de.kok.ta.ĵo
dekokti: d e k o kt i : de.kok.ti
dekoltaĵo: d e k o lt a ĵ o : de.kol.ta.ĵo
dekolti: d e k o lt i : de.kol.ti
dekonaĵo: d e k o n a ĵ o : de.ko.na.ĵo
dekonduki: d e k o nd u k i : de.kon.du.ki
dekono: d e k o n o : de.ko.no
dekontrahiĝo: d e k o ntr a h i ĝ o : de.kon°tra.hi.ĝo
dekopo: d e k o p o : de.ko.po
dekoracii: d e k o r a c i i : de.ko.ra.ci.i
dekoraciisto: d e k o r a c i i st o : de.ko.ra.ci.is.to
dekoracio: d e k o r a c i o : de.ko.ra.ci.o
dekoraciriĉa: d e k o r a c i r i ĉ a : de.ko.ra.ci.ri.ĉa
dekoraciŝanĝo: d e k o r a c i ŝ a nĝ o : de.ko.ra.ci.ŝan.ĝo
dekori: d e k o r i : de.ko.ri
dekoro: d e k o r o : de.ko.ro
dekpieduloj: d e kp i e d u l o j : dek.pi.e.du.loj
dekradi: d e kr a d i : de.kra.di
dekrementi: d e kr e m e nt i : de.kre.men.ti
dekremento: d e kr e m e nt o : de.kre.men.to
dekremento: d e kr e m e nt o : de.kre.men.to
dekreti: d e kr e t i : de.kre.ti
dekreto: d e kr e t o : de.kre.to
dekroĉi: d e kr o ĉ i : de.kro.ĉi
dekrucigo: d e kr u c i g o : de.kru.ci.go
dekstra: d e kstr a : dek°stra
dekstramana: d e kstr a m a n a : dek°stra.ma.na
dekstramanulo: d e kstr a m a n u l o : dek°stra.ma.nu.lo
dekstrarandigi: d e kstr a r a nd i g i : dek°stra.ran.di.gi
dekstre: d e kstr e : dek°stre
dekstren: d e kstr e n : dek°stren
dekstrenĝira: d e kstr e nĝ i r a : dek°stren.ĝi.ra
dekstrenvolviĝa: d e kstr e nv o lv i ĝ a : dek°stren.vol.vi.ĝa
dekstrigi: d e kstr i g i : dek°stri.gi
dekstrino: d e kstr i n o : dek°stri.no
dekstro: d e kstr o : dek°stro
dekstrularo: d e kstr u l a r o : dek°stru.la.ro
dekstrulo: d e kstr u l o : dek°stru.lo
dekstruma: d e kstr u m a : dek°stru.ma
dekubito: d e k u b i t o : de.ku.bi.to
dekuma kodo: d e k u m a k o d o : de.ku.ma.ko.do
dekuma: d e k u m a : de.ku.ma
dekumi: d e k u m i : de.ku.mi
dekura: d e k u r a : de.ku.ra
dekutimigi: d e k u t i m i g i : de.ku.ti.mi.gi
dekutimiĝi: d e k u t i m i ĝ i : de.ku.ti.mi.ĝi
dekverso: d e kv e rs o : dek.ver.so
delasi: d e l a s i : de.la.si
Delavario: d e l a v a r i o : de.la.va.ri.o
Delavaro: d e l a v a r o : de.la.va.ro
delegacio: d e l e g a c i o : de.le.ga.ci.o
delegi: d e l e g i : de.le.gi
delegitaro: d e l e g i t a r o : de.le.gi.ta.ro
delegito: d e l e g i t o : de.le.gi.to
delekti: d e l e kt i : de.lek.ti
delektiĝi: d e l e kt i ĝ i : de.lek.ti.ĝi
delektinda: d e l e kt i nd a : de.lek.tin.da
delevi: d e l e v i : de.le.vi
Delfeno: d e lf e n o : del.fe.no
delfeno: d e lf e n o : del.fe.no
delfinio: d e lf i n i o : del.fi.ni.o
Delfo: d e lf o : del.fo
Delfoj: d e lf o j : del.foj
delftaĵo: d e lft a ĵ o : del°fta.ĵo
Delfto: d e lft o : del°fto
Delhio: d e lh i o : del.hi.o
deliberiĝi: d e l i b e r i ĝ i : de.li.be.ri.ĝi
delica: d e l i c a : de.li.ca
delico: d e l i c o : de.li.co
delikata: d e l i k a t a : de.li.ka.ta
delikataĵo: d e l i k a t a ĵ o : de.li.ka.ta.ĵo
delikateco: d e l i k a t e c o : de.li.ka.te.co
delikatsenta: d e l i k a ts e nt a : de.li.kat.sen.ta
deliktinto: d e l i kt i nt o : de.lik.tin.to
delikto: d e l i kt o : de.lik.to
delikveska: d e l i kv e sk a : de.lik.ves.ka
Delila: d e l i l a : de.li.la
delira: d e l i r a : de.li.ra
deliraĵo: d e l i r a ĵ o : de.li.ra.ĵo
deliri: d e l i r i : de.li.ri
deliro: d e l i r o : de.li.ro
delkredero: d e lkr e d e r o : del°kre.de.ro
delogi: d e l o g i : de.lo.gi
deloki: d e l o k i : de.lo.ki
delokigo de broso: d e l o k i g o d e br o s o : de.lo.ki.go.de.bro.so
delokiĝo: d e l o k i ĝ o : de.lo.ki.ĝo
deloniko: d e l o n i k o : de.lo.ni.ko
Deloso: d e l o s o : de.lo.so
delta: d e lt a : del.ta
deltametalo: d e lt a m e t a l o : del.ta.me.ta.lo
deltaplano: d e lt a pl a n o : del.ta.pla.no
delto: d e lt o : del.to
deltoforma: d e lt o f o rm a : del.to.for.ma
deltoido: d e lt o i d o : del.to.i.do
demagogeco: d e m a g o g e c o : de.ma.go.ge.co
demagogio: d e m a g o g i o : de.ma.go.gi.o
demagogo: d e m a g o g o : de.ma.go.go
demamigi: d e m a m i g i : de.ma.mi.gi
demanda: d e m a nd a : de.man.da
demandado: d e m a nd a d o : de.man.da.do
demandaro: d e m a nd a r o : de.man.da.ro
demandema: d e m a nd e m a : de.man.de.ma
demandi: d e m a nd i : de.man.di
demando: d e m a nd o : de.man.do
demandosigno: d e m a nd o s i gn o : de.man.do.sig.no
demarkacio: d e m a rk a c i o : de.mar.ka.ci.o
demarŝo: d e m a rŝ o : de.mar.ŝo
demenco: d e m e nc o : de.men.co
demenculo: d e m e nc u l o : de.men.cu.lo
dementi: d e m e nt i : de.men.ti
demetado: d e m e t a d o : de.me.ta.do
demetaĵo: d e m e t a ĵ o : de.me.ta.ĵo
Demeter: d e m e t e r : de.me.ter
demeti: d e m e t i : de.me.ti
demetiĝi: d e m e t i ĝ i : de.me.ti.ĝi
demeto: d e m e t o : de.me.to
Demetrio: d e m e tr i o : de.me.tri.o
demimondo: d e m i m o nd o : de.mi.mon.do
demisii: d e m i s i i : de.mi.si.i
demiurgo: d e m i u rg o : de.mi.ur.go
demodekso: d e m o d e ks o : de.mo.dek.so
demodeksozo: d e m o d e ks o z o : de.mo.dek.so.zo
demografia piramido: d e m o gr a f i a p i r a m i d o : de.mo.gra.fi.a.pi.ra.mi.do
demografio: d e m o gr a f i o : de.mo.gra.fi.o
demografo: d e m o gr a f o : de.mo.gra.fo
demokrata: d e m o kr a t a : de.mo.kra.ta
demokrataro: d e m o kr a t a r o : de.mo.kra.ta.ro
demokrateco: d e m o kr a t e c o : de.mo.kra.te.co
Demokratia Respubliko Kongo: d e m o kr a t i a r e sp u bl i k o k o ng o : de.mo.kra.ti.a.res.pu.bli.ko.kon.go
demokratia: d e m o kr a t i a : de.mo.kra.ti.a
demokratio: d e m o kr a t i o : de.mo.kra.ti.o
demokrato: d e m o kr a t o : de.mo.kra.to
Demokrito: d e m o kr i t o : de.mo.kri.to
demona: d e m o n a : de.mo.na
demonhavanto: d e m o nh a v a nt o : de.mon.ha.van.to
demonismo: d e m o n i sm o : de.mo.nis.mo
demono: d e m o n o : de.mo.no
demonologio: d e m o n o l o g i o : de.mo.no.lo.gi.o
demonomanio: d e m o n o m a n i o : de.mo.no.ma.ni.o
demonstracio: d e m o nstr a c i o : de.mon°stra.ci.o
demonstrado: d e m o nstr a d o : de.mon°stra.do
demonstrativa: d e m o nstr a t i v a : de.mon°stra.ti.va
demonstrativo: d e m o nstr a t i v o : de.mon°stra.ti.vo
demonstrebla: d e m o nstr e bl a : de.mon°stre.bla
demonstri: d e m o nstr i : de.mon°stri
demonstristo: d e m o nstr i st o : de.mon°stris.to
demonstro: d e m o nstr o : de.mon°stro
demoralizi: d e m o r a l i z i : de.mo.ra.li.zi
demordi: d e m o rd i : de.mor.di
demorfinizo: d e m o rf i n i z o : de.mor.fi.ni.zo
Demosteno: d e m o st e n o : de.mos.te.no
demotika: d e m o t i k a : de.mo.ti.ka
denaro: d e n a r o : de.na.ro
denaska: d e n a sk a : de.nas.ka
denaskiĝa: d e n a sk i ĝ a : de.nas.ki.ĝa
denature: d e n a t u r e : de.na.tu.re
denaturiganto: d e n a t u r i g a nt o : de.na.tu.ri.gan.to
denaturigi: d e n a t u r i g i : de.na.tu.ri.gi
dendrito: d e ndr i t o : den°dri.to
dendrokronologio: d e ndr o kr o n o l o g i o : den°dro.kro.no.lo.gi.o
dendrokronologo: d e ndr o kr o n o l o g o : den°dro.kro.no.lo.go
dendrolago: d e ndr o l a g o : den°dro.la.go
dendrologio: d e ndr o l o g i o : den°dro.lo.gi.o
Denebo: d e n e b o : de.ne.bo
dengo: d e ng o : den.go
Denizo: d e n i z o : de.ni.zo
denominatoro: d e n o m i n a t o r o : de.no.mi.na.to.ro
denotacio: d e n o t a c i o : de.no.ta.ci.o
denove: d e n o v e : de.no.ve
densa: d e ns a : den.sa
densaĵo: d e ns a ĵ o : den.sa.ĵo
dense: d e ns e : den.se
denseco: d e ns e c o : den.se.co
densejo: d e ns e j o : den.se.jo
densigi: d e ns i g i : den.si.gi
densigilo: d e ns i g i l o : den.si.gi.lo
densiĝi: d e ns i ĝ i : den.si.ĝi
denskorpa: d e nsk o rp a : den°skor.pa
denso: d e ns o : den.so
densometrio: d e ns o m e tr i o : den.so.me.tri.o
densometro: d e ns o m e tr o : den.so.me.tro
denstetio: d e nst e t i o : den°ste.ti.o
denta junto: d e nt a j u nt o : den.ta.jun.to
denta kverko: d e nt a kv e rk o : den.tak.ver.ko
denta: d e nt a : den.ta
dentaĵo: d e nt a ĵ o : den.ta.ĵo
dentalo: d e nt a l o : den.ta.lo
dentalveol-sono: d e nt a lv e o ls o n o : den.tal.ve.ol.so.no
dentaro: d e nt a r o : den.ta.ro
dentbirdoj: d e ntb i rd o j : den°tbir.doj
dentcetacoj: d e ntc e t a c o j : den°tce.ta.coj
dentego: d e nt e g o : den.te.go
denteto: d e nt e t o : den.te.to
denti: d e nt i : den.ti
dentingo: d e nt i ng o : den.tin.go
dentino: d e nt i n o : den.ti.no
dentistarto: d e nt i st a rt o : den.tis.tar.to
dentisto: d e nt i st o : den.tis.to
dentizi: d e nt i z i : den.ti.zi
dentizilo: d e nt i z i l o : den.ti.zi.lo
dentobreĉa: d e nt o br e ĉ a : den.to.bre.ĉa
dentobreĉa: d e nt o br e ĉ a : den.to.bre.ĉa
dentobroso: d e nt o br o s o : den.to.bro.so
dento: d e nt o : den.to
dentoj: d e nt o j : den.toj
dentokarno: d e nt o k a rn o : den.to.kar.no
dentopasto: d e nt o p a st o : den.to.pas.to
dentopikilo: d e nt o p i k i l o : den.to.pi.ki.lo
dentopuŝi: d e nt o p u ŝ i : den.to.pu.ŝi
dentornamo: d e nt o rn a m o : den.tor.na.mo
dentoskrapuloj: d e nt o skr a p u l o j : den.tos°kra.pu.loj
dentosono: d e nt o s o n o : den.to.so.no
dentostango: d e nt o st a ng o : den.tos.tan.go
dentotirilo: d e nt o t i r i l o : den.to.ti.ri.lo
dentpinglo: d e ntp i ngl o : den°tpin°glo
dentrado: d e ntr a d o : den°tra.do
dentrelo: d e ntr e l o : den°tre.lo
dentumita: d e nt u m i t a : den.tu.mi.ta
dentumo: d e nt u m o : den.tu.mo
dentvica: d e ntv i c a : den°tvi.ca
denuncanto: d e n u nc a nt o : de.nun.can.to
denunci: d e n u nc i : de.nun.ci
denuncisto: d e n u nc i st o : de.nun.cis.to
denunco: d e n u nc o : de.nun.co
deodaro: d e o d a r o : de.o.da.ro
deoksiozo: d e o ks i o z o : de.ok.si.o.zo
deoksiribonuklea acido: d e o ks i r i b o n u kl e a a c i d o : de.ok.si.ri.bo.nu.kle.a.a.ci.do
deoksiribozo: d e o ks i r i b o z o : de.ok.si.ri.bo.zo
deontologia: d e o nt o l o g i a : de.on.to.lo.gi.a
deontologio: d e o nt o l o g i o : de.on.to.lo.gi.o
depafi: d e p a f i : de.pa.fi
depago: d e p a g o : de.pa.go
departemento: d e p a rt e m e nt o : de.par.te.men.to
dependa: d e p e nd a : de.pen.da
dependaĵo: d e p e nd a ĵ o : de.pen.da.ĵo
depende de: d e p e nd e d e : de.pen.de.de
dependeco: d e p e nd e c o : de.pen.de.co
dependi: d e p e nd i : de.pen.di
dependi: d e p e nd i : de.pen.di
depeŝi: d e p e ŝ i : de.pe.ŝi
depeŝo: d e p e ŝ o : de.pe.ŝo
deploji: d e pl o j i : de.plo.ji
deponaĵo: d e p o n a ĵ o : de.po.na.ĵo
deponanto: d e p o n a nt o : de.po.nan.to
deponatesto: d e p o n a t e st o : de.po.na.tes.to
deponbanko: d e p o nb a nk o : de.pon.ban.ko
deponejo: d e p o n e j o : de.po.ne.jo
deponi: d e p o n i : de.po.ni
deponitaĵo: d e p o n i t a ĵ o : de.po.ni.ta.ĵo
deponprenanto: d e p o npr e n a nt o : de.pon°pre.nan.to
deponprenanto: d e p o npr e n a nt o : de.pon°pre.nan.to
deporti: d e p o rt i : de.por.ti
depost: d e p o st : de.post
depostuli: d e p o st u l i : de.pos.tu.li
depoto: d e p o t o : de.po.to
depozicii: d e p o z i c i i : de.po.zi.ci.i
depozicio: d e p o z i c i o : de.po.zi.ci.o
depravacio: d e pr a v a c i o : de.pra.va.ci.o
deprecado: d e pr e c a d o : de.pre.ca.do
depreci: d e pr e c i : de.pre.ci
depreco: d e pr e c o : de.pre.co
depremita volbo: d e pr e m i t a v o lb o : de.pre.mi.ta.vol.bo
depreni: d e pr e n i : de.pre.ni
depresia: d e pr e s i a : de.pre.si.a
depresio: d e pr e s i o : de.pre.si.o
depreso: d e pr e s o : de.pre.so
depresora: d e pr e s o r a : de.pre.so.ra
deprimi: d e pr i m i : de.pri.mi
deprimiĝi: d e pr i m i ĝ i : de.pri.mi.ĝi
deprimo: d e pr i m o : de.pri.mo
deprunti: d e pr u nt i : de.prun.ti
deprunto: d e pr u nt o : de.prun.to
depuŝi: d e p u ŝ i : de.pu.ŝi
deputi: d e p u t i : de.pu.ti
deputitaro: d e p u t i t a r o : de.pu.ti.ta.ro
deputito: d e p u t i t o : de.pu.ti.to
deriva sternaĵo: d e r i v a st e rn a ĵ o : de.ri.vas.ter.na.ĵo
derivado: d e r i v a d o : de.ri.va.do
derivaĵo: d e r i v a ĵ o : de.ri.va.ĵo
derivebla: d e r i v e bl a : de.ri.ve.bla
derivi: d e r i v i : de.ri.vi
derivilo: d e r i v i l o : de.ri.vi.lo
derivo: d e r i v o : de.ri.vo
derma: d e rm a : der.ma
dermapteroj: d e rm a pt e r o j : der.map.te.roj
dermatito: d e rm a t i t o : der.ma.ti.to
dermato: d e rm a t o : der.ma.to
dermatologio: d e rm a t o l o g i o : der.ma.to.lo.gi.o
dermatologo: d e rm a t o l o g o : der.ma.to.lo.go
dermatozo: d e rm a t o z o : der.ma.to.zo
dermesto: d e rm e st o : der.mes.to
dermo: d e rm o : der.mo
dermopteroj: d e rm o pt e r o j : der.mop.te.roj
dero: d e r o : de.ro
derompi: d e r o mp i : de.rom.pi
deruli: d e r u l i : de.ru.li
derviŝo: d e rv i ŝ o : der.vi.ŝo
desalti: d e s a lt i : de.sal.ti
desaponti: d e s a p o nt i : de.sa.pon.ti
desapontiĝi: d e s a p o nt i ĝ i : de.sa.pon.ti.ĝi
des: d e s : des
descendi: d e sc e nd i : des.cen.di
Desdemona: d e sd e m o n a : des.de.mo.na
desegnado: d e s e gn a d o : de.seg.na.do
desegnaĵo: d e s e gn a ĵ o : de.seg.na.ĵo
desegnarto: d e s e gn a rt o : de.seg.nar.to
desegni: d e s e gn i : de.seg.ni
desegniĝi: d e s e gn i ĝ i : de.seg.ni.ĝi
desegnilo: d e s e gn i l o : de.seg.ni.lo
desegnisto-kartografo: d e s e gn i st o k a rt o gr a f o : de.seg.nis.to.kar.to.gra.fo
desegnisto: d e s e gn i st o : de.seg.nis.to
desegno: d e s e gn o : de.seg.no
desegnonajlo: d e s e gn o n a jl o : de.seg.no.naj.lo
desegnopapero: d e s e gn o p a p e r o : de.seg.no.pa.pe.ro
desegnostablo: d e s e gn o st a bl o : de.seg.nos.ta.blo
desegnotabulo: d e s e gn o t a b u l o : de.seg.no.ta.bu.lo
desekci: d e s e kc i : de.sek.ci
deserto: d e s e rt o : de.ser.to
desertvino: d e s e rtv i n o : de.ser°tvi.no
desfili: d e sf i l i : des.fi.li
desinfektaĵo: d e s i nf e kt a ĵ o : de.sin.fek.ta.ĵo
desinfekti: d e s i nf e kt i : de.sin.fek.ti
desinfektilo: d e s i nf e kt i l o : de.sin.fek.ti.lo
deskrapi: d e skr a p i : des°kra.pi
deskui: d e sk u i : des.ku.i
deskvamiĝi: d e skv a m i ĝ i : des°kva.mi.ĝi
desmodio: d e sm o d i o : des.mo.di.o
desmodo: d e sm o d o : des.mo.do
desmosomo: d e sm o s o m o : des.mo.so.mo
desolvi: d e s o lv i : de.sol.vi
desorĉi: d e s o rĉ i : de.sor.ĉi
despanei: d e sp a n e i : des.pa.ne.i
despero: d e sp e r o : des.pe.ro
despota: d e sp o t a : des.po.ta
despoteco: d e sp o t e c o : des.po.te.co
despotismo: d e sp o t i sm o : des.po.tis.mo
despoto: d e sp o t o : des.po.to
destini: d e st i n i : des.ti.ni
destinitaĵo: d e st i n i t a ĵ o : des.ti.ni.ta.ĵo
destino: d e st i n o : des.ti.no
destrojero: d e str o j e r o : des°tro.je.ro
desupra: d e s u pr a : de.su.pra
deŝiri: d e ŝ i r i : de.ŝi.ri
deŝovi: d e ŝ o v i : de.ŝo.vi
deŝutilo: d e ŝ u t i l o : de.ŝu.ti.lo
detala: d e t a l a : de.ta.la
detalado: d e t a l a d o : de.ta.la.do
detalaĵo: d e t a l a ĵ o : de.ta.la.ĵo
detale: d e t a l e : de.ta.le
detali: d e t a l i : de.ta.li
detalisto: d e t a l i st o : de.ta.lis.to
detalo: d e t a l o : de.ta.lo
detavoliĝi: d e t a v o l i ĝ i : de.ta.vo.li.ĝi
detekti: d e t e kt i : de.tek.ti
detektilo: d e t e kt i l o : de.tek.ti.lo
detektiva: d e t e kt i v a : de.tek.ti.va
detektivi: d e t e kt i v i : de.tek.ti.vi
detektivo: d e t e kt i v o : de.tek.ti.vo
detekto: d e t e kt o : de.tek.to
detektoro: d e t e kt o r o : de.tek.to.ro
detempe de: d e t e mp e d e : de.tem.pe.de
detempro: d e t e mpr o : de.tem°pro
deteni: d e t e n i : de.te.ni
deteniĝemo: d e t e n i ĝ e m o : de.te.ni.ĝe.mo
deterganto: d e t e rg a nt o : de.ter.gan.to
detergi: d e t e rg i : de.ter.gi
determina: d e t e rm i n a : de.ter.mi.na
determinanto: d e t e rm i n a nt o : de.ter.mi.nan.to
determini: d e t e rm i n i : de.ter.mi.ni
determinismo: d e t e rm i n i sm o : de.ter.mi.nis.mo
deterministo: d e t e rm i n i st o : de.ter.mi.nis.to
determinlibro: d e t e rm i nl i br o : de.ter.min.li.bro
determino: d e t e rm i n o : de.ter.mi.no
detiri: d e t i r i : de.ti.ri
detonacii: d e t o n a c i i : de.to.na.ci.i
detonaciigi: d e t o n a c i i g i : de.to.na.ci.i.gi
detonaciigilo: d e t o n a c i i g i l o : de.to.na.ci.i.gi.lo
detonaciivo: d e t o n a c i i v o : de.to.na.ci.i.vo
detonacio: d e t o n a c i o : de.to.na.ci.o
detondi: d e t o nd i : de.ton.di
detranĉa: d e tr a nĉ a : de.tran.ĉa
detranĉaĵo: d e tr a nĉ a ĵ o : de.tran.ĉa.ĵo
detranĉi: d e tr a nĉ i : de.tran.ĉi
detrita: d e tr i t a : de.tri.ta
detrito: d e tr i t o : de.tri.to
Detrojto: d e tr o jt o : de.troj.to
Detrojtrivero: d e tr o jtr i v e r o : de.troj°tri.ve.ro
detronigi: d e tr o n i g i : de.tro.ni.gi
detrua: d e tr u a : de.tru.a
detruemo: d e tr u e m o : de.tru.e.mo
detrui: d e tr u i : de.tru.i
detruiĝi: d e tr u i ĝ i : de.tru.i.ĝi
detruo: d e tr u o : de.tru.o
deturni sin: d e t u rn i s i n : de.tur.ni.sin
deturni: d e t u rn i : de.tur.ni
deturniĝi: d e t u rn i ĝ i : de.tur.ni.ĝi
Deŭkaliono: d e ŭk a l i o n o : deŭ.ka.li.o.no
deŭterio: d e ŭt e r i o : deŭ.te.ri.o
deŭteromicetoj: d e ŭt e r o m i c e t o j : deŭ.te.ro.mi.ce.toj
deŭterono: d e ŭt e r o n o : deŭ.te.ro.no
deva: d e v a : de.va
devaluti: d e v a l u t i : de.va.lu.ti
devaluto: d e v a l u t o : de.va.lu.to
devanci: d e v a nc i : de.van.ci
deveni: d e v e n i : de.ve.ni
devenigi: d e v e n i g i : de.ve.ni.gi
deveno: d e v e n o : de.ve.no
deviaciismo: d e v i a c i i sm o : de.vi.a.ci.is.mo
deviacio: d e v i a c i o : de.vi.a.ci.o
devi: d e v i : de.vi
deviga: d e v i g a : de.vi.ga
devigi: d e v i g i : de.vi.gi
devigo: d e v i g o : de.vi.go
devii: d e v i i : de.vi.i
deviigi: d e v i i g i : de.vi.i.gi
devio: d e v i o : de.vi.o
deviŝi: d e v i ŝ i : de.vi.ŝi
devizo: d e v i z o : de.vi.zo
devlibera: d e vl i b e r a : dev.li.be.ra
devlibera: d e vl i b e r a : dev.li.be.ra
devo: d e v o : de.vo
devojiĝi: d e v o j i ĝ i : de.vo.ji.ĝi
devoligi: d e v o l i g i : de.vo.li.gi
devoligo: d e v o l i g o : de.vo.li.go
devonio: d e v o n i o : de.vo.ni.o
devontigi sin: d e v o nt i g i s i n : de.von.ti.gi.sin
devontigi: d e v o nt i g i : de.von.ti.gi
devoscia: d e v o sc i a : de.vos.ci.a
devota: d e v o t a : de.vo.ta
devotaĵoj: d e v o t a ĵ o j : de.vo.ta.ĵoj
devoteco: d e v o t e c o : de.vo.te.co
devotulo: d e v o t u l o : de.vo.tu.lo
dezajni: d e z a jn i : de.zaj.ni
dezajnisto: d e z a jn i st o : de.zaj.nis.to
dezajno: d e z a jn o : de.zaj.no
dezerta: d e z e rt a : de.zer.ta
dezertano: d e z e rt a n o : de.zer.ta.no
dezerteco: d e z e rt e c o : de.zer.te.co
dezertigi: d e z e rt i g i : de.zer.ti.gi
dezertiĝo: d e z e rt i ĝ o : de.zer.ti.ĝo
dezerto: d e z e rt o : de.zer.to
dezertulo: d e z e rt u l o : de.zer.tu.lo
Dezidero: d e z i d e r o : de.zi.de.ro
deziregi: d e z i r e g i : de.zi.re.gi
deziri: d e z i r i : de.zi.ri
dezirinda: d e z i r i nd a : de.zi.rin.da
deziro: d e z i r o : de.zi.ro
diabeto: d i a b e t o : di.a.be.to
diabla: d i a bl a : di.a.bla
diablaĵo: d i a bl a ĵ o : di.a.bla.ĵo
diable: d i a bl e : di.a.ble
diableco: d i a bl e c o : di.a.ble.co
diableto: d i a bl e t o : di.a.ble.to
diablido: d i a bl i d o : di.a.bli.do
diablino: d i a bl i n o : di.a.bli.no
diablo: d i a bl o : di.a.blo
diabolo: d i a b o l o : di.a.bo.lo
dia: d i a : di.a
diadema araneo: d i a d e m a a r a n e o : di.a.de.ma.a.ra.ne.o
diademo: d i a d e m o : di.a.de.mo
diafana: d i a f a n a : di.a.fa.na
diafaneco: d i a f a n e c o : di.a.fa.ne.co
diafanoskopio: d i a f a n o sk o p i o : di.a.fa.nos.ko.pi.o
diafizo: d i a f i z o : di.a.fi.zo
diafragmi: d i a fr a gm i : di.af.rag.mi
diafragmo: d i a fr a gm o : di.af.rag.mo
diagenezo: d i a g e n e z o : di.a.ge.ne.zo
diagnostiko: d i a gn o st i k o : di.ag.nos.ti.ko
diagnozi: d i a gn o z i : di.ag.no.zi
diagnoziko: d i a gn o z i k o : di.ag.no.zi.ko
diagnozisto: d i a gn o z i st o : di.ag.no.zis.to
diagnozo: d i a gn o z o : di.ag.no.zo
diagonala: d i a g o n a l a : di.a.go.na.la
diagonalo: d i a g o n a l o : di.a.go.na.lo
diagramo de kurtcirkvito: d i a gr a m o d e k u rtc i rkv i t o : di.a.gra.mo.de.kur°tcir°kvi.to
diagramo de neŝarĝita laborado: d i a gr a m o d e n e ŝ a rĝ i t a l a b o r a d o : di.a.gra.mo.de.ne.ŝar.ĝi.ta.la.bo.ra.do
diagramo: d i a gr a m o : di.a.gra.mo
diaĵo: d i a ĵ o : di.a.ĵo
diakilo: d i a k i l o : di.a.ki.lo
diaklazo: d i a kl a z o : di.a.kla.zo
diakoneco: d i a k o n e c o : di.a.ko.ne.co
diakonino: d i a k o n i n o : di.a.ko.ni.no
diakono: d i a k o n o : di.a.ko.no
diakrita: d i a kr i t a : di.a.kri.ta
diakrona: d i a kr o n a : di.a.kro.na
dialefo: d i a l e f o : di.a.le.fo
dialektiko: d i a l e kt i k o : di.a.lek.ti.ko
dialekto: d i a l e kt o : di.a.lek.to
dialektologio: d i a l e kt o l o g i o : di.a.lek.to.lo.gi.o
dialektologo: d i a l e kt o l o g o : di.a.lek.to.lo.go
dialipetaloj: d i a l i p e t a l o j : di.a.li.pe.ta.loj
dializi: d i a l i z i : di.a.li.zi
dializilo: d i a l i z i l o : di.a.li.zi.lo
dializo: d i a l i z o : di.a.li.zo
dialo: d i a l o : di.a.lo
dialoga: d i a l o g a : di.a.lo.ga
dialogi: d i a l o g i : di.a.lo.gi
dialogisto: d i a l o g i st o : di.a.lo.gis.to
dialogo: d i a l o g o : di.a.lo.go
diamagneta: d i a m a gn e t a : di.a.mag.ne.ta
diamagnetismo: d i a m a gn e t i sm o : di.a.mag.ne.tis.mo
diamanta: d i a m a nt a : di.a.man.ta
diamanti: d i a m a nt i : di.a.man.ti
diamantisto: d i a m a nt i st o : di.a.man.tis.to
diamanto: d i a m a nt o : di.a.man.to
diametra: d i a m e tr a : di.a.me.tra
diametro: d i a m e tr o : di.a.me.tro
Diano: d i a n o : di.a.no
dianto: d i a nt o : di.an.to
diapaŭzo: d i a p a ŭz o : di.a.paŭ.zo
diapazono: d i a p a z o n o : di.a.pa.zo.no
diapedezo: d i a p e d e z o : di.a.pe.de.zo
diapozitivo: d i a p o z i t i v o : di.a.po.zi.ti.vo
diapsidoj: d i a ps i d o j : di.ap.si.doj
diareo: d i a r e o : di.a.re.o
diaro: d i a r o : di.a.ro
diartro: d i a rtr o : di.ar°tro
diaskopo: d i a sk o p o : di.as.ko.po
diasporo: d i a sp o r o : di.as.po.ro
diastazo: d i a st a z o : di.as.ta.zo
diastolo: d i a st o l o : di.as.to.lo
diastrofismo: d i a str o f i sm o : di.as°tro.fis.mo
diaterma: d i a t e rm a : di.a.ter.ma
diatermio: d i a t e rm i o : di.a.ter.mi.o
diatezo: d i a t e z o : di.a.te.zo
diatomea tero: d i a t o m e a t e r o : di.a.to.me.a.te.ro
diatomeoj: d i a t o m e o j : di.a.to.me.oj
diatomito: d i a t o m i t o : di.a.to.mi.to
diatona: d i a t o n a : di.a.to.na
diazometano: d i a z o m e t a n o : di.a.zo.me.ta.no
diazoniigi: d i a z o n i i g i : di.a.zo.ni.i.gi
diazonio: d i a z o n i o : di.a.zo.ni.o
diazotato: d i a z o t a t o : di.a.zo.ta.to
diazoti: d i a z o t i : di.a.zo.ti
diazoto: d i a z o t o : di.a.zo.to
diboĉa: d i b o ĉ a : di.bo.ĉa
diboĉaĵoj: d i b o ĉ a ĵ o j : di.bo.ĉa.ĵoj
diboĉi: d i b o ĉ i : di.bo.ĉi
diboĉigi: d i b o ĉ i g i : di.bo.ĉi.gi
diboĉo: d i b o ĉ o : di.bo.ĉo
diboĉulo: d i b o ĉ u l o : di.bo.ĉu.lo
didaktika: d i d a kt i k a : di.dak.ti.ka
didaktiko: d i d a kt i k o : di.dak.ti.ko
didaskalia: d i d a sk a l i a : di.das.ka.li.a
didaskalio: d i d a sk a l i o : di.das.ka.li.o
didelfedoj: d i d e lf e d o j : di.del.fe.doj
didelfo: d i d e lf o : di.del.fo
Dideroto: d i d e r o t o : di.de.ro.to
didimo: d i d i m o : di.di.mo
dido: d i d o : di.do
Didono: d i d o n o : di.do.no
dieco: d i e c o : di.e.co
Diego: d i e g o : di.e.go
dielektrikmetro: d i e l e ktr i km e tr o : di.e.lek°trik.me.tro
dielektriko: d i e l e ktr i k o : di.e.lek°tri.ko
dieno: d i e n o : di.e.no
dieno: d i e n o : di.e.no
dierezi: d i e r e z i : di.e.re.zi
dierezo: d i e r e z o : di.e.re.zo
dieso: d i e s o : di.e.so
dietikisto: d i e t i k i st o : di.e.ti.kis.to
dietiko: d i e t i k o : di.e.ti.ko
dietilmorfino: d i e t i lm o rf i n o : di.e.til.mor.fi.no
dietisto: d i e t i st o : di.e.tis.to
Dieto: d i e t o : di.e.to
dieto: d i e t o : di.e.to
dietulo: d i e t u l o : di.e.tu.lo
Difavoro: d i f a v o r o : di.fa.vo.ro
difektaĵo: d i f e kt a ĵ o : di.fek.ta.ĵo
difektebla: d i f e kt e bl a : di.fek.te.bla
difekti: d i f e kt i : di.fek.ti
difektiĝema: d i f e kt i ĝ e m a : di.fek.ti.ĝe.ma
difektiĝi: d i f e kt i ĝ i : di.fek.ti.ĝi
difekto: d i f e kt o : di.fek.to
difenbakio: d i f e nb a k i o : di.fen.ba.ki.o
difeomorfa: d i f e o m o rf a : di.fe.o.mor.fa
difeomorfia: d i f e o m o rf i a : di.fe.o.mor.fi.a
difeomorfio: d i f e o m o rf i o : di.fe.o.mor.fi.o
difeomorfo: d i f e o m o rf o : di.fe.o.mor.fo
diferenca: d i f e r e nc a : di.fe.ren.ca
diferencado: d i f e r e nc a d o : di.fe.ren.ca.do
diferenciala ekvacio: d i f e r e nc i a l a e kv a c i o : di.fe.ren.ci.a.la.ek.va.ci.o
diferenciala formo: d i f e r e nc i a l a f o rm o : di.fe.ren.ci.a.la.for.mo
diferenciala kalkulo: d i f e r e nc i a l a k a lk u l o : di.fe.ren.ci.a.la.kal.ku.lo
diferenciala: d i f e r e nc i a l a : di.fe.ren.ci.a.la
diferenciali: d i f e r e nc i a l i : di.fe.ren.ci.a.li
diferencialo: d i f e r e nc i a l o : di.fe.ren.ci.a.lo
diferenci: d i f e r e nc i : di.fe.ren.ci
diferenciga limimposto: d i f e r e nc i g a l i m i mp o st o : di.fe.ren.ci.ga.li.mim.pos.to
diferencigi: d i f e r e nc i g i : di.fe.ren.ci.gi
diferencigo: d i f e r e nc i g o : di.fe.ren.ci.go
diferenciĝi: d i f e r e nc i ĝ i : di.fe.ren.ci.ĝi
diferencii: d i f e r e nc i i : di.fe.ren.ci.i
diferenco: d i f e r e nc o : di.fe.ren.co
difilobotrio: d i f i l o b o tr i o : di.fi.lo.bo.tri.o
difina: d i f i n a : di.fi.na
difini: d i f i n i : di.fi.ni
difino: d i f i n o : di.fi.no
difrakti: d i fr a kt i : dif.rak.ti
difrakto: d i fr a kt o : dif.rak.to
difterio: d i ft e r i o : dif.te.ri.o
difterito: d i ft e r i t o : dif.te.ri.to
diftongo: d i ft o ng o : dif.ton.go
difuzi: d i f u z i : di.fu.zi
difuzilo: d i f u z i l o : di.fu.zi.lo
difuzo: d i f u z o : di.fu.zo
digamo: d i g a m o : di.ga.mo
digesta: d i g e st a : di.ges.ta
digestado: d i g e st a d o : di.ges.ta.do
digestebla: d i g e st e bl a : di.ges.te.bla
digesti: d i g e st i : di.ges.ti
digestiga: d i g e st i g a : di.ges.ti.ga
digestigaĵo: d i g e st i g a ĵ o : di.ges.ti.ga.ĵo
digesto: d i g e st o : di.ges.to
digestujo: d i g e st u j o : di.ges.tu.jo
digi: d i g i : di.gi
digitalino: d i g i t a l i n o : di.gi.ta.li.no
digitalo: d i g i t a l o : di.gi.ta.lo
digitario: d i g i t a r i o : di.gi.ta.ri.o
digitoksino: d i g i t o ks i n o : di.gi.tok.si.no
digitopunkturo: d i g i t o p u nkt u r o : di.gi.to.pun°ktu.ro
diglosio: d i gl o s i o : di.glo.si.o
digna: d i gn a : dig.na
digno: d i gn o : dig.no
digo: d i g o : di.go
digramo: d i gr a m o : di.gra.mo
digresio: d i gr e s i o : di.gre.si.o
diĝesto: d i ĝ e st o : di.ĝes.to
diĝita: d i ĝ i t a : di.ĝi.ta
diigi: d i i g i : di.i.gi
diina: d i i n a : di.i.na
diino: d i i n o : di.i.no
diismo: d i i sm o : di.is.mo
diisto: d i i st o : di.is.to
Diĵonio: d i ĵ o n i o : di.ĵo.ni.o
Diĵono: d i ĵ o n o : di.ĵo.no
dika: d i k a : di.ka
dikaĵo: d i k a ĵ o : di.ka.ĵo
dikariono: d i k a r i o n o : di.ka.ri.o.no
dike: d i k e : di.ke
dikeco: d i k e c o : di.ke.co
diketa: d i k e t a : di.ke.ta
dikfingro: d i kf i ngr o : dik.fin°gro
dikflua: d i kfl u a : dik°flu.a
dikhaŭta: d i kh a ŭt a : dik.haŭ.ta
dikhaŭtuloj: d i kh a ŭt u l o j : dik.haŭ.tu.loj
dikigi: d i k i g i : di.ki.gi
dikiĝi: d i k i ĝ i : di.ki.ĝi
dikkapa: d i kk a p a : dik.ka.pa
diklorido: d i kl o r i d o : di.klo.ri.do
dikmalalta: d i km a l a lt a : dik.ma.lal.ta
dikmuskola: d i km u sk o l a : dik.mus.ko.la
diknazulo: d i kn a z u l o : dik.na.zu.lo
diko: d i k o : di.ko
dikotiledonoj: d i k o t i l e d o n o j : di.ko.ti.le.do.noj
dikotoma cumo: d i k o t o m a c u m o : di.ko.to.ma.cu.mo
dikotoma: d i k o t o m a : di.ko.to.ma
dikotomeco: d i k o t o m e c o : di.ko.to.me.co
dikroa: d i kr o a : di.kro.a
dikroeco: d i kr o e c o : di.kro.e.co
dikroismo: d i kr o i sm o : di.kro.is.mo
dikromiato: d i kr o m i a t o : di.kro.mi.a.to
diktafono: d i kt a f o n o : dik.ta.fo.no
diktaĵo: d i kt a ĵ o : dik.ta.ĵo
diktamn-origano: d i kt a mn o r i g a n o : dik.tam.no.ri.ga.no
diktamno: d i kt a mn o : dik.tam.no
diktato: d i kt a t o : dik.ta.to
diktatoreco: d i kt a t o r e c o : dik.ta.to.re.co
diktatorema: d i kt a t o r e m a : dik.ta.to.re.ma
diktatori: d i kt a t o r i : dik.ta.to.ri
diktatoro: d i kt a t o r o : dik.ta.to.ro
diktaturo: d i kt a t u r o : dik.ta.tu.ro
dikti: d i kt i : dik.ti
diktiosomaro: d i kt i o s o m a r o : dik.ti.o.so.ma.ro
diktiosomo: d i kt i o s o m o : dik.ti.o.so.mo
dikulino: d i k u l i n o : di.ku.li.no
dikulo: d i k u l o : di.ku.lo
dikventra: d i kv e ntr a : dik.ven°tra
dilata: d i l a t a : di.la.ta
dilatado: d i l a t a d o : di.la.ta.do
dilatanto: d i l a t a nt o : di.la.tan.to
dilatatoro: d i l a t a t o r o : di.la.ta.to.ro
dilatebla: d i l a t e bl a : di.la.te.bla
dilateblo: d i l a t e bl o : di.la.te.blo
dilati: d i l a t i : di.la.ti
dilatiĝi: d i l a t i ĝ i : di.la.ti.ĝi
dilatilo: d i l a t i l o : di.la.ti.lo
dilato: d i l a t o : di.la.to
dilato: d i l a t o : di.la.to
dilatujo: d i l a t u j o : di.la.tu.jo
dilemo: d i l e m o : di.le.mo
dilenio: d i l e n i o : di.le.ni.o
diletanteco: d i l e t a nt e c o : di.le.tan.te.co
diletanto: d i l e t a nt o : di.le.tan.to
diligenta: d i l i g e nt a : di.li.gen.ta
diligenteco: d i l i g e nt e c o : di.li.gen.te.co
diligenti: d i l i g e nt i : di.li.gen.ti
diligentulo: d i l i g e nt u l o : di.li.gen.tu.lo
diliĝenco: d i l i ĝ e nc o : di.li.ĝen.co
Dilo: d i l o : di.lo
dilo: d i l o : di.lo
dilua: d i l u a : di.lu.a
diluanto: d i l u a nt o : di.lu.an.to
dilui: d i l u i : di.lu.i
diluita solvaĵo: d i l u i t a s o lv a ĵ o : di.lu.i.ta.sol.va.ĵo
diluo: d i l u o : di.lu.o
diluvo: d i l u v o : di.lu.vo
dimanĉo: d i m a nĉ o : di.man.ĉo
dimensio: d i m e ns i o : di.men.si.o
dimero: d i m e r o : di.me.ro
dimetilarsenata acido: d i m e t i l a rs e n a t a a c i d o : di.me.ti.lar.se.na.ta.a.ci.do
dimetoksifenolo: d i m e t o ks i f e n o l o : di.me.tok.si.fe.no.lo
diminuendo: d i m i n u e nd o : di.mi.nu.en.do
diminui: d i m i n u i : di.mi.nu.i
diminutivo: d i m i n u t i v o : di.mi.nu.ti.vo
dimorfa: d i m o rf a : di.mor.fa
dimorfeco: d i m o rf e c o : di.mor.fe.co
dimorfismo: d i m o rf i sm o : di.mor.fis.mo
dinamiko: d i n a m i k o : di.na.mi.ko
dinamismo: d i n a m i sm o : di.na.mis.mo
dinamiti: d i n a m i t i : di.na.mi.ti
dinamito: d i n a m i t o : di.na.mi.to
dinamo: d i n a m o : di.na.mo
dinamolado: d i n a m o l a d o : di.na.mo.la.do
dinamometro: d i n a m o m e tr o : di.na.mo.me.tro
Dinara: d i n a r a : di.na.ra
dinaro: d i n a r o : di.na.ro
dinastio: d i n a st i o : di.nas.ti.o
dingo: d i ng o : din.go
dino: d i n o : di.no
dinornitformaj: d i n o rn i tf o rm a j : di.nor.nit.for.maj
dinornito: d i n o rn i t o : di.nor.ni.to
dinosaŭroj: d i n o s a ŭr o j : di.no.saŭ.roj
dinoterio: d i n o t e r i o : di.no.te.ri.o
Dio: d i o : di.o
dio: d i o : di.o
diocezo: d i o c e z o : di.o.ce.zo
diodo: d i o d o : di.o.do
diodonto: d i o d o nt o : di.o.don.to
Diodoro: d i o d o r o : di.o.do.ro
diofanta: d i o f a nt a : di.o.fan.ta
Diofanto: d i o f a nt o : di.o.fan.to
Diogeno: d i o g e n o : di.o.ge.no
dioika antenario: d i o i k a a nt e n a r i o : di.o.i.ka.an.te.na.ri.o
dioika pimento: d i o i k a p i m e nt o : di.o.i.ka.pi.men.to
dioika: d i o i k a : di.o.i.ka
Diokleciano: d i o kl e c i a n o : di.o.kle.ci.a.no
dioksano: d i o ks a n o : di.ok.sa.no
dioksido: d i o ks i d o : di.ok.si.do
dioksino: d i o ks i n o : di.ok.si.no
diolo: d i o l o : di.o.lo
diomedeo: d i o m e d e o : di.o.me.de.o
Diomedo: d i o m e d o : di.o.me.do
dioneo: d i o n e o : di.o.ne.o
Dioniza: d i o n i z a : di.o.ni.za
Dionizio: d i o n i z i o : di.o.ni.zi.o
Dionizo: d i o n i z o : di.o.ni.zo
Diono: d i o n o : di.o.no
dioplaĉa: d i o pl a ĉ a : di.o.pla.ĉa
dioptriko: d i o ptr i k o : di.op°tri.ko
dioptrio: d i o ptr i o : di.op°tri.o
dioptro: d i o ptr o : di.op°tro
dioramo: d i o r a m o : di.o.ra.mo
diorito: d i o r i t o : di.o.ri.to
dioskoreino: d i o sk o r e i n o : di.os.ko.re.i.no
dioskoreo: d i o sk o r e o : di.os.ko.re.o
Dioskuroj: d i o sk u r o j : di.os.ku.roj
diospiro: d i o sp i r o : di.os.pi.ro
diotima: d i o t i m a : di.o.ti.ma
diotimo: d i o t i m o : di.o.ti.mo
Dipatrino: d i p a tr i n o : di.pa.tri.no
dipleksa: d i pl e ks a : di.plek.sa
diplodoko: d i pl o d o k o : di.plo.do.ko
diploida: d i pl o i d a : di.plo.i.da
diplokoko: d i pl o k o k o : di.plo.ko.ko
diplomata: d i pl o m a t a : di.plo.ma.ta
diplomataro: d i pl o m a t a r o : di.plo.ma.ta.ro
diplomateco: d i pl o m a t e c o : di.plo.ma.te.co
diplomatia: d i pl o m a t i a : di.plo.ma.ti.a
diplomatiko: d i pl o m a t i k o : di.plo.ma.ti.ko
diplomatio: d i pl o m a t i o : di.plo.ma.ti.o
diplomato: d i pl o m a t o : di.plo.ma.to
diplomi: d i pl o m i : di.plo.mi
diplomisto: d i pl o m i st o : di.plo.mis.to
diplomo: d i pl o m o : di.plo.mo
diplomologio: d i pl o m o l o g i o : di.plo.mo.lo.gi.o
diploo: d i pl o o : di.plo.o
diplopio: d i pl o p i o : di.plo.pi.o
diplopodoj: d i pl o p o d o j : di.plo.po.doj
dipnoj: d i pn o j : dip.noj
dipodedoj: d i p o d e d o j : di.po.de.doj
dipodo: d i p o d o : di.po.do
dipolo: d i p o l o : di.po.lo
diporto: d i p o rt o : di.por.to
dipsako: d i ps a k o : dip.sa.ko
dipsomanio: d i ps o m a n i o : dip.so.ma.ni.o
dipsomaniulo: d i ps o m a n i u l o : dip.so.ma.ni.u.lo
dipteriko: d i pt e r i k o : dip.te.ri.ko
dipteroj: d i pt e r o j : dip.te.roj
dipterokarpacoj: d i pt e r o k a rp a c o j : dip.te.ro.kar.pa.coj
dipterokarpo: d i pt e r o k a rp o : dip.te.ro.kar.po
diptiko: d i pt i k o : dip.ti.ko
diradi: d i r a d i : di.ra.di
Dirako: d i r a k o : di.ra.ko
direkcio: d i r e kc i o : di.rek.ci.o
direkta tangento: d i r e kt a t a ng e nt o : di.rek.ta.tan.gen.to
direkta: d i r e kt a : di.rek.ta
direktado: d i r e kt a d o : di.rek.ta.do
direktalo: d i r e kt a l o : di.rek.ta.lo
direktanto: d i r e kt a nt o : di.rek.tan.to
direktebla: d i r e kt e bl a : di.rek.te.bla
direktejo: d i r e kt e j o : di.rek.te.jo
direkterono: d i r e kt e r o n o : di.rek.te.ro.no
direkti: d i r e kt i : di.rek.ti
direktiĝi: d i r e kt i ĝ i : di.rek.ti.ĝi
direktilisto: d i r e kt i l i st o : di.rek.ti.lis.to
direktilo: d i r e kt i l o : di.rek.ti.lo
direktismo: d i r e kt i sm o : di.rek.tis.mo
direktisto: d i r e kt i st o : di.rek.tis.to
direktivo: d i r e kt i v o : di.rek.ti.vo
direktmontrilo: d i r e ktm o ntr i l o : di.rek°tmon°tri.lo
direkto: d i r e kt o : di.rek.to
direktorio: d i r e kt o r i o : di.rek.to.ri.o
direktoro: d i r e kt o r o : di.rek.to.ro
direktrico: d i r e ktr i c o : di.rek°tri.co
diri: d i r i : di.ri
dirigento: d i r i g e nt o : di.ri.gen.to
dirko: d i rk o : dir.ko
dirlididi!: d i rl i d i d i : dir.li.di.di
dirmaniero: d i rm a n i e r o : dir.ma.ni.e.ro
diro: d i r o : di.ro
disa: d i s a : di.sa
disaĝio: d i s a ĝ i o : di.sa.ĝi.o
disakarido: d i s a k a r i d o : di.sa.ka.ri.do
disartikigo: d i s a rt i k i g o : di.sar.ti.ki.go
disatomi: d i s a t o m i : di.sa.to.mi
disaŭdigi: d i s a ŭd i g i : di.saŭ.di.gi
disaŭo: d i s a ŭ o : di.sa.ŭo
disbari: d i sb a r i : dis.ba.ri
disbati: d i sb a t i : dis.ba.ti
disblovi: d i sbl o v i : dis°blo.vi
disbranĉiĝi: d i sbr a nĉ i ĝ i : dis°bran.ĉi.ĝi
disbuki: d i sb u k i : dis.bu.ki
disbutoni: d i sb u t o n i : dis.bu.to.ni
discentra: d i sc e ntr a : dis.cen°tra
disciplina: d i sc i pl i n a : dis.ci.pli.na
disciplinema: d i sc i pl i n e m a : dis.ci.pli.ne.ma
disciplini: d i sc i pl i n i : dis.ci.pli.ni
disciplino: d i sc i pl i n o : dis.ci.pli.no
disĉiplo: d i sĉ i pl o : dis.ĉi.plo
disdegna: d i sd e gn a : dis.deg.na
disdegni: d i sd e gn i : dis.deg.ni
disdegno: d i sd e gn o : dis.deg.no
disdialektiĝi: d i sd i a l e kt i ĝ i : dis.di.a.lek.ti.ĝi
disdividi: d i sd i v i d i : dis.di.vi.di
disdoni: d i sd o n i : dis.do.ni
disduigi: d i sd u i g i : dis.du.i.gi
dise-mise: d i s e m i s e : di.se.mi.se
diseco: d i s e c o : di.se.co
diselo: d i s e l o : di.se.lo
disenterio: d i s e nt e r i o : di.sen.te.ri.o
diserigi: d i s e r i g i : di.se.ri.gi
diseriĝi: d i s e r i ĝ i : di.se.ri.ĝi
diseriĝo: d i s e r i ĝ o : di.se.ri.ĝo
disertacio: d i s e rt a c i o : di.ser.ta.ci.o
disertaĵo: d i s e rt a ĵ o : di.ser.ta.ĵo
diserti: d i s e rt i : di.ser.ti
Diservo: d i s e rv o : di.ser.vo
disetendi: d i s e t e nd i : di.se.ten.di
disfadenigi: d i sf a d e n i g i : dis.fa.de.ni.gi
disfadeniĝi: d i sf a d e n i ĝ i : dis.fa.de.ni.ĝi
disfaldi: d i sf a ld i : dis.fal.di
disfali: d i sf a l i : dis.fa.li
disfamigi: d i sf a m i g i : dis.fa.mi.gi
disfandi: d i sf a nd i : dis.fan.di
disfendi: d i sf e nd i : dis.fen.di
disfendo: d i sf e nd o : dis.fen.do
disfibri: d i sf i br i : dis.fi.bri
disflagro: d i sfl a gr o : dis°fla.gro
disflori: d i sfl o r i : dis°flo.ri
disflugi: d i sfl u g i : dis°flu.gi
disflugigi: d i sfl u g i g i : dis°flu.gi.gi
disflui: d i sfl u i : dis°flu.i
disforkiĝi: d i sf o rk i ĝ i : dis.for.ki.ĝi
disfosi: d i sf o s i : dis.fo.si
disfrakasi: d i sfr a k a s i : dis°fra.ka.si
disfroti: d i sfr o t i : dis°fro.ti
disgrajnigi: d i sgr a jn i g i : dis°graj.ni.gi
disgrajniĝi: d i sgr a jn i ĝ i : dis°graj.ni.ĝi
dishaki: d i sh a k i : dis.ha.ki
disheligi: d i sh e l i g i : dis.he.li.gi
disidento: d i s i d e nt o : di.si.den.to
disigi: d i s i g i : di.si.gi
disiĝi: d i s i ĝ i : di.si.ĝi
disipi: d i s i p i : di.si.pi
disiri: d i s i r i : di.si.ri
disjungi: d i sj u ng i : dis.jun.gi
disjunkcio: d i sj u nkc i o : dis.jun°kci.o
disĵetada amplitudo: d i sĵ e t a d a a mpl i t u d o : dis.ĵe.ta.da.am°pli.tu.do
disĵeteco: d i sĵ e t e c o : dis.ĵe.te.co
disĵeti: d i sĵ e t i : dis.ĵe.ti
disĵetiĝi: d i sĵ e t i ĝ i : dis.ĵe.ti.ĝi
disĵetita: d i sĵ e t i t a : dis.ĵe.ti.ta
disĵetiteco: d i sĵ e t i t e c o : dis.ĵe.ti.te.co
disĵeto: d i sĵ e t o : dis.ĵe.to
diskanto: d i sk a nt o : dis.kan.to
diskaparato: d i sk a p a r a t o : dis.ka.pa.ra.to
diskarni: d i sk a rn i : dis.kar.ni
diskarnigi: d i sk a rn i g i : dis.kar.ni.gi
diskaŭtomato: d i sk a ŭt o m a t o : dis.kaŭ.to.ma.to
diskedo: d i sk e d o : dis.ke.do
diskejo: d i sk e j o : dis.ke.jo
diskestro: d i sk e str o : dis.kes°tro
disketo: d i sk e t o : dis.ke.to
diski: d i sk i : dis.ki
diskilo: d i sk i l o : dis.ki.lo
diskingo: d i sk i ng o : dis.kin.go
disklini: d i skl i n i : dis°kli.ni
disko: d i sk o : dis.ko
diskofloro: d i sk o fl o r o : dis.kof.lo.ro
diskogurdo: d i sk o g u rd o : dis.ko.gur.do
diskoĵeto: d i sk o ĵ e t o : dis.ko.ĵe.to
diskomicetoj: d i sk o m i c e t o j : dis.ko.mi.ce.toj
diskomposti: d i sk o mp o st i : dis.kom.pos.ti
diskonigi: d i sk o n i g i : dis.ko.ni.gi
diskontepreni: d i sk o nt e pr e n i : dis.kon.te.pre.ni
diskonti: d i sk o nt i : dis.kon.ti
diskontobanko: d i sk o nt o b a nk o : dis.kon.to.ban.ko
diskonto: d i sk o nt o : dis.kon.to
diskordo: d i sk o rd o : dis.kor.do
diskotelefono: d i sk o t e l e f o n o : dis.ko.te.le.fo.no
diskoturnilo: d i sk o t u rn i l o : dis.ko.tur.ni.lo
diskrado: d i skr a d o : dis°kra.do
diskrecio: d i skr e c i o : dis°kre.ci.o
diskrediti: d i skr e d i t i : dis°kre.di.ti
diskreditigi: d i skr e d i t i g i : dis°kre.di.ti.gi
diskreski: d i skr e sk i : dis°kres.ki
diskreta: d i skr e t a : dis°kre.ta
diskriminacii: d i skr i m i n a c i i : dis°kri.mi.na.ci.i
diskriminacio: d i skr i m i n a c i o : dis°kri.mi.na.ci.o
diskriminanto: d i skr i m i n a nt o : dis°kri.mi.nan.to
diskrimini: d i skr i m i n i : dis°kri.mi.ni
diskriminilo: d i skr i m i n i l o : dis°kri.mi.ni.lo
diskruci: d i skr u c i : dis°kru.ci
diskuri: d i sk u r i : dis.ku.ri
diskursiva: d i sk u rs i v a : dis.kur.si.va
diskurso: d i sk u rs o : dis.kur.so
diskutado: d i sk u t a d o : dis.ku.ta.do
diskutebla: d i sk u t e bl a : dis.ku.te.bla
diskutforumo: d i sk u tf o r u m o : dis.kut.fo.ru.mo
diskutgrupo: d i sk u tgr u p o : dis.kut°gru.po
diskuti: d i sk u t i : dis.ku.ti
diskutinda: d i sk u t i nd a : dis.ku.tin.da
diskuto: d i sk u t o : dis.ku.to
dislarĝigi: d i sl a rĝ i g i : dis.lar.ĝi.gi
disleksio: d i sl e ks i o : dis.lek.si.o
disliberigi: d i sl i b e r i g i : dis.li.be.ri.gi
disliberiĝi: d i sl i b e r i ĝ i : dis.li.be.ri.ĝi
disligi: d i sl i g i : dis.li.gi
dislimi: d i sl i m i : dis.li.mi
disloki: d i sl o k i : dis.lo.ki
dismalfermi: d i sm a lf e rm i : dis.mal.fer.mi
dismaŝigi: d i sm a ŝ i g i : dis.ma.ŝi.gi
dismembrigi: d i sm e mbr i g i : dis.mem°bri.gi
dismembriĝi: d i sm e mbr i ĝ i : dis.mem°bri.ĝi
dismenoreo: d i sm e n o r e o : dis.me.no.re.o
dismeti: d i sm e t i : dis.me.ti
dismeto: d i sm e t o : dis.me.to
dismiksi: d i sm i ks i : dis.mik.si
dismo: d i sm o : dis.mo
dismovi: d i sm o v i : dis.mo.vi
dismoviĝi: d i sm o v i ĝ i : dis.mo.vi.ĝi
disocia: d i s o c i a : di.so.ci.a
disocii: d i s o c i i : di.so.ci.i
disociiĝi: d i s o c i i ĝ i : di.so.ci.i.ĝi
disociiĝo: d i s o c i i ĝ o : di.so.ci.i.ĝo
disocio: d i s o c i o : di.so.ci.o
disoma: d i s o m a : di.so.ma
disonanco: d i s o n a nc o : di.so.nan.co
disondo: d i s o nd o : di.son.do
dispartigi: d i sp a rt i g i : dis.par.ti.gi
dispecigi: d i sp e c i g i : dis.pe.ci.gi
dispeli: d i sp e l i : dis.pe.li
dispelitaro: d i sp e l i t a r o : dis.pe.li.ta.ro
dispensario: d i sp e ns a r i o : dis.pen.sa.ri.o
dispepsio: d i sp e ps i o : dis.pep.si.o
disperdi: d i sp e rd i : dis.per.di
dispersa: d i sp e rs a : dis.per.sa
dispersaĵo: d i sp e rs a ĵ o : dis.per.sa.ĵo
dispersanto: d i sp e rs a nt o : dis.per.san.to
disperseco: d i sp e rs e c o : dis.per.se.co
dispersi: d i sp e rs i : dis.per.si
disperso: d i sp e rs o : dis.per.so
dispisti: d i sp i st i : dis.pis.ti
dispneo: d i spn e o : dis°pne.o
disponaĵo: d i sp o n a ĵ o : dis.po.na.ĵo
disponi: d i sp o n i : dis.po.ni
disponigi: d i sp o n i g i : dis.po.ni.gi
dispono: d i sp o n o : dis.po.no
disporti: d i sp o rt i : dis.por.ti
dispozicia: d i sp o z i c i a : dis.po.zi.ci.a
dispozicii: d i sp o z i c i i : dis.po.zi.ci.i
dispozicio: d i sp o z i c i o : dis.po.zi.ci.o
dispremi: d i spr e m i : dis°pre.mi
disproporcio: d i spr o p o rc i o : dis°pro.por.ci.o
disprozio: d i spr o z i o : dis°pro.zi.o
dispuŝi: d i sp u ŝ i : dis.pu.ŝi
disputema: d i sp u t e m a : dis.pu.te.ma
disputi: d i sp u t i : dis.pu.ti
disputo: d i sp u t o : dis.pu.to
disrabi: d i sr a b i : dis.ra.bi
disradii: d i sr a d i i : dis.ra.di.i
disreviĝo: d i sr e v i ĝ o : dis.re.vi.ĝo
disrompi: d i sr o mp i : dis.rom.pi
disrompiĝi: d i sr o mp i ĝ i : dis.rom.pi.ĝi
disrompo: d i sr o mp o : dis.rom.po
dissalti: d i ss a lt i : dis.sal.ti
dissaltigi: d i ss a lt i g i : dis.sal.ti.gi
dissekcado: d i ss e kc a d o : dis.sek.ca.do
dissekcejo: d i ss e kc e j o : dis.sek.ce.jo
dissekci: d i ss e kc i : dis.sek.ci
dissekcisto: d i ss e kc i st o : dis.sek.cis.to
dissemi: d i ss e m i : dis.se.mi
dissendado: d i ss e nd a d o : dis.sen.da.do
dissendi: d i ss e nd i : dis.sen.di
dissendilo: d i ss e nd i l o : dis.sen.di.lo
dissendo: d i ss e nd o : dis.sen.do
dissendolisto: d i ss e nd o l i st o : dis.sen.do.lis.to
dissigeli: d i ss i g e l i : dis.si.ge.li
disskui: d i ssk u i : dis°sku.i
disskvamiĝo: d i sskv a m i ĝ o : dis°skva.mi.ĝo
dissolvi: d i ss o lv i : dis.sol.vi
dissolvo: d i ss o lv o : dis.sol.vo
dissonado: d i ss o n a d o : dis.so.na.do
disspecigi: d i ssp e c i g i : dis°spe.ci.gi
dissplitiĝi: d i sspl i t i ĝ i : dis°spli.ti.ĝi
disstariĝi: d i sst a r i ĝ i : dis°sta.ri.ĝi
dissterni: d i sst e rn i : dis°ster.ni
disstreĉi: d i sstr e ĉ i : dis°stre.ĉi
disŝaŭmiĝi: d i sŝ a ŭm i ĝ i : dis.ŝaŭ.mi.ĝi
disŝiri: d i sŝ i r i : dis.ŝi.ri
disŝiriĝi: d i sŝ i r i ĝ i : dis.ŝi.ri.ĝi
disŝovi: d i sŝ o v i : dis.ŝo.vi
disŝpruci: d i sŝpr u c i : dis°ŝpru.ci
disŝuti: d i sŝ u t i : dis.ŝu.ti
dista: d i st a : dis.ta
distanca: d i st a nc a : dis.tan.ca
distance: d i st a nc e : dis.tan.ce
distanci: d i st a nc i : dis.tan.ci
distanco: d i st a nc o : dis.tan.co
distaŭzi: d i st a ŭz i : dis.taŭ.zi
disteno: d i st e n o : dis.te.no
distiko: d i st i k o : dis.ti.ko
distilado: d i st i l a d o : dis.ti.la.do
distilaĵo: d i st i l a ĵ o : dis.ti.la.ĵo
distilaĵujo: d i st i l a ĵ u j o : dis.ti.la.ĵu.jo
distilbalono: d i st i lb a l o n o : dis.til.ba.lo.no
distilejo: d i st i l e j o : dis.ti.le.jo
distili: d i st i l i : dis.ti.li
distiliĝi: d i st i l i ĝ i : dis.ti.li.ĝi
distililo: d i st i l i l o : dis.ti.li.lo
distilisto: d i st i l i st o : dis.ti.lis.to
distilkolono: d i st i lk o l o n o : dis.til.ko.lo.no
distilo: d i st i l o : dis.ti.lo
distinga: d i st i ng a : dis.tin.ga
distingaĵo: d i st i ng a ĵ o : dis.tin.ga.ĵo
distingebla: d i st i ng e bl a : dis.tin.ge.bla
distingi: d i st i ng i : dis.tin.gi
distingiĝa: d i st i ng i ĝ a : dis.tin.gi.ĝa
distingiĝi: d i st i ng i ĝ i : dis.tin.gi.ĝi
distingilo: d i st i ng i l o : dis.tin.gi.lo
distinginda: d i st i ng i nd a : dis.tin.gin.da
distingita: d i st i ng i t a : dis.tin.gi.ta
distingo: d i st i ng o : dis.tin.go
distiri: d i st i r i : dis.ti.ri
distomo: d i st o m o : dis.to.mo
distordi: d i st o rd i : dis.tor.di
distordi: d i st o rd i : dis.tor.di
distordo: d i st o rd o : dis.tor.do
distordo: d i st o rd o : dis.tor.do
distra: d i str a : dis°tra
distraĵo: d i str a ĵ o : dis°tra.ĵo
distranĉi: d i str a nĉ i : dis°tran.ĉi
distribua: d i str i b u a : dis°tri.bu.a
distribucio: d i str i b u c i o : dis°tri.bu.ci.o
distribuframo: d i str i b u fr a m o : dis°tri.buf.ra.mo
distribui: d i str i b u i : dis°tri.bu.i
distribuilo: d i str i b u i l o : dis°tri.bu.i.lo
distribuo: d i str i b u o : dis°tri.bu.o
distributabulo: d i str i b u t a b u l o : dis°tri.bu.ta.bu.lo
distri: d i str i : dis°tri
distriĝema: d i str i ĝ e m a : dis°tri.ĝe.ma
distriĝi: d i str i ĝ i : dis°tri.ĝi
distriĝo: d i str i ĝ o : dis°tri.ĝo
distrikto: d i str i kt o : dis°trik.to
distriteco: d i str i t e c o : dis°tri.te.co
distro: d i str o : dis°tro
distrumpeti: d i str u mp e t i : dis°trum.pe.ti
disulfido: d i s u lf i d o : di.sul.fi.do
disurio: d i s u r i o : di.su.ri.o
disvastigado: d i sv a st i g a d o : dis.vas.ti.ga.do
disvastigi: d i sv a st i g i : dis.vas.ti.gi
disvastigo: d i sv a st i g o : dis.vas.ti.go
disvastiĝi: d i sv a st i ĝ i : dis.vas.ti.ĝi
disvendi: d i sv e nd i : dis.ven.di
disvenki: d i sv e nk i : dis.ven.ki
disventriĝo: d i sv e ntr i ĝ o : dis.ven°tri.ĝo
disverŝi: d i sv e rŝ i : dis.ver.ŝi
disvojiĝo: d i sv o j i ĝ o : dis.vo.ji.ĝo
disvolvi: d i sv o lv i : dis.vol.vi
disvolviĝi: d i sv o lv i ĝ i : dis.vol.vi.ĝi
disvolviĝo: d i sv o lv i ĝ o : dis.vol.vi.ĝo
ditionato: d i t i o n a t o : di.ti.o.na.to
ditirambo: d i t i r a mb o : di.ti.ram.bo
ditisko: d i t i sk o : di.tis.ko
ditografio: d i t o gr a f i o : di.to.gra.fi.o
diureziga: d i u r e z i g a : di.u.re.zi.ga
diurezigilo: d i u r e z i g i l o : di.u.re.zi.gi.lo
diurezilo: d i u r e z i l o : di.u.re.zi.lo
diurezo: d i u r e z o : di.u.re.zo
diurna: d i u rn a : di.ur.na
diurno: d i u rn o : di.ur.no
divano: d i v a n o : di.va.no
Divano: d i v a n o : di.va.no
divenado: d i v e n a d o : di.ve.na.do
divenaĵo: d i v e n a ĵ o : di.ve.na.ĵo
divenbato: d i v e nb a t o : di.ven.ba.to
diveni: d i v e n i : di.ve.ni
divenisto: d i v e n i st o : di.ve.nis.to
diveno: d i v e n o : di.ve.no
divenprove: d i v e npr o v e : di.ven°pro.ve
diverĝa: d i v e rĝ a : di.ver.ĝa
diverĝeco: d i v e rĝ e c o : di.ver.ĝe.co
diverĝenco: d i v e rĝ e nc o : di.ver.ĝen.co
diverĝi: d i v e rĝ i : di.ver.ĝi
diverĝiga lenso: d i v e rĝ i g a l e ns o : di.ver.ĝi.ga.len.so
diverĝigeco: d i v e rĝ i g e c o : di.ver.ĝi.ge.co
diverĝigi: d i v e rĝ i g i : di.ver.ĝi.gi
diverĝo: d i v e rĝ o : di.ver.ĝo
diversa: d i v e rs a : di.ver.sa
diversaĵoj: d i v e rs a ĵ o j : di.ver.sa.ĵoj
diversaspeca: d i v e rs a sp e c a : di.ver.sas.pe.ca
diverse: d i v e rs e : di.ver.se
diverseco: d i v e rs e c o : di.ver.se.co
diversfolia artokarpo: d i v e rsf o l i a a rt o k a rp o : di.ver°sfo.li.a.ar.to.kar.po
diversforma: d i v e rsf o rm a : di.ver°sfor.ma
diversgenta: d i v e rsg e nt a : di.ver°sgen.ta
diversi: d i v e rs i : di.ver.si
diversigi: d i v e rs i g i : di.ver.si.gi
diverskarakteraj: d i v e rsk a r a kt e r a j : di.ver°ska.rak.te.raj
diverskolora: d i v e rsk o l o r a : di.ver°sko.lo.ra
diverskonsista: d i v e rsk o ns i st a : di.ver°skon.sis.ta
diverspeca: d i v e rsp e c a : di.ver°spe.ca
diversspeca: d i v e rssp e c a : di.ver°sspe.ca
divertikulektomio: d i v e rt i k u l e kt o m i o : di.ver.ti.ku.lek.to.mi.o
divertikulo: d i v e rt i k u l o : di.ver.ti.ku.lo
divida: d i v i d a : di.vi.da
dividado: d i v i d a d o : di.vi.da.do
dividaĵo: d i v i d a ĵ o : di.vi.da.ĵo
dividebla: d i v i d e bl a : di.vi.de.bla
dividendo: d i v i d e nd o : di.vi.den.do
dividi: d i v i d i : di.vi.di
dividiĝi: d i v i d i ĝ i : di.vi.di.ĝi
divido: d i v i d o : di.vi.do
dividstreko: d i v i dstr e k o : di.vid°stre.ko
divizio: d i v i z i o : di.vi.zi.o
divizori: d i v i z o r i : di.vi.zo.ri
divizoro: d i v i z o r o : di.vi.zo.ro
divorci: d i v o rc i : di.vor.ci
divorco: d i v o rc o : di.vor.co
dizelmotoro: d i z e lm o t o r o : di.zel.mo.to.ro
dizelo: d i z e l o : di.ze.lo
dizeloleo: d i z e l o l e o : di.ze.lo.le.o
dizelpetrolo: d i z e lp e tr o l o : di.zel.pe.tro.lo
dizerti: d i z e rt i : di.zer.ti
dizerto: d i z e rt o : di.zer.to
Dnepro: dn e pr o : dne.pro
Dnestro: dn e str o : dnes°tro
do-gamo: d o g a m o : do.ga.mo
do: d o : do
do: d o : do
do: d o : do
docento: d o c e nt o : do.cen.to
docetismo: d o c e t i sm o : do.ce.tis.mo
dodekaedro: d o d e k a e dr o : do.de.ka.e.dro
dodekafona: d o d e k a f o n a : do.de.ka.fo.na
dodekafonio: d o d e k a f o n i o : do.de.ka.fo.ni.o
dodekafonismo: d o d e k a f o n i sm o : do.de.ka.fo.nis.mo
dodoico: d o d o i c o : do.do.i.co
Dodomao: d o d o m a o : do.do.ma.o
doganagentejo: d o g a n a g e nt e j o : do.ga.na.gen.te.jo
doganejo: d o g a n e j o : do.ga.ne.jo
doganisto: d o g a n i st o : do.ga.nis.to
doganlibera: d o g a nl i b e r a : do.gan.li.be.ra
dogano: d o g a n o : do.ga.no
doganpago: d o g a np a g o : do.gan.pa.go
dogantarifo: d o g a nt a r i f o : do.gan.ta.ri.fo
doganunuiĝo: d o g a n u n u i ĝ o : do.ga.nu.nu.i.ĝo
dogero: d o g e r o : do.ge.ro
dogma: d o gm a : dog.ma
dogmaro: d o gm a r o : dog.ma.ro
dogmemo: d o gm e m o : dog.me.mo
dogmismo: d o gm i sm o : dog.mis.mo
dogmo: d o gm o : dog.mo
dogmumi: d o gm u m i : dog.mu.mi
dogo: d o g o : do.go
dogoj: d o g o j : do.goj
doĝo: d o ĝ o : do.ĝo
dojeno: d o j e n o : do.je.no
dojno: d o jn o : doj.no
dokisto: d o k i st o : do.kis.to
doko: d o k o : do.ko
dokpago: d o kp a g o : dok.pa.go
doksologio: d o ks o l o g i o : dok.so.lo.gi.o
dokta: d o kt a : dok.ta
doktora: d o kt o r a : dok.to.ra
doktoreco: d o kt o r e c o : dok.to.re.co
doktorigi: d o kt o r i g i : dok.to.ri.gi
doktoriĝi: d o kt o r i ĝ i : dok.to.ri.ĝi
doktorino: d o kt o r i n o : dok.to.ri.no
doktoro: d o kt o r o : dok.to.ro
doktrino: d o ktr i n o : dok°tri.no
dokumenta: d o k u m e nt a : do.ku.men.ta
dokumentaro: d o k u m e nt a r o : do.ku.men.ta.ro
dokumenti: d o k u m e nt i : do.ku.men.ti
dokumento: d o k u m e nt o : do.ku.men.to
dokumentujo: d o k u m e nt u j o : do.ku.men.tu.jo
dolaro: d o l a r o : do.la.ro
dolĉa ĉerizo: d o lĉ a ĉ e r i z o : dol.ĉa.ĉe.ri.zo
dolĉa eleokarito: d o lĉ a e l e o k a r i t o : dol.ĉa.e.le.o.ka.ri.to
dolĉa manioko: d o lĉ a m a n i o k o : dol.ĉa.ma.ni.o.ko
dolĉa migdalarbo: d o lĉ a m i gd a l a rb o : dol.ĉa.mig.da.lar.bo
dolĉa migdalo: d o lĉ a m i gd a l o : dol.ĉa.mig.da.lo
dolĉa migdalujo: d o lĉ a m i gd a l u j o : dol.ĉa.mig.da.lu.jo
dolĉa prunuso: d o lĉ a pr u n u s o : dol.ĉa.pru.nu.so
dolĉa terpomo: d o lĉ a t e rp o m o : dol.ĉa.ter.po.mo
dolĉa: d o lĉ a : dol.ĉa
dolĉacida: d o lĉ a c i d a : dol.ĉa.ci.da
dolĉaĵo: d o lĉ a ĵ o : dol.ĉa.ĵo
dolĉamaro: d o lĉ a m a r o : dol.ĉa.ma.ro
dolĉeco: d o lĉ e c o : dol.ĉe.co
dolĉega: d o lĉ e g a : dol.ĉe.ga
dolĉigi: d o lĉ i g i : dol.ĉi.gi
doliĥoto: d o l i ĥ o t o : do.li.ĥo.to
dolikocefalo: d o l i k o c e f a l o : do.li.ko.ce.fa.lo
dolikoto: d o l i k o t o : do.li.ko.to
dolino: d o l i n o : do.li.no
dolio: d o l i o : do.li.o
dolmano: d o lm a n o : dol.ma.no
dolmeno: d o lm e n o : dol.me.no
dolo: d o l o : do.lo
dolomito: d o l o m i t o : do.lo.mi.to
Dolomitoj: d o l o m i t o j : do.lo.mi.toj
dolomitpetro: d o l o m i tp e tr o : do.lo.mit.pe.tro
dolora: d o l o r a : do.lo.ra
doloreto: d o l o r e t o : do.lo.re.to
dolorĝemi: d o l o rĝ e m i : do.lor.ĝe.mi
dolori: d o l o r i : do.lo.ri
dolorige: d o l o r i g e : do.lo.ri.ge
dolorigi: d o l o r i g i : do.lo.ri.gi
doloro: d o l o r o : do.lo.ro
dolorplena: d o l o rpl e n a : do.lor°ple.na
dolorpunkto: d o l o rp u nkt o : do.lor.pun°kto
doma maluso: d o m a m a l u s o : do.ma.ma.lu.so
doma prunuso: d o m a pr u n u s o : do.ma.pru.nu.so
doma sorbuso: d o m a s o rb u s o : do.ma.sor.bu.so
doma tegenario: d o m a t e g e n a r i o : do.ma.te.ge.na.ri.o
doma: d o m a : do.ma
domaĉo: d o m a ĉ o : do.ma.ĉo
domaĝa: d o m a ĝ a : do.ma.ĝa
domaĝe: d o m a ĝ e : do.ma.ĝe
domaĝi: d o m a ĝ i : do.ma.ĝi
domaĝo: d o m a ĝ o : do.ma.ĝo
domanaro: d o m a n a r o : do.ma.na.ro
domanio: d o m a n i o : do.ma.ni.o
domano: d o m a n o : do.ma.no
domaraneo: d o m a r a n e o : do.ma.ra.ne.o
dombesto: d o mb e st o : dom.bes.to
dombloko: d o mbl o k o : dom°blo.ko
dome: d o m e : do.me
domen: d o m e n : do.men
domeno: d o m e n o : do.me.no
dometo: d o m e t o : do.me.to
domhavanto: d o mh a v a nt o : dom.ha.van.to
Domiciano: d o m i c i a n o : do.mi.ci.a.no
domicilo: d o m i c i l o : do.mi.ci.lo
domina: d o m i n a : do.mi.na
dominado: d o m i n a d o : do.mi.na.do
dominanto: d o m i n a nt o : do.mi.nan.to
domineco: d o m i n e c o : do.mi.ne.co
dominema: d o m i n e m a : do.mi.ne.ma
Domingo: d o m i ng o : do.min.go
domini: d o m i n i : do.mi.ni
Dominika Respubliko: d o m i n i k a r e sp u bl i k o : do.mi.ni.ka.res.pu.bli.ko
dominikano: d o m i n i k a n o : do.mi.ni.ka.no
Dominiko: d o m i n i k o : do.mi.ni.ko
dominio: d o m i n i o : do.mi.ni.o
domkolombo: d o mk o l o mb o : dom.ko.lom.bo
domkovristo: d o mk o vr i st o : dom.kov.ris.to
dommoteo: d o mm o t e o : dom.mo.te.o
domo: d o m o : do.mo
dompasero: d o mp a s e r o : dom.pa.se.ro
domturo: d o mt u r o : dom.tu.ro
domveturilo: d o mv e t u r i l o : dom.ve.tu.ri.lo
domvitro: d o mv i tr o : dom.vi.tro
donacema: d o n a c e m a : do.na.ce.ma
donaci: d o n a c i : do.na.ci
donacio: d o n a c i o : do.na.ci.o
donaco: d o n a c o : do.na.co
donado: d o n a d o : do.na.do
donaĵo: d o n a ĵ o : do.na.ĵo
donako: d o n a k o : do.na.ko
Donaldo: d o n a ld o : do.nal.do
donanto: d o n a nt o : do.nan.to
Doneco: d o n e c o : do.ne.co
doni: d o n i : do.ni
donitaĵo: d o n i t a ĵ o : do.ni.ta.ĵo
Donjuano: d o nj u a n o : don.ju.a.no
Donĵuano: d o nĵ u a n o : don.ĵu.a.no
Donkiĥoto: d o nk i ĥ o t o : don.ki.ĥo.to
dono: d o n o : do.no
Dono: d o n o : do.no
dopado: d o p a d o : do.pa.do
dopantaĵo: d o p a nt a ĵ o : do.pan.ta.ĵo
dopanto: d o p a nt o : do.pan.to
dopi: d o p i : do.pi
dopilo: d o p i l o : do.pi.lo
dopleresploro: d o pl e r e spl o r o : do.ple.res°plo.ro
Doplero: d o pl e r o : do.ple.ro
dora: d o r a : do.ra
Doria: d o r i a : do.ri.a
Doriano: d o r i a n o : do.ri.a.no
dorido: d o r i d o : do.ri.do
dorika: d o r i k a : do.ri.ka
Dorio: d o r i o : do.ri.o
doriso: d o r i s o : do.ri.so
dorlotado: d o rl o t a d o : dor.lo.ta.do
dorloti: d o rl o t i : dor.lo.ti
dorlotiĝi: d o rl o t i ĝ i : dor.lo.ti.ĝi
dorloto: d o rl o t o : dor.lo.to
dormado: d o rm a d o : dor.ma.do
dormanto: d o rm a nt o : dor.man.to
dormegi: d o rm e g i : dor.me.gi
dormejo: d o rm e j o : dor.me.jo
dormema: d o rm e m a : dor.me.ma
dormeti: d o rm e t i : dor.me.ti
dormi: d o rm i : dor.mi
dormiga: d o rm i g a : dor.mi.ga
dormigi: d o rm i g i : dor.mi.gi
dormigilo: d o rm i g i l o : dor.mi.gi.lo
dormilo: d o rm i l o : dor.mi.lo
dormo: d o rm o : dor.mo
dormoĉambro: d o rm o ĉ a mbr o : dor.mo.ĉam°bro
dormolampo: d o rm o l a mp o : dor.mo.lam.po
dormomalsano: d o rm o m a ls a n o : dor.mo.mal.sa.no
dormomusoj: d o rm o m u s o j : dor.mo.mu.soj
dormosako: d o rm o s a k o : dor.mo.sa.ko
dorna kaporo: d o rn a k a p o r o : dor.na.ka.po.ro
dorna prunuso: d o rn a pr u n u s o : dor.na.pru.nu.so
dorna ribo: d o rn a r i b o : dor.na.ri.bo
dorna: d o rn a : dor.na
dornaĵo: d o rn a ĵ o : dor.na.ĵo
dornejo: d o rn e j o : dor.ne.jo
dorneto: d o rn e t o : dor.ne.to
dornfiŝo: d o rnf i ŝ o : dor°nfi.ŝo
dorno: d o rn o : dor.no
dornpomo: d o rnp o m o : dor°npo.mo
dornpomujo: d o rnp o m u j o : dor°npo.mu.jo
dornumita: d o rn u m i t a : dor.nu.mi.ta
Doro: d o r o : do.ro
Doroteo: d o r o t e o : do.ro.te.o
dorsa: d o rs a : dor.sa
dorsaĵo: d o rs a ĵ o : dor.sa.ĵo
dorsantaŭa: d o rs a nt a ŭ a : dor.san.ta.ŭa
dorsantaŭe: d o rs a nt a ŭ e : dor.san.ta.ŭe
dorsdirekte: d o rsd i r e kt e : dor°sdi.rek.te
dorse: d o rs e : dor.se
dorsflanko: d o rsfl a nk o : dor°sflan.ko
dorsnaĝa cimo: d o rsn a ĝ a c i m o : dor°sna.ĝa.ci.mo
dorso: d o rs o : dor.so
dorsokorbo: d o rs o k o rb o : dor.so.kor.bo
dorsoparto: d o rs o p a rt o : dor.so.par.to
dorsosako: d o rs o s a k o : dor.so.sa.ko
dosiero: d o s i e r o : do.si.e.ro
dosierujo: d o s i e r u j o : do.si.e.ru.jo
dota: d o t a : do.ta
dotaĵo: d o t a ĵ o : do.ta.ĵo
doti: d o t i : do.ti
doto: d o t o : do.to
Dovera markolo: d o v e r a m a rk o l o : do.ve.ra.mar.ko.lo
Dovero: d o v e r o : do.ve.ro
Dovro: d o vr o : dov.ro
dozado: d o z a d o : do.za.do
dozi: d o z i : do.zi
dozo: d o z o : do.zo
dozologio: d o z o l o g i o : do.zo.lo.gi.o
drabo: dr a b o : dra.bo
draceno: dr a c e n o : dra.ce.no
dragi: dr a g i : dra.gi
dragilo: dr a g i l o : dra.gi.lo
dragomano: dr a g o m a n o : dra.go.ma.no
dragono: dr a g o n o : dra.go.no
dragŝipo: dr a gŝ i p o : drag.ŝi.po
draĝeo: dr a ĝ e o : dra.ĝe.o
draĥmo: dr a ĥm o : draĥ.mo
drajvi: dr a jv i : draj.vi
draĵi: dr a ĵ i : dra.ĵi
draĵo: dr a ĵ o : dra.ĵo
drakarbo: dr a k a rb o : dra.kar.bo
drakdraceno: dr a kdr a c e n o : drak°dra.ce.no
drakmo: dr a km o : drak.mo
drako: dr a k o : dra.ko
drakocefalo: dr a k o c e f a l o : dra.ko.ce.fa.lo
drakona: dr a k o n a : dra.ko.na
drakoni: dr a k o n i : dra.ko.ni
Drakono: dr a k o n o : dra.ko.no
drakŝipo: dr a kŝ i p o : drak.ŝi.po
drakunkol-artemizio: dr a k u nk o l a rt e m i z i o : dra.kun.ko.lar.te.mi.zi.o
drakunkolo: dr a k u nk o l o : dra.kun.ko.lo
drama: dr a m a : dra.ma
dramaturgio: dr a m a t u rg i o : dra.ma.tur.gi.o
dramaturgo: dr a m a t u rg o : dra.ma.tur.go
dramigi: dr a m i g i : dra.mi.gi
dramisto: dr a m i st o : dra.mis.to
dramo: dr a m o : dra.mo
drapiri: dr a p i r i : dra.pi.ri
drapo: dr a p o : dra.po
drasta: dr a st a : dras.ta
drastaĵo: dr a st a ĵ o : dras.ta.ĵo
draŝado: dr a ŝ a d o : dra.ŝa.do
draŝaĵo: dr a ŝ a ĵ o : dra.ŝa.ĵo
draŝejo: dr a ŝ e j o : dra.ŝe.jo
draŝi: dr a ŝ i : dra.ŝi
draŝilo: dr a ŝ i l o : dra.ŝi.lo
draŝmaŝino: dr a ŝm a ŝ i n o : draŝ.ma.ŝi.no
draŝrulo: dr a ŝr u l o : draŝ.ru.lo
dratbroso: dr a tbr o s o : drat°bro.so
dratego: dr a t e g o : dra.te.go
drati: dr a t i : dra.ti
dratigi: dr a t i g i : dra.ti.gi
dratigilo: dr a t i g i l o : dra.ti.gi.lo
dratjunto: dr a tj u nt o : drat.jun.to
dratkudrilo: dr a tk u dr i l o : drat.ku.dri.lo
drato: dr a t o : dra.to
dratrefalda: dr a tr e f a ld a : dra.tre.fal.da
dratreto: dr a tr e t o : dra.tre.to
drattolo: dr a tt o l o : drat.to.lo
dratvitro: dr a tv i tr o : drat.vi.tro
dravido: dr a v i d o : dra.vi.do
Dravo: dr a v o : dra.vo
drednaŭto: dr e dn a ŭt o : dred.naŭ.to
dreliko: dr e l i k o : dre.li.ko
drenado: dr e n a d o : dre.na.do
drenaĵo: dr e n a ĵ o : dre.na.ĵo
dreni: dr e n i : dre.ni
drenilaro: dr e n i l a r o : dre.ni.la.ro
drenilo: dr e n i l o : dre.ni.lo
drenkrano: dr e nkr a n o : dren°kra.no
drenputo: dr e np u t o : dren.pu.to
drensistemo: dr e ns i st e m o : dren.sis.te.mo
drensistemo: dr e ns i st e m o : dren.sis.te.mo
drentubo: dr e nt u b o : dren.tu.bo
dresado: dr e s a d o : dre.sa.do
Dresdeno: dr e sd e n o : dres.de.no
dresi: dr e s i : dre.si
dresisto: dr e s i st o : dre.sis.to
drezino: dr e z i n o : dre.zi.no
driado: dr i a d o : dri.a.do
dribli: dr i bl i : dri.bli
drilego: dr i l e g o : dri.le.go
drilo: dr i l o : dri.lo
drilo: dr i l o : dri.lo
drimio: dr i m i o : dri.mi.o
drimiso: dr i m i s o : dri.mi.so
drinkado: dr i nk a d o : drin.ka.do
drinkaĵo: dr i nk a ĵ o : drin.ka.ĵo
drinkejo: dr i nk e j o : drin.ke.jo
drinki: dr i nk i : drin.ki
drinkigi: dr i nk i g i : drin.ki.gi
drinkulo: dr i nk u l o : drin.ku.lo
driopterido: dr i o pt e r i d o : dri.op.te.ri.do
drivado: dr i v a d o : dri.va.do
drivangulo: dr i v a ng u l o : dri.van.gu.lo
drivi: dr i v i : dri.vi
drivo: dr i v o : dri.vo
drivtabulo: dr i vt a b u l o : driv.ta.bu.lo
drogherbo: dr o gh e rb o : drog.her.bo
drogi: dr o g i : dro.gi
drogo: dr o g o : dro.go
drola: dr o l a : dro.la
dromajo: dr o m a j o : dro.ma.jo
dromedaro: dr o m e d a r o : dro.me.da.ro
dromiceo: dr o m i c e o : dro.mi.ce.o
dromio: dr o m i o : dro.mi.o
dromo: dr o m o : dro.mo
dronado: dr o n a d o : dro.na.do
droni: dr o n i : dro.ni
dronigi: dr o n i g i : dro.ni.gi
dropso: dr o ps o : drop.so
droso: dr o s o : dro.so
droŝko: dr o ŝk o : droŝ.ko
drozero: dr o z e r o : dro.ze.ro
drozofiledoj: dr o z o f i l e d o j : dro.zo.fi.le.doj
drozofilo: dr o z o f i l o : dro.zo.fi.lo
druido: dr u i d o : dru.i.do
drumo: dr u m o : dru.mo
drupeca frukto: dr u p e c a fr u kt o : dru.pe.caf.ruk.to
drupo: dr u p o : dru.po
druzo: dr u z o : dru.zo
druzo: dr u z o : dru.zo
Du Fu: d u f u : du.fu
dua: d u a : du.a
duafoja: d u a f o j a : du.a.fo.ja
duafoje: d u a f o j e : du.a.fo.je
duagrada: d u a gr a d a : du.a.gra.da
duakanona: d u a k a n o n a : du.a.ka.no.na
duakeno: d u a k e n o : du.a.ke.no
duaklasa: d u a kl a s a : du.a.kla.sa
duala spaco: d u a l a sp a c o : du.a.las.pa.co
duala: d u a l a : du.a.la
dualeco: d u a l e c o : du.a.le.co
dualismo: d u a l i sm o : du.a.lis.mo
dualisto: d u a l i st o : du.a.lis.to
dualo: d u a l o : du.a.lo
duaranga: d u a r a ng a : du.a.ran.ga
duaro: d u a r o : du.a.ro
duavica produktanto: d u a v i c a pr o d u kt a nt o : du.a.vi.ca.pro.duk.tan.to
duba: d u b a : du.ba
dubasenca: d u b a s e nc a : du.ba.sen.ca
dubaza: d u b a z a : du.ba.za
dubeli: d u b e l i : du.be.li
dubelo: d u b e l o : du.be.lo
dubema: d u b e m a : du.be.ma
dubemolo: d u b e m o l o : du.be.mo.lo
dubi: d u b i : du.bi
dubinda: d u b i nd a : du.bin.da
dublado: d u bl a d o : du.bla.do
dublaĵo: d u bl a ĵ o : du.bla.ĵo
dublanto: d u bl a nt o : du.blan.to
dublasta: d u bl a st a : du.blas.ta
dubleo: d u bl e o : du.ble.o
dubli: d u bl i : du.bli
Dublino: d u bl i n o : du.bli.no
dubo: d u b o : du.bo
du: d u : du
ducent: d u c e nt : du.cent
duciklo: d u c i kl o : du.ci.klo
duĉevala: d u ĉ e v a l a : du.ĉe.va.la
dudek: d u d e k : du.dek
dudieso: d u d i e s o : du.di.e.so
dudrata lineo: d u dr a t a l i n e o : du.dra.ta.li.ne.o
dudrata: d u dr a t a : du.dra.ta
due: d u e : du.e
dueco: d u e c o : du.e.co
duelbirdo: d u e lb i rd o : du.el.bir.do
dueli: d u e l i : du.e.li
duelo: d u e l o : du.e.lo
duenjo: d u e nj o : du.en.jo
duetisto: d u e t i st o : du.e.tis.to
dueto: d u e t o : du.e.to
dufadena: d u f a d e n a : du.fa.de.na
dufaka: d u f a k a : du.fa.ka
dufaldo: d u f a ld o : du.fal.do
duflanka cumo: d u fl a nk a c u m o : duf.lan.ka.cu.mo
duflanka: d u fl a nk a : duf.lan.ka
duflo: d u fl o : duf.lo
dufoja: d u f o j a : du.fo.ja
dufoje: d u f o j e : du.fo.je
dufoliklo: d u f o l i kl o : du.fo.li.klo
duforma: d u f o rm a : du.for.ma
duformeco: d u f o rm e c o : du.for.me.co
duformismo: d u f o rm i sm o : du.for.mis.mo
dugongo: d u g o ng o : du.gon.go
duĝemina: d u ĝ e m i n a : du.ĝe.mi.na
duigi: d u i g i : du.i.gi
duiĝi: d u i ĝ i : du.i.ĝi
duilo: d u i l o : du.i.lo
dujara enotero: d u j a r a e n o t e r o : du.ja.ra.e.no.te.ro
dujara: d u j a r a : du.ja.ra
dukato: d u k a t o : du.ka.to
dukdalbo: d u kd a lb o : duk.dal.bo
duklada: d u kl a d a : du.kla.da
duklando: d u kl a nd o : du.klan.do
duklapa: d u kl a p a : du.kla.pa
duko: d u k o : du.ko
dukolora sorgo: d u k o l o r a s o rg o : du.ko.lo.ra.sor.go
dukolora: d u k o l o r a : du.ko.lo.ra
dukonkava: d u k o nk a v a : du.kon.ka.va
dukonveksa: d u k o nv e ks a : du.kon.vek.sa
dukorna: d u k o rn a : du.kor.na
dukorno: d u k o rn o : du.kor.no
dukotiledonoj: d u k o t i l e d o n o j : du.ko.ti.le.do.noj
dukotiledonuloj: d u k o t i l e d o n u l o j : du.ko.ti.le.do.nu.loj
duktila: d u kt i l a : duk.ti.la
dukto: d u kt o : duk.to
dulatera: d u l a t e r a : du.la.te.ra
Dulcineo: d u lc i n e o : dul.ci.ne.o
dulcineo: d u lc i n e o : dul.ci.ne.o
dulineara: d u l i n e a r a : du.li.ne.a.ra
dulingva: d u l i ngv a : du.lin°gva
dulingveco: d u l i ngv e c o : du.lin°gve.co
dulipsono: d u l i ps o n o : du.lip.so.no
dulita: d u l i t a : du.li.ta
dulorneto: d u l o rn e t o : du.lor.ne.to
duma: d u m a : du.ma
Dumao: d u m a o : du.ma.o
dumasto: d u m a st o : du.mas.to
dumastulo: d u m a st u l o : du.mas.tu.lo
dum: d u m : dum
dumduma: d u md u m a : dum.du.ma
dume: d u m e : du.me
dumetalismo: d u m e t a l i sm o : du.me.ta.lis.mo
dumezurila: d u m e z u r i l a : du.me.zu.ri.la
dumonata: d u m o n a t a : du.mo.na.ta
dumpingo: d u mp i ng o : dum.pin.go
dumtempa: d u mt e mp a : dum.tem.pa
dumviva: d u mv i v a : dum.vi.va
dumvoje: d u mv o j e : dum.vo.je
dunadla cirkelo: d u n a dl a c i rk e l o : du.na.dla.cir.ke.lo
dunaro: d u n a r o : du.na.ro
dunaskito: d u n a sk i t o : du.nas.ki.to
dungado: d u ng a d o : dun.ga.do
dunganto: d u ng a nt o : dun.gan.to
dungato: d u ng a t o : dun.ga.to
dungi: d u ng i : dun.gi
dungigi sin: d u ng i g i s i n : dun.gi.gi.sin
dungiĝi: d u ng i ĝ i : dun.gi.ĝi
dungitaro: d u ng i t a r o : dun.gi.ta.ro
dungito: d u ng i t o : dun.gi.to
dungo: d u ng o : dun.go
dungoficejo: d u ng o f i c e j o : dun.go.fi.ce.jo
dungosoldato: d u ng o s o ld a t o : dun.go.sol.da.to
Dunkirko: d u nk i rk o : dun.kir.ko
duno: d u n o : du.no
dunoma: d u n o m a : du.no.ma
dunombraj: d u n o mbr a j : du.nom°braj
dunomiala distribuo: d u n o m i a l a d i str i b u o : du.no.mi.a.la.dis°tri.bu.o
dunomiala koeficiento: d u n o m i a l a k o e f i c i e nt o : du.no.mi.a.la.ko.e.fi.ci.en.to
duobla konsonanto: d u o bl a k o ns o n a nt o : du.o.bla.kon.so.nan.to
duobla refrakto: d u o bl a r e fr a kt o : du.o.bla.ref.rak.to
duobla timono: d u o bl a t i m o n o : du.o.bla.ti.mo.no
duobla vo: d u o bl a v o : du.o.bla.vo
duobla: d u o bl a : du.o.bla
duoblaĵo: d u o bl a ĵ o : du.o.bla.ĵo
duoble: d u o bl e : du.o.ble
duobligi: d u o bl i g i : du.o.bli.gi
duobliĝi: d u o bl i ĝ i : du.o.bli.ĝi
duoblo: d u o bl o : du.o.blo
duo: d u o : du.o
duodenito: d u o d e n i t o : du.o.de.ni.to
duodeno: d u o d e n o : du.o.de.no
duokuleca: d u o k u l e c a : du.o.ku.le.ca
duona luno: d u o n a l u n o : du.o.na.lu.no
duona: d u o n a : du.o.na
duonbakita: d u o nb a k i t a : du.on.ba.ki.ta
duonbindaĵo: d u o nb i nd a ĵ o : du.on.bin.da.ĵo
duonbrido: d u o nbr i d o : du.on°bri.do
duoncirkla: d u o nc i rkl a : du.on.cir°kla
duondiametro: d u o nd i a m e tr o : du.on.di.a.me.tro
duondio: d u o nd i o : du.on.di.o
duondiri: d u o nd i r i : du.on.di.ri
duondivida: d u o nd i v i d a : du.on.di.vi.da
duondolĉa: d u o nd o lĉ a : du.on.dol.ĉa
duondormi: d u o nd o rm i : du.on.dor.mi
duonduto: d u o nd u t o : du.on.du.to
duone: d u o n e : du.o.ne
duonelitro: d u o n e l i tr o : du.o.ne.li.tro
duonfermi: d u o nf e rm i : du.on.fer.mi
duonfilo: d u o nf i l o : du.on.fi.lo
duonfrato: d u o nfr a t o : du.on°fra.to
duonganto: d u o ng a nt o : du.on.gan.to
duonglobo: d u o ngl o b o : du.on°glo.bo
duonhisi: d u o nh i s i : du.on.hi.si
duoniga serĉo: d u o n i g a s e rĉ o : du.o.ni.ga.ser.ĉo
duoniganto: d u o n i g a nt o : du.o.ni.gan.to
duonigi: d u o n i g i : du.o.ni.gi
duoniĝi: d u o n i ĝ i : du.o.ni.ĝi
duoniĝtempo: d u o n i ĝt e mp o : du.o.niĝ.tem.po
duoninsulo: d u o n i ns u l o : du.o.nin.su.lo
duonjaro: d u o nj a r o : du.on.ja.ro
duonkaleŝo: d u o nk a l e ŝ o : du.on.ka.le.ŝo
duonkarbazido: d u o nk a rb a z i d o : du.on.kar.ba.zi.do
duonkomprenigi: d u o nk o mpr e n i g i : du.on.kom°pre.ni.gi
duonkonduktanto: d u o nk o nd u kt a nt o : du.on.kon.duk.tan.to
duonkovita: d u o nk o v i t a : du.on.ko.vi.ta
duonkudri: d u o nk u dr i : du.on.ku.dri
duonkuŝa: d u o nk u ŝ a : du.on.ku.ŝa
duonligna periljo: d u o nl i gn a p e r i lj o : du.on.lig.na.pe.ril.jo
duonligneca kapsiko: d u o nl i gn e c a k a ps i k o : du.on.lig.ne.ca.kap.si.ko
duonligneca: d u o nl i gn e c a : du.on.lig.ne.ca
duonlitro: d u o nl i tr o : du.on.li.tro
duonlumo: d u o nl u m o : du.on.lu.mo
duonluna: d u o nl u n a : du.on.lu.na
duonluno: d u o nl u n o : du.on.lu.no
duonmalmola kopalo: d u o nm a lm o l a k o p a l o : du.on.mal.mo.la.ko.pa.lo
duonmaniko: d u o nm a n i k o : du.on.ma.ni.ko
duonmasko: d u o nm a sk o : du.on.mas.ko
duonmetamorfoza: d u o nm e t a m o rf o z a : du.on.me.ta.mor.fo.za
duonmonata: d u o nm o n a t a : du.on.mo.na.ta
duonmondumo: d u o nm o nd u m o : du.on.mon.du.mo
duonnoto: d u o nn o t o : du.on.no.to
duonnuda: d u o nn u d a : du.on.nu.da
duono: d u o n o : du.o.no
duonoficiala: d u o n o f i c i a l a : du.o.no.fi.ci.a.la
duonoktavo: d u o n o kt a v o : du.o.nok.ta.vo
duonombro: d u o n o mbr o : du.o.nom°bro
duonombropolarimetro: d u o n o mbr o p o l a r i m e tr o : du.o.nom°bro.po.la.ri.me.tro
duonombrumi: d u o n o mbr u m i : du.o.nom°bru.mi
duonparazito: d u o np a r a z i t o : du.on.pa.ra.zi.to
duonpatrino: d u o np a tr i n o : du.on.pa.tri.no
duonpatro: d u o np a tr o : du.on.pa.tro
duonpenetrebla: d u o np e n e tr e bl a : du.on.pe.ne.tre.bla
duonpermeabla: d u o np e rm e a bl a : du.on.per.me.a.bla
duonprofile: d u o npr o f i l e : du.on°pro.fi.le
duonrondo: d u o nr o nd o : du.on.ron.do
duonseka: d u o ns e k a : du.on.se.ka
duonsemajna: d u o ns e m a jn a : du.on.se.maj.na
duonsfero: d u o nsf e r o : du.on°sfe.ro
duonsilento: d u o ns i l e nt o : du.on.si.len.to
duonsimioj: d u o ns i m i o j : du.on.si.mi.oj
duonŝedo: d u o nŝ e d o : du.on.ŝe.do
duonŝuo: d u o nŝ u o : du.on.ŝu.o
duontono: d u o nt o n o : du.on.to.no
duontralasa: d u o ntr a l a s a : du.on°tra.la.sa
duontralasanta: d u o ntr a l a s a nt a : du.on°tra.la.san.ta
duontralasiva: d u o ntr a l a s i v a : du.on°tra.la.si.va
duonuma junto: d u o n u m a j u nt o : du.o.nu.ma.jun.to
duonvoĉa: d u o nv o ĉ a : du.on.vo.ĉa
duonvoĉe: d u o nv o ĉ e : du.on.vo.ĉe
duonvoje: d u o nv o j e : du.on.vo.je
duonvokalo: d u o nv o k a l o : du.on.vo.ka.lo
duonvorte: d u o nv o rt e : du.on.vor.te
duonvorto: d u o nv o rt o : du.on.vor.to
duopa: d u o p a : du.o.pa
duope: d u o p e : du.o.pe
duopo: d u o p o : du.o.po
dupartia: d u p a rt i a : du.par.ti.a
dupartiga serĉo: d u p a rt i g a s e rĉ o : du.par.ti.ga.ser.ĉo
dupieda: d u p i e d a : du.pi.e.da
dupiedulo: d u p i e d u l o : du.pi.e.du.lo
dupinta: d u p i nt a : du.pin.ta
dupleksa: d u pl e ks a : du.plek.sa
duplikato: d u pl i k a t o : du.pli.ka.to
duploida: d u pl o i d a : du.plo.i.da
duploideco: d u pl o i d e c o : du.plo.i.de.co
duploidulo: d u pl o i d u l o : du.plo.i.du.lo
dupo: d u p o : du.po
dupolusa: d u p o l u s a : du.po.lu.sa
dupoluso: d u p o l u s o : du.po.lu.so
dupunkto: d u p u nkt o : du.pun°kto
dura: d u r a : du.ra
durada: d u r a d a : du.ra.da
duralumino: d u r a l u m i n o : du.ra.lu.mi.no
duramatro: d u r a m a tr o : du.ra.ma.tro
durativo: d u r a t i v o : du.ra.ti.vo
dureco: d u r e c o : du.re.co
duringo: d u r i ng o : du.rin.go
durio: d u r i o : du.ri.o
duro: d u r o : du.ro
duro: d u r o : du.ro
dusako: d u s a k o : du.sa.ko
dusamaro: d u s a m a r o : du.sa.ma.ro
dusekci: d u s e kc i : du.sek.ci
duseksa: d u s e ks a : du.sek.sa
Duseldorfo: d u s e ld o rf o : du.sel.dor.fo
dusenca: d u s e nc a : du.sen.ca
dusencaĵo: d u s e nc a ĵ o : du.sen.ca.ĵo
dusenceco: d u s e nc e c o : du.sen.ce.co
dusida: d u s i d a : du.si.da
dusignifa: d u s i gn i f a : du.sig.ni.fa
duspora agariko: d u sp o r a a g a r i k o : dus.po.ra.a.ga.ri.ko
Duŝanbo: d u ŝ a nb o : du.ŝan.bo
duŝejo: d u ŝ e j o : du.ŝe.jo
duŝi: d u ŝ i : du.ŝi
duŝilo: d u ŝ i l o : du.ŝi.lo
duŝo: d u ŝ o : du.ŝo
dutakta: d u t a kt a : du.tak.ta
duto: d u t o : du.to
dutonaleco: d u t o n a l e c o : du.to.na.le.co
dutuba: d u t u b a : du.tu.ba
duuma: d u u m a : du.u.ma
duume kodita: d u u m e k o d i t a : du.u.me.ko.di.ta
duumviro: d u u mv i r o : du.um.vi.ro
duvalvuloj: d u v a lv u l o j : du.val.vu.loj
duvizaĝa: d u v i z a ĝ a : du.vi.za.ĝa
duzo: d u z o : du.zo
Dvino: dv i n o : dvi.no
dzeta: dz e t a : dze.ta
e-vorto: e v o rt o : e.vor.to
Eako: e a k o : e.a.ko
easto: e a st o : e.as.to
ebena: e b e n a : e.be.na
ebenaĵa gorilo: e b e n a ĵ a g o r i l o : e.be.na.ĵa.go.ri.lo
ebenaĵo: e b e n a ĵ o : e.be.na.ĵo
ebenbati: e b e nb a t i : e.ben.ba.ti
ebeneco: e b e n e c o : e.be.ne.co
ebenejo: e b e n e j o : e.be.ne.jo
ebenigi: e b e n i g i : e.be.ni.gi
ebeno: e b e n o : e.be.no
ebentordi: e b e nt o rd i : e.ben.tor.di
ebentordiĝo: e b e nt o rd i ĝ o : e.ben.tor.di.ĝo
ebla: e bl a : e.bla
eble estas: e bl e e st a s : e.ble.es.tas
eble: e bl e : e.ble
ebleco: e bl e c o : e.ble.co
ebligi: e bl i g i : e.bli.gi
eblo: e bl o : e.blo
ebolo: e b o l o : e.bo.lo
ebona diospiro: e b o n a d i o sp i r o : e.bo.na.di.os.pi.ro
ebona: e b o n a : e.bo.na
ebonacoj: e b o n a c o j : e.bo.na.coj
ebonarbo: e b o n a rb o : e.bo.nar.bo
ebonarbusto: e b o n a rb u st o : e.bo.nar.bus.to
ebonito: e b o n i t o : e.bo.ni.to
ebono: e b o n o : e.bo.no
ebria: e br i a : e.bri.a
ebrieco: e br i e c o : e.bri.e.co
ebriiga pipero: e br i i g a p i p e r o : e.bri.i.ga.pi.pe.ro
ebriigaĵo: e br i i g a ĵ o : e.bri.i.ga.ĵo
ebriigi: e br i i g i : e.bri.i.gi
ebriiĝi: e br i i ĝ i : e.bri.i.ĝi
ebrio: e br i o : e.bri.o
ebriulo: e br i u l o : e.bri.u.lo
Ebro: e br o : e.bro
ebulioskopo: e b u l i o sk o p o : e.bu.li.os.ko.po
ebulo: e b u l o : e.bu.lo
ebura: e b u r a : e.bu.ra
Eburbordo: e b u rb o rd o : e.bur.bor.do
Eburbordo: e b u rb o rd o : e.bur.bor.do
eburnigro: e b u rn i gr o : e.bur.ni.gro
eburo: e b u r o : e.bu.ro
eca: e c a : e.ca
ecaro: e c a r o : e.ca.ro
ecidio: e c i d i o : e.ci.di.o
ecio: e c i o : e.ci.o
ecisporo: e c i sp o r o : e.cis.po.ro
eco: e c o : e.co
eĉ se: e ĉs e : eĉ.se
eĉ: e ĉ : eĉ
Edamo: e d a m o : e.da.mo
Edao: e d a o : e.da.o
Eddo: e dd o : ed.do
edelvejso: e d e lv e js o : e.del.vej.so
edemo: e d e m o : e.de.mo
Edena: e d e n a : e.de.na
Edeno: e d e n o : e.de.no
edentatoj: e d e nt a t o j : e.den.ta.toj
Edgaro: e dg a r o : ed.ga.ro
edifa: e d i f a : e.di.fa
edifado: e d i f a d o : e.di.fa.do
edifi: e d i f i : e.di.fi
edifo: e d i f o : e.di.fo
edikto: e d i kt o : e.dik.to
edilo: e d i l o : e.di.lo
Edinburgo: e d i nb u rg o : e.din.bur.go
Edipo: e d i p o : e.di.po
editori: e d i t o r i : e.di.to.ri
editoro: e d i t o r o : e.di.to.ro
Edmundo: e dm u nd o : ed.mun.do
Edomo: e d o m o : e.do.mo
edro: e dr o : e.dro
Eduardo: e d u a rd o : e.du.ar.do
eduka: e d u k a : e.du.ka
edukado: e d u k a d o : e.du.ka.do
edukarto: e d u k a rt o : e.du.kar.to
edukejo: e d u k e j o : e.du.ke.jo
eduki: e d u k i : e.du.ki
edukisto: e d u k i st o : e.du.kis.to
edukiteco: e d u k i t e c o : e.du.ki.te.co
eduko: e d u k o : e.du.ko
edza: e dz a : ed.za
edzeco: e dz e c o : ed.ze.co
edzigi: e dz i g i : ed.zi.gi
edzigo: e dz i g o : ed.zi.go
edziĝa: e dz i ĝ a : ed.zi.ĝa
edziĝanonco: e dz i ĝ a n o nc o : ed.zi.ĝa.non.co
edziĝi: e dz i ĝ i : ed.zi.ĝi
edziĝo: e dz i ĝ o : ed.zi.ĝo
edzinigi: e dz i n i g i : ed.zi.ni.gi
edziniĝi: e dz i n i ĝ i : ed.zi.ni.ĝi
edzino: e dz i n o : ed.zi.no
edzo: e dz o : ed.zo
edzoligiĝi: e dz o l i g i ĝ i : ed.zo.li.gi.ĝi
efebo: e f e b o : e.fe.bo
efedrino: e f e dr i n o : e.fe.dri.no
efedro: e f e dr o : e.fe.dro
efekta: e f e kt a : e.fek.ta
efekti: e f e kt i : e.fek.ti
efektiva: e f e kt i v a : e.fek.ti.va
efektivaĵo: e f e kt i v a ĵ o : e.fek.ti.va.ĵo
efektive: e f e kt i v e : e.fek.ti.ve
efektiveco: e f e kt i v e c o : e.fek.ti.ve.co
efektivigado: e f e kt i v i g a d o : e.fek.ti.vi.ga.do
efektivigi: e f e kt i v i g i : e.fek.ti.vi.gi
efektivigo: e f e kt i v i g o : e.fek.ti.vi.go
efektiviĝi: e f e kt i v i ĝ i : e.fek.ti.vi.ĝi
efektivo: e f e kt i v o : e.fek.ti.vo
efekto: e f e kt o : e.fek.to
efelido: e f e l i d o : e.fe.li.do
efemera: e f e m e r a : e.fe.me.ra
efemeraĵo: e f e m e r a ĵ o : e.fe.me.ra.ĵo
efemeridoj: e f e m e r i d o j : e.fe.me.ri.doj
efemero: e f e m e r o : e.fe.me.ro
efemeropteroj: e f e m e r o pt e r o j : e.fe.me.rop.te.roj
eferveski: e f e rv e sk i : e.fer.ves.ki
Efezo: e f e z o : e.fe.zo
efika: e f i k a : e.fi.ka
efikado: e f i k a d o : e.fi.ka.do
efikanto: e f i k a nt o : e.fi.kan.to
efikeco: e f i k e c o : e.fi.ke.co
efiki: e f i k i : e.fi.ki
efikiĝo: e f i k i ĝ o : e.fi.ki.ĝo
efiko de Doplero: e f i k o d e d o pl e r o : e.fi.ko.de.do.ple.ro
efiko de Hall: e f i k o d e h a ll : e.fi.ko.de.hall
efiko de Ĵulo: e f i k o d e ĵ u l o : e.fi.ko.de.ĵu.lo
efiko de Kelvino: e f i k o d e k e lv i n o : e.fi.ko.de.kel.vi.no
efiko de Komptono: e f i k o d e k o mpt o n o : e.fi.ko.de.kom°pto.no
efiko de Volto: e f i k o d e v o lt o : e.fi.ko.de.vol.to
efiko de Zeeman: e f i k o d e z e e m a n : e.fi.ko.de.ze.e.man
efiko: e f i k o : e.fi.ko
efloreska: e fl o r e sk a : ef.lo.res.ka
efloreskaĵo: e fl o r e sk a ĵ o : ef.lo.res.ka.ĵo
efloreski: e fl o r e sk i : ef.lo.res.ki
efloresko: e fl o r e sk o : ef.lo.res.ko
efluvo: e fl u v o : ef.lu.vo
efo: e f o : e.fo
efodo: e f o d o : e.fo.do
Efraimo: e fr a i m o : ef.ra.i.mo
Efrato: e fr a t o : ef.ra.to
efrito: e fr i t o : ef.ri.to
ega: e g a : e.ga
egala: e g a l a : e.ga.la
egalaĵo: e g a l a ĵ o : e.ga.la.ĵo
egalanima: e g a l a n i m a : e.ga.la.ni.ma
egaleco: e g a l e c o : e.ga.le.co
egalecosigno: e g a l e c o s i gn o : e.ga.le.co.sig.no
egalforta: e g a lf o rt a : e.gal.for.ta
egali: e g a l i : e.ga.li
egaligi: e g a l i g i : e.ga.li.gi
egaligilo: e g a l i g i l o : e.ga.li.gi.lo
egaliĝi: e g a l i ĝ i : e.ga.li.ĝi
egalmezura: e g a lm e z u r a : e.gal.me.zu.ra
egalmezure: e g a lm e z u r e : e.gal.me.zu.re
egalpezi: e g a lp e z i : e.gal.pe.zi
egalpezo: e g a lp e z o : e.gal.pe.zo
egalrajta: e g a lr a jt a : e.gal.raj.ta
egalrajteco: e g a lr a jt e c o : e.gal.raj.te.co
egalulo: e g a l u l o : e.ga.lu.lo
Egea: e g e a : e.ge.a
egeco: e g e c o : e.ge.co
Egerio: e g e r i o : e.ge.ri.o
egerio: e g e r i o : e.ge.ri.o
egido: e g i d o : e.gi.do
egilopo: e g i l o p o : e.gi.lo.po
egipta: e g i pt a : e.gip.ta
Egiptia kobro: e g i pt i a k o br o : e.gip.ti.a.ko.bro
Egiptia lotuso: e g i pt i a l o t u s o : e.gip.ti.a.lo.tu.so
Egiptio: e g i pt i o : e.gip.ti.o
egipto: e g i pt o : e.gip.to
egiptologio: e g i pt o l o g i o : e.gip.to.lo.gi.o
egiptologo: e g i pt o l o g o : e.gip.to.lo.go
Egiptujo: e g i pt u j o : e.gip.tu.jo
Egisto: e g i st o : e.gis.to
eglanterio: e gl a nt e r i o : e.glan.te.ri.o
eglefino: e gl e f i n o : e.gle.fi.no
egocentra: e g o c e ntr a : e.go.cen°tra
egoismo: e g o i sm o : e.go.is.mo
egoisto: e g o i st o : e.go.is.to
egoo: e g o o : e.go.o
egopodio: e g o p o d i o : e.go.po.di.o
egretardeo: e gr e t a rd e o : e.gre.tar.de.o
egreto: e gr e t o : e.gre.to
eĝo: e ĝ o : e.ĝo
eĝofranĝo: e ĝ o fr a nĝ o : e.ĝof.ran.ĝo
eĝolagro: e ĝ o l a gr o : e.ĝo.la.gro
eĝrubando: e ĝr u b a nd o : eĝ.ru.ban.do
eĝvolbo: e ĝv o lb o : eĝ.vol.bo
ehe!: e h e : e.he
eĥe: e ĥ e : e.ĥe
eĥi: e ĥ i : e.ĥi
eĥidno: e ĥ i dn o : e.ĥid.no
eĥiĝi: e ĥ i ĝ i : e.ĥi.ĝi
eĥilo: e ĥ i l o : e.ĥi.lo
eĥino: e ĥ i n o : e.ĥi.no
eĥinodermoj: e ĥ i n o d e rm o j : e.ĥi.no.der.moj
eĥinokoko: e ĥ i n o k o k o : e.ĥi.no.ko.ko
eĥobarilo: e ĥ o b a r i l o : e.ĥo.ba.ri.lo
eĥo: e ĥ o : e.ĥo
Eĥo: e ĥ o : e.ĥo
eĥolalio: e ĥ o l a l i o : e.ĥo.la.li.o
eĥolokalizi: e ĥ o l o k a l i z i : e.ĥo.lo.ka.li.zi
eĥolokalizilo: e ĥ o l o k a l i z i l o : e.ĥo.lo.ka.li.zi.lo
eĥosondilo: e ĥ o s o nd i l o : e.ĥo.son.di.lo
ej!: e j : ej
eja: e j a : e.ja
ejakula: e j a k u l a : e.ja.ku.la
ejakuli: e j a k u l i : e.ja.ku.li
ejakulo: e j a k u l o : e.ja.ku.lo
ejektivo: e j e kt i v o : e.jek.ti.vo
Ejfelo: e jf e l o : ej.fe.lo
ejgena spaco: e jg e n a sp a c o : ej.ge.nas.pa.co
ejgena: e jg e n a : ej.ge.na
ejgeno: e jg e n o : ej.ge.no
ejnŝtejnio: e jnŝt e jn i o : ej°nŝtej.ni.o
Ejnŝtejno: e jnŝt e jn o : ej°nŝtej.no
Ejro: e jr o : ej.ro
ejŝhornio: e jŝh o rn i o : ej°ŝhor.ni.o
ek!: e k : ek
ekaboni: e k a b o n i : e.ka.bo.ni
ekami: e k a m i : e.ka.mi
ekarto: e k a rt o : e.kar.to
ekaŭdatoj: e k a ŭd a t o j : e.kaŭ.da.toj
ekbalio: e kb a l i o : ek.ba.li.o
ekbatali: e kb a t a l i : ek.ba.ta.li
ekbati: e kb a t i : ek.ba.ti
ekboli: e kb o l i : ek.bo.li
ekbolo: e kb o l o : ek.bo.lo
ekbrili: e kbr i l i : ek°bri.li
ekbrilo: e kbr i l o : ek°bri.lo
ekbrui: e kbr u i : ek°bru.i
ekbruli: e kbr u l i : ek°bru.li
ekbruligi: e kbr u l i g i : ek°bru.li.gi
ekĉasi: e kĉ a s i : ek.ĉa.si
ekde: e kd e : ek.de
ekdeziro: e kd e z i r o : ek.de.zi.ro
ekdisono: e kd i s o n o : ek.di.so.no
ekdormi: e kd o rm i : ek.dor.mi
eke de: e k e d e : e.ke.de
ekefiki: e k e f i k i : e.ke.fi.ki
ekesti: e k e st i : e.kes.ti
ekflama punkto: e kfl a m a p u nkt o : ek°fla.ma.pun°kto
ekflami: e kfl a m i : ek°fla.mi
ekflamigi: e kfl a m i g i : ek°fla.mi.gi
ekflamigilo: e kfl a m i g i l o : ek°fla.mi.gi.lo
ekflari: e kfl a r i : ek°fla.ri
ekflori: e kfl o r i : ek°flo.ri
ekflugi: e kfl u g i : ek°flu.gi
ekflugo: e kfl u g o : ek°flu.go
ekflui: e kfl u i : ek°flu.i
ekfolii: e kf o l i i : ek.fo.li.i
ekfoto: e kf o t o : ek.fo.to
ekfrapi: e kfr a p i : ek°fra.pi
ekfulmi: e kf u lm i : ek.ful.mi
ekfunkcii: e kf u nkc i i : ek.fun°kci.i
ekfunkciigi: e kf u nkc i i g i : ek.fun°kci.i.gi
ekgenui: e kg e n u i : ek.ge.nu.i
ekĝemi: e kĝ e m i : ek.ĝe.mi
ekĝermi: e kĝ e rm i : ek.ĝer.mi
ekĝoji: e kĝ o j i : ek.ĝo.ji
ekĝui: e kĝ u i : ek.ĝu.i
ekhavi: e kh a v i : ek.ha.vi
ekhelpi: e kh e lp i : ek.hel.pi
eki: e k i : e.ki
ekidno: e k i dn o : e.kid.no
ekimozo: e k i m o z o : e.ki.mo.zo
ekindigni: e k i nd i gn i : e.kin.dig.ni
ekino: e k i n o : e.ki.no
ekinodermoj: e k i n o d e rm o j : e.ki.no.der.moj
ekinoidoj: e k i n o i d o j : e.ki.no.i.doj
ekinokakto: e k i n o k a kt o : e.ki.no.kak.to
ekinokoko: e k i n o k o k o : e.ki.no.ko.ko
ekinopso: e k i n o ps o : e.ki.nop.so
ekinozooj: e k i n o z o o j : e.ki.no.zo.oj
ekintenci: e k i nt e nc i : e.kin.ten.ci
ekio: e k i o : e.ki.o
ekipado: e k i p a d o : e.ki.pa.do
ekipaĵo: e k i p a ĵ o : e.ki.pa.ĵo
ekipi: e k i p i : e.ki.pi
ekipo: e k i p o : e.ki.po
ekiri: e k i r i : e.ki.ri
ekirigilo: e k i r i g i l o : e.ki.ri.gi.lo
ekiro: e k i r o : e.ki.ro
ekĵeti: e kĵ e t i : ek.ĵe.ti
ekkanteti: e kk a nt e t i : ek.kan.te.ti
ekkanti: e kk a nt i : ek.kan.ti
ekkapti: e kk a pt i : ek.kap.ti
ekkolerema: e kk o l e r e m a : ek.ko.le.re.ma
ekkoleri: e kk o l e r i : ek.ko.le.ri
ekkombo: e kk o mb o : ek.kom.bo
ekkomunikiĝi: e kk o m u n i k i ĝ i : ek.ko.mu.ni.ki.ĝi
ekkonflikti: e kk o nfl i kt i : ek.kon°flik.ti
ekkoni: e kk o n i : ek.ko.ni
ekkonscii: e kk o nsc i i : ek.kon°sci.i
ekkrii: e kkr i i : ek°kri.i
ekkuri: e kk u r i : ek.ku.ri
eklampsio: e kl a mps i o : e.klam°psi.o
eklektika: e kl e kt i k a : e.klek.ti.ka
eklektikismo: e kl e kt i k i sm o : e.klek.ti.kis.mo
eklektikisto: e kl e kt i k i st o : e.klek.ti.kis.to
eklektikulo: e kl e kt i k u l o : e.klek.ti.ku.lo
eklevi: e kl e v i : e.kle.vi
eklezia: e kl e z i a : e.kle.zi.a
eklezianeco: e kl e z i a n e c o : e.kle.zi.a.ne.co
ekleziano: e kl e z i a n o : e.kle.zi.a.no
eklezio: e kl e z i o : e.kle.zi.o
ekleziulo: e kl e z i u l o : e.kle.zi.u.lo
eklipsa: e kl i ps a : e.klip.sa
eklipsi: e kl i ps i : e.klip.si
eklipso: e kl i ps o : e.klip.so
ekliptiko: e kl i pt i k o : e.klip.ti.ko
eklogo: e kl o g o : e.klo.go
ekloĝi: e kl o ĝ i : e.klo.ĝi
ekludi: e kl u d i : e.klu.di
eklumi: e kl u m i : e.klu.mi
eklumigi: e kl u m i g i : e.klu.mi.gi
ekmigri: e km i gr i : ek.mi.gri
ekmorti: e km o rt i : ek.mor.ti
ekmovi: e km o v i : ek.mo.vi
ekmoviĝi: e km o v i ĝ i : ek.mo.vi.ĝi
eknesti: e kn e st i : ek.nes.ti
ekoimposto: e k o i mp o st o : e.ko.im.pos.to
ekokupi: e k o k u p i : e.ko.ku.pi
ekologia amplitudo: e k o l o g i a a mpl i t u d o : e.ko.lo.gi.a.am°pli.tu.do
ekologia rendimento: e k o l o g i a r e nd i m e nt o : e.ko.lo.gi.a.ren.di.men.to
ekologia: e k o l o g i a : e.ko.lo.gi.a
ekologiismo: e k o l o g i i sm o : e.ko.lo.gi.is.mo
ekologiisto: e k o l o g i i st o : e.ko.lo.gi.is.to
ekologio: e k o l o g i o : e.ko.lo.gi.o
ekologo: e k o l o g o : e.ko.lo.go
ekonometriko: e k o n o m e tr i k o : e.ko.no.me.tri.ko
ekonomia: e k o n o m i a : e.ko.no.mi.a
ekonomiigi: e k o n o m i i g i : e.ko.no.mi.i.gi
ekonomikisto: e k o n o m i k i st o : e.ko.no.mi.kis.to
ekonomiko: e k o n o m i k o : e.ko.no.mi.ko
ekonomio: e k o n o m i o : e.ko.no.mi.o
ekonomo: e k o n o m o : e.ko.no.mo
ekoprodukto: e k o pr o d u kt o : e.ko.pro.duk.to
ekosistemo: e k o s i st e m o : e.ko.sis.te.mo
ekoturismo: e k o t u r i sm o : e.ko.tu.ris.mo
ekpago: e kp a g o : ek.pa.go
ekparoli: e kp a r o l i : ek.pa.ro.li
ekpaŝi: e kp a ŝ i : ek.pa.ŝi
ekpensi: e kp e ns i : ek.pen.si
ekpiki: e kp i k i : ek.pi.ki
ekplori: e kpl o r i : ek°plo.ri
ekposedi: e kp o s e d i : ek.po.se.di
ekpremo: e kpr e m o : ek°pre.mo
ekpreni: e kpr e n i : ek°pre.ni
ekprovo: e kpr o v o : ek°pro.vo
ekpuŝi: e kp u ŝ i : ek.pu.ŝi
ekpuŝo: e kp u ŝ o : ek.pu.ŝo
ekputrigi: e kp u tr i g i : ek.pu.tri.gi
ekradiki: e kr a d i k i : e.kra.di.ki
ekrajdi: e kr a jd i : e.kraj.di
ekranego: e kr a n e g o : e.kra.ne.go
ekrani: e kr a n i : e.kra.ni
ekrano: e kr a n o : e.kra.no
ekranumi: e kr a n u m i : e.kra.nu.mi
ekregi: e kr e g i : e.kre.gi
ekridi: e kr i d i : e.kri.di
ekrigardi: e kr i g a rd i : e.kri.gar.di
ekrilati: e kr i l a t i : e.kri.la.ti
ekruliĝi: e kr u l i ĝ i : e.kru.li.ĝi
eks!: e ks : eks
eksa: e ks a : ek.sa
eksalti: e ks a lt i : ek.sal.ti
Ekscelenco: e ksc e l e nc o : ek°sce.len.co
ekscentra: e ksc e ntr a : ek°scen°tra
ekscentriko: e ksc e ntr i k o : ek°scen°tri.ko
ekscepcio: e ksc e pc i o : ek°scep.ci.o
ekscesa: e ksc e s a : ek°sce.sa
ekscesi: e ksc e s i : ek°sce.si
eksceso: e ksc e s o : ek°sce.so
ekscii: e ksc i i : ek°sci.i
ekscita: e ksc i t a : ek°sci.ta
ekscitaĵo: e ksc i t a ĵ o : ek°sci.ta.ĵo
ekscitebla: e ksc i t e bl a : ek°sci.te.bla
ekscitebleco: e ksc i t e bl e c o : ek°sci.te.ble.co
eksciteblo: e ksc i t e bl o : ek°sci.te.blo
eksciteco: e ksc i t e c o : ek°sci.te.co
eksciti: e ksc i t i : ek°sci.ti
ekscitiĝi: e ksc i t i ĝ i : ek°sci.ti.ĝi
ekscitilo: e ksc i t i l o : ek°sci.ti.lo
ekscitmaŝino: e ksc i tm a ŝ i n o : ek°scit.ma.ŝi.no
ekscitmaŝino: e ksc i tm a ŝ i n o : ek°scit.ma.ŝi.no
ekscitnudiĝo: e ksc i tn u d i ĝ o : ek°scit.nu.di.ĝo
ekscito: e ksc i t o : ek°sci.to
ekscitono: e ksc i t o n o : ek°sci.to.no
ekscizi: e ksc i z i : ek°sci.zi
eksedziĝi: e ks e dz i ĝ i : ek.sed.zi.ĝi
eksedziĝo: e ks e dz i ĝ o : ek.sed.zi.ĝo
eksenti: e ks e nt i : ek.sen.ti
ekserĉi: e ks e rĉ i : ek.ser.ĉi
ekshibicio: e ksh i b i c i o : ek°shi.bi.ci.o
ekshibiciulo: e ksh i b i c i u l o : ek°shi.bi.ci.u.lo
eksidi: e ks i d i : ek.si.di
eksieĝi: e ks i e ĝ i : ek.si.e.ĝi
eksigi: e ks i g i : ek.si.gi
eksiĝi: e ks i ĝ i : ek.si.ĝi
eksklamacio: e kskl a m a c i o : ek°skla.ma.ci.o
ekskludi: e kskl u d i : ek°sklu.di
ekskluziva AŬ-funkcio: e kskl u z i v a a ŭf u nkc i o : ek°sklu.zi.va.aŭ.fun°kci.o
ekskluziva NE-AŬ-funkcio: e kskl u z i v a n e a ŭf u nkc i o : ek°sklu.zi.va.ne.aŭ.fun°kci.o
ekskluziva: e kskl u z i v a : ek°sklu.zi.va
ekskluzive: e kskl u z i v e : ek°sklu.zi.ve
ekskluziveco: e kskl u z i v e c o : ek°sklu.zi.ve.co
ekskluzivema: e kskl u z i v e m a : ek°sklu.zi.ve.ma
ekskluzivi: e kskl u z i v i : ek°sklu.zi.vi
ekskluziviga: e kskl u z i v i g a : ek°sklu.zi.vi.ga
ekskomuniki: e ksk o m u n i k i : ek°sko.mu.ni.ki
ekskomuniko: e ksk o m u n i k o : ek°sko.mu.ni.ko
ekskoriaĵo: e ksk o r i a ĵ o : ek°sko.ri.a.ĵo
ekskorii: e ksk o r i i : ek°sko.ri.i
ekskreciaĵo: e kskr e c i a ĵ o : ek°skre.ci.a.ĵo
ekskrecii: e kskr e c i i : ek°skre.ci.i
ekskrecio: e kskr e c i o : ek°skre.ci.o
ekskrementa: e kskr e m e nt a : ek°skre.men.ta
ekskrementi: e kskr e m e nt i : ek°skre.men.ti
ekskremento: e kskr e m e nt o : ek°skre.men.to
ekskuo: e ksk u o : ek°sku.o
ekskursema: e ksk u rs e m a : ek°skur.se.ma
ekskursi: e ksk u rs i : ek°skur.si
ekskurso: e ksk u rs o : ek°skur.so
ekskutima: e ksk u t i m a : ek°sku.ti.ma
ekskuzi: e ksk u z i : ek°sku.zi
ekskuzo: e ksk u z o : ek°sku.zo
ekslibriso: e ksl i br i s o : ek°sli.bri.so
eksmoda: e ksm o d a : ek°smo.da
eksmodiĝi: e ksm o d i ĝ i : ek°smo.di.ĝi
eksmonaĥiĝi: e ksm o n a ĥ i ĝ i : ek°smo.na.ĥi.ĝi
eksnaziigo: e ksn a z i i g o : ek°sna.zi.i.go
eksoni: e ks o n i : ek.so.ni
eksonori: e ks o n o r i : ek.so.no.ri
ekspansii: e ksp a ns i i : ek°span.si.i
ekspansiilo: e ksp a ns i i l o : ek°span.si.i.lo
ekspansiismo: e ksp a ns i i sm o : ek°span.si.is.mo
ekspansio: e ksp a ns i o : ek°span.si.o
ekspastriĝi: e ksp a str i ĝ i : ek°spas°tri.ĝi
ekspedado: e ksp e d a d o : ek°spe.da.do
ekspedejo: e ksp e d e j o : ek°spe.de.jo
ekspedi: e ksp e d i : ek°spe.di
ekspedicio: e ksp e d i c i o : ek°spe.di.ci.o
ekspedisto: e ksp e d i st o : ek°spe.dis.to
ekspedo: e ksp e d o : ek°spe.do
ekspekto: e ksp e kt o : ek°spek.to
ekspektori: e ksp e kt o r i : ek°spek.to.ri
ekspektoriga: e ksp e kt o r i g a : ek°spek.to.ri.ga
eksperimenta parcelo: e ksp e r i m e nt a p a rc e l o : ek°spe.ri.men.ta.par.ce.lo
eksperimenta: e ksp e r i m e nt a : ek°spe.ri.men.ta
eksperimentado: e ksp e r i m e nt a d o : ek°spe.ri.men.ta.do
eksperimenti: e ksp e r i m e nt i : ek°spe.ri.men.ti
eksperimento: e ksp e r i m e nt o : ek°spe.ri.men.to
ekspertizi: e ksp e rt i z i : ek°sper.ti.zi
ekspertizisto: e ksp e rt i z i st o : ek°sper.ti.zis.to
ekspertizo: e ksp e rt i z o : ek°sper.ti.zo
eksperto: e ksp e rt o : ek°sper.to
ekspiri: e ksp i r i : ek°spi.ri
eksplica: e kspl i c a : ek°spli.ca
eksplici: e kspl i c i : ek°spli.ci
eksplicita: e kspl i c i t a : ek°spli.ci.ta
ekspliki: e kspl i k i : ek°spli.ki
eksploda: e kspl o d a : ek°splo.da
eksplodaĵo: e kspl o d a ĵ o : ek°splo.da.ĵo
eksplodbrui: e kspl o dbr u i : ek°splod°bru.i
eksplodema: e kspl o d e m a : ek°splo.de.ma
eksplodi: e kspl o d i : ek°splo.di
eksplodigi: e kspl o d i g i : ek°splo.di.gi
eksplodigilo: e kspl o d i g i l o : ek°splo.di.gi.lo
eksplodilo: e kspl o d i l o : ek°splo.di.lo
eksplodmotoro: e kspl o dm o t o r o : ek°splod.mo.to.ro
eksplodo: e kspl o d o : ek°splo.do
eksplodpova: e kspl o dp o v a : ek°splod.po.va
eksplodujo: e kspl o d u j o : ek°splo.du.jo
ekspluatado: e kspl u a t a d o : ek°splu.a.ta.do
ekspluatanto: e kspl u a t a nt o : ek°splu.a.tan.to
ekspluatebla: e kspl u a t e bl a : ek°splu.a.te.bla
ekspluati: e kspl u a t i : ek°splu.a.ti
ekspluatisto: e kspl u a t i st o : ek°splu.a.tis.to
ekspluato: e kspl u a t o : ek°splu.a.to
eksponado: e ksp o n a d o : ek°spo.na.do
eksponanto: e ksp o n a nt o : ek°spo.nan.to
ekspondeklami: e ksp o nd e kl a m i : ek°spon.de.kla.mi
eksponejo: e ksp o n e j o : ek°spo.ne.jo
eksponencialo: e ksp o n e nc i a l o : ek°spo.nen.ci.a.lo
eksponento: e ksp o n e nt o : ek°spo.nen.to
eksponi: e ksp o n i : ek°spo.ni
eksponisto: e ksp o n i st o : ek°spo.nis.to
ekspono: e ksp o n o : ek°spo.no
eksponometro: e ksp o n o m e tr o : ek°spo.no.me.tro
eksport-importa: e ksp o rt i mp o rt a : ek°spor.tim.por.ta
eksporta: e ksp o rt a : ek°spor.ta
eksportado: e ksp o rt a d o : ek°spor.ta.do
eksportaĵoj: e ksp o rt a ĵ o j : ek°spor.ta.ĵoj
eksporti: e ksp o rt i : ek°spor.ti
eksportisto: e ksp o rt i st o : ek°spor.tis.to
eksporto: e ksp o rt o : ek°spor.to
ekspozicii: e ksp o z i c i i : ek°spo.zi.ci.i
ekspozicio: e ksp o z i c i o : ek°spo.zi.ci.o
ekspresa: e kspr e s a : ek°spre.sa
eksprese: e kspr e s e : ek°spre.se
ekspresionismo: e kspr e s i o n i sm o : ek°spre.si.o.nis.mo
ekspresionisto: e kspr e s i o n i st o : ek°spre.si.o.nis.to
ekspreso: e kspr e s o : ek°spre.so
eksprestrajno: e kspr e str a jn o : ek°spres°traj.no
eksproprietigi: e kspr o pr i e t i g i : ek°spro.pri.e.ti.gi
eksreĝiĝi: e ksr e ĝ i ĝ i : ek°sre.ĝi.ĝi
ekssklavo: e ksskl a v o : ek°sskla.vo
ekssoldato: e kss o ld a t o : ek°ssol.da.to
ekssortimenta: e kss o rt i m e nt a : ek°ssor.ti.men.ta
ekstari: e kst a r i : ek°sta.ri
ekstaza: e kst a z a : ek°sta.za
ekstaziĝi: e kst a z i ĝ i : ek°sta.zi.ĝi
ekstazo: e kst a z o : ek°sta.zo
ekstazulo: e kst a z u l o : ek°sta.zu.lo
ekstemporalo: e kst e mp o r a l o : ek°stem.po.ra.lo
ekstensanto: e kst e ns a nt o : ek°sten.san.to
ekstensi: e kst e ns i : ek°sten.si
ekstenso: e kst e ns o : ek°sten.so
ekstensoro: e kst e ns o r o : ek°sten.so.ro
ekstera medio: e kst e r a m e d i o : ek°ste.ra.me.di.o
ekstera: e kst e r a : ek°ste.ra
eksteraĵo: e kst e r a ĵ o : ek°ste.ra.ĵo
eksterborsa kurzo: e kst e rb o rs a k u rz o : ek°ster.bor.sa.kur.zo
ekster: e kst e r : ek°ster
ekstercentra: e kst e rc e ntr a : ek°ster.cen°tra
eksterdoma: e kst e rd o m a : ek°ster.do.ma
eksterduba: e kst e rd u b a : ek°ster.du.ba
ekstere: e kst e r e : ek°ste.re
eksteredzeca: e kst e r e dz e c a : ek°ste.red.ze.ca
eksterejo: e kst e r e j o : ek°ste.re.jo
ekstereklezia: e kst e r e kl e z i a : ek°ste.re.kle.zi.a
eksterekrana: e kst e r e kr a n a : ek°ste.re.kra.na
eksteren: e kst e r e n : ek°ste.ren
eksteretata: e kst e r e t a t a : ek°ste.re.ta.ta
eksterhejme: e kst e rh e jm e : ek°ster.hej.me
eksterigi: e kst e r i g i : ek°ste.ri.gi
eksteriĝi: e kst e r i ĝ i : ek°ste.ri.ĝi
eksterkutima: e kst e rk u t i m a : ek°ster.ku.ti.ma
eksterlandano: e kst e rl a nd a n o : ek°ster.lan.da.no
eksterlando: e kst e rl a nd o : ek°ster.lan.do
eksterleĝa: e kst e rl e ĝ a : ek°ster.le.ĝa
eksterleĝulo: e kst e rl e ĝ u l o : ek°ster.le.ĝu.lo
ekstermado: e kst e rm a d o : ek°ster.ma.do
ekstermi: e kst e rm i : ek°ster.mi
ekstermiĝi: e kst e rm i ĝ i : ek°ster.mi.ĝi
ekstermo: e kst e rm o : ek°ster.mo
ekstero: e kst e r o : ek°ste.ro
eksterorda: e kst e r o rd a : ek°ste.ror.da
eksterordinara: e kst e r o rd i n a r a : ek°ste.ror.di.na.ra
eksterordinare: e kst e r o rd i n a r e : ek°ste.ror.di.na.re
eksterosenso: e kst e r o s e ns o : ek°ste.ro.sen.so
eksterpartia: e kst e rp a rt i a : ek°ster.par.ti.a
eksterpoli: e kst e rp o l i : ek°ster.po.li
eksterregula: e kst e rr e g u l a : ek°ster.re.gu.la
ekstersezona: e kst e rs e z o n a : ek°ster.se.zo.na
eksterskribi: e kst e rskr i b i : ek°ster°skri.bi
ekstertema: e kst e rt e m a : ek°ster.te.ma
eksterteritoria: e kst e rt e r i t o r i a : ek°ster.te.ri.to.ri.a
eksterulo: e kst e r u l o : ek°ste.ru.lo
eksterutera: e kst e r u t e r a : ek°ste.ru.te.ra
ekstervice: e kst e rv i c e : ek°ster.vi.ce
ekstra: e kstr a : ek°stra
ekstradicii: e kstr a d i c i i : ek°stra.di.ci.i
ekstradoso: e kstr a d o s o : ek°stra.do.so
ekstraĵo: e kstr a ĵ o : ek°stra.ĵo
ekstraktado: e kstr a kt a d o : ek°strak.ta.do
ekstrakti: e kstr a kt i : ek°strak.ti
ekstrakto: e kstr a kt o : ek°strak.to
ekstrapoli: e kstr a p o l i : ek°stra.po.li
ekstravaganca: e kstr a v a g a nc a : ek°stra.va.gan.ca
ekstravaganci: e kstr a v a g a nc i : ek°stra.va.gan.ci
ekstravaganco: e kstr a v a g a nc o : ek°stra.va.gan.co
ekstravertita: e kstr a v e rt i t a : ek°stra.ver.ti.ta
ekstre: e kstr e : ek°stre
ekstrema: e kstr e m a : ek°stre.ma
ekstremaĵo: e kstr e m a ĵ o : ek°stre.ma.ĵo
ekstremdekstra: e kstr e md e kstr a : ek°strem.dek°stra
ekstreme: e kstr e m e : ek°stre.me
ekstremeco: e kstr e m e c o : ek°stre.me.co
ekstremejo: e kstr e m e j o : ek°stre.me.jo
ekstremismo: e kstr e m i sm o : ek°stre.mis.mo
ekstremisto: e kstr e m i st o : ek°stre.mis.to
ekstremmaldekstra: e kstr e mm a ld e kstr a : ek°strem.mal.dek°stra
ekstremo: e kstr e m o : ek°stre.mo
ekstremumo: e kstr e m u m o : ek°stre.mu.mo
eksuĉi: e ks u ĉ i : ek.su.ĉi
eksudaĵo: e ks u d a ĵ o : ek.su.da.ĵo
eksudi: e ks u d i : ek.su.di
eksudo: e ks u d o : ek.su.do
eksvalidiĝi: e ksv a l i d i ĝ i : ek°sva.li.di.ĝi
eksvalidiĝo: e ksv a l i d i ĝ o : ek°sva.li.di.ĝo
eksvarmi: e ksv a rm i : ek°svar.mi
eksvingi: e ksv i ng i : ek°svin.gi
eksvirbovo: e ksv i rb o v o : ek°svir.bo.vo
eksvoto: e ksv o t o : ek°svo.to
ektazio: e kt a z i o : ek.ta.zi.o
ektimi: e kt i m i : ek.ti.mi
ektinti: e kt i nt i : ek.tin.ti
ektiri: e kt i r i : ek.ti.ri
ektoblasto: e kt o bl a st o : ek.to.blas.to
ektodermo: e kt o d e rm o : ek.to.der.mo
ektomio: e kt o m i o : ek.to.mi.o
ektondri: e kt o ndr i : ek.ton°dri
ektopio: e kt o p i o : ek.to.pi.o
ektoplasmo: e kt o pl a sm o : ek.to.plas.mo
ektoplasmo: e kt o pl a sm o : ek.to.plas.mo
ektoskeleto: e kt o sk e l e t o : ek.tos.ke.le.to
ektrakti: e ktr a kt i : ek°trak.ti
ektranci: e ktr a nc i : ek°tran.ci
ektremi: e ktr e m i : ek°tre.mi
ektropio: e ktr o p i o : ek°tro.pi.o
ektuŝi: e kt u ŝ i : ek.tu.ŝi
ektuŝo: e kt u ŝ o : ek.tu.ŝo
ekumena: e k u m e n a : e.ku.me.na
ekuzi: e k u z i : e.ku.zi
ekvaciaro: e kv a c i a r o : ek.va.ci.a.ro
ekvaciigi: e kv a c i i g i : ek.va.ci.i.gi
ekvacio: e kv a c i o : ek.va.ci.o
Ekvadoro: e kv a d o r o : ek.va.do.ro
ekvagi: e kv a g i : ek.va.gi
ekvalizi: e kv a l i z i : ek.va.li.zi
ekvarmiĝo: e kv a rm i ĝ o : ek.var.mi.ĝo
ekvatorialo: e kv a t o r i a l o : ek.va.to.ri.a.lo
ekvatoro: e kv a t o r o : ek.va.to.ro
ekveli: e kv e l i : ek.ve.li
ekveturi: e kv e t u r i : ek.ve.tu.ri
ekvidi: e kv i d i : ek.vi.di
ekvilibra: e kv i l i br a : ek.vi.li.bra
ekvilibri: e kv i l i br i : ek.vi.li.bri
ekvilibrigi: e kv i l i br i g i : ek.vi.li.bri.gi
ekvilibrilo: e kv i l i br i l o : ek.vi.li.bri.lo
ekvilibrismo: e kv i l i br i sm o : ek.vi.li.bris.mo
ekvilibristo: e kv i l i br i st o : ek.vi.li.bris.to
ekvilibro: e kv i l i br o : ek.vi.li.bro
ekvinoksaj punktoj: e kv i n o ks a jp u nkt o j : ek.vi.nok.saj.pun°ktoj
ekvinokso: e kv i n o ks o : ek.vi.nok.so
ekvipolenta: e kv i p o l e nt a : ek.vi.po.len.ta
ekvipotenciala: e kv i p o t e nc i a l a : ek.vi.po.ten.ci.a.la
ekvipotencialo: e kv i p o t e nc i a l o : ek.vi.po.ten.ci.a.lo
ekvivalenta: e kv i v a l e nt a : ek.vi.va.len.ta
ekvivalentaj: e kv i v a l e nt a j : ek.vi.va.len.taj
ekvivalenteco: e kv i v a l e nt e c o : ek.vi.va.len.te.co
ekvivalenti: e kv i v a l e nt i : ek.vi.va.len.ti
ekvivalentklaso: e kv i v a l e ntkl a s o : ek.vi.va.len°tkla.so
ekvivalento: e kv i v a l e nt o : ek.vi.va.len.to
ekvizeto: e kv i z e t o : ek.vi.ze.to
ekvizetopsidoj: e kv i z e t o ps i d o j : ek.vi.ze.top.si.doj
ekvo: e kv o : ek.vo
ekvojaĝi: e kv o j a ĝ i : ek.vo.ja.ĝi
ekvojiri: e kv o j i r i : ek.vo.ji.ri
ekzakta: e kz a kt a : ek.zak.ta
ekzalti: e kz a lt i : ek.zal.ti
ekzaltiĝo: e kz a lt i ĝ o : ek.zal.ti.ĝo
ekzameni: e kz a m e n i : ek.za.me.ni
ekzameniĝi: e kz a m e n i ĝ i : ek.za.me.ni.ĝi
ekzameniĝo: e kz a m e n i ĝ o : ek.za.me.ni.ĝo
ekzameno: e kz a m e n o : ek.za.me.no
ekzantema tifo: e kz a nt e m a t i f o : ek.zan.te.ma.ti.fo
ekzantema: e kz a nt e m a : ek.zan.te.ma
ekzantemo: e kz a nt e m o : ek.zan.te.mo
ekzarko: e kz a rk o : ek.zar.ko
ekzegezisto: e kz e g e z i st o : ek.ze.ge.zis.to
ekzegezo: e kz e g e z o : ek.ze.ge.zo
ekzekucii: e kz e k u c i i : ek.ze.ku.ci.i
ekzekuciisto: e kz e k u c i i st o : ek.ze.ku.ci.is.to
ekzekucio: e kz e k u c i o : ek.ze.ku.ci.o
ekzekutejo: e kz e k u t e j o : ek.ze.ku.te.jo
ekzekuti: e kz e k u t i : ek.ze.ku.ti
ekzekutisto: e kz e k u t i st o : ek.ze.ku.tis.to
ekzekutivo: e kz e k u t i v o : ek.ze.ku.ti.vo
ekzekuto: e kz e k u t o : ek.ze.ku.to
ekzekvaturo: e kz e kv a t u r o : ek.zek.va.tu.ro
ekzekvi: e kz e kv i : ek.zek.vi
ekzemo: e kz e m o : ek.ze.mo
ekzempla: e kz e mpl a : ek.zem°pla
ekzemple: e kz e mpl e : ek.zem°ple
ekzemplero: e kz e mpl e r o : ek.zem°ple.ro
ekzempli: e kz e mpl i : ek.zem°pli
ekzemplo: e kz e mpl o : ek.zem°plo
ekzemplodona: e kz e mpl o d o n a : ek.zem°plo.do.na
ekzercado: e kz e rc a d o : ek.zer.ca.do
ekzercaro: e kz e rc a r o : ek.zer.ca.ro
ekzercejo: e kz e rc e j o : ek.zer.ce.jo
ekzerci: e kz e rc i : ek.zer.ci
ekzerciĝi: e kz e rc i ĝ i : ek.zer.ci.ĝi
ekzerciteco: e kz e rc i t e c o : ek.zer.ci.te.co
ekzerco: e kz e rc o : ek.zer.co
ekzercopeco: e kz e rc o p e c o : ek.zer.co.pe.co
ekzergo: e kz e rg o : ek.zer.go
ekzilejo: e kz i l e j o : ek.zi.le.jo
ekzili: e kz i l i : ek.zi.li
ekziliĝi: e kz i l i ĝ i : ek.zi.li.ĝi
ekzilo: e kz i l o : ek.zi.lo
ekzista: e kz i st a : ek.zis.ta
ekzistadismo: e kz i st a d i sm o : ek.zis.ta.dis.mo
ekzistado: e kz i st a d o : ek.zis.ta.do
ekzistaĵo: e kz i st a ĵ o : ek.zis.ta.ĵo
ekzistencialismo: e kz i st e nc i a l i sm o : ek.zis.ten.ci.a.lis.mo
ekzistencialisto: e kz i st e nc i a l i st o : ek.zis.ten.ci.a.lis.to
ekzisti: e kz i st i : ek.zis.ti
ekzistigi: e kz i st i g i : ek.zis.ti.gi
ekzistismo: e kz i st i sm o : ek.zis.tis.mo
ekzisto: e kz i st o : ek.zis.to
ekzoceto: e kz o c e t o : ek.zo.ce.to
ekzocitozo: e kz o c i t o z o : ek.zo.ci.to.zo
ekzoftalmia: e kz o ft a lm i a : ek.zof.tal.mi.a
ekzoftalmio: e kz o ft a lm i o : ek.zof.tal.mi.o
ekzogamio: e kz o g a m i o : ek.zo.ga.mi.o
ekzogena: e kz o g e n a : ek.zo.ge.na
ekzokrina: e kz o kr i n a : ek.zo.kri.na
ekzono: e kz o n o : ek.zo.no
ekzonukleazo: e kz o n u kl e a z o : ek.zo.nu.kle.a.zo
ekzoosmozo: e kz o o sm o z o : ek.zo.os.mo.zo
ekzorcaĵo: e kz o rc a ĵ o : ek.zor.ca.ĵo
ekzorci: e kz o rc i : ek.zor.ci
ekzorcisto: e kz o rc i st o : ek.zor.cis.to
ekzorco: e kz o rc o : ek.zor.co
ekzota: e kz o t a : ek.zo.ta
ekzotera: e kz o t e r a : ek.zo.te.ra
ekzoterma: e kz o t e rm a : ek.zo.ter.ma
ekzotika: e kz o t i k a : ek.zo.ti.ka
ekzotismo: e kz o t i sm o : ek.zo.tis.mo
elaĉeti: e l a ĉ e t i : e.la.ĉe.ti
elaĉeto: e l a ĉ e t o : e.la.ĉe.to
elafro: e l a fr o : e.laf.ro
elaidato: e l a i d a t o : e.la.i.da.to
elakompani: e l a k o mp a n i : e.la.kom.pa.ni
elakviĝi: e l a kv i ĝ i : e.lak.vi.ĝi
Elamo: e l a m o : e.la.mo
elani: e l a n i : e.la.ni
elanio: e l a n i o : e.la.ni.o
elano: e l a n o : e.la.no
elapedoj: e l a p e d o j : e.la.pe.doj
elapo: e l a p o : e.la.po
elartikiĝo: e l a rt i k i ĝ o : e.lar.ti.ki.ĝo
elasmobrankoj: e l a sm o br a nk o j : e.las.mo.bran.koj
elasta: e l a st a : e.las.ta
elasteclimo: e l a st e cl i m o : e.las.tec.li.mo
elasteco: e l a st e c o : e.las.te.co
elastino: e l a st i n o : e.las.ti.no
elasto: e l a st o : e.las.to
elastomero: e l a st o m e r o : e.las.to.me.ro
elastomero: e l a st o m e r o : e.las.to.me.ro
elastopolimero: e l a st o p o l i m e r o : e.las.to.po.li.me.ro
elataki: e l a t a k i : e.la.ta.ki
elateredoj: e l a t e r e d o j : e.la.te.re.doj
elateriino: e l a t e r i i n o : e.la.te.ri.i.no
elaterio: e l a t e r i o : e.la.te.ri.o
elatero: e l a t e r o : e.la.te.ro
elatino: e l a t i n o : e.la.ti.no
elaŭdi: e l a ŭd i : e.laŭ.di
elaŭskulti: e l a ŭsk u lt i : e.laŭ°skul.ti
elbabili: e lb a b i l i : el.ba.bi.li
elbalai: e lb a l a i : el.ba.la.i
elbareligi: e lb a r e l i g i : el.ba.re.li.gi
elbati: e lb a t i : el.ba.ti
elbaza: e lb a z a : el.ba.za
elblovi: e lbl o v i : el°blo.vi
Elbo: e lb o : el.bo
Elbruso: e lbr u s o : el°bru.so
el: e l : el
elcentaĵo: e lc e nt a ĵ o : el.cen.ta.ĵo
elcento: e lc e nt o : el.cen.to
elcento: e lc e nt o : el.cen.to
elcentosigno: e lc e nt o s i gn o : el.cen.to.sig.no
elcentra disko: e lc e ntr a d i sk o : el.cen°tra.dis.ko
elcentra: e lc e ntr a : el.cen°tra
elcitozo: e lc i t o z o : el.ci.to.zo
elĉenigi: e lĉ e n i g i : el.ĉe.ni.gi
elĉeniĝi: e lĉ e n i ĝ i : el.ĉe.ni.ĝi
elĉerpa serĉo: e lĉ e rp a s e rĉ o : el.ĉer.pa.ser.ĉo
elĉerpi: e lĉ e rp i : el.ĉer.pi
elĉerpiĝi: e lĉ e rp i ĝ i : el.ĉer.pi.ĝi
eldemandi: e ld e m a nd i : el.de.man.di
eldevigi: e ld e v i g i : el.de.vi.gi
eldiri: e ld i r i : el.di.ri
eldoganigi: e ld o g a n i g i : el.do.ga.ni.gi
eldomigi: e ld o m i g i : el.do.mi.gi
eldonado: e ld o n a d o : el.do.na.do
eldonejo: e ld o n e j o : el.do.ne.jo
eldoni: e ld o n i : el.do.ni
eldonisto: e ld o n i st o : el.do.nis.to
eldonkvanto: e ld o nkv a nt o : el.don°kvan.to
eldono: e ld o n o : el.do.no
Eldorado: e ld o r a d o : el.do.ra.do
eldorloti: e ld o rl o t i : el.dor.lo.ti
eleagno: e l e a gn o : e.le.ag.no
eleata acido: e l e a t a a c i d o : e.le.a.ta.a.ci.do
ele: e l e : e.le
eledono: e l e d o n o : e.le.do.no
elefanta: e l e f a nt a : e.le.fan.ta
elefantedoj: e l e f a nt e d o j : e.le.fan.te.doj
elefantestro: e l e f a nt e str o : e.le.fan.tes°tro
elefantiazo: e l e f a nt i a z o : e.le.fan.ti.a.zo
Elefantino: e l e f a nt i n o : e.le.fan.ti.no
elefanto: e l e f a nt o : e.le.fan.to
elefantosto: e l e f a nt o st o : e.le.fan.tos.to
eleganta zinio: e l e g a nt a z i n i o : e.le.gan.ta.zi.ni.o
eleganta: e l e g a nt a : e.le.gan.ta
eleganteco: e l e g a nt e c o : e.le.gan.te.co
elegantulo: e l e g a nt u l o : e.le.gan.tu.lo
elegia: e l e g i a : e.le.gi.a
elegio: e l e g i o : e.le.gi.o
elektado: e l e kt a d o : e.lek.ta.do
elektantaro: e l e kt a nt a r o : e.lek.tan.ta.ro
elektanto: e l e kt a nt o : e.lek.tan.to
elektebla: e l e kt e bl a : e.lek.te.bla
elektejo: e l e kt e j o : e.lek.te.jo
elektema: e l e kt e m a : e.lek.te.ma
elekti: e l e kt i : e.lek.ti
elektilo: e l e kt i l o : e.lek.ti.lo
elektinda: e l e kt i nd a : e.lek.tin.da
elektita: e l e kt i t a : e.lek.ti.ta
elektito: e l e kt i t o : e.lek.ti.to
elekto: e l e kt o : e.lek.to
elektra bilardo: e l e ktr a b i l a rd o : e.lek°tra.bi.lar.do
elektra fluksdenso: e l e ktr a fl u ksd e ns o : e.lek°traf.luk°sden.so
elektra indukdenso: e l e ktr a i nd u kd e ns o : e.lek°tra.in.duk.den.so
elektra kampintenso: e l e ktr a k a mp i nt e ns o : e.lek°tra.kam.pin.ten.so
elektra lampo: e l e ktr a l a mp o : e.lek°tra.lam.po
elektra ŝraŭbilo: e l e ktr a ŝr a ŭb i l o : e.lek°traŝ.raŭ.bi.lo
elektra: e l e ktr a : e.lek°tra
elektrebla: e l e ktr e bl a : e.lek°tre.bla
elektre: e l e ktr e : e.lek°tre
elektreco: e l e ktr e c o : e.lek°tre.co
elektrejo: e l e ktr e j o : e.lek°tre.jo
elektreto: e l e ktr e t o : e.lek°tre.to
elektri: e l e ktr i : e.lek°tri
elektrigi: e l e ktr i g i : e.lek°tri.gi
elektrismo: e l e ktr i sm o : e.lek°tris.mo
elektristo: e l e ktr i st o : e.lek°tris.to
elektrizi: e l e ktr i z i : e.lek°tri.zi
elektroakustiko: e l e ktr o a k u st i k o : e.lek°tro.a.kus.ti.ko
Elektro: e l e ktr o : e.lek°tro
elektro: e l e ktr o : e.lek°tro
elektroĉaro: e l e ktr o ĉ a r o : e.lek°tro.ĉa.ro
elektrodinamiko: e l e ktr o d i n a m i k o : e.lek°tro.di.na.mi.ko
elektrodo: e l e ktr o d o : e.lek°tro.do
elektroekzekuti: e l e ktr o e kz e k u t i : e.lek°tro.ek.ze.ku.ti
elektrofono: e l e ktr o f o n o : e.lek°tro.fo.no
elektroforezo: e l e ktr o f o r e z o : e.lek°tro.fo.re.zo
elektroforo: e l e ktr o f o r o : e.lek°tro.fo.ro
elektrokapilareco: e l e ktr o k a p i l a r e c o : e.lek°tro.ka.pi.la.re.co
elektrokardiografio: e l e ktr o k a rd i o gr a f i o : e.lek°tro.kar.di.o.gra.fi.o
elektrokardiografo: e l e ktr o k a rd i o gr a f o : e.lek°tro.kar.di.o.gra.fo
elektrokemio: e l e ktr o k e m i o : e.lek°tro.ke.mi.o
elektrokuti: e l e ktr o k u t i : e.lek°tro.ku.ti
elektrokvanto: e l e ktr o kv a nt o : e.lek°trok.van.to
elektrolito: e l e ktr o l i t o : e.lek°tro.li.to
elektrolizi: e l e ktr o l i z i : e.lek°tro.li.zi
elektrolizi: e l e ktr o l i z i : e.lek°tro.li.zi
elektromagneta kampo: e l e ktr o m a gn e t a k a mp o : e.lek°tro.mag.ne.ta.kam.po
elektromagneta: e l e ktr o m a gn e t a : e.lek°tro.mag.ne.ta
elektromagnetaj ondoj: e l e ktr o m a gn e t a j o nd o j : e.lek°tro.mag.ne.ta.jon.doj
elektromagnetismo: e l e ktr o m a gn e t i sm o : e.lek°tro.mag.ne.tis.mo
elektromagneto: e l e ktr o m a gn e t o : e.lek°tro.mag.ne.to
elektrometro: e l e ktr o m e tr o : e.lek°tro.me.tro
elektrometro: e l e ktr o m e tr o : e.lek°tro.me.tro
elektromova forto: e l e ktr o m o v a f o rt o : e.lek°tro.mo.va.for.to
elektromova indukto: e l e ktr o m o v a i nd u kt o : e.lek°tro.mo.va.in.duk.to
elektrona tubo: e l e ktr o n a t u b o : e.lek°tro.na.tu.bo
elektrona: e l e ktr o n a : e.lek°tro.na
elektronegativa: e l e ktr o n e g a t i v a : e.lek°tro.ne.ga.ti.va
elektronika ludo: e l e ktr o n i k a l u d o : e.lek°tro.ni.ka.lu.do
elektronika piano: e l e ktr o n i k a p i a n o : e.lek°tro.ni.ka.pi.a.no
elektroniko: e l e ktr o n i k o : e.lek°tro.ni.ko
elektronkanono: e l e ktr o nk a n o n o : e.lek°tron.ka.no.no
elektronmikroskopo: e l e ktr o nm i kr o sk o p o : e.lek°tron.mi.kros.ko.po
elektrono: e l e ktr o n o : e.lek°tro.no
elektrontubo: e l e ktr o nt u b o : e.lek°tron.tu.bo
elektronvolto: e l e ktr o nv o lt o : e.lek°tron.vol.to
elektroproviza instalaĵo: e l e ktr o pr o v i z a i nst a l a ĵ o : e.lek°tro.pro.vi.za.in°sta.la.ĵo
elektropunkturo: e l e ktr o p u nkt u r o : e.lek°tro.pun°ktu.ro
elektroskopo: e l e ktr o sk o p o : e.lek°tros.ko.po
elektroskopo: e l e ktr o sk o p o : e.lek°tros.ko.po
elektrostatika induko: e l e ktr o st a t i k a i nd u k o : e.lek°tros.ta.ti.ka.in.du.ko
elektroŝoko: e l e ktr o ŝ o k o : e.lek°tro.ŝo.ko
elektroŝtalo: e l e ktr o ŝt a l o : e.lek°troŝ.ta.lo
elektrotekniko: e l e ktr o t e kn i k o : e.lek°tro.tek.ni.ko
elektroterapio: e l e ktr o t e r a p i o : e.lek°tro.te.ra.pi.o
elektrotermiko: e l e ktr o t e rm i k o : e.lek°tro.ter.mi.ko
elektrotipio: e l e ktr o t i p i o : e.lek°tro.ti.pi.o
elektrotipo: e l e ktr o t i p o : e.lek°tro.ti.po
elektrovalenta: e l e ktr o v a l e nt a : e.lek°tro.va.len.ta
elektrumo: e l e ktr u m o : e.lek°tru.mo
elektuario: e l e kt u a r i o : e.lek.tu.a.ri.o
elementa ĉelo: e l e m e nt a ĉ e l o : e.le.men.ta.ĉe.lo
elementa: e l e m e nt a : e.le.men.ta
elemento: e l e m e nt o : e.le.men.to
elen: e l e n : e.len
eleo: e l e o : e.le.o
eleokarito: e l e o k a r i t o : e.le.o.ka.ri.to
Eleonoro: e l e o n o r o : e.le.o.no.ro
elesplori: e l e spl o r i : e.les°plo.ri
eletario: e l e t a r i o : e.le.ta.ri.o
eletendi: e l e t e nd i : e.le.ten.di
Eleŭziso: e l e ŭz i s o : e.leŭ.zi.so
elevatoro: e l e v a t o r o : e.le.va.to.ro
elfali: e lf a l i : el.fa.li
elfaligi: e lf a l i g i : el.fa.li.gi
elfandi: e lf a nd i : el.fan.di
elfari: e lf a r i : el.fa.ri
elfazigi: e lf a z i g i : el.fa.zi.gi
elfendi: e lf e nd i : el.fen.di
elfiltri: e lf i ltr i : el.fil°tri
elflari: e lfl a r i : el°fla.ri
elflati: e lfl a t i : el°fla.ti
elfleksita: e lfl e ks i t a : el°flek.si.ta
elflugi: e lfl u g i : el°flu.gi
elflui: e lfl u i : el°flu.i
elfluilo: e lfl u i l o : el°flu.i.lo
elflukvanto: e lfl u kv a nt o : el°fluk.van.to
elfluo: e lfl u o : el°flu.o
elfo: e lf o : el.fo
elfontigi: e lf o nt i g i : el.fon.ti.gi
elforĝi: e lf o rĝ i : el.for.ĝi
elfosi: e lf o s i : el.fo.si
elfrostigi: e lfr o st i g i : el°fros.ti.gi
elfrostiĝi: e lfr o st i ĝ i : el°fros.ti.ĝi
elfroti: e lfr o t i : el°fro.ti
elfumi: e lf u m i : el.fu.mi
elgliti: e lgl i t i : el°gli.ti
elglitiĝi: e lgl i t i ĝ i : el°gli.ti.ĝi
elgorĝigi: e lg o rĝ i g i : el.gor.ĝi.gi
elgrati: e lgr a t i : el°gra.ti
elgrimpi: e lgr i mp i : el°grim.pi
elguti: e lg u t i : el.gu.ti
elĝemi: e lĝ e m i : el.ĝe.mi
elhaki: e lh a k i : el.ha.ki
Eliezero: e l i e z e r o : e.li.e.ze.ro
eliga aparato: e l i g a a p a r a t o : e.li.ga.a.pa.ra.to
eligaĵo: e l i g a ĵ o : e.li.ga.ĵo
eligi: e l i g i : e.li.gi
eligilo: e l i g i l o : e.li.gi.lo
eligo: e l i g o : e.li.go
eliĝi: e l i ĝ i : e.li.ĝi
Elija: e l i j a : e.li.ja
eliksiro: e l i ks i r o : e.lik.si.ro
elimina: e l i m i n a : e.li.mi.na
elimini: e l i m i n i : e.li.mi.ni
elimo: e l i m o : e.li.mo
elingigi: e l i ng i g i : e.lin.gi.gi
Elio: e l i o : e.li.o
elipsa: e l i ps a : e.lip.sa
elipso: e l i ps o : e.lip.so
elipsoido: e l i ps o i d o : e.lip.so.i.do
elirejo: e l i r e j o : e.li.re.jo
eliri: e l i r i : e.li.ri
Eliro: e l i r o : e.li.ro
eliro: e l i r o : e.li.ro
Eliŝa: e l i ŝ a : e.li.ŝa
elito: e l i t o : e.li.to
elitrigio: e l i tr i g i o : e.li.tri.gi.o
elitro: e l i tr o : e.li.tro
Elizabetana: e l i z a b e t a n a : e.li.za.be.ta.na
Elizabeto: e l i z a b e t o : e.li.za.be.to
Elizea: e l i z e a : e.li.ze.a
Elizeo: e l i z e o : e.li.ze.o
elizii: e l i z i i : e.li.zi.i
elizio: e l i z i o : e.li.zi.o
Elizo: e l i z o : e.li.zo
eljungi: e lj u ng i : el.jun.gi
elĵetaĵo: e lĵ e t a ĵ o : el.ĵe.ta.ĵo
elĵeti: e lĵ e t i : el.ĵe.ti
elĵetseĝo: e lĵ e ts e ĝ o : el.ĵet.se.ĝo
elĵetulo: e lĵ e t u l o : el.ĵe.tu.lo
elkalkuli: e lk a lk u l i : el.kal.ku.li
elkapti: e lk a pt i : el.kap.ti
elkatedre: e lk a t e dr e : el.ka.te.dre
elkavatoro: e lk a v a t o r o : el.ka.va.to.ro
elkavigi: e lk a v i g i : el.ka.vi.gi
elkavigo: e lk a v i g o : el.ka.vi.go
elkestigi: e lk e st i g i : el.kes.ti.gi
elkliki: e lkl i k i : el°kli.ki
elklikiĝi: e lkl i k i ĝ i : el°kli.ki.ĝi
elklini: e lkl i n i : el°kli.ni
elkombi: e lk o mb i : el.kom.bi
elkombitaĵo: e lk o mb i t a ĵ o : el.kom.bi.ta.ĵo
elkonduki: e lk o nd u k i : el.kon.du.ki
elkora: e lk o r a : el.ko.ra
elkorpigi: e lk o rp i g i : el.kor.pi.gi
elkovi: e lk o v i : el.ko.vi
elkoviĝi: e lk o v i ĝ i : el.ko.vi.ĝi
elkraĉi: e lkr a ĉ i : el°kra.ĉi
elkrani: e lkr a n i : el°kra.ni
elkrepuskiĝi: e lkr e p u sk i ĝ i : el°kre.pus.ki.ĝi
elkreskadi: e lkr e sk a d i : el°kres.ka.di
elkreskaĵo: e lkr e sk a ĵ o : el°kres.ka.ĵo
elkreski: e lkr e sk i : el°kres.ki
elkreskigi: e lkr e sk i g i : el°kres.ki.gi
elkrii: e lkr i i : el°kri.i
elkriptigi: e lkr i pt i g i : el°krip.ti.gi
elkristaliĝi: e lkr i st a l i ĝ i : el°kris.ta.li.ĝi
elkuri: e lk u r i : el.ku.ri
elkursigi: e lk u rs i g i : el.kur.si.gi
ellaborado: e ll a b o r a d o : el.la.bo.ra.do
ellaboraĵo: e ll a b o r a ĵ o : el.la.bo.ra.ĵo
ellabori: e ll a b o r i : el.la.bo.ri
ellaboriĝi: e ll a b o r i ĝ i : el.la.bo.ri.ĝi
elladigilo: e ll a d i g i l o : el.la.di.gi.lo
ellasi: e ll a s i : el.la.si
ellasilo: e ll a s i l o : el.la.si.lo
ellaso: e ll a s o : el.la.so
ellastubo: e ll a st u b o : el.las.tu.bo
ellavi: e ll a v i : el.la.vi
ellerni: e ll e rn i : el.ler.ni
elliberigi: e ll i b e r i g i : el.li.be.ri.gi
ellitiĝi: e ll i t i ĝ i : el.li.ti.ĝi
ellogi: e ll o g i : el.lo.gi
elmarŝi: e lm a rŝ i : el.mar.ŝi
elmemore: e lm e m o r e : el.me.mo.re
elmetado: e lm e t a d o : el.me.ta.do
elmetaĵo: e lm e t a ĵ o : el.me.ta.ĵo
elmeteja: e lm e t e j a : el.me.te.ja
elmetejo: e lm e t e j o : el.me.te.jo
elmeti: e lm e t i : el.me.ti
elmeto: e lm e t o : el.me.to
elmigrado: e lm i gr a d o : el.mi.gra.do
elmigri: e lm i gr i : el.mi.gri
elmigro: e lm i gr o : el.mi.gro
elmilo: e lm i l o : el.mi.lo
elmilo: e lm i l o : el.mi.lo
elmodiĝi: e lm o d i ĝ i : el.mo.di.ĝi
elmontrado: e lm o ntr a d o : el.mon°tra.do
elmontri: e lm o ntr i : el.mon°tri
elmontriĝema: e lm o ntr i ĝ e m a : el.mon°tri.ĝe.ma
elmontriĝi: e lm o ntr i ĝ i : el.mon°tri.ĝi
elmordi: e lm o rd i : el.mor.di
elmoviĝi: e lm o v i ĝ i : el.mo.vi.ĝi
elmuldigi: e lm u ld i g i : el.mul.di.gi
elnaĝi: e ln a ĝ i : el.na.ĝi
elnodiĝo: e ln o d i ĝ o : el.no.di.ĝo
elnombri: e ln o mbr i : el.nom°bri
elo: e l o : e.lo
elodeo: e l o d e o : e.lo.de.o
Elohima: e l o h i m a : e.lo.hi.ma
Elohim: e l o h i m : e.lo.him
Elohimisto: e l o h i m i st o : e.lo.hi.mis.to
elokucio: e l o k u c i o : e.lo.ku.ci.o
elokventa: e l o kv e nt a : e.lok.ven.ta
elokvente: e l o kv e nt e : e.lok.ven.te
elokventeco: e l o kv e nt e c o : e.lok.ven.te.co
elokventi: e l o kv e nt i : e.lok.ven.ti
elokvento: e l o kv e nt o : e.lok.ven.to
elosmozo: e l o sm o z o : e.los.mo.zo
eloviĝi: e l o v i ĝ i : e.lo.vi.ĝi
elpaki: e lp a k i : el.pa.ki
elpalpebrumi: e lp a lp e br u m i : el.pal.pe.bru.mi
elparoli: e lp a r o l i : el.pa.ro.li
elpaŝadi: e lp a ŝ a d i : el.pa.ŝa.di
elpaŝi: e lp a ŝ i : el.pa.ŝi
elpatrujigi: e lp a tr u j i g i : el.pa.tru.ji.gi
elpeli: e lp e l i : el.pe.li
elpelo: e lp e l o : el.pe.lo
elpendaĵo: e lp e nd a ĵ o : el.pen.da.ĵo
elpendi: e lp e nd i : el.pen.di
elpensi: e lp e ns i : el.pen.si
elpensinto: e lp e ns i nt o : el.pen.sin.to
elpenso: e lp e ns o : el.pen.so
elperfidi: e lp e rf i d i : el.per.fi.di
elpeti: e lp e t i : el.pe.ti
elpiki: e lp i k i : el.pi.ki
elplugi: e lpl u g i : el°plu.gi
elpoenti: e lp o e nt i : el.po.en.ti
elporti: e lp o rt i : el.por.ti
elpoŝigi: e lp o ŝ i g i : el.po.ŝi.gi
elpremi: e lpr e m i : el°pre.mi
elpremilo: e lpr e m i l o : el°pre.mi.lo
elpreni: e lpr e n i : el°pre.ni
elprovado: e lpr o v a d o : el°pro.va.do
elprovi: e lpr o v i : el°pro.vi
elprovita: e lpr o v i t a : el°pro.vi.ta
elprovo: e lpr o v o : el°pro.vo
elpumpi: e lp u mp i : el.pum.pi
elpurigi: e lp u r i g i : el.pu.ri.gi
elpuŝi: e lp u ŝ i : el.pu.ŝi
elradii: e lr a d i i : el.ra.di.i
elradikigi: e lr a d i k i g i : el.ra.di.ki.gi
elradikiĝi: e lr a d i k i ĝ i : el.ra.di.ki.ĝi
elradiometro: e lr a d i o m e tr o : el.ra.di.o.me.tro
elrampi: e lr a mp i : el.ram.pi
elrektigi: e lr e kt i g i : el.rek.ti.gi
elrektiĝi: e lr e kt i ĝ i : el.rek.ti.ĝi
elreliĝi: e lr e l i ĝ i : el.re.li.ĝi
elrevigi: e lr e v i g i : el.re.vi.gi
elreviĝi: e lr e v i ĝ i : el.re.vi.ĝi
elreviĝo: e lr e v i ĝ o : el.re.vi.ĝo
elrigardi: e lr i g a rd i : el.ri.gar.di
elrodiĝi: e lr o d i ĝ i : el.ro.di.ĝi
elrompiĝi: e lr o mp i ĝ i : el.rom.pi.ĝi
elruliĝi: e lr u l i ĝ i : el.ru.li.ĝi
elsaligi: e ls a l i g i : el.sa.li.gi
elsalti: e ls a lt i : el.sal.ti
elsaltulo: e ls a lt u l o : el.sal.tu.lo
elsarki: e ls a rk i : el.sar.ki
elsekigi: e ls e k i g i : el.se.ki.gi
elsekiĝi: e ls e k i ĝ i : el.se.ki.ĝi
elsekrecii: e ls e kr e c i i : el.se.kre.ci.i
elseligi: e ls e l i g i : el.se.li.gi
elsendi: e ls e nd i : el.sen.di
elsendo: e ls e nd o : el.sen.do
elserĉado: e ls e rĉ a d o : el.ser.ĉa.do
elserĉi: e ls e rĉ i : el.ser.ĉi
Elsinoro: e ls i n o r o : el.si.no.ro
elskui: e lsk u i : el°sku.i
elsonori: e ls o n o r i : el.so.no.ri
elsorĉi: e ls o rĉ i : el.sor.ĉi
elspezema: e lsp e z e m a : el°spe.ze.ma
elspezi: e lsp e z i : el°spe.zi
elspeziga: e lsp e z i g a : el°spe.zi.ga
elspezo: e lsp e z o : el°spe.zo
elspiri: e lsp i r i : el°spi.ri
elspiro: e lsp i r o : el°spi.ro
elspurado: e lsp u r a d o : el°spu.ra.do
elstara: e lst a r a : el°sta.ra
elstaraĵo: e lst a r a ĵ o : el°sta.ra.ĵo
elstareco: e lst a r e c o : el°sta.re.co
elstari: e lst a r i : el°sta.ri
elstariĝi: e lst a r i ĝ i : el°sta.ri.ĝi
elstreki: e lstr e k i : el°stre.ki
elsuĉi: e ls u ĉ i : el.su.ĉi
elsvingi: e lsv i ng i : el°svin.gi
elŝalti: e lŝ a lt i : el.ŝal.ti
elŝarĝi: e lŝ a rĝ i : el.ŝar.ĝi
elŝelaĵi: e lŝ e l a ĵ i : el.ŝe.la.ĵi
elŝeligi: e lŝ e l i g i : el.ŝe.li.gi
elŝeliĝi: e lŝ e l i ĝ i : el.ŝe.li.ĝi
elŝipejo: e lŝ i p e j o : el.ŝi.pe.jo
elŝipiĝi: e lŝ i p i ĝ i : el.ŝi.pi.ĝi
elŝiri: e lŝ i r i : el.ŝi.ri
elŝiriĝi: e lŝ i r i ĝ i : el.ŝi.ri.ĝi
elŝovi: e lŝ o v i : el.ŝo.vi
elŝpruci: e lŝpr u c i : el°ŝpru.ci
elŝteliĝi: e lŝt e l i ĝ i : el°ŝte.li.ĝi
elŝuti: e lŝ u t i : el.ŝu.ti
elŝutiĝi: e lŝ u t i ĝ i : el.ŝu.ti.ĝi
elŝvitaĵo: e lŝv i t a ĵ o : el°ŝvi.ta.ĵo
elŝviti: e lŝv i t i : el°ŝvi.ti
elŝvitiĝi: e lŝv i t i ĝ i : el°ŝvi.ti.ĝi
eltajpilo: e lt a jp i l o : el.taj.pi.lo
elteni: e lt e n i : el.te.ni
elterigi: e lt e r i g i : el.te.ri.gi
elteriĝi: e lt e r i ĝ i : el.te.ri.ĝi
eltirado: e lt i r a d o : el.ti.ra.do
eltiraĵo: e lt i r a ĵ o : el.ti.ra.ĵo
eltiri: e lt i r i : el.ti.ri
eltirilo: e lt i r i l o : el.ti.ri.lo
eltiro: e lt i r o : el.ti.ro
eltiro: e lt i r o : el.ti.ro
eltombigi: e lt o mb i g i : el.tom.bi.gi
eltondi: e lt o nd i : el.ton.di
eltordi: e lt o rd i : el.tor.di
eltorni: e lt o rn i : el.tor.ni
eltrakiĝi: e ltr a k i ĝ i : el°tra.ki.ĝi
eltranĉi: e ltr a nĉ i : el°tran.ĉi
eltranĉo: e ltr a nĉ o : el°tran.ĉo
eltreni: e ltr e n i : el°tre.ni
eltrinki: e ltr i nk i : el°trin.ki
eltrovi: e ltr o v i : el°tro.vi
eltrovo: e ltr o v o : el°tro.vo
eltruda: e ltr u d a : el°tru.da
eltrudi: e ltr u d i : el°tru.di
eltruigi: e ltr u i g i : el°tru.i.gi
elturmenti: e lt u rm e nt i : el.tur.men.ti
elturni sin: e lt u rn i s i n : el.tur.ni.sin
elturniĝema: e lt u rn i ĝ e m a : el.tur.ni.ĝe.ma
elturniĝi: e lt u rn i ĝ i : el.tur.ni.ĝi
elturniĝo: e lt u rn i ĝ o : el.tur.ni.ĝo
eluantaĵo: e l u a nt a ĵ o : e.lu.an.ta.ĵo
eluanto: e l u a nt o : e.lu.an.to
elui: e l u i : e.lu.i
eluitaĵo: e l u i t a ĵ o : e.lu.i.ta.ĵo
eluviado: e l u v i a d o : e.lu.vi.a.do
eluvii: e l u v i i : e.lu.vi.i
eluvio: e l u v i o : e.lu.vi.o
eluzi: e l u z i : e.lu.zi
eluziĝi: e l u z i ĝ i : e.lu.zi.ĝi
elvagi: e lv a g i : el.va.gi
elvaporiĝi: e lv a p o r i ĝ i : el.va.po.ri.ĝi
elvaporilo: e lv a p o r i l o : el.va.po.ri.lo
elvendi: e lv e nd i : el.ven.di
elveni: e lv e n i : el.ve.ni
elventriĝo: e lv e ntr i ĝ o : el.ven°tri.ĝo
elverŝi: e lv e rŝ i : el.ver.ŝi
elverŝiĝi: e lv e rŝ i ĝ i : el.ver.ŝi.ĝi
elveturi: e lv e t u r i : el.ve.tu.ri
elvidiĝi: e lv i d i ĝ i : el.vi.di.ĝi
elvido: e lv i d o : el.vi.do
elvindiĝi: e lv i nd i ĝ i : el.vin.di.ĝi
Elvira: e lv i r a : el.vi.ra
elviŝi: e lv i ŝ i : el.vi.ŝi
elviŝiĝi: e lv i ŝ i ĝ i : el.vi.ŝi.ĝi
elvoki: e lv o k i : el.vo.ki
elvokiva: e lv o k i v a : el.vo.ki.va
elvoko: e lv o k o : el.vo.ko
elvolvaĵo: e lv o lv a ĵ o : el.vol.va.ĵo
elvolvi: e lv o lv i : el.vol.vi
elvomi: e lv o m i : el.vo.mi
elvringi: e lvr i ng i : el°vrin.gi
Elzaco: e lz a c o : el.za.co
elzeviro: e lz e v i r o : el.ze.vi.ro
emajla: e m a jl a : e.maj.la
emajli: e m a jl i : e.maj.li
emajlisto: e m a jl i st o : e.maj.lis.to
emajlo: e m a jl o : e.maj.lo
emanado: e m a n a d o : e.ma.na.do
emanaĵo: e m a n a ĵ o : e.ma.na.ĵo
emancipado: e m a nc i p a d o : e.man.ci.pa.do
emancipi: e m a nc i p i : e.man.ci.pi
emancipiĝi: e m a nc i p i ĝ i : e.man.ci.pi.ĝi
emancipiĝo: e m a nc i p i ĝ o : e.man.ci.pi.ĝo
emancipo: e m a nc i p o : e.man.ci.po
emani: e m a n i : e.ma.ni
emanigi: e m a n i g i : e.ma.ni.gi
emanigilo: e m a n i g i l o : e.ma.ni.gi.lo
emano: e m a n o : e.ma.no
emano: e m a n o : e.ma.no
Emanuelo: e m a n u e l o : e.ma.nu.e.lo
Emauso: e m a u s o : e.ma.u.so
embarasa: e mb a r a s a : em.ba.ra.sa
embarasi: e mb a r a s i : em.ba.ra.si
embarasiĝi: e mb a r a s i ĝ i : em.ba.ra.si.ĝi
embaraso: e mb a r a s o : em.ba.ra.so
embargi: e mb a rg i : em.bar.gi
embargo: e mb a rg o : em.bar.go
emberizedoj: e mb e r i z e d o j : em.be.ri.ze.doj
emberizo: e mb e r i z o : em.be.ri.zo
emblemo: e mbl e m o : em°ble.mo
embolio: e mb o l i o : em.bo.li.o
embolo: e mb o l o : em.bo.lo
embolozigo: e mb o l o z i g o : em.bo.lo.zi.go
embolozo: e mb o l o z o : em.bo.lo.zo
embrazuro: e mbr a z u r o : em°bra.zu.ro
embria: e mbr i a : em°bri.a
embrifitoj: e mbr i f i t o j : em°bri.fi.toj
embrigenezo: e mbr i g e n e z o : em°bri.ge.ne.zo
embriigi: e mbr i i g i : em°bri.i.gi
embriiĝi: e mbr i i ĝ i : em°bri.i.ĝi
embrio: e mbr i o : em°bri.o
embriofitoj: e mbr i o f i t o j : em°bri.o.fi.toj
embriogenezo: e mbr i o g e n e z o : em°bri.o.ge.ne.zo
embriogenio: e mbr i o g e n i o : em°bri.o.ge.ni.o
embriologio: e mbr i o l o g i o : em°bri.o.lo.gi.o
embriologo: e mbr i o l o g o : em°bri.o.lo.go
embrioplantoj: e mbr i o pl a nt o j : em°bri.o.plan.toj
embriotomio: e mbr i o t o m i o : em°bri.o.to.mi.o
embriplantoj: e mbr i pl a nt o j : em°bri.plan.toj
embritomio: e mbr i t o m i o : em°bri.to.mi.o
embrokacio: e mbr o k a c i o : em°bro.ka.ci.o
embuskejo: e mb u sk e j o : em.bus.ke.jo
embuski: e mb u sk i : em.bus.ki
embuskigi: e mb u sk i g i : em.bus.ki.gi
embuskiĝi: e mb u sk i ĝ i : em.bus.ki.ĝi
embusko: e mb u sk o : em.bus.ko
embuskulo: e mb u sk u l o : em.bus.ku.lo
emerĝa: e m e rĝ a : e.mer.ĝa
emerĝi: e m e rĝ i : e.mer.ĝi
Emeriko: e m e r i k o : e.me.ri.ko
emerita: e m e r i t a : e.me.ri.ta
emeriteco: e m e r i t e c o : e.me.ri.te.co
emerito: e m e r i t o : e.me.ri.to
emerituro: e m e r i t u r o : e.me.ri.tu.ro
emersio: e m e rs i o : e.mer.si.o
emetiko: e m e t i k o : e.me.ti.ko
emetino: e m e t i n o : e.me.ti.no
emetropa: e m e tr o p a : e.me.tro.pa
emfazi: e mf a z i : em.fa.zi
emfazo: e mf a z o : em.fa.zo
emfizemo: e mf i z e m o : em.fi.ze.mo
emfizemulo: e mf i z e m u l o : em.fi.ze.mu.lo
emidedoj: e m i d e d o j : e.mi.de.doj
emido: e m i d o : e.mi.do
emigracio: e m i gr a c i o : e.mi.gra.ci.o
emigrado: e m i gr a d o : e.mi.gra.do
emigri: e m i gr i : e.mi.gri
Emilia: e m i l i a : e.mi.li.a
Emiliano: e m i l i a n o : e.mi.li.a.no
Emilio: e m i l i o : e.mi.li.o
Emilo: e m i l o : e.mi.lo
eminenco: e m i n e nc o : e.mi.nen.co
eminenta: e m i n e nt a : e.mi.nen.ta
eminenteco: e m i n e nt e c o : e.mi.nen.te.co
eminenti: e m i n e nt i : e.mi.nen.ti
eminentigi: e m i n e nt i g i : e.mi.nen.ti.gi
eminentularo: e m i n e nt u l a r o : e.mi.nen.tu.la.ro
eminentulo: e m i n e nt u l o : e.mi.nen.tu.lo
Eminjo: e m i nj o : e.min.jo
emio: e m i o : e.mi.o
emirlando: e m i rl a nd o : e.mir.lan.do
emiro: e m i r o : e.mi.ro
emisia banko: e m i s i a b a nk o : e.mi.si.a.ban.ko
emisii: e m i s i i : e.mi.si.i
emisio: e m i s i o : e.mi.si.o
emitoro: e m i t o r o : e.mi.to.ro
Emma: e mm a : em.ma
emocia: e m o c i a : e.mo.ci.a
emocii: e m o c i i : e.mo.ci.i
emociiĝi: e m o c i i ĝ i : e.mo.ci.i.ĝi
emocio: e m o c i o : e.mo.ci.o
Empedoklo: e mp e d o kl o : em.pe.do.klo
empenerono: e mp e n e r o n o : em.pe.ne.ro.no
empeno: e mp e n o : em.pe.no
empetro: e mp e tr o : em.pe.tro
empiemo: e mp i e m o : em.pi.e.mo
empireo: e mp i r e o : em.pi.re.o
empiria: e mp i r i a : em.pi.ri.a
empiriaĉa: e mp i r i a ĉ a : em.pi.ri.a.ĉa
empiriismo: e mp i r i i sm o : em.pi.ri.is.mo
empiriisto: e mp i r i i st o : em.pi.ri.is.to
empirio: e mp i r i o : em.pi.ri.o
empirismo: e mp i r i sm o : em.pi.ris.mo
empiristo: e mp i r i st o : em.pi.ris.to
empiriulo: e mp i r i u l o : em.pi.ri.u.lo
empiro: e mp i r o : em.pi.ro
emporio: e mp o r i o : em.po.ri.o
emulsiantaĵo: e m u ls i a nt a ĵ o : e.mul.si.an.ta.ĵo
emulsianto: e m u ls i a nt o : e.mul.si.an.to
emulsiazo: e m u ls i a z o : e.mul.si.a.zo
emulsieblo: e m u ls i e bl o : e.mul.si.e.blo
emulsii: e m u ls i i : e.mul.si.i
emulsiilo: e m u ls i i l o : e.mul.si.i.lo
emulsiino: e m u ls i i n o : e.mul.si.i.no
emulsio: e m u ls i o : e.mul.si.o
emulsioido: e m u ls i o i d o : e.mul.si.o.i.do
emuo: e m u o : e.mu.o
En-Dor: e nd o r : en.dor
enabismiĝi: e n a b i sm i ĝ i : e.na.bis.mi.ĝi
ena: e n a : e.na
enado: e n a d o : e.na.do
enakviĝi: e n a kv i ĝ i : e.nak.vi.ĝi
enalago: e n a l a g o : e.na.la.go
enamiĝi: e n a m i ĝ i : e.na.mi.ĝi
enantemo: e n a nt e m o : e.nan.te.mo
enantiomorfa: e n a nt i o m o rf a : e.nan.ti.o.mor.fa
enantiomorfeco: e n a nt i o m o rf e c o : e.nan.ti.o.mor.fe.co
enantiomorfismo: e n a nt i o m o rf i sm o : e.nan.ti.o.mor.fis.mo
enantiotropa: e n a nt i o tr o p a : e.nan.ti.o.tro.pa
enantiotropeco: e n a nt i o tr o p e c o : e.nan.ti.o.tro.pe.co
enantiotropismo: e n a nt i o tr o p i sm o : e.nan.ti.o.tro.pis.mo
enantiozo: e n a nt i o z o : e.nan.ti.o.zo
enanto: e n a nt o : e.nan.to
enbalzamigi: e nb a lz a m i g i : en.bal.za.mi.gi
enbati: e nb a t i : en.ba.ti
enblovi: e nbl o v i : en°blo.vi
enboteligi: e nb o t e l i g i : en.bo.te.li.gi
enbrakigi: e nbr a k i g i : en°bra.ki.gi
enbrigadigi: e nbr i g a d i g i : en°bri.ga.di.gi
enbuŝaĵo: e nb u ŝ a ĵ o : en.bu.ŝa.ĵo
enbuŝigi: e nb u ŝ i g i : en.bu.ŝi.gi
enbuŝiĝi: e nb u ŝ i ĝ i : en.bu.ŝi.ĝi
en: e n : en
en: e n : en
encefala: e nc e f a l a : en.ce.fa.la
encefalaj nervoj: e nc e f a l a jn e rv o j : en.ce.fa.laj.ner.voj
encefalalgio: e nc e f a l a lg i o : en.ce.fa.lal.gi.o
encefalino: e nc e f a l i n o : en.ce.fa.li.no
encefalito: e nc e f a l i t o : en.ce.fa.li.to
encefalo: e nc e f a l o : en.ce.fa.lo
encefalografio: e nc e f a l o gr a f i o : en.ce.fa.lo.gra.fi.o
encefalogramo: e nc e f a l o gr a m o : en.ce.fa.lo.gra.mo
encefalopatio: e nc e f a l o p a t i o : en.ce.fa.lo.pa.ti.o
Encelado: e nc e l a d o : en.ce.la.do
encerbigi: e nc e rb i g i : en.cer.bi.gi
encikliko: e nc i kl i k o : en.ci.kli.ko
enciklopedia: e nc i kl o p e d i a : en.ci.klo.pe.di.a
enciklopediisto: e nc i kl o p e d i i st o : en.ci.klo.pe.di.is.to
enciklopedio: e nc i kl o p e d i o : en.ci.klo.pe.di.o
encirkligi: e nc i rkl i g i : en.cir°kli.gi
encirkvitigi: e nc i rkv i t i g i : en.cir°kvi.ti.gi
encitozo: e nc i t o z o : en.ci.to.zo
enĉela reto: e nĉ e l a r e t o : en.ĉe.la.re.to
enĉerkigi: e nĉ e rk i g i : en.ĉer.ki.gi
endanĝerigi: e nd a nĝ e r i g i : en.dan.ĝe.ri.gi
endemia: e nd e m i a : en.de.mi.a
endemieco: e nd e m i e c o : en.de.mi.e.co
endemiismo: e nd e m i i sm o : en.de.mi.is.mo
endemio: e nd e m i o : en.de.mi.o
endemiulo: e nd e m i u l o : en.de.mi.u.lo
endentigi: e nd e nt i g i : en.den.ti.gi
enderma: e nd e rm a : en.der.ma
Endimiono: e nd i m i o n o : en.di.mi.o.no
endivio: e nd i v i o : en.di.vi.o
endoblasto: e nd o bl a st o : en.do.blas.to
endocitozo: e nd o c i t o z o : en.do.ci.to.zo
endodermo: e nd o d e rm o : en.do.der.mo
endogamio: e nd o g a m i o : en.do.ga.mi.o
endogena: e nd o g e n a : en.do.ge.na
endokardio: e nd o k a rd i o : en.do.kar.di.o
endokarpo: e nd o k a rp o : en.do.kar.po
endokigi: e nd o k i g i : en.do.ki.gi
endokrina: e nd o kr i n a : en.do.kri.na
endokrinologio: e nd o kr i n o l o g i o : en.do.kri.no.lo.gi.o
endokrinologo: e nd o kr i n o l o g o : en.do.kri.no.lo.go
endomorfio: e nd o m o rf i o : en.do.mor.fi.o
endonukleazo: e nd o n u kl e a z o : en.do.nu.kle.a.zo
endoosmozo: e nd o o sm o z o : en.do.os.mo.zo
endoplasma reto: e nd o pl a sm a r e t o : en.do.plas.ma.re.to
endoplasma: e nd o pl a sm a : en.do.plas.ma
endoplasmo: e nd o pl a sm o : en.do.plas.mo
endoplasmo: e nd o pl a sm o : en.do.plas.mo
endorfino: e nd o rf i n o : en.dor.fi.no
endormigi: e nd o rm i g i : en.dor.mi.gi
endormiĝi: e nd o rm i ĝ i : en.dor.mi.ĝi
endosi: e nd o s i : en.do.si
endoskeleto: e nd o sk e l e t o : en.dos.ke.le.to
endoskopio: e nd o sk o p i o : en.dos.ko.pi.o
endoskopo: e nd o sk o p o : en.dos.ko.po
endospermo: e nd o sp e rm o : en.dos.per.mo
endotelio: e nd o t e l i o : en.do.te.li.o
endoterma: e nd o t e rm a : en.do.ter.ma
endotoksino: e nd o t o ks i n o : en.do.tok.si.no
Eneado: e n e a d o : e.ne.a.do
ene: e n e : e.ne
Eneido: e n e i d o : e.ne.i.do
Eneido: e n e i d o : e.ne.i.do
Eneo: e n e o : e.ne.o
energetiko: e n e rg e t i k o : e.ner.ge.ti.ko
energia: e n e rg i a : e.ner.gi.a
energibendo: e n e rg i b e nd o : e.ner.gi.ben.do
energibezona: e n e rg i b e z o n a : e.ner.gi.be.zo.na
energidiferenco: e n e rg i d i f e r e nc o : e.ner.gi.di.fe.ren.co
energidona: e n e rg i d o n a : e.ner.gi.do.na
energie: e n e rg i e : e.ner.gi.e
energifonto: e n e rg i f o nt o : e.ner.gi.fon.to
energii: e n e rg i i : e.ner.gi.i
energiismo: e n e rg i i sm o : e.ner.gi.is.mo
energikvantumo: e n e rg i kv a nt u m o : e.ner.gik.van.tu.mo
energio: e n e rg i o : e.ner.gi.o
energiŝparado: e n e rg i ŝp a r a d o : e.ner.giŝ.pa.ra.do
energitransformilo: e n e rg i tr a nsf o rm i l o : e.ner.gi.tran°sfor.mi.lo
enestado: e n e st a d o : e.nes.ta.do
enesto: e n e st o : e.nes.to
enfakigi: e nf a k i g i : en.fa.ki.gi
enfali: e nf a l i : en.fa.li
enfalilo: e nf a l i l o : en.fa.li.lo
enfalujo: e nf a l u j o : en.fa.lu.jo
enfendi: e nf e nd i : en.fen.di
enferigi: e nf e r i g i : en.fe.ri.gi
enfermi: e nf e rm i : en.fer.mi
enfermiĝi: e nf e rm i ĝ i : en.fer.mi.ĝi
enfeŭdigi: e nf e ŭd i g i : en.feŭ.di.gi
enfili: e nf i l i : en.fi.li
enfiltriĝi: e nf i ltr i ĝ i : en.fil°tri.ĝi
enflari: e nfl a r i : en°fla.ri
enfluejo: e nfl u e j o : en°flu.e.jo
enflugi: e nfl u g i : en°flu.gi
enflui: e nfl u i : en°flu.i
enfluo: e nfl u o : en°flu.o
enfokusigi: e nf o k u s i g i : en.fo.ku.si.gi
enfoldigi: e nf o ld i g i : en.fol.di.gi
enfortikiĝi: e nf o rt i k i ĝ i : en.for.ti.ki.ĝi
enfosi: e nf o s i : en.fo.si
enfrostiĝi: e nfr o st i ĝ i : en°fros.ti.ĝi
enfroti: e nfr o t i : en°fro.ti
enfundiĝi: e nf u nd i ĝ i : en.fun.di.ĝi
Engadino: e ng a d i n o : en.ga.di.no
engaĝi sin: e ng a ĝ i s i n : en.ga.ĝi.sin
engaĝi: e ng a ĝ i : en.ga.ĝi
engaĝiĝi: e ng a ĝ i ĝ i : en.ga.ĝi.ĝi
engasa: e ng a s a : en.ga.sa
engastiĝi: e ng a st i ĝ i : en.gas.ti.ĝi
engipsigi: e ng i ps i g i : en.gip.si.gi
englaciigi: e ngl a c i i g i : en°gla.ci.i.gi
engliti: e ngl i t i : en°gli.ti
englitiĝi: e ngl i t i ĝ i : en°gli.ti.ĝi
engloj: e ngl o j : en°gloj
Englujo: e ngl u j o : en°glu.jo
engluti: e ngl u t i : en°glu.ti
engorĝigi: e ng o rĝ i g i : en.gor.ĝi.gi
engraŭlo: e ngr a ŭl o : en°graŭ.lo
engreftiĝi: e ngr e ft i ĝ i : en°gref.ti.ĝi
engresigi: e ngr e s i g i : en°gre.si.gi
engrimpi: e ngr i mp i : en°grim.pi
enguti: e ng u t i : en.gu.ti
enhaladziĝi: e nh a l a dz i ĝ i : en.ha.lad.zi.ĝi
enharmonaj: e nh a rm o n a j : en.har.mo.naj
enhaŭta: e nh a ŭt a : en.haŭ.ta
enhaveco: e nh a v e c o : en.ha.ve.co
enhavi: e nh a v i : en.ha.vi
enhavo: e nh a v o : en.ha.vo
eniga aparato: e n i g a a p a r a t o : e.ni.ga.a.pa.ra.to
enigaĵo: e n i g a ĵ o : e.ni.ga.ĵo
enigi: e n i g i : e.ni.gi
enigilo: e n i g i l o : e.ni.gi.lo
enigma: e n i gm a : e.nig.ma
enigmo: e n i gm o : e.nig.mo
enigo: e n i g o : e.ni.go
eniĝi: e n i ĝ i : e.ni.ĝi
eningigi: e n i ng i g i : e.nin.gi.gi
enirejo: e n i r e j o : e.ni.re.jo
eniri: e n i r i : e.ni.ri
eniro: e n i r o : e.ni.ro
enjekcia: e nj e kc i a : en.jek.ci.a
enjekcio: e nj e kc i o : en.jek.ci.o
enjungi: e nj u ng i : en.jun.gi
enĵeti: e nĵ e t i : en.ĵe.ti
enĵetiĝi: e nĵ e t i ĝ i : en.ĵe.ti.ĝi
enĵurnaligi: e nĵ u rn a l i g i : en.ĵur.na.li.gi
enkadrigi: e nk a dr i g i : en.ka.dri.gi
enkaĝigi: e nk a ĝ i g i : en.ka.ĝi.gi
enkaleŝiĝi: e nk a l e ŝ i ĝ i : en.ka.le.ŝi.ĝi
enkalkuli: e nk a lk u l i : en.kal.ku.li
enkalmiĝi: e nk a lm i ĝ i : en.kal.mi.ĝi
enkapigi: e nk a p i g i : en.ka.pi.gi
enkapsuligi: e nk a ps u l i g i : en.kap.su.li.gi
enkapti: e nk a pt i : en.kap.ti
enkarcerigi: e nk a rc e r i g i : en.kar.ce.ri.gi
enkarniĝi: e nk a rn i ĝ i : en.kar.ni.ĝi
enkasedigi: e nk a s e d i g i : en.ka.se.di.gi
enkasigi: e nk a s i g i : en.ka.si.gi
enkatenigi: e nk a t e n i g i : en.ka.te.ni.gi
enkaŭstiki: e nk a ŭst i k i : en.kaŭ°sti.ki
enkaŭstiko: e nk a ŭst i k o : en.kaŭ°sti.ko
enkaviĝi: e nk a v i ĝ i : en.ka.vi.ĝi
enkazernigi: e nk a z e rn i g i : en.ka.zer.ni.gi
enkeligi: e nk e l i g i : en.ke.li.gi
enkestigisto: e nk e st i g i st o : en.kes.ti.gis.to
enketi: e nk e t i : en.ke.ti
enketo: e nk e t o : en.ke.to
enklasigi: e nkl a s i g i : en°kla.si.gi
enklavo: e nkl a v o : en°kla.vo
enklikiĝi: e nkl i k i ĝ i : en°kli.ki.ĝi
enklitiko: e nkl i t i k o : en°kli.ti.ko
enklizaĵo: e nkl i z a ĵ o : en°kli.za.ĵo
enklizo: e nkl i z o : en°kli.zo
enklostrigi: e nkl o str i g i : en°klos°tri.gi
enkolekti: e nk o l e kt i : en.ko.lek.ti
enkonduki: e nk o nd u k i : en.kon.du.ki
enkonduko: e nk o nd u k o : en.kon.du.ko
enkorpigi: e nk o rp i g i : en.kor.pi.gi
enkorpiĝi: e nk o rp i ĝ i : en.kor.pi.ĝi
enkotiĝi: e nk o t i ĝ i : en.ko.ti.ĝi
enkrakisto: e nkr a k i st o : en°kra.kis.to
enkromosoma viruso: e nkr o m o s o m a v i r u s o : en°kro.mo.so.ma.vi.ru.so
enkrusti: e nkr u st i : en°krus.ti
enkudriligi: e nk u dr i l i g i : en.ku.dri.li.gi
enkuri: e nk u r i : en.ku.ri
enkursigi: e nk u rs i g i : en.kur.si.gi
enladigi: e nl a d i g i : en.la.di.gi
enlanda: e nl a nd a : en.lan.da
enlasi: e nl a s i : en.la.si
enlistigi: e nl i st i g i : en.lis.ti.gi
enlitiĝi: e nl i t i ĝ i : en.li.ti.ĝi
enloĝiĝi: e nl o ĝ i ĝ i : en.lo.ĝi.ĝi
enmagazenigi: e nm a g a z e n i g i : en.ma.ga.ze.ni.gi
enmanigi: e nm a n i g i : en.ma.ni.gi
enmarĉiĝi: e nm a rĉ i ĝ i : en.mar.ĉi.ĝi
enmariĝo: e nm a r i ĝ o : en.ma.ri.ĝo
enmarŝi: e nm a rŝ i : en.mar.ŝi
enmatrikuligi: e nm a tr i k u l i g i : en.ma.tri.ku.li.gi
enmeti: e nm e t i : en.me.ti
enmigrado: e nm i gr a d o : en.mi.gra.do
enmigri: e nm i gr i : en.mi.gri
enmigro: e nm i gr o : en.mi.gro
enmiksi sin: e nm i ks i s i n : en.mik.si.sin
enmiksiĝi: e nm i ks i ĝ i : en.mik.si.ĝi
enmiksiĝo: e nm i ks i ĝ o : en.mik.si.ĝo
enmurmuri: e nm u rm u r i : en.mur.mu.ri
ennestiĝi: e nn e st i ĝ i : en.nes.ti.ĝi
ennovaĵo: e nn o v a ĵ o : en.no.va.ĵo
eno: e n o : e.no
enoficigi: e n o f i c i g i : e.no.fi.ci.gi
enoficiĝi: e n o f i c i ĝ i : e.no.fi.ci.ĝi
enologo: e n o l o g o : e.no.lo.go
enorma: e n o rm a : e.nor.ma
enosmozo: e n o sm o z o : e.nos.mo.zo
enoteracoj: e n o t e r a c o j : e.no.te.ra.coj
enotero: e n o t e r o : e.no.te.ro
enpaĝigi: e np a ĝ i g i : en.pa.ĝi.gi
enpaki: e np a k i : en.pa.ki
enpaŝi: e np a ŝ i : en.pa.ŝi
enpensa: e np e ns a : en.pen.sa
enpersonigi: e np e rs o n i g i : en.per.so.ni.gi
enpiki: e np i k i : en.pi.ki
enplanti: e npl a nt i : en°plan.ti
enplekti: e npl e kt i : en°plek.ti
enporti: e np o rt i : en.por.ti
enpoŝigi: e np o ŝ i g i : en.po.ŝi.gi
enpoŝtigi: e np o ŝt i g i : en.poŝ.ti.gi
enpotigi: e np o t i g i : en.po.ti.gi
enpremi: e npr e m i : en°pre.mi
enpreni: e npr e n i : en°pre.ni
enpresi: e npr e s i : en°pre.si
enprizonigi: e npr i z o n i g i : en°pri.zo.ni.gi
enprofundiĝi: e npr o f u nd i ĝ i : en°pro.fun.di.ĝi
enpuŝi: e np u ŝ i : en.pu.ŝi
enradikigi: e nr a d i k i g i : en.ra.di.ki.gi
enradikiĝi: e nr a d i k i ĝ i : en.ra.di.ki.ĝi
enrampi: e nr a mp i : en.ram.pi
enregistri: e nr e g i str i : en.re.gis°tri
enretiĝi: e nr e t i ĝ i : en.re.ti.ĝi
enrigardi: e nr i g a rd i : en.ri.gar.di
enrompi: e nr o mp i : en.rom.pi
ensakigi: e ns a k i g i : en.sa.ki.gi
ensalti: e ns a lt i : en.sal.ti
enscenigi: e nsc e n i g i : en°sce.ni.gi
enscenigisto: e nsc e n i g i st o : en°sce.ni.gis.to
ensekretigi: e ns e kr e t i g i : en.se.kre.ti.gi
ensemblano: e ns e mbl a n o : en.sem°bla.no
ensemblisto: e ns e mbl i st o : en.sem°blis.to
ensemblo: e ns e mbl o : en.sem°blo
enservigi: e ns e rv i g i : en.ser.vi.gi
ensiferoj: e ns i f e r o j : en.si.fe.roj
ensiligi: e ns i l i g i : en.si.li.gi
ensintezo: e ns i nt e z o : en.sin.te.zo
ensintezo: e ns i nt e z o : en.sin.te.zo
enskatoligi: e nsk a t o l i g i : en°ska.to.li.gi
enskribi: e nskr i b i : en°skri.bi
enskribiĝi: e nskr i b i ĝ i : en°skri.bi.ĝi
enskribo: e nskr i b o : en°skri.bo
ensorbi: e ns o rb i : en.sor.bi
ensorbiĝi: e ns o rb i ĝ i : en.sor.bi.ĝi
ensorĉi: e ns o rĉ i : en.sor.ĉi
ensorĉiteco: e ns o rĉ i t e c o : en.sor.ĉi.te.co
enspaci: e nsp a c i : en°spa.ci
enspezaro: e nsp e z a r o : en°spe.za.ro
enspezi: e nsp e z i : en°spe.zi
enspeziga: e nsp e z i g a : en°spe.zi.ga
enspezo: e nsp e z o : en°spe.zo
enspiratoro: e nsp i r a t o r o : en°spi.ra.to.ro
enspiri: e nsp i r i : en°spi.ri
enspiro: e nsp i r o : en°spi.ro
enstaligi: e nst a l i g i : en°sta.li.gi
enstomakigi: e nst o m a k i g i : en°sto.ma.ki.gi
ensuĉi: e ns u ĉ i : en.su.ĉi
enŝalti: e nŝ a lt i : en.ŝal.ti
enŝele: e nŝ e l e : en.ŝe.le
enŝipiĝi: e nŝ i p i ĝ i : en.ŝi.pi.ĝi
enŝlimiĝi: e nŝl i m i ĝ i : en°ŝli.mi.ĝi
enŝlosi: e nŝl o s i : en°ŝlo.si
enŝovi: e nŝ o v i : en.ŝo.vi
enŝprucigi: e nŝpr u c i g i : en°ŝpru.ci.gi
enŝprucigilo: e nŝpr u c i g i l o : en°ŝpru.ci.gi.lo
enŝteliĝi: e nŝt e l i ĝ i : en°ŝte.li.ĝi
enŝvebi: e nŝv e b i : en°ŝve.bi
entablemento: e nt a bl e m e nt o : en.ta.ble.men.to
entalpio: e nt a lp i o : en.tal.pi.o
enteksi: e nt e ks i : en.tek.si
enteksitaĵo: e nt e ks i t a ĵ o : en.tek.si.ta.ĵo
entelekio: e nt e l e k i o : en.te.le.ki.o
entelo: e nt e l o : en.te.lo
enteni: e nt e n i : en.te.ni
enteno: e nt e n o : en.te.no
Entento: e nt e nt o : en.ten.to
enteralgio: e nt e r a lg i o : en.te.ral.gi.o
enterigi: e nt e r i g i : en.te.ri.gi
enterigisto: e nt e r i g i st o : en.te.ri.gis.to
enterigo: e nt e r i g o : en.te.ri.go
enteriĝi: e nt e r i ĝ i : en.te.ri.ĝi
enterito: e nt e r i t o : en.te.ri.to
enterobakterioj: e nt e r o b a kt e r i o j : en.te.ro.bak.te.ri.oj
entero: e nt e r o : en.te.ro
enterokinazo: e nt e r o k i n a z o : en.te.ro.ki.na.zo
enterokojlito: e nt e r o k o jl i t o : en.te.ro.koj.li.to
enterokoko: e nt e r o k o k o : en.te.ro.ko.ko
enteropeptidazo: e nt e r o p e pt i d a z o : en.te.ro.pep.ti.da.zo
enteropneŭstoj: e nt e r o pn e ŭst o j : en.te.rop.neŭ°stoj
enterovakcino: e nt e r o v a kc i n o : en.te.ro.vak.ci.no
entimemo: e nt i m e m o : en.ti.me.mo
entiri: e nt i r i : en.ti.ri
entjera: e ntj e r a : en°tje.ra
entjereca: e ntj e r e c a : en°tje.re.ca
entjero: e ntj e r o : en°tje.ro
ento: e nt o : en.to
entolomo: e nt o l o m o : en.to.lo.mo
entombigi: e nt o mb i g i : en.tom.bi.gi
entomologio: e nt o m o l o g i o : en.to.mo.lo.gi.o
entomologo: e nt o m o l o g o : en.to.mo.lo.go
entomostrakoj: e nt o m o str a k o j : en.to.mos°tra.koj
entranĉi: e ntr a nĉ i : en°tran.ĉi
entreo: e ntr e o : en°tre.o
entreprenejo: e ntr e pr e n e j o : en°tre.pre.ne.jo
entreprenema: e ntr e pr e n e m a : en°tre.pre.ne.ma
entrepreni: e ntr e pr e n i : en°tre.pre.ni
entreprenisto: e ntr e pr e n i st o : en°tre.pre.nis.to
entreprenkonsilio: e ntr e pr e nk o ns i l i o : en°tre.pren.kon.si.li.o
entrepreno: e ntr e pr e n o : en°tre.pre.no
entropio: e ntr o p i o : en°tro.pi.o
entruda: e ntr u d a : en°tru.da
entrudiĝanto: e ntr u d i ĝ a nt o : en°tru.di.ĝan.to
entrudiĝi: e ntr u d i ĝ i : en°tru.di.ĝi
entrudulo: e ntr u d u l o : en°tru.du.lo
entute: e nt u t e : en.tu.te
entuziasma: e nt u z i a sm a : en.tu.zi.as.ma
entuziasmi: e nt u z i a sm i : en.tu.zi.as.mi
entuziasmigi: e nt u z i a sm i g i : en.tu.zi.as.mi.gi
entuziasmiĝi: e nt u z i a sm i ĝ i : en.tu.zi.as.mi.ĝi
entuziasmo: e nt u z i a sm o : en.tu.zi.as.mo
entuziasmulo: e nt u z i a sm u l o : en.tu.zi.as.mu.lo
enua: e n u a : e.nu.a
enui: e n u i : e.nu.i
enuiga: e n u i g a : e.nu.i.ga
enuigi: e n u i g i : e.nu.i.gi
enuiĝo: e n u i ĝ o : e.nu.i.ĝo
enukleado: e n u kl e a d o : e.nu.kle.a.do
enuklei: e n u kl e i : e.nu.kle.i
enumeracio: e n u m e r a c i o : e.nu.me.ra.ci.o
enuo: e n u o : e.nu.o
enurezo: e n u r e z o : e.nu.re.zo
envelopo: e nv e l o p o : en.ve.lo.po
enven: e nv e n : en.ven
envenigi: e nv e n i g i : en.ve.ni.gi
enverguro: e nv e rg u r o : en.ver.gu.ro
enverŝi: e nv e rŝ i : en.ver.ŝi
enveturejo: e nv e t u r e j o : en.ve.tu.re.jo
enveturi: e nv e t u r i : en.ve.tu.ri
envia: e nv i a : en.vi.a
enviciĝi: e nv i c i ĝ i : en.vi.ci.ĝi
enviema: e nv i e m a : en.vi.e.ma
envii: e nv i i : en.vi.i
enviigi: e nv i i g i : en.vi.i.gi
enviinda: e nv i i nd a : en.vi.in.da
envio: e nv i o : en.vi.o
enviulo: e nv i u l o : en.vi.u.lo
envojigi: e nv o j i g i : en.vo.ji.gi
envolvi: e nv o lv i : en.vol.vi
envulti: e nv u lt i : en.vul.ti
envulto: e nv u lt o : en.vul.to
enzima: e nz i m a : en.zi.ma
enzimo: e nz i m o : en.zi.mo
enzimologio: e nz i m o l o g i o : en.zi.mo.lo.gi.o
eoceno: e o c e n o : e.o.ce.no
eola: e o l a : e.o.la
eolharpo: e o lh a rp o : e.ol.har.po
Eolia: e o l i a : e.o.li.a
Eoliano: e o l i a n o : e.o.li.a.no
Eolio: e o l i o : e.o.li.o
Eolo: e o l o : e.o.lo
eono: e o n o : e.o.no
eonotemo: e o n o t e m o : e.o.no.te.mo
eosto: e o st o : e.os.to
eozino: e o z i n o : e.o.zi.no
epakrido: e p a kr i d o : e.pa.kri.do
epakto: e p a kt o : e.pak.to
Epaminondo: e p a m i n o nd o : e.pa.mi.non.do
epanortozo: e p a n o rt o z o : e.pa.nor.to.zo
eparĥio: e p a rĥ i o : e.par.ĥi.o
eparkio: e p a rk i o : e.par.ki.o
epeirogeneza: e p e i r o g e n e z a : e.pe.i.ro.ge.ne.za
epeirogenezo: e p e i r o g e n e z o : e.pe.i.ro.ge.ne.zo
ependima kanalo: e p e nd i m a k a n a l o : e.pen.di.ma.ka.na.lo
ependimito: e p e nd i m i t o : e.pen.di.mi.to
ependimo: e p e nd i m o : e.pen.di.mo
epentezo: e p e nt e z o : e.pen.te.zo
eperlano: e p e rl a n o : e.per.la.no
epicentro: e p i c e ntr o : e.pi.cen°tro
epicikloido: e p i c i kl o i d o : e.pi.ci.klo.i.do
Epidaŭro: e p i d a ŭr o : e.pi.daŭ.ro
epidemia: e p i d e m i a : e.pi.de.mi.a
epidemicentro: e p i d e m i c e ntr o : e.pi.de.mi.cen°tro
epidemio: e p i d e m i o : e.pi.de.mi.o
epidemiologio: e p i d e m i o l o g i o : e.pi.de.mi.o.lo.gi.o
epidendro: e p i d e ndr o : e.pi.den°dro
epiderma: e p i d e rm a : e.pi.der.ma
epidermo: e p i d e rm o : e.pi.der.mo
epidiaskopo: e p i d i a sk o p o : e.pi.di.as.ko.po
epididimo: e p i d i d i m o : e.pi.di.di.mo
Epifanio: e p i f a n i o : e.pi.fa.ni.o
epifenomeno: e p i f e n o m e n o : e.pi.fe.no.me.no
epifito: e p i f i t o : e.pi.fi.to
epifizito: e p i f i z i t o : e.pi.fi.zi.to
epifizo: e p i f i z o : e.pi.fi.zo
epifonemo: e p i f o n e m o : e.pi.fo.ne.mo
epiforo: e p i f o r o : e.pi.fo.ro
epigastra: e p i g a str a : e.pi.gas°tra
epigastro: e p i g a str o : e.pi.gas°tro
epigeneza: e p i g e n e z a : e.pi.ge.ne.za
epigenezo: e p i g e n e z o : e.pi.ge.ne.zo
epigina: e p i g i n a : e.pi.gi.na
epigloto: e p i gl o t o : e.pi.glo.to
epigono: e p i g o n o : e.pi.go.no
epigrafa: e p i gr a f a : e.pi.gra.fa
epigrafikisto: e p i gr a f i k i st o : e.pi.gra.fi.kis.to
epigrafiko: e p i gr a f i k o : e.pi.gra.fi.ko
epigrafisto: e p i gr a f i st o : e.pi.gra.fis.to
epigrafo: e p i gr a f o : e.pi.gra.fo
epigramisto: e p i gr a m i st o : e.pi.gra.mis.to
epigramo: e p i gr a m o : e.pi.gra.mo
epika: e p i k a : e.pi.ka
epikanto: e p i k a nt o : e.pi.kan.to
epikarpo: e p i k a rp o : e.pi.kar.po
epiko: e p i k o : e.pi.ko
epikondilo: e p i k o nd i l o : e.pi.kon.di.lo
Epikteto: e p i kt e t o : e.pik.te.to
Epikura: e p i k u r a : e.pi.ku.ra
epikurano: e p i k u r a n o : e.pi.ku.ra.no
epikurismo: e p i k u r i sm o : e.pi.ku.ris.mo
Epikuro: e p i k u r o : e.pi.ku.ro
epilepsia: e p i l e ps i a : e.pi.lep.si.a
epilepsio: e p i l e ps i o : e.pi.lep.si.o
epilepsiulo: e p i l e ps i u l o : e.pi.lep.si.u.lo
epilobio: e p i l o b i o : e.pi.lo.bi.o
epilogo: e p i l o g o : e.pi.lo.go
epimorfio: e p i m o rf i o : e.pi.mor.fi.o
epinefrino: e p i n e fr i n o : e.pi.nef.ri.no
epiornito: e p i o rn i t o : e.pi.or.ni.to
epiornitoformaj: e p i o rn i t o f o rm a j : e.pi.or.ni.to.for.maj
epipaktido: e p i p a kt i d o : e.pi.pak.ti.do
epipaleolitiko: e p i p a l e o l i t i k o : e.pi.pa.le.o.li.ti.ko
epiploo: e p i pl o o : e.pi.plo.o
Epiro: e p i r o : e.pi.ro
episkopa vikario: e p i sk o p a v i k a r i o : e.pis.ko.pa.vi.ka.ri.o
episkopa: e p i sk o p a : e.pis.ko.pa
episkopano: e p i sk o p a n o : e.pis.ko.pa.no
episkoparo: e p i sk o p a r o : e.pis.ko.pa.ro
episkopeco: e p i sk o p e c o : e.pis.ko.pe.co
episkopejo: e p i sk o p e j o : e.pis.ko.pe.jo
episkopo: e p i sk o p o : e.pis.ko.po
episkopujo: e p i sk o p u j o : e.pis.ko.pu.jo
episomo: e p i s o m o : e.pi.so.mo
epispastika: e p i sp a st i k a : e.pis.pas.ti.ka
epistakso: e p i st a ks o : e.pis.tak.so
epistata geno: e p i st a t a g e n o : e.pis.ta.ta.ge.no
epistata: e p i st a t a : e.pis.ta.ta
epistemologio: e p i st e m o l o g i o : e.pis.te.mo.lo.gi.o
epistola: e p i st o l a : e.pis.to.la
epistolo: e p i st o l o : e.pis.to.lo
epistrofo: e p i str o f o : e.pis°tro.fo
epitafo: e p i t a f o : e.pi.ta.fo
epitaksio: e p i t a ks i o : e.pi.tak.si.o
epitalamo: e p i t a l a m o : e.pi.ta.la.mo
epitelia: e p i t e l i a : e.pi.te.li.a
epitelio: e p i t e l i o : e.pi.te.li.o
epiteliomo: e p i t e l i o m o : e.pi.te.li.o.mo
epiteto: e p i t e t o : e.pi.te.to
epitomi: e p i t o m i : e.pi.to.mi
epitomo: e p i t o m o : e.pi.to.mo
epizoda: e p i z o d a : e.pi.zo.da
epizodo: e p i z o d o : e.pi.zo.do
epizootio: e p i z o o t i o : e.pi.zo.o.ti.o
epodo: e p o d o : e.po.do
epokfaranta: e p o kf a r a nt a : e.pok.fa.ran.ta
epoko: e p o k o : e.po.ko
epoksio: e p o ks i o : e.pok.si.o
epoksirezino: e p o ks i r e z i n o : e.pok.si.re.zi.no
epoleto: e p o l e t o : e.po.le.to
epopea: e p o p e a : e.po.pe.a
epopeo: e p o p e o : e.po.pe.o
eposo: e p o s o : e.po.so
epsilono: e ps i l o n o : ep.si.lo.no
epuliso: e p u l i s o : e.pu.li.so
erantido: e r a nt i d o : e.ran.ti.do
erao: e r a o : e.ra.o
erara: e r a r a : e.ra.ra
erareco: e r a r e c o : e.ra.re.co
erarema: e r a r e m a : e.ra.re.ma
erarforiĝi: e r a rf o r i ĝ i : e.rar.fo.ri.ĝi
erari: e r a r i : e.ra.ri
erarigi: e r a r i g i : e.ra.ri.gi
erarimpulso: e r a r i mp u ls o : e.ra.rim.pul.so
erarlumo: e r a rl u m o : e.rar.lu.mo
eraro: e r a r o : e.ra.ro
erarserĉilo: e r a rs e rĉ i l o : e.rar.ser.ĉi.lo
erarvagi: e r a rv a g i : e.rar.va.gi
Erasmo: e r a sm o : e.ras.mo
eratemo: e r a t e m o : e.ra.te.mo
eratika: e r a t i k a : e.ra.ti.ka
Erato: e r a t o : e.ra.to
Eratosteno: e r a t o st e n o : e.ra.tos.te.no
eratumo: e r a t u m o : e.ra.tu.mo
erbio: e rb i o : er.bi.o
ercesploristo: e rc e spl o r i st o : er.ces°plo.ris.to
erciĝo: e rc i ĝ o : er.ci.ĝo
Ercmontaro: e rcm o nt a r o : er°cmon.ta.ro
erco: e rc o : er.co
erctrogo: e rctr o g o : er°ctro.go
Erebo: e r e b o : e.re.bo
erekta: e r e kt a : e.rek.ta
erektiĝi: e r e kt i ĝ i : e.rek.ti.ĝi
erepsino: e r e ps i n o : e.rep.si.no
eretio: e r e t i o : e.re.ti.o
eretismo: e r e t i sm o : e.re.tis.mo
Erevano: e r e v a n o : e.re.va.no
Erfurto: e rf u rt o : er.fur.to
ergativo: e rg a t i v o : er.ga.ti.vo
ergo: e rg o : er.go
ergografo: e rg o gr a f o : er.go.gra.fo
ergometro: e rg o m e tr o : er.go.me.tro
ergonomio: e rg o n o m i o : er.go.no.mi.o
ergosterolo: e rg o st e r o l o : er.gos.te.ro.lo
ergotamino: e rg o t a m i n o : er.go.ta.mi.no
ergotfungo: e rg o tf u ng o : er.got.fun.go
ergotfungo: e rg o tf u ng o : er.got.fun.go
ergotismo: e rg o t i sm o : er.go.tis.mo
ergoto: e rg o t o : er.go.to
ergotosterolo: e rg o t o st e r o l o : er.go.tos.te.ro.lo
ergotozo: e rg o t o z o : er.go.to.zo
ergotsekalo: e rg o ts e k a l o : er.got.se.ka.lo
ergotsekalo: e rg o ts e k a l o : er.got.se.ka.lo
Eridano: e r i d a n o : e.ri.da.no
erigerono: e r i g e r o n o : e.ri.ge.ro.no
erikacoj: e r i k a c o j : e.ri.ka.coj
erikejo: e r i k e j o : e.ri.ke.jo
Eriko: e r i k o : e.ri.ko
eriko: e r i k o : e.ri.ko
erinaco: e r i n a c o : e.ri.na.co
eringia pleŭroto: e r i ng i a pl e ŭr o t o : e.rin.gi.a.pleŭ.ro.to
eringio: e r i ng i o : e.rin.gi.o
Erinio: e r i n i o : e.ri.ni.o
erinjo: e r i nj o : e.rin.jo
Erino: e r i n o : e.ri.no
eriobotrio: e r i o b o tr i o : e.ri.o.bo.tri.o
Erio: e r i o : e.ri.o
erioforo: e r i o f o r o : e.ri.o.fo.ro
eritemo: e r i t e m o : e.ri.te.mo
eritreno: e r i tr e n o : e.ri.tre.no
eritreo: e r i tr e o : e.ri.tre.o
Eritreo: e r i tr e o : e.ri.tre.o
eritroblasto: e r i tr o bl a st o : e.ri.tro.blas.to
eritrocito: e r i tr o c i t o : e.ri.tro.ci.to
eritrocitopoezo: e r i tr o c i t o p o e z o : e.ri.tro.ci.to.po.e.zo
eritroksilo: e r i tr o ks i l o : e.ri.trok.si.lo
eritronio: e r i tr o n i o : e.ri.tro.ni.o
eritropoezino: e r i tr o p o e z i n o : e.ri.tro.po.e.zi.no
eritropoezo: e r i tr o p o e z o : e.ri.tro.po.e.zo
eritrozo: e r i tr o z o : e.ri.tro.zo
Erivano: e r i v a n o : e.ri.va.no
erizifaloj: e r i z i f a l o j : e.ri.zi.fa.loj
erizifo: e r i z i f o : e.ri.zi.fo
erizimo: e r i z i m o : e.ri.zi.mo
erizipela: e r i z i p e l a : e.ri.zi.pe.la
erizipelo: e r i z i p e l o : e.ri.zi.pe.lo
erlango: e rl a ng o : er.lan.go
Erlango: e rl a ng o : er.lan.go
ermeno: e rm e n o : er.me.no
ermita: e rm i t a : er.mi.ta
ermitejo: e rm i t e j o : er.mi.te.jo
ermitludo: e rm i tl u d o : er.mi.tlu.do
ermito: e rm i t o : er.mi.to
Ernestino: e rn e st i n o : er.nes.ti.no
Ernesto: e rn e st o : er.nes.to
ero: e r o : e.ro
ero: e r o : e.ro
erodi: e r o d i : e.ro.di
erodio: e r o d i o : e.ro.di.o
erofilo: e r o f i l o : e.ro.fi.lo
Eroso: e r o s o : e.ro.so
erota: e r o t a : e.ro.ta
erotika: e r o t i k a : e.ro.ti.ka
erotiko: e r o t i k o : e.ro.ti.ko
erotismo: e r o t i sm o : e.ro.tis.mo
erotizi: e r o t i z i : e.ro.ti.zi
eroto: e r o t o : e.ro.to
erotogena: e r o t o g e n a : e.ro.to.ge.na
erotologio: e r o t o l o g i o : e.ro.to.lo.gi.o
erotomanio: e r o t o m a n i o : e.ro.to.ma.ni.o
erozia: e r o z i a : e.ro.zi.a
erozii: e r o z i i : e.ro.zi.i
erozio: e r o z i o : e.ro.zi.o
erpi: e rp i : er.pi
erpilo: e rp i l o : er.pi.lo
erudi: e r u d i : e.ru.di
erudicia: e r u d i c i a : e.ru.di.ci.a
erudicio: e r u d i c i o : e.ru.di.ci.o
erudiciulo: e r u d i c i u l o : e.ru.di.ci.u.lo
erudito: e r u d i t o : e.ru.di.to
erukata acido: e r u k a t a a c i d o : e.ru.ka.ta.a.ci.do
eruko: e r u k o : e.ru.ko
erupcia: e r u pc i a : e.rup.ci.a
erupcii: e r u pc i i : e.rup.ci.i
erupcio: e r u pc i o : e.rup.ci.o
erupti: e r u pt i : e.rup.ti
esameni: e s a m e n i : e.sa.me.ni
esameno: e s a m e n o : e.sa.me.no
Esavo: e s a v o : e.sa.vo
escepta: e sc e pt a : es.cep.ta
escepte de: e sc e pt e d e : es.cep.te.de
escepte se: e sc e pt e s e : es.cep.te.se
escepte: e sc e pt e : es.cep.te
escepti: e sc e pt i : es.cep.ti
escepto: e sc e pt o : es.cep.to
esceto: e sc e t o : es.ce.to
eseisto: e s e i st o : e.se.is.to
esenca oleo: e s e nc a o l e o : e.sen.ca.o.le.o
esenca: e s e nc a : e.sen.ca
esenco: e s e nc o : e.sen.co
esencrezino: e s e ncr e z i n o : e.sen°cre.zi.no
Eseno: e s e n o : e.se.no
eseo: e s e o : e.se.o
Esĥilo: e sĥ i l o : es.ĥi.lo
eskadro: e sk a dr o : es.ka.dro
eskadrono: e sk a dr o n o : es.ka.dro.no
eskaladi: e sk a l a d i : es.ka.la.di
eskalatoro: e sk a l a t o r o : es.ka.la.to.ro
eskalimuna: e sk a l i m u n a : es.ka.li.mu.na
eskalo: e sk a l o : es.ka.lo
eskaloni: e sk a l o n i : es.ka.lo.ni
eskalono: e sk a l o n o : es.ka.lo.no
eskalopo: e sk a l o p o : es.ka.lo.po
eskapi: e sk a p i : es.ka.pi
eskapismo: e sk a p i sm o : es.ka.pis.mo
eskapo: e sk a p o : es.ka.po
eskapsigno: e sk a ps i gn o : es.kap.sig.no
eskaro: e sk a r o : es.ka.ro
eskarpo: e sk a rp o : es.kar.po
eskatologio: e sk a t o l o g i o : es.ka.to.lo.gi.o
eskima: e sk i m a : es.ki.ma
eskimo: e sk i m o : es.ki.mo
eskimumi: e sk i m u m i : es.ki.mu.mi
eskorti: e sk o rt i : es.kor.ti
eskorto: e sk o rt o : es.kor.to
eskudo: e sk u d o : es.ku.do
Eskulapo: e sk u l a p o : es.ku.la.po
eskulino: e sk u l i n o : es.ku.li.no
eskulo: e sk u l o : es.ku.lo
Eskvilino: e skv i l i n o : es°kvi.li.no
eskviro: e skv i r o : es°kvi.ro
eskvizita: e skv i z i t a : es°kvi.zi.ta
esotera: e s o t e r a : e.so.te.ra
espanjoleto: e sp a nj o l e t o : es.pan.jo.le.to
espartado: e sp a rt a d o : es.par.ta.do
espartaĵo: e sp a rt a ĵ o : es.par.ta.ĵo
esparti: e sp a rt i : es.par.ti
esparto: e sp a rt o : es.par.to
Esperanta: e sp e r a nt a : es.pe.ran.ta
esperantaĵo: e sp e r a nt a ĵ o : es.pe.ran.ta.ĵo
esperantano: e sp e r a nt a n o : es.pe.ran.ta.no
esperantigi: e sp e r a nt i g i : es.pe.ran.ti.gi
esperantismo: e sp e r a nt i sm o : es.pe.ran.tis.mo
esperantistaro: e sp e r a nt i st a r o : es.pe.ran.tis.ta.ro
esperantisteco: e sp e r a nt i st e c o : es.pe.ran.tis.te.co
esperantisto: e sp e r a nt i st o : es.pe.ran.tis.to
esperantlingva: e sp e r a ntl i ngv a : es.pe.ran°tlin°gva
esperanto: e sp e r a nt o : es.pe.ran.to
Esperanto: e sp e r a nt o : es.pe.ran.to
esperantologio: e sp e r a nt o l o g i o : es.pe.ran.to.lo.gi.o
esperantologo: e sp e r a nt o l o g o : es.pe.ran.to.lo.go
Esperantujo: e sp e r a nt u j o : es.pe.ran.tu.jo
esperebla: e sp e r e bl a : es.pe.re.bla
espereble: e sp e r e bl e : es.pe.re.ble
esperi: e sp e r i : es.pe.ri
esperiga: e sp e r i g a : es.pe.ri.ga
esperigi: e sp e r i g i : es.pe.ri.gi
espero: e sp e r o : es.pe.ro
esplanado: e spl a n a d o : es°pla.na.do
esplora: e spl o r a : es°plo.ra
esplorado: e spl o r a d o : es°plo.ra.do
esplorema: e spl o r e m a : es°plo.re.ma
esplori: e spl o r i : es°plo.ri
esploristo: e spl o r i st o : es°plo.ris.to
esploro: e spl o r o : es°plo.ro
esplorrigardi: e spl o rr i g a rd i : es°plor.ri.gar.di
espozi: e sp o z i : es.po.zi
espresaparato: e spr e s a p a r a t o : es°pre.sa.pa.ra.to
espresilo: e spr e s i l o : es°pre.si.lo
espresmaŝino: e spr e sm a ŝ i n o : es°pres.ma.ŝi.no
espreso: e spr e s o : es°pre.so
espresomaŝino: e spr e s o m a ŝ i n o : es°pre.so.ma.ŝi.no
esprimado: e spr i m a d o : es°pri.ma.do
esprimi: e spr i m i : es°pri.mi
esprimo: e spr i m o : es°pri.mo
esprimplena: e spr i mpl e n a : es°prim°ple.na
establi: e st a bl i : es.ta.bli
establo: e st a bl o : es.ta.blo
estadi: e st a d i : es.ta.di
estado: e st a d o : es.ta.do
estaĵo: e st a ĵ o : es.ta.ĵo
estanta: e st a nt a : es.tan.ta
estanteco: e st a nt e c o : es.tan.te.co
estebleco: e st e bl e c o : es.te.ble.co
esteco: e st e c o : es.te.co
estejo: e st e j o : es.te.jo
esterazo: e st e r a z o : es.te.ra.zo
estero: e st e r o : es.te.ro
Estero: e st e r o : es.te.ro
estetika: e st e t i k a : es.te.ti.ka
estetikisto: e st e t i k i st o : es.te.ti.kis.to
estetiko: e st e t i k o : es.te.ti.ko
estetikulo: e st e t i k u l o : es.te.ti.ku.lo
estezo: e st e z o : es.te.zo
estezometro: e st e z o m e tr o : es.te.zo.me.tro
esti: e st i : es.ti
estiel: e st i e l : es.ti.el
estiganto: e st i g a nt o : es.ti.gan.to
estigi: e st i g i : es.ti.gi
estiĝi: e st i ĝ i : es.ti.ĝi
estimi: e st i m i : es.ti.mi
estiminda: e st i m i nd a : es.ti.min.da
estimo: e st i m o : es.ti.mo
estingado: e st i ng a d o : es.tin.ga.do
estingi: e st i ng i : es.tin.gi
estingiĝi: e st i ng i ĝ i : es.tin.gi.ĝi
estingilo: e st i ng i l o : es.tin.gi.lo
estingo: e st i ng o : es.tin.go
estinta: e st i nt a : es.tin.ta
estinteco: e st i nt e c o : es.tin.te.co
estivacio: e st i v a c i o : es.ti.va.ci.o
estkonfesi: e stk o nf e s i : es°tkon.fe.si
esto: e st o : es.to
esto: e st o : es.to
Estonio: e st o n i o : es.to.ni.o
estono: e st o n o : es.to.no
estonta: e st o nt a : es.ton.ta
estontaĵo: e st o nt a ĵ o : es.ton.ta.ĵo
estonteco: e st o nt e c o : es.ton.te.co
Estonujo: e st o n u j o : es.to.nu.jo
estradiolo: e str a d i o l o : es°tra.di.o.lo
estrado: e str a d o : es°tra.do
estragono: e str a g o n o : es°tra.go.no
estrarano: e str a r a n o : es°tra.ra.no
estraro: e str a r o : es°tra.ro
estreco: e str e c o : es°tre.co
estri: e str i : es°tri
estrigi: e str i g i : es°tri.gi
estrino: e str i n o : es°tri.no
estro: e str o : es°tro
estuaro: e st u a r o : es.tu.a.ro
estulo: e st u l o : es.tu.lo
eŝafodo: e ŝ a f o d o : e.ŝa.fo.do
eŝolzio: e ŝ o lz i o : e.ŝol.zi.o
eta ĉimpanzo: e t a ĉ i mp a nz o : e.ta.ĉim.pan.zo
eta grebo: e t a gr e b o : e.ta.gre.bo
eta kriaglo: e t a kr i a gl o : e.ta.kri.a.glo
eta sangvisorbo: e t a s a ngv i s o rb o : e.ta.san°gvi.sor.bo
eta soldanelo: e t a s o ld a n e l o : e.ta.sol.da.ne.lo
eta vinko: e t a v i nk o : e.ta.vin.ko
eta: e t a : e.ta
eta: e t a : e.ta
etaĝero: e t a ĝ e r o : e.ta.ĝe.ro
etaĝigi: e t a ĝ i g i : e.ta.ĝi.gi
etaĝo: e t a ĝ o : e.ta.ĝo
etalono: e t a l o n o : e.ta.lo.no
etanalo: e t a n a l o : e.ta.na.lo
etanata acido: e t a n a t a a c i d o : e.ta.na.ta.a.ci.do
etanata anhidrido: e t a n a t a a nh i dr i d o : e.ta.na.ta.an.hi.dri.do
etano: e t a n o : e.ta.no
etanolato: e t a n o l a t o : e.ta.no.la.to
etanolo: e t a n o l o : e.ta.no.lo
etapkurumo: e t a pk u r u m o : e.tap.ku.ru.mo
etapo: e t a p o : e.ta.po
etato: e t a t o : e.ta.to
etbieno: e tb i e n o : et.bi.e.no
etburĝo: e tb u rĝ o : et.bur.ĝo
etcipresa santolino: e tc i pr e s a s a nt o l i n o : et.ci.pre.sa.san.to.li.no
etenda: e t e nd a : e.ten.da
etendado: e t e nd a d o : e.ten.da.do
etendaĵo: e t e nd a ĵ o : e.ten.da.ĵo
etendebla: e t e nd e bl a : e.ten.de.bla
etendi: e t e nd i : e.ten.di
etendiĝi: e t e nd i ĝ i : e.ten.di.ĝi
etendo: e t e nd o : e.ten.do
eteno: e t e n o : e.te.no
Eteoklo: e t e o kl o : e.te.o.klo
etera oleo: e t e r a o l e o : e.te.ra.o.le.o
etera: e t e r a : e.te.ra
eterismo: e t e r i sm o : e.te.ris.mo
eterna: e t e rn a : e.ter.na
eterne: e t e rn e : e.ter.ne
eterneco: e t e rn e c o : e.ter.ne.co
eternigi: e t e rn i g i : e.ter.ni.gi
eterno: e t e rn o : e.ter.no
eternofloro: e t e rn o fl o r o : e.ter.nof.lo.ro
Eternulo: e t e rn u l o : e.ter.nu.lo
etero: e t e r o : e.te.ro
eteromanio: e t e r o m a n i o : e.te.ro.ma.ni.o
etfingro: e tf i ngr o : et.fin°gro
etgrajna: e tgr a jn a : et°graj.na
etigi: e t i g i : e.ti.gi
etika: e t i k a : e.ti.ka
etikedo: e t i k e d o : e.ti.ke.do
etiketa: e t i k e t a : e.ti.ke.ta
etiketi: e t i k e t i : e.ti.ke.ti
etiketo: e t i k e t o : e.ti.ke.to
etikisto: e t i k i st o : e.ti.kis.to
etiko: e t i k o : e.ti.ko
etila acetato: e t i l a a c e t a t o : e.ti.la.a.ce.ta.to
etileno: e t i l e n o : e.ti.le.no
etilismo: e t i l i sm o : e.ti.lis.mo
etilo: e t i l o : e.ti.lo
etimo: e t i m o : e.ti.mo
etimologia: e t i m o l o g i a : e.ti.mo.lo.gi.a
etimologio: e t i m o l o g i o : e.ti.mo.lo.gi.o
etimologo: e t i m o l o g o : e.ti.mo.lo.go
etindustrio: e t i nd u str i o : e.tin.dus°tri.o
etino: e t i n o : e.ti.no
etiola: e t i o l a : e.ti.o.la
etiologia: e t i o l o g i a : e.ti.o.lo.gi.a
etiologio: e t i o l o g i o : e.ti.o.lo.gi.o
etiologo: e t i o l o g o : e.ti.o.lo.go
Etiopio: e t i o p i o : e.ti.o.pi.o
etiopo: e t i o p o : e.ti.o.po
Etiopujo: e t i o p u j o : e.ti.o.pu.jo
etkristala: e tkr i st a l a : et°kris.ta.la
etlingero: e tl i ng e r o : e.tlin.ge.ro
etlitero: e tl i t e r o : e.tli.te.ro
etmodelo: e tm o d e l o : et.mo.de.lo
etmoido: e tm o i d o : et.mo.i.do
etna: e tn a : et.na
etnismo: e tn i sm o : et.nis.mo
etno: e tn o : et.no
Etno: e tn o : et.no
etnografo: e tn o gr a f o : et.no.gra.fo
etnografografio: e tn o gr a f o gr a f i o : et.no.gra.fo.gra.fi.o
etnologio: e tn o l o g i o : et.no.lo.gi.o
etnologo: e tn o l o g o : et.no.lo.go
etoksio: e t o ks i o : e.tok.si.o
etoksio: e t o ks i o : e.tok.si.o
etoksio: e t o ks i o : e.tok.si.o
etologio: e t o l o g i o : e.to.lo.gi.o
etoso: e t o s o : e.to.so
etrioskopo: e tr i o sk o p o : e.tri.os.ko.po
Etrurio: e tr u r i o : e.tru.ri.o
etruska: e tr u sk a : e.trus.ka
Etruskio: e tr u sk i o : e.trus.ki.o
etrusko: e tr u sk o : e.trus.ko
Etruskujo: e tr u sk u j o : e.trus.ku.jo
etudo: e t u d o : e.tu.do
etulo: e t u l o : e.tu.lo
etuvi: e t u v i : e.tu.vi
etuvo: e t u v o : e.tu.vo
etuzo: e t u z o : e.tu.zo
eŭbakterioj: e ŭb a kt e r i o j : eŭ.bak.te.ri.oj
Eŭbeo: e ŭb e o : eŭ.be.o
eŭdajmonismo: e ŭd a jm o n i sm o : eŭ.daj.mo.nis.mo
eŭdiometrio: e ŭd i o m e tr i o : eŭ.di.o.me.tri.o
eŭdiometro: e ŭd i o m e tr o : eŭ.di.o.me.tro
Eŭdokso: e ŭd o ks o : eŭ.dok.so
eŭfaŭzio: e ŭf a ŭz i o : eŭ.faŭ.zi.o
eŭfaŭziuloj: e ŭf a ŭz i u l o j : eŭ.faŭ.zi.u.loj
eŭfemismo: e ŭf e m i sm o : eŭ.fe.mis.mo
eŭfonio: e ŭf o n i o : eŭ.fo.ni.o
eŭforbiacoj: e ŭf o rb i a c o j : eŭ.for.bi.a.coj
eŭforbio: e ŭf o rb i o : eŭ.for.bi.o
eŭforia: e ŭf o r i a : eŭ.fo.ri.a
eŭforio: e ŭf o r i o : eŭ.fo.ri.o
Eŭfrato: e ŭfr a t o : eŭ°fra.to
eŭfrazio: e ŭfr a z i o : eŭ°fra.zi.o
Eŭfrozino: e ŭfr o z i n o : eŭ°fro.zi.no
eŭgenikismo: e ŭg e n i k i sm o : eŭ.ge.ni.kis.mo
eŭgenikisto: e ŭg e n i k i st o : eŭ.ge.ni.kis.to
eŭgeniko: e ŭg e n i k o : eŭ.ge.ni.ko
eŭgenio: e ŭg e n i o : eŭ.ge.ni.o
Eŭgeno: e ŭg e n o : eŭ.ge.no
eŭgleno: e ŭgl e n o : eŭ°gle.no
eŭkalipto: e ŭk a l i pt o : eŭ.ka.lip.to
eŭkariota: e ŭk a r i o t a : eŭ.ka.ri.o.ta
eŭkarioto: e ŭk a r i o t o : eŭ.ka.ri.o.to
eŭkariotoj: e ŭk a r i o t o j : eŭ.ka.ri.o.toj
eŭkaristia: e ŭk a r i st i a : eŭ.ka.ris.ti.a
eŭkaristio: e ŭk a r i st i o : eŭ.ka.ris.ti.o
eŭklida spaco: e ŭkl i d a sp a c o : eŭ°kli.das.pa.co
eŭklida: e ŭkl i d a : eŭ°kli.da
Eŭklido: e ŭkl i d o : eŭ°kli.do
Eŭmenidoj: e ŭm e n i d o j : eŭ.me.ni.doj
Eŭmeo: e ŭm e o : eŭ.me.o
eŭmetropa: e ŭm e tr o p a : eŭ.me.tro.pa
eŭmetropeco: e ŭm e tr o p e c o : eŭ.me.tro.pe.co
eŭmicetoj: e ŭm i c e t o j : eŭ.mi.ce.toj
eŭnuko: e ŭn u k o : eŭ.nu.ko
eŭpatorio: e ŭp a t o r i o : eŭ.pa.to.ri.o
eŭpepsio: e ŭp e ps i o : eŭ.pep.si.o
eŭpneo: e ŭpn e o : eŭ°pne.o
Eŭrazio: e ŭr a z i o : eŭ.ra.zi.o
Eŭridico: e ŭr i d i c o : eŭ.ri.di.co
Eŭripido: e ŭr i p i d o : eŭ.ri.pi.do
eŭripterigio: e ŭr i pt e r i g i o : eŭ.rip.te.ri.gi.o
eŭritmo: e ŭr i tm o : eŭ.rit.mo
eŭro: e ŭr o : eŭ.ro
Eŭropa bizono: e ŭr o p a b i z o n o : eŭ.ro.pa.bi.zo.no
Eŭropa evonimo: e ŭr o p a e v o n i m o : eŭ.ro.pa.e.vo.ni.mo
Eŭropa kankro: e ŭr o p a k a nkr o : eŭ.ro.pa.kan°kro
Eŭropa lariko: e ŭr o p a l a r i k o : eŭ.ro.pa.la.ri.ko
Eŭropa saniklo: e ŭr o p a s a n i kl o : eŭ.ro.pa.sa.ni.klo
Eŭropa solidago: e ŭr o p a s o l i d a g o : eŭ.ro.pa.so.li.da.go
Eŭropa vizono: e ŭr o p a v i z o n o : eŭ.ro.pa.vi.zo.no
Eŭropa: e ŭr o p a : eŭ.ro.pa
eŭropanigi: e ŭr o p a n i g i : eŭ.ro.pa.ni.gi
Eŭropano: e ŭr o p a n o : eŭ.ro.pa.no
eŭropio: e ŭr o p i o : eŭ.ro.pi.o
Eŭropo: e ŭr o p o : eŭ.ro.po
Eŭropo: e ŭr o p o : eŭ.ro.po
Eŭroto: e ŭr o t o : eŭ.ro.to
eŭska: e ŭsk a : eŭ°ska
Eŭskio: e ŭsk i o : eŭ°ski.o
eŭsko: e ŭsk o : eŭ°sko
Eŭstakia tubo: e ŭst a k i a t u b o : eŭ°sta.ki.a.tu.bo
Eŭstakio: e ŭst a k i o : eŭ°sta.ki.o
eŭtanazia: e ŭt a n a z i a : eŭ.ta.na.zi.a
eŭtanazii: e ŭt a n a z i i : eŭ.ta.na.zi.i
eŭtanaziismo: e ŭt a n a z i i sm o : eŭ.ta.na.zi.is.mo
eŭtanazio: e ŭt a n a z i o : eŭ.ta.na.zi.o
eŭtekto: e ŭt e kt o : eŭ.tek.to
eŭtermio: e ŭt e rm i o : eŭ.ter.mi.o
Eŭterpo: e ŭt e rp o : eŭ.ter.po
eŭtrofa: e ŭtr o f a : eŭ°tro.fa
eŭtrofiĝo: e ŭtr o f i ĝ o : eŭ°tro.fi.ĝo
Eva: e v a : e.va
evakuado: e v a k u a d o : e.va.ku.a.do
evakui: e v a k u i : e.va.ku.i
evakuo: e v a k u o : e.va.ku.o
evangelia: e v a ng e l i a : e.van.ge.li.a
evangeliisto: e v a ng e l i i st o : e.van.ge.li.is.to
evangelilibro: e v a ng e l i l i br o : e.van.ge.li.li.bro
evangelio: e v a ng e l i o : e.van.ge.li.o
evangelizi: e v a ng e l i z i : e.van.ge.li.zi
evaporito: e v a p o r i t o : e.va.po.ri.to
Evelino: e v e l i n o : e.ve.li.no
Evemerismo: e v e m e r i sm o : e.ve.me.ris.mo
Evemero: e v e m e r o : e.ve.me.ro
evento: e v e nt o : e.ven.to
eventuala: e v e nt u a l a : e.ven.tu.a.la
eventualaĵo: e v e nt u a l a ĵ o : e.ven.tu.a.la.ĵo
eventuale: e v e nt u a l e : e.ven.tu.a.le
eventualeco: e v e nt u a l e c o : e.ven.tu.a.le.co
Everesto: e v e r e st o : e.ve.res.to
evidenta: e v i d e nt a : e.vi.den.ta
evidentaĵo: e v i d e nt a ĵ o : e.vi.den.ta.ĵo
evidente: e v i d e nt e : e.vi.den.te
evidenteco: e v i d e nt e c o : e.vi.den.te.co
evidentigi: e v i d e nt i g i : e.vi.den.ti.gi
evikcii: e v i kc i i : e.vik.ci.i
evipano: e v i p a n o : e.vi.pa.no
evitado: e v i t a d o : e.vi.ta.do
evitebla: e v i t e bl a : e.vi.te.bla
evitema: e v i t e m a : e.vi.te.ma
evitenda: e v i t e nd a : e.vi.ten.da
eviti: e v i t i : e.vi.ti
evitigi: e v i t i g i : e.vi.ti.gi
evito: e v i t o : e.vi.to
Evo: e v o : e.vo
evoluado: e v o l u a d o : e.vo.lu.a.do
evolucio: e v o l u c i o : e.vo.lu.ci.o
evoluhelpo: e v o l u h e lp o : e.vo.lu.hel.po
evolui: e v o l u i : e.vo.lu.i
evoluigi: e v o l u i g i : e.vo.lu.i.gi
evoluigo: e v o l u i g o : e.vo.lu.i.go
evoluipovo: e v o l u i p o v o : e.vo.lu.i.po.vo
evoluismo: e v o l u i sm o : e.vo.lu.is.mo
evoluisto: e v o l u i st o : e.vo.lu.is.to
evolulando: e v o l u l a nd o : e.vo.lu.lan.do
evoluo: e v o l u o : e.vo.lu.o
evoluto: e v o l u t o : e.vo.lu.to
evolvento: e v o lv e nt o : e.vol.ven.to
evonimo: e v o n i m o : e.vo.ni.mo
Ezekielo: e z e k i e l o : e.ze.ki.e.lo
ezofaga bulo: e z o f a g a b u l o : e.zo.fa.ga.bu.lo
ezofaga globo: e z o f a g a gl o b o : e.zo.fa.ga.glo.bo
ezofaga: e z o f a g a : e.zo.fa.ga
ezofagito: e z o f a g i t o : e.zo.fa.gi.to
ezofago: e z o f a g o : e.zo.fa.go
ezofagoskopio: e z o f a g o sk o p i o : e.zo.fa.gos.ko.pi.o
ezofagoskopo: e z o f a g o sk o p o : e.zo.fa.gos.ko.po
ezokedoj: e z o k e d o j : e.zo.ke.doj
ezoko: e z o k o : e.zo.ko
Ezopa: e z o p a : e.zo.pa
Ezopo: e z o p o : e.zo.po
Ezra: e zr a : ez.ra
fabacoj: f a b a c o j : fa.ba.coj
fabaĵo: f a b a ĵ o : fa.ba.ĵo
fabela: f a b e l a : fa.be.la
fabeladi: f a b e l a d i : fa.be.la.di
fabelaĵo: f a b e l a ĵ o : fa.be.la.ĵo
fabelaro: f a b e l a r o : fa.be.la.ro
fabeli: f a b e l i : fa.be.li
fabelisto: f a b e l i st o : fa.be.lis.to
fabelo: f a b e l o : fa.be.lo
Fabiano: f a b i a n o : fa.bi.a.no
Fabio: f a b i o : fa.bi.o
fabismo: f a b i sm o : fa.bis.mo
fabla: f a bl a : fa.bla
fablaro: f a bl a r o : fa.bla.ro
fabli: f a bl i : fa.bli
fablisto: f a bl i st o : fa.blis.to
fablo: f a bl o : fa.blo
fabo: f a b o : fa.bo
Fabricio: f a br i c i o : fa.bri.ci.o
fabrika: f a br i k a : fa.bri.ka
fabrikado: f a br i k a d o : fa.bri.ka.do
fabrikaĵo: f a br i k a ĵ o : fa.bri.ka.ĵo
fabrikanto: f a br i k a nt o : fa.bri.kan.to
fabriki: f a br i k i : fa.bri.ki
fabriklaboristo: f a br i kl a b o r i st o : fa.bri.kla.bo.ris.to
fabriko: f a br i k o : fa.bri.ko
fa: f a : fa
faceti: f a c e t i : fa.ce.ti
faceto: f a c e t o : fa.ce.to
facia: f a c i a : fa.ci.a
facila: f a c i l a : fa.ci.la
facilanima: f a c i l a n i m a : fa.ci.la.ni.ma
facilanimaĵo: f a c i l a n i m a ĵ o : fa.ci.la.ni.ma.ĵo
facilanimeco: f a c i l a n i m e c o : fa.ci.la.ni.me.co
facile: f a c i l e : fa.ci.le
facileco: f a c i l e c o : fa.ci.le.co
faciligi: f a c i l i g i : fa.ci.li.gi
faciligo: f a c i l i g o : fa.ci.li.go
faciliĝi: f a c i l i ĝ i : fa.ci.li.ĝi
facilmova: f a c i lm o v a : fa.cil.mo.va
facilrompa: f a c i lr o mp a : fa.cil.rom.pa
faciltuŝe: f a c i lt u ŝ e : fa.cil.tu.ŝe
facio: f a c i o : fa.ci.o
faco: f a c o : fa.co
fadenaro: f a d e n a r o : fa.de.na.ro
fadenbulo: f a d e nb u l o : fa.den.bu.lo
fadenego: f a d e n e g o : fa.de.ne.go
fadeneto: f a d e n e t o : fa.de.ne.to
fadenfasko: f a d e nf a sk o : fa.den.fas.ko
fadenfliki: f a d e nfl i k i : fa.den°fli.ki
fadenigi: f a d e n i g i : fa.de.ni.gi
fadenisto: f a d e n i st o : fa.de.nis.to
fadenkruco: f a d e nkr u c o : fa.den°kru.co
fadenmontra: f a d e nm o ntr a : fa.den.mon°tra
fadennombrilo: f a d e nn o mbr i l o : fa.den.nom°bri.lo
fadeno: f a d e n o : fa.de.no
fadenplumo: f a d e npl u m o : fa.den°plu.mo
fadenvermoj: f a d e nv e rm o j : fa.den.ver.moj
fadi: f a d i : fa.di
fadkompensilo: f a dk o mp e ns i l o : fad.kom.pen.si.lo
fado: f a d o : fa.do
faduo: f a d u o : fa.du.o
Faetono: f a e t o n o : fa.e.to.no
faetono: f a e t o n o : fa.e.to.no
fagacoj: f a g a c o j : fa.ga.coj
fagaro: f a g a r o : fa.ga.ro
fagejo: f a g e j o : fa.ge.jo
fago: f a g o : fa.go
fagocitado: f a g o c i t a d o : fa.go.ci.ta.do
fagociti: f a g o c i t i : fa.go.ci.ti
fagocito: f a g o c i t o : fa.go.ci.to
fagofrukto: f a g o fr u kt o : fa.gof.ruk.to
fagonukso: f a g o n u ks o : fa.go.nuk.so
fagopiro: f a g o p i r o : fa.go.pi.ro
fagoto: f a g o t o : fa.go.to
faĝero: f a ĝ e r o : fa.ĝe.ro
faĝo: f a ĝ o : fa.ĝo
fajencaĵo: f a j e nc a ĵ o : fa.jen.ca.ĵo
fajencejo: f a j e nc e j o : fa.jen.ce.jo
fajenco: f a j e nc o : fa.jen.co
fajfado: f a jf a d o : faj.fa.do
fajfanaso: f a jf a n a s o : faj.fa.na.so
fajfi: f a jf i : faj.fi
fajfilego: f a jf i l e g o : faj.fi.le.go
fajfilo: f a jf i l o : faj.fi.lo
fajfo: f a jf o : faj.fo
fajlado: f a jl a d o : faj.la.do
fajlaĵo: f a jl a ĵ o : faj.la.ĵo
fajli: f a jl i : faj.li
fajlilo: f a jl i l o : faj.li.lo
fajlo: f a jl o : faj.lo
fajna strukturo: f a jn a str u kt u r o : faj.nas°truk.tu.ro
fajna: f a jn a : faj.na
fajneco: f a jn e c o : faj.ne.co
fajnigi: f a jn i g i : faj.ni.gi
fajo: f a j o : fa.jo
fajra: f a jr a : faj.ra
fajraĵo: f a jr a ĵ o : faj.ra.ĵo
fajrargilo: f a jr a rg i l o : faj.rar.gi.lo
fajre: f a jr e : faj.re
fajreco: f a jr e c o : faj.re.co
fajrego: f a jr e g o : faj.re.go
fajrej-inaŭguro: f a jr e j i n a ŭg u r o : faj.re.ji.naŭ.gu.ro
fajrejo: f a jr e j o : faj.re.jo
fajrelĵeta: f a jr e lĵ e t a : faj.rel.ĵe.ta
fajreltena: f a jr e lt e n a : faj.rel.te.na
fajreltena: f a jr e lt e n a : faj.rel.te.na
fajrera efiko: f a jr e r a e f i k o : faj.re.ra.e.fi.ko
fajrerado de broso: f a jr e r a d o d e br o s o : faj.re.ra.do.de.bro.so
fajreri: f a jr e r i : faj.re.ri
fajrero: f a jr e r o : faj.re.ro
fajrestinga: f a jr e st i ng a : faj.res.tin.ga
fajrestingisto: f a jr e st i ng i st o : faj.res.tin.gis.to
fajreto: f a jr e t o : faj.re.to
fajrhaltiga: f a jrh a lt i g a : faj°rhal.ti.ga
fajri: f a jr i : faj.ri
fajrigi: f a jr i g i : faj.ri.gi
fajrilo: f a jr i l o : faj.ri.lo
fajrimuna: f a jr i m u n a : faj.ri.mu.na
fajrobirdo: f a jr o b i rd o : faj.ro.bir.do
fajrobrigado: f a jr o br i g a d o : faj.ro.bri.ga.do
fajro: f a jr o : faj.ro
fajrocimo: f a jr o c i m o : faj.ro.ci.mo
fajrofungo: f a jr o f u ng o : faj.ro.fun.go
fajrohoko: f a jr o h o k o : faj.ro.ho.ko
fajrohundo: f a jr o h u nd o : faj.ro.hun.do
fajrokrado: f a jr o kr a d o : faj.ro.kra.do
Fajrolando: f a jr o l a nd o : faj.ro.lan.do
fajroloko: f a jr o l o k o : faj.ro.lo.ko
fajroplato: f a jr o pl a t o : faj.ro.pla.to
fajroprenilo: f a jr o pr e n i l o : faj.ro.pre.ni.lo
fajropunktoj: f a jr o p u nkt o j : faj.ro.pun°ktoj
fajrorezista: f a jr o r e z i st a : faj.ro.re.zis.ta
fajrosoldato: f a jr o s o ld a t o : faj.ro.sol.da.to
fajrostango: f a jr o st a ng o : faj.ros.tan.go
fajroŝirmilo: f a jr o ŝ i rm i l o : faj.ro.ŝir.mi.lo
fajroŝtono: f a jr o ŝt o n o : faj.roŝ.to.no
fajrujo: f a jr u j o : faj.ru.jo
faka: f a k a : fa.ka
fakaro: f a k a r o : fa.ka.ro
fakesprimo: f a k e spr i m o : fa.kes°pri.mo
fakestro: f a k e str o : fa.kes°tro
faketo: f a k e t o : fa.ke.to
fakiro: f a k i r o : fa.ki.ro
faklernejo: f a kl e rn e j o : fa.kler.ne.jo
fakmuro: f a km u r o : fak.mu.ro
fako: f a k o : fa.ko
fakoĉero: f a k o ĉ e r o : fa.ko.ĉe.ro
faksi: f a ks i : fak.si
faksilo: f a ks i l o : fak.si.lo
faksimilo: f a ks i m i l o : fak.si.mi.lo
fakso: f a ks o : fak.so
fakta: f a kt a : fak.ta
fakte: f a kt e : fak.te
faktiso: f a kt i s o : fak.ti.so
faktitivo: f a kt i t i v o : fak.ti.ti.vo
fakto: f a kt o : fak.to
faktoreca: f a kt o r e c a : fak.to.re.ca
faktorialo: f a kt o r i a l o : fak.to.ri.a.lo
faktorio: f a kt o r i o : fak.to.ri.o
faktoro de penetro: f a kt o r o d e p e n e tr o : fak.to.ro.de.pe.ne.tro
faktoro de utiligo: f a kt o r o d e u t i l i g o : fak.to.ro.de.u.ti.li.go
faktoro: f a kt o r o : fak.to.ro
faktoto: f a kt o t o : fak.to.to
fakturi: f a kt u r i : fak.tu.ri
fakturo: f a kt u r o : fak.tu.ro
fakulo: f a k u l o : fa.ku.lo
fakultatestro: f a k u lt a t e str o : fa.kul.ta.tes°tro
fakultativa: f a k u lt a t i v a : fa.kul.ta.ti.va
fakultato: f a k u lt a t o : fa.kul.ta.to
fakulto: f a k u lt o : fa.kul.to
falado: f a l a d o : fa.la.do
falaĵo: f a l a ĵ o : fa.la.ĵo
falakvo: f a l a kv o : fa.lak.vo
falangejo: f a l a ng e j o : fa.lan.ge.jo
falangeredoj: f a l a ng e r e d o j : fa.lan.ge.re.doj
falangero: f a l a ng e r o : fa.lan.ge.ro
falangio: f a l a ng i o : fa.lan.gi.o
falangisto: f a l a ng i st o : fa.lan.gis.to
Falango: f a l a ng o : fa.lan.go
falango: f a l a ng o : fa.lan.go
falanstero: f a l a nst e r o : fa.lan°ste.ro
falarido: f a l a r i d o : fa.la.ri.do
falaro: f a l a r o : fa.la.ro
falaropo: f a l a r o p o : fa.la.ro.po
falaropopdo: f a l a r o p o pd o : fa.la.ro.pop.do
falbalo: f a lb a l o : fal.ba.lo
falĉado: f a lĉ a d o : fal.ĉa.do
falĉaĵo: f a lĉ a ĵ o : fal.ĉa.ĵo
falĉatoro: f a lĉ a t o r o : fal.ĉa.to.ro
falĉi: f a lĉ i : fal.ĉi
falĉileto: f a lĉ i l e t o : fal.ĉi.le.to
falĉilo: f a lĉ i l o : fal.ĉi.lo
falĉisto: f a lĉ i st o : fal.ĉis.to
falĉo: f a lĉ o : fal.ĉo
falĉomaŝino: f a lĉ o m a ŝ i n o : fal.ĉo.ma.ŝi.no
faldado: f a ld a d o : fal.da.do
faldĉareto: f a ldĉ a r e t o : fal°dĉa.re.to
faldebla: f a ld e bl a : fal.de.bla
faldeto: f a ld e t o : fal.de.to
faldi: f a ld i : fal.di
faldo: f a ld o : fal.do
faldopunkto: f a ld o p u nkt o : fal.do.pun°kto
faldoriĉa: f a ld o r i ĉ a : fal.do.ri.ĉa
faldostomako: f a ld o st o m a k o : fal.dos.to.ma.ko
faldseĝo: f a lds e ĝ o : fal°dse.ĝo
faldumi: f a ld u m i : fal.du.mi
falegi: f a l e g i : fa.le.gi
falema: f a l e m a : fa.le.ma
faleno: f a l e n o : fa.le.no
falenopso: f a l e n o ps o : fa.le.nop.so
Falerno: f a l e rn o : fa.ler.no
faleti: f a l e t i : fa.le.ti
falfolia: f a lf o l i a : fal.fo.li.a
fali: f a l i : fa.li
faligi: f a l i g i : fa.li.gi
falilo: f a l i l o : fa.li.lo
falkedoj: f a lk e d o j : fal.ke.doj
falkisto: f a lk i st o : fal.kis.to
falklapo: f a lkl a p o : fal°kla.po
falko: f a lk o : fal.ko
falkoĉaso: f a lk o ĉ a s o : fal.ko.ĉa.so
falkoformaj: f a lk o f o rm a j : fal.ko.for.maj
falmartelego: f a lm a rt e l e g o : fal.mar.te.le.go
falo: f a l o : fa.lo
faloida amanito: f a l o i d a a m a n i t o : fa.lo.i.da.a.ma.ni.to
faloida veneniĝo: f a l o i d a v e n e n i ĝ o : fa.lo.i.da.ve.ne.ni.ĝo
faloida: f a l o i d a : fa.lo.i.da
falpunkto: f a lp u nkt o : fal.pun°kto
falpuŝiĝi: f a lp u ŝ i ĝ i : fal.pu.ŝi.ĝi
falruliĝi: f a lr u l i ĝ i : fal.ru.li.ĝi
falsa: f a ls a : fal.sa
falsado: f a ls a d o : fal.sa.do
falsaĵo: f a ls a ĵ o : fal.sa.ĵo
false: f a ls e : fal.se
falsema: f a ls e m a : fal.se.ma
falseto: f a ls e t o : fal.se.to
falsi: f a ls i : fal.si
falsisto: f a ls i st o : fal.sis.to
falslanga: f a lsl a ng a : fal°slan.ga
falso: f a ls o : fal.so
falsofari: f a ls o f a r i : fal.so.fa.ri
falstelo: f a lst e l o : fal°ste.lo
falŝirmilo: f a lŝ i rm i l o : fal.ŝir.mi.lo
faltaro: f a lt a r o : fal.ta.ro
falti: f a lt i : fal.ti
faltiĝo: f a lt i ĝ o : fal.ti.ĝo
falto: f a lt o : fal.to
falunejo: f a l u n e j o : fa.lu.ne.jo
faluni: f a l u n i : fa.lu.ni
faluno: f a l u n o : fa.lu.no
falusa amanito: f a l u s a a m a n i t o : fa.lu.sa.a.ma.ni.to
falusa: f a l u s a : fa.lu.sa
falusamanita veneniĝo: f a l u s a m a n i t a v e n e n i ĝ o : fa.lu.sa.ma.ni.ta.ve.ne.ni.ĝo
faluseca amanito: f a l u s e c a a m a n i t o : fa.lu.se.ca.a.ma.ni.to
faluseca: f a l u s e c a : fa.lu.se.ca
faluso: f a l u s o : fa.lu.so
falva: f a lv a : fal.va
fama: f a m a : fa.ma
fameco: f a m e c o : fa.me.co
famega: f a m e g a : fa.me.ga
famemulo: f a m e m u l o : fa.me.mu.lo
fami: f a m i : fa.mi
famigi: f a m i g i : fa.mi.gi
familia mediteranea febro: f a m i l i a m e d i t e r a n e a f e br o : fa.mi.li.a.me.di.te.ra.ne.a.fe.bro
familia nomo: f a m i l i a n o m o : fa.mi.li.a.no.mo
familia: f a m i l i a : fa.mi.li.a
familianaro: f a m i l i a n a r o : fa.mi.li.a.na.ro
familiano: f a m i l i a n o : fa.mi.li.a.no
familiara: f a m i l i a r a : fa.mi.li.a.ra
familiaraĵoj: f a m i l i a r a ĵ o j : fa.mi.li.a.ra.ĵoj
familiareco: f a m i l i a r e c o : fa.mi.li.a.re.co
familiariĝi: f a m i l i a r i ĝ i : fa.mi.li.a.ri.ĝi
familiestro: f a m i l i e str o : fa.mi.li.es°tro
familinomo: f a m i l i n o m o : fa.mi.li.no.mo
familio: f a m i l i o : fa.mi.li.o
famo: f a m o : fa.mo
famulo: f a m u l o : fa.mu.lo
fanarioto: f a n a r i o t o : fa.na.ri.o.to
fanatika: f a n a t i k a : fa.na.ti.ka
fanatike: f a n a t i k e : fa.na.ti.ke
fanatikeco: f a n a t i k e c o : fa.na.ti.ke.co
fanatikigi: f a n a t i k i g i : fa.na.ti.ki.gi
fanatikulo: f a n a t i k u l o : fa.na.ti.ku.lo
fanda: f a nd a : fan.da
fandado: f a nd a d o : fan.da.do
fandaĵo: f a nd a ĵ o : fan.da.ĵo
fandango: f a nd a ng o : fan.dan.go
fandebla: f a nd e bl a : fan.de.bla
fandejo: f a nd e j o : fan.de.jo
fandfermi: f a ndf e rm i : fan°dfer.mi
fandforno: f a ndf o rn o : fan°dfor.no
fandi: f a nd i : fan.di
fandigi: f a nd i g i : fan.di.gi
fandiĝi: f a nd i ĝ i : fan.di.ĝi
fandisto: f a nd i st o : fan.dis.to
fanditaĵo: f a nd i t a ĵ o : fan.di.ta.ĵo
fando: f a nd o : fan.do
fandodrato: f a nd o dr a t o : fan.do.dra.to
fandokonko: f a nd o k o nk o : fan.do.kon.ko
fandopunkto: f a nd o p u nkt o : fan.do.pun°kto
fandovarmo: f a nd o v a rm o : fan.do.var.mo
fandrestaĵo: f a ndr e st a ĵ o : fan°dres.ta.ĵo
fandujo: f a nd u j o : fan.du.jo
fandvazo: f a ndv a z o : fan°dva.zo
fandverŝi: f a ndv e rŝ i : fan°dver.ŝi
fanero: f a n e r o : fa.ne.ro
fanerogamoj: f a n e r o g a m o j : fa.ne.ro.ga.moj
fanerozoiko: f a n e r o z o i k o : fa.ne.ro.zo.i.ko
fanfaro: f a nf a r o : fan.fa.ro
fanfaronado: f a nf a r o n a d o : fan.fa.ro.na.do
fanfaroni: f a nf a r o n i : fan.fa.ro.ni
fanfaronisto: f a nf a r o n i st o : fan.fa.ro.nis.to
fanfaronulo: f a nf a r o n u l o : fan.fa.ro.nu.lo
fango: f a ng o : fan.go
fano: f a n o : fa.no
fanono: f a n o n o : fa.no.no
fantasio: f a nt a s i o : fan.ta.si.o
fantasmagorio: f a nt a sm a g o r i o : fan.tas.ma.go.ri.o
fantasmo: f a nt a sm o : fan.tas.mo
fantasta: f a nt a st a : fan.tas.ta
fantasto: f a nt a st o : fan.tas.to
fantazia: f a nt a z i a : fan.ta.zi.a
fantaziaĵo: f a nt a z i a ĵ o : fan.ta.zi.a.ĵo
fantazii: f a nt a z i i : fan.ta.zi.i
fantazio: f a nt a z i o : fan.ta.zi.o
fantaziulo: f a nt a z i u l o : fan.ta.zi.u.lo
fanto: f a nt o : fan.to
fantoma: f a nt o m a : fan.to.ma
fantome: f a nt o m e : fan.to.me
fantomi: f a nt o m i : fan.to.mi
fantomo: f a nt o m o : fan.to.mo
fantomŝipo: f a nt o mŝ i p o : fan.tom.ŝi.po
faraĉi: f a r a ĉ i : fa.ra.ĉi
faradi: f a r a d i : fa.ra.di
faradizi: f a r a d i z i : fa.ra.di.zi
Farado: f a r a d o : fa.ra.do
farado: f a r a d o : fa.ra.do
farado: f a r a d o : fa.ra.do
faraĵo: f a r a ĵ o : fa.ra.ĵo
farandolo: f a r a nd o l o : fa.ran.do.lo
Faraono: f a r a o n o : fa.ra.o.no
farbi: f a rb i : far.bi
farbisto: f a rb i st o : far.bis.to
farbo: f a rb o : far.bo
farbofliki: f a rb o fl i k i : far.bof.li.ki
farbovendejo: f a rb o v e nd e j o : far.bo.ven.de.jo
far: f a r : far
farĉi: f a rĉ i : far.ĉi
farĉo: f a rĉ o : far.ĉo
fare de: f a r e d e : fa.re.de
farebla: f a r e bl a : fa.re.bla
farema: f a r e m a : fa.re.ma
farenda: f a r e nd a : fa.ren.da
farenhejta: f a r e nh e jt a : fa.ren.hej.ta
Farenhejto: f a r e nh e jt o : fa.ren.hej.to
fari: f a r i : fa.ri
farigi: f a r i g i : fa.ri.gi
fariĝi: f a r i ĝ i : fa.ri.ĝi
fariĝo: f a r i ĝ o : fa.ri.ĝo
farinda: f a r i nd a : fa.rin.da
faringa: f a r i ng a : fa.rin.ga
faringito: f a r i ng i t o : fa.rin.gi.to
faringo: f a r i ng o : fa.rin.go
faringoskopio: f a r i ng o sk o p i o : fa.rin.gos.ko.pi.o
faringoskopo: f a r i ng o sk o p o : fa.rin.gos.ko.po
Fariseo: f a r i s e o : fa.ri.se.o
fariseo: f a r i s e o : fa.ri.se.o
faristo: f a r i st o : fa.ris.to
faritaĵo: f a r i t a ĵ o : fa.ri.ta.ĵo
farma: f a rm a : far.ma
farmacia: f a rm a c i a : far.ma.ci.a
farmaciisto: f a rm a c i i st o : far.ma.ci.is.to
farmacio: f a rm a c i o : far.ma.ci.o
farmakologio: f a rm a k o l o g i o : far.ma.ko.lo.gi.o
farmakologo: f a rm a k o l o g o : far.ma.ko.lo.go
farmakopeo: f a rm a k o p e o : far.ma.ko.pe.o
farmanto: f a rm a nt o : far.man.to
farmi: f a rm i : far.mi
farmiganto: f a rm i g a nt o : far.mi.gan.to
farmigi: f a rm i g i : far.mi.gi
farmisto: f a rm i st o : far.mis.to
farmobieno: f a rm o b i e n o : far.mo.bi.e.no
farmo: f a rm o : far.mo
farmodomo: f a rm o d o m o : far.mo.do.mo
farmodomo: f a rm o d o m o : far.mo.do.mo
farmopago: f a rm o p a g o : far.mo.pa.go
Farneza akacio: f a rn e z a a k a c i o : far.ne.za.a.ka.ci.o
Farnezo: f a rn e z o : far.ne.zo
farnezolo: f a rn e z o l o : far.ne.zo.lo
farniento: f a rn i e nt o : far.ni.en.to
faro: f a r o : fa.ro
Faroso: f a r o s o : fa.ro.so
farsa: f a rs a : far.sa
Farsalo: f a rs a l o : far.sa.lo
Farsalpoemo: f a rs a lp o e m o : far.sal.po.e.mo
farsisto: f a rs i st o : far.sis.to
farso: f a rs o : far.so
farti: f a rt i : far.ti
farto: f a rt o : far.to
faruna: f a r u n a : fa.ru.na
farunaĵo: f a r u n a ĵ o : fa.ru.na.ĵo
farunejo: f a r u n e j o : fa.ru.ne.jo
faruni: f a r u n i : fa.ru.ni
faruno: f a r u n o : fa.ru.no
fasado: f a s a d o : fa.sa.do
fascina: f a sc i n a : fas.ci.na
fascinado: f a sc i n a d o : fas.ci.na.do
fascini: f a sc i n i : fas.ci.ni
fascino: f a sc i n o : fas.ci.no
fascio: f a sc i o : fas.ci.o
fasciolo: f a sc i o l o : fas.ci.o.lo
fasĉini: f a sĉ i n i : fas.ĉi.ni
fasĉino: f a sĉ i n o : fas.ĉi.no
faska hifolomo: f a sk a h i f o l o m o : fas.ka.hi.fo.lo.mo
fasketo: f a sk e t o : fas.ke.to
faskigi: f a sk i g i : fas.ki.gi
fasko: f a sk o : fas.ko
faskoĵeta: f a sk o ĵ e t a : fas.ko.ĵe.ta
fasmo: f a sm o : fas.mo
fasmuloj: f a sm u l o j : fas.mu.loj
fasoni: f a s o n i : fa.so.ni
fasono: f a s o n o : fa.so.no
fasta: f a st a : fas.ta
fastado: f a st a d o : fas.ta.do
fasti: f a st i : fas.ti
fastigi: f a st i g i : fas.ti.gi
fasto: f a st o : fas.to
fastotago: f a st o t a g o : fas.to.ta.go
faŝismo: f a ŝ i sm o : fa.ŝis.mo
faŝisto: f a ŝ i st o : fa.ŝis.to
fatala: f a t a l a : fa.ta.la
fatalaĵo: f a t a l a ĵ o : fa.ta.la.ĵo
fatalismo: f a t a l i sm o : fa.ta.lis.mo
fatalisto: f a t a l i st o : fa.ta.lis.to
fatalo: f a t a l o : fa.ta.lo
Fatalo: f a t a l o : fa.ta.lo
fatamorgano: f a t a m o rg a n o : fa.ta.mor.ga.no
fato: f a t o : fa.to
fatraso: f a tr a s o : fa.tra.so
faŭcio: f a ŭc i o : faŭ.ci.o
faŭki: f a ŭk i : faŭ.ki
faŭko: f a ŭk o : faŭ.ko
faŭli: f a ŭl i : faŭ.li
faŭlo: f a ŭl o : faŭ.lo
faŭltlipo: f a ŭltl i p o : faŭ°ltli.po
faŭltlipo: f a ŭltl i p o : faŭ°ltli.po
faŭlto: f a ŭlt o : faŭ°lto
faŭltspegulo: f a ŭltsp e g u l o : faŭ°ltspe.gu.lo
faŭltspegulo: f a ŭltsp e g u l o : faŭ°ltspe.gu.lo
faŭno: f a ŭn o : faŭ.no
faŭno: f a ŭn o : faŭ.no
Faŭsto: f a ŭst o : faŭ°sto
faŭvismo: f a ŭv i sm o : faŭ.vis.mo
fava: f a v a : fa.va
favaĵo: f a v a ĵ o : fa.va.ĵo
favo: f a v o : fa.vo
favofungo: f a v o f u ng o : fa.vo.fun.go
favofungo: f a v o f u ng o : fa.vo.fun.go
favora: f a v o r a : fa.vo.ra
favorado: f a v o r a d o : fa.vo.ra.do
favoraĵo: f a v o r a ĵ o : fa.vo.ra.ĵo
favoranto: f a v o r a nt o : fa.vo.ran.to
favorato: f a v o r a t o : fa.vo.ra.to
favore: f a v o r e : fa.vo.re
favori: f a v o r i : fa.vo.ri
favorigi: f a v o r i g i : fa.vo.ri.gi
favorjaro: f a v o rj a r o : fa.vor.ja.ro
favorkora: f a v o rk o r a : fa.vor.ko.ra
favoro: f a v o r o : fa.vo.ro
favulo: f a v u l o : fa.vu.lo
faza indico: f a z a i nd i c o : fa.za.in.di.co
fazanedoj: f a z a n e d o j : fa.za.ne.doj
fazano: f a z a n o : fa.za.no
fazdiagramo: f a zd i a gr a m o : faz.di.a.gra.mo
fazeoleto: f a z e o l e t o : fa.ze.o.le.to
fazeolo: f a z e o l o : fa.ze.o.lo
fazeoluso: f a z e o l u s o : fa.ze.o.lu.so
fazo: f a z o : fa.zo
fazokompensilo: f a z o k o mp e ns i l o : fa.zo.kom.pen.si.lo
faztransiro: f a ztr a ns i r o : faz°tran.si.ro
fea: f e a : fe.a
Feako: f e a k o : fe.a.ko
Feba: f e b a : fe.ba
febla: f e bl a : fe.bla
febliĝi: f e bl i ĝ i : fe.bli.ĝi
Febo: f e b o : fe.bo
febra: f e br a : fe.bra
febri: f e br i : fe.bri
febro: f e br o : fe.bro
febrodona: f e br o d o n a : fe.bro.do.na
Februaro: f e br u a r o : fe.bru.a.ro
februlo: f e br u l o : fe.bru.lo
feĉa: f e ĉ a : fe.ĉa
feĉi: f e ĉ i : fe.ĉi
feĉo: f e ĉ o : fe.ĉo
federacia: f e d e r a c i a : fe.de.ra.ci.a
federaciismo: f e d e r a c i i sm o : fe.de.ra.ci.is.mo
federaciisto: f e d e r a c i i st o : fe.de.ra.ci.is.to
federacio: f e d e r a c i o : fe.de.ra.ci.o
federala: f e d e r a l a : fe.de.ra.la
federalismo: f e d e r a l i sm o : fe.de.ra.lis.mo
federi: f e d e r i : fe.de.ri
federiĝi: f e d e r i ĝ i : fe.de.ri.ĝi
federismo: f e d e r i sm o : fe.de.ris.mo
federo: f e d e r o : fe.de.ro
Fedra: f e dr a : fe.dra
Fedro: f e dr o : fe.dro
fefabelo: f e f a b e l o : fe.fa.be.lo
fefasko: f e f a sk o : fe.fas.ko
feino: f e i n o : fe.i.no
feinrakonto: f e i nr a k o nt o : fe.in.ra.kon.to
fek!: f e k : fek
feka: f e k a : fe.ka
fekado: f e k a d o : fe.ka.do
fekaĵo: f e k a ĵ o : fe.ka.ĵo
feki: f e k i : fe.ki
feko: f e k o : fe.ko
fekseĝo: f e ks e ĝ o : fek.se.ĝo
fekulo: f e k u l o : fe.ku.lo
fekulo: f e k u l o : fe.ku.lo
fekunda: f e k u nd a : fe.kun.da
fekundeco: f e k u nd e c o : fe.kun.de.co
fekundigi: f e k u nd i g i : fe.kun.di.gi
fekundiĝo: f e k u nd i ĝ o : fe.kun.di.ĝo
fela: f e l a : fe.la
felaho: f e l a h o : fe.la.ho
felandrio: f e l a ndr i o : fe.lan°dri.o
feldmarŝalo: f e ldm a rŝ a l o : fel°dmar.ŝa.lo
feldspato: f e ldsp a t o : fel°dspa.to
feldspatoido: f e ldsp a t o i d o : fel°dspa.to.i.do
feliĉa: f e l i ĉ a : fe.li.ĉa
feliĉe: f e l i ĉ e : fe.li.ĉe
feliĉega: f e l i ĉ e g a : fe.li.ĉe.ga
feliĉigi: f e l i ĉ i g i : fe.li.ĉi.gi
feliĉo: f e l i ĉ o : fe.li.ĉo
feliĉpromesoj: f e l i ĉpr o m e s o j : fe.liĉ°pro.me.soj
feliĉulo: f e l i ĉ u l o : fe.li.ĉu.lo
felietono: f e l i e t o n o : fe.li.e.to.no
Felikso: f e l i ks o : fe.lik.so
felisedoj: f e l i s e d o j : fe.li.se.doj
feliso: f e l i s o : fe.li.so
felisto: f e l i st o : fe.lis.to
felo: f e l o : fe.lo
felpo: f e lp o : fel.po
felsako: f e ls a k o : fel.sa.ko
felta: f e lt a : fel.ta
felti: f e lt i : fel.ti
feltiĝi: f e lt i ĝ i : fel.ti.ĝi
feltizi: f e lt i z i : fel.ti.zi
felto: f e lt o : fel.to
feltogarni: f e lt o g a rn i : fel.to.gar.ni
feltokardo: f e lt o k a rd o : fel.to.kar.do
feluko: f e l u k o : fe.lu.ko
femala anagalo: f e m a l a a n a g a l o : fe.ma.la.a.na.ga.lo
femala: f e m a l a : fe.ma.la
femalo: f e m a l o : fe.ma.lo
femina: f e m i n a : fe.mi.na
feminismo: f e m i n i sm o : fe.mi.nis.mo
feministo: f e m i n i st o : fe.mi.nis.to
femino: f e m i n o : fe.mi.no
femura: f e m u r a : fe.mu.ra
femuraĵo: f e m u r a ĵ o : fe.mu.ra.ĵo
femuringo: f e m u r i ng o : fe.mu.rin.go
femuro: f e m u r o : fe.mu.ro
femurosta: f e m u r o st a : fe.mu.ros.ta
femurosto: f e m u r o st o : fe.mu.ros.to
fenacetino: f e n a c e t i n o : fe.na.ce.ti.no
fenantreno: f e n a ntr e n o : fe.nan°tre.no
fenciklidino: f e nc i kl i d i n o : fen.ci.kli.di.no
fendado: f e nd a d o : fen.da.do
fendakeno: f e nd a k e n o : fen.da.ke.no
fendego: f e nd e g o : fen.de.go
fendeti: f e nd e t i : fen.de.ti
fendeto: f e nd e t o : fen.de.to
fendi: f e nd i : fen.di
fendiĝi: f e nd i ĝ i : fen.di.ĝi
fendilo: f e nd i l o : fen.di.lo
fendita: f e nd i t a : fen.di.ta
fendo: f e nd o : fen.do
fendohava: f e nd o h a v a : fen.do.ha.va
fendro: f e ndr o : fen°dro
fendvulkano: f e ndv u lk a n o : fen°dvul.ka.no
fenestra: f e n e str a : fe.nes°tra
fenestreto: f e n e str e t o : fe.nes°tre.to
fenestrobreto: f e n e str o br e t o : fe.nes°tro.bre.to
fenestro: f e n e str o : fe.nes°tro
fenestrofermilo: f e n e str o f e rm i l o : fe.nes°tro.fer.mi.lo
fenestrofiksilo: f e n e str o f i ks i l o : fe.nes°tro.fik.si.lo
fenestroframo: f e n e str o fr a m o : fe.nes°trof.ra.mo
fenestroklapo: f e n e str o kl a p o : fe.nes°tro.kla.po
fenestrokovrilo: f e n e str o k o vr i l o : fe.nes°tro.kov.ri.lo
fenestrokruco: f e n e str o kr u c o : fe.nes°tro.kru.co
fenestroniĉo: f e n e str o n i ĉ o : fe.nes°tro.ni.ĉo
fenestropordo: f e n e str o p o rd o : fe.nes°tro.por.do
fenestrumo: f e n e str u m o : fe.nes°tru.mo
fenetolo: f e n e t o l o : fe.ne.to.lo
Fenicio: f e n i c i o : fe.ni.ci.o
fenico: f e n i c o : fe.ni.co
Fenicujo: f e n i c u j o : fe.ni.cu.jo
fenikacoj: f e n i k a c o j : fe.ni.ka.coj
feniko: f e n i k o : fe.ni.ko
fenikoptero: f e n i k o pt e r o : fe.ni.kop.te.ro
fenikso: f e n i ks o : fe.nik.so
fenikuro: f e n i k u r o : fe.ni.ku.ro
fenilalanino: f e n i l a l a n i n o : fe.ni.la.la.ni.no
fenilbenzeno: f e n i lb e nz e n o : fe.nil.ben.ze.no
fenileno: f e n i l e n o : fe.ni.le.no
fenilo: f e n i l o : fe.ni.lo
fenkolo: f e nk o l o : fen.ko.lo
feno: f e n o : fe.no
feno: f e n o : fe.no
fenolato: f e n o l a t o : fe.no.la.to
fenolftaleino: f e n o lft a l e i n o : fe.nol°fta.le.i.no
fenolo: f e n o l o : fe.no.lo
fenomena: f e n o m e n a : fe.no.me.na
fenomenismo: f e n o m e n i sm o : fe.no.me.nis.mo
fenomeno: f e n o m e n o : fe.no.me.no
fenomenologio: f e n o m e n o l o g i o : fe.no.me.no.lo.gi.o
fenotiazino: f e n o t i a z i n o : fe.no.ti.a.zi.no
fenotipo: f e n o t i p o : fe.no.ti.po
fenugreko: f e n u gr e k o : fe.nu.gre.ko
feo: f e o : fe.o
feofitino: f e o f i t i n o : fe.o.fi.ti.no
feofitoj: f e o f i t o j : fe.o.fi.toj
fera metalo: f e r a m e t a l o : fe.ra.me.ta.lo
fera: f e r a : fe.ra
feraĵisto: f e r a ĵ i st o : fe.ra.ĵis.to
feraĵo: f e r a ĵ o : fe.ra.ĵo
Feraro: f e r a r o : fe.ra.ro
ferato: f e r a t o : fe.ra.to
ferbakterioj: f e rb a kt e r i o j : fer.bak.te.ri.oj
ferbetono: f e rb e t o n o : fer.be.to.no
ferĉarpentaĵo: f e rĉ a rp e nt a ĵ o : fer.ĉar.pen.ta.ĵo
ferdeka: f e rd e k a : fer.de.ka
ferdeki: f e rd e k i : fer.de.ki
ferdeko: f e rd e k o : fer.de.ko
ferdekpordo: f e rd e kp o rd o : fer.dek.por.do
ferdekseĝo: f e rd e ks e ĝ o : fer.dek.se.ĝo
Ferdinando: f e rd i n a nd o : fer.di.nan.do
ferganto: f e rg a nt o : fer.gan.to
feri: f e r i : fe.ri
fericiano: f e r i c i a n o : fe.ri.ci.a.no
ferii: f e r i i : fe.ri.i
ferika: f e r i k a : fe.ri.ka
ferio: f e r i o : fe.ri.o
ferito: f e r i t o : fe.ri.to
ferkasko: f e rk a sk o : fer.kas.ko
ferkurteno: f e rk u rt e n o : fer.kur.te.no
ferlado: f e rl a d o : fer.la.do
ferli: f e rl i : fer.li
ferligno: f e rl i gn o : fer.lig.no
ferlilo: f e rl i l o : fer.li.lo
ferlo: f e rl o : fer.lo
ferma: f e rm a : fer.ma
fermaĵo de aro: f e rm a ĵ o d e a r o : fer.ma.ĵo.de.a.ro
fermato: f e rm a t o : fer.ma.to
fermenta insilado: f e rm e nt a i ns i l a d o : fer.men.ta.in.si.la.do
fermentado: f e rm e nt a d o : fer.men.ta.do
fermentaĵo: f e rm e nt a ĵ o : fer.men.ta.ĵo
fermenti: f e rm e nt i : fer.men.ti
fermentigi: f e rm e nt i g i : fer.men.ti.gi
fermentilo: f e rm e nt i l o : fer.men.ti.lo
fermento: f e rm e nt o : fer.men.to
fermeti: f e rm e t i : fer.me.ti
Fermi-surfaco: f e rm i s u rf a c o : fer.mi.sur.fa.co
fermi: f e rm i : fer.mi
fermiĝi: f e rm i ĝ i : fer.mi.ĝi
fermilo: f e rm i l o : fer.mi.lo
fermio: f e rm i o : fer.mi.o
fermiono: f e rm i o n o : fer.mi.o.no
fermita foliklo: f e rm i t a f o l i kl o : fer.mi.ta.fo.li.klo
fermita intervalo: f e rm i t a i nt e rv a l o : fer.mi.ta.in.ter.va.lo
fermita: f e rm i t a : fer.mi.ta
fermo: f e rm o : fer.mo
fermoplato: f e rm o pl a t o : fer.mo.pla.to
Fernando: f e rn a nd o : fer.nan.do
Feroa: f e r o a : fe.ro.a
fero: f e r o : fe.ro
feroca: f e r o c a : fe.ro.ca
ferociano: f e r o c i a n o : fe.ro.ci.a.no
ferodinamika dinamometro: f e r o d i n a m i k a d i n a m o m e tr o : fe.ro.di.na.mi.ka.di.na.mo.me.tro
feroelektra: f e r o e l e ktr a : fe.ro.e.lek°tra
ferohava: f e r o h a v a : fe.ro.ha.va
Feroio: f e r o i o : fe.ro.i.o
ferolago: f e r o l a g o : fe.ro.la.go
ferolo: f e r o l o : fe.ro.lo
feromagneta: f e r o m a gn e t a : fe.ro.mag.ne.ta
feromono: f e r o m o n o : fe.ro.mo.no
ferotipio: f e r o t i p i o : fe.ro.ti.pi.o
feroza: f e r o z a : fe.ro.za
ferrubo: f e rr u b o : fer.ru.bo
ferumi: f e r u m i : fe.ru.mi
feruta: f e r u t a : fe.ru.ta
ferutado: f e r u t a d o : fe.ru.ta.do
feruti: f e r u t i : fe.ru.ti
fervoja: f e rv o j a : fer.vo.ja
fervojisto: f e rv o j i st o : fer.vo.jis.to
fervojo: f e rv o j o : fer.vo.jo
fervora: f e rv o r a : fer.vo.ra
fervore: f e rv o r e : fer.vo.re
fervori: f e rv o r i : fer.vo.ri
fervoro: f e rv o r o : fer.vo.ro
festa: f e st a : fes.ta
festaĵo: f e st a ĵ o : fes.ta.ĵo
feste: f e st e : fes.te
festeco: f e st e c o : fes.te.co
festena: f e st e n a : fes.te.na
festenado: f e st e n a d o : fes.te.na.do
festenejo: f e st e n e j o : fes.te.ne.jo
festeni: f e st e n i : fes.te.ni
festeno: f e st e n o : fes.te.no
festi: f e st i : fes.ti
festivalo: f e st i v a l o : fes.ti.va.lo
festo: f e st o : fes.to
festoni: f e st o n i : fes.to.ni
festono: f e st o n o : fes.to.no
festotago: f e st o t a g o : fes.to.ta.go
festuko: f e st u k o : fes.tu.ko
feta: f e t a : fe.ta
fetiĉismo: f e t i ĉ i sm o : fe.ti.ĉis.mo
fetiĉisto: f e t i ĉ i st o : fe.ti.ĉis.to
fetiĉo: f e t i ĉ o : fe.ti.ĉo
feto: f e t o : fe.to
fetora anagiro: f e t o r a a n a g i r o : fe.to.ra.a.na.gi.ro
fetora cikuto: f e t o r a c i k u t o : fe.to.ra.ci.ku.to
fetora: f e t o r a : fe.to.ra
fetori: f e t o r i : fe.to.ri
fetoro: f e t o r o : fe.to.ro
feŭda: f e ŭd a : feŭ.da
feŭdeco: f e ŭd e c o : feŭ.de.co
feŭdestro: f e ŭd e str o : feŭ.des°tro
feŭdi: f e ŭd i : feŭ.di
feŭdismo: f e ŭd i sm o : feŭ.dis.mo
feŭdmastro: f e ŭdm a str o : feŭ°dmas°tro
feŭdo: f e ŭd o : feŭ.do
feŭdrajto: f e ŭdr a jt o : feŭ°draj.to
feŭdulo: f e ŭd u l o : feŭ.du.lo
fezo: f e z o : fe.zo
fi!: f i : fi
fia: f i a : fi.a
fiaĵo: f i a ĵ o : fi.a.ĵo
fiakro: f i a kr o : fi.a.kro
fianĉa: f i a nĉ a : fi.an.ĉa
fianĉamiko: f i a nĉ a m i k o : fi.an.ĉa.mi.ko
fianĉdonaco: f i a nĉd o n a c o : fi.an°ĉdo.na.co
fianĉiĝi: f i a nĉ i ĝ i : fi.an.ĉi.ĝi
fianĉiĝo: f i a nĉ i ĝ o : fi.an.ĉi.ĝo
fianĉina: f i a nĉ i n a : fi.an.ĉi.na
fianĉinigi: f i a nĉ i n i g i : fi.an.ĉi.ni.gi
fianĉiniĝi: f i a nĉ i n i ĝ i : fi.an.ĉi.ni.ĝi
fianĉino: f i a nĉ i n o : fi.an.ĉi.no
fianĉo: f i a nĉ o : fi.an.ĉo
fiaski: f i a sk i : fi.as.ki
fiasko: f i a sk o : fi.as.ko
fibero: f i b e r o : fi.be.ro
fibolo: f i b o l o : fi.bo.lo
fibra spaco: f i br a sp a c o : fi.bras.pa.co
fibra: f i br a : fi.bra
fibreto: f i br e t o : fi.bre.to
fibriĝi: f i br i ĝ i : fi.bri.ĝi
fibrilacio: f i br i l a c i o : fi.bri.la.ci.o
fibrino: f i br i n o : fi.bri.no
fibrinogeno: f i br i n o g e n o : fi.bri.no.ge.no
fibro: f i br o : fi.bro
fibroino: f i br o i n o : fi.bro.i.no
fibromo: f i br o m o : fi.bro.mo
fibulo: f i b u l o : fi.bu.lo
fi: f i : fi
fidata mono: f i d a t a m o n o : fi.da.ta.mo.no
fidebla: f i d e bl a : fi.de.bla
fideikomiso: f i d e i k o m i s o : fi.de.i.ko.mi.so
fideikomisulo: f i d e i k o m i s u l o : fi.de.i.ko.mi.su.lo
fidela: f i d e l a : fi.de.la
fidelaĵo: f i d e l a ĵ o : fi.de.la.ĵo
fidele: f i d e l e : fi.de.le
fideleco: f i d e l e c o : fi.de.le.co
fideli: f i d e l i : fi.de.li
fidelulo: f i d e l u l o : fi.de.lu.lo
fidi: f i d i : fi.di
fidinda: f i d i nd a : fi.din.da
Fidio: f i d i o : fi.di.o
fido: f i d o : fi.do
fidro: f i dr o : fi.dro
fieco: f i e c o : fi.e.co
fiera: f i e r a : fi.e.ra
fiere: f i e r e : fi.e.re
fiereco: f i e r e c o : fi.e.re.co
fierego: f i e r e g o : fi.e.re.go
fieri: f i e r i : fi.e.ri
fieriga: f i e r i g a : fi.e.ri.ga
fierigi: f i e r i g i : fi.e.ri.gi
fieriĝi: f i e r i ĝ i : fi.e.ri.ĝi
fierindaĵo: f i e r i nd a ĵ o : fi.e.rin.da.ĵo
fiero: f i e r o : fi.e.ro
fierulo: f i e r u l o : fi.e.ru.lo
fifama: f i f a m a : fi.fa.ma
fifro: f i fr o : fif.ro
figarbo: f i g a rb o : fi.gar.bo
Figaro: f i g a r o : fi.ga.ro
figbirdo: f i gb i rd o : fig.bir.do
figfolio: f i gf o l i o : fig.fo.li.o
figo: f i g o : fi.go
figokakto: f i g o k a kt o : fi.go.kak.to
figujo: f i g u j o : fi.gu.jo
figura: f i g u r a : fi.gu.ra
figurado: f i g u r a d o : fi.gu.ra.do
figuraĵo: f i g u r a ĵ o : fi.gu.ra.ĵo
figuranto: f i g u r a nt o : fi.gu.ran.to
figureto: f i g u r e t o : fi.gu.re.to
figuri: f i g u r i : fi.gu.ri
figuro: f i g u r o : fi.gu.ro
Fiĝioj: f i ĝ i o j : fi.ĝi.oj
fiinsekto: f i i ns e kt o : fi.in.sek.to
fikario: f i k a r i o : fi.ka.ri.o
fikcia forto: f i kc i a f o rt o : fik.ci.a.for.to
fikcia: f i kc i a : fik.ci.a
fikcieco: f i kc i e c o : fik.ci.e.co
fikcii: f i kc i i : fik.ci.i
fikcio: f i kc i o : fik.ci.o
fiki: f i k i : fi.ki
fikilo: f i k i l o : fi.ki.lo
fikomicetoj: f i k o m i c e t o j : fi.ko.mi.ce.toj
fiksa: f i ks a : fik.sa
fiksado: f i ks a d o : fik.sa.do
fiksangulo: f i ks a ng u l o : fik.san.gu.lo
fikseco: f i ks e c o : fik.se.co
fiksi: f i ks i : fik.si
fiksideulo: f i ks i d e u l o : fik.si.de.u.lo
fiksiĝi: f i ks i ĝ i : fik.si.ĝi
fiksilo: f i ks i l o : fik.si.lo
fikskoma: f i ksk o m a : fik°sko.ma
fikso: f i ks o : fik.so
fikspreze: f i kspr e z e : fik°spre.ze
fikspunkto: f i ksp u nkt o : fik°spun°kto
fiksradiketoj: f i ksr a d i k e t o j : fik°sra.di.ke.toj
fiktiva: f i kt i v a : fik.ti.va
fiktiveco: f i kt i v e c o : fik.ti.ve.co
fiktivo: f i kt i v o : fik.ti.vo
fikuso: f i k u s o : fi.ku.so
fila: f i l a : fi.la
Filadelfio: f i l a d e lf i o : fi.la.del.fi.o
Filadelfo: f i l a d e lf o : fi.la.del.fo
filadelfo: f i l a d e lf o : fi.la.del.fo
filakterio: f i l a kt e r i o : fi.lak.te.ri.o
filamenta: f i l a m e nt a : fi.la.men.ta
filamento: f i l a m e nt o : fi.la.men.to
filandro: f i l a ndr o : fi.lan°dro
filanto: f i l a nt o : fi.lan.to
filantropio: f i l a ntr o p i o : fi.lan°tro.pi.o
filantropo: f i l a ntr o p o : fi.lan°tro.po
filario: f i l a r i o : fi.la.ri.o
filariozo: f i l a r i o z o : fi.la.ri.o.zo
filariuloj: f i l a r i u l o j : fi.la.ri.u.loj
filatelisto: f i l a t e l i st o : fi.la.te.lis.to
filatelo: f i l a t e l o : fi.la.te.lo
Filemono: f i l e m o n o : fi.le.mo.no
fileo: f i l e o : fi.le.o
filesteko: f i l e st e k o : fi.les.te.ko
fileto: f i l e t o : fi.le.to
filharmonio: f i lh a rm o n i o : fil.har.mo.ni.o
filigi: f i l i g i : fi.li.gi
filigrani: f i l i gr a n i : fi.li.gra.ni
filigrano: f i l i gr a n o : fi.li.gra.no
filiiĝi: f i l i i ĝ i : fi.li.i.ĝi
filiko: f i l i k o : fi.li.ko
filikoj: f i l i k o j : fi.li.koj
filikopsidoj: f i l i k o ps i d o j : fi.li.kop.si.doj
filineto: f i l i n e t o : fi.li.ne.to
filino: f i l i n o : fi.li.no
filio: f i l i o : fi.li.o
filipendulo: f i l i p e nd u l o : fi.li.pen.du.lo
filipiko: f i l i p i k o : fi.li.pi.ko
Filipino: f i l i p i n o : fi.li.pi.no
Filipinoj: f i l i p i n o j : fi.li.pi.noj
Filipio: f i l i p i o : fi.li.pi.o
Filipo: f i l i p o : fi.li.po
filistreco: f i l i str e c o : fi.lis°tre.co
filistro: f i l i str o : fi.lis°tro
filiŝto: f i l i ŝt o : fi.liŝ.to
Filiŝtujo: f i l i ŝt u j o : fi.liŝ.tu.jo
filito: f i l i t o : fi.li.to
filma: f i lm a : fil.ma
filmado: f i lm a d o : fil.ma.do
filmaktoro: f i lm a kt o r o : fil.mak.to.ro
filmeto: f i lm e t o : fil.me.to
filmi: f i lm i : fil.mi
filminda: f i lm i nd a : fil.min.da
filmisto: f i lm i st o : fil.mis.to
filmludi: f i lml u d i : fil°mlu.di
filmobazo: f i lm o b a z o : fil.mo.ba.zo
filmo: f i lm o : fil.mo
filmomuziko: f i lm o m u z i k o : fil.mo.mu.zi.ko
filmoprezentado: f i lm o pr e z e nt a d o : fil.mo.pre.zen.ta.do
filmoteatro: f i lm o t e a tr o : fil.mo.te.a.tro
filmstrio: f i lmstr i o : fil°mstri.o
filmujo: f i lm u j o : fil.mu.jo
filo: f i l o : fi.lo
filodendro: f i l o d e ndr o : fi.lo.den°dro
filodio: f i l o d i o : fi.lo.di.o
filogenezo: f i l o g e n e z o : fi.lo.ge.ne.zo
filoksero: f i l o ks e r o : fi.lok.se.ro
Filokteto: f i l o kt e t o : fi.lok.te.to
filologia: f i l o l o g i a : fi.lo.lo.gi.a
filologio: f i l o l o g i o : fi.lo.lo.gi.o
filologo: f i l o l o g o : fi.lo.lo.go
Filomelo: f i l o m e l o : fi.lo.me.lo
Filono: f i l o n o : fi.lo.no
filopodoj: f i l o p o d o j : fi.lo.po.doj
filosemitismo: f i l o s e m i t i sm o : fi.lo.se.mi.tis.mo
filosemito: f i l o s e m i t o : fi.lo.se.mi.to
filoskopo: f i l o sk o p o : fi.los.ko.po
filostomedoj: f i l o st o m e d o j : fi.los.to.me.doj
filostomo: f i l o st o m o : fi.los.to.mo
filozofia: f i l o z o f i a : fi.lo.zo.fi.a
filozofi: f i l o z o f i : fi.lo.zo.fi
filozofii: f i l o z o f i i : fi.lo.zo.fi.i
filozofio: f i l o z o f i o : fi.lo.zo.fi.o
filozofo: f i l o z o f o : fi.lo.zo.fo
filtra: f i ltr a : fil°tra
filtrado: f i ltr a d o : fil°tra.do
filtraĵo: f i ltr a ĵ o : fil°tra.ĵo
filtri: f i ltr i : fil°tri
filtriĝi: f i ltr i ĝ i : fil°tri.ĝi
filtrilo: f i ltr i l o : fil°tri.lo
filtrodisko: f i ltr o d i sk o : fil°tro.dis.ko
filtropapero: f i ltr o p a p e r o : fil°tro.pa.pe.ro
filtrumo: f i ltr u m o : fil°tru.mo
filumo: f i l u m o : fi.lu.mo
fimbrio: f i mbr i o : fim°bri.o
fimozo: f i m o z o : fi.mo.zo
fina: f i n a : fi.na
finado: f i n a d o : fi.na.do
finaĵo: f i n a ĵ o : fi.na.ĵo
finalisto: f i n a l i st o : fi.na.lis.to
finalo: f i n a l o : fi.na.lo
financa: f i n a nc a : fi.nan.ca
financado: f i n a nc a d o : fi.nan.ca.do
financi: f i n a nc i : fi.nan.ci
financistaro: f i n a nc i st a r o : fi.nan.cis.ta.ro
financisto: f i n a nc i st o : fi.nan.cis.to
financo: f i n a nc o : fi.nan.co
financoficisto: f i n a nc o f i c i st o : fi.nan.co.fi.cis.to
fine: f i n e : fi.ne
fineso: f i n e s o : fi.ne.so
finfine: f i nf i n e : fin.fi.ne
fingra laminario: f i ngr a l a m i n a r i o : fin°gra.la.mi.na.ri.o
fingra: f i ngr a : fin°gra
fingrado: f i ngr a d o : fin°gra.do
fingraĵoj: f i ngr a ĵ o j : fin°gra.ĵoj
Fingreto: f i ngr e t o : fin°gre.to
fingreto: f i ngr e t o : fin°gre.to
fingri: f i ngr i : fin°gri
fingringo: f i ngr i ng o : fin°grin.go
fingro: f i ngr o : fin°gro
fingroforma laminario: f i ngr o f o rm a l a m i n a r i o : fin°gro.for.ma.la.mi.na.ri.o
fingrolarĝo: f i ngr o l a rĝ o : fin°gro.lar.ĝo
fingroplato: f i ngr o pl a t o : fin°gro.pla.to
fingrosigno: f i ngr o s i gn o : fin°gro.sig.no
fingroturbo: f i ngr o t u rb o : fin°gro.tur.bo
fingrujo: f i ngr u j o : fin°gru.jo
fingrumi: f i ngr u m i : fin°gru.mi
finia: f i n i a : fi.ni.a
finialo: f i n i a l o : fi.ni.a.lo
fini: f i n i : fi.ni
finigi: f i n i g i : fi.ni.gi
finiĝi: f i n i ĝ i : fi.ni.ĝi
finiĝo: f i n i ĝ o : fi.ni.ĝo
Finistero: f i n i st e r o : fi.nis.te.ro
finiŝi: f i n i ŝ i : fi.ni.ŝi
finiŝo: f i n i ŝ o : fi.ni.ŝo
finita: f i n i t a : fi.ni.ta
finitivo: f i n i t i v o : fi.ni.ti.vo
finizi: f i n i z i : fi.ni.zi
Finlando: f i nl a nd o : fin.lan.do
Finmarko: f i nm a rk o : fin.mar.ko
finn-ugra: f i nn u gr a : fin.nu.gra
finn-ugra: f i nn u gr a : fin.nu.gra
finna: f i nn a : fin.na
Finnlando: f i nnl a nd o : fin°nlan.do
finno-ugra: f i nn o u gr a : fin.no.u.gra
finno: f i nn o : fin.no
Finnujo: f i nn u j o : fin.nu.jo
fino: f i n o : fi.no
finofara: f i n o f a r a : fi.no.fa.ra
finspurto: f i nsp u rt o : fin°spur.to
finstacio: f i nst a c i o : fin°sta.ci.o
finti: f i nt i : fin.ti
finto: f i nt o : fin.to
finulo: f i n u l o : fi.nu.lo
fiolo: f i o l o : fi.o.lo
firma bulbo: f i rm a b u lb o : fir.ma.bul.bo
firma: f i rm a : fir.ma
firmaĵo: f i rm a ĵ o : fir.ma.ĵo
firmamento: f i rm a m e nt o : fir.ma.men.to
firmao: f i rm a o : fir.ma.o
firmeco: f i rm e c o : fir.me.co
Firmiano: f i rm i a n o : fir.mi.a.no
firmigi: f i rm i g i : fir.mi.gi
firmiĝi: f i rm i ĝ i : fir.mi.ĝi
firmo: f i rm o : fir.mo
firmonomo: f i rm o n o m o : fir.mo.no.mo
firno: f i rn o : fir.no
firsta: f i rst a : fir°sta
firstlinio: f i rstl i n i o : fir°stli.ni.o
firsto: f i rst o : fir°sto
firstopatno: f i rst o p a tn o : fir°sto.pat.no
firstotrabo: f i rst o tr a b o : fir°sto.tra.bo
fisia bombo: f i s i a b o mb o : fi.si.a.bom.bo
fisio: f i s i o : fi.si.o
fiska: f i sk a : fis.ka
fisko: f i sk o : fis.ko
fistulino: f i st u l i n o : fis.tu.li.no
fistulo: f i st u l o : fis.tu.lo
fiŝa: f i ŝ a : fi.ŝa
fiŝado: f i ŝ a d o : fi.ŝa.do
fiŝaglo: f i ŝ a gl o : fi.ŝa.glo
fiŝaĵo: f i ŝ a ĵ o : fi.ŝa.ĵo
fiŝbredado: f i ŝbr e d a d o : fiŝ°bre.da.do
fiŝejo: f i ŝ e j o : fi.ŝe.jo
fiŝeto: f i ŝ e t o : fi.ŝe.to
fiŝfadeno: f i ŝf a d e n o : fiŝ.fa.de.no
fiŝgluo: f i ŝgl u o : fiŝ°glu.o
fiŝhoki: f i ŝh o k i : fiŝ.ho.ki
fiŝhoko: f i ŝh o k o : fiŝ.ho.ko
fiŝi: f i ŝ i : fi.ŝi
fiŝido: f i ŝ i d o : fi.ŝi.do
fiŝisto: f i ŝ i st o : fi.ŝis.to
fiŝkano: f i ŝk a n o : fiŝ.ka.no
fiŝkapti: f i ŝk a pt i : fiŝ.kap.ti
fiŝkaptilo: f i ŝk a pt i l o : fiŝ.kap.ti.lo
fiŝkaptisto: f i ŝk a pt i st o : fiŝ.kap.tis.to
fiŝkesto: f i ŝk e st o : fiŝ.kes.to
fiŝkuko: f i ŝk u k o : fiŝ.ku.ko
fiŝo: f i ŝ o : fi.ŝo
Fiŝoj: f i ŝ o j : fi.ŝoj
fiŝoj: f i ŝ o j : fi.ŝoj
fiŝoleo: f i ŝ o l e o : fi.ŝo.le.o
fiŝosaŭroj: f i ŝ o s a ŭr o j : fi.ŝo.saŭ.roj
fiŝosto: f i ŝ o st o : fi.ŝos.to
fiŝovaro: f i ŝ o v a r o : fi.ŝo.va.ro
fiŝovoj: f i ŝ o v o j : fi.ŝo.voj
fiŝrizaĵo: f i ŝr i z a ĵ o : fiŝ.ri.za.ĵo
fiŝsupo: f i ŝs u p o : fiŝ.su.po
fiŝujo: f i ŝ u j o : fi.ŝu.jo
fitata acido: f i t a t a a c i d o : fi.ta.ta.a.ci.do
fiteŭmo: f i t e ŭm o : fi.teŭ.mo
fitingo: f i t i ng o : fi.tin.go
fitino: f i t i n o : fi.ti.no
fitiso: f i t i s o : fi.ti.so
fito: f i t o : fi.to
fitoflageluloj: f i t o fl a g e l u l o j : fi.tof.la.ge.lu.loj
fitoftoro: f i t o ft o r o : fi.tof.to.ro
fitogeografio: f i t o g e o gr a f i o : fi.to.ge.o.gra.fi.o
fitokromo: f i t o kr o m o : fi.to.kro.mo
fitolako: f i t o l a k o : fi.to.la.ko
fitolo: f i t o l o : fi.to.lo
fitopatologio: f i t o p a t o l o g i o : fi.to.pa.to.lo.gi.o
fitosociologio: f i t o s o c i o l o g i o : fi.to.so.ci.o.lo.gi.o
fitosterolo: f i t o st e r o l o : fi.tos.te.ro.lo
fitotekniko: f i t o t e kn i k o : fi.to.tek.ni.ko
fitoterapio: f i t o t e r a p i o : fi.to.te.ra.pi.o
fiulo: f i u l o : fi.u.lo
fizalido: f i z a l i d o : fi.za.li.do
fizalio: f i z a l i o : fi.za.li.o
fizika: f i z i k a : fi.zi.ka
fizikisto: f i z i k i st o : fi.zi.kis.to
fiziko: f i z i k o : fi.zi.ko
fizikoterapio: f i z i k o t e r a p i o : fi.zi.ko.te.ra.pi.o
fiziognomiko: f i z i o gn o m i k o : fi.zi.og.no.mi.ko
fiziologia: f i z i o l o g i a : fi.zi.o.lo.gi.a
fiziologio: f i z i o l o g i o : fi.zi.o.lo.gi.o
fiziologo: f i z i o l o g o : fi.zi.o.lo.go
fizionomio: f i z i o n o m i o : fi.zi.o.no.mi.o
fizioterapio: f i z i o t e r a p i o : fi.zi.o.te.ra.pi.o
fjordo: fj o rd o : fjor.do
flagelanto: fl a g e l a nt o : fla.ge.lan.to
flagelo: fl a g e l o : fla.ge.lo
flageluloj: fl a g e l u l o j : fla.ge.lu.loj
flageto: fl a g e t o : fla.ge.to
flagi: fl a g i : fla.gi
flago: fl a g o : fla.go
flagra fado: fl a gr a f a d o : fla.gra.fa.do
flagrado: fl a gr a d o : fla.gra.do
flagreti: fl a gr e t i : fla.gre.ti
flagri: fl a gr i : fla.gri
flagro: fl a gr o : fla.gro
flagrofotometro: fl a gr o f o t o m e tr o : fla.gro.fo.to.me.tro
flagrubando: fl a gr u b a nd o : fla.gru.ban.do
flagstango: fl a gst a ng o : flag°stan.go
flagŝipo: fl a gŝ i p o : flag.ŝi.po
flaĝoleto: fl a ĝ o l e t o : fla.ĝo.le.to
flako: fl a k o : fla.ko
flakono: fl a k o n o : fla.ko.no
flakurtio: fl a k u rt i o : fla.kur.ti.o
flama: fl a m a : fla.ma
flamando: fl a m a nd o : fla.man.do
flamarbo: fl a m a rb o : fla.mar.bo
flambergo: fl a mb e rg o : flam.ber.go
flameco: fl a m e c o : fla.me.co
flamema: fl a m e m a : fla.me.ma
flamengo: fl a m e ng o : fla.men.go
flamengofloro: fl a m e ng o fl o r o : fla.men.gof.lo.ro
flamerio: fl a m e r i o : fla.me.ri.o
flamfloro: fl a mfl o r o : flam°flo.ro
flamgotika: fl a mg o t i k a : flam.go.ti.ka
flami: fl a m i : fla.mi
flamigi: fl a m i g i : fla.mi.gi
flamiĝema: fl a m i ĝ e m a : fla.mi.ĝe.ma
flamiĝi: fl a m i ĝ i : fla.mi.ĝi
flamingo: fl a m i ng o : fla.min.go
Flaminio: fl a m i n i o : fla.mi.ni.o
flamino: fl a m i n o : fla.mi.no
flamĵetilo: fl a mĵ e t i l o : flam.ĵe.ti.lo
flamo: fl a m o : fla.mo
flamreto: fl a mr e t o : flam.re.to
flamstilo: fl a mst i l o : flam°sti.lo
flamumi: fl a m u m i : fla.mu.mi
flamumita: fl a m u m i t a : fla.mu.mi.ta
flandra: fl a ndr a : flan°dra
Flandrio: fl a ndr i o : flan°dri.o
flandrismo: fl a ndr i sm o : flan°dris.mo
flandro: fl a ndr o : flan°dro
Flandrujo: fl a ndr u j o : flan°dru.jo
flanelo: fl a n e l o : fla.ne.lo
flanĝo: fl a nĝ o : flan.ĝo
flanka: fl a nk a : flan.ka
flankaĵo: fl a nk a ĵ o : flan.ka.ĵo
flankaparato: fl a nk a p a r a t o : flan.ka.pa.ra.to
flankbendo: fl a nkb e nd o : flan°kben.do
flanke de: fl a nk e d e : flan.ke.de
flanke: fl a nk e : flan.ke
flankefiko: fl a nk e f i k o : flan.ke.fi.ko
flanken: fl a nk e n : flan.ken
flankengliti: fl a nk e ngl i t i : flan.ken°gli.ti
flankeniĝi: fl a nk e n i ĝ i : flan.ke.ni.ĝi
flankeniri: fl a nk e n i r i : flan.ke.ni.ri
flankenĵetiĝo: fl a nk e nĵ e t i ĝ o : flan.ken.ĵe.ti.ĝo
flankensalti: fl a nk e ns a lt i : flan.ken.sal.ti
flanki: fl a nk i : flan.ki
flankkanalo: fl a nkk a n a l o : flan°kka.na.lo
flankkurteno: fl a nkk u rt e n o : flan°kkur.te.no
flanklasi: fl a nkl a s i : flan°kla.si
flanko: fl a nk o : flan.ko
flankopiko: fl a nk o p i k o : flan.ko.pi.ko
flankpasi: fl a nkp a s i : flan°kpa.si
flankrigardo: fl a nkr i g a rd o : flan°kri.gar.do
flankumita: fl a nk u m i t a : flan.ku.mi.ta
flano: fl a n o : fla.no
flara: fl a r a : fla.ra
flarado: fl a r a d o : fla.ra.do
flari: fl a r i : fla.ri
flaro: fl a r o : fla.ro
flarsenso: fl a rs e ns o : flar.sen.so
flarsenti: fl a rs e nt i : flar.sen.ti
flarsenti: fl a rs e nt i : flar.sen.ti
flasko: fl a sk o : flas.ko
flata: fl a t a : fla.ta
flatado: fl a t a d o : fla.ta.do
flataĵo: fl a t a ĵ o : fla.ta.ĵo
flatakiri: fl a t a k i r i : fla.ta.ki.ri
flatema: fl a t e m a : fla.te.ma
flati: fl a t i : fla.ti
flatisto: fl a t i st o : fla.tis.to
flato: fl a t o : fla.to
flatulo: fl a t u l o : fla.tu.lo
flaŭno: fl a ŭn o : flaŭ.no
flaŭro: fl a ŭr o : flaŭ.ro
flava boleto: fl a v a b o l e t o : fla.va.bo.le.to
flava febro: fl a v a f e br o : fla.va.fe.bro
flava genciano: fl a v a g e nc i a n o : fla.va.gen.ci.a.no
flava korpo: fl a v a k o rp o : fla.va.kor.po
flava nelumbo: fl a v a n e l u mb o : fla.va.ne.lum.bo
flava nufaro: fl a v a n u f a r o : fla.va.nu.fa.ro
flava vimeno: fl a v a v i m e n o : fla.va.vi.me.no
flava: fl a v a : fla.va
flavaĵo: fl a v a ĵ o : fla.va.ĵo
flavalgoj: fl a v a lg o j : fla.val.goj
flavbekulo: fl a vb e k u l o : flav.be.ku.lo
flaveta rezedo: fl a v e t a r e z e d o : fla.ve.ta.re.ze.do
flaveta: fl a v e t a : fla.ve.ta
flavigi: fl a v i g i : fla.vi.gi
flaviĝi: fl a v i ĝ i : fla.vi.ĝi
flavino: fl a v i n o : fla.vi.no
Flavio: fl a v i o : fla.vi.o
flavmalsano: fl a vm a ls a n o : flav.mal.sa.no
flavnukleotido: fl a vn u kl e o t i d o : flav.nu.kle.o.ti.do
flavo: fl a v o : fla.vo
flavono: fl a v o n o : fla.vo.no
flavoproteino: fl a v o pr o t e i n o : fla.vo.pro.te.i.no
flavruĝa: fl a vr u ĝ a : flav.ru.ĝa
flavulo: fl a v u l o : fla.vu.lo
flavventra bombeno: fl a vv e ntr a b o mb e n o : flav.ven°tra.bom.be.no
flebito: fl e b i t o : fle.bi.to
flebotomio: fl e b o t o m i o : fle.bo.to.mi.o
flebotomo: fl e b o t o m o : fle.bo.to.mo
flegado: fl e g a d o : fle.ga.do
flegantino: fl e g a nt i n o : fle.gan.ti.no
fleganto: fl e g a nt o : fle.gan.to
Flegetono: fl e g e t o n o : fle.ge.to.no
flegi: fl e g i : fle.gi
flegistino: fl e g i st i n o : fle.gis.ti.no
flegisto: fl e g i st o : fle.gis.to
flegma: fl e gm a : fleg.ma
flegmazio: fl e gm a z i o : fleg.ma.zi.o
flegme: fl e gm e : fleg.me
flegmo: fl e gm o : fleg.mo
flegmono: fl e gm o n o : fleg.mo.no
flegmulo: fl e gm u l o : fleg.mu.lo
fleksa: fl e ks a : flek.sa
fleksado: fl e ks a d o : flek.sa.do
fleksanto: fl e ks a nt o : flek.san.to
fleksebla: fl e ks e bl a : flek.se.bla
fleksia: fl e ks i a : flek.si.a
fleksi: fl e ks i : flek.si
fleksiĝema: fl e ks i ĝ e m a : flek.si.ĝe.ma
fleksiĝi: fl e ks i ĝ i : flek.si.ĝi
fleksiĝo: fl e ks i ĝ o : flek.si.ĝo
fleksii: fl e ks i i : flek.si.i
fleksio: fl e ks i o : flek.si.o
fleksloko: fl e ksl o k o : flek°slo.ko
flekso: fl e ks o : flek.so
fleksorezisto: fl e ks o r e z i st o : flek.so.re.zis.to
fleksoro: fl e ks o r o : flek.so.ro
fleksosago: fl e ks o s a g o : flek.so.sa.go
fleo: fl e o : fle.o
fleso: fl e s o : fle.so
flibustro: fl i b u str o : fli.bus°tro
flikaĉi: fl i k a ĉ i : fli.ka.ĉi
flikaĵo: fl i k a ĵ o : fli.ka.ĵo
fliki: fl i k i : fli.ki
flikilaro: fl i k i l a r o : fli.ki.la.ro
flikilo: fl i k i l o : fli.ki.lo
flikistino: fl i k i st i n o : fli.kis.ti.no
flikisto: fl i k i st o : fli.kis.to
flikitaĵo: fl i k i t a ĵ o : fli.ki.ta.ĵo
fliko: fl i k o : fli.ko
flikteno: fl i kt e n o : flik.te.no
flikumi: fl i k u m i : fli.ku.mi
flinto: fl i nt o : flin.to
flirta: fl i rt a : flir.ta
flirtado: fl i rt a d o : flir.ta.do
flirtaĵo: fl i rt a ĵ o : flir.ta.ĵo
flirtema: fl i rt e m a : flir.te.ma
flirti: fl i rt i : flir.ti
flirtigi: fl i rt i g i : flir.ti.gi
flirto: fl i rt o : flir.to
fliŝo: fl i ŝ o : fli.ŝo
floema tubo: fl o e m a t u b o : flo.e.ma.tu.bo
floemo: fl o e m o : flo.e.mo
flogistono: fl o g i st o n o : flo.gis.to.no
flogo: fl o g o : flo.go
floka: fl o k a : flo.ka
flokigi: fl o k i g i : flo.ki.gi
flokiĝado: fl o k i ĝ a d o : flo.ki.ĝa.do
flokiĝi: fl o k i ĝ i : flo.ki.ĝi
floko: fl o k o : flo.ko
floksilko: fl o ks i lk o : flok.sil.ko
flokso: fl o ks o : flok.so
Flora: fl o r a : flo.ra
flora: fl o r a : flo.ra
florado: fl o r a d o : flo.ra.do
floraĵo: fl o r a ĵ o : flo.ra.ĵo
floraranĝo: fl o r a r a nĝ o : flo.ra.ran.ĝo
florbrasiko: fl o rbr a s i k o : flor°bra.si.ko
florcidonio: fl o rc i d o n i o : flor.ci.do.ni.o
flordesegna: fl o rd e s e gn a : flor.de.seg.na
flordomo: fl o rd o m o : flor.do.mo
Florealo: fl o r e a l o : flo.re.a.lo
florejo: fl o r e j o : flo.re.jo
Florenco: fl o r e nc o : flo.ren.co
floreno: fl o r e n o : flo.re.no
floreto: fl o r e t o : flo.re.to
florfolio: fl o rf o l i o : flor.fo.li.o
Floriano: fl o r i a n o : flo.ri.a.no
flori: fl o r i : flo.ri
florideoficoj: fl o r i d e o f i c o j : flo.ri.de.o.fi.coj
Florido: fl o r i d o : flo.ri.do
floristo: fl o r i st o : flo.ris.to
florkalendaro: fl o rk a l e nd a r o : flor.ka.len.da.ro
florkaliko: fl o rk a l i k o : flor.ka.li.ko
florkesto: fl o rk e st o : flor.kes.to
florkultivejo: fl o rk u lt i v e j o : flor.kul.ti.ve.jo
florkultivo: fl o rk u lt i v o : flor.kul.ti.vo
flormielo: fl o rm i e l o : flor.mi.e.lo
floro: fl o r o : flo.ro
floroglucinolo: fl o r o gl u c i n o l o : flo.ro.glu.ci.no.lo
florplantoj: fl o rpl a nt o j : flor°plan.toj
florpolvo: fl o rp o lv o : flor.pol.vo
florpoto: fl o rp o t o : flor.po.to
flortigeto: fl o rt i g e t o : flor.ti.ge.to
flortigo: fl o rt i g o : flor.ti.go
florujo: fl o r u j o : flo.ru.jo
florumi: fl o r u m i : flo.ru.mi
florvendejo: fl o rv e nd e j o : flor.ven.de.jo
florvendisto: fl o rv e nd i st o : flor.ven.dis.to
flosado: fl o s a d o : flo.sa.do
flosaĵo: fl o s a ĵ o : flo.sa.ĵo
flosankro: fl o s a nkr o : flo.san°kro
flosforto: fl o sf o rt o : flos.for.to
flosi: fl o s i : flo.si
flosigado: fl o s i g a d o : flo.si.ga.do
flosigi: fl o s i g i : flo.si.gi
flosilo: fl o s i l o : flo.si.lo
flosisto: fl o s i st o : flo.sis.to
flosjako: fl o sj a k o : flos.ja.ko
flosligno: fl o sl i gn o : flos.lig.no
floslinio: fl o sl i n i o : flos.li.ni.o
flosmino: fl o sm i n o : flos.mi.no
floso: fl o s o : flo.so
flosponto: fl o sp o nt o : flos.pon.to
flosvojo: fl o sv o j o : flos.vo.jo
floto: fl o t o : flo.to
flua: fl u a : flu.a
fluadi: fl u a d i : flu.a.di
fluaĵa: fl u a ĵ a : flu.a.ĵa
fluaĵo: fl u a ĵ o : flu.a.ĵo
fluakveja: fl u a kv e j a : flu.ak.ve.ja
fluakvo: fl u a kv o : flu.ak.vo
flueco: fl u e c o : flu.e.co
fluego: fl u e g o : flu.e.go
fluejo: fl u e j o : flu.e.jo
flueti: fl u e t i : flu.e.ti
flueto: fl u e t o : flu.e.to
fluga: fl u g a : flu.ga
flugado: fl u g a d o : flu.ga.do
flugaĵo: fl u g a ĵ o : flu.ga.ĵo
flugantaro: fl u g a nt a r o : flu.gan.ta.ro
flugaŭtonomeco: fl u g a ŭt o n o m e c o : flu.gaŭ.to.no.me.co
flugboato: fl u gb o a t o : flug.bo.a.to
flugcindro: fl u gc i ndr o : flug.cin°dro
flugdistanco: fl u gd i st a nc o : flug.dis.tan.co
flugdrako: fl u gdr a k o : flug°dra.ko
flugema: fl u g e m a : flu.ge.ma
flugeti: fl u g e t i : flu.ge.ti
flugferdeko: fl u gf e rd e k o : flug.fer.de.ko
Flugfiŝo: fl u gf i ŝ o : flug.fi.ŝo
flugfiŝo: fl u gf i ŝ o : flug.fi.ŝo
flugfolio: fl u gf o l i o : flug.fo.li.o
flughaveno: fl u gh a v e n o : flug.ha.ve.no
flugi: fl u g i : flu.gi
flugila: fl u g i l a : flu.gi.la
flugilo: fl u g i l o : flu.gi.lo
flugiluloj: fl u g i l u l o j : flu.gi.lu.loj
flugipova: fl u g i p o v a : flu.gi.po.va
fluglegi: fl u gl e g i : flu.gle.gi
flugmaŝino: fl u gm a ŝ i n o : flug.ma.ŝi.no
flugo: fl u g o : flu.go
flugokampo: fl u g o k a mp o : flu.go.kam.po
flugoklubo: fl u g o kl u b o : flu.go.klu.bo
flugpendi: fl u gp e nd i : flug.pen.di
flugpilko: fl u gp i lk o : flug.pil.ko
flugpova: fl u gp o v a : flug.po.va
flugpreta: fl u gpr e t a : flug°pre.ta
flugradiuso: fl u gr a d i u s o : flu.gra.di.u.so
flugrapido: fl u gr a p i d o : flu.gra.pi.do
flugrigarde: fl u gr i g a rd e : flu.gri.gar.de
flugsaŭroj: fl u gs a ŭr o j : flug.saŭ.roj
flugsciuro: fl u gsc i u r o : flug°sci.u.ro
flugtuŝi: fl u gt u ŝ i : flug.tu.ŝi
flui: fl u i : flu.i
fluida: fl u i d a : flu.i.da
fluidaĵo: fl u i d a ĵ o : flu.i.da.ĵo
fluideco: fl u i d e c o : flu.i.de.co
fluidigi: fl u i d i g i : flu.i.di.gi
fluidiĝi: fl u i d i ĝ i : flu.i.di.ĝi
fluido: fl u i d o : flu.i.do
fluilo: fl u i l o : flu.i.lo
fluksdenso: fl u ksd e ns o : fluk°sden.so
flukso: fl u ks o : fluk.so
fluktui: fl u kt u i : fluk.tu.i
flulinia: fl u l i n i a : flu.li.ni.a
fluo: fl u o : flu.o
fluometro: fl u o m e tr o : flu.o.me.tro
fluorborato: fl u o rb o r a t o : flu.or.bo.ra.to
fluoresceino: fl u o r e sc e i n o : flu.o.res.ce.i.no
fluoreska lampo: fl u o r e sk a l a mp o : flu.o.res.ka.lam.po
fluoreska radiado: fl u o r e sk a r a d i a d o : flu.o.res.ka.ra.di.a.do
fluoreski: fl u o r e sk i : flu.o.res.ki
fluoresko: fl u o r e sk o : flu.o.res.ko
fluorido: fl u o r i d o : flu.o.ri.do
fluorito: fl u o r i t o : flu.o.ri.to
fluoro: fl u o r o : flu.o.ro
fluorsiliciato: fl u o rs i l i c i a t o : flu.or.si.li.ci.a.to
flurondo: fl u r o nd o : flu.ron.do
flusablo: fl u s a bl o : flu.sa.blo
flusi: fl u s i : flu.si
fluskemo: fl u sk e m o : flus.ke.mo
fluso: fl u s o : flu.so
flustra: fl u str a : flus°tra
flustrado: fl u str a d o : flus°tra.do
flustri: fl u str i : flus°tri
flustro: fl u str o : flus°tro
flustro: fl u str o : flus°tro
fluta: fl u t a : flu.ta
flutero: fl u t e r o : flu.te.ro
fluteto: fl u t e t o : flu.te.to
fluti: fl u t i : flu.ti
flutisto: fl u t i st o : flu.tis.to
fluto: fl u t o : flu.to
fobio: f o b i o : fo.bi.o
fo: f o : fo
foceno: f o c e n o : fo.ce.no
Focido: f o c i d o : fo.ci.do
foino: f o i n o : fo.i.no
foira: f o i r a : fo.i.ra
foirego: f o i r e g o : fo.i.re.go
foirejo: f o i r e j o : fo.i.re.jo
foiristo: f o i r i st o : fo.i.ris.to
foiro: f o i r o : fo.i.ro
foje-foje: f o j e f o j e : fo.je.fo.je
foje: f o j e : fo.je
fojero: f o j e r o : fo.je.ro
fojfoje: f o jf o j e : foj.fo.je
fojnado: f o jn a d o : foj.na.do
fojnamaso: f o jn a m a s o : foj.na.ma.so
fojnejo: f o jn e j o : foj.ne.jo
fojni: f o jn i : foj.ni
fojno: f o jn o : foj.no
fojnofebro: f o jn o f e br o : foj.no.fe.bro
fojnokataro: f o jn o k a t a r o : foj.no.ka.ta.ro
fojnokesto: f o jn o k e st o : foj.no.kes.to
fojnujo: f o jn u j o : foj.nu.jo
fojo: f o j o : fo.jo
fokedoj: f o k e d o j : fo.ke.doj
foko: f o k o : fo.ko
fokseno: f o ks e n o : fok.se.no
fokstroto: f o kstr o t o : fok°stro.to
fokuloj: f o k u l o j : fo.ku.loj
fokusa: f o k u s a : fo.ku.sa
fokusdiseco: f o k u sd i s e c o : fo.kus.di.se.co
fokuso: f o k u s o : fo.ku.so
fokusterapio: f o k u st e r a p i o : fo.kus.te.ra.pi.o
fola: f o l a : fo.la
foladedoj: f o l a d e d o j : fo.la.de.doj
folado: f o l a d o : fo.la.do
foldi: f o ld i : fol.di
foldo: f o ld o : fol.do
foldolistelo: f o ld o l i st e l o : fol.do.lis.te.lo
folia: f o l i a : fo.li.a
foliado: f o l i a d o : fo.li.a.do
foliaĵo: f o l i a ĵ o : fo.li.a.ĵo
foliangulo: f o l i a ng u l o : fo.li.an.gu.lo
folianto: f o l i a nt o : fo.li.an.to
foliaranĝiĝo: f o l i a r a nĝ i ĝ o : fo.li.a.ran.ĝi.ĝo
foliaranĝo: f o l i a r a nĝ o : fo.li.a.ran.ĝo
foliarbo: f o l i a rb o : fo.li.ar.bo
foliaro: f o l i a r o : fo.li.a.ro
folibeto: f o l i b e t o : fo.li.be.to
folibrasiko: f o l i br a s i k o : fo.li.bra.si.ko
folicelerio: f o l i c e l e r i o : fo.li.ce.le.ri.o
folieca: f o l i e c a : fo.li.e.ca
foliego: f o l i e g o : fo.li.e.go
foliero: f o l i e r o : fo.li.e.ro
folieto: f o l i e t o : fo.li.e.to
folifalo: f o l i f a l o : fo.li.fa.lo
folifasko: f o l i f a sk o : fo.li.fas.ko
folihulmano: f o l i h u lm a n o : fo.li.hul.ma.no
folii: f o l i i : fo.li.i
foliigi: f o l i i g i : fo.li.i.gi
foliingo: f o l i i ng o : fo.li.in.go
foliklino: f o l i kl i n o : fo.li.kli.no
foliklito: f o l i kl i t o : fo.li.kli.to
foliklo: f o l i kl o : fo.li.klo
folikulino: f o l i k u l i n o : fo.li.ku.li.no
folilaŭso: f o l i l a ŭs o : fo.li.laŭ.so
folimakulozo: f o l i m a k u l o z o : fo.li.ma.ku.lo.zo
folinapo: f o l i n a p o : fo.li.na.po
folio: f o l i o : fo.li.o
foliolo: f o l i o l o : fo.li.o.lo
folioto: f o l i o t o : fo.li.o.to
foliriĉa: f o l i r i ĉ a : fo.li.ri.ĉa
folirulozo: f o l i r u l o z o : fo.li.ru.lo.zo
folisiliciato: f o l i s i l i c i a t o : fo.li.si.li.ci.a.to
foliŝimo: f o l i ŝ i m o : fo.li.ŝi.mo
folitigeto: f o l i t i g e t o : fo.li.ti.ge.to
folitigo: f o l i t i g o : fo.li.ti.go
foliumi: f o l i u m i : fo.li.u.mi
folklora: f o lkl o r a : fol°klo.ra
folkloristo: f o lkl o r i st o : fol°klo.ris.to
folkloro: f o lkl o r o : fol°klo.ro
folulo: f o l u l o : fo.lu.lo
Fomalhaŭto: f o m a lh a ŭt o : fo.mal.haŭ.to
Fomalhoto: f o m a lh o t o : fo.mal.ho.to
fomentado: f o m e nt a d o : fo.men.ta.do
fomentaĵo: f o m e nt a ĵ o : fo.men.ta.ĵo
fomenti: f o m e nt i : fo.men.ti
fonbruo: f o nbr u o : fon°bru.o
fondado: f o nd a d o : fon.da.do
fondaĵo: f o nd a ĵ o : fon.da.ĵo
fondi: f o nd i : fon.di
fondiĝo: f o nd i ĝ o : fon.di.ĝo
fondinto: f o nd i nt o : fon.din.to
fondo: f o nd o : fon.do
fondoj: f o nd o j : fon.doj
fonduo: f o nd u o : fon.du.o
fonduso: f o nd u s o : fon.du.so
fonema: f o n e m a : fo.ne.ma
fonemiko: f o n e m i k o : fo.ne.mi.ko
fonemo: f o n e m o : fo.ne.mo
fonetika: f o n e t i k a : fo.ne.ti.ka
fonetikisto: f o n e t i k i st o : fo.ne.ti.kis.to
fonetiko: f o n e t i k o : fo.ne.ti.ko
fonetismo: f o n e t i sm o : fo.ne.tis.mo
fonetisto: f o n e t i st o : fo.ne.tis.to
fonfarbo: f o nf a rb o : fon.far.bo
fonio: f o n i o : fo.ni.o
fono: f o n o : fo.no
fono: f o n o : fo.no
fonoforo: f o n o f o r o : fo.no.fo.ro
fonografi: f o n o gr a f i : fo.no.gra.fi
fonografo: f o n o gr a f o : fo.no.gra.fo
fonolito: f o n o l i t o : fo.no.li.to
fonologio: f o n o l o g i o : fo.no.lo.gi.o
fonometrio: f o n o m e tr i o : fo.no.me.tri.o
fonometro: f o n o m e tr o : fo.no.me.tro
fonono: f o n o n o : fo.no.no
fonta: f o nt a : fon.ta
Fontanbelo: f o nt a nb e l o : fon.tan.be.lo
fontanelo: f o nt a n e l o : fon.ta.ne.lo
fontano: f o nt a n o : fon.ta.no
fonti: f o nt i : fon.ti
fontlingvo: f o ntl i ngv o : fon°tlin°gvo
fonto: f o nt o : fon.to
fontolo: f o nt o l o : fon.to.lo
fontoplumo: f o nt o pl u m o : fon.to.plu.mo
fontoŝtono: f o nt o ŝt o n o : fon.toŝ.to.no
fontprogramo: f o ntpr o gr a m o : fon°tpro.gra.mo
fontulo: f o nt u l o : fon.tu.lo
fora: f o r a : fo.ra
foraĉeti: f o r a ĉ e t i : fo.ra.ĉe.ti
foradendro: f o r a d e ndr o : fo.ra.den°dro
foraĵo: f o r a ĵ o : fo.ra.ĵo
forakrigi: f o r a kr i g i : fo.ra.kri.gi
foraminiferoj: f o r a m i n i f e r o j : fo.ra.mi.ni.fe.roj
forbalai: f o rb a l a i : for.ba.la.i
forbati: f o rb a t i : for.ba.ti
forbeni: f o rb e n i : for.be.ni
forblovi: f o rbl o v i : for°blo.vi
forbloviĝi: f o rbl o v i ĝ i : for°blo.vi.ĝi
forbruli: f o rbr u l i : for°bru.li
forbruligi: f o rbr u l i g i : for°bru.li.gi
for: f o r : for
forcedi: f o rc e d i : for.ce.di
forceja efiko: f o rc e j a e f i k o : for.ce.ja.e.fi.ko
forcejo: f o rc e j o : for.ce.jo
forcepso: f o rc e ps o : for.cep.so
forci: f o rc i : for.ci
fordandi: f o rd a nd i : for.dan.di
fordanki: f o rd a nk i : for.dan.ki
fordecidi: f o rd e c i d i : for.de.ci.di
fordiboĉi: f o rd i b o ĉ i : for.di.bo.ĉi
fordifekti: f o rd i f e kt i : for.di.fek.ti
fordirekti: f o rd i r e kt i : for.di.rek.ti
fordoni: f o rd o n i : for.do.ni
fordormi: f o rd o rm i : for.dor.mi
fordrinki: f o rdr i nk i : for°drin.ki
fore: f o r e : fo.re
foreco: f o r e c o : fo.re.co
foreksigi: f o r e ks i g i : fo.rek.si.gi
foren: f o r e n : fo.ren
forerari: f o r e r a r i : fo.re.ra.ri
foreskorti: f o r e sk o rt i : fo.res.kor.ti
forestado: f o r e st a d o : fo.res.ta.do
foresti: f o r e st i : fo.res.ti
foresto: f o r e st o : fo.res.to
forfali: f o rf a l i : for.fa.li
forfandi: f o rf a nd i : for.fan.di
forfikiĝi: f o rf i k i ĝ i : for.fi.ki.ĝi
forfikulo: f o rf i k u l o : for.fi.ku.lo
forflugi: f o rfl u g i : for°flu.gi
forflui: f o rfl u i : for°flu.i
forfluigi: f o rfl u i g i : for°flu.i.gi
forfremdiĝi: f o rfr e md i ĝ i : for°frem.di.ĝi
forfrostiĝi: f o rfr o st i ĝ i : for°fros.ti.ĝi
forgalopi: f o rg a l o p i : for.ga.lo.pi
forgesejo: f o rg e s e j o : for.ge.se.jo
forgesema: f o rg e s e m a : for.ge.se.ma
forgesemo: f o rg e s e m o : for.ge.se.mo
forgesi: f o rg e s i : for.ge.si
forgesigi: f o rg e s i g i : for.ge.si.gi
forgesiĝi: f o rg e s i ĝ i : for.ge.si.ĝi
forgeskelo: f o rg e sk e l o : for.ges.ke.lo
forgeso: f o rg e s o : for.ge.so
forgliti: f o rgl i t i : for°gli.ti
forgluti: f o rgl u t i : for°glu.ti
forgrati: f o rgr a t i : for°gra.ti
forgumi: f o rg u m i : for.gu.mi
forĝado: f o rĝ a d o : for.ĝa.do
forĝebla: f o rĝ e bl a : for.ĝe.bla
forĝejo: f o rĝ e j o : for.ĝe.jo
forĝemi: f o rĝ e m i : for.ĝe.mi
forĝi: f o rĝ i : for.ĝi
forĝisto: f o rĝ i st o : for.ĝis.to
forĝo: f o rĝ o : for.ĝo
forĝoforno: f o rĝ o f o rn o : for.ĝo.for.no
forhaki: f o rh a k i : for.ha.ki
fori: f o r i : fo.ri
forigi: f o r i g i : fo.ri.gi
foriĝi: f o r i ĝ i : fo.ri.ĝi
forinto: f o r i nt o : fo.rin.to
foriri: f o r i r i : fo.ri.ri
foriro: f o r i r o : fo.ri.ro
forĵetado: f o rĵ e t a d o : for.ĵe.ta.do
forĵetaĵo: f o rĵ e t a ĵ o : for.ĵe.ta.ĵo
forĵeti: f o rĵ e t i : for.ĵe.ti
forĵeto: f o rĵ e t o : for.ĵe.to
forĵibo: f o rĵ i b o : for.ĵi.bo
forĵongli: f o rĵ o ngl i : for.ĵon°gli
forĵuri: f o rĵ u r i : for.ĵu.ri
forka: f o rk a : for.ka
forkanti: f o rk a nt i : for.kan.ti
forkaperi: f o rk a p e r i : for.ka.pe.ri
forkapti: f o rk a pt i : for.kap.ti
forkego: f o rk e g o : for.ke.go
forketo: f o rk e t o : for.ke.to
forki: f o rk i : for.ki
forkiĝi: f o rk i ĝ i : for.ki.ĝi
forkisi: f o rk i s i : for.ki.si
forklini: f o rkl i n i : for°kli.ni
forkliniĝi: f o rkl i n i ĝ i : for°kli.ni.ĝi
forko: f o rk o : for.ko
forkomandi: f o rk o m a nd i : for.ko.man.di
forkomerci: f o rk o m e rc i : for.ko.mer.ci
forkonduki: f o rk o nd u k i : for.kon.du.ki
forkonfesi: f o rk o nf e s i : for.kon.fe.si
forkonsumi: f o rk o ns u m i : for.kon.su.mi
forkonsumiĝi: f o rk o ns u m i ĝ i : for.kon.su.mi.ĝi
forkuri: f o rk u r i : for.ku.ri
forlasi: f o rl a s i : for.la.si
forlasita: f o rl a s i t a : for.la.si.ta
forlasiteco: f o rl a s i t e c o : for.la.si.te.co
forlasito: f o rl a s i t o : for.la.si.to
forlaso: f o rl a s o : for.la.so
forlavi: f o rl a v i : for.la.vi
forleki: f o rl e k i : for.le.ki
forlepori: f o rl e p o r i : for.le.po.ri
forlevi: f o rl e v i : for.le.vi
forliberigi: f o rl i b e r i g i : for.li.be.ri.gi
forliberiĝi: f o rl i b e r i ĝ i : for.li.be.ri.ĝi
forlogi: f o rl o g i : for.lo.gi
forludi: f o rl u d i : for.lu.di
forma: f o rm a : for.ma
formacio: f o rm a c i o : for.ma.ci.o
formado: f o rm a d o : for.ma.do
formaĵo: f o rm a ĵ o : for.ma.ĵo
formala: f o rm a l a : for.ma.la
formalaĵo: f o rm a l a ĵ o : for.ma.la.ĵo
formaldehido: f o rm a ld e h i d o : for.mal.de.hi.do
formalema: f o rm a l e m a : for.ma.le.ma
formalino: f o rm a l i n o : for.ma.li.no
formalismo: f o rm a l i sm o : for.ma.lis.mo
formanĝi: f o rm a nĝ i : for.man.ĝi
formanto: f o rm a nt o : for.man.to
formati: f o rm a t i : for.ma.ti
formato: f o rm a t o : for.ma.to
formeti: f o rm e t i : for.me.ti
formfaktoro: f o rmf a kt o r o : for°mfak.to.ro
formgenro: f o rmg e nr o : for°mgen.ro
formiato: f o rm i a t o : for.mi.a.to
formi: f o rm i : for.mi
formigo: f o rm i g o : for.mi.go
formigri: f o rm i gr i : for.mi.gri
formiĝi: f o rm i ĝ i : for.mi.ĝi
formiĝo: f o rm i ĝ o : for.mi.ĝo
formiilo: f o rm i i l o : for.mi.i.lo
formika: f o rm i k a : for.mi.ka
formikado: f o rm i k a d o : for.mi.ka.do
formikejo: f o rm i k e j o : for.mi.ke.jo
formiki: f o rm i k i : for.mi.ki
formikleono: f o rm i kl e o n o : for.mi.kle.o.no
formiko: f o rm i k o : for.mi.ko
formikurso: f o rm i k u rs o : for.mi.kur.so
formilo: f o rm i l o : for.mi.lo
formingo: f o rm i ng o : for.min.go
formio: f o rm i o : for.mi.o
formio: f o rm i o : for.mi.o
formitaĵo: f o rm i t a ĵ o : for.mi.ta.ĵo
formo: f o rm o : for.mo
formolo: f o rm o l o : for.mo.lo
formordi: f o rm o rd i : for.mor.di
formorti: f o rm o rt i : for.mor.ti
formovi: f o rm o v i : for.mo.vi
Formozo: f o rm o z o : for.mo.zo
formujo: f o rm u j o : for.mu.jo
formulado: f o rm u l a d o : for.mu.la.do
formularo: f o rm u l a r o : for.mu.la.ro
formuli: f o rm u l i : for.mu.li
formulo: f o rm u l o : for.mu.lo
forna: f o rn a : for.na
fornaĝi: f o rn a ĝ i : for.na.ĝi
fornego: f o rn e g o : for.ne.go
fornei: f o rn e i : for.ne.i
fornejo: f o rn e j o : for.ne.jo
fornelo: f o rn e l o : for.ne.lo
forneto: f o rn e t o : for.ne.to
fornikso: f o rn i ks o : for.nik.so
forno: f o rn o : for.no
fornoganto: f o rn o g a nt o : for.no.gan.to
fornokesto: f o rn o k e st o : for.no.kes.to
fornomi: f o rn o m i : for.no.mi
fornosida: f o rn o s i d a : for.no.si.da
fornosidisto: f o rn o s i d i st o : for.no.si.dis.to
foroferi: f o r o f e r i : fo.ro.fe.ri
forpafi: f o rp a f i : for.pa.fi
forpasi: f o rp a s i : for.pa.si
forpelado: f o rp e l a d o : for.pe.la.do
forpeli: f o rp e l i : for.pe.li
forpelo: f o rp e l o : for.pe.lo
forperei: f o rp e r e i : for.pe.re.i
forpermesi: f o rp e rm e s i : for.per.me.si
forpermeso: f o rp e rm e s o : for.per.me.so
forpeti sin: f o rp e t i s i n : for.pe.ti.sin
forporti: f o rp o rt i : for.por.ti
forpremi: f o rpr e m i : for°pre.mi
forpreni: f o rpr e n i : for°pre.ni
forpuŝi: f o rp u ŝ i : for.pu.ŝi
forputri: f o rp u tr i : for.pu.tri
forrabi: f o rr a b i : for.ra.bi
forrasti: f o rr a st i : for.ras.ti
forregali: f o rr e g a l i : for.re.ga.li
forrevi: f o rr e v i : for.re.vi
forrifuzi: f o rr i f u z i : for.ri.fu.zi
forruli: f o rr u l i : for.ru.li
forsalti: f o rs a lt i : for.sal.ti
forsavi: f o rs a v i : for.sa.vi
forsendi: f o rs e nd i : for.sen.di
forsilenti: f o rs i l e nt i : for.si.len.ti
forsitio: f o rs i t i o : for.si.ti.o
forskrapi: f o rskr a p i : for°skra.pi
forskui: f o rsk u i : for°sku.i
forskuiĝi: f o rsk u i ĝ i : for°sku.i.ĝi
forspiti: f o rsp i t i : for°spi.ti
forspongi: f o rsp o ng i : for°spon.gi
forstadministracio: f o rst a dm i n i str a c i o : for°stad.mi.nis°tra.ci.o
forstisto: f o rst i st o : for°stis.to
forsto: f o rst o : for°sto
forstokultivo: f o rst o k u lt i v o : for°sto.kul.ti.vo
forstreki: f o rstr e k i : for°stre.ki
forstumi: f o rst u m i : for°stu.mi
forŝiri: f o rŝ i r i : for.ŝi.ri
forŝoveli: f o rŝ o v e l i : for.ŝo.ve.li
forŝovi: f o rŝ o v i : for.ŝo.vi
forŝprucigi: f o rŝpr u c i g i : for°ŝpru.ci.gi
forŝprucigilo: f o rŝpr u c i g i l o : for°ŝpru.ci.gi.lo
forŝteliĝi: f o rŝt e l i ĝ i : for°ŝte.li.ĝi
forŝuti: f o rŝ u t i : for.ŝu.ti
forta: f o rt a : for.ta
fortaĵo: f o rt a ĵ o : for.ta.ĵo
fortakvo: f o rt a kv o : for.tak.vo
forte: f o rt e : for.te
forteco: f o rt e c o : for.te.co
fortega: f o rt e g a : for.te.ga
fortegulo: f o rt e g u l o : for.te.gu.lo
fortempiĝi: f o rt e mp i ĝ i : for.tem.pi.ĝi
forteni: f o rt e n i : for.te.ni
forteno: f o rt e n o : for.te.no
fortepiano: f o rt e p i a n o : for.te.pi.a.no
fortiga: f o rt i g a : for.ti.ga
fortigi: f o rt i g i : for.ti.gi
fortiĝi: f o rt i ĝ i : for.ti.ĝi
fortika aŭstralopiteko: f o rt i k a a ŭstr a l o p i t e k o : for.ti.ka.aŭ°stra.lo.pi.te.ko
fortika kofeo: f o rt i k a k o f e o : for.ti.ka.ko.fe.o
fortika: f o rt i k a : for.ti.ka
fortikaĵeto: f o rt i k a ĵ e t o : for.ti.ka.ĵe.to
fortikaĵo: f o rt i k a ĵ o : for.ti.ka.ĵo
fortike: f o rt i k e : for.ti.ke
fortikeco: f o rt i k e c o : for.ti.ke.co
fortikigi: f o rt i k i g i : for.ti.ki.gi
fortikiĝi: f o rt i k i ĝ i : for.ti.ki.ĝi
fortimigi: f o rt i m i g i : for.ti.mi.gi
fortiri: f o rt i r i : for.ti.ri
fortiriĝi: f o rt i r i ĝ i : for.ti.ri.ĝi
fortmuskola: f o rtm u sk o l a : for°tmus.ko.la
forto: f o rt o : for.to
fortodona: f o rt o d o n a : for.to.do.na
fortondi: f o rt o nd i : for.ton.di
fortoplena: f o rt o pl e n a : for.to.ple.na
fortordi: f o rt o rd i : for.tor.di
fortranĉi: f o rtr a nĉ i : for°tran.ĉi
Fortrano: f o rtr a n o : for°tra.no
fortreni: f o rtr e n i : for°tre.ni
fortreso: f o rtr e s o : for°tre.so
fortulo: f o rt u l o : for.tu.lo
fortuna: f o rt u n a : for.tu.na
Fortunato: f o rt u n a t o : for.tu.na.to
fortunelo: f o rt u n e l o : for.tu.ne.lo
fortuno: f o rt u n o : for.tu.no
Fortuno: f o rt u n o : for.tu.no
forturni: f o rt u rn i : for.tur.ni
forturniĝi: f o rt u rn i ĝ i : for.tur.ni.ĝi
fortuzo: f o rt u z o : for.tu.zo
forumo: f o r u m o : fo.ru.mo
foruo: f o r u o : fo.ru.o
foruzi: f o r u z i : fo.ru.zi
forvagi: f o rv a g i : for.va.gi
forvaporiĝi: f o rv a p o r i ĝ i : for.va.po.ri.ĝi
forvelki: f o rv e lk i : for.vel.ki
forvendi: f o rv e nd i : for.ven.di
forveturi: f o rv e t u r i : for.ve.tu.ri
forviŝi: f o rv i ŝ i : for.vi.ŝi
forviŝiĝi: f o rv i ŝ i ĝ i : for.vi.ŝi.ĝi
fosado: f o s a d o : fo.sa.do
fosaĵo: f o s a ĵ o : fo.sa.ĵo
fosego: f o s e g o : fo.se.go
fosejo: f o s e j o : fo.se.jo
foseto: f o s e t o : fo.se.to
fosfatemio: f o sf a t e m i o : fos.fa.te.mi.o
fosfatida acido: f o sf a t i d a a c i d o : fos.fa.ti.da.a.ci.do
fosfatido: f o sf a t i d o : fos.fa.ti.do
fosfato: f o sf a t o : fos.fa.to
fosfaturio: f o sf a t u r i o : fos.fa.tu.ri.o
fosfeno: f o sf e n o : fos.fe.no
fosfido: f o sf i d o : fos.fi.do
fosfino: f o sf i n o : fos.fi.no
fosfito: f o sf i t o : fos.fi.to
fosfo: f o sf o : fos.fo
fosfolipazo: f o sf o l i p a z o : fos.fo.li.pa.zo
fosfolipido: f o sf o l i p i d o : fos.fo.li.pi.do
fosfonio: f o sf o n i o : fos.fo.ni.o
fosfonio: f o sf o n i o : fos.fo.ni.o
fosfoo: f o sf o o : fos.fo.o
fosforeska: f o sf o r e sk a : fos.fo.res.ka
fosforeski: f o sf o r e sk i : fos.fo.res.ki
fosforesko: f o sf o r e sk o : fos.fo.res.ko
fosforilado: f o sf o r i l a d o : fos.fo.ri.la.do
fosforili: f o sf o r i l i : fos.fo.ri.li
fosforilo: f o sf o r i l o : fos.fo.ri.lo
fosforito: f o sf o r i t o : fos.fo.ri.to
fosforo: f o sf o r o : fos.fo.ro
fosgeno: f o sg e n o : fos.ge.no
fosi: f o s i : fo.si
fosilia kopalo: f o s i l i a k o p a l o : fo.si.li.a.ko.pa.lo
fosilia: f o s i l i a : fo.si.li.a
fosilihava: f o s i l i h a v a : fo.si.li.ha.va
fosiliiĝi: f o s i l i i ĝ i : fo.si.li.i.ĝi
fosilio: f o s i l i o : fo.si.li.o
fosilo: f o s i l o : fo.si.lo
fosisto: f o s i st o : fo.sis.to
foskavo: f o sk a v o : fos.ka.vo
fosmaŝino: f o sm a ŝ i n o : fos.ma.ŝi.no
foso: f o s o : fo.so
fosteto: f o st e t o : fos.te.to
fosto de supreniro: f o st o d e s u pr e n i r o : fos.to.de.su.pre.ni.ro
fosto: f o st o : fos.to
fostoponto: f o st o p o nt o : fos.to.pon.to
fotado: f o t a d o : fo.ta.do
fotelo: f o t e l o : fo.te.lo
foti: f o t i : fo.ti
fotilo: f o t i l o : fo.ti.lo
foto: f o t o : fo.to
fotoĉelo: f o t o ĉ e l o : fo.to.ĉe.lo
fotogliptiko: f o t o gl i pt i k o : fo.to.glip.ti.ko
fotogliptiko: f o t o gl i pt i k o : fo.to.glip.ti.ko
fotografa: f o t o gr a f a : fo.to.gra.fa
fotografado: f o t o gr a f a d o : fo.to.gra.fa.do
fotografaĵo: f o t o gr a f a ĵ o : fo.to.gra.fa.ĵo
fotografi: f o t o gr a f i : fo.to.gra.fi
fotografilo: f o t o gr a f i l o : fo.to.gra.fi.lo
fotografio: f o t o gr a f i o : fo.to.gra.fi.o
fotografisto: f o t o gr a f i st o : fo.to.gra.fis.to
fotografo: f o t o gr a f o : fo.to.gra.fo
fotogrametrio: f o t o gr a m e tr i o : fo.to.gra.me.tri.o
fotogravuri: f o t o gr a v u r i : fo.to.gra.vu.ri
fotogravuri: f o t o gr a v u r i : fo.to.gra.vu.ri
fotogravuro: f o t o gr a v u r o : fo.to.gra.vu.ro
fotojonigi: f o t o j o n i g i : fo.to.jo.ni.gi
fotokemio: f o t o k e m i o : fo.to.ke.mi.o
fotokompostado: f o t o k o mp o st a d o : fo.to.kom.pos.ta.do
fotokomposti: f o t o k o mp o st i : fo.to.kom.pos.ti
fotokompostilo: f o t o k o mp o st i l o : fo.to.kom.pos.ti.lo
fotokompostisto: f o t o k o mp o st i st o : fo.to.kom.pos.tis.to
fotokonduktiva: f o t o k o nd u kt i v a : fo.to.kon.duk.ti.va
fotokopii: f o t o k o p i i : fo.to.ko.pi.i
fotokopiilo: f o t o k o p i i l o : fo.to.ko.pi.i.lo
fotokromio: f o t o kr o m i o : fo.to.kro.mi.o
fotolizi: f o t o l i z i : fo.to.li.zi
fotometrio: f o t o m e tr i o : fo.to.me.tri.o
fotometro: f o t o m e tr o : fo.to.me.tro
fotonmikroskopo: f o t o nm i kr o sk o p o : fo.ton.mi.kros.ko.po
fotono: f o t o n o : fo.to.no
fotoplaĉa: f o t o pl a ĉ a : fo.to.pla.ĉa
fotosfero: f o t o sf e r o : fo.tos.fe.ro
fotosintezo: f o t o s i nt e z o : fo.to.sin.te.zo
fotosintezo: f o t o s i nt e z o : fo.to.sin.te.zo
fotostato: f o t o st a t o : fo.tos.ta.to
fototelegrafio: f o t o t e l e gr a f i o : fo.to.te.le.gra.fi.o
fototerapio: f o t o t e r a p i o : fo.to.te.ra.pi.o
fototerapio: f o t o t e r a p i o : fo.to.te.ra.pi.o
fototipio: f o t o t i p i o : fo.to.ti.pi.o
fototipo: f o t o t i p o : fo.to.ti.po
fototropismo: f o t o tr o p i sm o : fo.to.tro.pis.mo
fotovoltaa: f o t o v o lt a a : fo.to.vol.ta.a
foveeto: f o v e e t o : fo.ve.e.to
foveo: f o v e o : fo.ve.o
fraĉjo: fr a ĉj o : fraĉ.jo
fragarbo: fr a g a rb o : fra.gar.bo
fragario: fr a g a r i o : fra.ga.ri.o
fragila: fr a g i l a : fra.gi.la
fragkenopodio: fr a gk e n o p o d i o : frag.ke.no.po.di.o
fragmarko: fr a gm a rk o : frag.mar.ko
fragmenta: fr a gm e nt a : frag.men.ta
fragmentigi: fr a gm e nt i g i : frag.men.ti.gi
fragmentiĝo: fr a gm e nt i ĝ o : frag.men.ti.ĝo
fragmento: fr a gm e nt o : frag.men.to
fragmito: fr a gm i t o : frag.mi.to
frago: fr a g o : fra.go
fragspinaco: fr a gsp i n a c o : frag°spi.na.co
fragujo: fr a g u j o : fra.gu.jo
frajaĵo: fr a j a ĵ o : fra.ja.ĵo
fraji: fr a j i : fra.ji
frajo: fr a j o : fra.jo
frajtanto: fr a jt a nt o : fraj.tan.to
frajti: fr a jt i : fraj.ti
frajto: fr a jt o : fraj.to
frajtodonanto: fr a jt o d o n a nt o : fraj.to.do.nan.to
frajtoletero: fr a jt o l e t e r o : fraj.to.le.te.ro
frajtoprezo: fr a jt o pr e z o : fraj.to.pre.zo
frakasa: fr a k a s a : fra.ka.sa
frakasi: fr a k a s i : fra.ka.si
frakasiĝi: fr a k a s i ĝ i : fra.ka.si.ĝi
frakaso: fr a k a s o : fra.ka.so
frakcia: fr a kc i a : frak.ci.a
frakciado: fr a kc i a d o : frak.ci.a.do
frakcii: fr a kc i i : frak.ci.i
frakciismo: fr a kc i i sm o : frak.ci.is.mo
frakciisto: fr a kc i i st o : frak.ci.is.to
frakcio: fr a kc i o : frak.ci.o
frako: fr a k o : fra.ko
frakseno: fr a ks e n o : frak.se.no
fraksinelo: fr a ks i n e l o : frak.si.ne.lo
frakta: fr a kt a : frak.ta
frakto: fr a kt o : frak.to
frakturo: fr a kt u r o : frak.tu.ro
framasona: fr a m a s o n a : fra.ma.so.na
framasonaro: fr a m a s o n a r o : fra.ma.so.na.ro
framasonismo: fr a m a s o n i sm o : fra.ma.so.nis.mo
framasono: fr a m a s o n o : fra.ma.so.no
frambezio: fr a mb e z i o : fram.be.zi.o
frambo: fr a mb o : fram.bo
frambujo: fr a mb u j o : fram.bu.jo
frameo: fr a m e o : fra.me.o
framo: fr a m o : fra.mo
Franc-Jozefa: fr a ncj o z e f a : fran°cjo.ze.fa
Franca Gujano: fr a nc a g u j a n o : fran.ca.gu.ja.no
Franca Polinezio: fr a nc a p o l i n e z i o : fran.ca.po.li.ne.zi.o
franca: fr a nc a : fran.ca
francigi: fr a nc i g i : fran.ci.gi
francio: fr a nc i o : fran.ci.o
Francio: fr a nc i o : fran.ci.o
Franciskanismo: fr a nc i sk a n i sm o : fran.cis.ka.nis.mo
franciskano: fr a nc i sk a n o : fran.cis.ka.no
Francisko: fr a nc i sk o : fran.cis.ko
francisko: fr a nc i sk o : fran.cis.ko
francismo: fr a nc i sm o : fran.cis.mo
franciumo: fr a nc i u m o : fran.ci.u.mo
franclingva: fr a ncl i ngv a : fran°clin°gva
franclingvano: fr a ncl i ngv a n o : fran°clin°gva.no
franclingvio: fr a ncl i ngv i o : fran°clin°gvi.o
franco: fr a nc o : fran.co
Francujo: fr a nc u j o : fran.cu.jo
franĉi: fr a nĉ i : fran.ĉi
franĉizo: fr a nĉ i z o : fran.ĉi.zo
Franĉkonteo: fr a nĉk o nt e o : fran°ĉkon.te.o
franda: fr a nd a : fran.da
frandado: fr a nd a d o : fran.da.do
frandaĵo: fr a nd a ĵ o : fran.da.ĵo
frandema: fr a nd e m a : fran.de.ma
frandi: fr a nd i : fran.di
frandzi: fr a ndz i : fran°dzi
frangolo: fr a ng o l o : fran.go.lo
franĝakrigi: fr a nĝ a kr i g i : fran.ĝa.kri.gi
franĝi: fr a nĝ i : fran.ĝi
franĝigi: fr a nĝ i g i : fran.ĝi.gi
franĝipano: fr a nĝ i p a n o : fran.ĝi.pa.no
franĝo: fr a nĝ o : fran.ĝo
franjo: fr a nj o : fran.jo
Frankfurto: fr a nkf u rt o : fran°kfur.to
franko: fr a nk o : fran.ko
franko: fr a nk o : fran.ko
frankolino: fr a nk o l i n o : fran.ko.li.no
Frankonio: fr a nk o n i o : fran.ko.ni.o
Frankujo: fr a nk u j o : fran.ku.jo
frapadi: fr a p a d i : fra.pa.di
frapanta: fr a p a nt a : fra.pan.ta
frapeti: fr a p e t i : fra.pe.ti
frapfrazo: fr a pfr a z o : frap°fra.zo
frapharmoniko: fr a ph a rm o n i k o : frap.har.mo.ni.ko
frapi: fr a p i : fra.pi
frapiĝi: fr a p i ĝ i : fra.pi.ĝi
frapilo: fr a p i l o : fra.pi.lo
frapinstrumento: fr a p i nstr u m e nt o : fra.pin°stru.men.to
frapo: fr a p o : fra.po
frapvorto: fr a pv o rt o : frap.vor.to
frata: fr a t a : fra.ta
frataro: fr a t a r o : fra.ta.ro
frateco: fr a t e c o : fra.te.co
fraterkulo: fr a t e rk u l o : fra.ter.ku.lo
frateto: fr a t e t o : fra.te.to
fratiĝi: fr a t i ĝ i : fra.ti.ĝi
fratina: fr a t i n a : fra.ti.na
fratineto: fr a t i n e t o : fra.ti.ne.to
fratino: fr a t i n o : fra.ti.no
frato: fr a t o : fra.to
fratrio: fr a tr i o : fra.tri.o
fratulo: fr a t u l o : fra.tu.lo
fraŭdi: fr a ŭd i : fraŭ.di
fraŭdiĝo: fr a ŭd i ĝ o : fraŭ.di.ĝo
fraŭdo: fr a ŭd o : fraŭ.do
fraŭla: fr a ŭl a : fraŭ.la
fraŭleco: fr a ŭl e c o : fraŭ.le.co
fraŭlina: fr a ŭl i n a : fraŭ.li.na
fraŭlineto: fr a ŭl i n e t o : fraŭ.li.ne.to
fraŭlino: fr a ŭl i n o : fraŭ.li.no
fraŭlo: fr a ŭl o : fraŭ.lo
frazadi: fr a z a d i : fra.za.di
frazaranĝo: fr a z a r a nĝ o : fra.za.ran.ĝo
frazaro: fr a z a r o : fra.za.ro
frazelemento: fr a z e l e m e nt o : fra.ze.le.men.to
frazeologiaĵo: fr a z e o l o g i a ĵ o : fra.ze.o.lo.gi.a.ĵo
frazeologio: fr a z e o l o g i o : fra.ze.o.lo.gi.o
frazfiguro: fr a zf i g u r o : fraz.fi.gu.ro
frazisto: fr a z i st o : fra.zis.to
frazo: fr a z o : fra.zo
frazsintakso: fr a zs i nt a ks o : fraz.sin.tak.so
frazumi: fr a z u m i : fra.zu.mi
Frederiko: fr e d e r i k o : fre.de.ri.ko
fregatkapitano: fr e g a tk a p i t a n o : fre.gat.ka.pi.ta.no
fregato: fr e g a t o : fre.ga.to
Freja: fr e j a : fre.ja
frekvenca distribuo: fr e kv e nc a d i str i b u o : frek.ven.ca.dis°tri.bu.o
frekvenca distribuo: fr e kv e nc a d i str i b u o : frek.ven.ca.dis°tri.bu.o
frekvenca ortangularo: fr e kv e nc a o rt a ng u l a r o : frek.ven.ca.or.tan.gu.la.ro
frekvenca plurlatero: fr e kv e nc a pl u rl a t e r o : frek.ven.ca.plur.la.te.ro
frekvenca: fr e kv e nc a : frek.ven.ca
frekvencbendo: fr e kv e ncb e nd o : frek.ven°cben.do
frekvencobarilo: fr e kv e nc o b a r i l o : frek.ven.co.ba.ri.lo
frekvenco: fr e kv e nc o : frek.ven.co
frekvencometro: fr e kv e nc o m e tr o : frek.ven.co.me.tro
frekvencostrio: fr e kv e nc o str i o : frek.ven.cos°tri.o
frekventi: fr e kv e nt i : frek.ven.ti
fremda: fr e md a : frem.da
fremdaĵo: fr e md a ĵ o : frem.da.ĵo
fremdeco: fr e md e c o : frem.de.co
fremdiĝi: fr e md i ĝ i : frem.di.ĝi
fremdiĝo: fr e md i ĝ o : frem.di.ĝo
fremdlando: fr e mdl a nd o : frem°dlan.do
fremdlando: fr e mdl a nd o : frem°dlan.do
fremdlingva: fr e mdl i ngv a : frem°dlin°gva
fremdulo: fr e md u l o : frem.du.lo
fremdvorto: fr e mdv o rt o : frem°dvor.to
freneza: fr e n e z a : fre.ne.za
frenezaĵo: fr e n e z a ĵ o : fre.ne.za.ĵo
frenezeco: fr e n e z e c o : fre.ne.ze.co
frenezeta: fr e n e z e t a : fre.ne.ze.ta
frenezi: fr e n e z i : fre.ne.zi
frenezigi: fr e n e z i g i : fre.ne.zi.gi
freneziĝi: fr e n e z i ĝ i : fre.ne.zi.ĝi
frenezjako: fr e n e zj a k o : fre.nez.ja.ko
frenezo: fr e n e z o : fre.ne.zo
frenezulejo: fr e n e z u l e j o : fre.ne.zu.le.jo
frenezulo: fr e n e z u l o : fre.ne.zu.lo
frenezumi: fr e n e z u m i : fre.ne.zu.mi
frenologio: fr e n o l o g i o : fre.no.lo.gi.o
frenologo: fr e n o l o g o : fre.no.lo.go
frenulo: fr e n u l o : fre.nu.lo
freono: fr e o n o : fre.o.no
fresko: fr e sk o : fres.ko
freŝa: fr e ŝ a : fre.ŝa
freŝea spaco: fr e ŝ e a sp a c o : fre.ŝe.as.pa.co
freŝe: fr e ŝ e : fre.ŝe
freŝeco: fr e ŝ e c o : fre.ŝe.co
Freŝeo: fr e ŝ e o : fre.ŝe.o
freto: fr e t o : fre.to
Freŭda: fr e ŭd a : freŭ.da
Freŭdismo: fr e ŭd i sm o : freŭ.dis.mo
Freŭdo: fr e ŭd o : freŭ.do
frezado: fr e z a d o : fre.za.do
frezi: fr e z i : fre.zi
frezilo: fr e z i l o : fre.zi.lo
frezio: fr e z i o : fre.zi.o
frezmaŝino: fr e zm a ŝ i n o : frez.ma.ŝi.no
fri: fr i : fri
frida: fr i d a : fri.da
fridanestezo: fr i d a n e st e z o : fri.da.nes.te.zo
fridigado: fr i d i g a d o : fri.di.ga.do
fridigi: fr i d i g i : fri.di.gi
fridigilo: fr i d i g i l o : fri.di.gi.lo
fridmarteli: fr i dm a rt e l i : frid.mar.te.li
frido: fr i d o : fri.do
fridoterapio: fr i d o t e r a p i o : fri.do.te.ra.pi.o
fridpisulo: fr i dp i s u l o : frid.pi.su.lo
fridujo: fr i d u j o : fri.du.jo
fridunuo: fr i d u n u o : fri.du.nu.o
fridvagono: fr i dv a g o n o : frid.va.go.no
friga: fr i g a : fri.ga
friganedoj: fr i g a n e d o j : fri.ga.ne.doj
frigano: fr i g a n o : fri.ga.no
frigida: fr i g i d a : fri.gi.da
frigideco: fr i g i d e c o : fri.gi.de.co
Frigio: fr i g i o : fri.gi.o
frigo: fr i g o : fri.go
frigorio: fr i g o r i o : fri.go.ri.o
frikando: fr i k a nd o : fri.kan.do
frikasaĵo: fr i k a s a ĵ o : fri.ka.sa.ĵo
frikasi: fr i k a s i : fri.ka.si
frikativo: fr i k a t i v o : fri.ka.ti.vo
Frimero: fr i m e r o : fri.me.ro
fringedoj: fr i ng e d o j : frin.ge.doj
fringelo: fr i ng e l o : frin.ge.lo
fringo: fr i ng o : frin.go
Frino: fr i n o : fri.no
friponaĵo: fr i p o n a ĵ o : fri.po.na.ĵo
friponeco: fr i p o n e c o : fri.po.ne.co
friponeto: fr i p o n e t o : fri.po.ne.to
friponi: fr i p o n i : fri.po.ni
fripono: fr i p o n o : fri.po.no
frisa: fr i s a : fri.sa
Frisio: fr i s i o : fri.si.o
friska: fr i sk a : fris.ka
Frislando: fr i sl a nd o : fris.lan.do
friso: fr i s o : fri.so
friso: fr i s o : fri.so
Frisujo: fr i s u j o : fri.su.jo
fritaĵo: fr i t a ĵ o : fri.ta.ĵo
Fritaŭno: fr i t a ŭn o : fri.taŭ.no
friti: fr i t i : fri.ti
fritilario: fr i t i l a r i o : fri.ti.la.ri.o
fritilo: fr i t i l o : fri.ti.lo
fritkuko: fr i tk u k o : frit.ku.ko
Friulo: fr i u l o : fri.u.lo
frivola: fr i v o l a : fri.vo.la
frivolaĵo: fr i v o l a ĵ o : fri.vo.la.ĵo
frivoleco: fr i v o l e c o : fri.vo.le.co
frizaĵo: fr i z a ĵ o : fri.za.ĵo
frizejo: fr i z e j o : fri.ze.jo
frizi: fr i z i : fri.zi
frizisto: fr i z i st o : fri.zis.to
frizo: fr i z o : fri.zo
frizomantelo: fr i z o m a nt e l o : fri.zo.man.te.lo
frizosalono: fr i z o s a l o n o : fri.zo.sa.lo.no
frizpaperetoj: fr i zp a p e r e t o j : friz.pa.pe.re.toj
frizpinglo: fr i zp i ngl o : friz.pin°glo
frogalo: fr o g a l o : fro.ga.lo
frogalo: fr o g a l o : fro.ga.lo
frogo: fr o g o : fro.go
froko: fr o k o : fro.ko
frokulo: fr o k u l o : fro.ku.lo
fromaĝejo: fr o m a ĝ e j o : fro.ma.ĝe.jo
fromaĝi: fr o m a ĝ i : fro.ma.ĝi
fromaĝisto: fr o m a ĝ i st o : fro.ma.ĝis.to
fromaĝo: fr o m a ĝ o : fro.ma.ĝo
frondaro: fr o nd a r o : fron.da.ro
Frondo: fr o nd o : fron.do
frondo: fr o nd o : fron.do
fronta: fr o nt a : fron.ta
frontala: fr o nt a l a : fron.ta.la
fronte al: fr o nt e a l : fron.te.al
fronte: fr o nt e : fron.te
frontflanko: fr o ntfl a nk o : fron°tflan.ko
fronti: fr o nt i : fron.ti
frontispico: fr o nt i sp i c o : fron.tis.pi.co
frontligno: fr o ntl i gn o : fron°tlig.no
frontmasto: fr o ntm a st o : fron°tmas.to
fronto: fr o nt o : fron.to
frontona: fr o nt o n a : fron.to.na
frontono: fr o nt o n o : fron.to.no
frontoturno: fr o nt o t u rn o : fron.to.tur.no
frontrado: fr o ntr a d o : fron°tra.do
frontŝanĝo: fr o ntŝ a nĝ o : fron°tŝan.ĝo
frosta: fr o st a : fros.ta
frostema: fr o st e m a : fros.te.ma
frosti: fr o st i : fros.ti
frostiga: fr o st i g a : fros.ti.ga
frostigado: fr o st i g a d o : fros.ti.ga.do
frostigi: fr o st i g i : fros.ti.gi
frostigilo: fr o st i g i l o : fros.ti.gi.lo
frostiĝi: fr o st i ĝ i : fros.ti.ĝi
frostmorti: fr o stm o rt i : fros°tmor.ti
frosto: fr o st o : fros.to
frostoŝvelo: fr o st o ŝv e l o : fros.toŝ.ve.lo
frostoŝvito: fr o st o ŝv i t o : fros.toŝ.vi.to
frostpunkto: fr o stp u nkt o : fros°tpun°kto
frostujo: fr o st u j o : fros.tu.jo
frotadi: fr o t a d i : fro.ta.di
frotado: fr o t a d o : fro.ta.do
frotaĵo: fr o t a ĵ o : fro.ta.ĵo
froteti: fr o t e t i : fro.te.ti
frotgumo: fr o tg u m o : frot.gu.mo
frotharmoniko: fr o th a rm o n i k o : frot.har.mo.ni.ko
froti: fr o t i : fro.ti
frotiĝi: fr o t i ĝ i : fro.ti.ĝi
frotilo: fr o t i l o : fro.ti.lo
frotisto: fr o t i st o : fro.tis.to
frotita: fr o t i t a : fro.ti.ta
frotlavi: fr o tl a v i : fro.tla.vi
frotluminesko: fr o tl u m i n e sk o : fro.tlu.mi.nes.ko
froto: fr o t o : fro.to
frotpurigi: fr o tp u r i g i : frot.pu.ri.gi
frua demenco: fr u a d e m e nc o : fru.a.de.men.co
frua: fr u a : fru.a
fruaĵoj: fr u a ĵ o j : fru.a.ĵoj
fruastadia: fr u a st a d i a : fru.as.ta.di.a
frue: fr u e : fru.e
frueco: fr u e c o : fru.e.co
frugilego: fr u g i l e g o : fru.gi.le.go
frugotika: fr u g o t i k a : fru.go.ti.ka
frui: fr u i : fru.i
fruigi: fr u i g i : fru.i.gi
frukta: fr u kt a : fruk.ta
fruktaĵo: fr u kt a ĵ o : fruk.ta.ĵo
fruktarbo: fr u kt a rb o : fruk.tar.bo
fruktarbo: fr u kt a rb o : fruk.tar.bo
fruktejo: fr u kt e j o : fruk.te.jo
fruktero: fr u kt e r o : fruk.te.ro
frukti: fr u kt i : fruk.ti
Fruktidoro: fr u kt i d o r o : fruk.ti.do.ro
fruktigi: fr u kt i g i : fruk.ti.gi
fruktobutiko: fr u kt o b u t i k o : fruk.to.bu.ti.ko
frukto: fr u kt o : fruk.to
fruktodona: fr u kt o d o n a : fruk.to.do.na
fruktoflano: fr u kt o fl a n o : fruk.tof.la.no
fruktofolio: fr u kt o f o l i o : fruk.to.fo.li.o
fruktogusta: fr u kt o g u st a : fruk.to.gus.ta
fruktoĝardeno: fr u kt o ĝ a rd e n o : fruk.to.ĝar.de.no
fruktokorpo: fr u kt o k o rp o : fruk.to.kor.po
fruktokultivo: fr u kt o k u lt i v o : fruk.to.kul.ti.vo
fruktologio: fr u kt o l o g i o : fruk.to.lo.gi.o
fruktologo: fr u kt o l o g o : fruk.to.lo.go
fruktoplantoj: fr u kt o pl a nt o j : fruk.to.plan.toj
fruktoporta: fr u kt o p o rt a : fruk.to.por.ta
fruktoriĉa: fr u kt o r i ĉ a : fruk.to.ri.ĉa
fruktosalato: fr u kt o s a l a t o : fruk.to.sa.la.to
fruktoscienco: fr u kt o sc i e nc o : fruk.tos.ci.en.co
fruktoskuo: fr u kt o sk u o : fruk.tos.ku.o
fruktosuko: fr u kt o s u k o : fruk.to.su.ko
fruktotenejo: fr u kt o t e n e j o : fruk.to.te.ne.jo
fruktovendisto: fr u kt o v e nd i st o : fruk.to.ven.dis.to
fruktozo: fr u kt o z o : fruk.to.zo
fruktujo: fr u kt u j o : fruk.tu.jo
fruktuzi: fr u kt u z i : fruk.tu.zi
fruktuzo: fr u kt u z o : fruk.tu.zo
frumatene: fr u m a t e n e : fru.ma.te.ne
frumatura: fr u m a t u r a : fru.ma.tu.ra
frunaskito: fr u n a sk i t o : fru.nas.ki.to
frunta: fr u nt a : frun.ta
frunto: fr u nt o : frun.to
fruntosto: fr u nt o st o : frun.tos.to
frusparkado: fr u sp a rk a d o : frus.par.ka.do
frustracio: fr u str a c i o : frus°tra.ci.o
frustri: fr u str i : frus°tri
frustriĝo: fr u str i ĝ o : frus°tri.ĝo
ftalata anhidrido: ft a l a t a a nh i dr i d o : fta.la.ta.an.hi.dri.do
ftalato: ft a l a t o : fta.la.to
ftaleino: ft a l e i n o : fta.le.i.no
ftalilo: ft a l i l o : fta.li.lo
ftalo: ft a l o : fta.lo
Ftio: ft i o : fti.o
ftiro: ft i r o : fti.ro
ftizo: ft i z o : fti.zo
ftizologio: ft i z o l o g i o : fti.zo.lo.gi.o
ftizologo: ft i z o l o g o : fti.zo.lo.go
ftizulo: ft i z u l o : fti.zu.lo
fu!: f u : fu
Fuegio: f u e g i o : fu.e.gi.o
fuelo: f u e l o : fu.e.lo
fugo: f u g o : fu.go
fuĝi: f u ĝ i : fu.ĝi
fuĝigi: f u ĝ i g i : fu.ĝi.gi
Fuĝjano: f u ĝj a n o : fuĝ.ja.no
fuĝo: f u ĝ o : fu.ĝo
Fuĝoŭo: f u ĝ o ŭ o : fu.ĝo.ŭo
Fuĵi-monto: f u ĵ i m o nt o : fu.ĵi.mon.to
fuko: f u k o : fu.ko
fukoficoj: f u k o f i c o j : fu.ko.fi.coj
fuksino: f u ks i n o : fuk.si.no
fuksio: f u ks i o : fuk.si.o
fulardo: f u l a rd o : fu.lar.do
fulargilo: f u l a rg i l o : fu.lar.gi.lo
fuldipsako: f u ld i ps a k o : ful.dip.sa.ko
fulereno: f u l e r e n o : fu.le.re.no
fulgero: f u lg e r o : ful.ge.ro
fulgi: f u lg i : ful.gi
fulgo: f u lg o : ful.go
fulgokarbo: f u lg o k a rb o : ful.go.kar.bo
fulgokolora: f u lg o k o l o r a : ful.go.ko.lo.ra
fulgonigro: f u lg o n i gr o : ful.go.ni.gro
fulgopordeto: f u lg o p o rd e t o : ful.go.por.de.to
fulgoro: f u lg o r o : ful.go.ro
fulgoromorfoj: f u lg o r o m o rf o j : ful.go.ro.mor.foj
fuli: f u l i : fu.li
fuligulo: f u l i g u l o : fu.li.gu.lo
fuliko: f u l i k o : fu.li.ko
fulisto: f u l i st o : fu.lis.to
fulkardo: f u lk a rd o : ful.kar.do
fulma: f u lm a : ful.ma
fulmado: f u lm a d o : ful.ma.do
fulmaro: f u lm a r o : ful.ma.ro
fulmeti: f u lm e t i : ful.me.ti
fulmi: f u lm i : ful.mi
fulminado: f u lm i n a d o : ful.mi.na.do
fulminata acido: f u lm i n a t a a c i d o : ful.mi.na.ta.a.ci.do
fulmini: f u lm i n i : ful.mi.ni
fulmlikejo: f u lml i k e j o : ful°mli.ke.jo
fulmlumo: f u lml u m o : ful°mlu.mo
fulmobati: f u lm o b a t i : ful.mo.ba.ti
fulmobrilo: f u lm o br i l o : ful.mo.bri.lo
fulmo: f u lm o : ful.mo
fulmofermilo: f u lm o f e rm i l o : ful.mo.fer.mi.lo
fulmoforigilo: f u lm o f o r i g i l o : ful.mo.fo.ri.gi.lo
fulmogardilo: f u lm o g a rd i l o : ful.mo.gar.di.lo
fulmokotono: f u lm o k o t o n o : ful.mo.ko.to.no
fulmorapida: f u lm o r a p i d a : ful.mo.ra.pi.da
fulmosagoj: f u lm o s a g o j : ful.mo.sa.goj
fulmosuĉilo: f u lm o s u ĉ i l o : ful.mo.su.ĉi.lo
fulmoŝirmilo: f u lm o ŝ i rm i l o : ful.mo.ŝir.mi.lo
fulmotondro: f u lm o t o ndr o : ful.mo.ton°dro
fuma: f u m a : fu.ma
fumado: f u m a d o : fu.ma.do
fumaĵado: f u m a ĵ a d o : fu.ma.ĵa.do
fumaĵejo: f u m a ĵ e j o : fu.ma.ĵe.jo
fumaĵi: f u m a ĵ i : fu.ma.ĵi
fumaĵo: f u m a ĵ o : fu.ma.ĵo
fumanto: f u m a nt o : fu.man.to
fumarato: f u m a r a t o : fu.ma.ra.to
fumario: f u m a r i o : fu.ma.ri.o
fumaro: f u m a r o : fu.ma.ro
fumarolo: f u m a r o l o : fu.ma.ro.lo
fumejo: f u m e j o : fu.me.jo
fumellasilo: f u m e ll a s i l o : fu.mel.la.si.lo
fumi: f u m i : fu.mi
fumigacio: f u m i g a c i o : fu.mi.ga.ci.o
fumiĝi: f u m i ĝ i : fu.mi.ĝi
fumilo: f u m i l o : fu.mi.lo
fumizi: f u m i z i : fu.mi.zi
fumkolora: f u mk o l o r a : fum.ko.lo.ra
fumnebulo: f u mn e b u l o : fum.ne.bu.lo
fumnigro: f u mn i gr o : fum.ni.gro
fumo: f u m o : fu.mo
fumplena: f u mpl e n a : fum°ple.na
fumŝranko: f u mŝr a nk o : fum°ŝran.ko
fumtubo: f u mt u b o : fum.tu.bo
fumujo: f u m u j o : fu.mu.jo
fumumi: f u m u m i : fu.mu.mi
fumumo: f u m u m o : fu.mu.mo
fumvitro: f u mv i tr o : fum.vi.tro
Funafutio: f u n a f u t i o : fu.na.fu.ti.o
funda: f u nd a : fun.da
fundaĵo: f u nd a ĵ o : fun.da.ĵo
fundamenta ondo: f u nd a m e nt a o nd o : fun.da.men.ta.on.do
fundamenta: f u nd a m e nt a : fun.da.men.ta
fundamentado: f u nd a m e nt a d o : fun.da.men.ta.do
fundamentaĵo: f u nd a m e nt a ĵ o : fun.da.men.ta.ĵo
fundamenteco: f u nd a m e nt e c o : fun.da.men.te.co
fundamenti: f u nd a m e nt i : fun.da.men.ti
fundamentismo: f u nd a m e nt i sm o : fun.da.men.tis.mo
fundamentisto: f u nd a m e nt i st o : fun.da.men.tis.to
fundamento: f u nd a m e nt o : fun.da.men.to
Fundamento: f u nd a m e nt o : fun.da.men.to
funde: f u nd e : fun.de
fundo: f u nd o : fun.do
funebra: f u n e br a : fu.ne.bra
funebraĵoj: f u n e br a ĵ o j : fu.ne.bra.ĵoj
funebri: f u n e br i : fu.ne.bri
funebristino: f u n e br i st i n o : fu.ne.bris.ti.no
funebro: f u n e br o : fu.ne.bro
funebrulo: f u n e br u l o : fu.ne.bru.lo
funelforma: f u n e lf o rm a : fu.nel.for.ma
funeli: f u n e l i : fu.ne.li
funelo: f u n e l o : fu.ne.lo
funga: f u ng a : fun.ga
fungaĵo: f u ng a ĵ o : fun.ga.ĵo
fungejo: f u ng e j o : fun.ge.jo
fungicido: f u ng i c i d o : fun.gi.ci.do
fungo: f u ng o : fun.go
fungoj: f u ng o j : fun.goj
fungologio: f u ng o l o g i o : fun.go.lo.gi.o
fungologo: f u ng o l o g o : fun.go.lo.go
fungozo: f u ng o z o : fun.go.zo
fungusa: f u ng u s a : fun.gu.sa
fungusaĵo: f u ng u s a ĵ o : fun.gu.sa.ĵo
funguso: f u ng u s o : fun.gu.so
funiklo: f u n i kl o : fu.ni.klo
funikularo: f u n i k u l a r o : fu.ni.ku.la.ro
funkcia: f u nkc i a : fun°kci.a
funkciado: f u nkc i a d o : fun°kci.a.do
funkciala: f u nkc i a l a : fun°kci.a.la
funkcie: f u nkc i e : fun°kci.e
funkcii: f u nkc i i : fun°kci.i
funkciigi: f u nkc i i g i : fun°kci.i.gi
funkcio: f u nkc i o : fun°kci.o
funkcionalo: f u nkc i o n a l o : fun°kci.o.na.lo
funkciulo: f u nkc i u l o : fun°kci.u.lo
funko: f u nk o : fun.ko
funto: f u nt o : fun.to
fuorteto: f u o rt e t o : fu.or.te.to
fuorto: f u o rt o : fu.or.to
furaĝbrasiko: f u r a ĝbr a s i k o : fu.raĝ°bra.si.ko
furaĝi: f u r a ĝ i : fu.ra.ĝi
furaĝo: f u r a ĝ o : fu.ra.ĝo
furaĝoĉaro: f u r a ĝ o ĉ a r o : fu.ra.ĝo.ĉa.ro
furaĝrapo: f u r a ĝr a p o : fu.raĝ.ra.po
furalo: f u r a l o : fu.ra.lo
furano: f u r a n o : fu.ra.no
furanozo: f u r a n o z o : fu.ra.no.zo
furgono: f u rg o n o : fur.go.no
furiera analitiko: f u r i e r a a n a l i t i k o : fu.ri.e.ra.a.na.li.ti.ko
Furiero: f u r i e r o : fu.ri.e.ro
Furiero: f u r i e r o : fu.ri.e.ro
furiero: f u r i e r o : fu.ri.e.ro
furio: f u r i o : fu.ri.o
furioza: f u r i o z a : fu.ri.o.za
furioze: f u r i o z e : fu.ri.o.ze
furiozi: f u r i o z i : fu.ri.o.zi
furioziĝi: f u r i o z i ĝ i : fu.ri.o.zi.ĝi
furiozo: f u r i o z o : fu.ri.o.zo
furiozulo: f u r i o z u l o : fu.ri.o.zu.lo
furnituro: f u rn i t u r o : fur.ni.tu.ro
furo: f u r o : fu.ro
furori: f u r o r i : fu.ro.ri
furorkanto: f u r o rk a nt o : fu.ror.kan.to
furoro: f u r o r o : fu.ro.ro
furorulo: f u r o r u l o : fu.ro.ru.lo
furunko: f u r u nk o : fu.run.ko
furunkozo: f u r u nk o z o : fu.run.ko.zo
furzi: f u rz i : fur.zi
furzo: f u rz o : fur.zo
fusilisto: f u s i l i st o : fu.si.lis.to
fusilo: f u s i l o : fu.si.lo
fusteno: f u st e n o : fus.te.no
fusto: f u st o : fus.to
fuŝa: f u ŝ a : fu.ŝa
fuŝado: f u ŝ a d o : fu.ŝa.do
fuŝaĵo: f u ŝ a ĵ o : fu.ŝa.ĵo
fuŝi: f u ŝ i : fu.ŝi
fuŝisto: f u ŝ i st o : fu.ŝis.to
fuŝkontakto: f u ŝk o nt a kt o : fuŝ.kon.tak.to
fuŝkuiristo: f u ŝk u i r i st o : fuŝ.ku.i.ris.to
fuŝmiksi: f u ŝm i ks i : fuŝ.mik.si
fuŝpalpi: f u ŝp a lp i : fuŝ.pal.pi
fuŝparoli: f u ŝp a r o l i : fuŝ.pa.ro.li
fuŝulo: f u ŝ u l o : fu.ŝu.lo
Fuŝuno: f u ŝ u n o : fu.ŝu.no
futbalo: f u tb a l o : fut.ba.lo
futo: f u t o : fu.to
futurismo: f u t u r i sm o : fu.tu.ris.mo
futuro: f u t u r o : fu.tu.ro
futurologio: f u t u r o l o g i o : fu.tu.ro.lo.gi.o
futurologo: f u t u r o l o g o : fu.tu.ro.lo.go
fuzaĵo: f u z a ĵ o : fu.za.ĵo
fuzaviadilo: f u z a v i a d i l o : fu.za.vi.a.di.lo
fuzelaĝo: f u z e l a ĝ o : fu.ze.la.ĝo
fuzelo: f u z e l o : fu.ze.lo
fuzeo: f u z e o : fu.ze.o
fuzi: f u z i : fu.zi
fuziliero: f u z i l i e r o : fu.zi.li.e.ro
fuzilo: f u z i l o : fu.zi.lo
fuzio: f u z i o : fu.zi.o
fuzulinedoj: f u z u l i n e d o j : fu.zu.li.ne.doj
fuzulino: f u z u l i n o : fu.zu.li.no
gabardino: g a b a rd i n o : ga.bar.di.no
gabaro: g a b a r o : ga.ba.ro
Gaberono: g a b e r o n o : ga.be.ro.no
gabio: g a b i o : ga.bi.o
gablo: g a bl o : ga.blo
Gabono: g a b o n o : ga.bo.no
Gabrielo: g a br i e l o : ga.bri.e.lo
gabro: g a br o : ga.bro
gadedoj: g a d e d o j : ga.de.doj
Gadidoj: g a d i d o j : ga.di.doj
gadmeso: g a dm e s o : gad.me.so
Gado: g a d o : ga.do
gado: g a d o : ga.do
gadoformaj: g a d o f o rm a j : ga.do.for.maj
gadolinio: g a d o l i n i o : ga.do.li.ni.o
gaela: g a e l a : ga.e.la
gaelo: g a e l o : ga.e.lo
gafo: g a f o : ga.fo
gagato: g a g a t o : ga.ga.to
gageo: g a g e o : ga.ge.o
gago: g a g o : ga.go
gaĝo: g a ĝ o : ga.ĝo
gainbakterioj: g a i nb a kt e r i o j : ga.in.bak.te.ri.oj
gainkorseto: g a i nk o rs e t o : ga.in.kor.se.to
gaino: g a i n o : ga.i.no
gaja: g a j a : ga.ja
gajako: g a j a k o : ga.ja.ko
gaje: g a j e : ga.je
gajeco: g a j e c o : ga.je.co
gajeta: g a j e t a : ga.je.ta
gaji: g a j i : ga.ji
gajiga: g a j i g a : ga.ji.ga
gajigi: g a j i g i : ga.ji.gi
gajigisto: g a j i g i st o : ga.ji.gis.to
gajlata acido: g a jl a t a a c i d o : gaj.la.ta.a.ci.do
gajlinsekto: g a jl i ns e kt o : gaj.lin.sek.to
gajlo: g a jl o : gaj.lo
gajlotanino: g a jl o t a n i n o : gaj.lo.ta.ni.no
gajna: g a jn a : gaj.na
gajni: g a jn i : gaj.ni
gajno: g a jn o : gaj.no
Gajo: g a j o : ga.jo
gajo: g a j o : ga.jo
gajulo: g a j u l o : ga.ju.lo
gaki: g a k i : ga.ki
gala acido: g a l a a c i d o : ga.la.a.ci.do
gala: g a l a : ga.la
galago: g a l a g o : ga.la.go
galaksia haloo: g a l a ks i a h a l o o : ga.lak.si.a.ha.lo.o
galaksia: g a l a ks i a : ga.lak.si.a
galaksiamaso: g a l a ks i a m a s o : ga.lak.si.a.ma.so
galaksio: g a l a ks i o : ga.lak.si.o
Galaksio: g a l a ks i o : ga.lak.si.o
galaktozo: g a l a kt o z o : ga.lak.to.zo
galalito: g a l a l i t o : ga.la.li.to
galango: g a l a ng o : ga.lan.go
galanta: g a l a nt a : ga.lan.ta
galantaĵo: g a l a nt a ĵ o : ga.lan.ta.ĵo
galanteco: g a l a nt e c o : ga.lan.te.co
galanterio: g a l a nt e r i o : ga.lan.te.ri.o
galanti: g a l a nt i : ga.lan.ti
galantino: g a l a nt i n o : ga.lan.ti.no
galanto: g a l a nt o : ga.lan.to
galantulo: g a l a nt u l o : ga.lan.tu.lo
Galapagoj: g a l a p a g o j : ga.la.pa.goj
Galateo: g a l a t e o : ga.la.te.o
Galatio: g a l a t i o : ga.la.ti.o
galato: g a l a t o : ga.la.to
Galatujo: g a l a t u j o : ga.la.tu.jo
galbano: g a lb a n o : gal.ba.no
galbi: g a lb i : gal.bi
Galbo: g a lb o : gal.bo
galbo: g a lb o : gal.bo
galbuledoj: g a lb u l e d o j : gal.bu.le.doj
galbulo: g a lb u l o : gal.bu.lo
galeaso: g a l e a s o : ga.le.a.so
galeco: g a l e c o : ga.le.co
galega: g a l e g a : ga.le.ga
Galegio: g a l e g i o : ga.le.gi.o
galego: g a l e g o : ga.le.go
Galegujo: g a l e g u j o : ga.le.gu.jo
galeno: g a l e n o : ga.le.no
galeo: g a l e o : ga.le.o
galeopiteko: g a l e o p i t e k o : ga.le.o.pi.te.ko
galeopso: g a l e o ps o : ga.le.op.so
galeriarbaro: g a l e r i a rb a r o : ga.le.ri.ar.ba.ro
galerieto: g a l e r i e t o : ga.le.ri.e.to
galerio: g a l e r i o : ga.le.ri.o
galermastro: g a l e rm a str o : ga.ler.mas°tro
galero: g a l e r o : ga.le.ro
galerpuno: g a l e rp u n o : ga.ler.pu.no
galerulo: g a l e r u l o : ga.le.ru.lo
galgo: g a lg o : gal.go
Galicio: g a l i c i o : ga.li.ci.o
galicismo: g a l i c i sm o : ga.li.cis.mo
galikana: g a l i k a n a : ga.li.ka.na
galikanismo: g a l i k a n i sm o : ga.li.ka.nis.mo
Galileano: g a l i l e a n o : ga.li.le.a.no
Galilejo: g a l i l e j o : ga.li.le.jo
Galileo: g a l i l e o : ga.li.le.o
galimatio: g a l i m a t i o : ga.li.ma.ti.o
galinago: g a l i n a g o : ga.li.na.go
galino: g a l i n o : ga.li.no
galinoformaj: g a l i n o f o rm a j : ga.li.no.for.maj
galinolo: g a l i n o l o : ga.li.no.lo
galio: g a l i o : ga.li.o
galio: g a l i o : ga.li.o
galiono: g a l i o n o : ga.li.o.no
galioto: g a l i o t o : ga.li.o.to
galiumo: g a l i u m o : ga.li.u.mo
galjono: g a lj o n o : gal.jo.no
Gallo: g a ll o : gal.lo
Gallujo: g a ll u j o : gal.lu.jo
galo: g a l o : ga.lo
galoja grupo: g a l o j a gr u p o : ga.lo.ja.gru.po
galoja teorio: g a l o j a t e o r i o : ga.lo.ja.te.o.ri.o
Galojo: g a l o j o : ga.lo.jo
galoni: g a l o n i : ga.lo.ni
galono: g a l o n o : ga.lo.no
galope: g a l o p e : ga.lo.pe
galopi: g a l o p i : ga.lo.pi
galopo: g a l o p o : ga.lo.po
galoŝo: g a l o ŝ o : ga.lo.ŝo
galŝtono: g a lŝt o n o : gal°ŝto.no
galuso: g a l u s o : ga.lu.so
galvana: g a lv a n a : gal.va.na
galvanaĵo: g a lv a n a ĵ o : gal.va.na.ĵo
galvanismo: g a lv a n i sm o : gal.va.nis.mo
galvanizado: g a lv a n i z a d o : gal.va.ni.za.do
galvanizi: g a lv a n i z i : gal.va.ni.zi
galvano: g a lv a n o : gal.va.no
Galvano: g a lv a n o : gal.va.no
galvanokaŭtero: g a lv a n o k a ŭt e r o : gal.va.no.kaŭ.te.ro
galvanometro: g a lv a n o m e tr o : gal.va.no.me.tro
galvanoplastiko: g a lv a n o pl a st i k o : gal.va.no.plas.ti.ko
galvanoskopo: g a lv a n o sk o p o : gal.va.nos.ko.po
galvanotipo: g a lv a n o t i p o : gal.va.no.ti.po
galveziko: g a lv e z i k o : gal.ve.zi.ko
gama-radiaj eksplodoj: g a m a r a d i a j e kspl o d o j : ga.ma.ra.di.a.jek°splo.doj
gama: g a m a : ga.ma
gamaglobulinoj: g a m a gl o b u l i n o j : ga.ma.glo.bu.li.noj
gamakvantumo: g a m a kv a nt u m o : ga.mak.van.tu.mo
gamaradioj: g a m a r a d i o j : ga.ma.ra.di.oj
gamaro: g a m a r o : ga.ma.ro
gamaŝo: g a m a ŝ o : ga.ma.ŝo
Gambio: g a mb i o : gam.bi.o
gambito: g a mb i t o : gam.bi.to
gambo: g a mb o : gam.bo
Gambrino: g a mbr i n o : gam°bri.no
gamelano: g a m e l a n o : ga.me.la.no
gamelo: g a m e l o : ga.me.lo
gameto: g a m e t o : ga.me.to
gametofito: g a m e t o f i t o : ga.me.to.fi.to
gametujo: g a m e t u j o : ga.me.tu.jo
gamnoto: g a mn o t o : gam.no.to
gamo: g a m o : ga.mo
gamopetaloj: g a m o p e t a l o j : ga.mo.pe.ta.loj
gamsigno: g a ms i gn o : gam.sig.no
Ganao: g a n a o : ga.na.o
Ganeŝo: g a n e ŝ o : ga.ne.ŝo
Ganga: g a ng a : gan.ga
gangliito: g a ngl i i t o : gan°gli.i.to
ganglio: g a ngl i o : gan°gli.o
gangliono: g a ngl i o n o : gan°gli.o.no
Gango: g a ng o : gan.go
gango: g a ng o : gan.go
gangrena: g a ngr e n a : gan°gre.na
gangreniĝi: g a ngr e n i ĝ i : gan°gre.ni.ĝi
gangreno: g a ngr e n o : gan°gre.no
gangstero: g a ngst e r o : gan°gste.ro
gangujo: g a ng u j o : gan.gu.jo
Ganimedo: g a n i m e d o : ga.ni.me.do
Gansuo: g a ns u o : gan.su.o
ganti: g a nt i : gan.ti
gantisto: g a nt i st o : gan.tis.to
ganto: g a nt o : gan.to
gantpupo: g a ntp u p o : gan°tpu.po
gantro: g a ntr o : gan°tro
gapi: g a p i : ga.pi
gapulo: g a p u l o : ga.pu.lo
gapvagi: g a pv a g i : gap.va.gi
garaĝi: g a r a ĝ i : ga.ra.ĝi
garaĝisto: g a r a ĝ i st o : ga.ra.ĝis.to
garaĝo: g a r a ĝ o : ga.ra.ĝo
garantia: g a r a nt i a : ga.ran.ti.a
garantiado: g a r a nt i a d o : ga.ran.ti.a.do
garantiaĵo: g a r a nt i a ĵ o : ga.ran.ti.a.ĵo
garantianto: g a r a nt i a nt o : ga.ran.ti.an.to
garantidoni: g a r a nt i d o n i : ga.ran.ti.do.ni
garantie: g a r a nt i e : ga.ran.ti.e
garantii: g a r a nt i i : ga.ran.ti.i
garantio: g a r a nt i o : ga.ran.ti.o
garantipruntisto: g a r a nt i pr u nt i st o : ga.ran.ti.prun.tis.to
garantiulo: g a r a nt i u l o : ga.ran.ti.u.lo
Garapano: g a r a p a n o : ga.ra.pa.no
garbaro: g a rb a r o : gar.ba.ro
garbejo: g a rb e j o : gar.be.jo
garbigi: g a rb i g i : gar.bi.gi
garbigilo: g a rb i g i l o : gar.bi.gi.lo
garbo: g a rb o : gar.bo
garcinio: g a rc i n i o : gar.ci.ni.o
garda: g a rd a : gar.da
gardado: g a rd a d o : gar.da.do
gardanĝelo: g a rd a nĝ e l o : gar.dan.ĝe.lo
gardantaro: g a rd a nt a r o : gar.dan.ta.ro
gardataĵo: g a rd a t a ĵ o : gar.da.ta.ĵo
garde: g a rd e : gar.de
gardejo: g a rd e j o : gar.de.jo
gardenio: g a rd e n i o : gar.de.ni.o
gardi: g a rd i : gar.di
gardilo: g a rd i l o : gar.di.lo
gardistejo: g a rd i st e j o : gar.dis.te.jo
gardisto: g a rd i st o : gar.dis.to
gardo: g a rd o : gar.do
gardoparto: g a rd o p a rt o : gar.do.par.to
gardostari: g a rd o st a r i : gar.dos.ta.ri
gardrelo: g a rdr e l o : gar°dre.lo
gareno: g a r e n o : ga.re.no
Gargantua: g a rg a nt u a : gar.gan.tu.a
Gargantuo: g a rg a nt u o : gar.gan.tu.o
gargaraĵo: g a rg a r a ĵ o : gar.ga.ra.ĵo
gargari: g a rg a r i : gar.ga.ri
gargojlo: g a rg o jl o : gar.goj.lo
garigo: g a r i g o : ga.ri.go
gario: g a r i o : ga.ri.o
garnaĵo: g a rn a ĵ o : gar.na.ĵo
garni: g a rn i : gar.ni
garnituro: g a rn i t u r o : gar.ni.tu.ro
garnizonano: g a rn i z o n a n o : gar.ni.zo.na.no
garnizonejo: g a rn i z o n e j o : gar.ni.zo.ne.jo
garnizoni: g a rn i z o n i : gar.ni.zo.ni
garnizono: g a rn i z o n o : gar.ni.zo.no
garolkoracio: g a r o lk o r a c i o : ga.rol.ko.ra.ci.o
garolo: g a r o l o : ga.ro.lo
Garono: g a r o n o : ga.ro.no
gasa: g a s a : ga.sa
gasakvo: g a s a kv o : ga.sak.vo
gasbeko: g a sb e k o : gas.be.ko
gasbotelo: g a sb o t e l o : gas.bo.te.lo
gaseco: g a s e c o : ga.se.co
gasfabriko: g a sf a br i k o : gas.fa.bri.ko
gasflamigilo: g a sfl a m i g i l o : gas°fla.mi.gi.lo
gasigi: g a s i g i : ga.si.gi
gasisto: g a s i st o : ga.sis.to
gaskamero: g a sk a m e r o : gas.ka.me.ro
gaskoni: g a sk o n i : gas.ko.ni
Gaskonio: g a sk o n i o : gas.ko.ni.o
gaskono: g a sk o n o : gas.ko.no
Gaskonujo: g a sk o n u j o : gas.ko.nu.jo
gaslampo: g a sl a mp o : gas.lam.po
gasmetro: g a sm e tr o : gas.me.tro
gasmotoro: g a sm o t o r o : gas.mo.to.ro
gaso: g a s o : ga.so
gasodukto: g a s o d u kt o : ga.so.duk.to
gasogeno: g a s o g e n o : ga.so.ge.no
gasojlo: g a s o jl o : ga.soj.lo
gasoleo: g a s o l e o : ga.so.le.o
gasometro: g a s o m e tr o : ga.so.me.tro
gasoŝipo: g a s o ŝ i p o : ga.so.ŝi.po
Gasparo: g a sp a r o : gas.pa.ro
gaspedalo: g a sp e d a l o : gas.pe.da.lo
gasrezervujo: g a sr e z e rv u j o : gas.re.zer.vu.jo
gastado: g a st a d o : gas.ta.do
gastama: g a st a m a : gas.ta.ma
gastama: g a st a m a : gas.ta.ma
gastameco: g a st a m e c o : gas.ta.me.co
gastamo: g a st a m o : gas.ta.mo
gastejestro: g a st e j e str o : gas.te.jes°tro
gastejo: g a st e j o : gas.te.jo
gasteromicetoj: g a st e r o m i c e t o j : gas.te.ro.mi.ce.toj
gasterosteformaj: g a st e r o st e f o rm a j : gas.te.ros.te.for.maj
gasterosteo: g a st e r o st e o : gas.te.ros.te.o
gasterosteoformaj: g a st e r o st e o f o rm a j : gas.te.ros.te.o.for.maj
gasti: g a st i : gas.ti
gastiganto: g a st i g a nt o : gas.ti.gan.to
gastigi: g a st i g i : gas.ti.gi
gastiginto: g a st i g i nt o : gas.ti.gin.to
gastlaboristo: g a stl a b o r i st o : gas°tla.bo.ris.to
gasto: g a st o : gas.to
gastoĉambro: g a st o ĉ a mbr o : gas.to.ĉam°bro
Gastono: g a st o n o : gas.to.no
gastoprezo: g a st o pr e z o : gas.to.pre.zo
gastra: g a str a : gas°tra
gastralgio: g a str a lg i o : gas°tral.gi.o
gastrektomio: g a str e kt o m i o : gas°trek.to.mi.o
gastrenterito: g a str e nt e r i t o : gas°tren.te.ri.to
gastrino: g a str i n o : gas°tri.no
gastrito: g a str i t o : gas°tri.to
gastro: g a str o : gas°tro
gastroenterito: g a str o e nt e r i t o : gas°tro.en.te.ri.to
gastroenterito: g a str o e nt e r i t o : gas°tro.en.te.ri.to
gastrofilo: g a str o f i l o : gas°tro.fi.lo
gastroknemio: g a str o kn e m i o : gas°trok.ne.mi.o
gastronomio: g a str o n o m i o : gas°tro.no.mi.o
gastronomo: g a str o n o m o : gas°tro.no.mo
gastropodoj: g a str o p o d o j : gas°tro.po.doj
gastroskopio: g a str o sk o p i o : gas°tros.ko.pi.o
gastroskopo: g a str o sk o p o : gas°tros.ko.po
gastrostomio: g a str o st o m i o : gas°tros.to.mi.o
gastrotomio: g a str o t o m i o : gas°tro.to.mi.o
gastrulo: g a str u l o : gas°tru.lo
gasujo: g a s u j o : ga.su.jo
gasumi: g a s u m i : ga.su.mi
gatjo: g a tj o : gat.jo
gaŭĉo: g a ŭĉ o : gaŭ.ĉo
gaŭĝi: g a ŭĝ i : gaŭ.ĝi
gaŭĝkrano: g a ŭĝkr a n o : gaŭ°ĝkra.no
gaŭĝo: g a ŭĝ o : gaŭ.ĝo
Gaŭlio: g a ŭl i o : gaŭ.li.o
Gaŭlo-Romiano: g a ŭl o r o m i a n o : gaŭ.lo.ro.mi.a.no
gaŭlo: g a ŭl o : gaŭ.lo
gaŭlterio: g a ŭlt e r i o : gaŭ°lte.ri.o
Gaŭlujo: g a ŭl u j o : gaŭ.lu.jo
gaŭro: g a ŭr o : gaŭ.ro
gaŭsa distribuo: g a ŭs a d i str i b u o : gaŭ.sa.dis°tri.bu.o
gaŭsa entjero: g a ŭs a e ntj e r o : gaŭ.sa.en°tje.ro
gaŭsa primo: g a ŭs a pr i m o : gaŭ.sa.pri.mo
gaŭsaj unuoj: g a ŭs a j u n u o j : gaŭ.sa.ju.nu.oj
Gaŭso: g a ŭs o : gaŭ.so
gaŭso: g a ŭs o : gaŭ.so
Gaŭtamao: g a ŭt a m a o : gaŭ.ta.ma.o
gavialo: g a v i a l o : ga.vi.a.lo
gaviformaj: g a v i f o rm a j : ga.vi.for.maj
gavio: g a v i o : ga.vi.o
gavioformaj: g a v i o f o rm a j : ga.vi.o.for.maj
gavoto: g a v o t o : ga.vo.to
Gaza: g a z a : ga.za
gaza: g a z a : ga.za
gazalo: g a z a l o : ga.za.lo
Gazao: g a z a o : ga.za.o
gazelo: g a z e l o : ga.ze.lo
gazelokula: g a z e l o k u l a : ga.ze.lo.ku.la
gazeta: g a z e t a : ga.ze.ta
gazetaĉo: g a z e t a ĉ o : ga.ze.ta.ĉo
gazetara konferenco: g a z e t a r a k o nf e r e nc o : ga.ze.ta.ra.kon.fe.ren.co
gazetaro: g a z e t a r o : ga.ze.ta.ro
gazetisto: g a z e t i st o : ga.ze.tis.to
gazeto: g a z e t o : ga.ze.to
gazo: g a z o : ga.zo
gazono: g a z o n o : ga.zo.no
gazonteniso: g a z o nt e n i s o : ga.zon.te.ni.so
Gdansko: gd a nsk o : gdan°sko
gea: g e a : ge.a
geamantoj: g e a m a nt o j : ge.a.man.toj
geastro: g e a str o : ge.as°tro
gebofratoj: g e b o fr a t o j : ge.bof.ra.toj
gebopatroj: g e b o p a tr o j : ge.bo.pa.troj
Gebro: g e br o : ge.bro
gedormi: g e d o rm i : ge.dor.mi
geedukado: g e e d u k a d o : ge.e.du.ka.do
geedziĝi: g e e dz i ĝ i : ge.ed.zi.ĝi
geedzoj: g e e dz o j : ge.ed.zoj
gefianĉoj: g e f i a nĉ o j : ge.fi.an.ĉoj
gefiloj: g e f i l o j : ge.fi.loj
gefireoj: g e f i r e o j : ge.fi.re.oj
gefratoj: g e fr a t o j : gef.ra.toj
gefraŭloj: g e fr a ŭl o j : gef.raŭ.loj
Gehena: g e h e n a : ge.he.na
geheno: g e h e n o : ge.he.no
geigi: g e i g i : ge.i.gi
geiĝi: g e i ĝ i : ge.i.ĝi
geja: g e j a : ge.ja
gejino: g e j i n o : ge.ji.no
gejo: g e j o : ge.jo
gejsero: g e js e r o : gej.se.ro
gejŝejo: g e jŝ e j o : gej.ŝe.jo
gejŝo: g e jŝ o : gej.ŝo
gejunuloj: g e j u n u l o j : ge.ju.nu.loj
geko: g e k o : ge.ko
gekuŝi: g e k u ŝ i : ge.ku.ŝi
gelatenaĵo: g e l a t e n a ĵ o : ge.la.te.na.ĵo
gelateniĝi: g e l a t e n i ĝ i : ge.la.te.ni.ĝi
gelateno: g e l a t e n o : ge.la.te.no
gelato: g e l a t o : ge.la.to
Gelfo: g e lf o : gel.fo
gelo: g e l o : ge.lo
gelozo: g e l o z o : ge.lo.zo
gemastroj: g e m a str o j : ge.mas°troj
gemisto: g e m i st o : ge.mis.to
gemo: g e m o : ge.mo
gemuta: g e m u t a : ge.mu.ta
gena banko: g e n a b a nk o : ge.na.ban.ko
gena kodo: g e n a k o d o : ge.na.ko.do
genaro: g e n a r o : ge.na.ro
genciano: g e nc i a n o : gen.ci.a.no
genealogia: g e n e a l o g i a : ge.ne.a.lo.gi.a
genealogio: g e n e a l o g i o : ge.ne.a.lo.gi.o
genealogo: g e n e a l o g o : ge.ne.a.lo.go
genera: g e n e r a : ge.ne.ra
generaciaro: g e n e r a c i a r o : ge.ne.ra.ci.a.ro
generacio: g e n e r a c i o : ge.ne.ra.ci.o
generado: g e n e r a d o : ge.ne.ra.do
general-leŭtenanto: g e n e r a ll e ŭt e n a nt o : ge.ne.ral.leŭ.te.nan.to
generala: g e n e r a l a : ge.ne.ra.la
generalaro: g e n e r a l a r o : ge.ne.ra.la.ro
generaleco: g e n e r a l e c o : ge.ne.ra.le.co
generalisimo: g e n e r a l i s i m o : ge.ne.ra.li.si.mo
generalo: g e n e r a l o : ge.ne.ra.lo
generanto: g e n e r a nt o : ge.ne.ran.to
generatoro: g e n e r a t o r o : ge.ne.ra.to.ro
generema: g e n e r e m a : ge.ne.re.ma
generi: g e n e r i : ge.ne.ri
generiloj: g e n e r i l o j : ge.ne.ri.loj
generinto: g e n e r i nt o : ge.ne.rin.to
genero: g e n e r o : ge.ne.ro
generpova: g e n e rp o v a : ge.ner.po.va
genetika inĝenierio: g e n e t i k a i nĝ e n i e r i o : ge.ne.ti.ka.in.ĝe.ni.e.ri.o
genetika manipulado: g e n e t i k a m a n i p u l a d o : ge.ne.ti.ka.ma.ni.pu.la.do
genetika: g e n e t i k a : ge.ne.ti.ka
genetikisto: g e n e t i k i st o : ge.ne.ti.kis.to
genetiko: g e n e t i k o : ge.ne.ti.ko
geneza: g e n e z a : ge.ne.za
Genezo: g e n e z o : ge.ne.zo
genezo: g e n e z o : ge.ne.zo
genia: g e n i a : ge.ni.a
geniaĵo: g e n i a ĵ o : ge.ni.a.ĵo
genio: g e n i o : ge.ni.o
genisto: g e n i st o : ge.nis.to
genitivo: g e n i t i v o : ge.ni.ti.vo
geniulo: g e n i u l o : ge.ni.u.lo
genloko: g e nl o k o : gen.lo.ko
geno: g e n o : ge.no
genocido: g e n o c i d o : ge.no.ci.do
genotipo: g e n o t i p o : ge.no.ti.po
genoto: g e n o t o : ge.no.to
genro: g e nr o : gen.ro
genta: g e nt a : gen.ta
gento: g e nt o : gen.to
Gento: g e nt o : gen.to
gentoj: g e nt o j : gen.toj
gentonomo: g e nt o n o m o : gen.to.no.mo
gentopatro: g e nt o p a tr o : gen.to.pa.tro
genua: g e n u a : ge.nu.a
genue: g e n u e : ge.nu.e
genufleksi: g e n u fl e ks i : ge.nuf.lek.si
genui: g e n u i : ge.nu.i
genuigi: g e n u i g i : ge.nu.i.gi
genuiĝi: g e n u i ĝ i : ge.nu.i.ĝi
genuingo: g e n u i ng o : ge.nu.in.go
genukavo: g e n u k a v o : ge.nu.ka.vo
genuo: g e n u o : ge.nu.o
genuside: g e n u s i d e : ge.nu.si.de
genutubo: g e n u t u b o : ge.nu.tu.bo
geocentra: g e o c e ntr a : ge.o.cen°tra
geodeziisto: g e o d e z i i st o : ge.o.de.zi.is.to
geodezio: g e o d e z i o : ge.o.de.zi.o
geodinamiko: g e o d i n a m i k o : ge.o.di.na.mi.ko
geodo: g e o d o : ge.o.do
geofagio: g e o f a g i o : ge.o.fa.gi.o
geofiziko: g e o f i z i k o : ge.o.fi.zi.ko
geografia disvastiĝo: g e o gr a f i a d i sv a st i ĝ o : ge.o.gra.fi.a.dis.vas.ti.ĝo
geografia rizokarpo: g e o gr a f i a r i z o k a rp o : ge.o.gra.fi.a.ri.zo.kar.po
geografia: g e o gr a f i a : ge.o.gra.fi.a
geografio: g e o gr a f i o : ge.o.gra.fi.o
geografo: g e o gr a f o : ge.o.gra.fo
geoido: g e o i d o : ge.o.i.do
geokemio: g e o k e m i o : ge.o.ke.mi.o
geokronologio: g e o kr o n o l o g i o : ge.o.kro.no.lo.gi.o
geologia: g e o l o g i a : ge.o.lo.gi.a
geologio: g e o l o g i o : ge.o.lo.gi.o
geologo: g e o l o g o : ge.o.lo.go
geomancio: g e o m a nc i o : ge.o.man.ci.o
geometredoj: g e o m e tr e d o j : ge.o.me.tre.doj
geometria vico: g e o m e tr i a v i c o : ge.o.me.tri.a.vi.co
geometria: g e o m e tr i a : ge.o.me.tri.a
geometrio: g e o m e tr i o : ge.o.me.tri.o
geometro: g e o m e tr o : ge.o.me.tro
geomorfologio: g e o m o rf o l o g i o : ge.o.mor.fo.lo.gi.o
geopolitiko: g e o p o l i t i k o : ge.o.po.li.ti.ko
georgiko: g e o rg i k o : ge.or.gi.ko
georgino: g e o rg i n o : ge.or.gi.no
Georgio: g e o rg i o : ge.or.gi.o
Georgo: g e o rg o : ge.or.go
Georgurbo: g e o rg u rb o : ge.or.gur.bo
geosfero: g e o sf e r o : ge.os.fe.ro
geosinklinalo: g e o s i nkl i n a l o : ge.o.sin°kli.na.lo
geotekniko: g e o t e kn i k o : ge.o.tek.ni.ko
geoterma: g e o t e rm a : ge.o.ter.ma
geotermiko: g e o t e rm i k o : ge.o.ter.mi.ko
geotermismo: g e o t e rm i sm o : ge.o.ter.mis.mo
geotermo: g e o t e rm o : ge.o.ter.mo
geotropismo: g e o tr o p i sm o : ge.o.tro.pis.mo
geotrupedoj: g e o tr u p e d o j : ge.o.tru.pe.doj
geotrupo: g e o tr u p o : ge.o.tru.po
gepardo: g e p a rd o : ge.par.do
gepatro: g e p a tr o : ge.pa.tro
gepatroj: g e p a tr o j : ge.pa.troj
geraĵo: g e r a ĵ o : ge.ra.ĵo
gerania esenco: g e r a n i a e s e nc o : ge.ra.ni.a.e.sen.co
geranialo: g e r a n i a l o : ge.ra.ni.a.lo
geranio: g e r a n i o : ge.ra.ni.o
geraniolo: g e r a n i o l o : ge.ra.ni.o.lo
Gerardo: g e r a rd o : ge.rar.do
gerbilo: g e rb i l o : ger.bi.lo
Gerda: g e rd a : ger.da
geriatrio: g e r i a tr i o : ge.ri.a.tri.o
geriatro: g e r i a tr o : ge.ri.a.tro
geri: g e r i : ge.ri
gerilano: g e r i l a n o : ge.ri.la.no
gerilo: g e r i l o : ge.ri.lo
Geriono: g e r i o n o : ge.ri.o.no
geriso: g e r i s o : ge.ri.so
gerleno: g e rl e n o : ger.le.no
germana: g e rm a n a : ger.ma.na
Germania mespilo: g e rm a n i a m e sp i l o : ger.ma.ni.a.mes.pi.lo
germaniato: g e rm a n i a t o : ger.ma.ni.a.to
germanigi: g e rm a n i g i : ger.ma.ni.gi
Germaniko: g e rm a n i k o : ger.ma.ni.ko
germanio: g e rm a n i o : ger.ma.ni.o
Germanio: g e rm a n i o : ger.ma.ni.o
germanismo: g e rm a n i sm o : ger.ma.nis.mo
germanisto: g e rm a n i st o : ger.ma.nis.to
germanlingva: g e rm a nl i ngv a : ger.man.lin°gva
germanlingvio: g e rm a nl i ngv i o : ger.man.lin°gvi.o
germano: g e rm a n o : ger.ma.no
Germanujo: g e rm a n u j o : ger.ma.nu.jo
Gernezejo: g e rn e z e j o : ger.ne.ze.jo
gero: g e r o : ge.ro
gero: g e r o : ge.ro
Geronto: g e r o nt o : ge.ron.to
Gertrudo: g e rtr u d o : ger°tru.do
gerundio: g e r u nd i o : ge.run.di.o
Gervazo: g e rv a z o : ger.va.zo
gesinjoroj: g e s i nj o r o j : ge.sin.jo.roj
gesnerio: g e sn e r i o : ges.ne.ri.o
gesolaj: g e s o l a j : ge.so.laj
gesta: g e st a : ges.ta
gestadi: g e st a d i : ges.ta.di
Gestapo: g e st a p o : ges.ta.po
geste: g e st e : ges.te
gestema: g e st e m a : ges.te.ma
gesti: g e st i : ges.ti
gesto: g e st o : ges.to
gestolingvo: g e st o l i ngv o : ges.to.lin°gvo
getao: g e t a o : ge.ta.o
geto: g e t o : ge.to
Getsemane: g e ts e m a n e : get.se.ma.ne
geumi: g e u m i : ge.u.mi
geumo: g e u m o : ge.u.mo
Geŭzo: g e ŭz o : geŭ.zo
ghetto: gh e tt o : ghet.to
giardio: g i a rd i o : gi.ar.di.o
giardiozo: g i a rd i o z o : gi.ar.di.o.zo
Gibelino: g i b e l i n o : gi.be.li.no
giberelino: g i b e r e l i n o : gi.be.re.li.no
gibi: g i b i : gi.bi
gibono: g i b o n o : gi.bo.no
Gibraltaro: g i br a lt a r o : gi.bral.ta.ro
giĉeto: g i ĉ e t o : gi.ĉe.to
Gideono: g i d e o n o : gi.de.o.no
giganta kalmaro: g i g a nt a k a lm a r o : gi.gan.ta.kal.ma.ro
giganta: g i g a nt a : gi.gan.ta
gigantismo: g i g a nt i sm o : gi.gan.tis.mo
giganto: g i g a nt o : gi.gan.to
Gigeso: g i g e s o : gi.ge.so
gigo: g i g o : gi.go
gik-gak: g i kg a k : gik.gak
Gilberto: g i lb e rt o : gil.ber.to
Gilberto: g i lb e rt o : gil.ber.to
gilberto: g i lb e rt o : gil.ber.to
gildo: g i ld o : gil.do
Gileado: g i l e a d o : gi.le.a.do
giloŝi: g i l o ŝ i : gi.lo.ŝi
gilotini: g i l o t i n i : gi.lo.ti.ni
gilotino: g i l o t i n o : gi.lo.ti.no
gimnastejo: g i mn a st e j o : gim.nas.te.jo
gimnastika: g i mn a st i k a : gim.nas.ti.ka
gimnastiki: g i mn a st i k i : gim.nas.ti.ki
gimnastiko: g i mn a st i k o : gim.nas.ti.ko
gimnastilo: g i mn a st i l o : gim.nas.ti.lo
gimnasto: g i mn a st o : gim.nas.to
gimnaziano: g i mn a z i a n o : gim.na.zi.a.no
gimnaziestro: g i mn a z i e str o : gim.na.zi.es°tro
gimnazio: g i mn a z i o : gim.na.zi.o
gimnofionoj: g i mn o f i o n o j : gim.no.fi.o.noj
gimnospermoj: g i mn o sp e rm o j : gim.nos.per.moj
gimnotedoj: g i mn o t e d o j : gim.no.te.doj
gimnoto: g i mn o t o : gim.no.to
gimnotoformaj: g i mn o t o f o rm a j : gim.no.to.for.maj
gineceo: g i n e c e o : gi.ne.ce.o
ginekologio: g i n e k o l o g i o : gi.ne.ko.lo.gi.o
ginekologo: g i n e k o l o g o : gi.ne.ko.lo.go
gineo: g i n e o : gi.ne.o
Ginevra: g i n e vr a : gi.nev.ra
gingivalo: g i ng i v a l o : gin.gi.va.lo
gingivito: g i ng i v i t o : gin.gi.vi.to
gingivo: g i ng i v o : gin.gi.vo
Ginjolo: g i nj o l o : gin.jo.lo
ginko: g i nk o : gin.ko
ginostemo: g i n o st e m o : gi.nos.te.mo
ginsengo: g i ns e ng o : gin.sen.go
gipaeto: g i p a e t o : gi.pa.e.to
gipo: g i p o : gi.po
gipsa: g i ps a : gip.sa
gipsaĵo: g i ps a ĵ o : gip.sa.ĵo
gipseca: g i ps e c a : gip.se.ca
gipsi: g i ps i : gip.si
gipsisto: g i ps i st o : gip.sis.to
gipsmineralo: g i psm i n e r a l o : gip°smi.ne.ra.lo
gipsobandaĝo: g i ps o b a nd a ĝ o : gip.so.ban.da.ĝo
gipsobildo: g i ps o b i ld o : gip.so.bil.do
gipso: g i ps o : gip.so
gipsofilo: g i ps o f i l o : gip.so.fi.lo
gipsoŝtono: g i ps o ŝt o n o : gip.soŝ.to.no
gipuro: g i p u r o : gi.pu.ro
girado: g i r a d o : gi.ra.do
gireca: g i r e c a : gi.re.ca
girfalko: g i rf a lk o : gir.fal.ko
giri: g i r i : gi.ri
girlandi: g i rl a nd i : gir.lan.di
girlando: g i rl a nd o : gir.lan.do
giro: g i r o : gi.ro
giromagneta: g i r o m a gn e t a : gi.ro.mag.ne.ta
girometro: g i r o m e tr o : gi.ro.me.tro
giromitrino: g i r o m i tr i n o : gi.ro.mi.tri.no
giromitro: g i r o m i tr o : gi.ro.mi.tro
giroskopa kompaso: g i r o sk o p a k o mp a s o : gi.ros.ko.pa.kom.pa.so
giroskopo: g i r o sk o p o : gi.ros.ko.po
gisa: g i s a : gi.sa
gisbriko: g i sbr i k o : gis°bri.ko
gisejo: g i s e j o : gi.se.jo
gisfero: g i sf e r o : gis.fe.ro
gisi: g i s i : gi.si
gisisto: g i s i st o : gi.sis.to
gismaso: g i sm a s o : gis.ma.so
giso: g i s o : gi.so
gistaĵo: g i st a ĵ o : gis.ta.ĵo
gistfungo: g i stf u ng o : gis°tfun.go
gisti: g i st i : gis.ti
gisto: g i st o : gis.to
gistofungo: g i st o f u ng o : gis.to.fun.go
gistopulvoro: g i st o p u lv o r o : gis.to.pul.vo.ro
gistpulvoro: g i stp u lv o r o : gis°tpul.vo.ro
gitaristo: g i t a r i st o : gi.ta.ris.to
gitaro: g i t a r o : gi.ta.ro
glabelo: gl a b e l o : gla.be.lo
glacea: gl a c e a : gla.ce.a
glaceigi: gl a c e i g i : gla.ce.i.gi
glaceo: gl a c e o : gla.ce.o
glacia acetata acido: gl a c i a a c e t a t a a c i d o : gla.ci.a.a.ce.ta.ta.a.ci.do
glacia: gl a c i a : gla.ci.a
glaciaĵejo: gl a c i a ĵ e j o : gla.ci.a.ĵe.jo
glaciaĵisto: gl a c i a ĵ i st o : gla.ci.a.ĵis.to
glaciaĵo: gl a c i a ĵ o : gla.ci.a.ĵo
glacianaso: gl a c i a n a s o : gla.ci.a.na.so
glacibenko: gl a c i b e nk o : gla.ci.ben.ko
glacie: gl a c i e : gla.ci.e
glaciejo: gl a c i e j o : gla.ci.e.jo
glaciero: gl a c i e r o : gla.ci.e.ro
glaciiga: gl a c i i g a : gla.ci.i.ga
glaciigi: gl a c i i g i : gla.ci.i.gi
glaciiĝi: gl a c i i ĝ i : gla.ci.i.ĝi
glaciinsulo: gl a c i i ns u l o : gla.ci.in.su.lo
glacikafo: gl a c i k a f o : gla.ci.ka.fo
glacikampo: gl a c i k a mp o : gla.ci.kam.po
glacikreviĝo: gl a c i kr e v i ĝ o : gla.ci.kre.vi.ĝo
glacimonto: gl a c i m o nt o : gla.ci.mon.to
glacinebulo: gl a c i n e b u l o : gla.ci.ne.bu.lo
glacio: gl a c i o : gla.ci.o
glaciologio: gl a c i o l o g i o : gla.ci.o.lo.gi.o
glaciologo: gl a c i o l o g o : gla.ci.o.lo.go
glacirivero: gl a c i r i v e r o : gla.ci.ri.ve.ro
glacirompilo: gl a c i r o mp i l o : gla.ci.rom.pi.lo
glaciso: gl a c i s o : gla.ci.so
glaciujo: gl a c i u j o : gla.ci.u.jo
glaciumi: gl a c i u m i : gla.ci.u.mi
glacivino: gl a c i v i n o : gla.ci.vi.no
glaco: gl a c o : gla.co
glaĉero: gl a ĉ e r o : gla.ĉe.ro
gladiatoro: gl a d i a t o r o : gla.di.a.to.ro
gladi: gl a d i : gla.di
gladilo: gl a d i l o : gla.di.lo
gladiolo: gl a d i o l o : gla.di.o.lo
gladistino: gl a d i st i n o : gla.dis.ti.no
gladisto: gl a d i st o : gla.dis.to
gladotabulo: gl a d o t a b u l o : gla.do.ta.bu.lo
gladruli: gl a dr u l i : gla.dru.li
glagolico: gl a g o l i c o : gla.go.li.co
glanarbo: gl a n a rb o : gla.nar.bo
glando: gl a nd o : glan.do
glandoharo: gl a nd o h a r o : glan.do.ha.ro
glaningo: gl a n i ng o : gla.nin.go
glano: gl a n o : gla.no
glareolo: gl a r e o l o : gla.re.o.lo
glasaro: gl a s a r o : gla.sa.ro
glasego: gl a s e g o : gla.se.go
glaseto: gl a s e t o : gla.se.to
Glasgovo: gl a sg o v o : glas.go.vo
glasharmoniko: gl a sh a rm o n i k o : glas.har.mo.ni.ko
glaso: gl a s o : gla.so
glata sternaĵo: gl a t a st e rn a ĵ o : gla.tas.ter.na.ĵo
glata: gl a t a : gla.ta
glataĵo: gl a t a ĵ o : gla.ta.ĵo
glate: gl a t e : gla.te
glateco: gl a t e c o : gla.te.co
glati: gl a t i : gla.ti
glatigi: gl a t i g i : gla.ti.gi
glatiĝi: gl a t i ĝ i : gla.ti.ĝi
glatiso: gl a t i s o : gla.ti.so
glatumi: gl a t u m i : gla.tu.mi
glaŭcio: gl a ŭc i o : glaŭ.ci.o
glaŭka piceo: gl a ŭk a p i c e o : glaŭ.ka.pi.ce.o
glaŭka: gl a ŭk a : glaŭ.ka
glaŭkomo: gl a ŭk o m o : glaŭ.ko.mo
glaŭkonito: gl a ŭk o n i t o : glaŭ.ko.ni.to
glavbati: gl a vb a t i : glav.ba.ti
glavfaristo: gl a vf a r i st o : glav.fa.ris.to
glavfiŝo: gl a vf i ŝ o : glav.fi.ŝo
glavingo: gl a v i ng o : gla.vin.go
glavobati: gl a v o b a t i : gla.vo.ba.ti
glavo: gl a v o : gla.vo
glavofrapo: gl a v o fr a p o : gla.vof.ra.po
glavopiki: gl a v o p i k i : gla.vo.pi.ki
glavsaltulo: gl a vs a lt u l o : glav.sal.tu.lo
glazuri: gl a z u r i : gla.zu.ri
glazuro: gl a z u r o : gla.zu.ro
glebo: gl e b o : gle.bo
glediĉio: gl e d i ĉ i o : gle.di.ĉi.o
glekomo: gl e k o m o : gle.ko.mo
gliceridio: gl i c e r i d i o : gli.ce.ri.di.o
glicerido: gl i c e r i d o : gli.ce.ri.do
glicerini: gl i c e r i n i : gli.ce.ri.ni
glicerino: gl i c e r i n o : gli.ce.ri.no
glicerino: gl i c e r i n o : gli.ce.ri.no
glicerio: gl i c e r i o : gli.ce.ri.o
glicero: gl i c e r o : gli.ce.ro
glicerofosfolipido: gl i c e r o f o sf o l i p i d o : gli.ce.ro.fos.fo.li.pi.do
glicerolipido: gl i c e r o l i p i d o : gli.ce.ro.li.pi.do
glicerolo: gl i c e r o l o : gli.ce.ro.lo
glicerolo: gl i c e r o l o : gli.ce.ro.lo
glicino: gl i c i n o : gli.ci.no
gliciriza: gl i c i r i z a : gli.ci.ri.za
glicirizo: gl i c i r i z o : gli.ci.ri.zo
gliko: gl i k o : gli.ko
glikogeno: gl i k o g e n o : gli.ko.ge.no
glikogenogenezo: gl i k o g e n o g e n e z o : gli.ko.ge.no.ge.ne.zo
glikogenolizo: gl i k o g e n o l i z o : gli.ko.ge.no.li.zo
glikokaliko: gl i k o k a l i k o : gli.ko.ka.li.ko
glikolo: gl i k o l o : gli.ko.lo
glikoproteino: gl i k o pr o t e i n o : gli.ko.pro.te.i.no
glikozo: gl i k o z o : gli.ko.zo
glikozo: gl i k o z o : gli.ko.zo
glimi: gl i m i : gli.mi
glimo: gl i m o : gli.mo
glio: gl i o : gli.o
glio: gl i o : gli.o
glioksalo: gl i o ks a l o : gli.ok.sa.lo
gliptikaĵo: gl i pt i k a ĵ o : glip.ti.ka.ĵo
gliptiko: gl i pt i k o : glip.ti.ko
gliptodonto: gl i pt o d o nt o : glip.to.don.to
gliptoteko: gl i pt o t e k o : glip.to.te.ko
gliredoj: gl i r e d o j : gli.re.doj
gliro: gl i r o : gli.ro
glisi: gl i s i : gli.si
glisilo: gl i s i l o : gli.si.lo
glita: gl i t a : gli.ta
glitado: gl i t a d o : gli.ta.do
glitanto: gl i t a nt o : gli.tan.to
glitejo: gl i t e j o : gli.te.jo
glitfali: gl i tf a l i : glit.fa.li
gliti: gl i t i : gli.ti
glitiga: gl i t i g a : gli.ti.ga
glitigi: gl i t i g i : gli.ti.gi
glitilo: gl i t i l o : gli.ti.lo
glitkalkulilo: gl i tk a lk u l i l o : glit.kal.ku.li.lo
glitkoma: gl i tk o m a : glit.ko.ma
glitkuri: gl i tk u r i : glit.ku.ri
glitlagro: gl i tl a gr o : gli.tla.gro
glito: gl i t o : gli.to
glitotrabo: gl i t o tr a b o : gli.to.tra.bo
glitpeco: gl i tp e c o : glit.pe.co
glitŝuo: gl i tŝ u o : glit.ŝu.o
glitumi: gl i t u m i : gli.tu.mi
glitveturilo: gl i tv e t u r i l o : glit.ve.tu.ri.lo
glitvojo: gl i tv o j o : glit.vo.jo
globa: gl o b a : glo.ba
globbakterio: gl o bb a kt e r i o : glob.bak.te.ri.o
globetludo: gl o b e tl u d o : glo.be.tlu.do
globeto: gl o b e t o : glo.be.to
globino: gl o b i n o : glo.bi.no
globino: gl o b i n o : glo.bi.no
globkalkulilo: gl o bk a lk u l i l o : glob.kal.ku.li.lo
globkrajono: gl o bkr a j o n o : glob°kra.jo.no
globkukurbo: gl o bk u k u rb o : glob.ku.kur.bo
globlagro: gl o bl a gr o : glo.bla.gro
globludo: gl o bl u d o : glo.blu.do
globmuelilo: gl o bm u e l i l o : glob.mu.e.li.lo
globo: gl o b o : glo.bo
globoskopo: gl o b o sk o p o : glo.bos.ko.po
globulario: gl o b u l a r i o : glo.bu.la.ri.o
globulestiĝo: gl o b u l e st i ĝ o : glo.bu.les.ti.ĝo
globuleto: gl o b u l e t o : glo.bu.le.to
globulino: gl o b u l i n o : glo.bu.li.no
globulo: gl o b u l o : glo.bu.lo
globuso: gl o b u s o : glo.bu.so
glomerulo: gl o m e r u l o : glo.me.ru.lo
glomerulonefrito: gl o m e r u l o n e fr i t o : glo.me.ru.lo.nef.ri.to
glora: gl o r a : glo.ra
glorado: gl o r a d o : glo.ra.do
gloraĵo: gl o r a ĵ o : glo.ra.ĵo
glorama: gl o r a m a : glo.ra.ma
gloramo: gl o r a m o : glo.ra.mo
glore: gl o r e : glo.re
glori: gl o r i : glo.ri
glorigi: gl o r i g i : glo.ri.gi
gloriĝi: gl o r i ĝ i : glo.ri.ĝi
glorinda: gl o r i nd a : glo.rin.da
gloriozo: gl o r i o z o : glo.ri.o.zo
glorkanto: gl o rk a nt o : glor.kan.to
glorkrono: gl o rkr o n o : glor°kro.no
gloro: gl o r o : glo.ro
glosaro: gl o s a r o : glo.sa.ro
glosektomio: gl o s e kt o m i o : glo.sek.to.mi.o
glosi: gl o s i : glo.si
glosino: gl o s i n o : glo.si.no
glosito: gl o s i t o : glo.si.to
gloso: gl o s o : glo.so
glosofaringa: gl o s o f a r i ng a : glo.so.fa.rin.ga
glosolalio: gl o s o l a l i o : glo.so.la.li.o
glosopterido: gl o s o pt e r i d o : glo.sop.te.ri.do
glota plozivo: gl o t a pl o z i v o : glo.ta.plo.zi.vo
glotigita: gl o t i g i t a : glo.ti.gi.ta
gloto: gl o t o : glo.to
glu-glu-glu: gl u gl u gl u : glu.glu.glu
glua: gl u a : glu.a
gluado: gl u a d o : glu.a.do
gluaĵi: gl u a ĵ i : glu.a.ĵi
gluaĵo: gl u a ĵ o : glu.a.ĵo
glubendo: gl u b e nd o : glu.ben.do
glucido: gl u c i d o : glu.ci.do
glucidoproteino: gl u c i d o pr o t e i n o : glu.ci.do.pro.te.i.no
glucinio: gl u c i n i o : glu.ci.ni.o
glueca: gl u e c a : glu.e.ca
glugli: gl u gl i : glu.gli
glui: gl u i : glu.i
gluiĝi: gl u i ĝ i : glu.i.ĝi
gluilo: gl u i l o : glu.i.lo
gluizi: gl u i z i : glu.i.zi
glukagono: gl u k a g o n o : glu.ka.go.no
glukemio: gl u k e m i o : glu.ke.mi.o
gluko: gl u k o : glu.ko
glukolizo: gl u k o l i z o : glu.ko.li.zo
glukozamino: gl u k o z a m i n o : glu.ko.za.mi.no
glukozemio: gl u k o z e m i o : glu.ko.ze.mi.o
glukozido: gl u k o z i d o : glu.ko.zi.do
glukozido: gl u k o z i d o : glu.ko.zi.do
glukozo: gl u k o z o : glu.ko.zo
glukozurio: gl u k o z u r i o : glu.ko.zu.ri.o
glukurio: gl u k u r i o : glu.ku.ri.o
glumarko: gl u m a rk o : glu.mar.ko
glumelo: gl u m e l o : glu.me.lo
glumeto: gl u m e t o : glu.me.to
glumo: gl u m o : glu.mo
gluo: gl u o : glu.o
gluono: gl u o n o : glu.o.no
glutado: gl u t a d o : glu.ta.do
glutamamido: gl u t a m a m i d o : glu.ta.ma.mi.do
glutamata acido: gl u t a m a t a a c i d o : glu.ta.ma.ta.a.ci.do
glutamato: gl u t a m a t o : glu.ta.ma.to
glutamino: gl u t a m i n o : glu.ta.mi.no
glutamo: gl u t a m o : glu.ta.mo
glutarata acido: gl u t a r a t a a c i d o : glu.ta.ra.ta.a.ci.do
glutaro: gl u t a r o : glu.ta.ro
glutationo: gl u t a t i o n o : glu.ta.ti.o.no
glutbulo: gl u tb u l o : glut.bu.lo
glutejo: gl u t e j o : glu.te.jo
glutema: gl u t e m a : glu.te.ma
glutenino: gl u t e n i n o : glu.te.ni.no
gluteno: gl u t e n o : glu.te.no
gluteo: gl u t e o : glu.te.o
gluti: gl u t i : glu.ti
gluto: gl u t o : glu.to
glutperturbo: gl u tp e rt u rb o : glut.per.tur.bo
gnafalio: gn a f a l i o : gna.fa.li.o
gnejso: gn e js o : gnej.so
gneto: gn e t o : gne.to
gnetopsidoj: gn e t o ps i d o j : gne.top.si.doj
gnidio: gn i d i o : gni.di.o
gnomiko: gn o m i k o : gno.mi.ko
gnomo: gn o m o : gno.mo
gnomo: gn o m o : gno.mo
gnomono: gn o m o n o : gno.mo.no
gnostika: gn o st i k a : gnos.ti.ka
gnostikismo: gn o st i k i sm o : gnos.ti.kis.mo
gnostiko: gn o st i k o : gnos.ti.ko
gnostikulo: gn o st i k u l o : gnos.ti.ku.lo
gnozo: gn o z o : gno.zo
gnuo: gn u o : gnu.o
gobango: g o b a ng o : go.ban.go
gobelino: g o b e l i n o : go.be.li.no
Gobio: g o b i o : go.bi.o
gobio: g o b i o : go.bi.o
gobiusedoj: g o b i u s e d o j : go.bi.u.se.doj
gobiuso: g o b i u s o : go.bi.u.so
gobiusoidoj: g o b i u s o i d o j : go.bi.u.so.i.doj
go: g o : go
Godfredo: g o dfr e d o : god°fre.do
goeleto: g o e l e t o : go.e.le.to
goetito: g o e t i t o : go.e.ti.to
Goeto: g o e t o : go.e.to
gofero: g o f e r o : go.fe.ro
gofri: g o fr i : gof.ri
gofrilo: g o fr i l o : gof.ri.lo
Gogolo: g o g o l o : go.go.lo
gojo: g o j o : go.jo
golejo: g o l e j o : go.le.jo
golfejo: g o lf e j o : gol.fe.jo
golfeto: g o lf e t o : gol.fe.to
golfo: g o lf o : gol.fo
golfo: g o lf o : gol.fo
Golfofluo: g o lf o fl u o : gol.fof.lu.o
golfpantalono: g o lfp a nt a l o n o : gol°fpan.ta.lo.no
Golgota: g o lg o t a : gol.go.ta
golgotai: g o lg o t a i : gol.go.ta.i
golgoti: g o lg o t i : gol.go.ti
Golgoto: g o lg o t o : gol.go.to
golĝaparato: g o lĝ a p a r a t o : gol.ĝa.pa.ra.to
Golĝo: g o lĝ o : gol.ĝo
golĝokorpo: g o lĝ o k o rp o : gol.ĝo.kor.po
goliardi: g o l i a rd i : go.li.ar.di
goliardo: g o l i a rd o : go.li.ar.do
Goliato: g o l i a t o : go.li.a.to
goliato: g o l i a t o : go.li.a.to
Goljato: g o lj a t o : gol.ja.to
golo: g o l o : go.lo
golulo: g o l u l o : go.lu.lo
gombo: g o mb o : gom.bo
gomenolarbo: g o m e n o l a rb o : go.me.no.lar.bo
gomenolo: g o m e n o l o : go.me.no.lo
Gomora: g o m o r a : go.mo.ra
Gomoro: g o m o r o : go.mo.ro
gonado: g o n a d o : go.na.do
gonadostimulino: g o n a d o st i m u l i n o : go.na.dos.ti.mu.li.no
gondolisto: g o nd o l i st o : gon.do.lis.to
gondolo: g o nd o l o : gon.do.lo
Gondvano: g o ndv a n o : gon°dva.no
gongo: g o ng o : gon.go
gongorismo: g o ng o r i sm o : gon.go.ris.mo
Gongoro: g o ng o r o : gon.go.ro
gonidio: g o n i d i o : go.ni.di.o
goniometra: g o n i o m e tr a : go.ni.o.me.tra
goniometri: g o n i o m e tr i : go.ni.o.me.tri
goniometrio: g o n i o m e tr i o : go.ni.o.me.tri.o
goniometro: g o n i o m e tr o : go.ni.o.me.tro
gonokokemio: g o n o k o k e m i o : go.no.ko.ke.mi.o
gonokoko: g o n o k o k o : go.no.ko.ko
gonokokozo: g o n o k o k o z o : go.no.ko.ko.zo
gonoreo: g o n o r e o : go.no.re.o
Gontrano: g o ntr a n o : gon°tra.no
Gonzago: g o nz a g o : gon.za.go
goo: g o o : go.o
Gordio: g o rd i o : gor.di.o
gordio: g o rd i o : gor.di.o
gordiuloj: g o rd i u l o j : gor.di.u.loj
Gorgio: g o rg i o : gor.gi.o
Gorgono: g o rg o n o : gor.go.no
gorĝa pomo: g o rĝ a p o m o : gor.ĝa.po.mo
gorĝa: g o rĝ a : gor.ĝa
gorĝeto: g o rĝ e t o : gor.ĝe.to
gorĝfundo: g o rĝf u nd o : gor°ĝfun.do
gorĝfundo: g o rĝf u nd o : gor°ĝfun.do
gorĝo: g o rĝ o : gor.ĝo
gorĝoj: g o rĝ o j : gor.ĝoj
gorilo: g o r i l o : go.ri.lo
gosipio: g o s i p i o : go.si.pi.o
gospelo: g o sp e l o : gos.pe.lo
gota: g o t a : go.ta
Gotamo: g o t a m o : go.ta.mo
gotika: g o t i k a : go.ti.ka
gotiko: g o t i k o : go.ti.ko
goto: g o t o : go.to
grabeno: gr a b e n o : gra.be.no
gracia: gr a c i a : gra.ci.a
gracie: gr a c i e : gra.ci.e
gracieco: gr a c i e c o : gra.ci.e.co
gracila: gr a c i l a : gra.ci.la
gracileco: gr a c i l e c o : gra.ci.le.co
gracio: gr a c i o : gra.ci.o
Gracioj: gr a c i o j : gra.ci.oj
graciulino: gr a c i u l i n o : gra.ci.u.li.no
graco: gr a c o : gra.co
grada: gr a d a : gra.da
gradacio: gr a d a c i o : gra.da.ci.o
gradaro: gr a d a r o : gra.da.ro
grade: gr a d e : gra.de
gradeco: gr a d e c o : gra.de.co
gradienta kampo: gr a d i e nt a k a mp o : gra.di.en.ta.kam.po
gradiento: gr a d i e nt o : gra.di.en.to
gradiga: gr a d i g a : gra.di.ga
gradigi: gr a d i g i : gra.di.gi
gradigo: gr a d i g o : gra.di.go
gradiĝi: gr a d i ĝ i : gra.di.ĝi
grado de libereco: gr a d o d e l i b e r e c o : gra.do.de.li.be.re.co
grado de modulado: gr a d o d e m o d u l a d o : gra.do.de.mo.du.la.do
grado: gr a d o : gra.do
gradualo: gr a d u a l o : gra.du.a.lo
graduso: gr a d u s o : gra.du.so
graduso: gr a d u s o : gra.du.so
grafa: gr a f a : gra.fa
grafeco: gr a f e c o : gra.fe.co
grafemo: gr a f e m o : gra.fe.mo
grafika: gr a f i k a : gra.fi.ka
grafikaĵo: gr a f i k a ĵ o : gra.fi.ka.ĵo
grafikisto: gr a f i k i st o : gra.fi.kis.to
grafiko: gr a f i k o : gra.fi.ko
grafino: gr a f i n o : gra.fi.no
grafio: gr a f i o : gra.fi.o
grafismo: gr a f i sm o : gra.fis.mo
grafitaĵo: gr a f i t a ĵ o : gra.fi.ta.ĵo
grafiti: gr a f i t i : gra.fi.ti
grafitio: gr a f i t i o : gra.fi.ti.o
grafitkoloneto: gr a f i tk o l o n e t o : gra.fit.ko.lo.ne.to
grafito: gr a f i t o : gra.fi.to
graflando: gr a fl a nd o : graf.lan.do
grafo: gr a f o : gra.fo
grafo: gr a f o : gra.fo
grafologia: gr a f o l o g i a : gra.fo.lo.gi.a
grafologio: gr a f o l o g i o : gra.fo.lo.gi.o
grafologo: gr a f o l o g o : gra.fo.lo.go
grafujo: gr a f u j o : gra.fu.jo
grajlo: gr a jl o : graj.lo
grajna: gr a jn a : graj.na
grajnaĵo: gr a jn a ĵ o : graj.na.ĵo
grajneca: gr a jn e c a : graj.ne.ca
grajneto: gr a jn e t o : graj.ne.to
grajnigi: gr a jn i g i : graj.ni.gi
grajniĝi: gr a jn i ĝ i : graj.ni.ĝi
grajno: gr a jn o : graj.no
grajnovora: gr a jn o v o r a : graj.no.vo.ra
grajo: gr a j o : gra.jo
Grajo: gr a j o : gra.jo
graki: gr a k i : gra.ki
Grakkoj: gr a kk o j : grak.koj
Grakoj: gr a k o j : gra.koj
Grala: gr a l a : gra.la
Gralo: gr a l o : gra.lo
gramatika: gr a m a t i k a : gra.ma.ti.ka
gramatikisto: gr a m a t i k i st o : gra.ma.ti.kis.to
gramatiko: gr a m a t i k o : gra.ma.ti.ko
gramatomo: gr a m a t o m o : gra.ma.to.mo
gramineoj: gr a m i n e o j : gra.mi.ne.oj
gramino: gr a m i n o : gra.mi.no
grammolekulo: gr a mm o l e k u l o : gram.mo.le.ku.lo
grammolekulo: gr a mm o l e k u l o : gram.mo.le.ku.lo
Gramnegativa: gr a mn e g a t i v a : gram.ne.ga.ti.va
gramo: gr a m o : gra.mo
gramo: gr a m o : gra.mo
Gramo: gr a m o : gra.mo
gramofono: gr a m o f o n o : gra.mo.fo.no
grampezo: gr a mp e z o : gram.pe.zo
Grampozitiva: gr a mp o z i t i v a : gram.po.zi.ti.va
Granado: gr a n a d o : gra.na.do
granatarbo: gr a n a t a rb o : gra.na.tar.bo
granato: gr a n a t o : gra.na.to
granatpuniko: gr a n a tp u n i k o : gra.nat.pu.ni.ko
granatujo: gr a n a t u j o : gra.na.tu.jo
Granĉako: gr a nĉ a k o : gran.ĉa.ko
granda cikuto: gr a nd a c i k u t o : gran.da.ci.ku.to
granda duko: gr a nd a d u k o : gran.da.du.ko
granda galinago: gr a nd a g a l i n a g o : gran.da.ga.li.na.go
granda hamstro: gr a nd a h a mstr o : gran.da.ham°stro
Granda Hundo: gr a nd a h u nd o : gran.da.hun.do
granda kamomilo: gr a nd a k a m o m i l o : gran.da.ka.mo.mi.lo
granda korvo: gr a nd a k o rv o : gran.da.kor.vo
granda krakso: gr a nd a kr a ks o : gran.da.krak.so
granda kriaglo: gr a nd a kr i a gl o : gran.da.kri.a.glo
granda lepioto: gr a nd a l e p i o t o : gran.da.le.pi.o.to
granda otido: gr a nd a o t i d o : gran.da.o.ti.do
granda pando: gr a nd a p a nd o : gran.da.pan.do
granda rafano: gr a nd a r a f a n o : gran.da.ra.fa.no
granda tektono: gr a nd a t e kt o n o : gran.da.tek.to.no
granda: gr a nd a : gran.da
grandaĝa: gr a nd a ĝ a : gran.da.ĝa
grandaĵo: gr a nd a ĵ o : gran.da.ĵo
grandanima: gr a nd a n i m a : gran.da.ni.ma
grandanimeco: gr a nd a n i m e c o : gran.da.ni.me.co
grandanombra: gr a nd a n o mbr a : gran.da.nom°bra
grandbieno: gr a ndb i e n o : gran°dbi.e.no
grandburĝo: gr a ndb u rĝ o : gran°dbur.ĝo
granddistanca lineo: gr a ndd i st a nc a l i n e o : gran°ddis.tan.ca.li.ne.o
grandeco: gr a nd e c o : gran.de.co
grandega: gr a nd e g a : gran.de.ga
grandegulo: gr a nd e g u l o : gran.de.gu.lo
grandeta: gr a nd e t a : gran.de.ta
grandfama: gr a ndf a m a : gran°dfa.ma
grandflora jasmeno: gr a ndfl o r a j a sm e n o : gran°dflo.ra.jas.me.no
grandflora portulako: gr a ndfl o r a p o rt u l a k o : gran°dflo.ra.por.tu.la.ko
grandfolia hidrangeo: gr a ndf o l i a h i dr a ng e o : gran°dfo.li.a.hi.dran.ge.o
grandgrajna: gr a ndgr a jn a : gran°dgraj.na
grandhomeco: gr a ndh o m e c o : gran°dho.me.co
grandigi: gr a nd i g i : gran.di.gi
grandiĝi: gr a nd i ĝ i : gran.di.ĝi
grandindustrio: gr a nd i nd u str i o : gran.din.dus°tri.o
grandioza: gr a nd i o z a : gran.di.o.za
grandioze: gr a nd i o z e : gran.di.o.ze
grandiozeco: gr a nd i o z e c o : gran.di.o.ze.co
grandiozo: gr a nd i o z o : gran.di.o.zo
grandkapitalisto: gr a ndk a p i t a l i st o : gran°dka.pi.ta.lis.to
grandmeduzoj: gr a ndm e d u z o j : gran°dme.du.zoj
grandmonda: gr a ndm o nd a : gran°dmon.da
grandnegocisto: gr a ndn e g o c i st o : gran°dne.go.cis.to
grandnombra: gr a ndn o mbr a : gran°dnom°bra
grando: gr a nd o : gran.do
grandsinjora: gr a nds i nj o r a : gran°dsin.jo.ra
grandsinjore: gr a nds i nj o r e : gran°dsin.jo.re
grandsinjoro: gr a nds i nj o r o : gran°dsin.jo.ro
grandulo: gr a nd u l o : gran.du.lo
grandurbo: gr a nd u rb o : gran.dur.bo
grandvalora: gr a ndv a l o r a : gran°dva.lo.ra
granita: gr a n i t a : gra.ni.ta
granito: gr a n i t o : gra.ni.to
granitoido: gr a n i t o i d o : gra.ni.to.i.do
grano: gr a n o : gra.no
granolo: gr a n o l o : gra.no.lo
granula: gr a n u l a : gra.nu.la
granulaĵo: gr a n u l a ĵ o : gra.nu.la.ĵo
granuleca: gr a n u l e c a : gra.nu.le.ca
granulo: gr a n u l o : gra.nu.lo
granulocito: gr a n u l o c i t o : gra.nu.lo.ci.to
granulomo: gr a n u l o m o : gra.nu.lo.mo
granulomozo: gr a n u l o m o z o : gra.nu.lo.mo.zo
grapfruktarbo: gr a pfr u kt a rb o : grap°fruk.tar.bo
grapfrukto: gr a pfr u kt o : grap°fruk.to
grapfruktujo: gr a pfr u kt u j o : grap°fruk.tu.jo
grapli: gr a pl i : gra.pli
graplo: gr a pl o : gra.plo
grapola sambuko: gr a p o l a s a mb u k o : gra.po.la.sam.bu.ko
grapolbakterio: gr a p o lb a kt e r i o : gra.pol.bak.te.ri.o
grapolĉerizujo: gr a p o lĉ e r i z u j o : gra.pol.ĉe.ri.zu.jo
grapoleca infloresko: gr a p o l e c a i nfl o r e sk o : gra.po.le.ca.in°flo.res.ko
grapoleca: gr a p o l e c a : gra.po.le.ca
grapolo: gr a p o l o : gra.po.lo
graptolitoj: gr a pt o l i t o j : grap.to.li.toj
grasa: gr a s a : gra.sa
grasacido: gr a s a c i d o : gra.sa.ci.do
grasaĉa: gr a s a ĉ a : gra.sa.ĉa
grasaĵa: gr a s a ĵ a : gra.sa.ĵa
grasaĵo: gr a s a ĵ o : gra.sa.ĵo
graseco: gr a s e c o : gra.se.co
grasega: gr a s e g a : gra.se.ga
graseta: gr a s e t a : gra.se.ta
grasi: gr a s i : gra.si
grasigaĵo: gr a s i g a ĵ o : gra.si.ga.ĵo
grasigi: gr a s i g i : gra.si.gi
grasiĝi: gr a s i ĝ i : gra.si.ĝi
graskonservi: gr a sk o ns e rv i : gras.kon.ser.vi
graso: gr a s o : gra.so
grasoĉelo: gr a s o ĉ e l o : gra.so.ĉe.lo
grasokulo: gr a s o k u l o : gra.so.ku.lo
grasumi: gr a s u m i : gra.su.mi
grasumo: gr a s u m o : gra.su.mo
grataĵo: gr a t a ĵ o : gra.ta.ĵo
gratenado: gr a t e n a d o : gra.te.na.do
gratenaĵo: gr a t e n a ĵ o : gra.te.na.ĵo
grateni: gr a t e n i : gra.te.ni
gratenujo: gr a t e n u j o : gra.te.nu.jo
grati: gr a t i : gra.ti
gratifiki: gr a t i f i k i : gra.ti.fi.ki
gratifiko: gr a t i f i k o : gra.ti.fi.ko
gratilo: gr a t i l o : gra.ti.lo
gratiolo: gr a t i o l o : gra.ti.o.lo
grato: gr a t o : gra.to
gratuli: gr a t u l i : gra.tu.li
gratulo: gr a t u l o : gra.tu.lo
Graŭbindo: gr a ŭb i nd o : graŭ.bin.do
graŭli: gr a ŭl i : graŭ.li
graŭvako: gr a ŭv a k o : graŭ.va.ko
grava: gr a v a : gra.va
gravaĵo: gr a v a ĵ o : gra.va.ĵo
grave: gr a v e : gra.ve
graveco: gr a v e c o : gra.ve.co
graveda: gr a v e d a : gra.ve.da
gravedeco: gr a v e d e c o : gra.ve.de.co
gravedigi: gr a v e d i g i : gra.ve.di.gi
gravediĝi: gr a v e d i ĝ i : gra.ve.di.ĝi
gravedulino: gr a v e d u l i n o : gra.ve.du.li.no
gravega: gr a v e g a : gra.ve.ga
gravetio: gr a v e t i o : gra.ve.ti.o
gravi: gr a v i : gra.vi
gravigi: gr a v i g i : gra.vi.gi
gravimetrio: gr a v i m e tr i o : gra.vi.me.tri.o
graviolarbo: gr a v i o l a rb o : gra.vi.o.lar.bo
graviolbero: gr a v i o lb e r o : gra.vi.ol.be.ro
graviolo: gr a v i o l o : gra.vi.o.lo
graviolujo: gr a v i o l u j o : gra.vi.o.lu.jo
gravita: gr a v i t a : gra.vi.ta
graviti: gr a v i t i : gra.vi.ti
gravito: gr a v i t o : gra.vi.to
gravitokonstanto: gr a v i t o k o nst a nt o : gra.vi.to.kon°stan.to
gravitometrio: gr a v i t o m e tr i o : gra.vi.to.me.tri.o
gravitometro: gr a v i t o m e tr o : gra.vi.to.me.tro
gravitono: gr a v i t o n o : gra.vi.to.no
gravmiena: gr a vm i e n a : grav.mi.e.na
gravulo: gr a v u l o : gra.vu.lo
gravurado: gr a v u r a d o : gra.vu.ra.do
gravuraĵo: gr a v u r a ĵ o : gra.vu.ra.ĵo
gravurĉizilo: gr a v u rĉ i z i l o : gra.vur.ĉi.zi.lo
gravuri: gr a v u r i : gra.vu.ri
gravurilo: gr a v u r i l o : gra.vu.ri.lo
gravuristo: gr a v u r i st o : gra.vu.ris.to
gravuro: gr a v u r o : gra.vu.ro
grebo: gr e b o : gre.bo
greftado: gr e ft a d o : gref.ta.do
greftaĵo: gr e ft a ĵ o : gref.ta.ĵo
grefti: gr e ft i : gref.ti
greftilo: gr e ft i l o : gref.ti.lo
greftobazo: gr e ft o b a z o : gref.to.ba.zo
grefto: gr e ft o : gref.to
grega: gr e g a : gre.ga
gregarinoj: gr e g a r i n o j : gre.ga.ri.noj
gregejo: gr e g e j o : gre.ge.jo
grego: gr e g o : gre.go
Gregoria: gr e g o r i a : gre.go.ri.a
Gregorio: gr e g o r i o : gre.go.ri.o
grejhundo: gr e jh u nd o : grej.hun.do
grejso: gr e js o : grej.so
greka: gr e k a : gre.ka
Grekio: gr e k i o : gre.ki.o
Greklando: gr e kl a nd o : gre.klan.do
greko: gr e k o : gre.ko
Grekujo: gr e k u j o : gre.ku.jo
grenadilbero: gr e n a d i lb e r o : gre.na.dil.be.ro
grenadilo: gr e n a d i l o : gre.na.di.lo
grenadiro: gr e n a d i r o : gre.na.di.ro
grenadisto: gr e n a d i st o : gre.na.dis.to
Grenado: gr e n a d o : gre.na.do
grenado: gr e n a d o : gre.na.do
grenatkolora: gr e n a tk o l o r a : gre.nat.ko.lo.ra
grenato: gr e n a t o : gre.na.to
grenejo: gr e n e j o : gre.ne.jo
grenero: gr e n e r o : gre.ne.ro
grenkampa petroselino: gr e nk a mp a p e tr o s e l i n o : gren.kam.pa.pe.tro.se.li.no
grenkampo: gr e nk a mp o : gren.kam.po
Grenlando: gr e nl a nd o : gren.lan.do
grenmaltozaĵo: gr e nm a lt o z a ĵ o : gren.mal.to.za.ĵo
grenmezuro: gr e nm e z u r o : gren.me.zu.ro
Grenoblo: gr e n o bl o : gre.no.blo
greno: gr e n o : gre.no
grenrozo: gr e nr o z o : gren.ro.zo
grenventumaĵo: gr e nv e nt u m a ĵ o : gren.ven.tu.ma.ĵo
Grenviĉo: gr e nv i ĉ o : gren.vi.ĉo
gresejo: gr e s e j o : gre.se.jo
greso: gr e s o : gre.so
Grezijono: gr e z i j o n o : gre.zi.jo.no
griaĵo: gr i a ĵ o : gri.a.ĵo
grifeli: gr i f e l i : gri.fe.li
grifelo: gr i f e l o : gri.fe.lo
grifo: gr i f o : gri.fo
grifono: gr i f o n o : gri.fo.no
grilbirdo: gr i lb i rd o : gril.bir.do
griledoj: gr i l e d o j : gri.le.doj
grilo: gr i l o : gri.lo
grimacema: gr i m a c e m a : gri.ma.ce.ma
grimaci: gr i m a c i : gri.ma.ci
grimaco: gr i m a c o : gri.ma.co
grimpa kobeo: gr i mp a k o b e o : grim.pa.ko.be.o
grimpa: gr i mp a : grim.pa
grimpado: gr i mp a d o : grim.pa.do
grimpado: gr i mp a d o : grim.pa.do
grimpi: gr i mp i : grim.pi
grimpisto: gr i mp i st o : grim.pis.to
grimpo: gr i mp o : grim.po
grimpoplanto: gr i mp o pl a nt o : grim.po.plan.to
grimpoplanto: gr i mp o pl a nt o : grim.po.plan.to
grincado: gr i nc a d o : grin.ca.do
grinci: gr i nc i : grin.ci
grincigi: gr i nc i g i : grin.ci.gi
grinco: gr i nc o : grin.co
grindelio: gr i nd e l i o : grin.de.li.o
grio: gr i o : gri.o
grioto: gr i o t o : gri.o.to
gripa: gr i p a : gri.pa
gripo: gr i p o : gri.po
gripulo: gr i p u l o : gri.pu.lo
grivo: gr i v o : gri.vo
griza cirkuo: gr i z a c i rk u o : gri.za.cir.ku.o
griza korniko: gr i z a k o rn i k o : gri.za.kor.ni.ko
griza korvo: gr i z a k o rv o : gri.za.kor.vo
griza papago: gr i z a p a p a g o : gri.za.pa.pa.go
griza ŝimo: gr i z a ŝ i m o : gri.za.ŝi.mo
griza turdo: gr i z a t u rd o : gri.za.tur.do
griza: gr i z a : gri.za
grizajlo: gr i z a jl o : gri.zaj.lo
grizaĵo: gr i z a ĵ o : gri.za.ĵo
grizeco: gr i z e c o : gri.ze.co
Grizelda: gr i z e ld a : gri.zel.da
grizflava: gr i zfl a v a : griz°fla.va
grizfoko: gr i zf o k o : griz.fo.ko
grizharulo: gr i zh a r u l o : griz.ha.ru.lo
grizigi: gr i z i g i : gri.zi.gi
griziĝi: gr i z i ĝ i : gri.zi.ĝi
grizo: gr i z o : gri.zo
Grizono: gr i z o n o : gri.zo.no
grizulo: gr i z u l o : gri.zu.lo
grizuo: gr i z u o : gri.zu.o
grocisto: gr o c i st o : gro.cis.to
groco: gr o c o : gro.co
Groenlando: gr o e nl a nd o : gro.en.lan.do
grogo: gr o g o : gro.go
grondi: gr o nd i : gron.di
Gronlando: gr o nl a nd o : gron.lan.do
gropeĝo: gr o p e ĝ o : gro.pe.ĝo
gropo: gr o p o : gro.po
gropsteko: gr o pst e k o : grop°ste.ko
groptegmento: gr o pt e gm e nt o : grop.teg.men.to
grosarbusto: gr o s a rb u st o : gro.sar.bus.to
grosbero: gr o sb e r o : gros.be.ro
groso: gr o s o : gro.so
grosujo: gr o s u j o : gro.su.jo
grosulariacoj: gr o s u l a r i a c o j : gro.su.la.ri.a.coj
grosulario: gr o s u l a r i o : gro.su.la.ri.o
groŝa: gr o ŝ a : gro.ŝa
groŝmono: gr o ŝm o n o : groŝ.mo.no
groŝo: gr o ŝ o : gro.ŝo
groŝoskrapa: gr o ŝ o skr a p a : gro.ŝos°kra.pa
groteska: gr o t e sk a : gro.tes.ka
groteskaĵo: gr o t e sk a ĵ o : gro.tes.ka.ĵo
groteskulo: gr o t e sk u l o : gro.tes.ku.lo
groto: gr o t o : gro.to
Grozno: gr o zn o : groz.no
gruformaj: gr u f o rm a j : gru.for.maj
grujero: gr u j e r o : gru.je.ro
grumblema: gr u mbl e m a : grum°ble.ma
grumbli: gr u mbl i : grum°bli
grumblulo: gr u mbl u l o : grum°blu.lo
grumela: gr u m e l a : gru.me.la
grumeliĝi: gr u m e l i ĝ i : gru.me.li.ĝi
grumelo: gr u m e l o : gru.me.lo
grumiksamo: gr u m i ks a m o : gru.mik.sa.mo
grumiŝambero: gr u m i ŝ a mb e r o : gru.mi.ŝam.be.ro
grumiŝamo: gr u m i ŝ a m o : gru.mi.ŝa.mo
grumiŝamujo: gr u m i ŝ a m u j o : gru.mi.ŝa.mu.jo
grumo: gr u m o : gru.mo
grunda: gr u nd a : grun.da
grundado: gr u nd a d o : grun.da.do
grundgenezo: gr u ndg e n e z o : grun°dge.ne.zo
grundi: gr u nd i : grun.di
grundo: gr u nd o : grun.do
grundohedero: gr u nd o h e d e r o : grun.do.he.de.ro
grundologio: gr u nd o l o g i o : grun.do.lo.gi.o
grundologo: gr u nd o l o g o : grun.do.lo.go
grundpurigo: gr u ndp u r i g o : grun°dpu.ri.go
gruntbovo: gr u ntb o v o : grun°tbo.vo
grunti: gr u nt i : grun.ti
gruo-dolio: gr u o d o l i o : gru.o.do.li.o
gruo: gr u o : gru.o
gruoformaj: gr u o f o rm a j : gru.o.for.maj
grupa: gr u p a : gru.pa
grupaĉo: gr u p a ĉ o : gru.pa.ĉo
grupano: gr u p a n o : gru.pa.no
grupe: gr u p e : gru.pe
grupejo: gr u p e j o : gru.pe.jo
grupeto: gr u p e t o : gru.pe.to
grupigi: gr u p i g i : gru.pi.gi
grupiĝi: gr u p i ĝ i : gru.pi.ĝi
grupo: gr u p o : gru.po
gruzi: gr u z i : gru.zi
gruzmalsano: gr u zm a ls a n o : gruz.mal.sa.no
gruzo: gr u z o : gru.zo
gruzo: gr u z o : gru.zo
guanino: g u a n i n o : gu.a.ni.no
guano: g u a n o : gu.a.no
guaŝi: g u a ŝ i : gu.a.ŝi
guaŝo: g u a ŝ o : gu.a.ŝo
gubernatoro: g u b e rn a t o r o : gu.ber.na.to.ro
guberniestro: g u b e rn i e str o : gu.ber.ni.es°tro
gubernio: g u b e rn i o : gu.ber.ni.o
gudra: g u dr a : gu.dra
gudri: g u dr i : gu.dri
gudro: g u dr o : gu.dro
gudrotuko: g u dr o t u k o : gu.dro.tu.ko
gufo: g u f o : gu.fo
guglego: g u gl e g o : gu.gle.go
guglo: g u gl o : gu.glo
Guĝaratio: g u ĝ a r a t i o : gu.ĝa.ra.ti.o
guĝarato: g u ĝ a r a t o : gu.ĝa.ra.to
guĝi: g u ĝ i : gu.ĝi
guĝo: g u ĝ o : gu.ĝo
Gujano: g u j a n o : gu.ja.no
Gujanoj: g u j a n o j : gu.ja.noj
gujavarbo: g u j a v a rb o : gu.ja.var.bo
gujavbero: g u j a vb e r o : gu.jav.be.ro
gujavo: g u j a v o : gu.ja.vo
gujavujo: g u j a v u j o : gu.ja.vu.jo
gujdako: g u jd a k o : guj.da.ko
Gujeno: g u j e n o : gu.je.no
Gujĝoŭo: g u jĝ o ŭ o : guj.ĝo.ŭo
Gujjango: g u jj a ng o : guj.jan.go
gulago: g u l a g o : gu.la.go
gulaŝkanono: g u l a ŝk a n o n o : gu.laŝ.ka.no.no
gulaŝo: g u l a ŝ o : gu.la.ŝo
guldeno: g u ld e n o : gul.de.no
gulo: g u l o : gu.lo
guma astrakanto: g u m a a str a k a nt o : gu.ma.as°tra.kan.to
gumabsceso: g u m a bsc e s o : gu.mab°sce.so
guma: g u m a : gu.ma
gumeca: g u m e c a : gu.me.ca
gumi: g u m i : gu.mi
gumigutarbo: g u m i g u t a rb o : gu.mi.gu.tar.bo
gumiguto: g u m i g u t o : gu.mi.gu.to
gumigutujo: g u m i g u t u j o : gu.mi.gu.tu.jo
gumo: g u m o : gu.mo
gumozo: g u m o z o : gu.mo.zo
gumrezino: g u mr e z i n o : gum.re.zi.no
gumtolo: g u mt o l o : gum.to.lo
guno: g u n o : gu.no
gurdi: g u rd i : gur.di
gurdo: g u rd o : gur.do
gurko: g u rk o : gur.ko
gurnardo: g u rn a rd o : gur.nar.do
guruo: g u r u o : gu.ru.o
Gustavino: g u st a v i n o : gus.ta.vi.no
Gustavo: g u st a v o : gus.ta.vo
gusti: g u st i : gus.ti
gustigaĵo: g u st i g a ĵ o : gus.ti.ga.ĵo
gustigi: g u st i g i : gus.ti.gi
gustoburĝonoj: g u st o b u rĝ o n o j : gus.to.bur.ĝo.noj
gusto: g u st o : gus.to
gustohava: g u st o h a v a : gus.to.ha.va
gustoplena: g u st o pl e n a : gus.to.ple.na
gustosena: g u st o s e n a : gus.to.se.na
gustosenso: g u st o s e ns o : gus.to.sen.so
gustosenso: g u st o s e ns o : gus.to.sen.so
gustumado: g u st u m a d o : gus.tu.ma.do
gustumi: g u st u m i : gus.tu.mi
gustumisto: g u st u m i st o : gus.tu.mis.to
gustumo: g u st u m o : gus.tu.mo
guŝo: g u ŝ o : gu.ŝo
gutado: g u t a d o : gu.ta.do
gutao: g u t a o : gu.ta.o
gutaperko: g u t a p e rk o : gu.ta.per.ko
gutboteleto: g u tb o t e l e t o : gut.bo.te.le.to
gute: g u t e : gu.te
Gutenbergo: g u t e nb e rg o : gu.ten.ber.go
guteti: g u t e t i : gu.te.ti
guteto: g u t e t o : gu.te.to
guti: g u t i : gu.ti
gutiferoj: g u t i f e r o j : gu.ti.fe.roj
gutiga: g u t i g a : gu.ti.ga
gutigi: g u t i g i : gu.ti.gi
gutigilo: g u t i g i l o : gu.ti.gi.lo
gutlado: g u tl a d o : gu.tla.do
guto: g u t o : gu.to
gutoŝtono: g u t o ŝt o n o : gu.toŝ.to.no
gutujo: g u t u j o : gu.tu.jo
guturalo: g u t u r a l o : gu.tu.ra.lo
guverni: g u v e rn i : gu.ver.ni
guvernistino: g u v e rn i st i n o : gu.ver.nis.ti.no
guvernisto: g u v e rn i st o : gu.ver.nis.to
guzlo: g u zl o : guz.lo
Gŭangdongo: gŭ a ngd o ng o : gŭan°gdon.go
Gŭangŝjio: gŭ a ngŝj i o : gŭan°gŝji.o
Gvadalkiviro: gv a d a lk i v i r o : gva.dal.ki.vi.ro
Gvadelupo: gv a d e l u p o : gva.de.lu.po
gvajako: gv a j a k o : gva.ja.ko
gvajakolo: gv a j a k o l o : gva.ja.ko.lo
gvanako: gv a n a k o : gva.na.ko
gvaranio: gv a r a n i o : gva.ra.ni.o
gvarano: gv a r a n o : gva.ra.no
gvardiejo: gv a rd i e j o : gvar.di.e.jo
gvardio: gv a rd i o : gvar.di.o
Gvatemalo: gv a t e m a l o : gva.te.ma.lo
gvati: gv a t i : gva.ti
gvatisto: gv a t i st o : gva.tis.to
gvatkamerao: gv a tk a m e r a o : gvat.ka.me.ra.o
gvatnesto: gv a tn e st o : gvat.nes.to
gvatoturo: gv a t o t u r o : gva.to.tu.ro
gvatturo: gv a tt u r o : gvat.tu.ro
Gvebro: gv e br o : gve.bro
gvemulo: gv e m u l o : gve.mu.lo
gverilo: gv e r i l o : gve.ri.lo
gvida: gv i d a : gvi.da
gvidadi: gv i d a d i : gvi.da.di
gvidado: gv i d a d o : gvi.da.do
gvidanto: gv i d a nt o : gvi.dan.to
gvidfolio: gv i df o l i o : gvid.fo.li.o
gvidi: gv i d i : gvi.di
gvidilo: gv i d i l o : gvi.di.lo
gvidisto: gv i d i st o : gvi.dis.to
gvidlibro: gv i dl i br o : gvi.dli.bro
gvidmarko: gv i dm a rk o : gvid.mar.ko
gvido: gv i d o : gvi.do
gvidrelo: gv i dr e l o : gvi.dre.lo
Gvineo Ekvatora: gv i n e o e kv a t o r a : gvi.ne.o.ek.va.to.ra
Gvineo-Bisaŭo: gv i n e o b i s a ŭ o : gvi.ne.o.bi.sa.ŭo
Gvineo: gv i n e o : gvi.ne.o
Ĝafaro: ĝ a f a r o : ĝa.fa.ro
Ĝaganato: ĝ a g a n a t o : ĝa.ga.na.to
Ĝahano: ĝ a h a n o : ĝa.ha.no
ĝainismo: ĝ a i n i sm o : ĝa.i.nis.mo
ĝaino: ĝ a i n o : ĝa.i.no
Ĝakarto: ĝ a k a rt o : ĝa.kar.to
ĝangalo: ĝ a ng a l o : ĝan.ga.lo
ĝarden-urbo: ĝ a rd e n u rb o : ĝar.de.nur.bo
ĝardena atriplo: ĝ a rd e n a a tr i pl o : ĝar.de.na.a.tri.plo
ĝardena aŭrikulo: ĝ a rd e n a a ŭr i k u l o : ĝar.de.na.aŭ.ri.ku.lo
ĝardena korkoro: ĝ a rd e n a k o rk o r o : ĝar.de.na.kor.ko.ro
ĝardena krizantemo: ĝ a rd e n a kr i z a nt e m o : ĝar.de.na.kri.zan.te.mo
ĝardena penseo: ĝ a rd e n a p e ns e o : ĝar.de.na.pen.se.o
ĝardena pizo: ĝ a rd e n a p i z o : ĝar.de.na.pi.zo
ĝardena satureo: ĝ a rd e n a s a t u r e o : ĝar.de.na.sa.tu.re.o
ĝardena verbeno: ĝ a rd e n a v e rb e n o : ĝar.de.na.ver.be.no
ĝardena: ĝ a rd e n a : ĝar.de.na
ĝardenangeliko: ĝ a rd e n a ng e l i k o : ĝar.de.nan.ge.li.ko
ĝardenarkitekto: ĝ a rd e n a rk i t e kt o : ĝar.de.nar.ki.tek.to
ĝardenbrasiko: ĝ a rd e nbr a s i k o : ĝar.den°bra.si.ko
ĝardendometo: ĝ a rd e nd o m e t o : ĝar.den.do.me.to
ĝardeneto: ĝ a rd e n e t o : ĝar.de.ne.to
ĝardengliro: ĝ a rd e ngl i r o : ĝar.den°gli.ro
ĝardeni: ĝ a rd e n i : ĝar.de.ni
ĝardenistiko: ĝ a rd e n i st i k o : ĝar.de.nis.ti.ko
ĝardenisto: ĝ a rd e n i st o : ĝar.de.nis.to
ĝardenkreso: ĝ a rd e nkr e s o : ĝar.den°kre.so
ĝardenkulturo: ĝ a rd e nk u lt u r o : ĝar.den.kul.tu.ro
ĝardeno: ĝ a rd e n o : ĝar.de.no
ĝardenrapo: ĝ a rd e nr a p o : ĝar.den.ra.po
ĝardensilvio: ĝ a rd e ns i lv i o : ĝar.den.sil.vi.o
ĝartero: ĝ a rt e r o : ĝar.te.ro
ĝazo: ĝ a z o : ĝa.zo
Ĝeĝjango: ĝ e ĝj a ng o : ĝeĝ.jan.go
ĝeligi: ĝ e l i g i : ĝe.li.gi
ĝelo: ĝ e l o : ĝe.lo
ĝema: ĝ e m a : ĝe.ma
ĝemadi: ĝ e m a d i : ĝe.ma.di
ĝemado: ĝ e m a d o : ĝe.ma.do
ĝemego: ĝ e m e g o : ĝe.me.go
ĝemeligi: ĝ e m e l i g i : ĝe.me.li.gi
ĝemelo: ĝ e m e l o : ĝe.me.lo
Ĝemeloj: ĝ e m e l o j : ĝe.me.loj
ĝemeto: ĝ e m e t o : ĝe.me.to
ĝemi: ĝ e m i : ĝe.mi
ĝemina: ĝ e m i n a : ĝe.mi.na
ĝeminda: ĝ e m i nd a : ĝe.min.da
ĝemo: ĝ e m o : ĝe.mo
ĝena: ĝ e n a : ĝe.na
ĝenado: ĝ e n a d o : ĝe.na.do
ĝenaĵo: ĝ e n a ĵ o : ĝe.na.ĵo
ĝenateco: ĝ e n a t e c o : ĝe.na.te.co
ĝendarmaro: ĝ e nd a rm a r o : ĝen.dar.ma.ro
ĝendarmejo: ĝ e nd a rm e j o : ĝen.dar.me.jo
ĝendarmo: ĝ e nd a rm o : ĝen.dar.mo
ĝeneco: ĝ e n e c o : ĝe.ne.co
ĝenerala prokuroro: ĝ e n e r a l a pr o k u r o r o : ĝe.ne.ra.la.pro.ku.ro.ro
Ĝenerala Sekretario: ĝ e n e r a l a s e kr e t a r i o : ĝe.ne.ra.la.se.kre.ta.ri.o
ĝenerala: ĝ e n e r a l a : ĝe.ne.ra.la
ĝeneralaĵo: ĝ e n e r a l a ĵ o : ĝe.ne.ra.la.ĵo
ĝenerale: ĝ e n e r a l e : ĝe.ne.ra.le
ĝeneraleco: ĝ e n e r a l e c o : ĝe.ne.ra.le.co
Ĝeneralifo: ĝ e n e r a l i f o : ĝe.ne.ra.li.fo
ĝeneraligi: ĝ e n e r a l i g i : ĝe.ne.ra.li.gi
Ĝenevo: ĝ e n e v o : ĝe.ne.vo
Ĝengĝoŭo: ĝ e ngĝ o ŭ o : ĝen°gĝo.ŭo
Ĝenĝis: ĝ e nĝ i s : ĝen.ĝis
ĝeni sin: ĝ e n i s i n : ĝe.ni.sin
ĝeni: ĝ e n i : ĝe.ni
ĝeniĝi: ĝ e n i ĝ i : ĝe.ni.ĝi
ĝenio: ĝ e n i o : ĝe.ni.o
ĝeno: ĝ e n o : ĝe.no
Ĝenoveva: ĝ e n o v e v a : ĝe.no.ve.va
Ĝenovo: ĝ e n o v o : ĝe.no.vo
ĝenro: ĝ e nr o : ĝen.ro
ĝentila akcipitro: ĝ e nt i l a a kc i p i tr o : ĝen.ti.la.ak.ci.pi.tro
ĝentila: ĝ e nt i l a : ĝen.ti.la
ĝentilaĵo: ĝ e nt i l a ĵ o : ĝen.ti.la.ĵo
ĝentile: ĝ e nt i l e : ĝen.ti.le
ĝentileco: ĝ e nt i l e c o : ĝen.ti.le.co
ĝentilulo: ĝ e nt i l u l o : ĝen.ti.lu.lo
ĝentlemano: ĝ e ntl e m a n o : ĝen°tle.ma.no
ĝenulo: ĝ e n u l o : ĝe.nu.lo
Ĝeraldo: ĝ e r a ld o : ĝe.ral.do
ĝerbosoj: ĝ e rb o s o j : ĝer.bo.soj
ĝermado: ĝ e rm a d o : ĝer.ma.do
ĝermana vo: ĝ e rm a n a v o : ĝer.ma.na.vo
ĝermana: ĝ e rm a n a : ĝer.ma.na
ĝermanida: ĝ e rm a n i d a : ĝer.ma.ni.da
Ĝermanio: ĝ e rm a n i o : ĝer.ma.ni.o
Ĝermano: ĝ e rm a n o : ĝer.ma.no
ĝermano: ĝ e rm a n o : ĝer.ma.no
Ĝermanujo: ĝ e rm a n u j o : ĝer.ma.nu.jo
ĝermburĝono: ĝ e rmb u rĝ o n o : ĝer°mbur.ĝo.no
ĝermeno: ĝ e rm e n o : ĝer.me.no
ĝermfolio: ĝ e rmf o l i o : ĝer°mfo.li.o
ĝermi: ĝ e rm i : ĝer.mi
Ĝerminalo: ĝ e rm i n a l o : ĝer.mi.na.lo
ĝermingo: ĝ e rm i ng o : ĝer.min.go
ĝermo: ĝ e rm o : ĝer.mo
ĝermoplanto: ĝ e rm o pl a nt o : ĝer.mo.plan.to
ĝermotigo: ĝ e rm o t i g o : ĝer.mo.ti.go
ĝermradiko: ĝ e rmr a d i k o : ĝer°mra.di.ko
ĝesto: ĝ e st o : ĝes.to
ĝetkajo: ĝ e tk a j o : ĝet.ka.jo
ĝetkapo: ĝ e tk a p o : ĝet.ka.po
ĝeto: ĝ e t o : ĝe.to
ĝia: ĝ i a : ĝi.a
ĝiba luno: ĝ i b a l u n o : ĝi.ba.lu.no
ĝiba: ĝ i b a : ĝi.ba
ĝibaĵo: ĝ i b a ĵ o : ĝi.ba.ĵo
ĝibigi: ĝ i b i g i : ĝi.bi.gi
ĝibiĝi: ĝ i b i ĝ i : ĝi.bi.ĝi
ĝibobovo: ĝ i b o b o v o : ĝi.bo.bo.vo
ĝibo: ĝ i b o : ĝi.bo
Ĝibraltara markolo: ĝ i br a lt a r a m a rk o l o : ĝi.bral.ta.ra.mar.ko.lo
Ĝibraltaro: ĝ i br a lt a r o : ĝi.bral.ta.ro
ĝibulo: ĝ i b u l o : ĝi.bu.lo
Ĝibutio: ĝ i b u t i o : ĝi.bu.ti.o
ĝi: ĝ i : ĝi
ĝigolo: ĝ i g o l o : ĝi.go.lo
ĝimkano: ĝ i mk a n o : ĝim.ka.no
Ĝinano: ĝ i n a n o : ĝi.na.no
ĝinfizo: ĝ i nf i z o : ĝin.fi.zo
Ĝingis-Ĥano: ĝ i ng i sĥ a n o : ĝin.gis.ĥa.no
Ĝinismo: ĝ i n i sm o : ĝi.nis.mo
ĝinno: ĝ i nn o : ĝin.no
Ĝino: ĝ i n o : ĝi.no
ĝino: ĝ i n o : ĝi.no
ĝino: ĝ i n o : ĝi.no
ĝinzo: ĝ i nz o : ĝin.zo
ĝirado: ĝ i r a d o : ĝi.ra.do
ĝirafedoj: ĝ i r a f e d o j : ĝi.ra.fe.doj
ĝirafo: ĝ i r a f o : ĝi.ra.fo
ĝiraĵo: ĝ i r a ĵ o : ĝi.ra.ĵo
ĝiranto: ĝ i r a nt o : ĝi.ran.to
ĝirato: ĝ i r a t o : ĝi.ra.to
ĝirebla: ĝ i r e bl a : ĝi.re.bla
ĝirejo: ĝ i r e j o : ĝi.re.jo
ĝiri: ĝ i r i : ĝi.ri
ĝirilo: ĝ i r i l o : ĝi.ri.lo
ĝirindikilo: ĝ i r i nd i k i l o : ĝi.rin.di.ki.lo
ĝiro: ĝ i r o : ĝi.ro
Ĝirondio: ĝ i r o nd i o : ĝi.ron.di.o
Ĝirondisto: ĝ i r o nd i st o : ĝi.ron.dis.to
Ĝirondo: ĝ i r o nd o : ĝi.ron.do
ĝis: ĝ i s : ĝis
ĝisdata: ĝ i sd a t a : ĝis.da.ta
ĝisdatigi: ĝ i sd a t i g i : ĝis.da.ti.gi
ĝisekstreme: ĝ i s e kstr e m e : ĝi.sek°stre.me
ĝisfunde: ĝ i sf u nd e : ĝis.fun.de
ĝisgenua: ĝ i sg e n u a : ĝis.ge.nu.a
ĝisi: ĝ i s i : ĝi.si
ĝiskole: ĝ i sk o l e : ĝis.ko.le
ĝismorta: ĝ i sm o rt a : ĝis.mor.ta
ĝisnuna: ĝ i sn u n a : ĝis.nu.na
ĝisostulo: ĝ i s o st u l o : ĝi.sos.tu.lo
ĝisrande: ĝ i sr a nd e : ĝis.ran.de
ĝissate: ĝ i ss a t e : ĝis.sa.te
ĝissupre: ĝ i ss u pr e : ĝis.su.pre
ĝistalie: ĝ i st a l i e : ĝis.ta.li.e
ĝisvivi: ĝ i sv i v i : ĝis.vi.vi
Ĝjangsuo: ĝj a ngs u o : ĝjan°gsu.o
Ĝjangŝjio: ĝj a ngŝj i o : ĝjan°gŝji.o
Ĝjilino: ĝj i l i n o : ĝji.li.no
Ĝjinano: ĝj i n a n o : ĝji.na.no
ĝo: ĝ o : ĝo
Ĝofredo: ĝ o fr e d o : ĝof.re.do
ĝoja: ĝ o j a : ĝo.ja
ĝojegi: ĝ o j e g i : ĝo.je.gi
ĝojego: ĝ o j e g o : ĝo.je.go
ĝojfajro: ĝ o jf a jr o : ĝoj.faj.ro
ĝoji: ĝ o j i : ĝo.ji
ĝojiga: ĝ o j i g a : ĝo.ji.ga
ĝojigi: ĝ o j i g i : ĝo.ji.gi
ĝojkrii: ĝ o jkr i i : ĝoj°kri.i
ĝojo: ĝ o j o : ĝo.jo
ĝua: ĝ u a : ĝu.a
ĝuado: ĝ u a d o : ĝu.a.do
ĝuamo: ĝ u a m o : ĝu.a.mo
ĝuego: ĝ u e g o : ĝu.e.go
ĝuema: ĝ u e m a : ĝu.e.ma
ĝui: ĝ u i : ĝu.i
ĝuigi: ĝ u i g i : ĝu.i.gi
ĝuo: ĝ u o : ĝu.o
ĝusta: ĝ u st a : ĝus.ta
ĝustaĵo: ĝ u st a ĵ o : ĝus.ta.ĵo
ĝustatempa: ĝ u st a t e mp a : ĝus.ta.tem.pa
ĝustatempe: ĝ u st a t e mp e : ĝus.ta.tem.pe
ĝuste: ĝ u st e : ĝus.te
ĝusteco: ĝ u st e c o : ĝus.te.co
ĝustiga ŝraŭbo: ĝ u st i g a ŝr a ŭb o : ĝus.ti.gaŝ.raŭ.bo
ĝustiga: ĝ u st i g a : ĝus.ti.ga
ĝustigi: ĝ u st i g i : ĝus.ti.gi
ĝustigilo: ĝ u st i g i l o : ĝus.ti.gi.lo
H-bombo: h o b o mb o : ho.bom.bo
ha ha ha!: h a h a h a : ha.ha.ha
ha ha!: h a h a : ha.ha
ha!: h a : ha
Habelo: h a b e l o : ha.be.lo
habitato: h a b i t a t o : ha.bi.ta.to
Habsburgoj: h a bsb u rg o j : hab°sbur.goj
habutajo: h a b u t a j o : ha.bu.ta.jo
haĉado: h a ĉ a d o : ha.ĉa.do
haĉeko: h a ĉ e k o : ha.ĉe.ko
haĉi: h a ĉ i : ha.ĉi
haĉilo: h a ĉ i l o : ha.ĉi.lo
haĉo: h a ĉ o : ha.ĉo
hadeano: h a d e a n o : ha.de.a.no
Hadeso: h a d e s o : ha.de.so
Hadriana: h a dr i a n a : ha.dri.a.na
Hadriano: h a dr i a n o : ha.dri.a.no
hadrono: h a dr o n o : ha.dro.no
Hafizo: h a f i z o : ha.fi.zo
hafnio: h a fn i o : haf.ni.o
Hagado: h a g a d o : ha.ga.do
Hagaro: h a g a r o : ha.ga.ro
hagiografio: h a g i o gr a f i o : ha.gi.o.gra.fi.o
hagiografo: h a g i o gr a f o : ha.gi.o.gra.fo
hagiso: h a g i s o : ha.gi.so
Hago: h a g o : ha.go
haĝo: h a ĝ o : ha.ĝo
haĝulo: h a ĝ u l o : ha.ĝu.lo
Haitio: h a i t i o : ha.i.ti.o
hajduko: h a jd u k o : haj.du.ko
Hajfongo: h a jf o ng o : haj.fon.go
hajko: h a jk o : haj.ko
hajla: h a jl a : haj.la
hajlas: h a jl a s : haj.las
hajlero: h a jl e r o : haj.le.ro
hajleto: h a jl e t o : haj.le.to
hajlo: h a jl o : haj.lo
Hajnano: h a jn a n o : haj.na.no
hakado: h a k a d o : ha.ka.do
hakaĵo: h a k a ĵ o : ha.ka.ĵo
hakamo: h a k a m o : ha.ka.mo
haketaĵo: h a k e t a ĵ o : ha.ke.ta.ĵo
haketi: h a k e t i : ha.ke.ti
haketilo: h a k e t i l o : ha.ke.ti.lo
hakfunkcio: h a kf u nkc i o : hak.fun°kci.o
hakfunkcio: h a kf u nkc i o : hak.fun°kci.o
haki: h a k i : ha.ki
hakilego: h a k i l e g o : ha.ki.le.go
hakileto: h a k i l e t o : ha.ki.le.to
hakilo: h a k i l o : ha.ki.lo
hakisto: h a k i st o : ha.kis.to
hako: h a k o : ha.ko
hakruleto: h a kr u l e t o : ha.kru.le.to
haktabelo: h a kt a b e l o : hak.ta.be.lo
haktabelo: h a kt a b e l o : hak.ta.be.lo
haktabulo: h a kt a b u l o : hak.ta.bu.lo
haktranĉilo: h a ktr a nĉ i l o : hak°tran.ĉi.lo
hakvaloro: h a kv a l o r o : hak.va.lo.ro
hakvaloro: h a kv a l o r o : hak.va.lo.ro
haladza: h a l a dz a : ha.lad.za
haladzi: h a l a dz i : ha.lad.zi
haladzigi: h a l a dz i g i : ha.lad.zi.gi
haladziĝi: h a l a dz i ĝ i : ha.lad.zi.ĝi
haladzo: h a l a dz o : ha.lad.zo
halanĝo: h a l a nĝ o : ha.lan.ĝo
halebardisto: h a l e b a rd i st o : ha.le.bar.dis.to
halebardo: h a l e b a rd o : ha.le.bar.do
haleluja!: h a l e l u j a : ha.le.lu.ja
Halepa pino: h a l e p a p i n o : ha.le.pa.pi.no
Halepa sorgo: h a l e p a s o rg o : ha.le.pa.sor.go
Halepo: h a l e p o : ha.le.po
halfo: h a lf o : hal.fo
haliaeto: h a l i a e t o : ha.li.a.e.to
haliĥero: h a l i ĥ e r o : ha.li.ĥe.ro
halikero: h a l i k e r o : ha.li.ke.ro
halito: h a l i t o : ha.li.to
halo!: h a l o : ha.lo
halo: h a l o : ha.lo
halofito: h a l o f i t o : ha.lo.fi.to
halogena lampo: h a l o g e n a l a mp o : ha.lo.ge.na.lam.po
halogenido: h a l o g e n i d o : ha.lo.ge.ni.do
halogeno: h a l o g e n o : ha.lo.ge.no
haloido: h a l o i d o : ha.lo.i.do
haloo: h a l o o : ha.lo.o
halsi: h a ls i : hal.si
halso: h a ls o : hal.so
haltadi: h a lt a d i : hal.ta.di
haltejo: h a lt e j o : hal.te.jo
halteri: h a lt e r i : hal.te.ri
haltero: h a lt e r o : hal.te.ro
halthundo: h a lth u nd o : hal°thun.do
halti: h a lt i : hal.ti
haltigi: h a lt i g i : hal.ti.gi
haltigilo: h a lt i g i l o : hal.ti.gi.lo
haltilo: h a lt i l o : hal.ti.lo
haltlumo: h a ltl u m o : hal°tlu.mo
halto: h a lt o : hal.to
haltopeco: h a lt o p e c o : hal.to.pe.co
haltostreko: h a lt o str e k o : hal.tos°tre.ko
haltrono: h a ltr o n o : hal°tro.no
halucina: h a l u c i n a : ha.lu.ci.na
halucinacio: h a l u c i n a c i o : ha.lu.ci.na.ci.o
halucini: h a l u c i n i : ha.lu.ci.ni
haluciniĝi: h a l u c i n i ĝ i : ha.lu.ci.ni.ĝi
halucino: h a l u c i n o : ha.lu.ci.no
halucinozo: h a l u c i n o z o : ha.lu.ci.no.zo
halukso: h a l u ks o : ha.luk.so
halvao: h a lv a o : hal.va.o
hamadriado: h a m a dr i a d o : ha.ma.dri.a.do
hamako: h a m a k o : ha.ma.ko
hamamelido: h a m a m e l i d o : ha.ma.me.li.do
Hamano: h a m a n o : ha.ma.no
hamburgero: h a mb u rg e r o : ham.bur.ge.ro
Hamburgo: h a mb u rg o : ham.bur.go
Hamilkaro: h a m i lk a r o : ha.mil.ka.ro
hamiltoniano: h a m i lt o n i a n o : ha.mil.to.ni.a.no
Hamleto: h a ml e t o : ham.le.to
hamstri: h a mstr i : ham°stri
hamstro: h a mstr o : ham°stro
Hamurabo: h a m u r a b o : ha.mu.ra.bo
hanapo: h a n a p o : ha.na.po
handbalo: h a ndb a l o : han°dba.lo
handikapaĵo: h a nd i k a p a ĵ o : han.di.ka.pa.ĵo
handikapi: h a nd i k a p i : han.di.ka.pi
handikapito: h a nd i k a p i t o : han.di.ka.pi.to
handikapo: h a nd i k a p o : han.di.ka.po
handikapo: h a nd i k a p o : han.di.ka.po
handikapulo: h a nd i k a p u l o : han.di.ka.pu.lo
handspeko: h a ndsp e k o : han°dspe.ko
hangaro: h a ng a r o : han.ga.ro
Hangĝoŭo: h a ngĝ o ŭ o : han°gĝo.ŭo
Hanibalo: h a n i b a l o : ha.ni.ba.lo
hano: h a n o : ha.no
Hanojo: h a n o j o : ha.no.jo
Hanovrano: h a n o vr a n o : ha.nov.ra.no
Hanovrio: h a n o vr i o : ha.nov.ri.o
Hanovro: h a n o vr o : ha.nov.ro
hansa: h a ns a : han.sa
hansano: h a ns a n o : han.sa.no
hanso: h a ns o : han.so
hanti: h a nt i : han.ti
Hanumano: h a n u m a n o : ha.nu.ma.no
haomo: h a o m o : ha.o.mo
haoro: h a o r o : ha.o.ro
hapakso: h a p a ks o : ha.pak.so
hapaledoj: h a p a l e d o j : ha.pa.le.doj
hapalo: h a p a l o : ha.pa.lo
haplografio: h a pl o gr a f i o : ha.plo.gra.fi.o
haploida: h a pl o i d a : ha.plo.i.da
Har-Magedono: h a rm a g e d o n o : har.ma.ge.do.no
hara kopreno: h a r a k o pr e n o : ha.ra.ko.pre.no
hara: h a r a : ha.ra
haraĵa: h a r a ĵ a : ha.ra.ĵa
haraĵo: h a r a ĵ o : ha.ra.ĵo
harakiri: h a r a k i r i : ha.ra.ki.ri
hararanĝo: h a r a r a nĝ o : ha.ra.ran.ĝo
hararo: h a r a r o : ha.ra.ro
Hararo: h a r a r o : ha.ra.ro
harasplenio: h a r a spl e n i o : ha.ras°ple.ni.o
Harbino: h a rb i n o : har.bi.no
harbulbo: h a rb u lb o : har.bul.bo
Harco: h a rc o : har.co
harĉemizo: h a rĉ e m i z o : har.ĉe.mi.zo
hardado: h a rd a d o : har.da.do
hardebla: h a rd e bl a : har.de.bla
hardebleco: h a rd e bl e c o : har.de.ble.co
hardi: h a rd i : har.di
hardiĝi: h a rd i ĝ i : har.di.ĝi
harditeco: h a rd i t e c o : har.di.te.co
hardluti: h a rdl u t i : har°dlu.ti
hardvaro: h a rdv a r o : har°dva.ro
harego: h a r e g o : ha.re.go
haremo: h a r e m o : ha.re.mo
hareto: h a r e t o : ha.re.to
harfasketo: h a rf a sk e t o : har.fas.ke.to
harfendado: h a rf e nd a d o : har.fen.da.do
harfiliko: h a rf i l i k o : har.fi.li.ko
harfoliklo: h a rf o l i kl o : har.fo.li.klo
Hariano: h a r i a n o : ha.ri.a.no
hariĝi: h a r i ĝ i : ha.ri.ĝi
haringo: h a r i ng o : ha.rin.go
hariso: h a r i s o : ha.ri.so
haristo: h a r i st o : ha.ris.to
harligo: h a rl i g o : har.li.go
harmona analitiko: h a rm o n a a n a l i t i k o : har.mo.na.a.na.li.ti.ko
harmona kunulo: h a rm o n a k u n u l o : har.mo.na.ku.nu.lo
harmona vico: h a rm o n a v i c o : har.mo.na.vi.co
harmona: h a rm o n a : har.mo.na
harmonia funkcio: h a rm o n i a f u nkc i o : har.mo.ni.a.fun°kci.o
harmonia minora gamo: h a rm o n i a m i n o r a g a m o : har.mo.ni.a.mi.no.ra.ga.mo
harmonia: h a rm o n i a : har.mo.ni.a
harmonii: h a rm o n i i : har.mo.ni.i
harmoniigi: h a rm o n i i g i : har.mo.ni.i.gi
harmoniko: h a rm o n i k o : har.mo.ni.ko
harmonio: h a rm o n i o : har.mo.ni.o
harmoniscienco: h a rm o n i sc i e nc o : har.mo.nis.ci.en.co
harmoniumo: h a rm o n i u m o : har.mo.ni.u.mo
harmonizi: h a rm o n i z i : har.mo.ni.zi
harmono: h a rm o n o : har.mo.no
harneso: h a rn e s o : har.ne.so
haro: h a r o : ha.ro
haroj: h a r o j : ha.roj
Haroldo: h a r o ld o : ha.rol.do
harpagofito: h a rp a g o f i t o : har.pa.go.fi.to
harpalo: h a rp a l o : har.pa.lo
harpi: h a rp i : har.pi
harpinglo: h a rp i ngl o : har.pin°glo
harpio: h a rp i o : har.pi.o
harpisto: h a rp i st o : har.pis.to
harplektaĵo: h a rpl e kt a ĵ o : har°plek.ta.ĵo
harpo: h a rp o : har.po
harpuni: h a rp u n i : har.pu.ni
harpuno: h a rp u n o : har.pu.no
harreto: h a rr e t o : har.re.to
harsekigilo: h a rs e k i g i l o : har.se.ki.gi.lo
harsplitado: h a rspl i t a d o : har°spli.ta.do
harŝanĝo: h a rŝ a nĝ o : har.ŝan.ĝo
hartubero: h a rt u b e r o : har.tu.be.ro
Harun-al-Raŝido: h a r u n a lr a ŝ i d o : ha.ru.nal.ra.ŝi.do
haruspekso: h a r u sp e ks o : ha.rus.pek.so
harvermoj: h a rv e rm o j : har.ver.moj
harvosto: h a rv o st o : har.vos.to
Hasdrubalo: h a sdr u b a l o : has°dru.ba.lo
haspelaĵo: h a sp e l a ĵ o : has.pe.la.ĵo
haspeli: h a sp e l i : has.pe.li
haspelo: h a sp e l o : has.pe.lo
hasta: h a st a : has.ta
hastema: h a st e m a : has.te.ma
hasti: h a st i : has.ti
hasto: h a st o : has.to
haŝio: h a ŝ i o : ha.ŝi.o
haŝiŝismo: h a ŝ i ŝ i sm o : ha.ŝi.ŝis.mo
haŝiŝo: h a ŝ i ŝ o : ha.ŝi.ŝo
hati: h a t i : ha.ti
haŭbizo: h a ŭb i z o : haŭ.bi.zo
haŭli: h a ŭl i : haŭ.li
haŭsero: h a ŭs e r o : haŭ.se.ro
haŭsiero: h a ŭs i e r o : haŭ.si.e.ro
haŭso: h a ŭs o : haŭ.so
haŭstorio: h a ŭst o r i o : haŭ°sto.ri.o
haŭta efiko: h a ŭt a e f i k o : haŭ.ta.e.fi.ko
haŭta: h a ŭt a : haŭ.ta
haŭtdeĵetado: h a ŭtd e ĵ e t a d o : haŭ°tde.ĵe.ta.do
haŭtego: h a ŭt e g o : haŭ.te.go
haŭtero: h a ŭt e r o : haŭ.te.ro
haŭteto: h a ŭt e t o : haŭ.te.to
haŭto: h a ŭt o : haŭ.to
haŭtspirado: h a ŭtsp i r a d o : haŭ°tspi.ra.do
haŭtŝanĝo: h a ŭtŝ a nĝ o : haŭ°tŝan.ĝo
havado: h a v a d o : ha.va.do
Havaja: h a v a j a : ha.va.ja
Havajo: h a v a j o : ha.va.jo
havaĵo: h a v a ĵ o : ha.va.ĵo
Havana: h a v a n a : ha.va.na
Havano: h a v a n o : ha.va.no
havebla: h a v e bl a : ha.ve.bla
havena: h a v e n a : ha.ve.na
haveno: h a v e n o : ha.ve.no
havenurbo: h a v e n u rb o : ha.ve.nur.bo
havi: h a v i : ha.vi
havigi: h a v i g i : ha.vi.gi
havinda: h a v i nd a : ha.vin.da
havo: h a v o : ha.vo
Havro: h a vr o : hav.ro
hazarda: h a z a rd a : ha.zar.da
hazarde: h a z a rd e : ha.zar.de
hazardi: h a z a rd i : ha.zar.di
hazardludo: h a z a rdl u d o : ha.zar°dlu.do
hazardo: h a z a rd o : ha.zar.do
he ho!: h e h o : he.ho
he!: h e : he
hebefrenio: h e b e fr e n i o : he.bef.re.ni.o
hebeta: h e b e t a : he.be.ta
hebeteco: h e b e t e c o : he.be.te.co
Hebo: h e b o : he.bo
Hebrea Biblio: h e br e a b i bl i o : he.bre.a.bi.bli.o
hebrea: h e br e a : he.bre.a
hebreeco: h e br e e c o : he.bre.e.co
hebreino: h e br e i n o : he.bre.i.no
hebreismo: h e br e i sm o : he.bre.is.mo
hebreisto: h e br e i st o : he.bre.is.to
hebreo: h e br e o : he.bre.o
Hebridoj: h e br i d o j : he.bri.doj
hedera orobanko: h e d e r a o r o b a nk o : he.de.ra.o.ro.ban.ko
hedereca glekomo: h e d e r e c a gl e k o m o : he.de.re.ca.gle.ko.mo
hedero: h e d e r o : he.de.ro
hedizaro: h e d i z a r o : he.di.za.ro
hedonismo: h e d o n i sm o : he.do.nis.mo
hedonisto: h e d o n i st o : he.do.nis.to
Hedvigo: h e dv i g o : hed.vi.go
Hefejo: h e f e j o : he.fe.jo
Hefesto: h e f e st o : he.fes.to
Hegelano: h e g e l a n o : he.ge.la.no
Hegelismo: h e g e l i sm o : he.ge.lis.mo
Hegelo: h e g e l o : he.ge.lo
hegemonia: h e g e m o n i a : he.ge.mo.ni.a
hegemonio: h e g e m o n i o : he.ge.mo.ni.o
heĝa kalistegio: h e ĝ a k a l i st e g i o : he.ĝa.ka.lis.te.gi.o
Heĝazo: h e ĝ a z o : he.ĝa.zo
heĝiro: h e ĝ i r o : he.ĝi.ro
heĝo: h e ĝ o : he.ĝo
Heine: h e i n e : he.i.ne
hej!: h e j : hej
Hejlongĝjango: h e jl o ngĝj a ng o : hej.lon°gĝjan.go
hejma: h e jm a : hej.ma
hejmama: h e jm a m a : hej.ma.ma
hejmbesto: h e jmb e st o : hej°mbes.to
hejme: h e jm e : hej.me
hejmeca: h e jm e c a : hej.me.ca
hejmeniro: h e jm e n i r o : hej.me.ni.ro
hejmigi: h e jm i g i : hej.mi.gi
hejmlaboro: h e jml a b o r o : hej°mla.bo.ro
hejmlando: h e jml a nd o : hej°mlan.do
hejmo: h e jm o : hej.mo
hejmosida: h e jm o s i d a : hej.mo.si.da
hejmosidulo: h e jm o s i d u l o : hej.mo.si.du.lo
hejmsopiro: h e jms o p i r o : hej°mso.pi.ro
hejmveo: h e jmv e o : hej°mve.o
hejta: h e jt a : hej.ta
hejtado: h e jt a d o : hej.ta.do
hejtaĵo: h e jt a ĵ o : hej.ta.ĵo
hejti: h e jt i : hej.ti
hejtilo: h e jt i l o : hej.ti.lo
hejtisto: h e jt i st o : hej.tis.to
hejtkaldrono: h e jtk a ldr o n o : hej°tkal°dro.no
hejtoforno: h e jt o f o rn o : hej.to.for.no
hejtoplato: h e jt o pl a t o : hej.to.pla.to
hejtosurfaco: h e jt o s u rf a c o : hej.to.sur.fa.co
Hekateo: h e k a t e o : he.ka.te.o
Hekato: h e k a t o : he.ka.to
hekatombo: h e k a t o mb o : he.ka.tom.bo
Heklo: h e kl o : he.klo
heksacianoferato: h e ks a c i a n o f e r a t o : hek.sa.ci.a.no.fe.ra.to
heksaedro: h e ks a e dr o : hek.sa.e.dro
heksagona: h e ks a g o n a : hek.sa.go.na
heksagono: h e ks a g o n o : hek.sa.go.no
heksaklorplatenato: h e ks a kl o rpl a t e n a t o : hek.sa.klor°pla.te.na.to
heksametro: h e ks a m e tr o : hek.sa.me.tro
heksamoniako: h e ks a m o n i a k o : hek.sa.mo.ni.a.ko
heksano: h e ks a n o : hek.sa.no
hektaro: h e kt a r o : hek.ta.ro
hektika: h e kt i k a : hek.ti.ka
hektografi: h e kt o gr a f i : hek.to.gra.fi
hektografo: h e kt o gr a f o : hek.to.gra.fo
Hektoro: h e kt o r o : hek.to.ro
Hekubo: h e k u b o : he.ku.bo
hela: h e l a : he.la
Helaso: h e l a s o : he.la.so
heleboro: h e l e b o r o : he.le.bo.ro
heleco: h e l e c o : he.le.co
helena: h e l e n a : he.le.na
heleneco: h e l e n e c o : he.le.ne.co
helenigi: h e l e n i g i : he.le.ni.gi
helenismo: h e l e n i sm o : he.le.nis.mo
Helenistiko: h e l e n i st i k o : he.le.nis.ti.ko
helenisto: h e l e n i st o : he.le.nis.to
Helenjo: h e l e nj o : he.len.jo
heleno: h e l e n o : he.le.no
Heleno: h e l e n o : he.le.no
helero: h e l e r o : he.le.ro
Helesponto: h e l e sp o nt o : he.les.pon.to
helflava: h e lfl a v a : hel°fla.va
Helgolando: h e lg o l a nd o : hel.go.lan.do
heliantemo: h e l i a nt e m o : he.li.an.te.mo
helianto: h e l i a nt o : he.li.an.to
helica: h e l i c a : he.li.ca
helicero: h e l i c e r o : he.li.ce.ro
helico: h e l i c o : he.li.co
helicoida cumo: h e l i c o i d a c u m o : he.li.co.i.da.cu.mo
helicoido: h e l i c o i d o : he.li.co.i.do
heligi: h e l i g i : he.li.gi
heligo: h e l i g o : he.li.go
heliĝi: h e l i ĝ i : he.li.ĝi
helika: h e l i k a : he.li.ka
helikaĵo: h e l i k a ĵ o : he.li.ka.ĵo
helikforma: h e l i kf o rm a : he.lik.for.ma
heliko: h e l i k o : he.li.ko
helikonio: h e l i k o n i o : he.li.ko.ni.o
Helikono: h e l i k o n o : he.li.ko.no
helikoptero: h e l i k o pt e r o : he.li.kop.te.ro
helikrizo: h e l i kr i z o : he.li.kri.zo
helikso: h e l i ks o : he.lik.so
helio: h e l i o : he.li.o
heliocentra: h e l i o c e ntr a : he.li.o.cen°tra
Heliodoro: h e l i o d o r o : he.li.o.do.ro
heliografio: h e l i o gr a f i o : he.li.o.gra.fi.o
heliografo: h e l i o gr a f o : he.li.o.gra.fo
heliogravuro: h e l i o gr a v u r o : he.li.o.gra.vu.ro
Heliopolo: h e l i o p o l o : he.li.o.po.lo
helioskopo: h e l i o sk o p o : he.li.os.ko.po
heliostato: h e l i o st a t o : he.li.os.ta.to
helioterapio: h e l i o t e r a p i o : he.li.o.te.ra.pi.o
heliotropismo: h e l i o tr o p i sm o : he.li.o.tro.pis.mo
heliotropo: h e l i o tr o p o : he.li.o.tro.po
heliumo: h e l i u m o : he.li.u.mo
helmeto: h e lm e t o : hel.me.to
Helmi: h e lm i : hel.mi
helminto: h e lm i nt o : hel.min.to
helmintologio: h e lm i nt o l o g i o : hel.min.to.lo.gi.o
helmintozo: h e lm i nt o z o : hel.min.to.zo
helmo: h e lm o : hel.mo
helo: h e l o : he.lo
helodenso: h e l o d e ns o : he.lo.den.so
helodeo: h e l o d e o : he.lo.de.o
Heloizo: h e l o i z o : he.lo.i.zo
heloto: h e l o t o : he.lo.to
help-episkopo: h e lp e p i sk o p o : hel.pe.pis.ko.po
helpa krozoŝipo: h e lp a kr o z o ŝ i p o : hel.pa.kro.zo.ŝi.po
helpa: h e lp a : hel.pa
helpanto: h e lp a nt o : hel.pan.to
helpe de: h e lp e d e : hel.pe.de
helpebla: h e lp e bl a : hel.pe.bla
helpema: h e lp e m a : hel.pe.ma
helpi al si: h e lp i a ls i : hel.pi.al.si
helpi sin: h e lp i s i n : hel.pi.sin
helpi: h e lp i : hel.pi
helpilo: h e lp i l o : hel.pi.lo
helpisto: h e lp i st o : hel.pis.to
helplingvo: h e lpl i ngv o : hel°plin°gvo
helpo: h e lp o : hel.po
helpotrupoj: h e lp o tr u p o j : hel.po.tru.poj
helppeti: h e lpp e t i : hel°ppe.ti
helpreĝisoro: h e lpr e ĝ i s o r o : hel°pre.ĝi.so.ro
helpverbo: h e lpv e rb o : hel°pver.bo
Helsinko: h e ls i nk o : hel.sin.ko
helvelo: h e lv e l o : hel.ve.lo
helveta: h e lv e t a : hel.ve.ta
Helvetia: h e lv e t i a : hel.ve.ti.a
Helvetio: h e lv e t i o : hel.ve.ti.o
helveto: h e lv e t o : hel.ve.to
Helvetujo: h e lv e t u j o : hel.ve.tu.jo
hemanto: h e m a nt o : he.man.to
hematemezo: h e m a t e m e z o : he.ma.te.me.zo
hematino: h e m a t i n o : he.ma.ti.no
hematio: h e m a t i o : he.ma.ti.o
hematito: h e m a t i t o : he.ma.ti.to
hemato: h e m a t o : he.ma.to
hematoksilino: h e m a t o ks i l i n o : he.ma.tok.si.li.no
hematoksilo: h e m a t o ks i l o : he.ma.tok.si.lo
hematopo: h e m a t o p o : he.ma.to.po
hematopodo: h e m a t o p o d o : he.ma.to.po.do
hematopoezo: h e m a t o p o e z o : he.ma.to.po.e.zo
hematozo: h e m a t o z o : he.ma.to.zo
hematozooj: h e m a t o z o o j : he.ma.to.zo.oj
hemerokalido: h e m e r o k a l i d o : he.me.ro.ka.li.do
hemerokalo: h e m e r o k a l o : he.me.ro.ka.lo
hemianopsio: h e m i a n o ps i o : he.mi.a.nop.si.o
hemianopsio: h e m i a n o ps i o : he.mi.a.nop.si.o
hemicelulozo: h e m i c e l u l o z o : he.mi.ce.lu.lo.zo
hemiĥordo: h e m i ĥ o rd o : he.mi.ĥor.do
hemiĥorduloj: h e m i ĥ o rd u l o j : he.mi.ĥor.du.loj
hemikranio: h e m i kr a n i o : he.mi.kra.ni.o
hemimorfito: h e m i m o rf i t o : he.mi.mor.fi.to
hemiono: h e m i o n o : he.mi.o.no
hemiplegio: h e m i pl e g i o : he.mi.ple.gi.o
hemiplegio: h e m i pl e g i o : he.mi.ple.gi.o
hemipteroj: h e m i pt e r o j : he.mip.te.roj
hemisfera: h e m i sf e r a : he.mis.fe.ra
hemisfero: h e m i sf e r o : he.mis.fe.ro
hemisfero: h e m i sf e r o : he.mis.fe.ro
hemistiko: h e m i st i k o : he.mis.ti.ko
hemo: h e m o : he.mo
hemofilio: h e m o f i l i o : he.mo.fi.li.o
hemoglobinemio: h e m o gl o b i n e m i o : he.mo.glo.bi.ne.mi.o
hemoglobino: h e m o gl o b i n o : he.mo.glo.bi.no
hemoglobino: h e m o gl o b i n o : he.mo.glo.bi.no
hemoglobinurio: h e m o gl o b i n u r i o : he.mo.glo.bi.nu.ri.o
hemolizino: h e m o l i z i n o : he.mo.li.zi.no
hemolizino: h e m o l i z i n o : he.mo.li.zi.no
hemolizo: h e m o l i z o : he.mo.li.zo
hemolizo: h e m o l i z o : he.mo.li.zo
hemoo: h e m o o : he.mo.o
hemoptizo: h e m o pt i z o : he.mop.ti.zo
hemoragio: h e m o r a g i o : he.mo.ra.gi.o
hemoroida: h e m o r o i d a : he.mo.ro.i.da
hemoroidoj: h e m o r o i d o j : he.mo.ro.i.doj
hemoroidulo: h e m o r o i d u l o : he.mo.ro.i.du.lo
hemostaza: h e m o st a z a : he.mos.ta.za
hemostazo: h e m o st a z o : he.mos.ta.zo
henaarbusto: h e n a a rb u st o : he.na.ar.bus.to
Henano: h e n a n o : he.na.no
henao: h e n a o : he.na.o
hendiadino: h e nd i a d i n o : hen.di.a.di.no
hendiado: h e nd i a d o : hen.di.a.do
Henegovio: h e n e g o v i o : he.ne.go.vi.o
heni: h e n i : he.ni
Henjo: h e nj o : hen.jo
heno: h e n o : he.no
Henrieto: h e nr i e t o : hen.ri.e.to
Henriko: h e nr i k o : hen.ri.ko
Henro: h e nr o : hen.ro
henro: h e nr o : hen.ro
heparino: h e p a r i n o : he.pa.ri.no
hepata fasciolo: h e p a t a f a sc i o l o : he.pa.ta.fas.ci.o.lo
hepata fasciolozo: h e p a t a f a sc i o l o z o : he.pa.ta.fas.ci.o.lo.zo
hepata fistulino: h e p a t a f i st u l i n o : he.pa.ta.fis.tu.li.no
hepata: h e p a t a : he.pa.ta
hepataĵo: h e p a t a ĵ o : he.pa.ta.ĵo
hepatfungo: h e p a tf u ng o : he.pat.fun.go
hepatherbo: h e p a th e rb o : he.pat.her.bo
hepatiko: h e p a t i k o : he.pa.ti.ko
hepatikopsidoj: h e p a t i k o ps i d o j : he.pa.ti.kop.si.doj
hepatito: h e p a t i t o : he.pa.ti.to
hepatmuskoj: h e p a tm u sk o j : he.pat.mus.koj
hepato: h e p a t o : he.pa.to
hepatopankreato: h e p a t o p a nkr e a t o : he.pa.to.pan°kre.a.to
hepatopankreato: h e p a t o p a nkr e a t o : he.pa.to.pan°kre.a.to
hepatulo: h e p a t u l o : he.pa.tu.lo
heptagono: h e pt a g o n o : hep.ta.go.no
heptano: h e pt a n o : hep.ta.no
Hera: h e r a : he.ra
herakleo: h e r a kl e o : he.ra.kle.o
Heraklidoj: h e r a kl i d o j : he.ra.kli.doj
Heraklito: h e r a kl i t o : he.ra.kli.to
Heraklo: h e r a kl o : he.ra.klo
heraldikisto: h e r a ld i k i st o : he.ral.di.kis.to
heraldiko: h e r a ld i k o : he.ral.di.ko
herba sambuko: h e rb a s a mb u k o : her.ba.sam.bu.ko
herba: h e rb a : her.ba
herbaĉo: h e rb a ĉ o : her.ba.ĉo
herbario: h e rb a r i o : her.ba.ri.o
herbaro: h e rb a r o : her.ba.ro
herbeca saliko: h e rb e c a s a l i k o : her.be.ca.sa.li.ko
herbeca: h e rb e c a : her.be.ca
herbeja fleo: h e rb e j a fl e o : her.be.jaf.le.o
herbejkardamino: h e rb e jk a rd a m i n o : her.bej.kar.da.mi.no
herbejkreso: h e rb e jkr e s o : her.bej°kre.so
herbejo: h e rb e j o : her.be.jo
herbejreĝino: h e rb e jr e ĝ i n o : her.bej.re.ĝi.no
herbero: h e rb e r o : her.be.ro
Herberto: h e rb e rt o : her.ber.to
herbeto: h e rb e t o : her.be.to
herbicido: h e rb i c i d o : her.bi.ci.do
herbo: h e rb o : her.bo
herbokampo: h e rb o k a mp o : her.bo.kam.po
herbokovro: h e rb o k o vr o : her.bo.kov.ro
herbokovro: h e rb o k o vr o : her.bo.kov.ro
herboriĉa: h e rb o r i ĉ a : her.bo.ri.ĉa
herbovora: h e rb o v o r a : her.bo.vo.ra
herbsaltulo: h e rbs a lt u l o : her°bsal.tu.lo
Hercegovino: h e rc e g o v i n o : her.ce.go.vi.no
Hercinia arbaro: h e rc i n i a a rb a r o : her.ci.ni.a.ar.ba.ro
hercinia: h e rc i n i a : her.ci.ni.a
Herco: h e rc o : her.co
herco: h e rc o : her.co
herdo: h e rd o : her.do
hereda: h e r e d a : he.re.da
heredaĵo: h e r e d a ĵ o : he.re.da.ĵo
heredanto: h e r e d a nt o : he.re.dan.to
herede: h e r e d e : he.re.de
heredeco: h e r e d e c o : he.re.de.co
heredi: h e r e d i : he.re.di
heredigi: h e r e d i g i : he.re.di.gi
heredigo: h e r e d i g o : he.re.di.go
heredo: h e r e d o : he.re.do
hereza: h e r e z a : he.re.za
herezero: h e r e z e r o : he.re.ze.ro
herezi: h e r e z i : he.re.zi
herezo: h e r e z o : he.re.zo
herezulo: h e r e z u l o : he.re.zu.lo
Herkula: h e rk u l a : her.ku.la
Herkulano: h e rk u l a n o : her.ku.la.no
Herkuleso: h e rk u l e s o : her.ku.le.so
Herkulo: h e rk u l o : her.ku.lo
hermafrodita: h e rm a fr o d i t a : her.maf.ro.di.ta
hermafroditeco: h e rm a fr o d i t e c o : her.maf.ro.di.te.co
hermafroditflora: h e rm a fr o d i tfl o r a : her.maf.ro.dit°flo.ra
Hermafrodito: h e rm a fr o d i t o : her.maf.ro.di.to
hermafrodito: h e rm a fr o d i t o : her.maf.ro.di.to
Hermano: h e rm a n o : her.ma.no
hermeneŭtiko: h e rm e n e ŭt i k o : her.me.neŭ.ti.ko
Hermesbusto: h e rm e sb u st o : her.mes.bus.to
Hermeso: h e rm e s o : her.me.so
hermeta: h e rm e t a : her.me.ta
hermetika: h e rm e t i k a : her.me.ti.ka
hermetikeco: h e rm e t i k e c o : her.me.ti.ke.co
herminio: h e rm i n i o : her.mi.ni.o
Hermiono: h e rm i o n o : her.mi.o.no
hermita konjugaĵo: h e rm i t a k o nj u g a ĵ o : her.mi.ta.kon.ju.ga.ĵo
hermita: h e rm i t a : her.mi.ta
Hermito: h e rm i t o : her.mi.to
Hermo: h e rm o : her.mo
Hermono: h e rm o n o : her.mo.no
hernia: h e rn i a : her.ni.a
herniario: h e rn i a r i o : her.ni.a.ri.o
hernio: h e rn i o : her.ni.o
heroa-komika: h e r o a k o m i k a : he.ro.a.ko.mi.ka
heroa: h e r o a : he.ro.a
heroaĵo: h e r o a ĵ o : he.ro.a.ĵo
Hero: h e r o : he.ro
Herodano: h e r o d a n o : he.ro.da.no
Herodias: h e r o d i a s : he.ro.di.as
Herodo: h e r o d o : he.ro.do
Herodoto: h e r o d o t o : he.ro.do.to
heroeco: h e r o e c o : he.ro.e.co
heroi: h e r o i : he.ro.i
heroido: h e r o i d o : he.ro.i.do
heroino: h e r o i n o : he.ro.i.no
heroino: h e r o i n o : he.ro.i.no
heroinomanio: h e r o i n o m a n i o : he.ro.i.no.ma.ni.o
heroldi: h e r o ld i : he.rol.di
heroldo: h e r o ld o : he.rol.do
heroo: h e r o o : he.ro.o
Herostrato: h e r o str a t o : he.ros°tra.to
herpesto: h e rp e st o : her.pes.to
herpeto: h e rp e t o : her.pe.to
herso: h e rs o : her.so
Hesio: h e s i o : he.si.o
heslando: h e sl a nd o : hes.lan.do
heso: h e s o : he.so
Hesperidinoj: h e sp e r i d i n o j : hes.pe.ri.di.noj
hesperido: h e sp e r i d o : hes.pe.ri.do
Hesperio: h e sp e r i o : hes.pe.ri.o
hesperornito: h e sp e r o rn i t o : hes.pe.ror.ni.to
hesperornitoformaj: h e sp e r o rn i t o f o rm a j : hes.pe.ror.ni.to.for.maj
Hesujo: h e s u j o : he.su.jo
hetajro: h e t a jr o : he.taj.ro
heterocikla: h e t e r o c i kl a : he.te.ro.ci.kla
heterodino: h e t e r o d i n o : he.te.ro.di.no
heterodoksa: h e t e r o d o ks a : he.te.ro.dok.sa
heterogameta: h e t e r o g a m e t a : he.te.ro.ga.me.ta
heterogena: h e t e r o g e n a : he.te.ro.ge.na
heteronomio: h e t e r o n o m i o : he.te.ro.no.mi.o
heteropolimero: h e t e r o p o l i m e r o : he.te.ro.po.li.me.ro
heteropolisakarido: h e t e r o p o l i s a k a r i d o : he.te.ro.po.li.sa.ka.ri.do
heteroproteino: h e t e r o pr o t e i n o : he.te.ro.pro.te.i.no
heteropteroj: h e t e r o pt e r o j : he.te.rop.te.roj
heterosomo: h e t e r o s o m o : he.te.ro.so.mo
heterotrofa: h e t e r o tr o f a : he.te.ro.tro.fa
heterozido: h e t e r o z i d o : he.te.ro.zi.do
heterozigoto: h e t e r o z i g o t o : he.te.ro.zi.go.to
hetmano: h e tm a n o : het.ma.no
heŭristiko: h e ŭr i st i k o : heŭ.ris.ti.ko
heveo: h e v e o : he.ve.o
Hevisido: h e v i s i d o : he.vi.si.do
Heziodo: h e z i o d o : he.zi.o.do
hezita: h e z i t a : he.zi.ta
hezitema: h e z i t e m a : he.zi.te.ma
heziti: h e z i t i : he.zi.ti
hezitigi: h e z i t i g i : he.zi.ti.gi
hezito: h e z i t o : he.zi.to
hiacinto: h i a c i nt o : hi.a.cin.to
Hiadoj: h i a d o j : hi.a.doj
hiato: h i a t o : hi.a.to
hibaĉo: h i b a ĉ o : hi.ba.ĉo
Hibernio: h i b e rn i o : hi.ber.ni.o
hibisko: h i b i sk o : hi.bis.ko
hibrida platano: h i br i d a pl a t a n o : hi.bri.da.pla.ta.no
hibrida poligonato: h i br i d a p o l i g o n a t o : hi.bri.da.po.li.go.na.to
hibrida reumo: h i br i d a r e u m o : hi.bri.da.re.u.mo
hibrida verbeno: h i br i d a v e rb e n o : hi.bri.da.ver.be.no
hibrida: h i br i d a : hi.bri.da
hibridiĝo: h i br i d i ĝ o : hi.bri.di.ĝo
hibrido: h i br i d o : hi.bri.do
hida: h i d a : hi.da
hidalgo: h i d a lg o : hi.dal.go
hidatido: h i d a t i d o : hi.da.ti.do
hidatidozo: h i d a t i d o z o : hi.da.ti.do.zo
hidno: h i dn o : hid.no
hidracidoj: h i dr a c i d o j : hi.dra.ci.doj
hidrangeo: h i dr a ng e o : hi.dran.ge.o
hidranto: h i dr a nt o : hi.dran.to
hidrarga lampo: h i dr a rg a l a mp o : hi.drar.ga.lam.po
hidrarga: h i dr a rg a : hi.drar.ga
hidrargismo: h i dr a rg i sm o : hi.drar.gis.mo
hidrargo: h i dr a rg o : hi.drar.go
hidrargovapora lampo: h i dr a rg o v a p o r a l a mp o : hi.drar.go.va.po.ra.lam.po
hidrastido: h i dr a st i d o : hi.dras.ti.do
hidrasto: h i dr a st o : hi.dras.to
hidrata: h i dr a t a : hi.dra.ta
hidrati: h i dr a t i : hi.dra.ti
hidratiĝi: h i dr a t i ĝ i : hi.dra.ti.ĝi
hidrato: h i dr a t o : hi.dra.to
hidraŭlika: h i dr a ŭl i k a : hi.draŭ.li.ka
hidraŭliko: h i dr a ŭl i k o : hi.draŭ.li.ko
hidrazino: h i dr a z i n o : hi.dra.zi.no
hidrazono: h i dr a z o n o : hi.dra.zo.no
hidridi: h i dr i d i : hi.dri.di
hidrido: h i dr i d o : hi.dri.do
hidrobenzokinono: h i dr o b e nz o k i n o n o : hi.dro.ben.zo.ki.no.no
hidro: h i dr o : hi.dro
Hidro: h i dr o : hi.dro
hidro: h i dr o : hi.dro
hidrocefalo: h i dr o c e f a l o : hi.dro.ce.fa.lo
hidrodinamiko: h i dr o d i n a m i k o : hi.dro.di.na.mi.ko
hidroelektra: h i dr o e l e ktr a : hi.dro.e.lek°tra
hidroelektro: h i dr o e l e ktr o : hi.dro.e.lek°tro
hidrofila: h i dr o f i l a : hi.dro.fi.la
hidrofoba: h i dr o f o b a : hi.dro.fo.ba
hidrofobio: h i dr o f o b i o : hi.dro.fo.bi.o
hidrofono: h i dr o f o n o : hi.dro.fo.no
hidrogena fosfido: h i dr o g e n a f o sf i d o : hi.dro.ge.na.fos.fi.do
hidrogena klorido: h i dr o g e n a kl o r i d o : hi.dro.ge.na.klo.ri.do
hidrogena: h i dr o g e n a : hi.dro.ge.na
hidrogenbombo: h i dr o g e nb o mb o : hi.dro.gen.bom.bo
hidrogeni: h i dr o g e n i : hi.dro.ge.ni
hidrogenkarbonato: h i dr o g e nk a rb o n a t o : hi.dro.gen.kar.bo.na.to
hidrogeno: h i dr o g e n o : hi.dro.ge.no
hidrogensulfato: h i dr o g e ns u lf a t o : hi.dro.gen.sul.fa.to
hidrogensulfito: h i dr o g e ns u lf i t o : hi.dro.gen.sul.fi.to
hidrogeologio: h i dr o g e o l o g i o : hi.dro.ge.o.lo.gi.o
hidrogeologo: h i dr o g e o l o g o : hi.dro.ge.o.lo.go
hidrografio: h i dr o gr a f i o : hi.dro.gra.fi.o
hidrografo: h i dr o gr a f o : hi.dro.gra.fo
hidroĥero: h i dr o ĥ e r o : hi.dro.ĥe.ro
hidroidoj: h i dr o i d o j : hi.dro.i.doj
hidrokarbido: h i dr o k a rb i d o : hi.dro.kar.bi.do
hidrokarbido: h i dr o k a rb i d o : hi.dro.kar.bi.do
hidrokarbonato: h i dr o k a rb o n a t o : hi.dro.kar.bo.na.to
hidrokarbono: h i dr o k a rb o n o : hi.dro.kar.bo.no
hidrokarbono: h i dr o k a rb o n o : hi.dro.kar.bo.no
hidrokarido: h i dr o k a r i d o : hi.dro.ka.ri.do
hidrokarito: h i dr o k a r i t o : hi.dro.ka.ri.to
hidrokero: h i dr o k e r o : hi.dro.ke.ro
hidrokinono: h i dr o k i n o n o : hi.dro.ki.no.no
hidrokorako: h i dr o k o r a k o : hi.dro.ko.ra.ko
hidrokortizono: h i dr o k o rt i z o n o : hi.dro.kor.ti.zo.no
hidrokotilo: h i dr o k o t i l o : hi.dro.ko.ti.lo
hidroksido: h i dr o ks i d o : hi.drok.si.do
hidroksido: h i dr o ks i d o : hi.drok.si.do
hidroksido: h i dr o ks i d o : hi.drok.si.do
hidroksilo: h i dr o ks i l o : hi.drok.si.lo
hidroksio: h i dr o ks i o : hi.drok.si.o
hidrolizi: h i dr o l i z i : hi.dro.li.zi
hidrolizo: h i dr o l i z o : hi.dro.li.zo
hidrologio: h i dr o l o g i o : hi.dro.lo.gi.o
hidrologo: h i dr o l o g o : hi.dro.lo.go
hidrometrio: h i dr o m e tr i o : hi.dro.me.tri.o
hidrometro: h i dr o m e tr o : hi.dro.me.tro
hidronio: h i dr o n i o : hi.dro.ni.o
hidronio: h i dr o n i o : hi.dro.ni.o
hidroplano: h i dr o pl a n o : hi.dro.pla.no
hidropso: h i dr o ps o : hi.drop.so
hidroreo: h i dr o r e o : hi.dro.re.o
hidrosfero: h i dr o sf e r o : hi.dros.fe.ro
hidrostatika: h i dr o st a t i k a : hi.dros.ta.ti.ka
hidrostatiko: h i dr o st a t i k o : hi.dros.ta.ti.ko
hidrosulfito: h i dr o s u lf i t o : hi.dro.sul.fi.to
hidroterapia: h i dr o t e r a p i a : hi.dro.te.ra.pi.a
hidroterapio: h i dr o t e r a p i o : hi.dro.te.ra.pi.o
hidroterma: h i dr o t e rm a : hi.dro.ter.ma
hidrotermismo: h i dr o t e rm i sm o : hi.dro.ter.mis.mo
hidruloj: h i dr u l o j : hi.dru.loj
hieno: h i e n o : hi.e.no
hieracio: h i e r a c i o : hi.e.ra.ci.o
hierarĥio: h i e r a rĥ i o : hi.e.rar.ĥi.o
hierarkio: h i e r a rk i o : hi.e.rar.ki.o
hieratika: h i e r a t i k a : hi.e.ra.ti.ka
hieraŭa: h i e r a ŭ a : hi.e.ra.ŭa
hieraŭ: h i e r a ŭ : hi.e.raŭ
hieraŭo: h i e r a ŭ o : hi.e.ra.ŭo
hieroduleco: h i e r o d u l e c o : hi.e.ro.du.le.co
hierodulo: h i e r o d u l o : hi.e.ro.du.lo
hierofanto: h i e r o f a nt o : hi.e.ro.fan.to
hierogamio: h i e r o g a m i o : hi.e.ro.ga.mi.o
hieroglifa: h i e r o gl i f a : hi.e.ro.gli.fa
hieroglifo: h i e r o gl i f o : hi.e.ro.gli.fo
Hieronimo: h i e r o n i m o : hi.e.ro.ni.mo
hifo: h i f o : hi.fo
hifolomo: h i f o l o m o : hi.fo.lo.mo
Higiea: h i g i e a : hi.gi.e.a
higiena: h i g i e n a : hi.gi.e.na
higienisto: h i g i e n i st o : hi.gi.e.nis.to
higieno: h i g i e n o : hi.gi.e.no
higrocibo: h i gr o c i b o : hi.gro.ci.bo
higroforo: h i gr o f o r o : hi.gro.fo.ro
higrografia: h i gr o gr a f i a : hi.gro.gra.fi.a
higrografo: h i gr o gr a f o : hi.gro.gra.fo
higrometro higrografio: h i gr o m e tr o h i gr o gr a f i o : hi.gro.me.tro.hi.gro.gra.fi.o
higroskopo: h i gr o sk o p o : hi.gros.ko.po
hihi: h i h i : hi.hi
hihii: h i h i i : hi.hi.i
hik!: h i k : hik
hiki: h i k i : hi.ki
hikorio: h i k o r i o : hi.ko.ri.o
hiksoso: h i ks o s o : hik.so.so
Hilario: h i l a r i o : hi.la.ri.o
hilberta spaco: h i lb e rt a sp a c o : hil.ber.tas.pa.co
Hilberto: h i lb e rt o : hil.ber.to
Hilda: h i ld a : hil.da
hiledoj: h i l e d o j : hi.le.doj
hilelismo: h i l e l i sm o : hi.le.lis.mo
Hilelo: h i l e l o : hi.le.lo
hilo: h i l o : hi.lo
hilo: h i l o : hi.lo
hilozoismo: h i l o z o i sm o : hi.lo.zo.is.mo
hilumo: h i l u m o : hi.lu.mo
Himaĉalo: h i m a ĉ a l o : hi.ma.ĉa.lo
Himalaja cedro: h i m a l a j a c e dr o : hi.ma.la.ja.ce.dro
Himalaja lariko: h i m a l a j a l a r i k o : hi.ma.la.ja.la.ri.ko
Himalajo: h i m a l a j o : hi.ma.la.jo
himantopo: h i m a nt o p o : hi.man.to.po
himantopodo: h i m a nt o p o d o : hi.man.to.po.do
himatio: h i m a t i o : hi.ma.ti.o
himeneo: h i m e n e o : hi.me.ne.o
himenio: h i m e n i o : hi.me.ni.o
himeno: h i m e n o : hi.me.no
Himeno: h i m e n o : hi.me.no
himenomicetoj: h i m e n o m i c e t o j : hi.me.no.mi.ce.toj
himenopteroj: h i m e n o pt e r o j : hi.me.nop.te.roj
himna: h i mn a : him.na
himnadi: h i mn a d i : him.na.di
himnaro: h i mn a r o : him.na.ro
himno: h i mn o : him.no
hinajano: h i n a j a n o : hi.na.ja.no
hinda: h i nd a : hin.da
hindeŭropa: h i nd e ŭr o p a : hin.deŭ.ro.pa
hindeŭropa: h i nd e ŭr o p a : hin.deŭ.ro.pa
Hindia bubalo: h i nd i a b u b a l o : hin.di.a.bu.ba.lo
Hindia flakurtio: h i nd i a fl a k u rt i o : hin.di.af.la.kur.ti.o
Hindia ipeko: h i nd i a i p e k o : hin.di.a.i.pe.ko
Hindia jalapo: h i nd i a j a l a p o : hin.di.a.ja.la.po
Hindia kobro: h i nd i a k o br o : hin.di.a.ko.bro
Hindia lotuso: h i nd i a l o t u s o : hin.di.a.lo.tu.so
Hindia mangifero: h i nd i a m a ng i f e r o : hin.di.a.man.gi.fe.ro
Hindia nelumbo: h i nd i a n e l u mb o : hin.di.a.ne.lum.bo
Hindia pterokarpo: h i nd i a pt e r o k a rp o : hin.di.ap.te.ro.kar.po
Hindia rafano: h i nd i a r a f a n o : hin.di.a.ra.fa.no
Hindia sezamo: h i nd i a s e z a m o : hin.di.a.se.za.mo
hindia: h i nd i a : hin.di.a
Hindio: h i nd i o : hin.di.o
hindo: h i nd o : hin.do
Hindoĉinio: h i nd o ĉ i n i o : hin.do.ĉi.ni.o
Hindoĉinio: h i nd o ĉ i n i o : hin.do.ĉi.ni.o
hinduismo: h i nd u i sm o : hin.du.is.mo
Hindujo: h i nd u j o : hin.du.jo
Hindukuŝo: h i nd u k u ŝ o : hin.du.ku.ŝo
hinduo: h i nd u o : hin.du.o
Hindustana: h i nd u st a n a : hin.dus.ta.na
Hindustano: h i nd u st a n o : hin.dus.ta.no
hino: h i n o : hi.no
hino: h i n o : hi.no
hiogloso: h i o gl o s o : hi.o.glo.so
hioido: h i o i d o : hi.o.i.do
hiosciamino: h i o sc i a m i n o : hi.os.ci.a.mi.no
hiosciamo: h i o sc i a m o : hi.os.ci.a.mo
hipalago: h i p a l a g o : hi.pa.la.go
hipeastro: h i p e a str o : hi.pe.as°tro
hiperbato: h i p e rb a t o : hi.per.ba.to
hiperbola sinuso: h i p e rb o l a s i n u s o : hi.per.bo.la.si.nu.so
hiperbola: h i p e rb o l a : hi.per.bo.la
hiperbolo: h i p e rb o l o : hi.per.bo.lo
hiperboloido: h i p e rb o l o i d o : hi.per.bo.lo.i.do
Hiperboreoj: h i p e rb o r e o j : hi.per.bo.re.oj
hiperebeno: h i p e r e b e n o : hi.pe.re.be.no
hiperemio: h i p e r e m i o : hi.pe.re.mi.o
hipereritrocitemio: h i p e r e r i tr o c i t e m i o : hi.pe.re.ri.tro.ci.te.mi.o
hiperestezio: h i p e r e st e z i o : hi.pe.res.te.zi.o
hiperestezo: h i p e r e st e z o : hi.pe.res.te.zo
hiperfunkcio: h i p e rf u nkc i o : hi.per.fun°kci.o
hiperglobulemio: h i p e rgl o b u l e m i o : hi.per°glo.bu.le.mi.o
hipergonaro: h i p e rg o n a r o : hi.per.go.na.ro
hipergranulocitemio: h i p e rgr a n u l o c i t e m i o : hi.per°gra.nu.lo.ci.te.mi.o
hiperhipofizismo: h i p e rh i p o f i z i sm o : hi.per.hi.po.fi.zis.mo
hiperiko: h i p e r i k o : hi.pe.ri.ko
hiperimuna: h i p e r i m u n a : hi.pe.ri.mu.na
hiperimuneco: h i p e r i m u n e c o : hi.pe.ri.mu.ne.co
hiperimunigi: h i p e r i m u n i g i : hi.pe.ri.mu.ni.gi
hiperimuniĝi: h i p e r i m u n i ĝ i : hi.pe.ri.mu.ni.ĝi
hiperklorhidreco: h i p e rkl o rh i dr e c o : hi.per°klor.hi.dre.co
hiperkloridemio: h i p e rkl o r i d e m i o : hi.per°klo.ri.de.mi.o
hiperkrita: h i p e rkr i t a : hi.per°kri.ta
hiperkriza: h i p e rkr i z a : hi.per°kri.za
hipermetropa: h i p e rm e tr o p a : hi.per.me.tro.pa
hipermetropeco: h i p e rm e tr o p e c o : hi.per.me.tro.pe.co
hiperonimo: h i p e r o n i m o : hi.pe.ro.ni.mo
hiperono: h i p e r o n o : hi.pe.ro.no
hiperplazio: h i p e rpl a z i o : hi.per°pla.zi.o
hipersensiveco: h i p e rs e ns i v e c o : hi.per.sen.si.ve.co
hiperteksto: h i p e rt e kst o : hi.per.tek°sto
hipertensio: h i p e rt e ns i o : hi.per.ten.si.o
hipertensio: h i p e rt e ns i o : hi.per.ten.si.o
hipertermio: h i p e rt e rm i o : hi.per.ter.mi.o
hipertonia: h i p e rt o n i a : hi.per.to.ni.a
hipertrofia: h i p e rtr o f i a : hi.per°tro.fi.a
hipertrofii: h i p e rtr o f i i : hi.per°tro.fi.i
hipertrofio: h i p e rtr o f i o : hi.per°tro.fi.o
hipertrofio: h i p e rtr o f i o : hi.per°tro.fi.o
hiphopo: h i ph o p o : hip.ho.po
hipio: h i p i o : hi.pi.o
hipno: h i pn o : hip.no
hipnota: h i pn o t a : hip.no.ta
hipnoti: h i pn o t i : hip.no.ti
hipnotigi: h i pn o t i g i : hip.no.ti.gi
hipnotismo: h i pn o t i sm o : hip.no.tis.mo
hipnotizi: h i pn o t i z i : hip.no.ti.zi
hipnoto: h i pn o t o : hip.no.to
hipnototerapio: h i pn o t o t e r a p i o : hip.no.to.te.ra.pi.o
hipnozo: h i pn o z o : hip.no.zo
hipo: h i p o : hi.po
hipocentro: h i p o c e ntr o : hi.po.cen°tro
hipocikloido: h i p o c i kl o i d o : hi.po.ci.klo.i.do
hipodermo: h i p o d e rm o : hi.po.der.mo
hipodromo: h i p o dr o m o : hi.po.dro.mo
hipoestezo: h i p o e st e z o : hi.po.es.te.zo
hipofagio: h i p o f a g i o : hi.po.fa.gi.o
hipofeo: h i p o f e o : hi.po.fe.o
hipofizo: h i p o f i z o : hi.po.fi.zo
hipofosfito: h i p o f o sf i t o : hi.po.fos.fi.to
hipogastro: h i p o g a str o : hi.po.gas°tro
hipogeo: h i p o g e o : hi.po.ge.o
hipogina: h i p o g i n a : hi.po.gi.na
hipogloso: h i p o gl o s o : hi.po.glo.so
hipogranulocitemio: h i p o gr a n u l o c i t e m i o : hi.po.gra.nu.lo.ci.te.mi.o
hipogrifo: h i p o gr i f o : hi.po.gri.fo
hipohipofizismo: h i p o h i p o f i z i sm o : hi.po.hi.po.fi.zis.mo
hipoilondrio: h i p o i l o ndr i o : hi.po.i.lon°dri.o
hipojodita: h i p o j o d i t a : hi.po.jo.di.ta
hipokampo: h i p o k a mp o : hi.po.kam.po
hipokastanacoj: h i p o k a st a n a c o j : hi.po.kas.ta.na.coj
hipokastano: h i p o k a st a n o : hi.po.kas.ta.no
hipokaŝtano: h i p o k a ŝt a n o : hi.po.kaŝ.ta.no
hipokaŭsto: h i p o k a ŭst o : hi.po.kaŭ°sto
hipoklorhidreco: h i p o kl o rh i dr e c o : hi.po.klor.hi.dre.co
hipokloridemio: h i p o kl o r i d e m i o : hi.po.klo.ri.de.mi.o
hipoklorito: h i p o kl o r i t o : hi.po.klo.ri.to
hipokondrio: h i p o k o ndr i o : hi.po.kon°dri.o
hipokondro: h i p o k o ndr o : hi.po.kon°dro
Hipokrata: h i p o kr a t a : hi.po.kra.ta
Hipokrato: h i p o kr a t o : hi.po.kra.to
Hipokreno: h i p o kr e n o : hi.po.kre.no
hipokrita: h i p o kr i t a : hi.po.kri.ta
hipokritado: h i p o kr i t a d o : hi.po.kri.ta.do
hipokriteco: h i p o kr i t e c o : hi.po.kri.te.co
hipokriti: h i p o kr i t i : hi.po.kri.ti
hipokrito: h i p o kr i t o : hi.po.kri.to
hipokritulo: h i p o kr i t u l o : hi.po.kri.tu.lo
hipolao: h i p o l a o : hi.po.la.o
Hipolite: h i p o l i t e : hi.po.li.te
Hipolito: h i p o l i t o : hi.po.li.to
hipomano: h i p o m a n o : hi.po.ma.no
Hipomeno: h i p o m e n o : hi.po.me.no
hiponimo: h i p o n i m o : hi.po.ni.mo
hiponitrito: h i p o n i tr i t o : hi.po.ni.tri.to
Hipono: h i p o n o : hi.po.no
hipoplazio: h i p o pl a z i o : hi.po.pla.zi.o
hipopotamo: h i p o p o t a m o : hi.po.po.ta.mo
hiposensiveco: h i p o s e ns i v e c o : hi.po.sen.si.ve.co
hipospadio: h i p o sp a d i o : hi.pos.pa.di.o
hipostata geno: h i p o st a t a g e n o : hi.pos.ta.ta.ge.no
hipostata: h i p o st a t a : hi.pos.ta.ta
hipostazo: h i p o st a z o : hi.pos.ta.zo
hipostilo: h i p o st i l o : hi.pos.ti.lo
hipotakso: h i p o t a ks o : hi.po.tak.so
hipotalamo: h i p o t a l a m o : hi.po.ta.la.mo
hipotalo: h i p o t a l o : hi.po.ta.lo
hipoteka banko: h i p o t e k a b a nk o : hi.po.te.ka.ban.ko
hipoteka: h i p o t e k a : hi.po.te.ka
hipotekado: h i p o t e k a d o : hi.po.te.ka.do
hipoteki: h i p o t e k i : hi.po.te.ki
hipoteko: h i p o t e k o : hi.po.te.ko
hipotenaro: h i p o t e n a r o : hi.po.te.na.ro
hipotensiigilo: h i p o t e ns i i g i l o : hi.po.ten.si.i.gi.lo
hipotensio: h i p o t e ns i o : hi.po.ten.si.o
hipotensio: h i p o t e ns i o : hi.po.ten.si.o
hipotenuzo: h i p o t e n u z o : hi.po.te.nu.zo
hipotermio: h i p o t e rm i o : hi.po.ter.mi.o
hipoteza: h i p o t e z a : hi.po.te.za
hipotezi: h i p o t e z i : hi.po.te.zi
hipotezo: h i p o t e z o : hi.po.te.zo
hipotonia: h i p o t o n i a : hi.po.to.ni.a
hipotrofio: h i p o tr o f i o : hi.po.tro.fi.o
hipsogramo: h i ps o gr a m o : hip.so.gra.mo
hipsokroma: h i ps o kr o m a : hip.so.kro.ma
hipsometro: h i ps o m e tr o : hip.so.me.tro
hipurata acido: h i p u r a t a a c i d o : hi.pu.ra.ta.a.ci.do
hipurido: h i p u r i d o : hi.pu.ri.do
hipuro: h i p u r o : hi.pu.ro
hirako: h i r a k o : hi.ra.ko
Hirkanio: h i rk a n i o : hir.ka.ni.o
Hirkano: h i rk a n o : hir.ka.no
Hiroŝimo: h i r o ŝ i m o : hi.ro.ŝi.mo
hirta rododendro: h i rt a r o d o d e ndr o : hir.ta.ro.do.den°dro
hirta: h i rt a : hir.ta
hirteco: h i rt e c o : hir.te.co
hirtigi: h i rt i g i : hir.ti.gi
hirtiĝi: h i rt i ĝ i : hir.ti.ĝi
hirtismo: h i rt i sm o : hir.tis.mo
hirtulo: h i rt u l o : hir.tu.lo
hirudino: h i r u d i n o : hi.ru.di.no
hirudo: h i r u d o : hi.ru.do
hiruduloj: h i r u d u l o j : hi.ru.du.loj
hirunda: h i r u nd a : hi.run.da
hirundedoj: h i r u nd e d o j : hi.run.de.doj
hirundnesto: h i r u ndn e st o : hi.run°dnes.to
hirundo: h i r u nd o : hi.run.do
hirundovosta: h i r u nd o v o st a : hi.run.do.vos.ta
hirundvosta junto: h i r u ndv o st a j u nt o : hi.run°dvos.ta.jun.to
hirundvosta papilio: h i r u ndv o st a p a p i l i o : hi.run°dvos.ta.pa.pi.li.o
hirundvostulo: h i r u ndv o st u l o : hi.run°dvos.tu.lo
hisi: h i s i : hi.si
hisilo: h i s i l o : hi.si.lo
hiskiamino: h i sk i a m i n o : his.ki.a.mi.no
hiskiamo: h i sk i a m o : his.ki.a.mo
hisopo: h i s o p o : hi.so.po
hispan-amerikana: h i sp a n a m e r i k a n a : his.pa.na.me.ri.ka.na
hispana: h i sp a n a : his.pa.na
hispanamerika: h i sp a n a m e r i k a : his.pa.na.me.ri.ka
Hispania abio: h i sp a n i a a b i o : his.pa.ni.a.a.bi.o
Hispania krambo: h i sp a n i a kr a mb o : his.pa.ni.a.kram.bo
Hispania skolimo: h i sp a n i a sk o l i m o : his.pa.ni.as.ko.li.mo
Hispania skorzonero: h i sp a n i a sk o rz o n e r o : his.pa.ni.as.kor.zo.ne.ro
Hispanio: h i sp a n i o : his.pa.ni.o
Hispaniolo: h i sp a n i o l o : his.pa.ni.o.lo
hispanismo: h i sp a n i sm o : his.pa.nis.mo
hispano: h i sp a n o : his.pa.no
hispanomaŭra: h i sp a n o m a ŭr a : his.pa.no.maŭ.ra
Hispanujo: h i sp a n u j o : his.pa.nu.jo
hista: h i st a : his.ta
histamino: h i st a m i n o : his.ta.mi.no
histereza ciklokurbo: h i st e r e z a c i kl o k u rb o : his.te.re.za.ci.klo.kur.bo
histerezo: h i st e r e z o : his.te.re.zo
histeria: h i st e r i a : his.te.ri.a
histerio: h i st e r i o : his.te.ri.o
histeriulo: h i st e r i u l o : his.te.ri.u.lo
histidino: h i st i d i n o : his.ti.di.no
histo: h i st o : his.to
histogenezo: h i st o g e n e z o : his.to.ge.ne.zo
histokemio: h i st o k e m i o : his.to.ke.mi.o
histologio: h i st o l o g i o : his.to.lo.gi.o
histologo: h i st o l o g o : his.to.lo.go
histono: h i st o n o : his.to.no
historia: h i st o r i a : his.to.ri.a
historieco: h i st o r i e c o : his.to.ri.e.co
historieto: h i st o r i e t o : his.to.ri.e.to
historiisto: h i st o r i i st o : his.to.ri.is.to
historio: h i st o r i o : his.to.ri.o
historiografio: h i st o r i o gr a f i o : his.to.ri.o.gra.fi.o
historiografo: h i st o r i o gr a f o : his.to.ri.o.gra.fo
histriko: h i str i k o : his°tri.ko
histrionado: h i str i o n a d o : his°tri.o.na.do
histriono: h i str i o n o : his°tri.o.no
hitita: h i t i t a : hi.ti.ta
hitito: h i t i t o : hi.ti.to
Hitlera: h i tl e r a : hi.tle.ra
Hitlerano: h i tl e r a n o : hi.tle.ra.no
hitlerismo: h i tl e r i sm o : hi.tle.ris.mo
Hitlero: h i tl e r o : hi.tle.ro
hizikio: h i z i k i o : hi.zi.ki.o
ho!: h o : ho
Ho-Ĉi-Min-Urbo: h o ĉ i m i n u rb o : ho.ĉi.mi.nur.bo
Ho-Ĉi-Min: h o ĉ i m i n : ho.ĉi.min
hobalo: h o b a l o : ho.ba.lo
hobio: h o b i o : ho.bi.o
hobojo: h o b o j o : ho.bo.jo
ho: h o : ho
hodiaŭa: h o d i a ŭ a : ho.di.a.ŭa
hodiaŭ: h o d i a ŭ : ho.di.aŭ
hodiaŭo: h o d i a ŭ o : ho.di.a.ŭo
hodometro: h o d o m e tr o : ho.do.me.tro
Hoĝkino: h o ĝk i n o : hoĝ.ki.no
Hohencolernoj: h o h e nc o l e rn o j : ho.hen.co.ler.noj
Hohenstaŭfoj: h o h e nst a ŭf o j : ho.hen°staŭ.foj
hoj!: h o j : hoj
hoji: h o j i : ho.ji
hoji: h o j i : ho.ji
hojli: h o jl i : hoj.li
hojo: h o j o : ho.jo
hoka pino: h o k a p i n o : ho.ka.pi.no
hoka: h o k a : ho.ka
Hokajdo: h o k a jd o : ho.kaj.do
hokbastono: h o kb a st o n o : hok.bas.to.no
hokĉifonisto: h o kĉ i f o n i st o : hok.ĉi.fo.nis.to
hokego: h o k e g o : ho.ke.go
hokeilo: h o k e i l o : ho.ke.i.lo
hokeo: h o k e o : ho.ke.o
hoketo: h o k e t o : ho.ke.to
hokfadeno: h o kf a d e n o : hok.fa.de.no
hokfiŝi: h o kf i ŝ i : hok.fi.ŝi
hoki: h o k i : ho.ki
hokingo: h o k i ng o : ho.kin.go
hoko: h o k o : ho.ko
hokokruco: h o k o kr u c o : ho.ko.kru.co
hokstango: h o kst a ng o : hok°stan.go
hola!: h o l a : ho.la
Holandano: h o l a nd a n o : ho.lan.da.no
holandezo: h o l a nd e z o : ho.lan.de.zo
Holando: h o l a nd o : ho.lan.do
holdingo: h o ld i ng o : hol.din.go
holdo: h o ld o : hol.do
Holivudo: h o l i v u d o : ho.li.vu.do
holko: h o lk o : hol.ko
holmio: h o lm i o : hol.mi.o
holmo: h o lm o : hol.mo
holocefaloj: h o l o c e f a l o j : ho.lo.ce.fa.loj
holoceno: h o l o c e n o : ho.lo.ce.no
holoedreco: h o l o e dr e c o : ho.lo.e.dre.co
holoedro: h o l o e dr o : ho.lo.e.dro
Holoferno: h o l o f e rn o : ho.lo.fer.no
holografio: h o l o gr a f i o : ho.lo.gra.fi.o
holografo: h o l o gr a f o : ho.lo.gra.fo
hologramo: h o l o gr a m o : ho.lo.gra.mo
Holokaŭsto: h o l o k a ŭst o : ho.lo.kaŭ°sto
holokaŭsto: h o l o k a ŭst o : ho.lo.kaŭ°sto
holomorfa: h o l o m o rf a : ho.lo.mor.fa
holomorfio: h o l o m o rf i o : ho.lo.mor.fi.o
holosteo: h o l o st e o : ho.los.te.o
holosteoj: h o l o st e o j : ho.los.te.oj
holosto: h o l o st o : ho.los.to
holoturio: h o l o t u r i o : ho.lo.tu.ri.o
holoturioidoj: h o l o t u r i o i d o j : ho.lo.tu.ri.o.i.doj
Holstinio: h o lst i n i o : hol°sti.ni.o
homa: h o m a : ho.ma
homama: h o m a m a : ho.ma.ma
homamaso: h o m a m a s o : ho.ma.ma.so
homamo: h o m a m o : ho.ma.mo
homamo: h o m a m o : ho.ma.mo
homaranismo: h o m a r a n i sm o : ho.ma.ra.nis.mo
homarano: h o m a r a n o : ho.ma.ra.no
homaro: h o m a r o : ho.ma.ro
homeco: h o m e c o : ho.me.co
homedoj: h o m e d o j : ho.me.doj
homenoj: h o m e n o j : ho.me.noj
homeomorfa: h o m e o m o rf a : ho.me.o.mor.fa
homeomorfia: h o m e o m o rf i a : ho.me.o.mor.fi.a
homeomorfio: h o m e o m o rf i o : ho.me.o.mor.fi.o
homeomorfo: h o m e o m o rf o : ho.me.o.mor.fo
homeopatia: h o m e o p a t i a : ho.me.o.pa.ti.a
homeopatio: h o m e o p a t i o : ho.me.o.pa.ti.o
homeopato: h o m e o p a t o : ho.me.o.pa.to
homeostatilo: h o m e o st a t i l o : ho.me.os.ta.ti.lo
homeostato: h o m e o st a t o : ho.me.os.ta.to
homeota geno: h o m e o t a g e n o : ho.me.o.ta.ge.no
homeota: h o m e o t a : ho.me.o.ta
homeoteleŭto: h o m e o t e l e ŭt o : ho.me.o.te.leŭ.to
homeoterma: h o m e o t e rm a : ho.me.o.ter.ma
Homera: h o m e r a : ho.me.ra
Homero: h o m e r o : ho.me.ro
hometo: h o m e t o : ho.me.to
homevitulo: h o m e v i t u l o : ho.me.vi.tu.lo
homido: h o m i d o : ho.mi.do
homiĝado: h o m i ĝ a d o : ho.mi.ĝa.do
homilio: h o m i l i o : ho.mi.li.o
homino: h o m i n o : ho.mi.no
homizi: h o m i z i : ho.mi.zi
homlaŭso: h o ml a ŭs o : hom.laŭ.so
hommalamo: h o mm a l a m o : hom.ma.la.mo
hommanĝulo: h o mm a nĝ u l o : hom.man.ĝu.lo
homo: h o m o : ho.mo
homofono: h o m o f o n o : ho.mo.fo.no
homogena: h o m o g e n a : ho.mo.ge.na
homogenigi: h o m o g e n i g i : ho.mo.ge.ni.gi
homoideoj: h o m o i d e o j : ho.mo.i.de.oj
homokromio: h o m o kr o m i o : ho.mo.kro.mi.o
homologa: h o m o l o g a : ho.mo.lo.ga
homologaj kromosomoj: h o m o l o g a jkr o m o s o m o j : ho.mo.lo.gaj°kro.mo.so.moj
homologeco: h o m o l o g e c o : ho.mo.lo.ge.co
homologio: h o m o l o g i o : ho.mo.lo.gi.o
homomorfa: h o m o m o rf a : ho.mo.mor.fa
homomorfia: h o m o m o rf i a : ho.mo.mor.fi.a
homomorfio: h o m o m o rf i o : ho.mo.mor.fi.o
homomorfo: h o m o m o rf o : ho.mo.mor.fo
homomulto: h o m o m u lt o : ho.mo.mul.to
homonimo: h o m o n i m o : ho.mo.ni.mo
homopeptido: h o m o p e pt i d o : ho.mo.pep.ti.do
homopolimero: h o m o p o l i m e r o : ho.mo.po.li.me.ro
homopolisakarido: h o m o p o l i s a k a r i d o : ho.mo.po.li.sa.ka.ri.do
homopteroj: h o m o pt e r o j : ho.mop.te.roj
homoseksuala: h o m o s e ks u a l a : ho.mo.sek.su.a.la
homoteta: h o m o t e t a : ho.mo.te.ta
homotetia: h o m o t e t i a : ho.mo.te.ti.a
homotetio: h o m o t e t i o : ho.mo.te.ti.o
homoteto: h o m o t e t o : ho.mo.te.to
homotopa: h o m o t o p a : ho.mo.to.pa
homotopia: h o m o t o p i a : ho.mo.to.pi.a
homotopio: h o m o t o p i o : ho.mo.to.pi.o
homotopo: h o m o t o p o : ho.mo.to.po
homozigoto: h o m o z i g o t o : ho.mo.zi.go.to
homplena: h o mpl e n a : hom°ple.na
homtruo: h o mtr u o : hom°tru.o
homunkulo: h o m u nk u l o : ho.mun.ku.lo
Honduro: h o nd u r o : hon.du.ro
honesta: h o n e st a : ho.nes.ta
honesteco: h o n e st e c o : ho.nes.te.co
honesto: h o n e st o : ho.nes.to
honestulo: h o n e st u l o : ho.nes.tu.lo
Hongkongo: h o ngk o ng o : hon°gkon.go
Honiaro: h o n i a r o : ho.ni.a.ro
Honkongo: h o nk o ng o : hon.kon.go
Honoluluo: h o n o l u l u o : ho.no.lu.lu.o
honora: h o n o r a : ho.no.ra
honorado: h o n o r a d o : ho.no.ra.do
honoraĵo: h o n o r a ĵ o : ho.no.ra.ĵo
honorarii: h o n o r a r i i : ho.no.ra.ri.i
honorario: h o n o r a r i o : ho.no.ra.ri.o
Honorato: h o n o r a t o : ho.no.ra.to
honordamo: h o n o rd a m o : ho.nor.da.mo
honordoktoro: h o n o rd o kt o r o : ho.nor.dok.to.ro
honori: h o n o r i : ho.no.ri
honoriga: h o n o r i g a : ho.no.ri.ga
honorigi: h o n o r i g i : ho.no.ri.gi
honorinda: h o n o r i nd a : ho.no.rin.da
Honorio: h o n o r i o : ho.no.ri.o
honoro: h o n o r o : ho.no.ro
Honŝuo: h o nŝ u o : hon.ŝu.o
honta: h o nt a : hon.ta
hontema: h o nt e m a : hon.te.ma
honti: h o nt i : hon.ti
hontigi: h o nt i g i : hon.ti.gi
hontinda: h o nt i nd a : hon.tin.da
honto: h o nt o : hon.to
hop!: h o p : hop
hopadi: h o p a d i : ho.pa.di
hopi: h o p i : ho.pi
hoplito: h o pl i t o : ho.pli.to
hopludo: h o pl u d o : ho.plu.do
hora: h o r a : ho.ra
Horacio: h o r a c i o : ho.ra.ci.o
horaro: h o r a r o : ho.ra.ro
hordeaĵo: h o rd e a ĵ o : hor.de.a.ĵo
hordelimo: h o rd e l i m o : hor.de.li.mo
hordeo: h o rd e o : hor.de.o
hordeolo: h o rd e o l o : hor.de.o.lo
hordo: h o rd o : hor.do
horizonta: h o r i z o nt a : ho.ri.zon.ta
horizontala: h o r i z o nt a l a : ho.ri.zon.ta.la
horizontaleco: h o r i z o nt a l e c o : ho.ri.zon.ta.le.co
horizontaliĝo: h o r i z o nt a l i ĝ o : ho.ri.zon.ta.li.ĝo
horizontalindikatoro: h o r i z o nt a l i nd i k a t o r o : ho.ri.zon.ta.lin.di.ka.to.ro
horizontalo: h o r i z o nt a l o : ho.ri.zon.ta.lo
horizonto: h o r i z o nt o : ho.ri.zon.to
horloĝa: h o rl o ĝ a : hor.lo.ĝa
horloĝbraceleto: h o rl o ĝbr a c e l e t o : hor.loĝ°bra.ce.le.to
horloĝdirekte: h o rl o ĝd i r e kt e : hor.loĝ.di.rek.te
horloĝeto: h o rl o ĝ e t o : hor.lo.ĝe.to
horloĝisto: h o rl o ĝ i st o : hor.lo.ĝis.to
horloĝo: h o rl o ĝ o : hor.lo.ĝo
horloĝokesto: h o rl o ĝ o k e st o : hor.lo.ĝo.kes.to
horloĝujo: h o rl o ĝ u j o : hor.lo.ĝu.jo
hormino: h o rm i n o : hor.mi.no
hormono: h o rm o n o : hor.mo.no
hormontrilo: h o rm o ntr i l o : hor.mon°tri.lo
Horna: h o rn a : hor.na
horo: h o r o : ho.ro
horora: h o r o r a : ho.ro.ra
horori: h o r o r i : ho.ro.ri
hororo: h o r o r o : ho.ro.ro
horoskopo: h o r o sk o p o : ho.ros.ko.po
horpage: h o rp a g e : hor.pa.ge
horplano: h o rpl a n o : hor°pla.no
horpreĝoj: h o rpr e ĝ o j : hor°pre.ĝoj
horsemulo: h o rs e m u l o : hor.se.mu.lo
horsisto: h o rs i st o : hor.sis.to
horso: h o rs o : hor.so
horsto: h o rst o : hor°sto
horsulo: h o rs u l o : hor.su.lo
hortensio: h o rt e ns i o : hor.ten.si.o
hortikulturejo: h o rt i k u lt u r e j o : hor.ti.kul.tu.re.jo
hortikulturisto: h o rt i k u lt u r i st o : hor.ti.kul.tu.ris.to
hortikulturo: h o rt i k u lt u r o : hor.ti.kul.tu.ro
horto: h o rt o : hor.to
hortulano: h o rt u l a n o : hor.tu.la.no
Horuso: h o r u s o : ho.ru.so
horzono: h o rz o n o : hor.zo.no
hosana!: h o s a n a : ho.sa.na
hoso: h o s o : ho.so
hospico: h o sp i c o : hos.pi.co
hospitala: h o sp i t a l a : hos.pi.ta.la
hospitalo: h o sp i t a l o : hos.pi.ta.lo
hospitalŝipo: h o sp i t a lŝ i p o : hos.pi.tal.ŝi.po
hospitalurĝejo: h o sp i t a l u rĝ e j o : hos.pi.ta.lur.ĝe.jo
hostilevado: h o st i l e v a d o : hos.ti.le.va.do
hostimontrilo: h o st i m o ntr i l o : hos.ti.mon°tri.lo
hostio: h o st i o : hos.ti.o
hostiujo: h o st i u j o : hos.ti.u.jo
Hoŝea: h o ŝ e a : ho.ŝe.a
hot! hoto!: h o th o t o : hot.ho.to
hotela: h o t e l a : ho.te.la
hotelisto: h o t e l i st o : ho.te.lis.to
hotelmastro: h o t e lm a str o : ho.tel.mas°tro
hotelmastro: h o t e lm a str o : ho.tel.mas°tro
hotelo: h o t e l o : ho.te.lo
hotentoto: h o t e nt o t o : ho.ten.to.to
hu ha!: h u h a : hu.ha
hu hu!: h u h u : hu.hu
hu!: h u : hu
hu-u-u!: h u u u : hu.u.u
Hubejo: h u b e j o : hu.be.jo
Huberto: h u b e rt o : hu.ber.to
Hublo: h u bl o : hu.blo
hubo: h u b o : hu.bo
hubulo: h u b u l o : hu.bu.lo
Hudsona Golfo: h u ds o n a g o lf o : hud.so.na.gol.fo
Hudsono: h u ds o n o : hud.so.no
hufferi: h u ff e r i : huf.fe.ri
huffero: h u ff e r o : huf.fe.ro
hufobati: h u f o b a t i : hu.fo.ba.ti
hufo: h u f o : hu.fo
hufuloj: h u f u l o j : hu.fu.loj
hufumo: h u f u m o : hu.fu.mo
hugenoto: h u g e n o t o : hu.ge.no.to
Hugo: h u g o : hu.go
hui: h u i : hu.i
huj!: h u j : huj
Huĵi: h u ĵ i : hu.ĵi
huli: h u l i : hu.li
huligano: h u l i g a n o : hu.li.ga.no
hulmanaj acidoj: h u lm a n a j a c i d o j : hul.ma.na.ja.ci.doj
hulmanino: h u lm a n i n o : hul.ma.ni.no
hulmano: h u lm a n o : hul.ma.no
hulo: h u l o : hu.lo
hulringo: h u lr i ng o : hul.rin.go
humana: h u m a n a : hu.ma.na
humaneco: h u m a n e c o : hu.ma.ne.co
humanigi: h u m a n i g i : hu.ma.ni.gi
humanisma: h u m a n i sm a : hu.ma.nis.ma
humanismo: h u m a n i sm o : hu.ma.nis.mo
humanisto: h u m a n i st o : hu.ma.nis.to
humero: h u m e r o : hu.me.ro
humida: h u m i d a : hu.mi.da
humila: h u m i l a : hu.mi.la
humileco: h u m i l e c o : hu.mi.le.co
humilega: h u m i l e g a : hu.mi.le.ga
humiligi: h u m i l i g i : hu.mi.li.gi
humiligo: h u m i l i g o : hu.mi.li.go
humiliĝi: h u m i l i ĝ i : hu.mi.li.ĝi
humiliĝo: h u m i l i ĝ o : hu.mi.li.ĝo
humilulo: h u m i l u l o : hu.mi.lu.lo
humo hulmaniĝo: h u m o h u lm a n i ĝ o : hu.mo.hul.ma.ni.ĝo
humora: h u m o r a : hu.mo.ra
humoresko: h u m o r e sk o : hu.mo.res.ko
humorismo: h u m o r i sm o : hu.mo.ris.mo
humoro: h u m o r o : hu.mo.ro
humtero: h u mt e r o : hum.te.ro
humulo: h u m u l o : hu.mu.lo
humura: h u m u r a : hu.mu.ra
humuraĵo: h u m u r a ĵ o : hu.mu.ra.ĵo
humuristo: h u m u r i st o : hu.mu.ris.to
humuro: h u m u r o : hu.mu.ro
Hunano: h u n a n o : hu.na.no
hunda rozo: h u nd a r o z o : hun.da.ro.zo
hunda: h u nd a : hun.da
hundaĉo: h u nd a ĉ o : hun.da.ĉo
hundaĵo: h u nd a ĵ o : hun.da.ĵo
hundaro: h u nd a r o : hun.da.ro
hundejo: h u nd e j o : hun.de.jo
hundeto: h u nd e t o : hun.de.to
hundfiŝo: h u ndf i ŝ o : hun°dfi.ŝo
hundherbo: h u ndh e rb o : hun°dher.bo
hundido: h u nd i d o : hun.di.do
hundino: h u nd i n o : hun.di.no
hundlango: h u ndl a ng o : hun°dlan.go
hundo: h u nd o : hun.do
Hundo: h u nd o : hun.do
hundodenta eritronio: h u nd o d e nt a e r i tr o n i o : hun.do.den.ta.e.ri.tro.ni.o
hundodento: h u nd o d e nt o : hun.do.den.to
hundovosto: h u nd o v o st o : hun.do.vos.to
hundujo: h u nd u j o : hun.du.jo
hungara: h u ng a r a : hun.ga.ra
Hungario: h u ng a r i o : hun.ga.ri.o
hungaro: h u ng a r o : hun.ga.ro
Hungarujo: h u ng a r u j o : hun.ga.ru.jo
huno: h u n o : hu.no
huntuno: h u nt u n o : hun.tu.no
hupi: h u p i : hu.pi
hupilo: h u p i l o : hu.pi.lo
hupo: h u p o : hu.po
hupo: h u p o : hu.po
hura!: h u r a : hu.ra
hurai: h u r a i : hu.ra.i
hurdo: h u rd o : hur.do
hurio: h u r i o : hu.ri.o
hurlado: h u rl a d o : hur.la.do
hurli: h u rl i : hur.li
hurlo: h u rl o : hur.lo
huro: h u r o : hu.ro
Hurona Lago: h u r o n a l a g o : hu.ro.na.la.go
hurono: h u r o n o : hu.ro.no
husano: h u s a n o : hu.sa.no
husaro: h u s a r o : hu.sa.ro
Huso: h u s o : hu.so
husumo: h u s u m o : hu.su.mo
huŝ!: h u ŝ : huŝ
huŝi: h u ŝ i : hu.ŝi
huzo: h u z o : hu.zo
Ĥabakuko: ĥ a b a k u k o : ĥa.ba.ku.ko
Ĥagajo: ĥ a g a j o : ĥa.ga.jo
Ĥajbaro: ĥ a jb a r o : ĥaj.ba.ro
ĥalazio: ĥ a l a z i o : ĥa.la.zi.o
ĥaldea: ĥ a ld e a : ĥal.de.a
ĥaldeo: ĥ a ld e o : ĥal.de.o
Ĥaldeujo: ĥ a ld e u j o : ĥal.de.u.jo
ĥalkolitiko: ĥ a lk o l i t i k o : ĥal.ko.li.ti.ko
ĥameleono: ĥ a m e l e o n o : ĥa.me.le.o.no
Ĥamidaj lingvoj: ĥ a m i d a jl i ngv o j : ĥa.mi.daj.lin°gvoj
Ĥamido: ĥ a m i d o : ĥa.mi.do
Ĥamo: ĥ a m o : ĥa.mo
ĥamsino: ĥ a ms i n o : ĥam.si.no
ĥaneco: ĥ a n e c o : ĥa.ne.co
ĥanejo: ĥ a n e j o : ĥa.ne.jo
ĥano: ĥ a n o : ĥa.no
Ĥanoĥo: ĥ a n o ĥ o : ĥa.no.ĥo
ĥaosa: ĥ a o s a : ĥa.o.sa
ĥaoso: ĥ a o s o : ĥa.o.so
ĥaradrio: ĥ a r a dr i o : ĥa.ra.dri.o
Ĥaribdo: ĥ a r i bd o : ĥa.rib.do
Ĥarkovo: ĥ a rk o v o : ĥar.ko.vo
ĥasidismo: ĥ a s i d i sm o : ĥa.si.dis.mo
ĥasido: ĥ a s i d o : ĥa.si.do
Ĥatiano: ĥ a t i a n o : ĥa.ti.a.no
Ĥatio: ĥ a t i o : ĥa.ti.o
ĥato: ĥ a t o : ĥa.to
ĥedero: ĥ e d e r o : ĥe.de.ro
ĥelicero: ĥ e l i c e r o : ĥe.li.ce.ro
ĥeliceruloj: ĥ e l i c e r u l o j : ĥe.li.ce.ru.loj
ĥelonio: ĥ e l o n i o : ĥe.lo.ni.o
ĥemio: ĥ e m i o : ĥe.mi.o
Ĥetidoj: ĥ e t i d o j : ĥe.ti.doj
ĥeto: ĥ e t o : ĥe.to
ĥetognatoj: ĥ e t o gn a t o j : ĥe.tog.na.toj
ĥi: ĥ i : ĥi
ĥilo: ĥ i l o : ĥi.lo
ĥilopodoj: ĥ i l o p o d o j : ĥi.lo.po.doj
Ĥimeno: ĥ i m e n o : ĥi.me.no
ĥimera: ĥ i m e r a : ĥi.me.ra
ĥimerkastelo: ĥ i m e rk a st e l o : ĥi.mer.kas.te.lo
ĥimero: ĥ i m e r o : ĥi.me.ro
ĥimeroformaj: ĥ i m e r o f o rm a j : ĥi.me.ro.for.maj
ĥimerulo: ĥ i m e r u l o : ĥi.me.ru.lo
ĥino: ĥ i n o : ĥi.no
Ĥio: ĥ i o : ĥi.o
Ĥiramo: ĥ i r a m o : ĥi.ra.mo
ĥironekto: ĥ i r o n e kt o : ĥi.ro.nek.to
ĥiropteroj: ĥ i r o pt e r o j : ĥi.rop.te.roj
ĥirurgo: ĥ i r u rg o : ĥi.rur.go
ĥitino: ĥ i t i n o : ĥi.ti.no
ĥitono: ĥ i t o n o : ĥi.to.no
Ĥizkija: ĥ i zk i j a : ĥiz.ki.ja
ĥmero: ĥm e r o : ĥme.ro
ĥoano: ĥ o a n o : ĥo.a.no
ĥo: ĥ o : ĥo
ĥolera: ĥ o l e r a : ĥo.le.ra
ĥolereto: ĥ o l e r e t o : ĥo.le.re.to
ĥolero: ĥ o l e r o : ĥo.le.ro
ĥoleroforma: ĥ o l e r o f o rm a : ĥo.le.ro.for.ma
ĥolerulo: ĥ o l e r u l o : ĥo.le.ru.lo
ĥomero: ĥ o m e r o : ĥo.me.ro
ĥondrosteoj: ĥ o ndr o st e o j : ĥon°dros.te.oj
ĥondrostomo: ĥ o ndr o st o m o : ĥon°dros.to.mo
ĥora: ĥ o r a : ĥo.ra
ĥoraĵo: ĥ o r a ĵ o : ĥo.ra.ĵo
ĥoralo: ĥ o r a l o : ĥo.ra.lo
ĥorano: ĥ o r a n o : ĥo.ra.no
Ĥorasano: ĥ o r a s a n o : ĥo.ra.sa.no
ĥordo: ĥ o rd o : ĥor.do
ĥorduloj: ĥ o rd u l o j : ĥor.du.loj
Ĥorebo: ĥ o r e b o : ĥo.re.bo
ĥore: ĥ o r e : ĥo.re
ĥorejo: ĥ o r e j o : ĥo.re.jo
ĥorestro: ĥ o r e str o : ĥo.res°tro
ĥoristo: ĥ o r i st o : ĥo.ris.to
ĥorjambo: ĥ o rj a mb o : ĥor.jam.bo
ĥorkandelo: ĥ o rk a nd e l o : ĥor.kan.de.lo
ĥorniĉo: ĥ o rn i ĉ o : ĥor.ni.ĉo
ĥoro: ĥ o r o : ĥo.ro
ĥorpupitro: ĥ o rp u p i tr o : ĥor.pu.pi.tro
Ĥorsabado: ĥ o rs a b a d o : ĥor.sa.ba.do
ĥorseĝo: ĥ o rs e ĝ o : ĥor.se.ĝo
ĥoto: ĥ o t o : ĥo.to
Ĥuramo: ĥ u r a m o : ĥu.ra.mo
i greka: i gr e k a : i.gre.ka
i-modalo: i m o d a l o : i.mo.da.lo
i-vorto: i v o rt o : i.vor.to
ia: i a : i.a
iafoje: i a f o j e : i.a.fo.je
iai: i a i : i.a.i
ial: i a l : i.al
iama: i a m a : i.a.ma
iam: i a m : i.am
ibekso: i b e ks o : i.bek.so
ibera: i b e r a : i.be.ra
Iberio: i b e r i o : i.be.ri.o
iberiso: i b e r i s o : i.be.ri.so
ibero: i b e r o : i.be.ro
Iberujo: i b e r u j o : i.be.ru.jo
ibiso: i b i s o : i.bi.so
Ibliso: i bl i s o : i.bli.so
ico: i c o : i.co
Ida rubuso: i d a r u b u s o : i.da.ru.bu.so
Idaho: i d a h o : i.da.ho
Idao: i d a o : i.da.o
idarano: i d a r a n o : i.da.ra.no
idaro: i d a r o : i.da.ro
idbulbo: i db u lb o : id.bul.bo
idea: i d e a : i.de.a
ideala: i d e a l a : i.de.a.la
idealigi: i d e a l i g i : i.de.a.li.gi
idealismo: i d e a l i sm o : i.de.a.lis.mo
idealisto: i d e a l i st o : i.de.a.lis.to
idealo: i d e a l o : i.de.a.lo
idearo: i d e a r o : i.de.a.ro
ideismo: i d e i sm o : i.de.is.mo
ideisto: i d e i st o : i.de.is.to
idempotenta: i d e mp o t e nt a : i.dem.po.ten.ta
identa: i d e nt a : i.den.ta
identaĵo: i d e nt a ĵ o : i.den.ta.ĵo
identeco: i d e nt e c o : i.den.te.co
identiga: i d e nt i g a : i.den.ti.ga
identigi: i d e nt i g i : i.den.ti.gi
identigilo: i d e nt i g i l o : i.den.ti.gi.lo
identiĝi: i d e nt i ĝ i : i.den.ti.ĝi
idento: i d e nt o : i.den.to
ideo: i d e o : i.de.o
ideografiaĵo: i d e o gr a f i a ĵ o : i.de.o.gra.fi.a.ĵo
ideografio: i d e o gr a f i o : i.de.o.gra.fi.o
ideogramo: i d e o gr a m o : i.de.o.gra.mo
ideologia: i d e o l o g i a : i.de.o.lo.gi.a
ideologio: i d e o l o g i o : i.de.o.lo.gi.o
ideologo: i d e o l o g o : i.de.o.lo.go
ideologo: i d e o l o g o : i.de.o.lo.go
idilia: i d i l i a : i.di.li.a
idilio: i d i l i o : i.di.li.o
idioma: i d i o m a : i.di.o.ma
idiomaĵo: i d i o m a ĵ o : i.di.o.ma.ĵo
idiomo: i d i o m o : i.di.o.mo
idiopatio: i d i o p a t i o : i.di.o.pa.ti.o
idiosinkrazio: i d i o s i nkr a z i o : i.di.o.sin°kra.zi.o
idiota: i d i o t a : i.di.o.ta
idiotaĵo: i d i o t a ĵ o : i.di.o.ta.ĵo
idioteco: i d i o t e c o : i.di.o.te.co
idiotigi: i d i o t i g i : i.di.o.ti.gi
idiotismo: i d i o t i sm o : i.di.o.tis.mo
idioto: i d i o t o : i.di.o.to
Idisto: i d i st o : i.dis.to
idlado: i dl a d o : i.dla.do
idli: i dl i : i.dli
idlilo: i dl i l o : i.dli.lo
Ido: i d o : i.do
idola: i d o l a : i.do.la
idolano: i d o l a n o : i.do.la.no
idolejo: i d o l e j o : i.do.le.jo
idolisteco: i d o l i st e c o : i.do.lis.te.co
idolkulto: i d o lk u lt o : i.dol.kul.to
idolo: i d o l o : i.do.lo
idolservo: i d o ls e rv o : i.dol.ser.vo
Idomeneo: i d o m e n e o : i.do.me.ne.o
Idumeo: i d u m e o : i.du.me.o
Iduo: i d u o : i.du.o
Iduoj: i d u o j : i.du.oj
iduso: i d u s o : i.du.so
ie: i e : i.e
iel: i e l : i.el
iele-trapele: i e l e tr a p e l e : i.e.le.tra.pe.le
iele: i e l e : i.e.le
ies: i e s : i.es
Ifigenio: i f i g e n i o : i.fi.ge.ni.o
ifrito: i fr i t o : if.ri.to
igi: i g i : i.gi
iglo: i gl o : i.glo
Ignaca fabo: i gn a c a f a b o : ig.na.ca.fa.bo
Ignaca strikno: i gn a c a str i kn o : ig.na.cas°trik.no
Ignaco: i gn a c o : ig.na.co
ignamo: i gn a m o : ig.na.mo
ignimbrito: i gn i mbr i t o : ig.nim°bri.to
ignorado: i gn o r a d o : ig.no.ra.do
ignori: i gn o r i : ig.no.ri
igvanedoj: i gv a n e d o j : ig.va.ne.doj
igvano: i gv a n o : ig.va.no
igvanodonto: i gv a n o d o nt o : ig.va.no.don.to
iĝi: i ĝ i : i.ĝi
iĥtiofagio: i ĥt i o f a g i o : iĥ.ti.o.fa.gi.o
iĥtiokolo: i ĥt i o k o l o : iĥ.ti.o.ko.lo
iĥtiologo: i ĥt i o l o g o : iĥ.ti.o.lo.go
iĥtiopterigoj: i ĥt i o pt e r i g o j : iĥ.ti.op.te.ri.goj
iĥtiosaŭro: i ĥt i o s a ŭr o : iĥ.ti.o.saŭ.ro
Ijobo: i j o b o : i.jo.bo
Ikario: i k a r i o : i.ka.ri.o
Ikaro: i k a r o : i.ka.ro
ikneŭmono: i kn e ŭm o n o : ik.neŭ.mo.no
ikono: i k o n o : i.ko.no
ikonografia: i k o n o gr a f i a : i.ko.no.gra.fi.a
ikonografio: i k o n o gr a f i o : i.ko.no.gra.fi.o
ikonoklasto: i k o n o kl a st o : i.ko.no.klas.to
ikonologio: i k o n o l o g i o : i.ko.no.lo.gi.o
ikonosepto: i k o n o s e pt o : i.ko.no.sep.to
ikonoskopo: i k o n o sk o p o : i.ko.nos.ko.po
ikonostazo: i k o n o st a z o : i.ko.nos.ta.zo
ikonrompisto: i k o nr o mp i st o : i.kon.rom.pis.to
ikoro: i k o r o : i.ko.ro
ikosaedro: i k o s a e dr o : i.ko.sa.e.dro
iks-fotografaĵo: i ksf o t o gr a f a ĵ o : ik°sfo.to.gra.fa.ĵo
iksio: i ks i o : ik.si.o
Iksiono: i ks i o n o : ik.si.o.no
ikso: i ks o : ik.so
iksodo: i ks o d o : ik.so.do
iksoro: i ks o r o : ik.so.ro
iksradioj: i ksr a d i o j : ik°sra.di.oj
iktero: i kt e r o : ik.te.ro
iktiofagio: i kt i o f a g i o : ik.ti.o.fa.gi.o
iktiologio: i kt i o l o g i o : ik.ti.o.lo.gi.o
iktiologo: i kt i o l o g o : ik.ti.o.lo.go
iktiopterigoj: i kt i o pt e r i g o j : ik.ti.op.te.ri.goj
iktiosaŭro: i kt i o s a ŭr o : ik.ti.o.saŭ.ro
iktiosaŭruloj: i kt i o s a ŭr u l o j : ik.ti.o.saŭ.ru.loj
iktiozo: i kt i o z o : ik.ti.o.zo
ikto: i kt o : ik.to
ilaĵo: i l a ĵ o : i.la.ĵo
ilaro: i l a r o : i.la.ro
ileito: i l e i t o : i.le.i.to
ilekskverko: i l e kskv e rk o : i.lek°skver.ko
ilekso: i l e ks o : i.lek.so
ileo: i l e o : i.le.o
ilia: i l i a : i.li.a
Iliado: i l i a d o : i.li.a.do
iliaka: i l i a k a : i.li.a.ka
iliako: i l i a k o : i.li.a.ko
ili: i l i : i.li
ilicio: i l i c i o : i.li.ci.o
Ilinojso: i l i n o js o : i.li.noj.so
ilio: i l i o : i.li.o
Iliono: i l i o n o : i.li.o.no
Iliria: i l i r i a : i.li.ri.a
Ilirio: i l i r i o : i.li.ri.o
iliumo: i l i u m o : i.li.u.mo
iljo: i lj o : il.jo
ilkesto: i lk e st o : il.kes.to
ilmaŝino: i lm a ŝ i n o : il.ma.ŝi.no
ilmenito: i lm e n i t o : il.me.ni.to
ilprogramo: i lpr o gr a m o : il°pro.gra.mo
ilujo: i l u j o : i.lu.jo
iluminacio: i l u m i n a c i o : i.lu.mi.na.ci.o
iluminado: i l u m i n a d o : i.lu.mi.na.do
iluminaĵo: i l u m i n a ĵ o : i.lu.mi.na.ĵo
ilumini: i l u m i n i : i.lu.mi.ni
iluminiĝi: i l u m i n i ĝ i : i.lu.mi.ni.ĝi
iluminismo: i l u m i n i sm o : i.lu.mi.nis.mo
iluministo: i l u m i n i st o : i.lu.mi.nis.to
ilustrado: i l u str a d o : i.lus°tra.do
ilustraĵo: i l u str a ĵ o : i.lus°tra.ĵo
ilustri: i l u str i : i.lus°tri
ilustristo: i l u str i st o : i.lus°tris.to
iluzia: i l u z i a : i.lu.zi.a
iluzii: i l u z i i : i.lu.zi.i
iluziiĝi: i l u z i i ĝ i : i.lu.zi.i.ĝi
iluziisto: i l u z i i st o : i.lu.zi.is.to
iluzio: i l u z i o : i.lu.zi.o
Ilzo: i lz o : il.zo
imaga: i m a g a : i.ma.ga
imagado: i m a g a d o : i.ma.ga.do
imagaĵo: i m a g a ĵ o : i.ma.ga.ĵo
imagebla: i m a g e bl a : i.ma.ge.bla
imagi: i m a g i : i.ma.gi
imaginara: i m a g i n a r a : i.ma.gi.na.ra
imagino: i m a g i n o : i.ma.gi.no
imagipovo: i m a g i p o v o : i.ma.gi.po.vo
imago: i m a g o : i.ma.go
imamo: i m a m o : i.ma.mo
imamujo: i m a m u j o : i.ma.mu.jo
imanenta: i m a n e nt a : i.ma.nen.ta
imbecileco: i mb e c i l e c o : im.be.ci.le.co
imbecilo: i mb e c i l o : im.be.ci.lo
imbriki: i mbr i k i : im°bri.ki
imersio: i m e rs i o : i.mer.si.o
imidazolo: i m i d a z o l o : i.mi.da.zo.lo
imido: i m i d o : i.mi.do
imino: i m i n o : i.mi.no
imita: i m i t a : i.mi.ta
imitaĉi: i m i t a ĉ i : i.mi.ta.ĉi
imitado: i m i t a d o : i.mi.ta.do
imitaĵo: i m i t a ĵ o : i.mi.ta.ĵo
imitanto: i m i t a nt o : i.mi.tan.to
imiti: i m i t i : i.mi.ti
imitilo: i m i t i l o : i.mi.ti.lo
imitisto: i m i t i st o : i.mi.tis.to
imito: i m i t o : i.mi.to
imortelo: i m o rt e l o : i.mor.te.lo
impatiento: i mp a t i e nt o : im.pa.ti.en.to
impedanco: i mp e d a nc o : im.pe.dan.co
imperativa: i mp e r a t i v a : im.pe.ra.ti.va
imperativo: i mp e r a t i v o : im.pe.ra.ti.vo
imperatoreco: i mp e r a t o r e c o : im.pe.ra.to.re.co
imperatoro: i mp e r a t o r o : im.pe.ra.to.ro
imperfektivo: i mp e rf e kt i v o : im.per.fek.ti.vo
imperfekto: i mp e rf e kt o : im.per.fek.to
imperia aglo: i mp e r i a a gl o : im.pe.ri.a.a.glo
imperia: i mp e r i a : im.pe.ri.a
imperialismo: i mp e r i a l i sm o : im.pe.ri.a.lis.mo
imperialisto: i mp e r i a l i st o : im.pe.ri.a.lis.to
imperialo: i mp e r i a l o : im.pe.ri.a.lo
imperiestra fritilario: i mp e r i e str a fr i t i l a r i o : im.pe.ri.es°traf.ri.ti.la.ri.o
imperiestra krono: i mp e r i e str a kr o n o : im.pe.ri.es°tra.kro.no
imperiestro: i mp e r i e str o : im.pe.ri.es°tro
imperii: i mp e r i i : im.pe.ri.i
imperiismo: i mp e r i i sm o : im.pe.ri.is.mo
imperiisto: i mp e r i i st o : im.pe.ri.is.to
imperio: i mp e r i o : im.pe.ri.o
impertinenta: i mp e rt i n e nt a : im.per.ti.nen.ta
impeta: i mp e t a : im.pe.ta
impeti: i mp e t i : im.pe.ti
impetiga: i mp e t i g a : im.pe.ti.ga
impetigino: i mp e t i g i n o : im.pe.ti.gi.no
impetigizado: i mp e t i g i z a d o : im.pe.ti.gi.za.do
impetigo: i mp e t i g o : im.pe.ti.go
impeto: i mp e t o : im.pe.to
implica: i mpl i c a : im°pli.ca
implici: i mpl i c i : im°pli.ci
implicita: i mpl i c i t a : im°pli.ci.ta
implico: i mpl i c o : im°pli.co
implika: i mpl i k a : im°pli.ka
implikaĵo: i mpl i k a ĵ o : im°pli.ka.ĵo
impliki: i mpl i k i : im°pli.ki
implikiĝi: i mpl i k i ĝ i : im°pli.ki.ĝi
impliko: i mpl i k o : im°pli.ko
implodi: i mpl o d i : im°plo.di
impona: i mp o n a : im.po.na
imponeco: i mp o n e c o : im.po.ne.co
imponi: i mp o n i : im.po.ni
importa: i mp o rt a : im.por.ta
importado: i mp o rt a d o : im.por.ta.do
importi: i mp o rt i : im.por.ti
importisto: i mp o rt i st o : im.por.tis.to
importo: i mp o rt o : im.por.to
impostebla: i mp o st e bl a : im.pos.te.bla
imposteviti: i mp o st e v i t i : im.pos.te.vi.ti
imposti: i mp o st i : im.pos.ti
impostisto: i mp o st i st o : im.pos.tis.to
imposto: i mp o st o : im.pos.to
impoŝtaro: i mp o ŝt a r o : im.poŝ.ta.ro
impoŝto: i mp o ŝt o : im.poŝ.to
impotenta: i mp o t e nt a : im.po.ten.ta
impozi: i mp o z i : im.po.zi
impregnado: i mpr e gn a d o : im°preg.na.do
impregni: i mpr e gn i : im°preg.ni
impresa: i mpr e s a : im°pre.sa
impresaĵo: i mpr e s a ĵ o : im°pre.sa.ĵo
impresario: i mpr e s a r i o : im°pre.sa.ri.o
impresavida: i mpr e s a v i d a : im°pre.sa.vi.da
impresebla: i mpr e s e bl a : im°pre.se.bla
impresi: i mpr e s i : im°pre.si
impresiĝema: i mpr e s i ĝ e m a : im°pre.si.ĝe.ma
impresionismo: i mpr e s i o n i sm o : im°pre.si.o.nis.mo
impresionisto: i mpr e s i o n i st o : im°pre.si.o.nis.to
impreso: i mpr e s o : im°pre.so
imprespapero: i mpr e sp a p e r o : im°pres.pa.pe.ro
imprimaturo: i mpr i m a t u r o : im°pri.ma.tu.ro
improvizaĵo: i mpr o v i z a ĵ o : im°pro.vi.za.ĵo
improvize: i mpr o v i z e : im°pro.vi.ze
improvizi: i mpr o v i z i : im°pro.vi.zi
improvizisto: i mpr o v i z i st o : im°pro.vi.zis.to
impulsa ekscito: i mp u ls a e ksc i t o : im.pul.sa.ek°sci.to
impulsa jonigo: i mp u ls a j o n i g o : im.pul.sa.jo.ni.go
impulsa: i mp u ls a : im.pul.sa
impulsaro: i mp u ls a r o : im.pul.sa.ro
impulsi: i mp u ls i : im.pul.si
impulsiĝema: i mp u ls i ĝ e m a : im.pul.si.ĝe.ma
impulso: i mp u ls o : im.pul.so
impulsometro: i mp u ls o m e tr o : im.pul.so.me.tro
imputi: i mp u t i : im.pu.ti
imuna sistemo: i m u n a s i st e m o : i.mu.na.sis.te.mo
imuna sistemo: i m u n a s i st e m o : i.mu.na.sis.te.mo
imuna: i m u n a : i.mu.na
imuneco: i m u n e c o : i.mu.ne.co
imunigi: i m u n i g i : i.mu.ni.gi
imunigo: i m u n i g o : i.mu.ni.go
imuniĝi: i m u n i ĝ i : i.mu.ni.ĝi
imuniĝo: i m u n i ĝ o : i.mu.ni.ĝo
imunoglobulino: i m u n o gl o b u l i n o : i.mu.no.glo.bu.li.no
imunologio: i m u n o l o g i o : i.mu.no.lo.gi.o
ina: i n a : i.na
Inaĥo: i n a ĥ o : i.na.ĥo
inanicio: i n a n i c i o : i.na.ni.ci.o
inaŭgura: i n a ŭg u r a : i.naŭ.gu.ra
inaŭguracio: i n a ŭg u r a c i o : i.naŭ.gu.ra.ci.o
inaŭguri: i n a ŭg u r i : i.naŭ.gu.ri
inaŭguro: i n a ŭg u r o : i.naŭ.gu.ro
incendia: i nc e nd i a : in.cen.di.a
incendii: i nc e nd i i : in.cen.di.i
incendio: i nc e nd i o : in.cen.di.o
incensadi: i nc e ns a d i : in.cen.sa.di
incensado: i nc e ns a d o : in.cen.sa.do
incensaĵo: i nc e ns a ĵ o : in.cen.sa.ĵo
incensi: i nc e ns i : in.cen.si
incensilo: i nc e ns i l o : in.cen.si.lo
incenso: i nc e ns o : in.cen.so
incensoportisto: i nc e ns o p o rt i st o : in.cen.so.por.tis.to
incenspapero: i nc e nsp a p e r o : in.cen°spa.pe.ro
incensujo: i nc e ns u j o : in.cen.su.jo
incesto: i nc e st o : in.ces.to
incida: i nc i d a : in.ci.da
incidento: i nc i d e nt o : in.ci.den.to
incidi: i nc i d i : in.ci.di
incidindikatoro: i nc i d i nd i k a t o r o : in.ci.din.di.ka.to.ro
incitado: i nc i t a d o : in.ci.ta.do
incitegi: i nc i t e g i : in.ci.te.gi
inciteti: i nc i t e t i : in.ci.te.ti
inciti: i nc i t i : in.ci.ti
incitiĝi: i nc i t i ĝ i : in.ci.ti.ĝi
incito: i nc i t o : in.ci.to
incizado: i nc i z a d o : in.ci.za.do
incizaĵo: i nc i z a ĵ o : in.ci.za.ĵo
incizi: i nc i z i : in.ci.zi
incizivo: i nc i z i v o : in.ci.zi.vo
incizo: i nc i z o : in.ci.zo
incizo: i nc i z o : in.ci.zo
incizuro: i nc i z u r o : in.ci.zu.ro
Inĉono: i nĉ o n o : in.ĉo.no
inda: i nd a : in.da
inde: i nd e : in.de
indeco: i nd e c o : in.de.co
indeksi: i nd e ks i : in.dek.si
indekso: i nd e ks o : in.dek.so
indeno: i nd e n o : in.de.no
indenti: i nd e nt i : in.den.ti
Indiana: i nd i a n a : in.di.a.na
Indianio: i nd i a n i o : in.di.a.ni.o
Indianisto: i nd i a n i st o : in.di.a.nis.to
Indiano: i nd i a n o : in.di.a.no
indi: i nd i : in.di
indica: i nd i c a : in.di.ca
indici: i nd i c i : in.di.ci
indicnombro: i nd i cn o mbr o : in.dic.nom°bro
indico de atenuo: i nd i c o d e a t e n u o : in.di.co.de.a.te.nu.o
indico de atenuo: i nd i c o d e a t e n u o : in.di.co.de.a.te.nu.o
indico de modulado: i nd i c o d e m o d u l a d o : in.di.co.de.mo.du.la.do
indico de propago: i nd i c o d e pr o p a g o : in.di.co.de.pro.pa.go
indico: i nd i c o : in.di.co
indieno: i nd i e n o : in.di.e.no
indiferenta: i nd i f e r e nt a : in.di.fe.ren.ta
indiferente: i nd i f e r e nt e : in.di.fe.ren.te
indiferenteco: i nd i f e r e nt e c o : in.di.fe.ren.te.co
indiferentismo: i nd i f e r e nt i sm o : in.di.fe.ren.tis.mo
indiga: i nd i g a : in.di.ga
indigi: i nd i g i : in.di.gi
indigna: i nd i gn a : in.dig.na
indigne: i nd i gn e : in.dig.ne
indigni: i nd i gn i : in.dig.ni
indignigi: i nd i gn i g i : in.dig.ni.gi
indignindaĵo: i nd i gn i nd a ĵ o : in.dig.nin.da.ĵo
indigno: i nd i gn o : in.dig.no
indigo: i nd i g o : in.di.go
indigofero: i nd i g o f e r o : in.di.go.fe.ro
indigoida: i nd i g o i d a : in.di.go.i.da
indigoplanto: i nd i g o pl a nt o : in.di.go.plan.to
indigozidazo: i nd i g o z i d a z o : in.di.go.zi.da.zo
indigozido: i nd i g o z i d o : in.di.go.zi.do
indigujo: i nd i g u j o : in.di.gu.jo
indiĝena: i nd i ĝ e n a : in.di.ĝe.na
indiĝeno: i nd i ĝ e n o : in.di.ĝe.no
indika funkcio: i nd i k a f u nkc i o : in.di.ka.fun°kci.o
indika: i nd i k a : in.di.ka
indikaĵoj: i nd i k a ĵ o j : in.di.ka.ĵoj
indikanto: i nd i k a nt o : in.di.kan.to
indikanto: i nd i k a nt o : in.di.kan.to
indikativo: i nd i k a t i v o : in.di.ka.ti.vo
indikatoro: i nd i k a t o r o : in.di.ka.to.ro
indiki: i nd i k i : in.di.ki
indiki: i nd i k i : in.di.ki
indikilo: i nd i k i l o : in.di.ki.lo
indiko: i nd i k o : in.di.ko
indio: i nd i o : in.di.o
Indioj: i nd i o j : in.di.oj
indiumo: i nd i u m o : in.di.u.mo
individua: i nd i v i d u a : in.di.vi.du.a
individualismo: i nd i v i d u a l i sm o : in.di.vi.du.a.lis.mo
individueco: i nd i v i d u e c o : in.di.vi.du.e.co
individugenezo: i nd i v i d u g e n e z o : in.di.vi.du.ge.ne.zo
individuismo: i nd i v i d u i sm o : in.di.vi.du.is.mo
individuisto: i nd i v i d u i st o : in.di.vi.du.is.to
individuo: i nd i v i d u o : in.di.vi.du.o
indo: i nd o : in.do
Indoĉina: i nd o ĉ i n a : in.do.ĉi.na
indolo: i nd o l o : in.do.lo
Indonezio: i nd o n e z i o : in.do.ne.zi.o
indrio: i ndr i o : in°dri.o
Indro: i ndr o : in°dro
induka: i nd u k a : in.du.ka
indukcio: i nd u kc i o : in.duk.ci.o
indukdenso: i nd u kd e ns o : in.duk.den.so
indukelektra generatoro: i nd u k e l e ktr a g e n e r a t o r o : in.du.ke.lek°tra.ge.ne.ra.to.ro
induki: i nd u k i : in.du.ki
induko: i nd u k o : in.du.ko
indukta: i nd u kt a : in.duk.ta
induktaĵo: i nd u kt a ĵ o : in.duk.ta.ĵo
induktanco: i nd u kt a nc o : in.duk.tan.co
induktanto: i nd u kt a nt o : in.duk.tan.to
induktato: i nd u kt a t o : in.duk.ta.to
indukti: i nd u kt i : in.duk.ti
induktilo: i nd u kt i l o : in.duk.ti.lo
indukto: i nd u kt o : in.duk.to
induktoelektro: i nd u kt o e l e ktr o : in.duk.to.e.lek°tro
induktokonstanto: i nd u kt o k o nst a nt o : in.duk.to.kon°stan.to
induktoro: i nd u kt o r o : in.duk.to.ro
indulga: i nd u lg a : in.dul.ga
indulgema: i nd u lg e m a : in.dul.ge.ma
indulgenco: i nd u lg e nc o : in.dul.gen.co
indulgi: i nd u lg i : in.dul.gi
indulginda: i nd u lg i nd a : in.dul.gin.da
indulgo: i nd u lg o : in.dul.go
indulto: i nd u lt o : in.dul.to
Induso: i nd u s o : in.du.so
industria: i nd u str i a : in.dus°tri.a
industriigi: i nd u str i i g i : in.dus°tri.i.gi
industriisto: i nd u str i i st o : in.dus°tri.is.to
industrio: i nd u str i o : in.dus°tri.o
industriulo: i nd u str i u l o : in.dus°tri.u.lo
induzio: i nd u z i o : in.du.zi.o
inercia forto: i n e rc i a f o rt o : i.ner.ci.a.for.to
inercia: i n e rc i a : i.ner.ci.a
inercio: i n e rc i o : i.ner.ci.o
inercirado: i n e rc i r a d o : i.ner.ci.ra.do
inercirado: i n e rc i r a d o : i.ner.ci.ra.do
inerciulo: i n e rc i u l o : i.ner.ci.u.lo
inerciuma: i n e rc i u m a : i.ner.ci.u.ma
inerta: i n e rt a : i.ner.ta
inerteco: i n e rt e c o : i.ner.te.co
infamio: i nf a m i o : in.fa.mi.o
infana: i nf a n a : in.fa.na
infanaĝo: i nf a n a ĝ o : in.fa.na.ĝo
infanaĵo: i nf a n a ĵ o : in.fa.na.ĵo
infanaro: i nf a n a r o : in.fa.na.ro
infanĉareto: i nf a nĉ a r e t o : in.fan.ĉa.re.to
infaneco: i nf a n e c o : in.fa.ne.co
infanejo: i nf a n e j o : in.fa.ne.jo
infaneto: i nf a n e t o : in.fa.ne.to
infanĝardenistino: i nf a nĝ a rd e n i st i n o : in.fan.ĝar.de.nis.ti.no
infanĝardeno: i nf a nĝ a rd e n o : in.fan.ĝar.de.no
infaniĝi: i nf a n i ĝ i : in.fa.ni.ĝi
infanino: i nf a n i n o : in.fa.ni.no
infanismo: i nf a n i sm o : in.fa.nis.mo
infanistino: i nf a n i st i n o : in.fa.nis.ti.no
infano: i nf a n o : in.fa.no
infanseĝo: i nf a ns e ĝ o : in.fan.se.ĝo
infanŝteli: i nf a nŝt e l i : in.fan°ŝte.li
infanteria: i nf a nt e r i a : in.fan.te.ri.a
infanteriano: i nf a nt e r i a n o : in.fan.te.ri.a.no
infanterio: i nf a nt e r i o : in.fan.te.ri.o
infanto: i nf a nt o : in.fan.to
infarktiĝo: i nf a rkt i ĝ o : in.far°kti.ĝo
infarkto: i nf a rkt o : in.far°kto
infarktogena: i nf a rkt o g e n a : in.far°kto.ge.na
infekta: i nf e kt a : in.fek.ta
infektado: i nf e kt a d o : in.fek.ta.do
infektaĵo: i nf e kt a ĵ o : in.fek.ta.ĵo
infekti: i nf e kt i : in.fek.ti
infektiĝi: i nf e kt i ĝ i : in.fek.ti.ĝi
infekto: i nf e kt o : in.fek.to
infektorezista: i nf e kt o r e z i st a : in.fek.to.re.zis.ta
infera: i nf e r a : in.fe.ra
inferenci: i nf e r e nc i : in.fe.ren.ci
inferenco: i nf e r e nc o : in.fe.ren.co
infero: i nf e r o : in.fe.ro
Infero: i nf e r o : in.fe.ro
inferulo: i nf e r u l o : in.fe.ru.lo
infestado: i nf e st a d o : in.fes.ta.do
infesti: i nf e st i : in.fes.ti
infestiĝo: i nf e st i ĝ o : in.fes.ti.ĝo
infikso: i nf i ks o : in.fik.so
infiltri: i nf i ltr i : in.fil°tri
infiltriĝi: i nf i ltr i ĝ i : in.fil°tri.ĝi
infima kunfaldo: i nf i m a k u nf a ld o : in.fi.ma.kun.fal.do
infimo: i nf i m o : in.fi.mo
infinitezima: i nf i n i t e z i m a : in.fi.ni.te.zi.ma
infinitezimo: i nf i n i t e z i m o : in.fi.ni.te.zi.mo
infinitivo: i nf i n i t i v o : in.fi.ni.ti.vo
infinito: i nf i n i t o : in.fi.ni.to
inflaciismo: i nfl a c i i sm o : in°fla.ci.is.mo
inflacio: i nfl a c i o : in°fla.ci.o
inflami: i nfl a m i : in°fla.mi
inflamigi: i nfl a m i g i : in°fla.mi.gi
inflamo: i nfl a m o : in°fla.mo
infleksio: i nfl e ks i o : in°flek.si.o
infloresko: i nfl o r e sk o : in°flo.res.ko
influa: i nfl u a : in°flu.a
influebla: i nfl u e bl a : in°flu.e.bla
influenckonstanto: i nfl u e nck o nst a nt o : in°flu.en°ckon°stan.to
influenco: i nfl u e nc o : in°flu.en.co
influi: i nfl u i : in°flu.i
influki: i nfl u k i : in°flu.ki
influo: i nfl u o : in°flu.o
informa: i nf o rm a : in.for.ma
informacio: i nf o rm a c i o : in.for.ma.ci.o
informadiko: i nf o rm a d i k o : in.for.ma.di.ko
informado: i nf o rm a d o : in.for.ma.do
informagentejo: i nf o rm a g e nt e j o : in.for.ma.gen.te.jo
informanto: i nf o rm a nt o : in.for.man.to
informbanko: i nf o rmb a nk o : in.for°mban.ko
informejo: i nf o rm e j o : in.for.me.jo
informi: i nf o rm i : in.for.mi
informiĝi: i nf o rm i ĝ i : in.for.mi.ĝi
informilo: i nf o rm i l o : in.for.mi.lo
informisto: i nf o rm i st o : in.for.mis.to
informo: i nf o rm o : in.for.mo
informteorio: i nf o rmt e o r i o : in.for°mte.o.ri.o
infraruĝa lampo: i nfr a r u ĝ a l a mp o : in°fra.ru.ĝa.lam.po
infraruĝa radiado: i nfr a r u ĝ a r a d i a d o : in°fra.ru.ĝa.ra.di.a.do
infraruĝa: i nfr a r u ĝ a : in°fra.ru.ĝa
infrastrukturo: i nfr a str u kt u r o : in°fras°truk.tu.ro
infrastrukturo: i nfr a str u kt u r o : in°fras°truk.tu.ro
infruktesko: i nfr u kt e sk o : in°fruk.tes.ko
infundiblo: i nf u nd i bl o : in.fun.di.blo
infuzaĵo: i nf u z a ĵ o : in.fu.za.ĵo
infuzi: i nf u z i : in.fu.zi
infuziĝi: i nf u z i ĝ i : in.fu.zi.ĝi
infuzorioj: i nf u z o r i o j : in.fu.zo.ri.oj
ingesti: i ng e st i : in.ges.ti
ingi: i ng i : in.gi
ingiĝi: i ng i ĝ i : in.gi.ĝi
ingo: i ng o : in.go
ingoto: i ng o t o : in.go.to
ingredienco: i ngr e d i e nc o : in°gre.di.en.co
ingveno: i ngv e n o : in°gve.no
inĝenia: i nĝ e n i a : in.ĝe.ni.a
inĝeniera: i nĝ e n i e r a : in.ĝe.ni.e.ra
inĝenieraro: i nĝ e n i e r a r o : in.ĝe.ni.e.ra.ro
inĝenierio: i nĝ e n i e r i o : in.ĝe.ni.e.ri.o
inĝeniero: i nĝ e n i e r o : in.ĝe.ni.e.ro
inhalado: i nh a l a d o : in.ha.la.do
inhali: i nh a l i : in.ha.li
inhalilo: i nh a l i l o : in.ha.li.lo
inhalo: i nh a l o : in.ha.lo
inhibanto: i nh i b a nt o : in.hi.ban.to
inhibi: i nh i b i : in.hi.bi
inhibicii: i nh i b i c i i : in.hi.bi.ci.i
inhibo: i nh i b o : in.hi.bo
inicado: i n i c a d o : i.ni.ca.do
inicialo: i n i c i a l o : i.ni.ci.a.lo
iniciatanto: i n i c i a t a nt o : i.ni.ci.a.tan.to
iniciatemo: i n i c i a t e m o : i.ni.ci.a.te.mo
iniciati: i n i c i a t i : i.ni.ci.a.ti
iniciativo: i n i c i a t i v o : i.ni.ci.a.ti.vo
iniciato: i n i c i a t o : i.ni.ci.a.to
iniciatoro: i n i c i a t o r o : i.ni.ci.a.to.ro
inici: i n i c i : i.ni.ci
inicilo: i n i c i l o : i.ni.ci.lo
inicito: i n i c i t o : i.ni.ci.to
injektaĵo: i nj e kt a ĵ o : in.jek.ta.ĵo
injekti: i nj e kt i : in.jek.ti
injektilo: i nj e kt i l o : in.jek.ti.lo
injektivo: i nj e kt i v o : in.jek.ti.vo
injekto: i nj e kt o : in.jek.to
injektoro: i nj e kt o r o : in.jek.to.ro
Inkaa: i nk a a : in.ka.a
inkado: i nk a d o : in.ka.do
inkandeska lampo: i nk a nd e sk a l a mp o : in.kan.des.ka.lam.po
inkandeska: i nk a nd e sk a : in.kan.des.ka
inkandeskeco: i nk a nd e sk e c o : in.kan.des.ke.co
inkandeski: i nk a nd e sk i : in.kan.des.ki
inkandeskigi: i nk a nd e sk i g i : in.kan.des.ki.gi
inkandesko: i nk a nd e sk o : in.kan.des.ko
inkao: i nk a o : in.ka.o
Inkao: i nk a o : in.ka.o
inki: i nk i : in.ki
inkilo: i nk i l o : in.ki.lo
inklina: i nkl i n a : in°kli.na
inklinacio: i nkl i n a c i o : in°kli.na.ci.o
inklini: i nkl i n i : in°kli.ni
inklinigi: i nkl i n i g i : in°kli.ni.gi
inkliniĝi: i nkl i n i ĝ i : in°kli.ni.ĝi
inklino: i nkl i n o : in°kli.no
inkludi: i nkl u d i : in°klu.di
inkluziva AŬ-funkcio: i nkl u z i v a a ŭf u nkc i o : in°klu.zi.va.aŭ.fun°kci.o
inkluziva NE-AŬ-funkcio: i nkl u z i v a n e a ŭf u nkc i o : in°klu.zi.va.ne.aŭ.fun°kci.o
inkluziva: i nkl u z i v a : in°klu.zi.va
inkluzivaĵo: i nkl u z i v a ĵ o : in°klu.zi.va.ĵo
inkluzive: i nkl u z i v e : in°klu.zi.ve
inkluzivi: i nkl u z i v i : in°klu.zi.vi
inkluzivo: i nkl u z i v o : in°klu.zi.vo
inkmoluskoj: i nkm o l u sk o j : in°kmo.lus.koj
inko: i nk o : in.ko
inkocilindro: i nk o c i l i ndr o : in.ko.ci.lin°dro
inkognite: i nk o gn i t e : in.kog.ni.te
inkogniteco: i nk o gn i t e c o : in.kog.ni.te.co
inkognito: i nk o gn i t o : in.kog.ni.to
inkrubando: i nkr u b a nd o : in°kru.ban.do
inkrulo: i nkr u l o : in°kru.lo
inkrustaĵo: i nkr u st a ĵ o : in°krus.ta.ĵo
inkrusti: i nkr u st i : in°krus.ti
inksorbilo: i nks o rb i l o : in°ksor.bi.lo
inkubacio: i nk u b a c i o : in.ku.ba.ci.o
inkubatoro: i nk u b a t o r o : in.ku.ba.to.ro
inkubo: i nk u b o : in.ku.bo
inkubsonĝo: i nk u bs o nĝ o : in.kub.son.ĝo
inkudo: i nk u d o : in.ku.do
inkujo: i nk u j o : in.ku.jo
inkunablo: i nk u n a bl o : in.ku.na.blo
inkvarto: i nkv a rt o : in°kvar.to
Inkvizicia: i nkv i z i c i a : in°kvi.zi.ci.a
Inkvizicio: i nkv i z i c i o : in°kvi.zi.ci.o
Inkvizitoro: i nkv i z i t o r o : in°kvi.zi.to.ro
Ino: i n o : i.no
ino: i n o : i.no
Inocento: i n o c e nt o : i.no.cen.to
inocibo: i n o c i b o : i.no.ci.bo
inokulado: i n o k u l a d o : i.no.ku.la.do
inokuli: i n o k u l i : i.no.ku.li
inokuliĝi: i n o k u l i ĝ i : i.no.ku.li.ĝi
inokulo: i n o k u l o : i.no.ku.lo
inplano: i npl a n o : in°pla.no
inseksa: i ns e ks a : in.sek.sa
insekta ofrio: i ns e kt a o fr i o : in.sek.ta.of.ri.o
insekticido: i ns e kt i c i d o : in.sek.ti.ci.do
insekto: i ns e kt o : in.sek.to
insektoj: i ns e kt o j : in.sek.toj
insektomanĝuloj: i ns e kt o m a nĝ u l o j : in.sek.to.man.ĝu.loj
insektovoruloj: i ns e kt o v o r u l o j : in.sek.to.vo.ru.loj
insertaĵo: i ns e rt a ĵ o : in.ser.ta.ĵo
inserti: i ns e rt i : in.ser.ti
insertiĝi: i ns e rt i ĝ i : in.ser.ti.ĝi
inserto: i ns e rt o : in.ser.to
insida: i ns i d a : in.si.da
insidema: i ns i d e m a : in.si.de.ma
insidi: i ns i d i : in.si.di
insido: i ns i d o : in.si.do
insigno: i ns i gn o : in.sig.no
insignoj: i ns i gn o j : in.sig.noj
insilado: i ns i l a d o : in.si.la.do
insilaĵo: i ns i l a ĵ o : in.si.la.ĵo
insili: i ns i l i : in.si.li
insilujo: i ns i l u j o : in.si.lu.jo
insinui: i ns i n u i : in.si.nu.i
insinuo: i ns i n u o : in.si.nu.o
insista: i ns i st a : in.sis.ta
insistado: i ns i st a d o : in.sis.ta.do
insisti: i ns i st i : in.sis.ti
insisto: i ns i st o : in.sis.to
insolacio: i ns o l a c i o : in.so.la.ci.o
insolenta: i ns o l e nt a : in.so.len.ta
insolventa: i ns o lv e nt a : in.sol.ven.ta
inspektado: i nsp e kt a d o : in°spek.ta.do
inspekti: i nsp e kt i : in°spek.ti
inspektisto: i nsp e kt i st o : in°spek.tis.to
inspekto: i nsp e kt o : in°spek.to
inspektoro: i nsp e kt o r o : in°spek.to.ro
inspirado: i nsp i r a d o : in°spi.ra.do
inspiri: i nsp i r i : in°spi.ri
inspiriĝi: i nsp i r i ĝ i : in°spi.ri.ĝi
inspiriteco: i nsp i r i t e c o : in°spi.ri.te.co
inspiro: i nsp i r o : in°spi.ro
instalado: i nst a l a d o : in°sta.la.do
instalaĵo: i nst a l a ĵ o : in°sta.la.ĵo
instali: i nst a l i : in°sta.li
instalisto: i nst a l i st o : in°sta.lis.to
instalo: i nst a l o : in°sta.lo
instanco: i nst a nc o : in°stan.co
instepo: i nst e p o : in°ste.po
instiganto: i nst i g a nt o : in°sti.gan.to
instigi: i nst i g i : in°sti.gi
instigilo: i nst i g i l o : in°sti.gi.lo
instigo: i nst i g o : in°sti.go
instinkta: i nst i nkt a : in°stin°kta
instinkte: i nst i nkt e : in°stin°kte
instinkto: i nst i nkt o : in°stin°kto
institucio: i nst i t u c i o : in°sti.tu.ci.o
instituto: i nst i t u t o : in°sti.tu.to
instrua: i nstr u a : in°stru.a
instruado: i nstr u a d o : in°stru.a.do
instruanto: i nstr u a nt o : in°stru.an.to
instruato: i nstr u a t o : in°stru.a.to
instruejo: i nstr u e j o : in°stru.e.jo
instrui: i nstr u i : in°stru.i
instruiĝi: i nstr u i ĝ i : in°stru.i.ĝi
instruistino: i nstr u i st i n o : in°stru.is.ti.no
instruisto: i nstr u i st o : in°stru.is.to
instruita: i nstr u i t a : in°stru.i.ta
instruiteco: i nstr u i t e c o : in°stru.i.te.co
instruitulo: i nstr u i t u l o : in°stru.i.tu.lo
instrukciaro: i nstr u kc i a r o : in°struk.ci.a.ro
instrukcii: i nstr u kc i i : in°struk.ci.i
instrukcinombrilo: i nstr u kc i n o mbr i l o : in°struk.ci.nom°bri.lo
instrukcio: i nstr u kc i o : in°struk.ci.o
instruktoro: i nstr u kt o r o : in°struk.to.ro
instrumenta transformilo: i nstr u m e nt a tr a nsf o rm i l o : in°stru.men.ta.tran°sfor.mi.lo
instrumenta: i nstr u m e nt a : in°stru.men.ta
instrumentalo: i nstr u m e nt a l o : in°stru.men.ta.lo
instrumentaro: i nstr u m e nt a r o : in°stru.men.ta.ro
instrumenti: i nstr u m e nt i : in°stru.men.ti
instrumento: i nstr u m e nt o : in°stru.men.to
instruo: i nstr u o : in°stru.o
insuficienco: i ns u f i c i e nc o : in.su.fi.ci.en.co
insula: i ns u l a : in.su.la
insulanismo: i ns u l a n i sm o : in.su.la.nis.mo
insulano: i ns u l a n o : in.su.la.no
insularo: i ns u l a r o : in.su.la.ro
insuleco: i ns u l e c o : in.su.le.co
insuleto: i ns u l e t o : in.su.le.to
insulina: i ns u l i n a : in.su.li.na
insulino: i ns u l i n o : in.su.li.no
insulino: i ns u l i n o : in.su.li.no
insulinodependa: i ns u l i n o d e p e nd a : in.su.li.no.de.pen.da
insulinoterapio: i ns u l i n o t e r a p i o : in.su.li.no.te.ra.pi.o
insulo: i ns u l o : in.su.lo
insulta: i ns u lt a : in.sul.ta
insultataĵo: i ns u lt a t a ĵ o : in.sul.ta.ta.ĵo
insultema: i ns u lt e m a : in.sul.te.ma
insulti: i ns u lt i : in.sul.ti
insulto: i ns u lt o : in.sul.to
insurekcio: i ns u r e kc i o : in.su.rek.ci.o
insurgento: i ns u rg e nt o : in.sur.gen.to
intajlo: i nt a jl o : in.taj.lo
integra cirkvito: i nt e gr a c i rkv i t o : in.te.gra.cir°kvi.to
integra: i nt e gr a : in.te.gra
integrado: i nt e gr a d o : in.te.gra.do
integraĵo: i nt e gr a ĵ o : in.te.gra.ĵo
integralo: i nt e gr a l o : in.te.gra.lo
integrato: i nt e gr a t o : in.te.gra.to
integrebla: i nt e gr e bl a : in.te.gre.bla
integreco: i nt e gr e c o : in.te.gre.co
integri: i nt e gr i : in.te.gri
integriĝi: i nt e gr i ĝ i : in.te.gri.ĝi
integriĝo: i nt e gr i ĝ o : in.te.gri.ĝo
integrismo: i nt e gr i sm o : in.te.gris.mo
integristo: i nt e gr i st o : in.te.gris.to
integro: i nt e gr o : in.te.gro
integrosigno: i nt e gr o s i gn o : in.te.gro.sig.no
intelekta kvociento: i nt e l e kt a kv o c i e nt o : in.te.lek.tak.vo.ci.en.to
intelekta: i nt e l e kt a : in.te.lek.ta
intelektismo: i nt e l e kt i sm o : in.te.lek.tis.mo
intelekto: i nt e l e kt o : in.te.lek.to
intelektularo: i nt e l e kt u l a r o : in.te.lek.tu.la.ro
intelektulo: i nt e l e kt u l o : in.te.lek.tu.lo
inteligencio: i nt e l i g e nc i o : in.te.li.gen.ci.o
inteligenta: i nt e l i g e nt a : in.te.li.gen.ta
inteligenteco: i nt e l i g e nt e c o : in.te.li.gen.te.co
intenca: i nt e nc a : in.ten.ca
intenci: i nt e nc i : in.ten.ci
intenco: i nt e nc o : in.ten.co
intendantejo: i nt e nd a nt e j o : in.ten.dan.te.jo
intendanto: i nt e nd a nt o : in.ten.dan.to
intensa abelbredado: i nt e ns a a b e lbr e d a d o : in.ten.sa.a.bel°bre.da.do
intensa abelbredo: i nt e ns a a b e lbr e d o : in.ten.sa.a.bel°bre.do
intensa: i nt e ns a : in.ten.sa
intenseco: i nt e ns e c o : in.ten.se.co
intensigi: i nt e ns i g i : in.ten.si.gi
intensiĝo: i nt e ns i ĝ o : in.ten.si.ĝo
intensiva: i nt e ns i v a : in.ten.si.va
intenso: i nt e ns o : in.ten.so
intera kalibrilo: i nt e r a k a l i br i l o : in.te.ra.ka.li.bri.lo
intera lavendo: i nt e r a l a v e nd o : in.te.ra.la.ven.do
intera: i nt e r a : in.te.ra
interaga: i nt e r a g a : in.te.ra.ga
interagi: i nt e r a g i : in.te.ra.gi
interaĵo: i nt e r a ĵ o : in.te.ra.ĵo
interakto: i nt e r a kt o : in.te.rak.to
interaldoni: i nt e r a ld o n i : in.te.ral.do.ni
interalie: i nt e r a l i e : in.te.ra.li.e
interargumento: i nt e r a rg u m e nt o : in.te.rar.gu.men.to
interbatali: i nt e rb a t a l i : in.ter.ba.ta.li
interbrovo: i nt e rbr o v o : in.ter°bro.vo
inter: i nt e r : in.ter
interĉela likvo: i nt e rĉ e l a l i kv o : in.ter.ĉe.la.lik.vo
interdikto: i nt e rd i kt o : in.ter.dik.to
intere: i nt e r e : in.te.re
interedzigi: i nt e r e dz i g i : in.te.red.zi.gi
interesa: i nt e r e s a : in.te.re.sa
interesega: i nt e r e s e g a : in.te.re.se.ga
interesi: i nt e r e s i : in.te.re.si
interesiĝi: i nt e r e s i ĝ i : in.te.re.si.ĝi
interesiĝo: i nt e r e s i ĝ o : in.te.re.si.ĝo
intereso: i nt e r e s o : in.te.re.so
interetaĝo: i nt e r e t a ĝ o : in.te.re.ta.ĝo
interezo: i nt e r e z o : in.te.re.zo
interfaco: i nt e rf a c o : in.ter.fa.co
interfazo: i nt e rf a z o : in.ter.fa.zo
interfazo: i nt e rf a z o : in.ter.fa.zo
interfenestro: i nt e rf e n e str o : in.ter.fe.nes°tro
interfera: i nt e rf e r a : in.ter.fe.ra
interferdeko: i nt e rf e rd e k o : in.ter.fer.de.ko
interferi: i nt e rf e r i : in.ter.fe.ri
interferigi: i nt e rf e r i g i : in.ter.fe.ri.gi
interfermaĵo: i nt e rf e rm a ĵ o : in.ter.fer.ma.ĵo
interfero: i nt e rf e r o : in.ter.fe.ro
interferometrio: i nt e rf e r o m e tr i o : in.ter.fe.ro.me.tri.o
interferometro: i nt e rf e r o m e tr o : in.ter.fe.ro.me.tro
interferono: i nt e rf e r o n o : in.ter.fe.ro.no
interfianĉiĝi: i nt e rf i a nĉ i ĝ i : in.ter.fi.an.ĉi.ĝi
interfingrigi: i nt e rf i ngr i g i : in.ter.fin°gri.gi
interfolio: i nt e rf o l i o : in.ter.fo.li.o
interfono: i nt e rf o n o : in.ter.fo.no
interfrapi: i nt e rfr a p i : in.ter°fra.pi
interfrapiĝi: i nt e rfr a p i ĝ i : in.ter°fra.pi.ĝi
interfrata: i nt e rfr a t a : in.ter°fra.ta
interfratigi: i nt e rfr a t i g i : in.ter°fra.ti.gi
interfratiĝi: i nt e rfr a t i ĝ i : in.ter°fra.ti.ĝi
interfrekvenco: i nt e rfr e kv e nc o : in.ter°frek.ven.co
interfrotiĝi: i nt e rfr o t i ĝ i : in.ter°fro.ti.ĝi
intergambo: i nt e rg a mb o : in.ter.gam.bo
intergenta: i nt e rg e nt a : in.ter.gen.ta
intergenuaĵo: i nt e rg e n u a ĵ o : in.ter.ge.nu.a.ĵo
interglacia: i nt e rgl a c i a : in.ter°gla.ci.a
interhelpi: i nt e rh e lp i : in.ter.hel.pi
interhoma: i nt e rh o m a : in.ter.ho.ma
interinduktado: i nt e r i nd u kt a d o : in.te.rin.duk.ta.do
interinduktanco: i nt e r i nd u kt a nc o : in.te.rin.duk.tan.co
interindukto: i nt e r i nd u kt o : in.te.rin.duk.to
interioro: i nt e r i o r o : in.te.ri.o.ro
interjekcio: i nt e rj e kc i o : in.ter.jek.ci.o
interkisi: i nt e rk i s i : in.ter.ki.si
interkluzejo: i nt e rkl u z e j o : in.ter°klu.ze.jo
interkolono: i nt e rk o l o n o : in.ter.ko.lo.no
interkomo: i nt e rk o m o : in.ter.ko.mo
interkompreniĝo: i nt e rk o mpr e n i ĝ o : in.ter.kom°pre.ni.ĝo
interkompreno: i nt e rk o mpr e n o : in.ter.kom°pre.no
interkomunika: i nt e rk o m u n i k a : in.ter.ko.mu.ni.ka
interkomuniki: i nt e rk o m u n i k i : in.ter.ko.mu.ni.ki
interkomunikigi: i nt e rk o m u n i k i g i : in.ter.ko.mu.ni.ki.gi
interkomunikiĝi: i nt e rk o m u n i k i ĝ i : in.ter.ko.mu.ni.ki.ĝi
interkonatiĝi: i nt e rk o n a t i ĝ i : in.ter.ko.na.ti.ĝi
interkonformigi: i nt e rk o nf o rm i g i : in.ter.kon.for.mi.gi
interkonformiĝi: i nt e rk o nf o rm i ĝ i : in.ter.kon.for.mi.ĝi
interkonfuzi: i nt e rk o nf u z i : in.ter.kon.fu.zi
interkonsenti: i nt e rk o ns e nt i : in.ter.kon.sen.ti
interkonsento: i nt e rk o ns e nt o : in.ter.kon.sen.to
interkonsiliĝi: i nt e rk o ns i l i ĝ i : in.ter.kon.si.li.ĝi
interkonvena: i nt e rk o nv e n a : in.ter.kon.ve.na
interkonveni: i nt e rk o nv e n i : in.ter.kon.ve.ni
interkrampe: i nt e rkr a mp e : in.ter°kram.pe
interkruciĝo: i nt e rkr u c i ĝ o : in.ter°kru.ci.ĝo
interkrurigi: i nt e rkr u r i g i : in.ter°kru.ri.gi
interkrutejo: i nt e rkr u t e j o : in.ter°kru.te.jo
interkuŝi: i nt e rk u ŝ i : in.ter.ku.ŝi
interleŭkino: i nt e rl e ŭk i n o : in.ter.leŭ.ki.no
interligi: i nt e rl i g i : in.ter.li.gi
interligiteco: i nt e rl i g i t e c o : in.ter.li.gi.te.co
interligo: i nt e rl i g o : in.ter.li.go
interlinea centralo: i nt e rl i n e a c e ntr a l o : in.ter.li.ne.a.cen°tra.lo
interlingvistiko: i nt e rl i ngv i st i k o : in.ter.lin°gvis.ti.ko
interlinio: i nt e rl i n i o : in.ter.li.ni.o
interloka centralo: i nt e rl o k a c e ntr a l o : in.ter.lo.ka.cen°tra.lo
interludo: i nt e rl u d o : in.ter.lu.do
intermeti: i nt e rm e t i : in.ter.me.ti
intermezo: i nt e rm e z o : in.ter.me.zo
intermiksi: i nt e rm i ks i : in.ter.mik.si
intermiksiĝi: i nt e rm i ks i ĝ i : in.ter.mik.si.ĝi
intermikso: i nt e rm i ks o : in.ter.mik.so
intermita: i nt e rm i t a : in.ter.mi.ta
intermite: i nt e rm i t e : in.ter.mi.te
intermiti: i nt e rm i t i : in.ter.mi.ti
intermito: i nt e rm i t o : in.ter.mi.to
intermonto: i nt e rm o nt o : in.ter.mon.to
intermudo: i nt e rm u d o : in.ter.mu.do
intermuro: i nt e rm u r o : in.ter.mu.ro
interna anhidrido: i nt e rn a a nh i dr i d o : in.ter.na.an.hi.dri.do
interna medio: i nt e rn a m e d i o : in.ter.na.me.di.o
interna produto: i nt e rn a pr o d u t o : in.ter.na.pro.du.to
interna: i nt e rn a : in.ter.na
internacia datlinio: i nt e rn a c i a d a tl i n i o : in.ter.na.ci.a.da.tli.ni.o
internacia: i nt e rn a c i a : in.ter.na.ci.a
internaciigi: i nt e rn a c i i g i : in.ter.na.ci.i.gi
internaciismo: i nt e rn a c i i sm o : in.ter.na.ci.is.mo
internaciisto: i nt e rn a c i i st o : in.ter.na.ci.is.to
Internacio: i nt e rn a c i o : in.ter.na.ci.o
internaciulo: i nt e rn a c i u l o : in.ter.na.ci.u.lo
internaĵo: i nt e rn a ĵ o : in.ter.na.ĵo
interne: i nt e rn e : in.ter.ne
internigi: i nt e rn i g i : in.ter.ni.gi
interniĝi: i nt e rn i ĝ i : in.ter.ni.ĝi
interno: i nt e rn o : in.ter.no
internodaĵo: i nt e rn o d a ĵ o : in.ter.no.da.ĵo
internosenso: i nt e rn o s e ns o : in.ter.no.sen.so
internulejo: i nt e rn u l e j o : in.ter.nu.le.jo
internulo: i nt e rn u l o : in.ter.nu.lo
interokazaĵo: i nt e r o k a z a ĵ o : in.te.ro.ka.za.ĵo
interpacigi: i nt e rp a c i g i : in.ter.pa.ci.gi
interpaco: i nt e rp a c o : in.ter.pa.co
interparietosto: i nt e rp a r i e t o st o : in.ter.pa.ri.e.tos.to
interparolado: i nt e rp a r o l a d o : in.ter.pa.ro.la.do
interparoli: i nt e rp a r o l i : in.ter.pa.ro.li
interparolo: i nt e rp a r o l o : in.ter.pa.ro.lo
interpelacii: i nt e rp e l a c i i : in.ter.pe.la.ci.i
interpelacio: i nt e rp e l a c i o : in.ter.pe.la.ci.o
interpenetri: i nt e rp e n e tr i : in.ter.pe.ne.tri
interplekti: i nt e rpl e kt i : in.ter°plek.ti
interplektiĝi: i nt e rpl e kt i ĝ i : in.ter°plek.ti.ĝi
interplekto: i nt e rpl e kt o : in.ter°plek.to
interpolaĵo: i nt e rp o l a ĵ o : in.ter.po.la.ĵo
interpoli: i nt e rp o l i : in.ter.po.li
interpoli: i nt e rp o l i : in.ter.po.li
interpozitivo: i nt e rp o z i t i v o : in.ter.po.zi.ti.vo
interpretado: i nt e rpr e t a d o : in.ter°pre.ta.do
interpreti: i nt e rpr e t i : in.ter°pre.ti
interpretilo: i nt e rpr e t i l o : in.ter°pre.ti.lo
interpretisto: i nt e rpr e t i st o : in.ter°pre.tis.to
interpreto: i nt e rpr e t o : in.ter°pre.to
interproksimiĝi: i nt e rpr o ks i m i ĝ i : in.ter°prok.si.mi.ĝi
interpunkcii: i nt e rp u nkc i i : in.ter.pun°kci.i
interpunkcio: i nt e rp u nkc i o : in.ter.pun°kci.o
interpuŝiĝi: i nt e rp u ŝ i ĝ i : in.ter.pu.ŝi.ĝi
interrasa: i nt e rr a s a : in.ter.ra.sa
interregna: i nt e rr e gn a : in.ter.reg.na
interreĝado: i nt e rr e ĝ a d o : in.ter.re.ĝa.do
interreligia: i nt e rr e l i g i a : in.ter.re.li.gi.a
interrenkonti: i nt e rr e nk o nt i : in.ter.ren.kon.ti
interrespondi: i nt e rr e sp o nd i : in.ter.res.pon.di
Interreto: i nt e rr e t o : in.ter.re.to
interrigardi: i nt e rr i g a rd i : in.ter.ri.gar.di
interrilatoj: i nt e rr i l a t o j : in.ter.ri.la.toj
interripa: i nt e rr i p a : in.ter.ri.pa
interripaĵo: i nt e rr i p a ĵ o : in.ter.ri.pa.ĵo
interrompi: i nt e rr o mp i : in.ter.rom.pi
interrompilo: i nt e rr o mp i l o : in.ter.rom.pi.lo
interrompo: i nt e rr o mp o : in.ter.rom.po
intersekci: i nt e rs e kc i : in.ter.sek.ci
intersekvi sin: i nt e rs e kv i s i n : in.ter.sek.vi.sin
intersezona: i nt e rs e z o n a : in.ter.se.zo.na
interspacigi: i nt e rsp a c i g i : in.ter°spa.ci.gi
interspaco: i nt e rsp a c o : in.ter°spa.co
interstela materio: i nt e rst e l a m a t e r i o : in.ter°ste.la.ma.te.ri.o
interstela nubo: i nt e rst e l a n u b o : in.ter°ste.la.nu.bo
interstela polvo: i nt e rst e l a p o lv o : in.ter°ste.la.pol.vo
interstica: i nt e rst i c a : in.ter°sti.ca
interstico: i nt e rst i c o : in.ter°sti.co
interŝanĝa: i nt e rŝ a nĝ a : in.ter.ŝan.ĝa
interŝanĝi: i nt e rŝ a nĝ i : in.ter.ŝan.ĝi
interŝanĝo: i nt e rŝ a nĝ o : in.ter.ŝan.ĝo
interŝanĝvaloro: i nt e rŝ a nĝv a l o r o : in.ter.ŝan°ĝva.lo.ro
interŝtata: i nt e rŝt a t a : in.ter°ŝta.ta
interŝtupo: i nt e rŝt u p o : in.ter°ŝtu.po
intertajda zono: i nt e rt a jd a z o n o : in.ter.taj.da.zo.no
intertempe: i nt e rt e mp e : in.ter.tem.pe
intertempo: i nt e rt e mp o : in.ter.tem.po
intertrakti: i nt e rtr a kt i : in.ter°trak.ti
intertransmisiilo: i nt e rtr a nsm i s i i l o : in.ter°tran°smi.si.i.lo
intertrigo: i nt e rtr i g o : in.ter°tri.go
intertropika: i nt e rtr o p i k a : in.ter°tro.pi.ka
intertuŝiĝi: i nt e rt u ŝ i ĝ i : in.ter.tu.ŝi.ĝi
interuptoro: i nt e r u pt o r o : in.te.rup.to.ro
interurba centralo: i nt e r u rb a c e ntr a l o : in.te.rur.ba.cen°tra.lo
intervagona balgo: i nt e rv a g o n a b a lg o : in.ter.va.go.na.bal.go
intervalo: i nt e rv a l o : in.ter.va.lo
interveni: i nt e rv e n i : in.ter.ve.ni
intervenismo: i nt e rv e n i sm o : in.ter.ve.nis.mo
interveno: i nt e rv e n o : in.ter.ve.no
intervertebra disko: i nt e rv e rt e br a d i sk o : in.ter.ver.te.bra.dis.ko
intervertebra: i nt e rv e rt e br a : in.ter.ver.te.bra
intervidiĝi: i nt e rv i d i ĝ i : in.ter.vi.di.ĝi
intervjui: i nt e rvj u i : in.ter°vju.i
intervjuo: i nt e rvj u o : in.ter°vju.o
intervolvi: i nt e rv o lv i : in.ter.vol.vi
intesta: i nt e st a : in.tes.ta
intestaro: i nt e st a r o : in.tes.ta.ro
intestobruo: i nt e st o br u o : in.tes.to.bru.o
intesto: i nt e st o : in.tes.to
intima: i nt i m a : in.ti.ma
intimaĵo: i nt i m a ĵ o : in.ti.ma.ĵo
intimaĵoj: i nt i m a ĵ o j : in.ti.ma.ĵoj
intime: i nt i m e : in.ti.me
intimeco: i nt i m e c o : in.ti.me.co
intimismo: i nt i m i sm o : in.ti.mis.mo
intimisto: i nt i m i st o : in.ti.mis.to
intimulo: i nt i m u l o : in.ti.mu.lo
intonacio: i nt o n a c i o : in.to.na.ci.o
intradoso: i ntr a d o s o : in°tra.do.so
intramuskola: i ntr a m u sk o l a : in°tra.mus.ko.la
intravejna: i ntr a v e jn a : in°tra.vej.na
intriganto: i ntr i g a nt o : in°tri.gan.to
intrigema: i ntr i g e m a : in°tri.ge.ma
intrigi: i ntr i g i : in°tri.gi
intrigo: i ntr i g o : in°tri.go
introno: i ntr o n o : in°tro.no
introspekto: i ntr o sp e kt o : in°tros.pek.to
introvertita: i ntr o v e rt i t a : in°tro.ver.ti.ta
intuicia: i nt u i c i a : in.tu.i.ci.a
intuicio: i nt u i c i o : in.tu.i.ci.o
intumeska: i nt u m e sk a : in.tu.mes.ka
intuo: i nt u o : in.tu.o
inuito: i n u i t o : i.nu.i.to
inulino: i n u l i n o : i.nu.li.no
inulo: i n u l o : i.nu.lo
inundi: i n u nd i : i.nun.di
inundo: i n u nd o : i.nun.do
invadi: i nv a d i : in.va.di
invado: i nv a d o : in.va.do
invalideco: i nv a l i d e c o : in.va.li.de.co
invalido: i nv a l i d o : in.va.li.do
invarianto: i nv a r i a nt o : in.va.ri.an.to
invaro: i nv a r o : in.va.ro
invencio: i nv e nc i o : in.ven.ci.o
inventado: i nv e nt a d o : in.ven.ta.do
inventaĵo: i nv e nt a ĵ o : in.ven.ta.ĵo
inventari: i nv e nt a r i : in.ven.ta.ri
inventaro: i nv e nt a r o : in.ven.ta.ro
inventema: i nv e nt e m a : in.ven.te.ma
inventi: i nv e nt i : in.ven.ti
inventinto: i nv e nt i nt o : in.ven.tin.to
inventisto: i nv e nt i st o : in.ven.tis.to
invento: i nv e nt o : in.ven.to
inversa gradacio: i nv e rs a gr a d a c i o : in.ver.sa.gra.da.ci.o
inversa transskribado: i nv e rs a tr a nsskr i b a d o : in.ver.sa.tran°sskri.ba.do
inversa transskribazo: i nv e rs a tr a nsskr i b a z o : in.ver.sa.tran°sskri.ba.zo
inversa: i nv e rs a : in.ver.sa
inverse: i nv e rs e : in.ver.se
inversia: i nv e rs i a : in.ver.si.a
inversigebla: i nv e rs i g e bl a : in.ver.si.ge.bla
inversigi: i nv e rs i g i : in.ver.si.gi
inversigilo de iro: i nv e rs i g i l o d e i r o : in.ver.si.gi.lo.de.i.ro
inversigilo de poluso: i nv e rs i g i l o d e p o l u s o : in.ver.si.gi.lo.de.po.lu.so
inversigilo: i nv e rs i g i l o : in.ver.si.gi.lo
inversigo: i nv e rs i g o : in.ver.si.go
inversii: i nv e rs i i : in.ver.si.i
inversio: i nv e rs i o : in.ver.si.o
inversiri: i nv e rs i r i : in.ver.si.ri
inverso: i nv e rs o : in.ver.so
invertazo: i nv e rt a z o : in.ver.ta.zo
inverti: i nv e rt i : in.ver.ti
invertiĝi: i nv e rt i ĝ i : in.ver.ti.ĝi
invertito: i nv e rt i t o : in.ver.ti.to
invertsukero: i nv e rts u k e r o : in.ver°tsu.ke.ro
investado: i nv e st a d o : in.ves.ta.do
investaĵo: i nv e st a ĵ o : in.ves.ta.ĵo
investaĵoj: i nv e st a ĵ o j : in.ves.ta.ĵoj
investi: i nv e st i : in.ves.ti
investituro: i nv e st i t u r o : in.ves.ti.tu.ro
investo: i nv e st o : in.ves.to
invita: i nv i t a : in.vi.ta
inviti: i nv i t i : in.vi.ti
invitilo: i nv i t i l o : in.vi.ti.lo
invitito: i nv i t i t o : in.vi.ti.to
invitkarto: i nv i tk a rt o : in.vit.kar.to
invitkroĉi: i nv i tkr o ĉ i : in.vit°kro.ĉi
invito: i nv i t o : in.vi.to
invoki: i nv o k i : in.vo.ki
involucio: i nv o l u c i o : in.vo.lu.ci.o
involukreto: i nv o l u kr e t o : in.vo.lu.kre.to
involukro: i nv o l u kr o : in.vo.lu.kro
io: i o : i.o
Io: i o : i.o
iom-post-ioma: i o mp o st i o m a : i.om.pos.ti.o.ma
ioma: i o m a : i.o.ma
iom: i o m : i.om
iomete: i o m e t e : i.o.me.te
iometo: i o m e t o : i.o.me.to
iomo: i o m o : i.o.mo
Iona: i o n a : i.o.na
Ionia: i o n i a : i.o.ni.a
Ioniano: i o n i a n o : i.o.ni.a.no
ionika: i o n i k a : i.o.ni.ka
Ionio: i o n i o : i.o.ni.o
ionio: i o n i o : i.o.ni.o
iono: i o n o : i.o.no
Iono: i o n o : i.o.no
Iovao: i o v a o : i.o.va.o
ipekakuano: i p e k a k u a n o : i.pe.ka.ku.a.no
ipekeŭforbio: i p e k e ŭf o rb i o : i.pe.keŭ.for.bi.o
ipeko: i p e k o : i.pe.ko
iperiti: i p e r i t i : i.pe.ri.ti
iperito: i p e r i t o : i.pe.ri.to
ipo: i p o : i.po
ipomeo: i p o m e o : i.po.me.o
ipsilono: i ps i l o n o : ip.si.lo.no
iradi: i r a d i : i.ra.di
irado: i r a d o : i.ra.do
Irako: i r a k o : i.ra.ko
Irana: i r a n a : i.ra.na
Irano: i r a n o : i.ra.no
irantaro: i r a nt a r o : i.ran.ta.ro
Iravado: i r a v a d o : i.ra.va.do
irbastono: i rb a st o n o : ir.bas.to.no
irebla: i r e bl a : i.re.bla
iredenta: i r e d e nt a : i.re.den.ta
iredentismo: i r e d e nt i sm o : i.re.den.tis.mo
iredentisto: i r e d e nt i st o : i.re.den.tis.to
irejo: i r e j o : i.re.jo
Ireneo: i r e n e o : i.re.ne.o
Ireno: i r e n o : i.re.no
Iriano: i r i a n o : i.ri.a.no
iri: i r i : i.ri
iridio: i r i d i o : i.ri.di.o
irido: i r i d o : i.ri.do
irigacii: i r i g a c i i : i.ri.ga.ci.i
irigacio: i r i g a c i o : i.ri.ga.ci.o
irigatoro: i r i g a t o r o : i.ri.ga.to.ro
irigi: i r i g i : i.ri.gi
iriloj: i r i l o j : i.ri.loj
irisektomio: i r i s e kt o m i o : i.ri.sek.to.mi.o
irisito: i r i s i t o : i.ri.si.to
iriso: i r i s o : i.ri.so
Iriso: i r i s o : i.ri.so
irisokoroidito: i r i s o k o r o i d i t o : i.ri.so.ko.ro.i.di.to
irisotomio: i r i s o t o m i o : i.ri.so.to.mi.o
iriti: i r i t i : i.ri.ti
irito: i r i t o : i.ri.to
iriza: i r i z a : i.ri.za
irizi: i r i z i : i.ri.zi
irko: i rk o : ir.ko
irkomisio: i rk o m i s i o : ir.ko.mi.si.o
Irlanda: i rl a nd a : ir.lan.da
Irlandano: i rl a nd a n o : ir.lan.da.no
Irlando: i rl a nd o : ir.lan.do
irmezurilo: i rm e z u r i l o : ir.me.zu.ri.lo
iro-reiro: i r o r e i r o : i.ro.re.i.ro
iro: i r o : i.ro
irokezo: i r o k e z o : i.ro.ke.zo
ironia: i r o n i a : i.ro.ni.a
ironiaĵo: i r o n i a ĵ o : i.ro.ni.a.ĵo
ironii: i r o n i i : i.ro.ni.i
ironio: i r o n i o : i.ro.ni.o
irpova: i rp o v a : ir.po.va
is-tempo: i st e mp o : is.tem.po
Isaako: i s a a k o : i.sa.a.ko
Isaĥaro: i s a ĥ a r o : i.sa.ĥa.ro
isato: i s a t o : i.sa.to
Iskarioto: i sk a r i o t o : is.ka.ri.o.to
iskemio: i sk e m i o : is.ke.mi.o
iskia: i sk i a : is.ki.a
iskiatalgio: i sk i a t a lg i o : is.ki.a.tal.gi.o
iskiato: i sk i a t o : is.ki.a.to
iskio: i sk i o : is.ki.o
Islamabado: i sl a m a b a d o : is.la.ma.ba.do
Islama: i sl a m a : is.la.ma
islamanigi: i sl a m a n i g i : is.la.ma.ni.gi
islamano: i sl a m a n o : is.la.ma.no
islamigi: i sl a m i g i : is.la.mi.gi
islamismo: i sl a m i sm o : is.la.mis.mo
Islamo: i sl a m o : is.la.mo
Islanda cetrario: i sl a nd a c e tr a r i o : is.lan.da.ce.tra.ri.o
Islandano: i sl a nd a n o : is.lan.da.no
Islando: i sl a nd o : is.lan.do
ismailano: i sm a i l a n o : is.ma.i.la.no
Ismailo: i sm a i l o : is.ma.i.lo
ismo: i sm o : is.mo
Iso: i s o : i.so
isolepo: i s o l e p o : i.so.le.po
Israelano: i sr a e l a n o : is.ra.e.la.no
Israelo: i sr a e l o : is.ra.e.lo
Israfilo: i sr a f i l o : is.ra.fi.lo
Isso: i ss o : is.so
Istanbulo: i st a nb u l o : is.tan.bu.lo
istmo: i stm o : is°tmo
Istrio: i str i o : is°tri.o
Iŝmaelo: i ŝm a e l o : iŝ.ma.e.lo
Iŝtar: i ŝt a r : iŝ.tar
Itako: i t a k o : i.ta.ko
itala: i t a l a : i.ta.la
Italia brasiko: i t a l i a br a s i k o : i.ta.li.a.bra.si.ko
Italia kukurbo: i t a l i a k u k u rb o : i.ta.li.a.ku.kur.bo
Italia senao: i t a l i a s e n a o : i.ta.li.a.se.na.o
Italia setario: i t a l i a s e t a r i o : i.ta.li.a.se.ta.ri.o
italigi: i t a l i g i : i.ta.li.gi
Italio: i t a l i o : i.ta.li.o
italismo: i t a l i sm o : i.ta.lis.mo
italo: i t a l o : i.ta.lo
Italujo: i t a l u j o : i.ta.lu.jo
ite: i t e : i.te
iteracii: i t e r a c i i : i.te.ra.ci.i
iteracio: i t e r a c i o : i.te.ra.ci.o
iterbio: i t e rb i o : i.ter.bi.o
itinero: i t i n e r o : i.ti.ne.ro
itrio: i tr i o : i.tri.o
iu: i u : i.u
iufoje: i u f o j e : i.u.fo.je
Ivano: i v a n o : i.va.no
Ivo: i v o : i.vo
Izabela: i z a b e l a : i.za.be.la
izatido: i z a t i d o : i.za.ti.do
izatiso: i z a t i s o : i.za.ti.so
Izebel: i z e b e l : i.ze.bel
Izengrino: i z e ngr i n o : i.zen°gri.no
izentropa: i z e ntr o p a : i.zen°tro.pa
izentropo: i z e ntr o p o : i.zen°tro.po
Izero: i z e r o : i.ze.ro
Izidoro: i z i d o r o : i.zi.do.ro
Iziso: i z i s o : i.zi.so
Izmiro: i zm i r o : iz.mi.ro
izo-butanolo: i z o b u t a n o l o : i.zo.bu.ta.no.lo
izobaro: i z o b a r o : i.zo.ba.ro
izobato: i z o b a t o : i.zo.ba.to
izocela: i z o c e l a : i.zo.ce.la
izocianato: i z o c i a n a t o : i.zo.ci.a.na.to
izodinamo: i z o d i n a m o : i.zo.di.na.mo
izoelektra: i z o e l e ktr a : i.zo.e.lek°tra
izogloso: i z o gl o s o : i.zo.glo.so
izogono: i z o g o n o : i.zo.go.no
izohipso: i z o h i ps o : i.zo.hip.so
izoklino: i z o kl i n o : i.zo.kli.no
Izokrato: i z o kr a t o : i.zo.kra.to
izokrona: i z o kr o n a : i.zo.kro.na
izokroneco: i z o kr o n e c o : i.zo.kro.ne.co
izokrotonata acido: i z o kr o t o n a t a a c i d o : i.zo.kro.to.na.ta.a.ci.do
izola: i z o l a : i.zo.la
izolado: i z o l a d o : i.zo.la.do
izolaĵo: i z o l a ĵ o : i.zo.la.ĵo
izolĉeno: i z o lĉ e n o : i.zol.ĉe.no
izoldifekto: i z o ld i f e kt o : i.zol.di.fek.to
Izoldo: i z o ld o : i.zol.do
izoleco: i z o l e c o : i.zo.le.co
izolejo: i z o l e j o : i.zo.le.jo
izolepido: i z o l e p i d o : i.zo.le.pi.do
izoleŭcino: i z o l e ŭc i n o : i.zo.leŭ.ci.no
izoli: i z o l i : i.zo.li
izoliĝo: i z o l i ĝ o : i.zo.li.ĝo
izolilo: i z o l i l o : i.zo.li.lo
izolindikatoro: i z o l i nd i k a t o r o : i.zo.lin.di.ka.to.ro
izolismo: i z o l i sm o : i.zo.lis.mo
izolisto: i z o l i st o : i.zo.lis.to
izoliteco: i z o l i t e c o : i.zo.li.te.co
izolmetro: i z o lm e tr o : i.zol.me.tro
izolrubando: i z o lr u b a nd o : i.zol.ru.ban.do
izolsiliciato: i z o ls i l i c i a t o : i.zol.si.li.ci.a.to
izoltransformilo: i z o ltr a nsf o rm i l o : i.zol°tran°sfor.mi.lo
izomera: i z o m e r a : i.zo.me.ra
izomereco: i z o m e r e c o : i.zo.me.re.co
izomerismo: i z o m e r i sm o : i.zo.me.ris.mo
izomero: i z o m e r o : i.zo.me.ro
izometra: i z o m e tr a : i.zo.me.tra
izometria: i z o m e tr i a : i.zo.me.tri.a
izometrio: i z o m e tr i o : i.zo.me.tri.o
izometro: i z o m e tr o : i.zo.me.tro
izomorfa: i z o m o rf a : i.zo.mor.fa
izomorfa: i z o m o rf a : i.zo.mor.fa
izomorfeco: i z o m o rf e c o : i.zo.mor.fe.co
izomorfio: i z o m o rf i o : i.zo.mor.fi.o
izomorfo: i z o m o rf o : i.zo.mor.fo
izopodoj: i z o p o d o j : i.zo.po.doj
izopreno: i z o pr e n o : i.zo.pre.no
izoprenoido: i z o pr e n o i d o : i.zo.pre.no.i.do
izopropilbenzeno: i z o pr o p i lb e nz e n o : i.zo.pro.pil.ben.ze.no
izopropilo: i z o pr o p i l o : i.zo.pro.pi.lo
izopropolo: i z o pr o p o l o : i.zo.pro.po.lo
izopteroj: i z o pt e r o j : i.zop.te.roj
izospino: i z o sp i n o : i.zos.pi.no
izostazo: i z o st a z o : i.zos.ta.zo
izoŝunto: i z o ŝ u nt o : i.zo.ŝun.to
izotermo: i z o t e rm o : i.zo.ter.mo
izotiocianato: i z o t i o c i a n a t o : i.zo.ti.o.ci.a.na.to
izotona: i z o t o n a : i.zo.to.na
izotoneco: i z o t o n e c o : i.zo.to.ne.co
izotopo: i z o t o p o : i.zo.to.po
izotropa: i z o tr o p a : i.zo.tro.pa
izotropeco: i z o tr o p e c o : i.zo.tro.pe.co
Izraela: i zr a e l a : iz.ra.e.la
Izraelido: i zr a e l i d o : iz.ra.e.li.do
Izraelio: i zr a e l i o : iz.ra.e.li.o
Izraelo: i zr a e l o : iz.ra.e.lo
jabiruo: j a b i r u o : ja.bi.ru.o
jaborando: j a b o r a nd o : ja.bo.ran.do
ja: j a : ja
jacinto: j a c i nt o : ja.cin.to
Jaĉjo: j a ĉj o : jaĉ.jo
jadeitito: j a d e i t i t o : ja.de.i.ti.to
jadeito: j a d e i t o : ja.de.i.to
jado: j a d o : ja.do
Jadvigo: j a dv i g o : jad.vi.go
Jadvinjo: j a dv i nj o : jad.vin.jo
Jafetida: j a f e t i d a : ja.fe.ti.da
Jafeto: j a f e t o : ja.fe.to
Jafo: j a f o : ja.fo
Jagelonoj: j a g e l o n o j : ja.ge.lo.noj
Jagio: j a g i o : ja.gi.o
jaguaro: j a g u a r o : ja.gu.a.ro
jahurto: j a h u rt o : ja.hur.to
jaĥto: j a ĥt o : jaĥ.to
jakarando: j a k a r a nd o : ja.ka.ran.do
Jakelino: j a k e l i n o : ja.ke.li.no
jaketo: j a k e t o : ja.ke.to
Jakoba pekteno: j a k o b a p e kt e n o : ja.ko.ba.pek.te.no
Jakobano: j a k o b a n o : ja.ko.ba.no
jakobenismo: j a k o b e n i sm o : ja.ko.be.nis.mo
jakobeno: j a k o b e n o : ja.ko.be.no
Jakobino: j a k o b i n o : ja.ko.bi.no
Jakobisto: j a k o b i st o : ja.ko.bis.to
Jakobo: j a k o b o : ja.ko.bo
Jakobulo: j a k o b u l o : ja.ko.bu.lo
jako: j a k o : ja.ko
jaktado: j a kt a d o : jak.ta.do
jakto: j a kt o : jak.to
Jakutio: j a k u t i o : ja.ku.ti.o
jakuto: j a k u t o : ja.ku.to
jakvarbo: j a kv a rb o : jak.var.bo
jakvo: j a kv o : jak.vo
jakvujo: j a kv u j o : jak.vu.jo
jalapo: j a l a p o : ja.la.po
jalaprezino: j a l a pr e z i n o : ja.la.pre.zi.no
Jalto: j a lt o : jal.to
jam ne: j a mn e : jam.ne
Jamajko: j a m a jk o : ja.maj.ko
jamba: j a mb a : jam.ba
jambino: j a mb i n o : jam.bi.no
jambo: j a mb o : jam.bo
jamboso: j a mb o s o : jam.bo.so
jam: j a m : jam
Jamusukro: j a m u s u kr o : ja.mu.su.kro
jango: j a ng o : jan.go
Jangono: j a ng o n o : jan.go.no
Jangzio: j a ngz i o : jan°gzi.o
janiĉaro: j a n i ĉ a r o : ja.ni.ĉa.ro
Janjo: j a nj o : jan.jo
jankio: j a nk i o : jan.ki.o
Jano: j a n o : ja.no
jansenismo: j a ns e n i sm o : jan.se.nis.mo
jansenisto: j a ns e n i st o : jan.se.nis.to
Janseno: j a ns e n o : jan.se.no
Januaro: j a n u a r o : ja.nu.a.ro
japana: j a p a n a : ja.pa.na
Japania acero: j a p a n i a a c e r o : ja.pa.ni.a.a.ce.ro
Japania aŭkubo: j a p a n i a a ŭk u b o : ja.pa.ni.a.aŭ.ku.bo
Japania bananujo: j a p a n i a b a n a n u j o : ja.pa.ni.a.ba.na.nu.jo
Japania cercidifilo: j a p a n i a c e rc i d i f i l o : ja.pa.ni.a.cer.ci.di.fi.lo
Japania eriobotrio: j a p a n i a e r i o b o tr i o : ja.pa.ni.a.e.ri.o.bo.tri.o
Japania evonimo: j a p a n i a e v o n i m o : ja.pa.ni.a.e.vo.ni.mo
Japania fago: j a p a n i a f a g o : ja.pa.ni.a.fa.go
Japania fortunelo: j a p a n i a f o rt u n e l o : ja.pa.ni.a.for.tu.ne.lo
Japania humulo: j a p a n i a h u m u l o : ja.pa.ni.a.hu.mu.lo
Japania kamelio: j a p a n i a k a m e l i o : ja.pa.ni.a.ka.me.li.o
Japania kastaneo: j a p a n i a k a st a n e o : ja.pa.ni.a.kas.ta.ne.o
Japania kenomelo: j a p a n i a k e n o m e l o : ja.pa.ni.a.ke.no.me.lo
Japania lariko: j a p a n i a l a r i k o : ja.pa.ni.a.la.ri.ko
Japania ligustro: j a p a n i a l i g u str o : ja.pa.ni.a.li.gus°tro
Japania nufaro: j a p a n i a n u f a r o : ja.pa.ni.a.nu.fa.ro
Japania persimono: j a p a n i a p e rs i m o n o : ja.pa.ni.a.per.si.mo.no
Japania primolo: j a p a n i a pr i m o l o : ja.pa.ni.a.pri.mo.lo
Japania rafano: j a p a n i a r a f a n o : ja.pa.ni.a.ra.fa.no
Japania soforo: j a p a n i a s o f o r o : ja.pa.ni.a.so.fo.ro
japanigi: j a p a n i g i : ja.pa.ni.gi
Japanio: j a p a n i o : ja.pa.ni.o
japano: j a p a n o : ja.pa.no
Japanujo: j a p a n u j o : ja.pa.nu.jo
jara: j a r a : ja.ra
jaraĝa: j a r a ĝ a : ja.ra.ĝa
jararo: j a r a r o : ja.ra.ro
jarcenta: j a rc e nt a : jar.cen.ta
jarcento: j a rc e nt o : jar.cen.to
jardaŭra: j a rd a ŭr a : jar.daŭ.ra
jardeko: j a rd e k o : jar.de.ko
jardo: j a rd o : jar.do
Jareno: j a r e n o : ja.re.no
jarlibro: j a rl i br o : jar.li.bro
jarmila: j a rm i l a : jar.mi.la
jarmilo: j a rm i l o : jar.mi.lo
jaro: j a r o : ja.ro
jarovizi: j a r o v i z i : ja.ro.vi.zi
jarringo: j a rr i ng o : jar.rin.go
jartempo: j a rt e mp o : jar.tem.po
jasmeno: j a sm e n o : jas.me.no
jaspeca: j a sp e c a : jas.pe.ca
jaspi: j a sp i : jas.pi
jaspiso: j a sp i s o : jas.pi.so
jaspo: j a sp o : jas.po
jasponikso: j a sp o n i ks o : jas.po.nik.so
jaŝiro: j a ŝ i r o : ja.ŝi.ro
jatagano: j a t a g a n o : ja.ta.ga.no
Jaundo: j a u nd o : ja.un.do
Javano: j a v a n o : ja.va.no
Javea: j a v e a : ja.ve.a
Javeisto: j a v e i st o : ja.ve.is.to
Javeo: j a v e o : ja.ve.o
Javo: j a v o : ja.vo
jaziono: j a z i o n o : ja.zi.o.no
Jazono: j a z o n o : ja.zo.no
je: j e : je
Jehoaŝo: j e h o a ŝ o : je.ho.a.ŝo
Jehojada: j e h o j a d a : je.ho.ja.da
Jehoŝafato: j e h o ŝ a f a t o : je.ho.ŝa.fa.to
Jehovo: j e h o v o : je.ho.vo
Jehu: j e h u : je.hu
Jehuda: j e h u d a : je.hu.da
Jehudo: j e h u d o : je.hu.do
Jeĥezkelo: j e ĥ e zk e l o : je.ĥez.ke.lo
jejuno: j e j u n o : je.ju.no
jeĵuri: j e ĵ u r i : je.ĵu.ri
jekcio: j e kc i o : jek.ci.o
jelpi: j e lp i : jel.pi
Jemeno: j e m e n o : je.me.no
jena: j e n a : je.na
jen: j e n : jen
jene: j e n e : je.ne
Jenero: j e n e r o : je.ne.ro
Jenisejo: j e n i s e j o : je.ni.se.jo
jeno: j e n o : je.no
jeno: j e n o : je.no
jeremiaado: j e r e m i a a d o : je.re.mi.a.a.do
Jeremia: j e r e m i a : je.re.mi.a
jeremiado: j e r e m i a d o : je.re.mi.a.do
Jeremio: j e r e m i o : je.re.mi.o
Jeriĥa: j e r i ĥ a : je.ri.ĥa
Jeriĥo: j e r i ĥ o : je.ri.ĥo
Jerika: j e r i k a : je.ri.ka
Jeriko: j e r i k o : je.ri.ko
jerikorozo: j e r i k o r o z o : je.ri.ko.ro.zo
Jerobeamo: j e r o b e a m o : je.ro.be.a.mo
Jersino: j e rs i n o : jer.si.no
Jerusalemo: j e r u s a l e m o : je.ru.sa.le.mo
Jeruzalemo: j e r u z a l e m o : je.ru.za.le.mo
jes ja: j e sj a : jes.ja
jesa: j e s a : je.sa
Jesaja la dua: j e s a j a l a d u a : je.sa.ja.la.du.a
Jesaja: j e s a j a : je.sa.ja
jesaulo: j e s a u l o : je.sa.u.lo
jes: j e s : jes
jesi: j e s i : je.si
jesigi: j e s i g i : je.si.gi
jesopinia: j e s o p i n i a : je.so.pi.ni.a
Jesuo Kristo: j e s u o kr i st o : je.su.o.kris.to
Jesuo: j e s u o : je.su.o
jeto: j e t o : je.to
Jeza dafno: j e z a d a fn o : je.za.daf.no
Jeza piceo: j e z a p i c e o : je.za.pi.ce.o
Jezo: j e z o : je.zo
jezuita: j e z u i t a : je.zu.i.ta
jezuitejo: j e z u i t e j o : je.zu.i.te.jo
jezuitismo: j e z u i t i sm o : je.zu.i.tis.mo
jezuito: j e z u i t o : je.zu.i.to
jido: j i d o : ji.do
Jiftaĥo: j i ft a ĥ o : jif.ta.ĥo
jingo: j i ng o : jin.go
jino: j i n o : ji.no
Jiŝajo: j i ŝ a j o : ji.ŝa.jo
Joabo: j o a b o : jo.a.bo
Joakimo: j o a k i m o : jo.a.ki.mo
Jobo: j o b o : jo.bo
jo: j o : jo
Joĉjo: j o ĉj o : joĉ.jo
joda lampo: j o d a l a mp o : jo.da.lam.po
jodata acido: j o d a t a a c i d o : jo.da.ta.a.ci.do
jodato: j o d a t o : jo.da.to
jodi: j o d i : jo.di
jodido: j o d i d o : jo.di.do
jodilo: j o d i l o : jo.di.lo
jodita acido: j o d i t a a c i d o : jo.di.ta.a.ci.do
jodli: j o dl i : jo.dli
jodlo: j o dl o : jo.dlo
jodo: j o d o : jo.do
jodoformo: j o d o f o rm o : jo.do.for.mo
jodometrio: j o d o m e tr i o : jo.do.me.tri.o
jodozo: j o d o z o : jo.do.zo
Joelo: j o e l o : jo.e.lo
jogano: j o g a n o : jo.ga.no
jogo: j o g o : jo.go
jogurtaparato: j o g u rt a p a r a t o : jo.gur.ta.pa.ra.to
jogurto: j o g u rt o : jo.gur.to
jogurtsupo: j o g u rts u p o : jo.gur°tsu.po
jogurtujo: j o g u rt u j o : jo.gur.tu.jo
Johanino: j o h a n i n o : jo.ha.ni.no
Johano Senlanda: j o h a n o s e nl a nd a : jo.ha.no.sen.lan.da
Johano: j o h a n o : jo.ha.no
johimbino: j o h i mb i n o : jo.him.bi.no
johimbo: j o h i mb o : jo.him.bo
jokano: j o k a n o : jo.ka.no
Jokasto: j o k a st o : jo.kas.to
Jokohamo: j o k o h a m o : jo.ko.ha.mo
jolo: j o l o : jo.lo
Jona: j o n a : jo.na
Jonatano: j o n a t a n o : jo.na.ta.no
joniga kamero: j o n i g a k a m e r o : jo.ni.ga.ka.me.ro
jonigi: j o n i g i : jo.ni.gi
joniĝi: j o n i ĝ i : jo.ni.ĝi
jonio: j o n i o : jo.ni.o
jonio: j o n i o : jo.ni.o
jonkvilo: j o nkv i l o : jon°kvi.lo
jono: j o n o : jo.no
jonosfero: j o n o sf e r o : jo.nos.fe.ro
Jordanio: j o rd a n i o : jor.da.ni.o
Jordano: j o rd a n o : jor.da.no
jori: j o r i : jo.ri
Jorka: j o rk a : jor.ka
Jorko: j o rk o : jor.ko
joro: j o r o : jo.ro
Josuo: j o s u o : jo.su.o
Joŝija: j o ŝ i j a : jo.ŝi.ja
jota: j o t a : jo.ta
jotaismo: j o t a i sm o : jo.ta.is.mo
jotismo: j o t i sm o : jo.tis.mo
joto: j o t o : jo.to
joviala: j o v i a l a : jo.vi.a.la
Jovo: j o v o : jo.vo
Jozefino: j o z e f i n o : jo.ze.fi.no
Jozefo: j o z e f o : jo.ze.fo
juano: j u a n o : ju.a.no
jubeo: j u b e o : ju.be.o
jubileo: j u b i l e o : ju.bi.le.o
jubileulo: j u b i l e u l o : ju.bi.le.u.lo
jubili: j u b i l i : ju.bi.li
ju: j u : ju
juda: j u d a : ju.da
judaismo: j u d a i sm o : ju.da.is.mo
judaizi: j u d a i z i : ju.da.i.zi
judaro: j u d a r o : ju.da.ro
judasmonero: j u d a sm o n e r o : ju.das.mo.ne.ro
judasmono: j u d a sm o n o : ju.das.mo.no
Judaso: j u d a s o : ju.da.so
Judea arbo: j u d e a a rb o : ju.de.a.ar.bo
judeco: j u d e c o : ju.de.co
judejo: j u d e j o : ju.de.jo
Judeo: j u d e o : ju.de.o
judgermana: j u dg e rm a n a : jud.ger.ma.na
judismo: j u d i sm o : ju.dis.mo
Judit: j u d i t : ju.dit
judo: j u d o : ju.do
Judujo: j u d u j o : ju.du.jo
jufto: j u ft o : juf.to
jugaĵo: j u g a ĵ o : ju.ga.ĵo
jugi: j u g i : ju.gi
juglandarbo: j u gl a nd a rb o : ju.glan.dar.bo
juglando: j u gl a nd o : ju.glan.do
juglandonukso: j u gl a nd o n u ks o : ju.glan.do.nuk.so
juglandujo: j u gl a nd u j o : ju.glan.du.jo
jugo: j u g o : ju.go
jugoslava: j u g o sl a v a : ju.gos.la.va
jugoslavia: j u g o sl a v i a : ju.gos.la.vi.a
Jugoslavio: j u g o sl a v i o : ju.gos.la.vi.o
jugoslavo: j u g o sl a v o : ju.gos.la.vo
jugularo: j u g u l a r o : ju.gu.la.ro
Jugurto: j u g u rt o : ju.gur.to
juĝa: j u ĝ a : ju.ĝa
juĝadi: j u ĝ a d i : ju.ĝa.di
juĝado: j u ĝ a d o : ju.ĝa.do
juĝagado: j u ĝ a g a d o : ju.ĝa.ga.do
juĝantaro: j u ĝ a nt a r o : ju.ĝan.ta.ro
juĝanto: j u ĝ a nt o : ju.ĝan.to
juĝdecido: j u ĝd e c i d o : juĝ.de.ci.do
juĝejo: j u ĝ e j o : ju.ĝe.jo
juĝeraro: j u ĝ e r a r o : ju.ĝe.ra.ro
juĝfaro: j u ĝf a r o : juĝ.fa.ro
juĝi: j u ĝ i : ju.ĝi
juĝista: j u ĝ i st a : ju.ĝis.ta
juĝistaro: j u ĝ i st a r o : ju.ĝis.ta.ro
juĝisto: j u ĝ i st o : ju.ĝis.to
juĝo: j u ĝ o : ju.ĝo
juĝoĉambro: j u ĝ o ĉ a mbr o : ju.ĝo.ĉam°bro
juĝodistrikto: j u ĝ o d i str i kt o : ju.ĝo.dis°trik.to
juĝopovo: j u ĝ o p o v o : ju.ĝo.po.vo
juĝoto: j u ĝ o t o : ju.ĝo.to
jujubarbo: j u j u b a rb o : ju.ju.bar.bo
jujubo: j u j u b o : ju.ju.bo
jujubujo: j u j u b u j o : ju.ju.bu.jo
jujubzizifo: j u j u bz i z i f o : ju.jub.zi.zi.fo
jukado: j u k a d o : ju.ka.do
jukao: j u k a o : ju.ka.o
Jukatanio: j u k a t a n i o : ju.ka.ta.ni.o
Jukatano: j u k a t a n o : ju.ka.ta.no
juki: j u k i : ju.ki
jukiga: j u k i g a : ju.ki.ga
juko: j u k o : ju.ko
Jukonio: j u k o n i o : ju.ko.ni.o
Jukono: j u k o n o : ju.ko.no
juladi: j u l a d i : ju.la.di
julepo: j u l e p o : ju.le.po
Julia: j u l i a : ju.li.a
Juliano: j u l i a n o : ju.li.a.no
Julieta: j u l i e t a : ju.li.e.ta
Juliino: j u l i i n o : ju.li.i.no
Julio: j u l i o : ju.li.o
julo: j u l o : ju.lo
Julo: j u l o : ju.lo
juna: j u n a : ju.na
junaĝo: j u n a ĝ o : ju.na.ĝo
Junano: j u n a n o : ju.na.no
june: j u n e : ju.ne
juneca: j u n e c a : ju.ne.ca
juneco: j u n e c o : ju.ne.co
jungado: j u ng a d o : jun.ga.do
jungaĵo: j u ng a ĵ o : jun.ga.ĵo
jungi: j u ng i : jun.gi
jungilaro: j u ng i l a r o : jun.gi.la.ro
jungitaro: j u ng i t a r o : jun.gi.ta.ro
jungopeco: j u ng o p e c o : jun.go.pe.co
junigi: j u n i g i : ju.ni.gi
Junio: j u n i o : ju.ni.o
junipero: j u n i p e r o : ju.ni.pe.ro
junka krotalario: j u nk a kr o t a l a r i o : jun.ka.kro.ta.la.ri.o
junko: j u nk o : jun.ko
junkro: j u nkr o : jun°kro
Junnana pino: j u nn a n a p i n o : jun.na.na.pi.no
Junnano: j u nn a n o : jun.na.no
Junono: j u n o n o : ju.no.no
junpioniro: j u np i o n i r o : jun.pi.o.ni.ro
juntejo: j u nt e j o : jun.te.jo
junti: j u nt i : jun.ti
juntkuplado: j u ntk u pl a d o : jun°tku.pla.do
junto per foldo k lango: j u nt o p e rf o ld o kl a ng o : jun.to.per.fol.do.klan.go
junto per tenono k mortezo: j u nt o p e rt e n o n o km o rt e z o : jun.to.per.te.no.nok.mor.te.zo
junto: j u nt o : jun.to
juntopremilo: j u nt o pr e m i l o : jun.to.pre.mi.lo
junulargastejo: j u n u l a rg a st e j o : ju.nu.lar.gas.te.jo
junularo: j u n u l a r o : ju.nu.la.ro
junulino: j u n u l i n o : ju.nu.li.no
junulo: j u n u l o : ju.nu.lo
jupeto: j u p e t o : ju.pe.to
jupistino: j u p i st i n o : ju.pis.ti.no
Jupitera: j u p i t e r a : ju.pi.te.ra
Jupitero: j u p i t e r o : ju.pi.te.ro
jupkuloto: j u pk u l o t o : jup.ku.lo.to
jupo: j u p o : ju.po
jura: j u r a : ju.ra
jurisdikcio: j u r i sd i kc i o : ju.ris.dik.ci.o
jurisprudenco: j u r i spr u d e nc o : ju.ris°pru.den.co
juristo: j u r i st o : ju.ris.to
jurmedicino: j u rm e d i c i n o : jur.me.di.ci.no
juro: j u r o : ju.ro
jurto: j u rt o : jur.to
justa: j u st a : jus.ta
justaĵo: j u st a ĵ o : jus.ta.ĵo
juste: j u st e : jus.te
justeco: j u st e c o : jus.te.co
Justeno: j u st e n o : jus.te.no
justi: j u st i : jus.ti
justico: j u st i c o : jus.ti.co
Justiniano: j u st i n i a n o : jus.ti.ni.a.no
justo: j u st o : jus.to
justulo: j u st u l o : jus.tu.lo
Jutlando: j u tl a nd o : ju.tlan.do
juto: j u t o : ju.to
jutplanto: j u tpl a nt o : jut°plan.to
juvelaro: j u v e l a r o : ju.ve.la.ro
juvelarto: j u v e l a rt o : ju.ve.lar.to
juvelejo: j u v e l e j o : ju.ve.le.jo
juvelista: j u v e l i st a : ju.ve.lis.ta
juvelisto: j u v e l i st o : ju.ve.lis.to
juvelo: j u v e l o : ju.ve.lo
juvelŝtono: j u v e lŝt o n o : ju.vel°ŝto.no
juvelujo: j u v e l u j o : ju.ve.lu.jo
Juvenalo: j u v e n a l o : ju.ve.na.lo
ĵaboto: ĵ a b o t o : ĵa.bo.to
ĵakarda: ĵ a k a rd a : ĵa.kar.da
ĵakardo: ĵ a k a rd o : ĵa.kar.do
ĵaketo: ĵ a k e t o : ĵa.ke.to
ĵako: ĵ a k o : ĵa.ko
ĵakŝtopilo: ĵ a kŝt o p i l o : ĵak°ŝto.pi.lo
ĵaluza: ĵ a l u z a : ĵa.lu.za
ĵaluzi: ĵ a l u z i : ĵa.lu.zi
ĵaluzio: ĵ a l u z i o : ĵa.lu.zi.o
ĵaluzo: ĵ a l u z o : ĵa.lu.zo
ĵaluzulo: ĵ a l u z u l o : ĵa.lu.zu.lo
ĵamado: ĵ a m a d o : ĵa.ma.do
ĵamboreo: ĵ a mb o r e o : ĵam.bo.re.o
ĵami: ĵ a m i : ĵa.mi
ĵargoni: ĵ a rg o n i : ĵar.go.ni
ĵargono: ĵ a rg o n o : ĵar.go.no
ĵaro: ĵ a r o : ĵa.ro
ĵartelo: ĵ a rt e l o : ĵar.te.lo
ĵartelzono: ĵ a rt e lz o n o : ĵar.tel.zo.no
ĵaŭdo: ĵ a ŭd o : ĵaŭ.do
ĵazo: ĵ a z o : ĵa.zo
ĵaztrupo: ĵ a ztr u p o : ĵaz°tru.po
ĵeleo: ĵ e l e o : ĵe.le.o
Ĵeromo: ĵ e r o m o : ĵe.ro.mo
Ĵerzeja: ĵ e rz e j a : ĵer.ze.ja
Ĵerzejo: ĵ e rz e j o : ĵer.ze.jo
ĵerzo: ĵ e rz o : ĵer.zo
ĵetadi: ĵ e t a d i : ĵe.ta.di
ĵetado: ĵ e t a d o : ĵe.ta.do
ĵetaĵo: ĵ e t a ĵ o : ĵe.ta.ĵo
ĵetarmilo: ĵ e t a rm i l o : ĵe.tar.mi.lo
ĵetegi: ĵ e t e g i : ĵe.te.gi
ĵetglobo: ĵ e tgl o b o : ĵet°glo.bo
ĵeti: ĵ e t i : ĵe.ti
ĵetiĝadi: ĵ e t i ĝ a d i : ĵe.ti.ĝa.di
ĵetiĝi: ĵ e t i ĝ i : ĵe.ti.ĝi
ĵetilo: ĵ e t i l o : ĵe.ti.lo
ĵetkanalo: ĵ e tk a n a l o : ĵet.ka.na.lo
ĵetkovri: ĵ e tk o vr i : ĵet.kov.ri
ĵetkubo: ĵ e tk u b o : ĵet.ku.bo
ĵetlanco: ĵ e tl a nc o : ĵe.tlan.co
ĵeto: ĵ e t o : ĵe.to
ĵetono: ĵ e t o n o : ĵe.to.no
ĵetreto: ĵ e tr e t o : ĵe.tre.to
ĵibo: ĵ i b o : ĵi.bo
ĵigo: ĵ i g o : ĵi.go
ĵinglo: ĵ i ngl o : ĵin°glo
ĵinrikŝo: ĵ i nr i kŝ o : ĵin.rik.ŝo
ĵinso: ĵ i ns o : ĵin.so
ĵipo: ĵ i p o : ĵi.po
ĵo: ĵ o : ĵo
ĵokeo: ĵ o k e o : ĵo.ke.o
ĵokero: ĵ o k e r o : ĵo.ke.ro
ĵonglado: ĵ o ngl a d o : ĵon°gla.do
ĵonglaĵo: ĵ o ngl a ĵ o : ĵon°gla.ĵo
ĵongli: ĵ o ngl i : ĵon°gli
ĵonglisto: ĵ o ngl i st o : ĵon°glis.to
ĵonko: ĵ o nk o : ĵon.ko
ĵoruro: ĵ o r u r o : ĵo.ru.ro
ĵosi: ĵ o s i : ĵo.si
ĵudo: ĵ u d o : ĵu.do
ĵuĵicuo: ĵ u ĵ i c u o : ĵu.ĵi.cu.o
Ĵulo: ĵ u l o : ĵu.lo
ĵulo: ĵ u l o : ĵu.lo
ĵura: ĵ u r a : ĵu.ra
ĵuradi: ĵ u r a d i : ĵu.ra.di
ĵurado: ĵ u r a d o : ĵu.ra.do
Ĵurasa: ĵ u r a s a : ĵu.ra.sa
ĵurasia: ĵ u r a s i a : ĵu.ra.si.a
ĵurasio: ĵ u r a s i o : ĵu.ra.si.o
Ĵuraso: ĵ u r a s o : ĵu.ra.so
ĵuriano: ĵ u r i a n o : ĵu.ri.a.no
ĵuri: ĵ u r i : ĵu.ri
ĵurigi: ĵ u r i g i : ĵu.ri.gi
ĵurinto: ĵ u r i nt o : ĵu.rin.to
ĵurio: ĵ u r i o : ĵu.ri.o
ĵurligi: ĵ u rl i g i : ĵur.li.gi
ĵurnalismo: ĵ u rn a l i sm o : ĵur.na.lis.mo
ĵurnalistiko: ĵ u rn a l i st i k o : ĵur.na.lis.ti.ko
ĵurnalisto: ĵ u rn a l i st o : ĵur.na.lis.to
ĵurnalistumo: ĵ u rn a l i st u m o : ĵur.na.lis.tu.mo
ĵurnalo: ĵ u rn a l o : ĵur.na.lo
ĵuro: ĵ u r o : ĵu.ro
ĵurpeti: ĵ u rp e t i : ĵur.pe.ti
ĵurpromeso: ĵ u rpr o m e s o : ĵur°pro.me.so
ĵurrompo: ĵ u rr o mp o : ĵur.rom.po
ĵusa: ĵ u s a : ĵu.sa
ĵus: ĵ u s : ĵus
Kaabo: k a a b o : ka.a.bo
kab-urbo: k a b u rb o : ka.bur.bo
kabala: k a b a l a : ka.ba.la
kabalisto: k a b a l i st o : ka.ba.lis.to
kabalo: k a b a l o : ka.ba.lo
kabaneto: k a b a n e t o : ka.ba.ne.to
kabano: k a b a n o : ka.ba.no
kabaredo: k a b a r e d o : ka.ba.re.do
kabareto: k a b a r e t o : ka.ba.re.to
Kabe: k a b e : ka.be
kabei: k a b e i : ka.be.i
Kabilio: k a b i l i o : ka.bi.li.o
kabilo: k a b i l o : ka.bi.lo
Kabilujo: k a b i l u j o : ka.bi.lu.jo
kabineta: k a b i n e t a : ka.bi.ne.ta
kabineto: k a b i n e t o : ka.bi.ne.to
kablando: k a bl a nd o : ka.blan.do
kablingo: k a bl i ng o : ka.blin.go
kablisto: k a bl i st o : ka.blis.to
kablo: k a bl o : ka.blo
kablogramo: k a bl o gr a m o : ka.blo.gra.mo
kablomantelo: k a bl o m a nt e l o : ka.blo.man.te.lo
kablomufo: k a bl o m u f o : ka.blo.mu.fo
Kabo-Verda: k a b o v e rd a : ka.bo.ver.da
kabo-Verda: k a b o v e rd a : ka.bo.ver.da
kabo: k a b o : ka.bo
Kabo: k a b o : ka.bo
kabo: k a b o : ka.bo
kabo: k a b o : ka.bo
kabrioleto: k a br i o l e t o : ka.bri.o.le.to
kabuko: k a b u k o : ka.bu.ko
Kabulo: k a b u l o : ka.bu.lo
Kabulrivero: k a b u lr i v e r o : ka.bul.ri.ve.ro
kaciko: k a c i k o : ka.ci.ko
kacingo: k a c i ng o : ka.cin.go
kaco: k a c o : ka.co
kacujo: k a c u j o : ka.cu.jo
kacumi: k a c u m i : ka.cu.mi
kacuro: k a c u r o : ka.cu.ro
kaĉaloto: k a ĉ a l o t o : ka.ĉa.lo.to
kaĉigi: k a ĉ i g i : ka.ĉi.gi
kaĉigilo: k a ĉ i g i l o : ka.ĉi.gi.lo
kaĉo: k a ĉ o : ka.ĉo
kaĉuo: k a ĉ u o : ka.ĉu.o
kadaifo: k a d a i f o : ka.da.i.fo
kadastro: k a d a str o : ka.das°tro
kadavra: k a d a vr a : ka.dav.ra
kadavraĵo: k a d a vr a ĵ o : ka.dav.ra.ĵo
kadavre: k a d a vr e : ka.dav.re
kadavrejo: k a d a vr e j o : ka.dav.re.jo
kadavrigi: k a d a vr i g i : ka.dav.ri.gi
kadavriĝi: k a d a vr i ĝ i : ka.dav.ri.ĝi
kadavrino: k a d a vr i n o : ka.dav.ri.no
kadavro: k a d a vr o : ka.dav.ro
kadavrofloro: k a d a vr o fl o r o : ka.dav.rof.lo.ro
kadavrogrifo: k a d a vr o gr i f o : ka.dav.ro.gri.fo
kadavroplena: k a d a vr o pl e n a : ka.dav.ro.ple.na
kadenca: k a d e nc a : ka.den.ca
kadenci: k a d e nc i : ka.den.ci
kadenco: k a d e nc o : ka.den.co
kadenzo: k a d e nz o : ka.den.zo
kadesenco: k a d e s e nc o : ka.de.sen.co
kadeto: k a d e t o : ka.de.to
kadio: k a d i o : ka.di.o
kadiso: k a d i s o : ka.di.so
Kadizo: k a d i z o : ka.di.zo
kadmio: k a dm i o : kad.mi.o
Kadmo: k a dm o : kad.mo
kado: k a d o : ka.do
kadrado: k a dr a d o : ka.dra.do
kadraĵo: k a dr a ĵ o : ka.dra.ĵo
kadrateto: k a dr a t e t o : ka.dra.te.to
kadrato: k a dr a t o : ka.dra.to
kadre de: k a dr e d e : ka.dre.de
kadri: k a dr i : ka.dri
kadro: k a dr o : ka.dro
kadroj: k a dr o j : ka.droj
kadroleĝo: k a dr o l e ĝ o : ka.dro.le.ĝo
kadrulo: k a dr u l o : ka.dru.lo
kadrumo: k a dr u m o : ka.dru.mo
kaduceo: k a d u c e o : ka.du.ce.o
kaduka: k a d u k a : ka.du.ka
kadukaĵo: k a d u k a ĵ o : ka.du.ka.ĵo
kadukeco: k a d u k e c o : ka.du.ke.co
kaduki: k a d u k i : ka.du.ki
kadukigi: k a d u k i g i : ka.du.ki.gi
kadukiĝi: k a d u k i ĝ i : ka.du.ki.ĝi
kadukulejo: k a d u k u l e j o : ka.du.ku.le.jo
kadukulo: k a d u k u l o : ka.du.ku.lo
kafaparato: k a f a p a r a t o : ka.fa.pa.ra.to
kafarbo: k a f a rb o : ka.far.bo
kafarbusto: k a f a rb u st o : ka.far.bus.to
kafbero: k a fb e r o : kaf.be.ro
kafeino: k a f e i n o : ka.fe.i.no
kafejo: k a f e j o : ka.fe.jo
kafeterio: k a f e t e r i o : ka.fe.te.ri.o
kafgrajno: k a fgr a jn o : kaf°graj.no
kafkolora: k a fk o l o r a : kaf.ko.lo.ra
kafmaŝino: k a fm a ŝ i n o : kaf.ma.ŝi.no
kafmuelilo: k a fm u e l i l o : kaf.mu.e.li.lo
kafobabila: k a f o b a b i l a : ka.fo.ba.bi.la
kafo: k a f o : ka.fo
kafoklaĉo: k a f o kl a ĉ o : ka.fo.kla.ĉo
kafolakto: k a f o l a kt o : ka.fo.lak.to
Kafrio: k a fr i o : kaf.ri.o
kafro: k a fr o : kaf.ro
Kafrujo: k a fr u j o : kaf.ru.jo
kafskatolo: k a fsk a t o l o : kaf°ska.to.lo
kaftano: k a ft a n o : kaf.ta.no
kaftaso: k a ft a s o : kaf.ta.so
kafujo: k a f u j o : ka.fu.jo
kafumi: k a f u m i : ka.fu.mi
kaguango: k a g u a ng o : ka.gu.an.go
kaĝo: k a ĝ o : ka.ĝo
kahela: k a h e l a : ka.he.la
kahelaro: k a h e l a r o : ka.he.la.ro
kaheli: k a h e l i : ka.he.li
kahelo: k a h e l o : ka.he.lo
kaĥeksia: k a ĥ e ks i a : ka.ĥek.si.a
kaĥeksio: k a ĥ e ks i o : ka.ĥek.si.o
kaĥekta: k a ĥ e kt a : ka.ĥek.ta
kaido: k a i d o : ka.i.do
kaiko: k a i k o : ka.i.ko
Kainidoj: k a i n i d o j : ka.i.ni.doj
kainito: k a i n i t o : ka.i.ni.to
Kaino: k a i n o : ka.i.no
kairino: k a i r i n o : ka.i.ri.no
kairno: k a i rn o : ka.ir.no
Kairo: k a i r o : ka.i.ro
Kaistro: k a i str o : ka.is°tro
KAJ-funkcio: k a jf u nkc i o : kaj.fun°kci.o
kaj-ligaĵo: k a jl i g a ĵ o : kaj.li.ga.ĵo
kaj-signo: k a js i gn o : kaj.sig.no
Kajafas: k a j a f a s : ka.ja.fas
kajako: k a j a k o : ka.ja.ko
kajaŭo: k a j a ŭ o : ka.ja.ŭo
Kajbaro: k a jb a r o : kaj.ba.ro
kaj: k a j : kaj
Kajena pipro: k a j e n a p i pr o : ka.je.na.pi.pro
Kajeno: k a j e n o : ka.je.no
Kajenrivero: k a j e nr i v e r o : ka.jen.ri.ve.ro
kajeputa esenco: k a j e p u t a e s e nc o : ka.je.pu.ta.e.sen.co
kajeputa melaleŭko: k a j e p u t a m e l a l e ŭk o : ka.je.pu.ta.me.la.leŭ.ko
kajeputo: k a j e p u t o : ka.je.pu.to
kajereto: k a j e r e t o : ka.je.re.to
kajero: k a j e r o : ka.je.ro
kajerujo: k a j e r u j o : ka.je.ru.jo
Kajmana Insularo: k a jm a n a i ns u l a r o : kaj.ma.na.in.su.la.ro
kajmano: k a jm a n o : kaj.ma.no
Kajo: k a j o : ka.jo
kajo: k a j o : ka.jo
kajto: k a jt o : kaj.to
kajuta: k a j u t a : ka.ju.ta
kajuto: k a j u t o : ka.ju.to
kaĵolado: k a ĵ o l a d o : ka.ĵo.la.do
kaĵoli: k a ĵ o l i : ka.ĵo.li
kakaoarbo: k a k a o a rb o : ka.ka.o.ar.bo
kakaobutero: k a k a o b u t e r o : ka.ka.o.bu.te.ro
kakao: k a k a o : ka.ka.o
kakaofabo: k a k a o f a b o : ka.ka.o.fa.bo
kakaopulvoro: k a k a o p u lv o r o : ka.ka.o.pul.vo.ro
kakatuo: k a k a t u o : ka.ka.tu.o
kakaujo: k a k a u j o : ka.ka.u.jo
kakeksio: k a k e ks i o : ka.kek.si.o
kakemono: k a k e m o n o : ka.ke.mo.no
kakia: k a k i a : ka.ki.a
kaki: k a k i : ka.ki
kakinokbero: k a k i n o kb e r o : ka.ki.nok.be.ro
kakinoko-diospiro: k a k i n o k o d i o sp i r o : ka.ki.no.ko.di.os.pi.ro
kakinoko: k a k i n o k o : ka.ki.no.ko
kakofonia: k a k o f o n i a : ka.ko.fo.ni.a
kakofonio: k a k o f o n i o : ka.ko.fo.ni.o
kakografio: k a k o gr a f i o : ka.ko.gra.fi.o
kakosmio: k a k o sm i o : ka.kos.mi.o
kaktacoj: k a kt a c o j : kak.ta.coj
kakto: k a kt o : kak.to
kakuminalo: k a k u m i n a l o : ka.ku.mi.na.lo
kala-azaro: k a l a a z a r o : ka.la.a.za.ro
Kalabara fabo: k a l a b a r a f a b o : ka.la.ba.ra.fa.bo
Kalabaro: k a l a b a r o : ka.la.ba.ro
kalabasarbo: k a l a b a s a rb o : ka.la.ba.sar.bo
kalabasfrukto: k a l a b a sfr u kt o : ka.la.bas°fruk.to
kalabaskukurbo: k a l a b a sk u k u rb o : ka.la.bas.ku.kur.bo
kalabaso: k a l a b a s o : ka.la.ba.so
kalabasujo: k a l a b a s u j o : ka.la.ba.su.jo
Kalabrio: k a l a br i o : ka.la.bri.o
kala: k a l a : ka.la
kaladio: k a l a d i o : ka.la.di.o
Kalaharo: k a l a h a r o : ka.la.ha.ro
kalaĵo: k a l a ĵ o : ka.la.ĵo
kalam-akoro: k a l a m a k o r o : ka.la.ma.ko.ro
kalamagrostido: k a l a m a gr o st i d o : ka.la.ma.gros.ti.do
kalamino: k a l a m i n o : ka.la.mi.no
kalaminto: k a l a m i nt o : ka.la.min.to
kalamo: k a l a m o : ka.la.mo
kalandrado: k a l a ndr a d o : ka.lan°dra.do
kalandrao: k a l a ndr a o : ka.lan°dra.o
kalandri: k a l a ndr i : ka.lan°dri
kalandrilo: k a l a ndr i l o : ka.lan°dri.lo
kalandro: k a l a ndr o : ka.lan°dro
kalandro: k a l a ndr o : ka.lan°dro
kalao: k a l a o : ka.la.o
kalateo: k a l a t e o : ka.la.te.o
kalazio: k a l a z i o : ka.la.zi.o
kalazo: k a l a z o : ka.la.zo
Kalcedono: k a lc e d o n o : kal.ce.do.no
kalcedono: k a lc e d o n o : kal.ce.do.no
kalceolario: k a lc e o l a r i o : kal.ce.o.la.ri.o
kalcia: k a lc i a : kal.ci.a
Kalcidiko: k a lc i d i k o : kal.ci.di.ko
Kalcido: k a lc i d o : kal.ci.do
kalciferolo: k a lc i f e r o l o : kal.ci.fe.ro.lo
kalcini: k a lc i n i : kal.ci.ni
kalcio: k a lc i o : kal.ci.o
kalcito: k a lc i t o : kal.ci.to
kalcitrema: k a lc i tr e m a : kal.ci.tre.ma
kalcitri: k a lc i tr i : kal.ci.tri
kalcitro: k a lc i tr o : kal.ci.tro
Kaldeo: k a ld e o : kal.de.o
kaldrona: k a ldr o n a : kal°dro.na
kaldronĉambro: k a ldr o nĉ a mbr o : kal°dron.ĉam°bro
kaldronego: k a ldr o n e g o : kal°dro.ne.go
kaldronejo: k a ldr o n e j o : kal°dro.ne.jo
kaldronisto: k a ldr o n i st o : kal°dro.nis.to
kaldronkrusto: k a ldr o nkr u st o : kal°dron°krus.to
kaldrono: k a ldr o n o : kal°dro.no
Kaledonia: k a l e d o n i a : ka.le.do.ni.a
Kaledonio: k a l e d o n i o : ka.le.do.ni.o
kalefakcio: k a l e f a kc i o : ka.le.fak.ci.o
kalejdoskopa: k a l e jd o sk o p a : ka.lej.dos.ko.pa
kalejdoskopi: k a l e jd o sk o p i : ka.lej.dos.ko.pi
kalejdoskopo: k a l e jd o sk o p o : ka.lej.dos.ko.po
kalemburo: k a l e mb u r o : ka.lem.bu.ro
kalendara: k a l e nd a r a : ka.len.da.ra
kalendaro: k a l e nd a r o : ka.len.da.ro
kalendo: k a l e nd o : ka.len.do
kalendoj: k a l e nd o j : ka.len.doj
kalendulo: k a l e nd u l o : ka.len.du.lo
kaleŝaĵisto: k a l e ŝ a ĵ i st o : ka.le.ŝa.ĵis.to
kaleŝaĵo: k a l e ŝ a ĵ o : ka.le.ŝa.ĵo
kaleŝego: k a l e ŝ e g o : ka.le.ŝe.go
kaleŝejo: k a l e ŝ e j o : ka.le.ŝe.jo
kaleŝeto: k a l e ŝ e t o : ka.le.ŝe.to
kaleŝisto: k a l e ŝ i st o : ka.le.ŝis.to
kaleŝo: k a l e ŝ o : ka.le.ŝo
kaleŝservanto: k a l e ŝs e rv a nt o : ka.leŝ.ser.van.to
Kalevala: k a l e v a l a : ka.le.va.la
Kaleza markolo: k a l e z a m a rk o l o : ka.le.za.mar.ko.lo
Kalezo: k a l e z o : ka.le.zo
kalfatrado: k a lf a tr a d o : kal.fa.tra.do
kalfatri: k a lf a tr i : kal.fa.tri
kalfatrilo: k a lf a tr i l o : kal.fa.tri.lo
kalfatristo: k a lf a tr i st o : kal.fa.tris.to
kalfatro: k a lf a tr o : kal.fa.tro
Kalĥaso: k a lĥ a s o : kal.ĥa.so
kalia: k a l i a : ka.li.a
Kalibano: k a l i b a n o : ka.li.ba.no
kalibri: k a l i br i : ka.li.bri
kalibrigi: k a l i br i g i : ka.li.bri.gi
kalibrilo: k a l i br i l o : ka.li.bri.lo
kalibro: k a l i br o : ka.li.bro
kalibrocirkelo: k a l i br o c i rk e l o : ka.li.bro.cir.ke.lo
kalicebo: k a l i c e b o : ka.li.ce.bo
kalidro: k a l i dr o : ka.li.dro
kalifeco: k a l i f e c o : ka.li.fe.co
kalifo: k a l i f o : ka.li.fo
Kalifornia eŝolzio: k a l i f o rn i a e ŝ o lz i o : ka.li.for.ni.a.e.ŝol.zi.o
kalifornio: k a l i f o rn i o : ka.li.for.ni.o
Kalifornio: k a l i f o rn i o : ka.li.for.ni.o
kalifujo: k a l i f u j o : ka.li.fu.jo
kaligrafaĵo: k a l i gr a f a ĵ o : ka.li.gra.fa.ĵo
kaligrafi: k a l i gr a f i : ka.li.gra.fi
kaligrafio: k a l i gr a f i o : ka.li.gra.fi.o
kaligrafo: k a l i gr a f o : ka.li.gra.fo
Kaligulo: k a l i g u l o : ka.li.gu.lo
kalika hiperiko: k a l i k a h i p e r i k o : ka.li.ka.hi.pe.ri.ko
Kalikato: k a l i k a t o : ka.li.ka.to
kaliketo: k a l i k e t o : ka.li.ke.to
kalikfolio: k a l i kf o l i o : ka.lik.fo.li.o
kalikiĝo: k a l i k i ĝ o : ka.li.ki.ĝo
kaliko: k a l i k o : ka.li.ko
Kalikoto: k a l i k o t o : ka.li.ko.to
kalikoto: k a l i k o t o : ka.li.ko.to
Kalimaĥo: k a l i m a ĥ o : ka.li.ma.ĥo
Kaliningrado: k a l i n i ngr a d o : ka.li.nin°gra.do
Kalio: k a l i o : ka.li.o
kalio: k a l i o : ka.li.o
Kaliopo: k a l i o p o : ka.li.o.po
kalipso: k a l i ps o : ka.lip.so
Kalipso: k a l i ps o : ka.lip.so
kalistefo: k a l i st e f o : ka.lis.te.fo
kalistegio: k a l i st e g i o : ka.lis.te.gi.o
Kalisto: k a l i st o : ka.lis.to
kalitriko: k a l i tr i k o : ka.li.tri.ko
kalitriksedoj: k a l i tr i ks e d o j : ka.li.trik.se.doj
kalitrikso: k a l i tr i ks o : ka.li.trik.so
kalitriso: k a l i tr i s o : ka.li.tri.so
kalka tofo: k a lk a t o f o : kal.ka.to.fo
kalka: k a lk a : kal.ka
kalkaĵo: k a lk a ĵ o : kal.ka.ĵo
kalkanea tendeno: k a lk a n e a t e nd e n o : kal.ka.ne.a.ten.de.no
kalkaneo: k a lk a n e o : kal.ka.ne.o
kalkano: k a lk a n o : kal.ka.no
kalkansidi: k a lk a ns i d i : kal.kan.si.di
kalkanumo: k a lk a n u m o : kal.ka.nu.mo
kalkargilo: k a lk a rg i l o : kal.kar.gi.lo
Kalkato: k a lk a t o : kal.ka.to
kalkedonio: k a lk e d o n i o : kal.ke.do.ni.o
kalkforno: k a lkf o rn o : kal°kfor.no
kalki: k a lk i : kal.ki
kalko: k a lk o : kal.ko
kalkolakto: k a lk o l a kt o : kal.ko.lak.to
kalkpetro: k a lkp e tr o : kal°kpe.tro
kalkŝtono: k a lkŝt o n o : kal°kŝto.no
kalkula: k a lk u l a : kal.ku.la
kalkulado: k a lk u l a d o : kal.ku.la.do
kalkulbastono: k a lk u lb a st o n o : kal.kul.bas.to.no
kalkulebla: k a lk u l e bl a : kal.ku.le.bla
kalkulema: k a lk u l e m a : kal.ku.le.ma
kalkuli: k a lk u l i : kal.ku.li
kalkuliĝi: k a lk u l i ĝ i : kal.ku.li.ĝi
kalkulilo: k a lk u l i l o : kal.ku.li.lo
kalkulisto: k a lk u l i st o : kal.ku.lis.to
kalkulmarko: k a lk u lm a rk o : kal.kul.mar.ko
kalkulmetro: k a lk u lm e tr o : kal.kul.me.tro
kalkulo: k a lk u l o : kal.ku.lo
kalkulraporto: k a lk u lr a p o rt o : kal.kul.ra.por.to
kalkultabelo: k a lk u lt a b e l o : kal.kul.ta.be.lo
kalkuluso: k a lk u l u s o : kal.ku.lu.so
Kalkuto: k a lk u t o : kal.ku.to
kalma: k a lm a : kal.ma
kalmarego: k a lm a r e g o : kal.ma.re.go
kalmaro: k a lm a r o : kal.ma.ro
kalmo: k a lm o : kal.mo
kalmodulino: k a lm o d u l i n o : kal.mo.du.li.no
Kalmukio: k a lm u k i o : kal.mu.ki.o
kalmuko: k a lm u k o : kal.mu.ko
kalo: k a l o : ka.lo
Kaloĉaja: k a l o ĉ a j a : ka.lo.ĉa.ja
Kaloĉajo: k a l o ĉ a j o : ka.lo.ĉa.jo
kalomelo: k a l o m e l o : ka.lo.me.lo
kalorifero: k a l o r i f e r o : ka.lo.ri.fe.ro
kalorimetrio: k a l o r i m e tr i o : ka.lo.ri.me.tri.o
kalorimetro: k a l o r i m e tr o : ka.lo.ri.me.tro
kalorio: k a l o r i o : ka.lo.ri.o
kalosomo: k a l o s o m o : ka.lo.so.mo
kalotglaĉero: k a l o tgl a ĉ e r o : ka.lot°gla.ĉe.ro
kaloto: k a l o t o : ka.lo.to
kalozo: k a l o z o : ka.lo.zo
kalozo: k a l o z o : ka.lo.zo
kalpako: k a lp a k o : kal.pa.ko
kalsoneto: k a ls o n e t o : kal.so.ne.to
kalsono: k a ls o n o : kal.so.no
kalsonŝtrumpoj: k a ls o nŝtr u mp o j : kal.son°ŝtrum.poj
kalto: k a lt o : kal.to
kalumeto: k a l u m e t o : ka.lu.me.to
kalumnia: k a l u mn i a : ka.lum.ni.a
kalumniado: k a l u mn i a d o : ka.lum.ni.a.do
kalumnianto: k a l u mn i a nt o : ka.lum.ni.an.to
kalumnii: k a l u mn i i : ka.lum.ni.i
kalumnio: k a l u mn i o : ka.lum.ni.o
kalumniulo: k a l u mn i u l o : ka.lum.ni.u.lo
kaluno: k a l u n o : ka.lu.no
kaluso: k a l u s o : ka.lu.so
kalva: k a lv a : kal.va
Kalvaria vojo: k a lv a r i a v o j o : kal.va.ri.a.vo.jo
Kalvaria: k a lv a r i a : kal.va.ri.a
Kalvario: k a lv a r i o : kal.va.ri.o
kalvario: k a lv a r i o : kal.va.ri.o
kalveco: k a lv e c o : kal.ve.co
kalviĝi: k a lv i ĝ i : kal.vi.ĝi
kalvilo: k a lv i l o : kal.vi.lo
Kalvinano: k a lv i n a n o : kal.vi.na.no
kalvinismo: k a lv i n i sm o : kal.vi.nis.mo
Kalvino: k a lv i n o : kal.vi.no
kalvo: k a lv o : kal.vo
kamaboko: k a m a b o k o : ka.ma.bo.ko
Kamadevo: k a m a d e v o : ka.ma.de.vo
kamajo: k a m a j o : ka.ma.jo
kamarada: k a m a r a d a : ka.ma.ra.da
kamaradeco: k a m a r a d e c o : ka.ma.ra.de.co
kamaradi: k a m a r a d i : ka.ma.ra.di
kamaradino: k a m a r a d i n o : ka.ma.ra.di.no
kamarado: k a m a r a d o : ka.ma.ra.do
kamarilo: k a m a r i l o : ka.ma.ri.lo
Kamasutraĵo: k a m a s u tr a ĵ o : ka.ma.su.tra.ĵo
Kamasutro: k a m a s u tr o : ka.ma.su.tro
kambio: k a mb i o : kam.bi.o
kambiumo: k a mb i u m o : kam.bi.u.mo
Kambizo: k a mb i z o : kam.bi.zo
Kamboĝo: k a mb o ĝ o : kam.bo.ĝo
kambrio: k a mbr i o : kam°bri.o
Kamĉatka rododendro: k a mĉ a tk a r o d o d e ndr o : kam.ĉat.ka.ro.do.den°dro
Kamĉatko: k a mĉ a tk o : kam.ĉat.ko
kamecipariso: k a m e c i p a r i s o : ka.me.ci.pa.ri.so
kameledoj: k a m e l e d o j : ka.me.le.doj
kameleona: k a m e l e o n a : ka.me.le.o.na
kameleono: k a m e l e o n o : ka.me.le.o.no
kamelharaĵo: k a m e lh a r a ĵ o : ka.mel.ha.ra.ĵo
kamelharoj: k a m e lh a r o j : ka.mel.ha.roj
kamelido: k a m e l i d o : ka.me.li.do
kamelino: k a m e l i n o : ka.me.li.no
kamelio: k a m e l i o : ka.me.li.o
kamelisto: k a m e l i st o : ka.me.lis.to
kamelo: k a m e l o : ka.me.lo
kamelpelisto: k a m e lp e l i st o : ka.mel.pe.lis.to
kamemberto: k a m e mb e rt o : ka.mem.ber.to
kamemelo: k a m e m e l o : ka.me.me.lo
kamemoro: k a m e m o r o : ka.me.mo.ro
kamena: k a m e n a : ka.me.na
kamenbreto: k a m e nbr e t o : ka.men°bre.to
kameneto: k a m e n e t o : ka.me.ne.to
kamenkapuĉo: k a m e nk a p u ĉ o : ka.men.ka.pu.ĉo
kameno: k a m e n o : ka.me.no
kamenskrapisto: k a m e nskr a p i st o : ka.men°skra.pis.to
kamentubisto: k a m e nt u b i st o : ka.men.tu.bis.to
kamentubo: k a m e nt u b o : ka.men.tu.bo
kameo: k a m e o : ka.me.o
kameraisto: k a m e r a i st o : ka.me.ra.is.to
kamerao: k a m e r a o : ka.me.ra.o
kameristo: k a m e r i st o : ka.me.ris.to
kamerlingo: k a m e rl i ng o : ka.mer.lin.go
kamero: k a m e r o : ka.me.ro
kameropso: k a m e r o ps o : ka.me.rop.so
Kamerunio: k a m e r u n i o : ka.me.ru.ni.o
Kameruno: k a m e r u n o : ka.me.ru.no
kamfora cinamomo: k a mf o r a c i n a m o m o : kam.fo.ra.ci.na.mo.mo
kamfora: k a mf o r a : kam.fo.ra
kamforarbo: k a mf o r a rb o : kam.fo.rar.bo
kamforo: k a mf o r o : kam.fo.ro
kamforoleo: k a mf o r o l e o : kam.fo.ro.le.o
kamforujo: k a mf o r u j o : kam.fo.ru.jo
kamikazo: k a m i k a z o : ka.mi.ka.zo
Kamilo: k a m i l o : ka.mi.lo
kamionado: k a m i o n a d o : ka.mi.o.na.do
kamioneto: k a m i o n e t o : ka.mi.o.ne.to
kamioni: k a m i o n i : ka.mi.o.ni
kamionisto: k a m i o n i st o : ka.mi.o.nis.to
kamiono: k a m i o n o : ka.mi.o.no
kamizardo: k a m i z a rd o : ka.mi.zar.do
kamizolo: k a m i z o l o : ka.mi.zo.lo
kamkontakto: k a mk o nt a kt o : kam.kon.tak.to
kamloto: k a ml o t o : kam.lo.to
kamo: k a m o : ka.mo
Kamoenso: k a m o e ns o : ka.mo.en.so
kamomilo: k a m o m i l o : ka.mo.mi.lo
kampa mikroto: k a mp a m i kr o t o : kam.pa.mi.kro.to
kampa pizo: k a mp a p i z o : kam.pa.pi.zo
kampa profundo: k a mp a pr o f u nd o : kam.pa.pro.fun.do
kampa reostato: k a mp a r e o st a t o : kam.pa.re.os.ta.to
kampa: k a mp a : kam.pa
kampadejo: k a mp a d e j o : kam.pa.de.jo
kampadi: k a mp a d i : kam.pa.di
kampadismo: k a mp a d i sm o : kam.pa.dis.mo
kampado: k a mp a d o : kam.pa.do
kampalaŭdo: k a mp a l a ŭd o : kam.pa.laŭ.do
Kampalo: k a mp a l o : kam.pa.lo
kampaneto: k a mp a n e t o : kam.pa.ne.to
kampanilo: k a mp a n i l o : kam.pa.ni.lo
Kampanio: k a mp a n i o : kam.pa.ni.o
kampanjo: k a mp a nj o : kam.pan.jo
kampano: k a mp a n o : kam.pa.no
kampanulo: k a mp a n u l o : kam.pa.nu.lo
kampara armoracio: k a mp a r a a rm o r a c i o : kam.pa.ra.ar.mo.ra.ci.o
kamparana: k a mp a r a n a : kam.pa.ra.na
kamparano: k a mp a r a n o : kam.pa.ra.no
kamparo: k a mp a r o : kam.pa.ro
kampeĉo: k a mp e ĉ o : kam.pe.ĉo
kampejo: k a mp e j o : kam.pe.jo
kamphirundo: k a mph i r u nd o : kam°phi.run.do
kampi: k a mp i : kam.pi
kampintenso: k a mp i nt e ns o : kam.pin.ten.so
kampisto: k a mp i st o : kam.pis.to
kampo: k a mp o : kam.po
kampokorvo: k a mp o k o rv o : kam.po.kor.vo
kampomagneto: k a mp o m a gn e t o : kam.po.mag.ne.to
kampomuso: k a mp o m u s o : kam.po.mu.so
Kampuĉeo: k a mp u ĉ e o : kam.pu.ĉe.o
kampulo: k a mp u l o : kam.pu.lo
kamŝafto: k a mŝ a ft o : kam.ŝaf.to
kamuflado: k a m u fl a d o : ka.muf.la.do
kamuflaĵo: k a m u fl a ĵ o : ka.muf.la.ĵo
kamufli: k a m u fl i : ka.muf.li
kamuflilo: k a m u fl i l o : ka.muf.li.lo
Kanaana: k a n a a n a : ka.na.a.na
Kanaanido: k a n a a n i d o : ka.na.a.ni.do
Kanaano: k a n a a n o : ka.na.a.no
kanaaro: k a n a a r o : ka.na.a.ro
kanaba apocino: k a n a b a a p o c i n o : ka.na.ba.a.po.ci.no
kanaba eŭpatorio: k a n a b a e ŭp a t o r i o : ka.na.ba.eŭ.pa.to.ri.o
kanabejo: k a n a b e j o : ka.na.be.jo
kanabeno: k a n a b e n o : ka.na.be.no
kanabo: k a n a b o : ka.na.bo
kanabtolo: k a n a bt o l o : ka.nab.to.lo
kana: k a n a : ka.na
Kana: k a n a : ka.na
Kanada elodeo: k a n a d a e l o d e o : ka.na.da.e.lo.de.o
Kanada konizo: k a n a d a k o n i z o : ka.na.da.ko.ni.zo
Kanada solidago: k a n a d a s o l i d a g o : ka.na.da.so.li.da.go
Kanada verbeno: k a n a d a v e rb e n o : ka.na.da.ver.be.no
Kanadano: k a n a d a n o : ka.na.da.no
Kanado: k a n a d o : ka.na.do
kanajla: k a n a jl a : ka.naj.la
kanajlaĵo: k a n a jl a ĵ o : ka.naj.la.ĵo
kanajlaro: k a n a jl a r o : ka.naj.la.ro
kanajlo: k a n a jl o : ka.naj.lo
kanaĵo: k a n a ĵ o : ka.na.ĵo
Kanakio: k a n a k i o : ka.na.ki.o
kanako: k a n a k o : ka.na.ko
kanalaro: k a n a l a r o : ka.na.la.ro
kanaletaro: k a n a l e t a r o : ka.na.le.ta.ro
kanaleto: k a n a l e t o : ka.na.le.to
kanaligi: k a n a l i g i : ka.na.li.gi
kanalizacio: k a n a l i z a c i o : ka.na.li.za.ci.o
kanalizi: k a n a l i z i : ka.na.li.zi
kanalo: k a n a l o : ka.na.lo
kanalradioj: k a n a lr a d i o j : ka.nal.ra.di.oj
kanango: k a n a ng o : ka.nan.go
kanao: k a n a o : ka.na.o
kanao: k a n a o : ka.na.o
kanapeto: k a n a p e t o : ka.na.pe.to
kanapo: k a n a p o : ka.na.po
Kanaria falarido: k a n a r i a f a l a r i d o : ka.na.ri.a.fa.la.ri.do
Kanaria feniko: k a n a r i a f e n i k o : ka.na.ri.a.fe.ni.ko
Kanaria serino: k a n a r i a s e r i n o : ka.na.ri.a.se.ri.no
kanariherbo: k a n a r i h e rb o : ka.na.ri.her.bo
kanario: k a n a r i o : ka.na.ri.o
Kanarioj: k a n a r i o j : ka.na.ri.oj
kanaro: k a n a r o : ka.na.ro
Kanbero: k a nb e r o : kan.be.ro
kanbirdo: k a nb i rd o : kan.bir.do
kanboato: k a nb o a t o : kan.bo.a.to
kancelariano: k a nc e l a r i a n o : kan.ce.la.ri.a.no
kancelario: k a nc e l a r i o : kan.ce.la.ri.o
kancelariulo: k a nc e l a r i u l o : kan.ce.la.ri.u.lo
kanceliero: k a nc e l i e r o : kan.ce.li.e.ro
kancera: k a nc e r a : kan.ce.ra
kanceriga: k a nc e r i g a : kan.ce.ri.ga
kancero: k a nc e r o : kan.ce.ro
kancerogena: k a nc e r o g e n a : kan.ce.ro.ge.na
kancerologio: k a nc e r o l o g i o : kan.ce.ro.lo.gi.o
kancerulo: k a nc e r u l o : kan.ce.ru.lo
kandelabro: k a nd e l a br o : kan.de.la.bro
Kandelfesto: k a nd e lf e st o : kan.del.fes.to
Kandelfesto: k a nd e lf e st o : kan.del.fes.to
kandelingo: k a nd e l i ng o : kan.de.lin.go
kandelisto: k a nd e l i st o : kan.de.lis.to
kandelo: k a nd e l o : kan.de.lo
kandi: k a nd i : kan.di
kandidateco: k a nd i d a t e c o : kan.di.da.te.co
kandidati: k a nd i d a t i : kan.di.da.ti
kandidatiĝi: k a nd i d a t i ĝ i : kan.di.da.ti.ĝi
kandidato: k a nd i d a t o : kan.di.da.to
kandido: k a nd i d o : kan.di.do
Kandido: k a nd i d o : kan.di.do
kandidozo: k a nd i d o z o : kan.di.do.zo
kandiĝi: k a nd i ĝ i : kan.di.ĝi
Kandio: k a nd i o : kan.di.o
kandizi: k a nd i z i : kan.di.zi
kando: k a nd o : kan.do
kaneforo: k a n e f o r o : ka.ne.fo.ro
kanejo: k a n e j o : ka.ne.jo
kaneli: k a n e l i : ka.ne.li
kanelilo: k a n e l i l o : ka.ne.li.lo
kanelo: k a n e l o : ka.ne.lo
kanelonoj: k a n e l o n o j : ka.ne.lo.noj
kanguruo: k a ng u r u o : kan.gu.ru.o
kanguruvagono: k a ng u r u v a g o n o : kan.gu.ru.va.go.no
kanibalismo: k a n i b a l i sm o : ka.ni.ba.lis.mo
kanibalo: k a n i b a l o : ka.ni.ba.lo
kanino: k a n i n o : ka.ni.no
kanisedoj: k a n i s e d o j : ka.ni.se.doj
kaniso: k a n i s o : ka.ni.so
kanistro: k a n i str o : ka.nis°tro
kanjono: k a nj o n o : kan.jo.no
kankano: k a nk a n o : kan.ka.no
kankre: k a nkr e : kan°kre
Kankro: k a nkr o : kan°kro
kankro: k a nkr o : kan°kro
kannada: k a nn a d a : kan.na.da
kannado: k a nn a d o : kan.na.do
Kanno: k a nn o : kan.no
Kannoj: k a nn o j : kan.noj
kano: k a n o : ka.no
kanona: k a n o n a : ka.no.na
kanona: k a n o n a : ka.no.na
kanonadi: k a n o n a d i : ka.no.na.di
kanonaro: k a n o n a r o : ka.no.na.ro
kanoneco: k a n o n e c o : ka.no.ne.co
kanoni: k a n o n i : ka.no.ni
kanoniero: k a n o n i e r o : ka.no.ni.e.ro
kanonigi: k a n o n i g i : ka.no.ni.gi
kanonika: k a n o n i k a : ka.no.ni.ka
kanonikaro: k a n o n i k a r o : ka.no.ni.ka.ro
kanonikeco: k a n o n i k e c o : ka.no.ni.ke.co
kanonikino: k a n o n i k i n o : ka.no.ni.ki.no
kanoniko: k a n o n i k o : ka.no.ni.ko
kanonisto: k a n o n i st o : ka.no.nis.to
kanonisto: k a n o n i st o : ka.no.nis.to
kanonizi: k a n o n i z i : ka.no.ni.zi
kanono: k a n o n o : ka.no.no
kanono: k a n o n o : ka.no.no
kanopeo: k a n o p e o : ka.no.pe.o
kanopo: k a n o p o : ka.no.po
Kanoso: k a n o s o : ka.no.so
kanoto: k a n o t o : ka.no.to
Kansaso: k a ns a s o : kan.sa.so
Kansasurbo: k a ns a s u rb o : kan.sa.sur.bo
kansukero: k a ns u k e r o : kan.su.ke.ro
kansuko: k a ns u k o : kan.su.ko
kantaĉo: k a nt a ĉ o : kan.ta.ĉo
kantadi: k a nt a d i : kan.ta.di
kantado: k a nt a d o : kan.ta.do
Kantalo: k a nt a l o : kan.ta.lo
kantalupo: k a nt a l u p o : kan.ta.lu.po
kantarelo: k a nt a r e l o : kan.ta.re.lo
kantaridino: k a nt a r i d i n o : kan.ta.ri.di.no
kantarido: k a nt a r i d o : kan.ta.ri.do
kantaro: k a nt a r o : kan.ta.ro
kantaro: k a nt a r o : kan.ta.ro
kantarto: k a nt a rt o : kan.tar.to
kantato: k a nt a t o : kan.ta.to
kanteti: k a nt e t i : kan.te.ti
kanteto: k a nt e t o : kan.te.to
kantianismo: k a nt i a n i sm o : kan.ti.a.nis.mo
Kantiano: k a nt i a n o : kan.ti.a.no
kanti: k a nt i : kan.ti
kantiismo: k a nt i i sm o : kan.ti.is.mo
kantiko: k a nt i k o : kan.ti.ko
kantileno: k a nt i l e n o : kan.ti.le.no
kantilevra ponto: k a nt i l e vr a p o nt o : kan.ti.lev.ra.pon.to
kantilevra: k a nt i l e vr a : kan.ti.lev.ra
kantino: k a nt i n o : kan.ti.no
Kantio: k a nt i o : kan.ti.o
kantisto: k a nt i st o : kan.tis.to
kanto: k a nt o : kan.to
kantocigno: k a nt o c i gn o : kan.to.cig.no
kantonigo: k a nt o n i g o : kan.to.ni.go
kantonmenti: k a nt o nm e nt i : kan.ton.men.ti
kantonmentigi: k a nt o nm e nt i g i : kan.ton.men.ti.gi
kantonmento: k a nt o nm e nt o : kan.ton.men.to
kantono: k a nt o n o : kan.to.no
Kantono: k a nt o n o : kan.to.no
kantoro: k a nt o r o : kan.to.ro
kantoturdo: k a nt o t u rd o : kan.to.tur.do
kanulo: k a n u l o : ka.nu.lo
kanuo: k a n u o : ka.nu.o
kanvaso: k a nv a s o : kan.va.so
kanzonisto: k a nz o n i st o : kan.zo.nis.to
kanzono: k a nz o n o : kan.zo.no
kaolinito: k a o l i n i t o : ka.o.li.ni.to
kaolino: k a o l i n o : ka.o.li.no
kaono: k a o n o : ka.o.no
kaoso: k a o s o : ka.o.so
kapabla: k a p a bl a : ka.pa.bla
kapableco: k a p a bl e c o : ka.pa.ble.co
kapabli: k a p a bl i : ka.pa.bli
kapablo: k a p a bl o : ka.pa.blo
kapa: k a p a : ka.pa
kapa: k a p a : ka.pa
kapacitanco: k a p a c i t a nc o : ka.pa.ci.tan.co
kapacito: k a p a c i t o : ka.pa.ci.to
Kapadocio: k a p a d o c i o : ka.pa.do.ci.o
kapaĵo: k a p a ĵ o : ka.pa.ĵo
kapantaŭe: k a p a nt a ŭ e : ka.pan.ta.ŭe
kapaŭskultiloj: k a p a ŭsk u lt i l o j : ka.paŭ°skul.ti.loj
kapcirklo: k a pc i rkl o : kap.cir°klo
kapei: k a p e i : ka.pe.i
kapelo: k a p e l o : ka.pe.lo
kapelpastro: k a p e lp a str o : ka.pel.pas°tro
kaperaĵo: k a p e r a ĵ o : ka.pe.ra.ĵo
kaperi: k a p e r i : ka.pe.ri
kaperisto: k a p e r i st o : ka.pe.ris.to
kaperletero: k a p e rl e t e r o : ka.per.le.te.ro
Kapernaumo: k a p e rn a u m o : ka.per.na.u.mo
kaperŝipo: k a p e rŝ i p o : ka.per.ŝi.po
Kapetidoj: k a p e t i d o j : ka.pe.ti.doj
kapeto: k a p e t o : ka.pe.to
Kapeto: k a p e t o : ka.pe.to
kapflanko: k a pfl a nk o : kap°flan.ko
kapharoj: k a ph a r o j : kap.ha.roj
kapibaro: k a p i b a r o : ka.pi.ba.ro
kapilara: k a p i l a r a : ka.pi.la.ra
kapilareco: k a p i l a r e c o : ka.pi.la.re.co
kapilaro: k a p i l a r o : ka.pi.la.ro
kapitaleto: k a p i t a l e t o : ka.pi.ta.le.to
kapitaligi: k a p i t a l i g i : ka.pi.ta.li.gi
kapitalismo: k a p i t a l i sm o : ka.pi.ta.lis.mo
kapitalisto: k a p i t a l i st o : ka.pi.ta.lis.to
kapitalo: k a p i t a l o : ka.pi.ta.lo
kapitaneco: k a p i t a n e c o : ka.pi.ta.ne.co
kapitano: k a p i t a n o : ka.pi.ta.no
kapitato: k a p i t a t o : ka.pi.ta.to
kapitelo: k a p i t e l o : ka.pi.te.lo
Kapitolo: k a p i t o l o : ka.pi.to.lo
kapitulaci: k a p i t u l a c i : ka.pi.tu.la.ci
kapitulaco: k a p i t u l a c o : ka.pi.tu.la.co
kapitulo: k a p i t u l o : ka.pi.tu.lo
kapjesi: k a pj e s i : kap.je.si
kapkuseno: k a pk u s e n o : kap.ku.se.no
kaploko: k a pl o k o : ka.plo.ko
kapmovo: k a pm o v o : kap.mo.vo
kapnei: k a pn e i : kap.ne.i
kapobrasiko: k a p o br a s i k o : ka.po.bra.si.ko
kapo: k a p o : ka.po
kapogardisto: k a p o g a rd i st o : ka.po.gar.dis.to
kapokarbo: k a p o k a rb o : ka.po.kar.bo
kapokbombako: k a p o kb o mb a k o : ka.pok.bom.ba.ko
kapoko: k a p o k o : ka.po.ko
kapokujo: k a p o k u j o : ka.po.ku.jo
kapolo: k a p o l o : ka.po.lo
kaponiero: k a p o n i e r o : ka.po.ni.e.ro
kapono: k a p o n o : ka.po.no
kapoparto: k a p o p a rt o : ka.po.par.to
kapopieduloj: k a p o p i e d u l o j : ka.po.pi.e.du.loj
kaporalo: k a p o r a l o : ka.po.ra.lo
kapornamo: k a p o rn a m o : ka.por.na.mo
kaporo: k a p o r o : ka.po.ro
kapotasto: k a p o t a st o : ka.po.tas.to
kapoto: k a p o t o : ka.po.to
kapra saliko: k a pr a s a l i k o : ka.pra.sa.li.ko
kapra: k a pr a : ka.pra
kapraĵo: k a pr a ĵ o : ka.pra.ĵo
kaprata acido: k a pr a t a a c i d o : ka.pra.ta.a.ci.do
Kapreo: k a pr e o : ka.pre.o
kapreolaĵo: k a pr e o l a ĵ o : ka.pre.o.la.ĵo
kapreolino: k a pr e o l i n o : ka.pre.o.li.no
kapreolo: k a pr e o l o : ka.pre.o.lo
kaprica: k a pr i c a : ka.pri.ca
kaprice: k a pr i c e : ka.pri.ce
kaprici: k a pr i c i : ka.pri.ci
kaprico: k a pr i c o : ka.pri.co
kapriĉo: k a pr i ĉ o : ka.pri.ĉo
kapridaĵo: k a pr i d a ĵ o : ka.pri.da.ĵo
kaprido: k a pr i d o : ka.pri.do
kaprifoliacoj: k a pr i f o l i a c o j : ka.pri.fo.li.a.coj
kaprifolio: k a pr i f o l i o : ka.pri.fo.li.o
Kaprikorno: k a pr i k o rn o : ka.pri.kor.no
kaprimenoj: k a pr i m e n o j : ka.pri.me.noj
kaprimulgo: k a pr i m u lg o : ka.pri.mul.go
kaprimulgoformaj: k a pr i m u lg o f o rm a j : ka.pri.mul.go.for.maj
kaprino: k a pr i n o : ka.pri.no
Kaprino: k a pr i n o : ka.pri.no
kaprioli: k a pr i o l i : ka.pri.o.li
kapriolo: k a pr i o l o : ka.pri.o.lo
kaprobarbo: k a pr o b a rb o : ka.pro.bar.bo
kaprobleki: k a pr o bl e k i : ka.pro.ble.ki
kapro: k a pr o : ka.pro
kaprompa: k a pr o mp a : ka.prom.pa
kapropieda: k a pr o p i e d a : ka.pro.pi.e.da
kaproruto: k a pr o r u t o : ka.pro.ru.to
kaproviro: k a pr o v i r o : ka.pro.vi.ro
kapsaluti: k a ps a l u t i : kap.sa.lu.ti
kapselo: k a ps e l o : kap.se.lo
kapsido: k a ps i d o : kap.si.do
kapsigni: k a ps i gn i : kap.sig.ni
kapsigno: k a ps i gn o : kap.sig.no
kapsikino: k a ps i k i n o : kap.si.ki.no
kapsiko: k a ps i k o : kap.si.ko
kapsikofrukto: k a ps i k o fr u kt o : kap.si.kof.ruk.to
Kapstado: k a pst a d o : kap°sta.do
kapstano: k a pst a n o : kap°sta.no
kapsula korkoro: k a ps u l a k o rk o r o : kap.su.la.kor.ko.ro
kapsuleca frukto: k a ps u l e c a fr u kt o : kap.su.le.caf.ruk.to
kapsulo: k a ps u l o : kap.su.lo
kaptadi: k a pt a d i : kap.ta.di
kaptado: k a pt a d o : kap.ta.do
kaptaĵo: k a pt a ĵ o : kap.ta.ĵo
kaptema: k a pt e m a : kap.te.ma
kapti: k a pt i : kap.ti
kaptiĝi: k a pt i ĝ i : kap.ti.ĝi
kaptilisto: k a pt i l i st o : kap.ti.lis.to
kaptilo: k a pt i l o : kap.ti.lo
kaptisto: k a pt i st o : kap.tis.to
kaptiteco: k a pt i t e c o : kap.ti.te.co
kaptitejo: k a pt i t e j o : kap.ti.te.jo
kaptito: k a pt i t o : kap.ti.to
kapto: k a pt o : kap.to
kaptoŝnuro: k a pt o ŝn u r o : kap.toŝ.nu.ro
kaptu!: k a pt u : kap.tu
kapturna: k a pt u rn a : kap.tur.na
kapturniĝo: k a pt u rn i ĝ o : kap.tur.ni.ĝo
kapturno: k a pt u rn o : kap.tur.no
Kapuaj delicoj: k a p u a jd e l i c o j : ka.pu.aj.de.li.coj
kapucena: k a p u c e n a : ka.pu.ce.na
kapucenaĵo: k a p u c e n a ĵ o : ka.pu.ce.na.ĵo
kapuceno: k a p u c e n o : ka.pu.ce.no
kapuĉi: k a p u ĉ i : ka.pu.ĉi
kapuĉino: k a p u ĉ i n o : ka.pu.ĉi.no
kapuĉo: k a p u ĉ o : ka.pu.ĉo
kapujo: k a p u j o : ka.pu.jo
Kapuo: k a p u o : ka.pu.o
kapuslinio: k a p u sl i n i o : ka.pus.li.ni.o
kapuso: k a p u s o : ka.pu.so
kaputa: k a p u t a : ka.pu.ta
kapvesto: k a pv e st o : kap.ves.to
kapvoĉo: k a pv o ĉ o : kap.vo.ĉo
kapvorto: k a pv o rt o : kap.vor.to
karabedoj: k a r a b e d o j : ka.ra.be.doj
karabenisto: k a r a b e n i st o : ka.ra.be.nis.to
karabeno: k a r a b e n o : ka.ra.be.no
karabo: k a r a b o : ka.ra.bo
kara: k a r a : ka.ra
Karaĉio: k a r a ĉ i o : ka.ra.ĉi.o
karadriedoj: k a r a dr i e d o j : ka.ra.dri.e.doj
karadriformaj: k a r a dr i f o rm a j : ka.ra.dri.for.maj
karadrio: k a r a dr i o : ka.ra.dri.o
karadrioformaj: k a r a dr i o f o rm a j : ka.ra.dri.o.for.maj
karafeto: k a r a f e t o : ka.ra.fe.to
karaficoj: k a r a f i c o j : ka.ra.fi.coj
karafitoj: k a r a f i t o j : ka.ra.fi.toj
karafo: k a r a f o : ka.ra.fo
karagano: k a r a g a n o : ka.ra.ga.no
Karaiba: k a r a i b a : ka.ra.i.ba
Karakalo: k a r a k a l o : ka.ra.ka.lo
karakalo: k a r a k a l o : ka.ra.ka.lo
Karakalpakio: k a r a k a lp a k i o : ka.ra.kal.pa.ki.o
karakalpako: k a r a k a lp a k o : ka.ra.kal.pa.ko
Karakaso: k a r a k a s o : ka.ra.ka.so
Karako: k a r a k o : ka.ra.ko
karako: k a r a k o : ka.ra.ko
karakoli: k a r a k o l i : ka.ra.ko.li
Karakorumo: k a r a k o r u m o : ka.ra.ko.ru.mo
karaktera: k a r a kt e r a : ka.rak.te.ra
karakterhava: k a r a kt e rh a v a : ka.rak.ter.ha.va
karakteristiko: k a r a kt e r i st i k o : ka.rak.te.ris.ti.ko
karakteriza funkcio: k a r a kt e r i z a f u nkc i o : ka.rak.te.ri.za.fun°kci.o
karakteriza impedanco: k a r a kt e r i z a i mp e d a nc o : ka.rak.te.ri.za.im.pe.dan.co
karakteriza polinomo: k a r a kt e r i z a p o l i n o m o : ka.rak.te.ri.za.po.li.no.mo
karakteriza: k a r a kt e r i z a : ka.rak.te.ri.za
karakterizado: k a r a kt e r i z a d o : ka.rak.te.ri.za.do
karakterizaĵo: k a r a kt e r i z a ĵ o : ka.rak.te.ri.za.ĵo
karakterizi: k a r a kt e r i z i : ka.rak.te.ri.zi
karaktero: k a r a kt e r o : ka.rak.te.ro
karakterologio: k a r a kt e r o l o g i o : ka.rak.te.ro.lo.gi.o
karaktro: k a r a ktr o : ka.rak°tro
karakulaĵo: k a r a k u l a ĵ o : ka.ra.ku.la.ĵo
karakulo: k a r a k u l o : ka.ra.ku.lo
karamboli: k a r a mb o l i : ka.ram.bo.li
karambolo: k a r a mb o l o : ka.ram.bo.lo
karamelbombono: k a r a m e lb o mb o n o : ka.ra.mel.bom.bo.no
karameliĝi: k a r a m e l i ĝ i : ka.ra.me.li.ĝi
karamelo: k a r a m e l o : ka.ra.me.lo
karao: k a r a o : ka.ra.o
karapaco: k a r a p a c o : ka.ra.pa.co
Kararo: k a r a r o : ka.ra.ro
karaso: k a r a s o : ka.ra.so
karateo: k a r a t e o : ka.ra.te.o
karato: k a r a t o : ka.ra.to
karavanejo: k a r a v a n e j o : ka.ra.va.ne.jo
karavano: k a r a v a n o : ka.ra.va.no
karavelo: k a r a v e l o : ka.ra.ve.lo
karba: k a rb a : kar.ba
karbaĵo: k a rb a ĵ o : kar.ba.ĵo
karbamata acido: k a rb a m a t a a c i d o : kar.ba.ma.ta.a.ci.do
karbamidata acido: k a rb a m i d a t a a c i d o : kar.ba.mi.da.ta.a.ci.do
karbamido: k a rb a m i d o : kar.ba.mi.do
karbamo: k a rb a m o : kar.ba.mo
karbazido: k a rb a z i d o : kar.ba.zi.do
karbazo: k a rb a z o : kar.ba.zo
karbazolo: k a rb a z o l o : kar.ba.zo.lo
karbazono: k a rb a z o n o : kar.ba.zo.no
karbejo: k a rb e j o : kar.be.jo
karbeno: k a rb e n o : kar.be.no
karbero: k a rb e r o : kar.be.ro
karbeto: k a rb e t o : kar.be.to
karbido: k a rb i d o : kar.bi.do
karbigejo: k a rb i g e j o : kar.bi.ge.jo
karbigi: k a rb i g i : kar.bi.gi
karbiĝi: k a rb i ĝ i : kar.bi.ĝi
karbiĝo: k a rb i ĝ o : kar.bi.ĝo
karbinolo: k a rb i n o l o : kar.bi.no.lo
karbisto: k a rb i st o : kar.bis.to
karbobaseno: k a rb o b a s e n o : kar.bo.ba.se.no
karbo: k a rb o : kar.bo
karbocikla: k a rb o c i kl a : kar.bo.ci.kla
karbodona: k a rb o d o n a : kar.bo.do.na
karbogruzo: k a rb o gr u z o : kar.bo.gru.zo
karbohava: k a rb o h a v a : kar.bo.ha.va
karbokopio: k a rb o k o p i o : kar.bo.ko.pi.o
karbokrajono: k a rb o kr a j o n o : kar.bo.kra.jo.no
karboksilo: k a rb o ks i l o : kar.bok.si.lo
karbolineo: k a rb o l i n e o : kar.bo.li.ne.o
karbominejo: k a rb o m i n e j o : kar.bo.mi.ne.jo
karbona ciklo: k a rb o n a c i kl o : kar.bo.na.ci.klo
karbona dioksido: k a rb o n a d i o ks i d o : kar.bo.na.di.ok.si.do
karbona disulfido: k a rb o n a d i s u lf i d o : kar.bo.na.di.sul.fi.do
karbona monooksido: k a rb o n a m o n o o ks i d o : kar.bo.na.mo.no.ok.si.do
karbonacido: k a rb o n a c i d o : kar.bo.na.ci.do
karbonado: k a rb o n a d o : kar.bo.na.do
karbonarismo: k a rb o n a r i sm o : kar.bo.na.ris.mo
karbonaro: k a rb o n a r o : kar.bo.na.ro
karbonato: k a rb o n a t o : kar.bo.na.to
karboncikla: k a rb o nc i kl a : kar.bon.ci.kla
karbonĉeno: k a rb o nĉ e n o : kar.bon.ĉe.no
karbonhidrato: k a rb o nh i dr a t o : kar.bon.hi.dra.to
karbonhidrido: k a rb o nh i dr i d o : kar.bon.hi.dri.do
karbonido: k a rb o n i d o : kar.bo.ni.do
karbonigi: k a rb o n i g i : kar.bo.ni.gi
karbonigra: k a rb o n i gr a : kar.bo.ni.gra
karbonigra: k a rb o n i gr a : kar.bo.ni.gra
karbonilo: k a rb o n i l o : kar.bo.ni.lo
karbonio: k a rb o n i o : kar.bo.ni.o
karbono: k a rb o n o : kar.bo.no
karbono: k a rb o n o : kar.bo.no
karbopapero: k a rb o p a p e r o : kar.bo.pa.pe.ro
karbopapero: k a rb o p a p e r o : kar.bo.pa.pe.ro
karbopintoj: k a rb o p i nt o j : kar.bo.pin.toj
karbopolvo: k a rb o p o lv o : kar.bo.pol.vo
karborundo: k a rb o r u nd o : kar.bo.run.do
karbostako: k a rb o st a k o : kar.bos.ta.ko
karboŝipo: k a rb o ŝ i p o : kar.bo.ŝi.po
karbovagono: k a rb o v a g o n o : kar.bo.va.go.no
karbujo: k a rb u j o : kar.bu.jo
karbumi: k a rb u m i : kar.bu.mi
karbunklo: k a rb u nkl o : kar.bun°klo
karbunkolo: k a rb u nk o l o : kar.bun.ko.lo
karburaĵo: k a rb u r a ĵ o : kar.bu.ra.ĵo
karburatoro: k a rb u r a t o r o : kar.bu.ra.to.ro
karburi: k a rb u r i : kar.bu.ri
karburilo: k a rb u r i l o : kar.bu.ri.lo
karcero: k a rc e r o : kar.ce.ro
karcerpuno: k a rc e rp u n o : kar.cer.pu.no
karcino: k a rc i n o : kar.ci.no
karcinomo: k a rc i n o m o : kar.ci.no.mo
karcinomozo: k a rc i n o m o z o : kar.ci.no.mo.zo
kardamino: k a rd a m i n o : kar.da.mi.no
kardamomo: k a rd a m o m o : kar.da.mo.mo
kardanartiko: k a rd a n a rt i k o : kar.da.nar.ti.ko
kardano: k a rd a n o : kar.da.no
Kardano: k a rd a n o : kar.da.no
kardelo: k a rd e l o : kar.de.lo
kardi: k a rd i : kar.di
Kardifo: k a rd i f o : kar.di.fo
kardilo: k a rd i l o : kar.di.lo
kardimiopatio: k a rd i m i o p a t i o : kar.di.mi.o.pa.ti.o
kardimiopatio: k a rd i m i o p a t i o : kar.di.mi.o.pa.ti.o
kardinala: k a rd i n a l a : kar.di.na.la
kardinala: k a rd i n a l a : kar.di.na.la
kardinalaro: k a rd i n a l a r o : kar.di.na.la.ro
kardinalbirdo: k a rd i n a lb i rd o : kar.di.nal.bir.do
kardinaleco: k a rd i n a l e c o : kar.di.na.le.co
kardinaleco: k a rd i n a l e c o : kar.di.na.le.co
kardinaligi: k a rd i n a l i g i : kar.di.na.li.gi
kardinalo: k a rd i n a l o : kar.di.na.lo
kardino: k a rd i n o : kar.di.no
kardio: k a rd i o : kar.di.o
kardiografo: k a rd i o gr a f o : kar.di.o.gra.fo
kardiogramo: k a rd i o gr a m o : kar.di.o.gra.mo
kardioido: k a rd i o i d o : kar.di.o.i.do
kardiologio: k a rd i o l o g i o : kar.di.o.lo.gi.o
kardiologo: k a rd i o l o g o : kar.di.o.lo.go
kardiopatio: k a rd i o p a t i o : kar.di.o.pa.ti.o
kardiotomio: k a rd i o t o m i o : kar.di.o.to.mi.o
kardjalgio: k a rdj a lg i o : kar°djal.gi.o
kardjo: k a rdj o : kar°djo
kardjotomio: k a rdj o t o m i o : kar°djo.to.mi.o
kardlano: k a rdl a n o : kar°dla.no
kardo: k a rd o : kar.do
kardomaŝino: k a rd o m a ŝ i n o : kar.do.ma.ŝi.no
kardono: k a rd o n o : kar.do.no
karduelo: k a rd u e l o : kar.du.e.lo
karduo: k a rd u o : kar.du.o
kareaĵo: k a r e a ĵ o : ka.re.a.ĵo
kareco: k a r e c o : ka.re.co
karega: k a r e g a : ka.re.ga
karei: k a r e i : ka.re.i
kareksejo: k a r e ks e j o : ka.rek.se.jo
karekso: k a r e ks o : ka.rek.so
Karelio: k a r e l i o : ka.re.li.o
karelo: k a r e l o : ka.re.lo
karenco: k a r e nc o : ka.ren.co
karenforma: k a r e nf o rm a : ka.ren.for.ma
kareni: k a r e n i : ka.re.ni
kareno: k a r e n o : ka.re.no
kareo: k a r e o : ka.re.o
karesa: k a r e s a : ka.re.sa
karesado: k a r e s a d o : ka.re.sa.do
karese: k a r e s e : ka.re.se
karesema: k a r e s e m a : ka.re.se.ma
karesformo: k a r e sf o rm o : ka.res.for.mo
karesi: k a r e s i : ka.re.si
karesinda: k a r e s i nd a : ka.re.sin.da
Karesmo: k a r e sm o : ka.res.mo
Karesmomezo: k a r e sm o m e z o : ka.res.mo.me.zo
kareso: k a r e s o : ka.re.so
kareto: k a r e t o : ka.re.to
kargadkajo: k a rg a dk a j o : kar.gad.ka.jo
kargado: k a rg a d o : kar.ga.do
kargejo: k a rg e j o : kar.ge.jo
kargi: k a rg i : kar.gi
kargo: k a rg o : kar.go
kargokapablo: k a rg o k a p a bl o : kar.go.ka.pa.blo
kargomasto: k a rg o m a st o : kar.go.mas.to
kargopezo: k a rg o p e z o : kar.go.pe.zo
kargujo: k a rg u j o : kar.gu.jo
Karia fikuso: k a r i a f i k u s o : ka.ri.a.fi.ku.so
Kariano: k a r i a n o : ka.ri.a.no
kariatido: k a r i a t i d o : ka.ri.a.ti.do
kariba: k a r i b a : ka.ri.ba
karibo: k a r i b o : ka.ri.bo
karibuo: k a r i b u o : ka.ri.bu.o
karieradi: k a r i e r a d i : ka.ri.e.ra.di
karieremo: k a r i e r e m o : ka.ri.e.re.mo
karierismo: k a r i e r i sm o : ka.ri.e.ris.mo
karieristo: k a r i e r i st o : ka.ri.e.ris.to
kariero: k a r i e r o : ka.ri.e.ro
kariertabelo: k a r i e rt a b e l o : ka.ri.er.ta.be.lo
kariĝo: k a r i ĝ o : ka.ri.ĝo
kariigi: k a r i i g i : ka.ri.i.gi
kariiĝi: k a r i i ĝ i : ka.ri.i.ĝi
karikatura: k a r i k a t u r a : ka.ri.ka.tu.ra
karikaturi: k a r i k a t u r i : ka.ri.ka.tu.ri
karikaturisto: k a r i k a t u r i st o : ka.ri.ka.tu.ris.to
karikaturo: k a r i k a t u r o : ka.ri.ka.tu.ro
karikfikuso: k a r i kf i k u s o : ka.rik.fi.ku.so
kariko: k a r i k o : ka.ri.ko
kariljoni: k a r i lj o n i : ka.ril.jo.ni
kariljono: k a r i lj o n o : ka.ril.jo.no
karino: k a r i n o : ka.ri.no
Karintio: k a r i nt i o : ka.rin.ti.o
Kario: k a r i o : ka.ri.o
kario: k a r i o : ka.ri.o
kariofilacoj: k a r i o f i l a c o j : ka.ri.o.fi.la.coj
kariofilarbo: k a r i o f i l a rb o : ka.ri.o.fi.lar.bo
kariofildianto: k a r i o f i ld i a nt o : ka.ri.o.fil.di.an.to
kariofilmirto: k a r i o f i lm i rt o : ka.ri.o.fil.mir.to
kariofilo: k a r i o f i l o : ka.ri.o.fi.lo
kariofilujo: k a r i o f i l u j o : ka.ri.o.fi.lu.jo
kariokinezo: k a r i o k i n e z o : ka.ri.o.ki.ne.zo
kariolo: k a r i o l o : ka.ri.o.lo
kariopso: k a r i o ps o : ka.ri.op.so
kariotipo: k a r i o t i p o : ka.ri.o.ti.po
karismo: k a r i sm o : ka.ris.mo
kariso: k a r i s o : ka.ri.so
Karisoj: k a r i s o j : ka.ri.soj
karitato: k a r i t a t o : ka.ri.ta.to
kariteo: k a r i t e o : ka.ri.te.o
karjo: k a rj o : kar.jo
Karkonoŝo: k a rk o n o ŝ o : kar.ko.no.ŝo
karlino: k a rl i n o : kar.li.no
Karlo: k a rl o : kar.lo
karmanjolo: k a rm a nj o l o : kar.man.jo.lo
karmelanino: k a rm e l a n i n o : kar.me.la.ni.no
karmelano: k a rm e l a n o : kar.me.la.no
Karmelo: k a rm e l o : kar.me.lo
Karmeno: k a rm e n o : kar.me.no
karmezina: k a rm e z i n a : kar.me.zi.na
karmezino: k a rm e z i n o : kar.me.zi.no
karmina: k a rm i n a : kar.mi.na
karminativa: k a rm i n a t i v a : kar.mi.na.ti.va
karmini: k a rm i n i : kar.mi.ni
karmino: k a rm i n o : kar.mi.no
karmo: k a rm o : kar.mo
karna: k a rn a : kar.na
karnaĵoj: k a rn a ĵ o j : kar.na.ĵoj
Karnako: k a rn a k o : kar.na.ko
karnalito: k a rn a l i t o : kar.na.li.to
Karnatako: k a rn a t a k o : kar.na.ta.ko
Karnavala Mmardo: k a rn a v a l a mm a rd o : kar.na.va.lam.mar.do
karnavalo: k a rn a v a l o : kar.na.va.lo
karnejo: k a rn e j o : kar.ne.jo
karneolo: k a rn e o l o : kar.ne.o.lo
karno: k a rn o : kar.no
karnodika: k a rn o d i k a : kar.no.di.ka
karnohava: k a rn o h a v a : kar.no.ha.va
karnomanĝa: k a rn o m a nĝ a : kar.no.man.ĝa
karnomanĝuloj: k a rn o m a nĝ u l o j : kar.no.man.ĝu.loj
karnoŝira: k a rn o ŝ i r a : kar.no.ŝi.ra
karnovora: k a rn o v o r a : kar.no.vo.ra
karnulo: k a rn u l o : kar.nu.lo
karnvoruloj: k a rnv o r u l o j : kar°nvo.ru.loj
karobarbo: k a r o b a rb o : ka.ro.bar.bo
karobo: k a r o b o : ka.ro.bo
karobujo: k a r o b u j o : ka.ro.bu.jo
Karolidoj: k a r o l i d o j : ka.ro.li.doj
Karolina rododendro: k a r o l i n a r o d o d e ndr o : ka.ro.li.na.ro.do.den°dro
Karolino: k a r o l i n o : ka.ro.li.no
Karolino: k a r o l i n o : ka.ro.li.no
karolo: k a r o l o : ka.ro.lo
Karolo: k a r o l o : ka.ro.lo
Karonjo: k a r o nj o : ka.ron.jo
Karono: k a r o n o : ka.ro.no
karoo: k a r o o : ka.ro.o
karoseriisto: k a r o s e r i i st o : ka.ro.se.ri.is.to
karoserio: k a r o s e r i o : ka.ro.se.ri.o
karoteno: k a r o t e n o : ka.ro.te.no
karotenoidoj: k a r o t e n o i d o j : ka.ro.te.no.i.doj
karotenplastido: k a r o t e npl a st i d o : ka.ro.ten°plas.ti.do
karoteto: k a r o t e t o : ka.ro.te.to
karotido: k a r o t i d o : ka.ro.ti.do
karoto: k a r o t o : ka.ro.to
karotsuka laktario: k a r o ts u k a l a kt a r i o : ka.rot.su.ka.lak.ta.ri.o
karovice: k a r o v i c e : ka.ro.vi.ce
Karpata: k a rp a t a : kar.pa.ta
Karpatoj: k a rp a t o j : kar.pa.toj
karpelaro: k a rp e l a r o : kar.pe.la.ro
karpelo: k a rp e l o : kar.pe.lo
karpeno: k a rp e n o : kar.pe.no
Karpentaria: k a rp e nt a r i a : kar.pen.ta.ri.a
karpeo: k a rp e o : kar.pe.o
karpido: k a rp i d o : kar.pi.do
karpo: k a rp o : kar.po
karpo: k a rp o : kar.po
karpoideoj: k a rp o i d e o j : kar.po.i.de.oj
karsto: k a rst o : kar°sto
karta: k a rt a : kar.ta
Kartagano: k a rt a g a n o : kar.ta.ga.no
Kartageno: k a rt a g e n o : kar.ta.ge.no
Kartago: k a rt a g o : kar.ta.go
kartamo: k a rt a m o : kar.ta.mo
kartaro: k a rt a r o : kar.ta.ro
kartaŭguri: k a rt a ŭg u r i : kar.taŭ.gu.ri
kartavi: k a rt a v i : kar.ta.vi
kartdiveni: k a rtd i v e n i : kar°tdi.ve.ni
karteligi: k a rt e l i g i : kar.te.li.gi
kartelo: k a rt e l o : kar.te.lo
karteto: k a rt e t o : kar.te.to
kartezia produto: k a rt e z i a pr o d u t o : kar.te.zi.a.pro.du.to
kartezia: k a rt e z i a : kar.te.zi.a
Kartezia: k a rt e z i a : kar.te.zi.a
Kartezianismo: k a rt e z i a n i sm o : kar.te.zi.a.nis.mo
Karteziano: k a rt e z i a n o : kar.te.zi.a.no
Karteziismo: k a rt e z i i sm o : kar.te.zi.is.mo
Kartezio: k a rt e z i o : kar.te.zi.o
kartilaga: k a rt i l a g a : kar.ti.la.ga
kartilagfiŝoj: k a rt i l a gf i ŝ o j : kar.ti.lag.fi.ŝoj
kartilago: k a rt i l a g o : kar.ti.la.go
karto: k a rt o : kar.to
kartoĉbalteo: k a rt o ĉb a lt e o : kar.toĉ.bal.te.o
kartoĉego: k a rt o ĉ e g o : kar.to.ĉe.go
kartoĉo: k a rt o ĉ o : kar.to.ĉo
kartoĉrubando: k a rt o ĉr u b a nd o : kar.toĉ.ru.ban.do
kartoĉŝargilo: k a rt o ĉŝ a rg i l o : kar.toĉ.ŝar.gi.lo
kartoĉujo: k a rt o ĉ u j o : kar.to.ĉu.jo
kartoĉzono: k a rt o ĉz o n o : kar.toĉ.zo.no
kartodomo: k a rt o d o m o : kar.to.do.mo
kartografio: k a rt o gr a f i o : kar.to.gra.fi.o
kartografo: k a rt o gr a f o : kar.to.gra.fo
kartona: k a rt o n a : kar.to.na
kartonaĵo: k a rt o n a ĵ o : kar.to.na.ĵo
kartoni: k a rt o n i : kar.to.ni
kartono: k a rt o n o : kar.to.no
Kartumo: k a rt u m o : kar.tu.mo
kartuŝo: k a rt u ŝ o : kar.tu.ŝo
kartuziano: k a rt u z i a n o : kar.tu.zi.a.no
kartuzio: k a rt u z i o : kar.tu.zi.o
kartvela: k a rtv e l a : kar°tve.la
Kartvelio: k a rtv e l i o : kar°tve.li.o
kartvelo: k a rtv e l o : kar°tve.lo
Kartvelujo: k a rtv e l u j o : kar°tve.lu.jo
karulino: k a r u l i n o : ka.ru.li.no
karulo: k a r u l o : ka.ru.lo
karumo: k a r u m o : ka.ru.mo
karunklo: k a r u nkl o : ka.run°klo
karuselo: k a r u s e l o : ka.ru.se.lo
karvio: k a rv i o : kar.vi.o
kasa: k a s a : ka.sa
kasacia: k a s a c i a : ka.sa.ci.a
kasacii: k a s a c i i : ka.sa.ci.i
kasacio: k a s a c i o : ka.sa.ci.o
Kasandro: k a s a ndr o : ka.san°dro
kasavo: k a s a v o : ka.sa.vo
kasedilo: k a s e d i l o : ka.se.di.lo
kasedo: k a s e d o : ka.se.do
kasejo: k a s e j o : ka.se.jo
kaserolo: k a s e r o l o : ka.se.ro.lo
kaseto: k a s e t o : ka.se.to
kaseto: k a s e t o : ka.se.to
Kasio: k a s i o : ka.si.o
kasio: k a s i o : ka.si.o
Kasiopeo: k a s i o p e o : ka.si.o.pe.o
kasiso: k a s i s o : ka.si.so
kasisto: k a s i st o : ka.sis.to
kasiterito: k a s i t e r i t o : ka.si.te.ri.to
kaskada konekto: k a sk a d a k o n e kt o : kas.ka.da.ko.nek.to
kaskadego: k a sk a d e g o : kas.ka.de.go
kaskadeto: k a sk a d e t o : kas.ka.de.to
kaskado: k a sk a d o : kas.ka.do
kaskarilo: k a sk a r i l o : kas.ka.ri.lo
kaskedo: k a sk e d o : kas.ke.do
kasko: k a sk o : kas.ko
kaskofloro: k a sk o fl o r o : kas.kof.lo.ro
kaskoporta: k a sk o p o rt a : kas.ko.por.ta
kaslibro: k a sl i br o : kas.li.bro
kasmono: k a sm o n o : kas.mo.no
kaso: k a s o : ka.so
kasonmalsano: k a s o nm a ls a n o : ka.son.mal.sa.no
kasono: k a s o n o : ka.so.no
Kaspia: k a sp i a : kas.pi.a
Kaspio: k a sp i o : kas.pi.o
kasregistrilo: k a sr e g i str i l o : kas.re.gis°tri.lo
kasta: k a st a : kas.ta
kastaneo: k a st a n e o : kas.ta.ne.o
kastanjeto: k a st a nj e t o : kas.tan.je.to
kastelestro: k a st e l e str o : kas.te.les°tro
kastelgrafo: k a st e lgr a f o : kas.tel°gra.fo
kastelmastro: k a st e lm a str o : kas.tel.mas°tro
kastelo: k a st e l o : kas.te.lo
kastelurbo: k a st e l u rb o : kas.te.lur.bo
Kastilia: k a st i l i a : kas.ti.li.a
Kastiliano: k a st i l i a n o : kas.ti.li.a.no
Kastilio: k a st i l i o : kas.ti.li.o
kastismo: k a st i sm o : kas.tis.mo
kasto: k a st o : kas.to
kastoreo: k a st o r e o : kas.to.re.o
kastoro: k a st o r o : kas.to.ro
Kastoro: k a st o r o : kas.to.ro
kastri: k a str i : kas°tri
Kastrio: k a str i o : kas°tri.o
kastrumo: k a str u m o : kas°tru.mo
kasuleto: k a s u l e t o : ka.su.le.to
kaŝa: k a ŝ a : ka.ŝa
kaŝado: k a ŝ a d o : ka.ŝa.do
kaŝaĵo: k a ŝ a ĵ o : ka.ŝa.ĵo
kaŝangulo: k a ŝ a ng u l o : ka.ŝan.gu.lo
kaŝebla: k a ŝ e bl a : ka.ŝe.bla
kaŝeco: k a ŝ e c o : ka.ŝe.co
kaŝejo: k a ŝ e j o : ka.ŝe.jo
kaŝema: k a ŝ e m a : ka.ŝe.ma
kaŝi: k a ŝ i : ka.ŝi
kaŝiĝi: k a ŝ i ĝ i : ka.ŝi.ĝi
kaŝiĝo: k a ŝ i ĝ o : ka.ŝi.ĝo
kaŝilo: k a ŝ i l o : ka.ŝi.lo
kaŝinda: k a ŝ i nd a : ka.ŝin.da
kaŝisto: k a ŝ i st o : ka.ŝis.to
kaŝita: k a ŝ i t a : ka.ŝi.ta
kaŝitaĵo: k a ŝ i t a ĵ o : ka.ŝi.ta.ĵo
kaŝite: k a ŝ i t e : ka.ŝi.te
kaŝiteco: k a ŝ i t e c o : ka.ŝi.te.co
kaŝkomerco: k a ŝk o m e rc o : kaŝ.ko.mer.co
kaŝlingvo: k a ŝl i ngv o : kaŝ.lin°gvo
kaŝludo: k a ŝl u d o : kaŝ.lu.do
Kaŝmiro: k a ŝm i r o : kaŝ.mi.ro
kaŝmiro: k a ŝm i r o : kaŝ.mi.ro
kaŝnomo: k a ŝn o m o : kaŝ.no.mo
kaŝobservi: k a ŝ o bs e rv i : ka.ŝob.ser.vi
kaŝo: k a ŝ o : ka.ŝo
kaŝpasaĝero: k a ŝp a s a ĝ e r o : kaŝ.pa.sa.ĝe.ro
kaŝpenso: k a ŝp e ns o : kaŝ.pen.so
kaŝpolicisto: k a ŝp o l i c i st o : kaŝ.po.li.cis.to
kaŝrigardi: k a ŝr i g a rd i : kaŝ.ri.gar.di
kaŝtanarbo: k a ŝt a n a rb o : kaŝ.ta.nar.bo
kaŝtanbruna: k a ŝt a nbr u n a : kaŝ.tan°bru.na
kaŝtanhara: k a ŝt a nh a r a : kaŝ.tan.ha.ra
kaŝtankolora: k a ŝt a nk o l o r a : kaŝ.tan.ko.lo.ra
kaŝtano: k a ŝt a n o : kaŝ.ta.no
kaŝtanujo: k a ŝt a n u j o : kaŝ.ta.nu.jo
kaŝuba: k a ŝ u b a : ka.ŝu.ba
Kaŝubio: k a ŝ u b i o : ka.ŝu.bi.o
kaŝubo: k a ŝ u b o : ka.ŝu.bo
kaŝvojaĝanto: k a ŝv o j a ĝ a nt o : kaŝ.vo.ja.ĝan.to
katabolaĵo: k a t a b o l a ĵ o : ka.ta.bo.la.ĵo
katabolo: k a t a b o l o : ka.ta.bo.lo
kata: k a t a : ka.ta
katadioptriko: k a t a d i o ptr i k o : ka.ta.di.op°tri.ko
katafalko: k a t a f a lk o : ka.ta.fal.ko
katafora: k a t a f o r a : ka.ta.fo.ra
kataforezo: k a t a f o r e z o : ka.ta.fo.re.zo
kataforo: k a t a f o r o : ka.ta.fo.ro
kataifo: k a t a i f o : ka.ta.i.fo
kataĵo: k a t a ĵ o : ka.ta.ĵo
kataklismo: k a t a kl i sm o : ka.ta.klis.mo
katakombo: k a t a k o mb o : ka.ta.kom.bo
katakrezo: k a t a kr e z o : ka.ta.kre.zo
Katalaŭnaj Kampoj: k a t a l a ŭn a jk a mp o j : ka.ta.laŭ.naj.kam.poj
katalaŭno: k a t a l a ŭn o : ka.ta.laŭ.no
katalekta: k a t a l e kt a : ka.ta.lek.ta
katalepsio: k a t a l e ps i o : ka.ta.lep.si.o
katalizanto: k a t a l i z a nt o : ka.ta.li.zan.to
katalizi: k a t a l i z i : ka.ta.li.zi
katalizilo: k a t a l i z i l o : ka.ta.li.zi.lo
katalogi: k a t a l o g i : ka.ta.lo.gi
katalogo: k a t a l o g o : ka.ta.lo.go
katalpo: k a t a lp o : ka.tal.po
kataluna: k a t a l u n a : ka.ta.lu.na
Katalunio: k a t a l u n i o : ka.ta.lu.ni.o
kataluno: k a t a l u n o : ka.ta.lu.no
Katalunujo: k a t a l u n u j o : ka.ta.lu.nu.jo
katamarano: k a t a m a r a n o : ka.ta.ma.ra.no
kataplasmo: k a t a pl a sm o : ka.ta.plas.mo
katapulti: k a t a p u lt i : ka.ta.pul.ti
katapulto: k a t a p u lt o : ka.ta.pul.to
katara: k a t a r a : ka.ta.ra
katarakto: k a t a r a kt o : ka.ta.rak.to
katarakto: k a t a r a kt o : ka.ta.rak.to
kataranto: k a t a r a nt o : ka.ta.ran.to
katarema: k a t a r e m a : ka.ta.re.ma
katario: k a t a r i o : ka.ta.ri.o
katarismo: k a t a r i sm o : ka.ta.ris.mo
kataro: k a t a r o : ka.ta.ro
kataro: k a t a r o : ka.ta.ro
Kataro: k a t a r o : ka.ta.ro
katartedoj: k a t a rt e d o j : ka.tar.te.doj
katarto: k a t a rt o : ka.tar.to
katastrejo: k a t a str e j o : ka.tas°tre.jo
katastri: k a t a str i : ka.tas°tri
katastro: k a t a str o : ka.tas°tro
katastrofa: k a t a str o f a : ka.tas°tro.fa
katastrofismo: k a t a str o f i sm o : ka.tas°tro.fis.mo
katastrofo: k a t a str o f o : ka.tas°tro.fo
katatonio: k a t a t o n i o : ka.ta.to.ni.o
katbirdo: k a tb i rd o : kat.bir.do
kateĉuakacio: k a t e ĉ u a k a c i o : ka.te.ĉu.a.ka.ci.o
kateĉuareko: k a t e ĉ u a r e k o : ka.te.ĉu.a.re.ko
kateĉuo: k a t e ĉ u o : ka.te.ĉu.o
kateĉupalmo: k a t e ĉ u p a lm o : ka.te.ĉu.pal.mo
katedra: k a t e dr a : ka.te.dra
katedralo: k a t e dr a l o : ka.te.dra.lo
katedro: k a t e dr o : ka.te.dro
Kategato: k a t e g a t o : ka.te.ga.to
kategoria: k a t e g o r i a : ka.te.go.ri.a
kategorio: k a t e g o r i o : ka.te.go.ri.o
kateĥismo: k a t e ĥ i sm o : ka.te.ĥis.mo
kateĥisto: k a t e ĥ i st o : ka.te.ĥis.to
kateĥizado: k a t e ĥ i z a d o : ka.te.ĥi.za.do
kateĥizanto: k a t e ĥ i z a nt o : ka.te.ĥi.zan.to
kateĥizato: k a t e ĥ i z a t o : ka.te.ĥi.za.to
kateĥizi: k a t e ĥ i z i : ka.te.ĥi.zi
kateĥizisto: k a t e ĥ i z i st o : ka.te.ĥi.zis.to
kateĥumeno: k a t e ĥ u m e n o : ka.te.ĥu.me.no
katekismo: k a t e k i sm o : ka.te.kis.mo
katekisto: k a t e k i st o : ka.te.kis.to
katekizado: k a t e k i z a d o : ka.te.ki.za.do
katekizanto: k a t e k i z a nt o : ka.te.ki.zan.to
katekizato: k a t e k i z a t o : ka.te.ki.za.to
katekizi: k a t e k i z i : ka.te.ki.zi
katekizisto: k a t e k i z i st o : ka.te.ki.zis.to
katekolamino: k a t e k o l a m i n o : ka.te.ko.la.mi.no
katekolo: k a t e k o l o : ka.te.ko.lo
katekumeno: k a t e k u m e n o : ka.te.ku.me.no
katenado: k a t e n a d o : ka.te.na.do
katenario: k a t e n a r i o : ka.te.na.ri.o
katenbakterio: k a t e nb a kt e r i o : ka.ten.bak.te.ri.o
katenbalono: k a t e nb a l o n o : ka.ten.ba.lo.no
kateni: k a t e n i : ka.te.ni
kateniĝo: k a t e n i ĝ o : ka.te.ni.ĝo
kateno: k a t e n o : ka.te.no
Katerino: k a t e r i n o : ka.te.ri.no
kateteri: k a t e t e r i : ka.te.te.ri
katetero: k a t e t e r o : ka.te.te.ro
kateto: k a t e t o : ka.te.to
kateto: k a t e t o : ka.te.to
katetometro: k a t e t o m e tr o : ka.te.to.me.tro
katfiŝo: k a tf i ŝ o : kat.fi.ŝo
katguto: k a tg u t o : kat.gu.to
katherbo: k a th e rb o : kat.her.bo
katherbo: k a th e rb o : kat.her.bo
katido: k a t i d o : ka.ti.do
Katilino: k a t i l i n o : ka.ti.li.no
katino: k a t i n o : ka.ti.no
katizado: k a t i z a d o : ka.ti.za.do
katizi: k a t i z i : ka.ti.zi
katizo: k a t i z o : ka.ti.zo
katjono: k a tj o n o : kat.jo.no
katlejo: k a tl e j o : ka.tle.jo
Katmanduo: k a tm a nd u o : kat.man.du.o
katmento: k a tm e nt o : kat.men.to
katoblepo: k a t o bl e p o : ka.to.ble.po
kato: k a t o : ka.to
katodo: k a t o d o : ka.to.do
katodradioj: k a t o dr a d i o j : ka.to.dra.di.oj
katokalo: k a t o k a l o : ka.to.ka.lo
katokulo: k a t o k u l o : ka.to.ku.lo
katolika: k a t o l i k a : ka.to.li.ka
katolikaro: k a t o l i k a r o : ka.to.li.ka.ro
katolikeco: k a t o l i k e c o : ka.to.li.ke.co
katolikismo: k a t o l i k i sm o : ka.to.li.kis.mo
katoliko: k a t o l i k o : ka.to.li.ko
Katono el Utiko: k a t o n o e l u t i k o : ka.to.no.e.lu.ti.ko
Katono: k a t o n o : ka.to.no
katoptriko: k a t o ptr i k o : ka.top°tri.ko
katpiedo: k a tp i e d o : kat.pi.e.do
Katulo: k a t u l o : ka.tu.lo
katuno: k a t u n o : ka.tu.no
kaŭcii: k a ŭc i i : kaŭ.ci.i
kaŭcio: k a ŭc i o : kaŭ.ci.o
kaŭĉuka fikuso: k a ŭĉ u k a f i k u s o : kaŭ.ĉu.ka.fi.ku.so
kaŭĉuka: k a ŭĉ u k a : kaŭ.ĉu.ka
kaŭĉuko: k a ŭĉ u k o : kaŭ.ĉu.ko
kaŭkalido: k a ŭk a l i d o : kaŭ.ka.li.do
Kaŭkaza: k a ŭk a z a : kaŭ.ka.za
Kaŭkazio: k a ŭk a z i o : kaŭ.ka.zi.o
Kaŭkazo: k a ŭk a z o : kaŭ.ka.zo
kaŭlerpo: k a ŭl e rp o : kaŭ.ler.po
kaŭpokso: k a ŭp o ks o : kaŭ.pok.so
kaŭre: k a ŭr e : kaŭ.re
kaŭria kopalo: k a ŭr i a k o p a l o : kaŭ.ri.a.ko.pa.lo
kaŭri: k a ŭr i : kaŭ.ri
kaŭriĝi: k a ŭr i ĝ i : kaŭ.ri.ĝi
kaŭrio: k a ŭr i o : kaŭ.ri.o
kaŭsalgio: k a ŭs a lg i o : kaŭ.sal.gi.o
kaŭstika barito: k a ŭst i k a b a r i t o : kaŭ°sti.ka.ba.ri.to
kaŭstika kalio: k a ŭst i k a k a l i o : kaŭ°sti.ka.ka.li.o
kaŭstika potaso: k a ŭst i k a p o t a s o : kaŭ°sti.ka.po.ta.so
kaŭstika sodo: k a ŭst i k a s o d o : kaŭ°sti.ka.so.do
kaŭstika: k a ŭst i k a : kaŭ°sti.ka
kaŭstikaĵo: k a ŭst i k a ĵ o : kaŭ°sti.ka.ĵo
kaŭstikeco: k a ŭst i k e c o : kaŭ°sti.ke.co
kaŭstikizi: k a ŭst i k i z i : kaŭ°sti.ki.zi
kaŭstiko: k a ŭst i k o : kaŭ°sti.ko
kaŭterado: k a ŭt e r a d o : kaŭ.te.ra.do
kaŭteri: k a ŭt e r i : kaŭ.te.ri
kaŭterizi: k a ŭt e r i z i : kaŭ.te.ri.zi
kaŭteriziĝo: k a ŭt e r i z i ĝ o : kaŭ.te.ri.zi.ĝo
kaŭtero: k a ŭt e r o : kaŭ.te.ro
kaŭterpunktoj: k a ŭt e rp u nkt o j : kaŭ.ter.pun°ktoj
kaŭterpunktoj: k a ŭt e rp u nkt o j : kaŭ.ter.pun°ktoj
kaŭza: k a ŭz a : kaŭ.za
kaŭze de: k a ŭz e d e : kaŭ.ze.de
kaŭzeca principo: k a ŭz e c a pr i nc i p o : kaŭ.ze.ca.prin.ci.po
kaŭzeco: k a ŭz e c o : kaŭ.ze.co
kaŭzi: k a ŭz i : kaŭ.zi
kaŭzo: k a ŭz o : kaŭ.zo
kava kasio: k a v a k a s i o : ka.va.ka.si.o
kava nito: k a v a n i t o : ka.va.ni.to
kava: k a v a : ka.va
kavalerio: k a v a l e r i o : ka.va.le.ri.o
kavaliero: k a v a l i e r o : ka.va.li.e.ro
kavalira: k a v a l i r a : ka.va.li.ra
kavaliraĵo: k a v a l i r a ĵ o : ka.va.li.ra.ĵo
kavalireca: k a v a l i r e c a : ka.va.li.re.ca
kavalireco: k a v a l i r e c o : ka.va.li.re.co
kavalirismo: k a v a l i r i sm o : ka.va.li.ris.mo
kavaliro: k a v a l i r o : ka.va.li.ro
kavalirsprono: k a v a l i rspr o n o : ka.va.lir°spro.no
kavalkado: k a v a lk a d o : ka.val.ka.do
kavao: k a v a o : ka.va.o
kavaopiprujo: k a v a o p i pr u j o : ka.va.o.pi.pru.jo
kavaopiprujo: k a v a o p i pr u j o : ka.va.o.pi.pru.jo
kavatino: k a v a t i n o : ka.va.ti.no
kaverna: k a v e rn a : ka.ver.na
kavernaĉo: k a v e rn a ĉ o : ka.ver.na.ĉo
kaverneca: k a v e rn e c a : ka.ver.ne.ca
kaverneto: k a v e rn e t o : ka.ver.ne.to
kavernhomo: k a v e rnh o m o : ka.ver°nho.mo
kaverno: k a v e rn o : ka.ver.no
kavernoloĝa: k a v e rn o l o ĝ a : ka.ver.no.lo.ĝa
kavernulo: k a v e rn u l o : ka.ver.nu.lo
kaveto: k a v e t o : ka.ve.to
kaviaro: k a v i a r o : ka.vi.a.ro
kavi: k a v i : ka.vi
kaviedoj: k a v i e d o j : ka.vi.e.doj
kavigi: k a v i g i : ka.vi.gi
kaviĝi: k a v i ĝ i : ka.vi.ĝi
kaviĝo: k a v i ĝ o : ka.vi.ĝo
kavio: k a v i o : ka.vi.o
kavo: k a v o : ka.vo
Kazaĥio: k a z a ĥ i o : ka.za.ĥi.o
kazaĥo: k a z a ĥ o : ka.za.ĥo
Kazaĥujo: k a z a ĥ u j o : ka.za.ĥu.jo
kazako: k a z a k o : ka.za.ko
Kazano: k a z a n o : ka.za.no
kazeigaĵo: k a z e i g a ĵ o : ka.ze.i.ga.ĵo
kazeiganto: k a z e i g a nt o : ka.ze.i.gan.to
kazeiĝi: k a z e i ĝ i : ka.ze.i.ĝi
kazeino: k a z e i n o : ka.ze.i.no
kazemato: k a z e m a t o : ka.ze.ma.to
kazeo: k a z e o : ka.ze.o
kazerno: k a z e rn o : ka.zer.no
kazimiro: k a z i m i r o : ka.zi.mi.ro
Kazimiro: k a z i m i r o : ka.zi.mi.ro
kazino: k a z i n o : ka.zi.no
kazo: k a z o : ka.zo
kazuareno: k a z u a r e n o : ka.zu.a.re.no
kazuaro: k a z u a r o : ka.zu.a.ro
kazuaroformaj: k a z u a r o f o rm a j : ka.zu.a.ro.for.maj
kazublo: k a z u bl o : ka.zu.blo
kazuistiko: k a z u i st i k o : ka.zu.is.ti.ko
kazuisto: k a z u i st o : ka.zu.is.to
kazuo: k a z u o : ka.zu.o
kebabo: k e b a b o : ke.ba.bo
Kebekio: k e b e k i o : ke.be.ki.o
Kebeko: k e b e k o : ke.be.ko
kebraĉo: k e br a ĉ o : ke.bra.ĉo
ke: k e : ke
kecalo: k e c a l o : ke.ca.lo
keĉo: k e ĉ o : ke.ĉo
keĉuo: k e ĉ u o : ke.ĉu.o
keĉupo: k e ĉ u p o : ke.ĉu.po
kedivo: k e d i v o : ke.di.vo
kefiro: k e f i r o : ke.fi.ro
keglaro: k e gl a r o : ke.gla.ro
keglo: k e gl o : ke.glo
keĝerio: k e ĝ e r i o : ke.ĝe.ri.o
keiranto: k e i r a nt o : ke.i.ran.to
keiro: k e i r o : ke.i.ro
kejlaĵo: k e jl a ĵ o : kej.la.ĵo
kejli: k e jl i : kej.li
kejlitaĵo: k e jl i t a ĵ o : kej.li.ta.ĵo
kejlo: k e jl o : kej.lo
kejlofiksi: k e jl o f i ks i : kej.lo.fik.si
Kejnsismo: k e jns i sm o : kej°nsis.mo
Kejnso: k e jns o : kej°nso
kekso: k e ks o : kek.so
kelaro: k e l a r o : ke.la.ro
kelatiganto: k e l a t i g a nt o : ke.la.ti.gan.to
kelatigi: k e l a t i g i : ke.la.ti.gi
kelatiĝi: k e l a t i ĝ i : ke.la.ti.ĝi
kelato: k e l a t o : ke.la.to
kelatoterapio: k e l a t o t e r a p i o : ke.la.to.te.ra.pi.o
keletaĝo: k e l e t a ĝ o : ke.le.ta.ĝo
kelicero: k e l i c e r o : ke.li.ce.ro
kelidonio: k e l i d o n i o : ke.li.do.ni.o
keliferoj: k e l i f e r o j : ke.li.fe.roj
kelisto: k e l i st o : ke.lis.to
kelkabranĉa: k e lk a br a nĉ a : kel.ka.bran.ĉa
kelka: k e lk a : kel.ka
kelkafoje: k e lk a f o j e : kel.ka.fo.je
kelkarcero: k e lk a rc e r o : kel.kar.ce.ro
kelke: k e lk e : kel.ke
kelkfoje: k e lkf o j e : kel°kfo.je
kelnero: k e ln e r o : kel.ne.ro
kelo: k e l o : ke.lo
keloido: k e l o i d o : ke.lo.i.do
keloniedoj: k e l o n i e d o j : ke.lo.ni.e.doj
kelonio: k e l o n i o : ke.lo.ni.o
kelt-ibero: k e lt i b e r o : kel.ti.be.ro
kelta: k e lt a : kel.ta
kelta: k e lt a : kel.ta
keltibero: k e lt i b e r o : kel.ti.be.ro
Keltio: k e lt i o : kel.ti.o
kelto: k e lt o : kel.to
Keltujo: k e lt u j o : kel.tu.jo
Kelvino: k e lv i n o : kel.vi.no
kelvino: k e lv i n o : kel.vi.no
Kembriĝo: k e mbr i ĝ o : kem°bri.ĝo
kemiaĵo: k e m i a ĵ o : ke.mi.a.ĵo
kemigisto: k e m i g i st o : ke.mi.gis.to
kemiisto: k e m i i st o : ke.mi.is.to
kemio: k e m i o : ke.mi.o
kemisintezo: k e m i s i nt e z o : ke.mi.sin.te.zo
kemiterapio: k e m i t e r a p i o : ke.mi.te.ra.pi.o
Kenigsbergo: k e n i gsb e rg o : ke.nig°sber.go
Kenja monto: k e nj a m o nt o : ken.ja.mon.to
Kenjo: k e nj o : ken.jo
keno: k e n o : ke.no
kenomelo: k e n o m e l o : ke.no.me.lo
kenopodio: k e n o p o d i o : ke.no.po.di.o
kenotrono: k e n o tr o n o : ke.no.tro.no
kenozoiko: k e n o z o i k o : ke.no.zo.i.ko
kento: k e nt o : ken.to
Kentukio: k e nt u k i o : ken.tu.ki.o
keo: k e o : ke.o
Keopso: k e o ps o : ke.op.so
Keplero: k e pl e r o : ke.ple.ro
kepo: k e p o : ke.po
kepro: k e pr o : ke.pro
Keralo: k e r a l o : ke.ra.lo
keratino: k e r a t i n o : ke.ra.ti.no
keratito: k e r a t i t o : ke.ra.ti.to
keratkonuso: k e r a tk o n u s o : ke.rat.ko.nu.so
kerato: k e r a t o : ke.ra.to
keratolizo: k e r a t o l i z o : ke.ra.to.li.zo
keratozo: k e r a t o z o : ke.ra.to.zo
Kergelenoj: k e rg e l e n o j : ker.ge.le.noj
kerigmo: k e r i gm o : ke.rig.mo
kerkedulo: k e rk e d u l o : ker.ke.du.lo
kermeso: k e rm e s o : ker.me.so
kerna: k e rn a : ker.na
kerneca: k e rn e c a : ker.ne.ca
kerneto: k e rn e t o : ker.ne.to
kernfiziko: k e rnf i z i k o : ker°nfi.zi.ko
kernforto: k e rnf o rt o : ker°nfor.to
kernligno: k e rnl i gn o : ker°nlig.no
kerno: k e rn o : ker.no
kernofendado: k e rn o f e nd a d o : ker.no.fen.da.do
kernofendebla: k e rn o f e nd e bl a : ker.no.fen.de.bla
kernofendiĝo: k e rn o f e nd i ĝ o : ker.no.fen.di.ĝo
kernofrukto: k e rn o fr u kt o : ker.nof.ruk.to
kernrompulo: k e rnr o mp u l o : ker°nrom.pu.lo
kero: k e r o : ke.ro
Keroneo: k e r o n e o : ke.ro.ne.o
keroseno: k e r o s e n o : ke.ro.se.no
kerubo: k e r u b o : ke.ru.bo
kesteto: k e st e t o : kes.te.to
kesto: k e st o : kes.to
kestohorloĝo: k e st o h o rl o ĝ o : kes.to.hor.lo.ĝo
kestopaledo: k e st o p a l e d o : kes.to.pa.le.do
kestrelo: k e str e l o : kes°tre.lo
keteno: k e t e n o : ke.te.no
keto: k e t o : ke.to
keto: k e t o : ke.to
ketognatoj: k e t o gn a t o j : ke.tog.na.toj
ketogrupo: k e t o gr u p o : ke.to.gru.po
ketono: k e t o n o : ke.to.no
ketozo: k e t o z o : ke.to.zo
kia ajn: k i a a jn : ki.a.ajn
kia: k i a : ki.a
kial: k i a l : ki.al
kialo: k i a l o : ki.a.lo
kiam: k i a m : ki.am
kiango: k i a ng o : ki.an.go
Kianto: k i a nt o : ki.an.to
kiasmo: k i a sm o : ki.as.mo
kibernetiko: k i b e rn e t i k o : ki.ber.ne.ti.ko
kibici: k i b i c i : ki.bi.ci
kibico: k i b i c o : ki.bi.co
kiblo: k i bl o : ki.blo
kibuco: k i b u c o : ki.bu.co
kiĉo: k i ĉ o : ki.ĉo
kidnapi: k i dn a p i : kid.na.pi
Kidrono: k i dr o n o : ki.dro.no
kie ajn: k i e a jn : ki.e.ajn
kie: k i e : ki.e
kiel ajn: k i e l a jn : ki.e.lajn
kiel eble plej: k i e l e bl e pl e j : ki.e.le.ble.plej
kiel: k i e l : ki.el
kiel: k i e l : ki.el
kiele: k i e l e : ki.e.le
kielo: k i e l o : ki.e.lo
kies: k i e s : ki.es
Kievo: k i e v o : ki.e.vo
Kigalio: k i g a l i o : ki.ga.li.o
Kijla kanalo: k i jl a k a n a l o : kij.la.ka.na.lo
Kijlo: k i jl o : kij.lo
kikaro: k i k a r o : ki.ka.ro
kikeriko: k i k e r i k o : ki.ke.ri.ko
kikero: k i k e r o : ki.ke.ro
kiki: k i k i : ki.ki
Kikiharo: k i k i h a r o : ki.ki.ha.ro
kiliasmo: k i l i a sm o : ki.li.as.mo
Kilimanĝaro: k i l i m a nĝ a r o : ki.li.man.ĝa.ro
kilobajto: k i l o b a jt o : ki.lo.baj.to
kilo: k i l o : ki.lo
kilociklo: k i l o c i kl o : ki.lo.ci.klo
kilogramforto: k i l o gr a mf o rt o : ki.lo.gram.for.to
kilogramo: k i l o gr a m o : ki.lo.gra.mo
kilometrilo: k i l o m e tr i l o : ki.lo.me.tri.lo
kilometro: k i l o m e tr o : ki.lo.me.tro
kilopodoj: k i l o p o d o j : ki.lo.po.doj
kilovathoro: k i l o v a th o r o : ki.lo.vat.ho.ro
kilovato: k i l o v a t o : ki.lo.va.to
kilovolto: k i l o v o lt o : ki.lo.vol.to
kilsono: k i ls o n o : kil.so.no
kilto: k i lt o : kil.to
kimĉio: k i mĉ i o : kim.ĉi.o
kimero: k i m e r o : ki.me.ro
kimo: k i m o : ki.mo
kimono: k i m o n o : ki.mo.no
kimra: k i mr a : kim.ra
Kimrio: k i mr i o : kim.ri.o
kimro: k i mr o : kim.ro
Kimrujo: k i mr u j o : kim.ru.jo
kinazo: k i n a z o : ki.na.zo
kinejo: k i n e j o : ki.ne.jo
kinematiko: k i n e m a t i k o : ki.ne.ma.ti.ko
kinematografa: k i n e m a t o gr a f a : ki.ne.ma.to.gra.fa
kinematografia: k i n e m a t o gr a f i a : ki.ne.ma.to.gra.fi.a
kinematografi: k i n e m a t o gr a f i : ki.ne.ma.to.gra.fi
kinematografio: k i n e m a t o gr a f i o : ki.ne.ma.to.gra.fi.o
kinematografo: k i n e m a t o gr a f o : ki.ne.ma.to.gra.fo
kinestezo: k i n e st e z o : ki.nes.te.zo
kineta energio: k i n e t a e n e rg i o : ki.ne.ta.e.ner.gi.o
kineta: k i n e t a : ki.ne.ta
kinetiko: k i n e t i k o : ki.ne.ti.ko
kinezismo: k i n e z i sm o : ki.ne.zis.mo
kinezo: k i n e z o : ki.ne.zo
kinezopatio: k i n e z o p a t i o : ki.ne.zo.pa.ti.o
kinezoterapiisto: k i n e z o t e r a p i i st o : ki.ne.zo.te.ra.pi.is.to
kinezoterapio: k i n e z o t e r a p i o : ki.ne.zo.te.ra.pi.o
Kingstaŭno: k i ngst a ŭn o : kin°gstaŭ.no
Kingstono: k i ngst o n o : kin°gsto.no
kinhidrono: k i nh i dr o n o : kin.hi.dro.no
kinina: k i n i n a : ki.ni.na
kininakvo: k i n i n a kv o : ki.ni.nak.vo
kininismo: k i n i n i sm o : ki.ni.nis.mo
kininlikvoro: k i n i nl i kv o r o : ki.nin.lik.vo.ro
kinino: k i n i n o : ki.ni.no
kinkonino: k i nk o n i n o : kin.ko.ni.no
kinkono: k i nk o n o : kin.ko.no
kino: k i n o : ki.no
kinoklubo: k i n o kl u b o : ki.no.klu.bo
kinolino: k i n o l i n o : ki.no.li.no
kinono: k i n o n o : ki.no.no
kinoskopo: k i n o sk o p o : ki.nos.ko.po
kinoteatro: k i n o t e a tr o : ki.no.te.a.tro
Kinŝaso: k i nŝ a s o : kin.ŝa.so
kio ajn: k i o a jn : ki.o.ajn
kio: k i o : ki.o
kiom ajn: k i o m a jn : ki.o.majn
kioma: k i o m a : ki.o.ma
kiomas?: k i o m a s : ki.o.mas
kiom: k i o m : ki.om
kiome: k i o m e : ki.o.me
kiomfoje: k i o mf o j e : ki.om.fo.je
kiomo: k i o m o : ki.o.mo
kiomope: k i o m o p e : ki.o.mo.pe
kiosko: k i o sk o : ki.os.ko
Kioto: k i o t o : ki.o.to
Kipro: k i pr o : ki.pro
kipro: k i pr o : ki.pro
kirala: k i r a l a : ki.ra.la
kiraleco: k i r a l e c o : ki.ra.le.co
kirasa: k i r a s a : ki.ra.sa
kirasi: k i r a s i : ki.ra.si
kiraskesto: k i r a sk e st o : ki.ras.kes.to
kiraso: k i r a s o : ki.ra.so
kirasplato: k i r a spl a t o : ki.ras°pla.to
kirastrupoj: k i r a str u p o j : ki.ras°tru.poj
kirasulo: k i r a s u l o : ki.ra.su.lo
Kirgizio: k i rg i z i o : kir.gi.zi.o
kirgizo: k i rg i z o : kir.gi.zo
Kirgizujo: k i rg i z u j o : kir.gi.zu.jo
Kiribato: k i r i b a t o : ki.ri.ba.to
Kirilo: k i r i l o : ki.ri.lo
Kirkhofo: k i rkh o f o : kir°kho.fo
kirko: k i rk o : kir.ko
kirko: k i rk o : kir.ko
kirlado: k i rl a d o : kir.la.do
kirli: k i rl i : kir.li
kirliĝi: k i rl i ĝ i : kir.li.ĝi
kirliĝo: k i rl i ĝ o : kir.li.ĝo
kirlilo: k i rl i l o : kir.li.lo
kirlo: k i rl o : kir.lo
kirlofriti: k i rl o fr i t i : kir.lof.ri.ti
kirlokurento: k i rl o k u r e nt o : kir.lo.ku.ren.to
kirloŝtormo: k i rl o ŝt o rm o : kir.loŝ.tor.mo
kirmesa kverko: k i rm e s a kv e rk o : kir.me.sak.ver.ko
kirmesito: k i rm e s i t o : kir.me.si.to
kirmeso: k i rm e s o : kir.me.so
kiro: k i r o : ki.ro
kiromanciano: k i r o m a nc i a n o : ki.ro.man.ci.a.no
kiromanciisto: k i r o m a nc i i st o : ki.ro.man.ci.is.to
kiromancio: k i r o m a nc i o : ki.ro.man.ci.o
kironekto: k i r o n e kt o : ki.ro.nek.to
Kirono: k i r o n o : ki.ro.no
kiropraktikisto: k i r o pr a kt i k i st o : ki.ro.prak.ti.kis.to
kiropraktiko: k i r o pr a kt i k o : ki.ro.prak.ti.ko
kiropteroj: k i r o pt e r o j : ki.rop.te.roj
kirŝo: k i rŝ o : kir.ŝo
kirurgia: k i r u rg i a : ki.rur.gi.a
kirurgio: k i r u rg i o : ki.rur.gi.o
kirurgo: k i r u rg o : ki.rur.go
kisadi: k i s a d i : ki.sa.di
kiselguro: k i s e lg u r o : ki.sel.gu.ro
kisema: k i s e m a : ki.se.ma
kiseto: k i s e t o : ki.se.to
kisi: k i s i : ki.si
kisinda: k i s i nd a : ki.sin.da
kiso: k i s o : ki.so
kistiĝo: k i st i ĝ o : kis.ti.ĝo
kisto: k i st o : kis.to
Kiŝinevo: k i ŝ i n e v o : ki.ŝi.ne.vo
kiŝo: k i ŝ o : ki.ŝo
kitelo: k i t e l o : ki.te.lo
Kitidoj: k i t i d o j : ki.ti.doj
kitino: k i t i n o : ki.ti.no
kitio: k i t i o : ki.ti.o
Kito: k i t o : ki.to
kitono: k i t o n o : ki.to.no
kiu: k i u : ki.u
kivarbusto: k i v a rb u st o : ki.var.bus.to
kivio: k i v i o : ki.vi.o
kivo: k i v o : ki.vo
kivujo: k i v u j o : ki.vu.jo
Kjongĵuo: kj o ngĵ u o : kjon°gĵu.o
Kju: kj u : kju
klabi: kl a b i : kla.bi
klabo: kl a b o : kla.bo
klabradikozo: kl a br a d i k o z o : kla.bra.di.ko.zo
klaĉi: kl a ĉ i : kla.ĉi
klaĉistino: kl a ĉ i st i n o : kla.ĉis.ti.no
klaĉisto: kl a ĉ i st o : kla.ĉis.to
klaĉo: kl a ĉ o : kla.ĉo
klaĉulino: kl a ĉ u l i n o : kla.ĉu.li.no
klaĉulo: kl a ĉ u l o : kla.ĉu.lo
kladikisto: kl a d i k i st o : kla.di.kis.to
kladiko: kl a d i k o : kla.di.ko
klado: kl a d o : kla.do
kladodio: kl a d o d i o : kla.do.di.o
kladogenezo: kl a d o g e n e z o : kla.do.ge.ne.zo
kladonio: kl a d o n i o : kla.do.ni.o
klafti: kl a ft i : klaf.ti
klafto: kl a ft o : klaf.to
klakadi: kl a k a d i : kla.ka.di
klakĉapelo: kl a kĉ a p e l o : klak.ĉa.pe.lo
klakdanco: kl a kd a nc o : klak.dan.co
klakfermi: kl a kf e rm i : klak.fer.mi
klaki: kl a k i : kla.ki
klakileto: kl a k i l e t o : kla.ki.le.to
klakilo: kl a k i l o : kla.ki.lo
klako: kl a k o : kla.ko
klami: kl a m i : kla.mi
klamidio: kl a m i d i o : kla.mi.di.o
klamido: kl a m i d o : kla.mi.do
klamidomonado: kl a m i d o m o n a d o : kla.mi.do.mo.na.do
klamidospermoj: kl a m i d o sp e rm o j : kla.mi.dos.per.moj
klangulo: kl a ng u l o : klan.gu.lo
Klanjo: kl a nj o : klan.jo
klano: kl a n o : kla.no
klapcelilo: kl a pc e l i l o : klap.ce.li.lo
klapego: kl a p e g o : kla.pe.go
klapfenestro: kl a pf e n e str o : klap.fe.nes°tro
klapforma: kl a pf o rm a : klap.for.ma
klaplito: kl a pl i t o : kla.pli.to
klapo: kl a p o : kla.po
klappordo: kl a pp o rd o : klap.por.do
klapseĝo: kl a ps e ĝ o : klap.se.ĝo
klaptablo: kl a pt a bl o : klap.ta.blo
klara: kl a r a : kla.ra
Klaranino: kl a r a n i n o : kla.ra.ni.no
klarbilde: kl a rb i ld e : klar.bil.de
klare: kl a r e : kla.re
klareco: kl a r e c o : kla.re.co
klareto: kl a r e t o : kla.re.to
klariga: kl a r i g a : kla.ri.ga
klarigi: kl a r i g i : kla.ri.gi
klarigisto: kl a r i g i st o : kla.ri.gis.to
klarigo: kl a r i g o : kla.ri.go
klariĝi: kl a r i ĝ i : kla.ri.ĝi
klariona: kl a r i o n a : kla.ri.o.na
klarioni: kl a r i o n i : kla.ri.o.ni
klariono: kl a r i o n o : kla.ri.o.no
klarko: kl a rk o : klar.ko
klarneto: kl a rn e t o : klar.ne.to
klarobskuro: kl a r o bsk u r o : kla.rob°sku.ro
Klaro: kl a r o : kla.ro
klaroskuro: kl a r o sk u r o : kla.ros.ku.ro
klarvida: kl a rv i d a : klar.vi.da
klasa: kl a s a : kla.sa
klasado: kl a s a d o : kla.sa.do
klasbatalo: kl a sb a t a l o : klas.ba.ta.lo
klasi: kl a s i : kla.si
klasifiki: kl a s i f i k i : kla.si.fi.ki
klasifiko: kl a s i f i k o : kla.si.fi.ko
klasigilo: kl a s i g i l o : kla.si.gi.lo
klasika: kl a s i k a : kla.si.ka
klasikaĵo: kl a s i k a ĵ o : kla.si.ka.ĵo
klasikeco: kl a s i k e c o : kla.si.ke.co
klasikismo: kl a s i k i sm o : kla.si.kis.mo
klasikulo: kl a s i k u l o : kla.si.ku.lo
klasintervalo: kl a s i nt e rv a l o : kla.sin.ter.va.lo
klaskonscio: kl a sk o nsc i o : klas.kon°sci.o
klaso: kl a s o : kla.so
klasoĉambro: kl a s o ĉ a mbr o : kla.so.ĉam°bro
klasta: kl a st a : klas.ta
klasto: kl a st o : klas.to
klatro: kl a tr o : kla.tro
Klaŭdiano: kl a ŭd i a n o : klaŭ.di.a.no
Klaŭdino: kl a ŭd i n o : klaŭ.di.no
Klaŭdio: kl a ŭd i o : klaŭ.di.o
Klaŭdo: kl a ŭd o : klaŭ.do
klaŭnaĵo: kl a ŭn a ĵ o : klaŭ.na.ĵo
klaŭni: kl a ŭn i : klaŭ.ni
klaŭno: kl a ŭn o : klaŭ.no
klaŭstro: kl a ŭstr o : klaŭ°stro
klaŭzo: kl a ŭz o : klaŭ.zo
klavario: kl a v a r i o : kla.va.ri.o
klavaro: kl a v a r o : kla.va.ro
klavi: kl a v i : kla.vi
klaviceno: kl a v i c e n o : kla.vi.ce.no
klaviklo: kl a v i kl o : kla.vi.klo
klavikordo: kl a v i k o rd o : kla.vi.kor.do
klavo: kl a v o : kla.vo
Kleanto: kl e a nt o : kle.an.to
klefo: kl e f o : kle.fo
klejstogama: kl e jst o g a m a : klej°sto.ga.ma
klejstogameco: kl e jst o g a m e c o : klej°sto.ga.me.co
klematido: kl e m a t i d o : kle.ma.ti.do
klematito: kl e m a t i t o : kle.ma.ti.to
klemato: kl e m a t o : kle.ma.to
klementinarbo: kl e m e nt i n a rb o : kle.men.ti.nar.bo
Klementino: kl e m e nt i n o : kle.men.ti.no
klementino: kl e m e nt i n o : kle.men.ti.no
klementinujo: kl e m e nt i n u j o : kle.men.ti.nu.jo
Klemento: kl e m e nt o : kle.men.to
klemo: kl e m o : kle.mo
klemtabulo: kl e mt a b u l o : klem.ta.bu.lo
kleo: kl e o : kle.o
kleomo: kl e o m o : kle.o.mo
Kleono: kl e o n o : kle.o.no
Kleopatro: kl e o p a tr o : kle.o.pa.tro
klepsidro: kl e ps i dr o : klep.si.dro
kleptomanio: kl e pt o m a n i o : klep.to.ma.ni.o
kleptomaniulo: kl e pt o m a n i u l o : klep.to.ma.ni.u.lo
klera: kl e r a : kle.ra
klereco: kl e r e c o : kle.re.co
klerigado: kl e r i g a d o : kle.ri.ga.do
klerigi: kl e r i g i : kle.ri.gi
klerikala: kl e r i k a l a : kle.ri.ka.la
klerikalismo: kl e r i k a l i sm o : kle.ri.ka.lis.mo
klerikaro: kl e r i k a r o : kle.ri.ka.ro
klerikeco: kl e r i k e c o : kle.ri.ke.co
kleriko: kl e r i k o : kle.ri.ko
klerismo: kl e r i sm o : kle.ris.mo
klerodendro: kl e r o d e ndr o : kle.ro.den°dro
klerulo: kl e r u l o : kle.ru.lo
kleŝo: kl e ŝ o : kle.ŝo
Klevlando: kl e vl a nd o : klev.lan.do
klientaro: kl i e nt a r o : kli.en.ta.ro
kliento: kl i e nt o : kli.en.to
kliffalko: kl i ff a lk o : klif.fal.ko
klifo: kl i f o : kli.fo
klikaĵo: kl i k a ĵ o : kli.ka.ĵo
klikbruo: kl i kbr u o : klik°bru.o
klikhorloĝo: kl i kh o rl o ĝ o : klik.hor.lo.ĝo
kliki: kl i k i : kli.ki
kliko: kl i k o : kli.ko
klikrado: kl i kr a d o : kli.kra.do
kliktintado: kl i kt i nt a d o : klik.tin.ta.do
kliktinto: kl i kt i nt o : klik.tin.to
klimakso: kl i m a ks o : kli.mak.so
klimaktero: kl i m a kt e r o : kli.mak.te.ro
klimata: kl i m a t a : kli.ma.ta
klimatizi: kl i m a t i z i : kli.ma.ti.zi
klimatizilo: kl i m a t i z i l o : kli.ma.ti.zi.lo
klimato: kl i m a t o : kli.ma.to
klimatologio: kl i m a t o l o g i o : kli.ma.to.lo.gi.o
klimatologo: kl i m a t o l o g o : kli.ma.to.lo.go
klimatoterapio: kl i m a t o t e r a p i o : kli.ma.to.te.ra.pi.o
klina: kl i n a : kli.na
klinangulo: kl i n a ng u l o : kli.nan.gu.lo
klindirekti: kl i nd i r e kt i : klin.di.rek.ti
klinebeno: kl i n e b e n o : kli.ne.be.no
klineco: kl i n e c o : kli.ne.co
klingo: kl i ng o : klin.go
klini: kl i n i : kli.ni
kliniĝi: kl i n i ĝ i : kli.ni.ĝi
kliniĝo: kl i n i ĝ o : kli.ni.ĝo
klinika: kl i n i k a : kli.ni.ka
klinikisto: kl i n i k i st o : kli.ni.kis.to
kliniko: kl i n i k o : kli.ni.ko
klinilaro: kl i n i l a r o : kli.ni.la.ro
klinkero: kl i nk e r o : klin.ke.ro
klinko: kl i nk o : klin.ko
klinkovri: kl i nk o vr i : klin.kov.ri
klino: kl i n o : kli.no
klinometro: kl i n o m e tr o : kli.no.me.tro
klinrando: kl i nr a nd o : klin.ran.do
klinsaluti: kl i ns a l u t i : klin.sa.lu.ti
klinsegilo: kl i ns e g i l o : klin.se.gi.lo
Klio: kl i o : kli.o
klipero: kl i p e r o : kli.pe.ro
klipo: kl i p o : kli.po
klisteraĵo: kl i st e r a ĵ o : klis.te.ra.ĵo
klisteri: kl i st e r i : klis.te.ri
klisterilo: kl i st e r i l o : klis.te.ri.lo
klistero: kl i st e r o : klis.te.ro
klisterpilko: kl i st e rp i lk o : klis.ter.pil.ko
klistrono: kl i str o n o : klis°tro.no
kliŝi: kl i ŝ i : kli.ŝi
kliŝo: kl i ŝ o : kli.ŝo
Klitandro: kl i t a ndr o : kli.tan°dro
Klitemnestro: kl i t e mn e str o : kli.tem.nes°tro
klitocibo: kl i t o c i b o : kli.to.ci.bo
klitora: kl i t o r a : kli.to.ra
klitorektomio: kl i t o r e kt o m i o : kli.to.rek.to.mi.o
klitorio: kl i t o r i o : kli.to.ri.o
klitorismo: kl i t o r i sm o : kli.to.ris.mo
klitoro: kl i t o r o : kli.to.ro
klivi: kl i v i : kli.vi
klivo: kl i v o : kli.vo
kloaka: kl o a k a : klo.a.ka
kloakaperturo: kl o a k a p e rt u r o : klo.a.ka.per.tu.ro
kloakfaŭko: kl o a kf a ŭk o : klo.ak.faŭ.ko
kloakisto: kl o a k i st o : klo.a.kis.to
kloako: kl o a k o : klo.a.ko
kloakpuriga: kl o a kp u r i g a : klo.ak.pu.ri.ga
kloakpuriga: kl o a kp u r i g a : klo.ak.pu.ri.ga
kloakuloj: kl o a k u l o j : klo.a.ku.loj
Klodovaldo: kl o d o v a ld o : klo.do.val.do
Klodvigo: kl o dv i g o : klod.vi.go
klonado: kl o n a d o : klo.na.do
klonaĵo: kl o n a ĵ o : klo.na.ĵo
klonano: kl o n a n o : klo.na.no
kloni: kl o n i : klo.ni
klono: kl o n o : klo.no
klonulo: kl o n u l o : klo.nu.lo
klonuso: kl o n u s o : klo.nu.so
klopoda: kl o p o d a : klo.po.da
klopodema: kl o p o d e m a : klo.po.de.ma
klopodi: kl o p o d i : klo.po.di
klopodigi: kl o p o d i g i : klo.po.di.gi
klopodo: kl o p o d o : klo.po.do
kloralo: kl o r a l o : klo.ra.lo
kloramfenikolo: kl o r a mf e n i k o l o : klo.ram.fe.ni.ko.lo
klorato: kl o r a t o : klo.ra.to
klorelo: kl o r e l o : klo.re.lo
kloremio: kl o r e m i o : klo.re.mi.o
klorfluorkarbono: kl o rfl u o rk a rb o n o : klor°flu.or.kar.bo.no
kloridemio: kl o r i d e m i o : klo.ri.de.mi.o
klorido: kl o r i d o : klo.ri.do
klorito: kl o r i t o : klo.ri.to
klorito: kl o r i t o : klo.ri.to
kloro: kl o r o : klo.ro
kloroficoj: kl o r o f i c o j : klo.ro.fi.coj
klorofilazo: kl o r o f i l a z o : klo.ro.fi.la.zo
klorofilo A: kl o r o f i l o a : klo.ro.fi.lo.a
klorofilo B: kl o r o f i l o b : klo.ro.fi.lob
klorofilo: kl o r o f i l o : klo.ro.fi.lo
klorofilplastido: kl o r o f i lpl a st i d o : klo.ro.fil°plas.ti.do
klorofitoj: kl o r o f i t o j : klo.ro.fi.toj
kloroformi: kl o r o f o rm i : klo.ro.for.mi
kloroformo: kl o r o f o rm o : klo.ro.for.mo
klorokalko: kl o r o k a lk o : klo.ro.kal.ko
kloroplasto: kl o r o pl a st o : klo.ro.plas.to
kloropreno: kl o r o pr e n o : klo.ro.pre.no
kloroza: kl o r o z a : klo.ro.za
klorozo: kl o r o z o : klo.ro.zo
klorplatenato: kl o rpl a t e n a t o : klor°pla.te.na.to
klostra: kl o str a : klos°tra
klostridio: kl o str i d i o : klos°tri.di.o
klostro: kl o str o : klos°tro
klostrofobio: kl o str o f o b i o : klos°tro.fo.bi.o
kloŝeto: kl o ŝ e t o : klo.ŝe.to
kloŝfloro: kl o ŝfl o r o : kloŝ°flo.ro
kloŝo: kl o ŝ o : klo.ŝo
Klotaro: kl o t a r o : klo.ta.ro
Klotildo: kl o t i ld o : klo.til.do
klozeto: kl o z e t o : klo.ze.to
klozetpapero: kl o z e tp a p e r o : klo.zet.pa.pe.ro
klozoneo: kl o z o n e o : klo.zo.ne.o
klubano: kl u b a n o : klu.ba.no
klubejo: kl u b e j o : klu.be.jo
klubo: kl u b o : klu.bo
kluĉado: kl u ĉ a d o : klu.ĉa.do
kluĉi: kl u ĉ i : klu.ĉi
kluĉilo: kl u ĉ i l o : klu.ĉi.lo
kluĉorisorto: kl u ĉ o r i s o rt o : klu.ĉo.ri.sor.to
kluĉpedalo: kl u ĉp e d a l o : kluĉ.pe.da.lo
kluki: kl u k i : klu.ki
klukkluki: kl u kkl u k i : kluk°klu.ki
Kluniza: kl u n i z a : klu.ni.za
Klunizo: kl u n i z o : klu.ni.zo
klupeedoj: kl u p e e d o j : klu.pe.e.doj
klupeformaj: kl u p e f o rm a j : klu.pe.for.maj
klupeo: kl u p e o : klu.pe.o
klupeoformaj: kl u p e o f o rm a j : klu.pe.o.for.maj
kluso: kl u s o : klu.so
kluziacoj: kl u z i a c o j : klu.zi.a.coj
kluzi: kl u z i : klu.zi
kluzio: kl u z i o : klu.zi.o
kluzisto: kl u z i st o : klu.zis.to
kluzo: kl u z o : klu.zo
kluzoĉambro: kl u z o ĉ a mbr o : klu.zo.ĉam°bro
kluzoĉambro: kl u z o ĉ a mbr o : klu.zo.ĉam°bro
kluzofundo: kl u z o f u nd o : klu.zo.fun.do
kluzofundo: kl u z o f u nd o : klu.zo.fun.do
kluzpordeto: kl u zp o rd e t o : kluz.por.de.to
kluzpordeto: kl u zp o rd e t o : kluz.por.de.to
kluzpordo: kl u zp o rd o : kluz.por.do
kluzpordo: kl u zp o rd o : kluz.por.do
knaba: kn a b a : kna.ba
knabaĉo: kn a b a ĉ o : kna.ba.ĉo
knabaĵo: kn a b a ĵ o : kna.ba.ĵo
knabeco: kn a b e c o : kna.be.co
knabego: kn a b e g o : kna.be.go
knabeto: kn a b e t o : kna.be.to
knabina: kn a b i n a : kna.bi.na
knabinejo: kn a b i n e j o : kna.bi.ne.jo
knabineto: kn a b i n e t o : kna.bi.ne.to
knabino: kn a b i n o : kna.bi.no
knabo: kn a b o : kna.bo
knali: kn a l i : kna.li
knapo: kn a p o : kna.po
knari: kn a r i : kna.ri
knarilo: kn a r i l o : kna.ri.lo
knaŭtio: kn a ŭt i o : knaŭ.ti.o
knedi: kn e d i : kne.di
knedliketo: kn e dl i k e t o : kne.dli.ke.to
knedliko: kn e dl i k o : kne.dli.ko
knedmaŝino: kn e dm a ŝ i n o : kned.ma.ŝi.no
knedpasto: kn e dp a st o : kned.pas.to
knedujo: kn e d u j o : kne.du.jo
knelo: kn e l o : kne.lo
Knido: kn i d o : kni.do
knido: kn i d o : kni.do
kniduloj: kn i d u l o j : kni.du.loj
knikado: kn i k a d o : kni.ka.do
kniki: kn i k i : kni.ki
kniko: kn i k o : kni.ko
kniko: kn i k o : kni.ko
knokaŭti: kn o k a ŭt i : kno.kaŭ.ti
knokaŭto: kn o k a ŭt o : kno.kaŭ.to
Knoso: kn o s o : kno.so
knoto: kn o t o : kno.to
Knuto: kn u t o : knu.to
knuto: kn u t o : knu.to
koadjutoro: k o a dj u t o r o : ko.ad.ju.to.ro
koagulaĵo: k o a g u l a ĵ o : ko.a.gu.la.ĵo
koaguli: k o a g u l i : ko.a.gu.li
koaguliĝi: k o a g u l i ĝ i : ko.a.gu.li.ĝi
koakso: k o a ks o : ko.ak.so
koalicia: k o a l i c i a : ko.a.li.ci.a
koalicii: k o a l i c i i : ko.a.li.ci.i
koalicio: k o a l i c i o : ko.a.li.ci.o
koalo: k o a l o : ko.a.lo
koano: k o a n o : ko.a.no
kobajo: k o b a j o : ko.ba.jo
kobalto: k o b a lt o : ko.bal.to
kobeo: k o b e o : ko.be.o
Kobeo: k o b e o : ko.be.o
kobitidedoj: k o b i t i d e d o j : ko.bi.ti.de.doj
kobitido: k o b i t i d o : ko.bi.ti.do
koboldo: k o b o ld o : ko.bol.do
Kobolo: k o b o l o : ko.bo.lo
kobro: k o br o : ko.bro
ko: k o : ko
Kocito: k o c i t o : ko.ci.to
koĉedoj: k o ĉ e d o j : ko.ĉe.doj
koĉenilo: k o ĉ e n i l o : ko.ĉe.ni.lo
koĉero: k o ĉ e r o : ko.ĉe.ro
Koĉero: k o ĉ e r o : ko.ĉe.ro
Koĉinĉinio: k o ĉ i nĉ i n i o : ko.ĉin.ĉi.ni.o
koĉo: k o ĉ o : ko.ĉo
kodaki: k o d a k i : ko.da.ki
kodako: k o d a k o : ko.da.ko
kodeino: k o d e i n o : ko.de.i.no
kodekso: k o d e ks o : ko.dek.so
kodero: k o d e r o : ko.de.ro
kodi: k o d i : ko.di
kodicilo: k o d i c i l o : ko.di.ci.lo
kodigi: k o d i g i : ko.di.gi
kodimensio: k o d i m e ns i o : ko.di.men.si.o
kodo: k o d o : ko.do
kodono: k o d o n o : ko.do.no
kodono: k o d o n o : ko.do.no
kodvorto: k o dv o rt o : kod.vor.to
koeficiento de atenuiĝo: k o e f i c i e nt o d e a t e n u i ĝ o : ko.e.fi.ci.en.to.de.a.te.nu.i.ĝo
koeficiento de atenuo: k o e f i c i e nt o d e a t e n u o : ko.e.fi.ci.en.to.de.a.te.nu.o
koeficiento de atenuo: k o e f i c i e nt o d e a t e n u o : ko.e.fi.ci.en.to.de.a.te.nu.o
koeficiento de fazo: k o e f i c i e nt o d e f a z o : ko.e.fi.ci.en.to.de.fa.zo
koeficiento de interindukto: k o e f i c i e nt o d e i nt e r i nd u kt o : ko.e.fi.ci.en.to.de.in.te.rin.duk.to
koeficiento de propago: k o e f i c i e nt o d e pr o p a g o : ko.e.fi.ci.en.to.de.pro.pa.go
koeficiento: k o e f i c i e nt o : ko.e.fi.ci.en.to
koenduo: k o e nd u o : ko.en.du.o
koenzimo: k o e nz i m o : ko.en.zi.mo
kofeino: k o f e i n o : ko.fe.i.no
kofeo: k o f e o : ko.fe.o
koferdamo: k o f e rd a m o : ko.fer.da.mo
kofero: k o f e r o : ko.fe.ro
kofro: k o fr o : kof.ro
kofrujo: k o fr u j o : kof.ru.jo
kogna: k o gn a : kog.na
kognado: k o gn a d o : kog.na.do
kognato: k o gn a t o : kog.na.to
kogni: k o gn i : kog.ni
kogno: k o gn o : kog.no
koheno: k o h e n o : ko.he.no
kohera: k o h e r a : ko.he.ra
kohereco: k o h e r e c o : ko.he.re.co
koheremo: k o h e r e m o : ko.he.re.mo
koheri: k o h e r i : ko.he.ri
koherilo: k o h e r i l o : ko.he.ri.lo
kohero: k o h e r o : ko.he.ro
Kohinuro: k o h i n u r o : ko.hi.nu.ro
kohobi: k o h o b i : ko.ho.bi
kohomologa: k o h o m o l o g a : ko.ho.mo.lo.ga
kohomologio: k o h o m o l o g i o : ko.ho.mo.lo.gi.o
kohorto: k o h o rt o : ko.hor.to
Koĥo: k o ĥ o : ko.ĥo
koincidi: k o i nc i d i : ko.in.ci.di
koincidigi: k o i nc i d i g i : ko.in.ci.di.gi
koincido: k o i nc i d o : ko.in.ci.do
koiti: k o i t i : ko.i.ti
koito: k o i t o : ko.i.to
kojla balantidio: k o jl a b a l a nt i d i o : koj.la.ba.lan.ti.di.o
kojlektomio: k o jl e kt o m i o : koj.lek.to.mi.o
kojlito: k o jl i t o : koj.li.to
kojlobacilo: k o jl o b a c i l o : koj.lo.ba.ci.lo
kojlobacilozo: k o jl o b a c i l o z o : koj.lo.ba.ci.lo.zo
kojlo: k o jl o : koj.lo
kojlostomio: k o jl o st o m i o : koj.los.to.mi.o
kojneto: k o jn e t o : koj.ne.to
kojni: k o jn i : koj.ni
kojno: k o jn o : koj.no
kojnodento: k o jn o d e nt o : koj.no.den.to
kojnoforma: k o jn o f o rm a : koj.no.for.ma
kojnoskribo: k o jn o skr i b o : koj.nos°kri.bo
kojnumi: k o jn u m i : koj.nu.mi
kojono: k o j o n o : ko.jo.no
kojonujo: k o j o n u j o : ko.jo.nu.jo
kojoto: k o j o t o : ko.jo.to
kojpo: k o jp o : koj.po
koka: k o k a : ko.ka
kokainismo: k o k a i n i sm o : ko.ka.i.nis.mo
kokainizo: k o k a i n i z o : ko.ka.i.ni.zo
kokaino: k o k a i n o : ko.ka.i.no
kokainomanio: k o k a i n o m a n i o : ko.ka.i.no.ma.ni.o
kokaĵo: k o k a ĵ o : ko.ka.ĵo
kokakolao: k o k a k o l a o : ko.ka.ko.la.o
kokao: k o k a o : ko.ka.o
kokardo: k o k a rd o : ko.kar.do
kokbatalo: k o kb a t a l o : kok.ba.ta.lo
kokcidio: k o kc i d i o : kok.ci.di.o
kokcidiozo: k o kc i d i o z o : kok.ci.di.o.zo
kokcigo: k o kc i g o : kok.ci.go
kokcinelo: k o kc i n e l o : kok.ci.ne.lo
kokejo: k o k e j o : ko.ke.jo
kokeriki: k o k e r i k i : ko.ke.ri.ki
kokeriko: k o k e r i k o : ko.ke.ri.ko
koketa: k o k e t a : ko.ke.ta
koketado: k o k e t a d o : ko.ke.ta.do
kokete: k o k e t e : ko.ke.te
koketeco: k o k e t e c o : ko.ke.te.co
koketi: k o k e t i : ko.ke.ti
koketo: k o k e t o : ko.ke.to
koketulino: k o k e t u l i n o : ko.ke.tu.li.no
kokidaĵo: k o k i d a ĵ o : ko.ki.da.ĵo
kokideto: k o k i d e t o : ko.ki.de.to
kokido: k o k i d o : ko.ki.do
kokinaĵo: k o k i n a ĵ o : ko.ki.na.ĵo
kokinejo: k o k i n e j o : ko.ki.ne.jo
kokino: k o k i n o : ko.ki.no
kokisto: k o k i st o : ko.kis.to
koklea: k o kl e a : ko.kle.a
kokleario: k o kl e a r i o : ko.kle.a.ri.o
kokleo: k o kl e o : ko.kle.o
koklo: k o kl o : ko.klo
kokluŝo: k o kl u ŝ o : ko.klu.ŝo
kokluŝoida: k o kl u ŝ o i d a : ko.klu.ŝo.i.da
kokobirdoj: k o k o b i rd o j : ko.ko.bir.doj
koko: k o k o : ko.ko
kokokrii: k o k o kr i i : ko.ko.kri.i
kokolito: k o k o l i t o : ko.ko.li.to
kokolituloj: k o k o l i t u l o j : ko.ko.li.tu.loj
kokolobo: k o k o l o b o : ko.ko.lo.bo
kokonejo: k o k o n e j o : ko.ko.ne.jo
kokono: k o k o n o : ko.ko.no
kokosarbo: k o k o s a rb o : ko.ko.sar.bo
kokosbutero: k o k o sb u t e r o : ko.kos.bu.te.ro
kokosbutero: k o k o sb u t e r o : ko.kos.bu.te.ro
kokosnukso: k o k o sn u ks o : ko.kos.nuk.so
kokoso: k o k o s o : ko.ko.so
kokospalmo: k o k o sp a lm o : ko.kos.pal.mo
kokospalmo: k o k o sp a lm o : ko.kos.pal.mo
kokossuko: k o k o ss u k o : ko.kos.su.ko
kokossuko: k o k o ss u k o : ko.kos.su.ko
kokosujo: k o k o s u j o : ko.ko.su.jo
kokotraŭsto: k o k o tr a ŭst o : ko.ko.traŭ°sto
kokri: k o kr i : ko.kri
kokriteco: k o kr i t e c o : ko.kri.te.co
kokrito: k o kr i t o : ko.kri.to
koksa: k o ks a : kok.sa
koksalgio: k o ks a lg i o : kok.sal.gi.o
koksito: k o ks i t o : kok.si.to
kokso: k o ks o : kok.so
koksomezuro: k o ks o m e z u r o : kok.so.me.zu.ro
koksopatio: k o ks o p a t i o : kok.so.pa.ti.o
koksosto: k o ks o st o : kok.sos.to
koktelglaso: k o kt e lgl a s o : kok.tel°gla.so
koktelisto: k o kt e l i st o : kok.te.lis.to
koktelo: k o kt e l o : kok.te.lo
Kola: k o l a : ko.la
kolageno: k o l a g e n o : ko.la.ge.no
kolanukso: k o l a n u ks o : ko.la.nuk.so
kolanukso: k o l a n u ks o : ko.la.nuk.so
kolao: k o l a o : ko.la.o
kolapsi: k o l a ps i : ko.lap.si
kolapso: k o l a ps o : ko.lap.so
kolapsoterapio: k o l a ps o t e r a p i o : ko.lap.so.te.ra.pi.o
kolargolo: k o l a rg o l o : ko.lar.go.lo
kolatitudo: k o l a t i t u d o : ko.la.ti.tu.do
kolbasaĵo: k o lb a s a ĵ o : kol.ba.sa.ĵo
kolbasisto: k o lb a s i st o : kol.ba.sis.to
kolbasobulko: k o lb a s o b u lk o : kol.ba.so.bul.ko
kolbaso: k o lb a s o : kol.ba.so
kolbo: k o lb o : kol.bo
kolbrido: k o lbr i d o : kol°bri.do
kolĉeno: k o lĉ e n o : kol.ĉe.no
Kolĉido: k o lĉ i d o : kol.ĉi.do
kolĉikino: k o lĉ i k i n o : kol.ĉi.ki.no
kolĉiko: k o lĉ i k o : kol.ĉi.ko
koldkremo: k o ldkr e m o : kol°dkre.mo
koldoloro: k o ld o l o r o : kol.do.lo.ro
koleagoga: k o l e a g o g a : ko.le.a.go.ga
koleangiito: k o l e a ng i i t o : ko.le.an.gi.i.to
koleata acido: k o l e a t a a c i d o : ko.le.a.ta.a.ci.do
kolecista: k o l e c i st a : ko.le.cis.ta
kolecistito: k o l e c i st i t o : ko.le.cis.ti.to
kolecisto: k o l e c i st o : ko.le.cis.to
koledoko: k o l e d o k o : ko.le.do.ko
koleemio: k o l e e m i o : ko.le.e.mi.o
kolega: k o l e g a : ko.le.ga
kolegara: k o l e g a r a : ko.le.ga.ra
kolegaro: k o l e g a r o : ko.le.ga.ro
kolegeco: k o l e g e c o : ko.le.ge.co
kolegio: k o l e g i o : ko.le.gi.o
kolego: k o l e g o : ko.le.go
kolekalciferolo: k o l e k a lc i f e r o l o : ko.le.kal.ci.fe.ro.lo
kolekta ringo: k o l e kt a r i ng o : ko.lek.ta.rin.go
kolekta: k o l e kt a : ko.lek.ta
kolektado: k o l e kt a d o : ko.lek.ta.do
kolektanto: k o l e kt a nt o : ko.lek.tan.to
kolekti: k o l e kt i : ko.lek.ti
kolektiĝi: k o l e kt i ĝ i : ko.lek.ti.ĝi
kolektiĝo: k o l e kt i ĝ o : ko.lek.ti.ĝo
kolektilo: k o l e kt i l o : ko.lek.ti.lo
kolektisto: k o l e kt i st o : ko.lek.tis.to
kolektiva: k o l e kt i v a : ko.lek.ti.va
kolektivismo: k o l e kt i v i sm o : ko.lek.ti.vis.mo
kolektivisto: k o l e kt i v i st o : ko.lek.ti.vis.to
kolektivo: k o l e kt i v o : ko.lek.ti.vo
Kolekto Aprobita: k o l e kt o a pr o b i t a : ko.lek.to.a.pro.bi.ta
kolekto: k o l e kt o : ko.lek.to
kolektoro: k o l e kt o r o : ko.lek.to.ro
kolektujo: k o l e kt u j o : ko.lek.tu.jo
kolelitiazo: k o l e l i t i a z o : ko.le.li.ti.a.zo
kolemboloj: k o l e mb o l o j : ko.lem.bo.loj
kolemio: k o l e m i o : ko.le.mi.o
kolenkimo: k o l e nk i m o : ko.len.ki.mo
koleo: k o l e o : ko.le.o
koleo: k o l e o : ko.le.o
koleopteroj: k o l e o pt e r o j : ko.le.op.te.roj
koleoptilo: k o l e o pt i l o : ko.le.op.ti.lo
koleorizo: k o l e o r i z o : ko.le.o.ri.zo
kolera: k o l e r a : ko.le.ra
kolerao: k o l e r a o : ko.le.ra.o
kolere: k o l e r e : ko.le.re
koleregi: k o l e r e g i : ko.le.re.gi
kolerema: k o l e r e m a : ko.le.re.ma
kolereta: k o l e r e t a : ko.le.re.ta
koleri: k o l e r i : ko.le.ri
kolerigi: k o l e r i g i : ko.le.ri.gi
koleriĝemo: k o l e r i ĝ e m o : ko.le.ri.ĝe.mo
kolerika: k o l e r i k a : ko.le.ri.ka
kolerikulo: k o l e r i k u l o : ko.le.ri.ku.lo
kolero: k o l e r o : ko.le.ro
kolesterino: k o l e st e r i n o : ko.les.te.ri.no
kolesterolemio: k o l e st e r o l e m i o : ko.les.te.ro.le.mi.o
kolesterolo: k o l e st e r o l o : ko.les.te.ro.lo
kolesterolo: k o l e st e r o l o : ko.les.te.ro.lo
koleto: k o l e t o : ko.le.to
kolharoj: k o lh a r o j : kol.ha.roj
Kolĥido: k o lĥ i d o : kol.ĥi.do
kolĥozano: k o lĥ o z a n o : kol.ĥo.za.no
kolĥozo: k o lĥ o z o : kol.ĥo.zo
kolibacilo: k o l i b a c i l o : ko.li.ba.ci.lo
kolibio: k o l i b i o : ko.li.bi.o
kolibro: k o l i br o : ko.li.bro
koliero: k o l i e r o : ko.li.e.ro
koliklo: k o l i kl o : ko.li.klo
koliko: k o l i k o : ko.li.ko
kolimati: k o l i m a t i : ko.li.ma.ti
kolimatilo: k o l i m a t i l o : ko.li.ma.ti.lo
kolimbo: k o l i mb o : ko.lim.bo
kolinesterazo: k o l i n e st e r a z o : ko.li.nes.te.ra.zo
kolino: k o l i n o : ko.li.no
kolirio: k o l i r i o : ko.li.ri.o
kolito: k o l i t o : ko.li.to
kolizifuĝinto: k o l i z i f u ĝ i nt o : ko.li.zi.fu.ĝin.to
kolizii: k o l i z i i : ko.li.zi.i
kolizimato: k o l i z i m a t o : ko.li.zi.ma.to
kolizio: k o l i z i o : ko.li.zi.o
kolkotaro: k o lk o t a r o : kol.ko.ta.ro
kolobedoj: k o l o b e d o j : ko.lo.be.doj
kolobo: k o l o b o : ko.lo.bo
kolobomo: k o l o b o m o : ko.lo.bo.mo
kolo: k o l o : ko.lo
kolocinto: k o l o c i nt o : ko.lo.cin.to
kolodia lano: k o l o d i a l a n o : ko.lo.di.a.la.no
kolodio: k o l o d i o : ko.lo.di.o
kolofono: k o l o f o n o : ko.lo.fo.no
kolofono: k o l o f o n o : ko.lo.fo.no
koloida: k o l o i d a : ko.lo.i.da
koloidero: k o l o i d e r o : ko.lo.i.de.ro
koloido: k o l o i d o : ko.lo.i.do
kolokazio: k o l o k a z i o : ko.lo.ka.zi.o
kolokinto: k o l o k i nt o : ko.lo.kin.to
kolokvo: k o l o kv o : ko.lok.vo
Kolomano: k o l o m a n o : ko.lo.ma.no
kolomba: k o l o mb a : ko.lom.ba
kolombedoj: k o l o mb e d o j : ko.lom.be.doj
kolombejo: k o l o mb e j o : ko.lom.be.jo
kolombeto: k o l o mb e t o : ko.lom.be.to
kolombfalko: k o l o mbf a lk o : ko.lom°bfal.ko
kolombido: k o l o mb i d o : ko.lom.bi.do
kolombino: k o l o mb i n o : ko.lom.bi.no
Kolombino: k o l o mb i n o : ko.lom.bi.no
Kolombio: k o l o mb i o : ko.lom.bi.o
Kolombo: k o l o mb o : ko.lom.bo
kolombo: k o l o mb o : ko.lom.bo
kolomboformaj: k o l o mb o f o rm a j : ko.lom.bo.for.maj
kolombokolora: k o l o mb o k o l o r a : ko.lom.bo.ko.lo.ra
kolombumi: k o l o mb u m i : ko.lom.bu.mi
kolonamaso: k o l o n a m a s o : ko.lo.na.ma.so
kolonaro: k o l o n a r o : ko.lo.na.ro
kolonego: k o l o n e g o : ko.lo.ne.go
kolonejo: k o l o n e j o : ko.lo.ne.jo
kolonelo: k o l o n e l o : ko.lo.ne.lo
koloneto: k o l o n e t o : ko.lo.ne.to
kolonia: k o l o n i a : ko.lo.ni.a
koloniado: k o l o n i a d o : ko.lo.ni.a.do
koloniano: k o l o n i a n o : ko.lo.ni.a.no
kolonii: k o l o n i i : ko.lo.ni.i
koloniiĝi: k o l o n i i ĝ i : ko.lo.ni.i.ĝi
koloniismo: k o l o n i i sm o : ko.lo.ni.is.mo
koloniisto: k o l o n i i st o : ko.lo.ni.is.to
kolonio: k o l o n i o : ko.lo.ni.o
Kolonja akvo: k o l o nj a a kv o : ko.lon.ja.ak.vo
Kolonja-Ponapeo: k o l o nj a p o n a p e o : ko.lon.ja.po.na.pe.o
Kolonjo: k o l o nj o : ko.lon.jo
kolono: k o l o n o : ko.lo.no
kolora: k o l o r a : ko.lo.ra
Koloradio: k o l o r a d i o : ko.lo.ra.di.o
Kolorado: k o l o r a d o : ko.lo.ra.do
Koloradolando: k o l o r a d o l a nd o : ko.lo.ra.do.lan.do
koloraĵo: k o l o r a ĵ o : ko.lo.ra.ĵo
koloraro: k o l o r a r o : ko.lo.ra.ro
koloraturo: k o l o r a t u r o : ko.lo.ra.tu.ro
kolorblindeco: k o l o rbl i nd e c o : ko.lor°blin.de.co
kolorblindulo: k o l o rbl i nd u l o : ko.lor°blin.du.lo
kolorefekto: k o l o r e f e kt o : ko.lo.re.fek.to
kolori: k o l o r i : ko.lo.ri
kolorigi: k o l o r i g i : ko.lo.ri.gi
kolorigisto: k o l o r i g i st o : ko.lo.ri.gis.to
koloriĝi: k o l o r i ĝ i : ko.lo.ri.ĝi
kolorilo: k o l o r i l o : ko.lo.ri.lo
koloristo: k o l o r i st o : ko.lo.ris.to
kolorkonserva: k o l o rk o ns e rv a : ko.lor.kon.ser.va
kolormetrio: k o l o rm e tr i o : ko.lor.me.tri.o
kolormetro: k o l o rm e tr o : ko.lor.me.tro
koloro: k o l o r o : ko.lo.ro
koloroj: k o l o r o j : ko.lo.roj
kolorometrio: k o l o r o m e tr i o : ko.lo.ro.me.tri.o
kolorometro: k o l o r o m e tr o : ko.lo.ro.me.tro
kolorreakcio: k o l o rr e a kc i o : ko.lor.re.ak.ci.o
kolorriĉa: k o l o rr i ĉ a : ko.lor.ri.ĉa
kolosa: k o l o s a : ko.lo.sa
Koloseo: k o l o s e o : ko.lo.se.o
Koloso: k o l o s o : ko.lo.so
koloso: k o l o s o : ko.lo.so
kolostro: k o l o str o : ko.los°tro
kolporti: k o lp o rt i : kol.por.ti
kolportisto: k o lp o rt i st o : kol.por.tis.to
kolringo: k o lr i ng o : kol.rin.go
kolrompa: k o lr o mp a : kol.rom.pa
kolŝirmilo: k o lŝ i rm i l o : kol.ŝir.mi.lo
koltordiĝo: k o lt o rd i ĝ o : kol.tor.di.ĝo
koltordulo: k o lt o rd u l o : kol.tor.du.lo
koltro: k o ltr o : kol°tro
koltruo: k o ltr u o : kol°tru.o
kolubredoj: k o l u br e d o j : ko.lu.bre.doj
kolubro: k o l u br o : ko.lu.bro
kolumbario: k o l u mb a r i o : ko.lum.ba.ri.o
Kolumbio: k o l u mb i o : ko.lum.bi.o
Kolumbo: k o l u mb o : ko.lum.bo
kolumelo: k o l u m e l o : ko.lu.me.lo
kolumno: k o l u mn o : ko.lum.no
kolumo: k o l u m o : ko.lu.mo
koluro: k o l u r o : ko.lu.ro
koluteo: k o l u t e o : ko.lu.te.o
kolutorio: k o l u t o r i o : ko.lu.to.ri.o
koluzio: k o l u z i o : ko.lu.zi.o
kolzo: k o lz o : kol.zo
komandanto: k o m a nd a nt o : ko.man.dan.to
komandejo: k o m a nd e j o : ko.man.de.jo
komandi: k o m a nd i : ko.man.di
komandita: k o m a nd i t a : ko.man.di.ta
komanditi: k o m a nd i t i : ko.man.di.ti
komandito: k o m a nd i t o : ko.man.di.to
komando: k o m a nd o : ko.man.do
komandoĉambro: k o m a nd o ĉ a mbr o : ko.man.do.ĉam°bro
komandodosiero: k o m a nd o d o s i e r o : ko.man.do.do.si.e.ro
komandoro: k o m a nd o r o : ko.man.do.ro
komao: k o m a o : ko.ma.o
komasacio: k o m a s a c i o : ko.ma.sa.ci.o
komata: k o m a t a : ko.ma.ta
komato: k o m a t o : ko.ma.to
komatogena: k o m a t o g e n a : ko.ma.to.ge.na
kombado: k o mb a d o : kom.ba.do
kombajno: k o mb a jn o : kom.baj.no
kombeo: k o mb e o : kom.be.o
kombi: k o mb i : kom.bi
kombilo: k o mb i l o : kom.bi.lo
kombinacio: k o mb i n a c i o : kom.bi.na.ci.o
kombinado: k o mb i n a d o : kom.bi.na.do
kombinaĵo: k o mb i n a ĵ o : kom.bi.na.ĵo
kombinato: k o mb i n a t o : kom.bi.na.to
kombinatoriko: k o mb i n a t o r i k o : kom.bi.na.to.ri.ko
kombineo: k o mb i n e o : kom.bi.ne.o
kombini: k o mb i n i : kom.bi.ni
kombiniĝi: k o mb i n i ĝ i : kom.bi.ni.ĝi
kombinilo: k o mb i n i l o : kom.bi.ni.lo
kombinumo: k o mb i n u m o : kom.bi.nu.mo
kombisto: k o mb i st o : kom.bis.to
kombitaĵo: k o mb i t a ĵ o : kom.bi.ta.ĵo
komblano: k o mbl a n o : kom°bla.no
komblano: k o mbl a n o : kom°bla.no
kombreto: k o mbr e t o : kom°bre.to
kombuo: k o mb u o : kom.bu.o
komedia: k o m e d i a : ko.me.di.a
komedii: k o m e d i i : ko.me.di.i
komediisto: k o m e d i i st o : ko.me.di.is.to
komedio: k o m e d i o : ko.me.di.o
komediverkisto: k o m e d i v e rk i st o : ko.me.di.ver.kis.to
komedono: k o m e d o n o : ko.me.do.no
komelino: k o m e l i n o : ko.me.li.no
komenca: k o m e nc a : ko.men.ca
komencaĵo: k o m e nc a ĵ o : ko.men.ca.ĵo
komence: k o m e nc e : ko.men.ce
komenci: k o m e nc i : ko.men.ci
komenciĝi: k o m e nc i ĝ i : ko.men.ci.ĝi
komenco: k o m e nc o : ko.men.co
komentarii: k o m e nt a r i i : ko.men.ta.ri.i
komentariisto: k o m e nt a r i i st o : ko.men.ta.ri.is.to
komentario: k o m e nt a r i o : ko.men.ta.ri.o
komenti: k o m e nt i : ko.men.ti
komento: k o m e nt o : ko.men.to
komentoj: k o m e nt o j : ko.men.toj
komerca: k o m e rc a : ko.mer.ca
komercaĉi: k o m e rc a ĉ i : ko.mer.ca.ĉi
komercaĵo: k o m e rc a ĵ o : ko.mer.ca.ĵo
komercejo: k o m e rc e j o : ko.mer.ce.jo
komerchaveno: k o m e rch a v e n o : ko.mer°cha.ve.no
komerci: k o m e rc i : ko.mer.ci
komercistaro: k o m e rc i st a r o : ko.mer.cis.ta.ro
komercisto: k o m e rc i st o : ko.mer.cis.to
komerco: k o m e rc o : ko.mer.co
komercocentro: k o m e rc o c e ntr o : ko.mer.co.cen°tro
komercodomo: k o m e rc o d o m o : ko.mer.co.do.mo
komercŝipo: k o m e rcŝ i p o : ko.mer°cŝi.po
kometo: k o m e t o : ko.me.to
komforta: k o mf o rt a : kom.for.ta
komforte: k o mf o rt e : kom.for.te
komforto: k o mf o rt o : kom.for.to
komiforo: k o m i f o r o : ko.mi.fo.ro
komika: k o m i k a : ko.mi.ka
komikeco: k o m i k e c o : ko.mi.ke.co
komikisto: k o m i k i st o : ko.mi.kis.to
komiko: k o m i k o : ko.mi.ko
komikso: k o m i ks o : ko.mik.so
komikulo: k o m i k u l o : ko.mi.ku.lo
Komilando: k o m i l a nd o : ko.mi.lan.do
komio: k o m i o : ko.mi.o
komisarejo: k o m i s a r e j o : ko.mi.sa.re.jo
komisariato: k o m i s a r i a t o : ko.mi.sa.ri.a.to
komisaro: k o m i s a r o : ko.mi.sa.ro
komisianto: k o m i s i a nt o : ko.mi.si.an.to
komisie: k o m i s i e : ko.mi.si.e
komisii: k o m i s i i : ko.mi.si.i
komisiisto: k o m i s i i st o : ko.mi.si.is.to
komisiito: k o m i s i i t o : ko.mi.si.i.to
komisio: k o m i s i o : ko.mi.si.o
komisiono: k o m i s i o n o : ko.mi.si.o.no
komisiulo: k o m i s i u l o : ko.mi.si.u.lo
komisuro: k o m i s u r o : ko.mi.su.ro
komitatano: k o m i t a t a n o : ko.mi.ta.ta.no
komitato: k o m i t a t o : ko.mi.ta.to
komizo: k o m i z o : ko.mi.zo
komo: k o m o : ko.mo
komocii: k o m o c i i : ko.mo.ci.i
komocio: k o m o c i o : ko.mo.ci.o
komodo: k o m o d o : ko.mo.do
komodoro: k o m o d o r o : ko.mo.do.ro
komoforma: k o m o f o rm a : ko.mo.for.ma
Komoroj: k o m o r o j : ko.mo.roj
kompakta disko: k o mp a kt a d i sk o : kom.pak.ta.dis.ko
kompakta: k o mp a kt a : kom.pak.ta
kompaktigi: k o mp a kt i g i : kom.pak.ti.gi
kompakto: k o mp a kt o : kom.pak.to
kompaniano: k o mp a n i a n o : kom.pa.ni.a.no
Kompanio de Jesuo: k o mp a n i o d e j e s u o : kom.pa.ni.o.de.je.su.o
kompanio: k o mp a n i o : kom.pa.ni.o
kompano: k o mp a n o : kom.pa.no
kompara: k o mp a r a : kom.pa.ra
komparacio: k o mp a r a c i o : kom.pa.ra.ci.o
komparado: k o mp a r a d o : kom.pa.ra.do
komparativo: k o mp a r a t i v o : kom.pa.ra.ti.vo
kompari: k o mp a r i : kom.pa.ri
komparilo: k o mp a r i l o : kom.pa.ri.lo
komparo: k o mp a r o : kom.pa.ro
Kompartio: k o mp a rt i o : kom.par.ti.o
kompasa direkto: k o mp a s a d i r e kt o : kom.pa.sa.di.rek.to
kompasa kapusangulo: k o mp a s a k a p u s a ng u l o : kom.pa.sa.ka.pu.san.gu.lo
kompasa kapuso: k o mp a s a k a p u s o : kom.pa.sa.ka.pu.so
kompaskarto: k o mp a sk a rt o : kom.pas.kar.to
kompaskarto: k o mp a sk a rt o : kom.pas.kar.to
kompaso de deklinacio: k o mp a s o d e d e kl i n a c i o : kom.pa.so.de.de.kli.na.ci.o
kompaso de inklinacio: k o mp a s o d e i nkl i n a c i o : kom.pa.so.de.in°kli.na.ci.o
kompaso: k o mp a s o : kom.pa.so
kompasujo: k o mp a s u j o : kom.pa.su.jo
kompata: k o mp a t a : kom.pa.ta
kompatema: k o mp a t e m a : kom.pa.te.ma
kompati: k o mp a t i : kom.pa.ti
kompatigi: k o mp a t i g i : kom.pa.ti.gi
kompatinda: k o mp a t i nd a : kom.pa.tin.da
kompato: k o mp a t o : kom.pa.to
kompendio: k o mp e nd i o : kom.pen.di.o
kompensa: k o mp e ns a : kom.pen.sa
kompense: k o mp e ns e : kom.pen.se
kompensi: k o mp e ns i : kom.pen.si
kompensilo: k o mp e ns i l o : kom.pen.si.lo
kompenso: k o mp e ns o : kom.pen.so
kompensodevo: k o mp e ns o d e v o : kom.pen.so.de.vo
kompensometodo: k o mp e ns o m e t o d o : kom.pen.so.me.to.do
kompetenta: k o mp e t e nt a : kom.pe.ten.ta
kompetenteco: k o mp e t e nt e c o : kom.pe.ten.te.co
kompetentulo: k o mp e t e nt u l o : kom.pe.ten.tu.lo
kompilaĉi: k o mp i l a ĉ i : kom.pi.la.ĉi
kompilado: k o mp i l a d o : kom.pi.la.do
kompilaĵo: k o mp i l a ĵ o : kom.pi.la.ĵo
kompilero: k o mp i l e r o : kom.pi.le.ro
kompili: k o mp i l i : kom.pi.li
kompilo: k o mp i l o : kom.pi.lo
kompleksa frukto: k o mpl e ks a fr u kt o : kom°plek.saf.ruk.to
kompleksa: k o mpl e ks a : kom°plek.sa
komplekseco: k o mpl e ks e c o : kom°plek.se.co
kompleksio: k o mpl e ks i o : kom°plek.si.o
komplekso: k o mpl e ks o : kom°plek.so
komplementa: k o mpl e m e nt a : kom°ple.men.ta
komplementaj: k o mpl e m e nt a j : kom°ple.men.taj
komplemento: k o mpl e m e nt o : kom°ple.men.to
kompleta kvarvertico: k o mpl e t a kv a rv e rt i c o : kom°ple.tak.var.ver.ti.co
kompleta: k o mpl e t a : kom°ple.ta
kompleteco: k o mpl e t e c o : kom°ple.te.co
kompletigi: k o mpl e t i g i : kom°ple.ti.gi
kompletigo: k o mpl e t i g o : kom°ple.ti.go
kompletiva: k o mpl e t i v a : kom°ple.ti.va
kompleto: k o mpl e t o : kom°ple.to
kompletorio: k o mpl e t o r i o : kom°ple.to.ri.o
kompleza: k o mpl e z a : kom°ple.za
komplezema: k o mpl e z e m a : kom°ple.ze.ma
komplezi: k o mpl e z i : kom°ple.zi
komplezo: k o mpl e z o : kom°ple.zo
kompliceco: k o mpl i c e c o : kom°pli.ce.co
komplico: k o mpl i c o : kom°pli.co
komplika: k o mpl i k a : kom°pli.ka
komplikaĵo: k o mpl i k a ĵ o : kom°pli.ka.ĵo
komplikeco: k o mpl i k e c o : kom°pli.ke.co
kompliki: k o mpl i k i : kom°pli.ki
komplikita: k o mpl i k i t a : kom°pli.ki.ta
kompliko: k o mpl i k o : kom°pli.ko
komplimenta: k o mpl i m e nt a : kom°pli.men.ta
komplimentema: k o mpl i m e nt e m a : kom°pli.men.te.ma
komplimenti: k o mpl i m e nt i : kom°pli.men.ti
komplimento: k o mpl i m e nt o : kom°pli.men.to
komploti: k o mpl o t i : kom°plo.ti
komploto: k o mpl o t o : kom°plo.to
komponado: k o mp o n a d o : kom.po.na.do
komponaĵo: k o mp o n a ĵ o : kom.po.na.ĵo
komponanto: k o mp o n a nt o : kom.po.nan.to
komponi: k o mp o n i : kom.po.ni
komponisto: k o mp o n i st o : kom.po.nis.to
kompostado: k o mp o st a d o : kom.pos.ta.do
kompostaĵo: k o mp o st a ĵ o : kom.pos.ta.ĵo
kompostareo: k o mp o st a r e o : kom.pos.ta.re.o
komposti: k o mp o st i : kom.pos.ti
kompostilo: k o mp o st i l o : kom.pos.ti.lo
kompostisto: k o mp o st i st o : kom.pos.tis.to
kompoŝti: k o mp o ŝt i : kom.poŝ.ti
kompoŝtigi: k o mp o ŝt i g i : kom.poŝ.ti.gi
kompoŝto: k o mp o ŝt o : kom.poŝ.to
kompoto: k o mp o t o : kom.po.to
kompozicio: k o mp o z i c i o : kom.po.zi.ci.o
kompozita: k o mp o z i t a : kom.po.zi.ta
kompozitoj: k o mp o z i t o j : kom.po.zi.toj
komprenado: k o mpr e n a d o : kom°pre.na.do
komprenaĵo: k o mpr e n a ĵ o : kom°pre.na.ĵo
komprenebla: k o mpr e n e bl a : kom°pre.ne.bla
kompreneble: k o mpr e n e bl e : kom°pre.ne.ble
komprenebleco: k o mpr e n e bl e c o : kom°pre.ne.ble.co
komprenema: k o mpr e n e m a : kom°pre.ne.ma
kompreneti: k o mpr e n e t i : kom°pre.ne.ti
kompreni: k o mpr e n i : kom°pre.ni
komprenigi: k o mpr e n i g i : kom°pre.ni.gi
kompreniĝadi: k o mpr e n i ĝ a d i : kom°pre.ni.ĝa.di
kompreniĝi: k o mpr e n i ĝ i : kom°pre.ni.ĝi
kompreniĝilo: k o mpr e n i ĝ i l o : kom°pre.ni.ĝi.lo
komprenilo: k o mpr e n i l o : kom°pre.ni.lo
kompreno: k o mpr e n o : kom°pre.no
komprenpovo: k o mpr e np o v o : kom°pren.po.vo
kompreso: k o mpr e s o : kom°pre.so
kompresoro: k o mpr e s o r o : kom°pre.so.ro
kompromisi: k o mpr o m i s i : kom°pro.mi.si
kompromiso: k o mpr o m i s o : kom°pro.mi.so
kompromita: k o mpr o m i t a : kom°pro.mi.ta
kompromitado: k o mpr o m i t a d o : kom°pro.mi.ta.do
kompromiti: k o mpr o m i t i : kom°pro.mi.ti
kompromitiĝi: k o mpr o m i t i ĝ i : kom°pro.mi.ti.ĝi
kompromitiĝo: k o mpr o m i t i ĝ o : kom°pro.mi.ti.ĝo
kompromito: k o mpr o m i t o : kom°pro.mi.to
Komptono: k o mpt o n o : kom°pto.no
kompulsa: k o mp u ls a : kom.pul.sa
kompulsi: k o mp u ls i : kom.pul.si
kompulsio: k o mp u ls i o : kom.pul.si.o
kompulsopago: k o mp u ls o p a g o : kom.pul.so.pa.go
kompulsopago: k o mp u ls o p a g o : kom.pul.so.pa.go
kompunda ekscito: k o mp u nd a e ksc i t o : kom.pun.da.ek°sci.to
kompunda: k o mp u nd a : kom.pun.da
komputa: k o mp u t a : kom.pu.ta
komputado: k o mp u t a d o : kom.pu.ta.do
komputebla: k o mp u t e bl a : kom.pu.te.bla
komputejo: k o mp u t e j o : kom.pu.te.jo
komputi: k o mp u t i : kom.pu.ti
komputikisto: k o mp u t i k i st o : kom.pu.ti.kis.to
komputiko: k o mp u t i k o : kom.pu.ti.ko
komputilisto: k o mp u t i l i st o : kom.pu.ti.lis.to
komputilo: k o mp u t i l o : kom.pu.ti.lo
komputisto: k o mp u t i st o : kom.pu.tis.to
komputo: k o mp u t o : kom.pu.to
komputopreta: k o mp u t o pr e t a : kom.pu.to.pre.ta
komputoro: k o mp u t o r o : kom.pu.to.ro
komsomolano: k o ms o m o l a n o : kom.so.mo.la.no
Komsomolo: k o ms o m o l o : kom.so.mo.lo
komtango: k o mt a ng o : kom.tan.go
komuna: k o m u n a : ko.mu.na
komunaĵo: k o m u n a ĵ o : ko.mu.na.ĵo
komunano: k o m u n a n o : ko.mu.na.no
komune: k o m u n e : ko.mu.ne
komuneco: k o m u n e c o : ko.mu.ne.co
komunehoma: k o m u n e h o m a : ko.mu.ne.ho.ma
komunigi: k o m u n i g i : ko.mu.ni.gi
komunihelpanto: k o m u n i h e lp a nt o : ko.mu.ni.hel.pan.to
komunii: k o m u n i i : ko.mu.ni.i
komuniiĝi: k o m u n i i ĝ i : ko.mu.ni.i.ĝi
komunika: k o m u n i k a : ko.mu.ni.ka
komunikado: k o m u n i k a d o : ko.mu.ni.ka.do
komunikaĵo: k o m u n i k a ĵ o : ko.mu.ni.ka.ĵo
komunikebla: k o m u n i k e bl a : ko.mu.ni.ke.bla
komunikejo: k o m u n i k e j o : ko.mu.ni.ke.jo
komunikema: k o m u n i k e m a : ko.mu.ni.ke.ma
komuniki: k o m u n i k i : ko.mu.ni.ki
komunikiĝi: k o m u n i k i ĝ i : ko.mu.ni.ki.ĝi
komunikiĝo: k o m u n i k i ĝ o : ko.mu.ni.ki.ĝo
komunikilo: k o m u n i k i l o : ko.mu.ni.ki.lo
komuniko: k o m u n i k o : ko.mu.ni.ko
komunio: k o m u n i o : ko.mu.ni.o
komunisma: k o m u n i sm a : ko.mu.nis.ma
komunismo: k o m u n i sm o : ko.mu.nis.mo
komunista: k o m u n i st a : ko.mu.nis.ta
komunisto: k o m u n i st o : ko.mu.nis.to
komuno: k o m u n o : ko.mu.no
komunonaj: k o m u n o n a j : ko.mu.no.naj
komunuma: k o m u n u m a : ko.mu.nu.ma
komunumano: k o m u n u m a n o : ko.mu.nu.ma.no
komunumo: k o m u n u m o : ko.mu.nu.mo
komuta: k o m u t a : ko.mu.ta
komutado: k o m u t a d o : ko.mu.ta.do
komutatoro: k o m u t a t o r o : ko.mu.ta.to.ro
komuteblaj: k o m u t e bl a j : ko.mu.te.blaj
komuti: k o m u t i : ko.mu.ti
komutilo: k o m u t i l o : ko.mu.ti.lo
komutisto: k o m u t i st o : ko.mu.tis.to
komuto: k o m u t o : ko.mu.to
konado: k o n a d o : ko.na.do
Konakrio: k o n a kr i o : ko.na.kri.o
konateco: k o n a t e c o : ko.na.te.co
konatiĝi: k o n a t i ĝ i : ko.na.ti.ĝi
konato: k o n a t o : ko.na.to
konceda: k o nc e d a : kon.ce.da
koncedi: k o nc e d i : kon.ce.di
koncedo: k o nc e d o : kon.ce.do
koncentra: k o nc e ntr a : kon.cen°tra
koncentrejo: k o nc e ntr e j o : kon.cen°tre.jo
koncentri: k o nc e ntr i : kon.cen°tri
koncentriĝi: k o nc e ntr i ĝ i : kon.cen°tri.ĝi
koncentriteco: k o nc e ntr i t e c o : kon.cen°tri.te.co
konceptado: k o nc e pt a d o : kon.cep.ta.do
koncepti: k o nc e pt i : kon.cep.ti
koncepto: k o nc e pt o : kon.cep.to
koncerna: k o nc e rn a : kon.cer.na
koncernato: k o nc e rn a t o : kon.cer.na.to
koncerne: k o nc e rn e : kon.cer.ne
koncerni: k o nc e rn i : kon.cer.ni
koncerta: k o nc e rt a : kon.cer.ta
koncertaĵo: k o nc e rt a ĵ o : kon.cer.ta.ĵo
koncertejo: k o nc e rt e j o : kon.cer.te.jo
koncerti: k o nc e rt i : kon.cer.ti
koncertino: k o nc e rt i n o : kon.cer.ti.no
koncertkafejo: k o nc e rtk a f e j o : kon.cer°tka.fe.jo
koncerto: k o nc e rt o : kon.cer.to
koncertpiano: k o nc e rtp i a n o : kon.cer°tpi.a.no
koncesii: k o nc e s i i : kon.ce.si.i
koncesio: k o nc e s i o : kon.ce.si.o
koncilia: k o nc i l i a : kon.ci.li.a
koncilio: k o nc i l i o : kon.ci.li.o
koncipado: k o nc i p a d o : kon.ci.pa.do
koncipi: k o nc i p i : kon.ci.pi
koncipiĝo: k o nc i p i ĝ o : kon.ci.pi.ĝo
koncipiteco: k o nc i p i t e c o : kon.ci.pi.te.co
konciza: k o nc i z a : kon.ci.za
koncizeco: k o nc i z e c o : kon.ci.ze.co
konĉerto: k o nĉ e rt o : kon.ĉer.to
kondamni: k o nd a mn i : kon.dam.ni
kondamninda: k o nd a mn i nd a : kon.dam.nin.da
kondamnito: k o nd a mn i t o : kon.dam.ni.to
kondamno: k o nd a mn o : kon.dam.no
kondensado: k o nd e ns a d o : kon.den.sa.do
kondensaĵo: k o nd e ns a ĵ o : kon.den.sa.ĵo
kondensatoro: k o nd e ns a t o r o : kon.den.sa.to.ro
kondensi: k o nd e ns i : kon.den.si
kondensilo: k o nd e ns i l o : kon.den.si.lo
kondenso: k o nd e ns o : kon.den.so
kondensoro: k o nd e ns o r o : kon.den.so.ro
kondicionalo: k o nd i c i o n a l o : kon.di.ci.o.na.lo
kondiĉa: k o nd i ĉ a : kon.di.ĉa
kondiĉaro: k o nd i ĉ a r o : kon.di.ĉa.ro
kondiĉe, ke: k o nd i ĉ e k e : kon.di.ĉe.ke
kondiĉi: k o nd i ĉ i : kon.di.ĉi
kondiĉita reflekso: k o nd i ĉ i t a r e fl e ks o : kon.di.ĉi.ta.ref.lek.so
kondiĉo: k o nd i ĉ o : kon.di.ĉo
kondilartroj: k o nd i l a rtr o j : kon.di.lar°troj
kondilo: k o nd i l o : kon.di.lo
kondilomo: k o nd i l o m o : kon.di.lo.mo
kondimenti: k o nd i m e nt i : kon.di.men.ti
kondimento: k o nd i m e nt o : kon.di.men.to
kondimentujo: k o nd i m e nt u j o : kon.di.men.tu.jo
kondolenca: k o nd o l e nc a : kon.do.len.ca
kondolenci: k o nd o l e nc i : kon.do.len.ci
kondolenco: k o nd o l e nc o : kon.do.len.co
kondomo: k o nd o m o : kon.do.mo
kondoro: k o nd o r o : kon.do.ro
kondotiero: k o nd o t i e r o : kon.do.ti.e.ro
kondrektomio: k o ndr e kt o m i o : kon°drek.to.mi.o
kondrito: k o ndr i t o : kon°dri.to
kondrito: k o ndr i t o : kon°dri.to
kondro: k o ndr o : kon°dro
kondromo: k o ndr o m o : kon°dro.mo
kondrosteoj: k o ndr o st e o j : kon°dros.te.oj
kondrostomo: k o ndr o st o m o : kon°dros.to.mo
konduka: k o nd u k a : kon.du.ka
kondukadi: k o nd u k a d i : kon.du.ka.di
kondukado: k o nd u k a d o : kon.du.ka.do
kondukanto: k o nd u k a nt o : kon.du.kan.to
konduki: k o nd u k i : kon.du.ki
kondukilo: k o nd u k i l o : kon.du.ki.lo
kondukiloj: k o nd u k i l o j : kon.du.ki.loj
kondukisto: k o nd u k i st o : kon.du.kis.to
konduko: k o nd u k o : kon.du.ko
konduksido: k o nd u ks i d o : kon.duk.si.do
kondukta elektrono: k o nd u kt a e l e ktr o n o : kon.duk.ta.e.lek°tro.no
kondukta: k o nd u kt a : kon.duk.ta
konduktaĵo: k o nd u kt a ĵ o : kon.duk.ta.ĵo
konduktanco: k o nd u kt a nc o : kon.duk.tan.co
konduktanto: k o nd u kt a nt o : kon.duk.tan.to
kondukti: k o nd u kt i : kon.duk.ti
konduktilaro: k o nd u kt i l a r o : kon.duk.ti.la.ro
konduktilo: k o nd u kt i l o : kon.duk.ti.lo
konduktiva: k o nd u kt i v a : kon.duk.ti.va
konduktivo: k o nd u kt i v o : kon.duk.ti.vo
kondukto: k o nd u kt o : kon.duk.to
konduktolinearo: k o nd u kt o l i n e a r o : kon.duk.to.li.ne.a.ro
konduktoro: k o nd u kt o r o : kon.duk.to.ro
konduti: k o nd u t i : kon.du.ti
konduto: k o nd u t o : kon.du.to
konebla: k o n e bl a : ko.ne.bla
koneksa: k o n e ks a : ko.nek.sa
konekti: k o n e kt i : ko.nek.ti
Konektikuto: k o n e kt i k u t o : ko.nek.ti.ku.to
konektilo: k o n e kt i l o : ko.nek.ti.lo
konektivo: k o n e kt i v o : ko.nek.ti.vo
konekto: k o n e kt o : ko.nek.to
konektoskemo: k o n e kt o sk e m o : ko.nek.tos.ke.mo
konektoŝranko: k o n e kt o ŝr a nk o : ko.nek.toŝ.ran.ko
konekttabulo: k o n e ktt a b u l o : ko.nek°tta.bu.lo
konestablo: k o n e st a bl o : ko.nes.ta.blo
konfederacia: k o nf e d e r a c i a : kon.fe.de.ra.ci.a
konfederacii: k o nf e d e r a c i i : kon.fe.de.ra.ci.i
konfederacio: k o nf e d e r a c i o : kon.fe.de.ra.ci.o
konfederi: k o nf e d e r i : kon.fe.de.ri
konfekcia: k o nf e kc i a : kon.fek.ci.a
konfekcii: k o nf e kc i i : kon.fek.ci.i
konfekcio: k o nf e kc i o : kon.fek.ci.o
konferenco: k o nf e r e nc o : kon.fe.ren.co
konfesejo: k o nf e s e j o : kon.fe.se.jo
konfesi: k o nf e s i : kon.fe.si
konfesio: k o nf e s i o : kon.fe.si.o
konfeso: k o nf e s o : kon.fe.so
konfespreni: k o nf e spr e n i : kon.fes°pre.ni
konfetoj: k o nf e t o j : kon.fe.toj
konfida: k o nf i d a : kon.fi.da
konfidekspluato: k o nf i d e kspl u a t o : kon.fi.dek°splu.a.to
konfidema: k o nf i d e m a : kon.fi.de.ma
konfidenca: k o nf i d e nc a : kon.fi.den.ca
konfidence: k o nf i d e nc e : kon.fi.den.ce
konfidencema: k o nf i d e nc e m a : kon.fi.den.ce.ma
konfidenci: k o nf i d e nc i : kon.fi.den.ci
konfidencio: k o nf i d e nc i o : kon.fi.den.ci.o
konfidenco: k o nf i d e nc o : kon.fi.den.co
konfidenculo: k o nf i d e nc u l o : kon.fi.den.cu.lo
konfidi: k o nf i d i : kon.fi.di
konfidiga: k o nf i d i g a : kon.fi.di.ga
konfidintervalo: k o nf i d i nt e rv a l o : kon.fi.din.ter.va.lo
konfido: k o nf i d o : kon.fi.do
konfirmacii: k o nf i rm a c i i : kon.fir.ma.ci.i
konfirmacio: k o nf i rm a c i o : kon.fir.ma.ci.o
konfirmi: k o nf i rm i : kon.fir.mi
konfirmo: k o nf i rm o : kon.fir.mo
konfiski: k o nf i sk i : kon.fis.ki
konfisko: k o nf i sk o : kon.fis.ko
konfitaĵo: k o nf i t a ĵ o : kon.fi.ta.ĵo
konfitejo: k o nf i t e j o : kon.fi.te.jo
konfiti: k o nf i t i : kon.fi.ti
konfitujo: k o nf i t u j o : kon.fi.tu.jo
konflagracio: k o nfl a gr a c i o : kon°fla.gra.ci.o
konflikti: k o nfl i kt i : kon°flik.ti
konflikto: k o nfl i kt o : kon°flik.to
konforma: k o nf o rm a : kon.for.ma
konforme al: k o nf o rm e a l : kon.for.me.al
konformeco: k o nf o rm e c o : kon.for.me.co
konformi: k o nf o rm i : kon.for.mi
konformigi sin: k o nf o rm i g i s i n : kon.for.mi.gi.sin
konformigi: k o nf o rm i g i : kon.for.mi.gi
konformiĝi: k o nf o rm i ĝ i : kon.for.mi.ĝi
konformismo: k o nf o rm i sm o : kon.for.mis.mo
konformisto: k o nf o rm i st o : kon.for.mis.to
konfronti: k o nfr o nt i : kon°fron.ti
konfuceanismo: k o nf u c e a n i sm o : kon.fu.ce.a.nis.mo
konfuceano: k o nf u c e a n o : kon.fu.ce.a.no
konfuceismo: k o nf u c e i sm o : kon.fu.ce.is.mo
Konfuceo: k o nf u c e o : kon.fu.ce.o
konfuza: k o nf u z a : kon.fu.za
konfuzaĵo: k o nf u z a ĵ o : kon.fu.za.ĵo
konfuze: k o nf u z e : kon.fu.ze
konfuzegi: k o nf u z e g i : kon.fu.ze.gi
konfuzi: k o nf u z i : kon.fu.zi
konfuziĝi: k o nf u z i ĝ i : kon.fu.zi.ĝi
konfuzita: k o nf u z i t a : kon.fu.zi.ta
konfuziva: k o nf u z i v a : kon.fu.zi.va
konfuzo: k o nf u z o : kon.fu.zo
Konga kopalo: k o ng a k o p a l o : kon.ga.ko.pa.lo
kongeli: k o ng e l i : kon.ge.li
kongelujo: k o ng e l u j o : kon.ge.lu.jo
kongesti: k o ng e st i : kon.ges.ti
kongesto: k o ng e st o : kon.ges.to
konglomeraĵo: k o ngl o m e r a ĵ o : kon°glo.me.ra.ĵo
konglomerato: k o ngl o m e r a t o : kon°glo.me.ra.to
konglomeri: k o ngl o m e r i : kon°glo.me.ri
konglomeriĝi: k o ngl o m e r i ĝ i : kon°glo.me.ri.ĝi
Kongo: k o ng o : kon.go
kongokoloraĵoj: k o ng o k o l o r a ĵ o j : kon.go.ko.lo.ra.ĵoj
kongokoloraĵoj: k o ng o k o l o r a ĵ o j : kon.go.ko.lo.ra.ĵoj
Kongolo: k o ng o l o : kon.go.lo
kongoruĝo: k o ng o r u ĝ o : kon.go.ru.ĝo
kongoruĝo: k o ng o r u ĝ o : kon.go.ru.ĝo
kongregacio: k o ngr e g a c i o : kon°gre.ga.ci.o
kongresa: k o ngr e s a : kon°gre.sa
kongresano: k o ngr e s a n o : kon°gre.sa.no
kongresi: k o ngr e s i : kon°gre.si
kongreso: k o ngr e s o : kon°gre.so
kongro: k o ngr o : kon°gro
kongrua: k o ngr u a : kon°gru.a
kongrui: k o ngr u i : kon°gru.i
koni: k o n i : ko.ni
konididona: k o n i d i d o n a : ko.ni.di.do.na
konidio: k o n i d i o : ko.ni.di.o
konidioforo: k o n i d i o f o r o : ko.ni.di.o.fo.ro
konidiujo: k o n i d i u j o : ko.ni.di.u.jo
koniferoj: k o n i f e r o j : ko.ni.fe.roj
konigi: k o n i g i : ko.ni.gi
konigilo: k o n i g i l o : ko.ni.gi.lo
koniĝi: k o n i ĝ i : ko.ni.ĝi
koniino: k o n i i n o : ko.ni.i.no
koniko: k o n i k o : ko.ni.ko
konikoido: k o n i k o i d o : ko.ni.ko.i.do
konio: k o n i o : ko.ni.o
koniozo: k o n i o z o : ko.ni.o.zo
konizo: k o n i z o : ko.ni.zo
konjako: k o nj a k o : kon.ja.ko
konjekta: k o nj e kt a : kon.jek.ta
konjektaĵo: k o nj e kt a ĵ o : kon.jek.ta.ĵo
konjektebla: k o nj e kt e bl a : kon.jek.te.bla
konjekti: k o nj e kt i : kon.jek.ti
konjekto: k o nj e kt o : kon.jek.to
konjugacii: k o nj u g a c i i : kon.ju.ga.ci.i
konjugacii: k o nj u g a c i i : kon.ju.ga.ci.i
konjugacio konjunkcio: k o nj u g a c i o k o nj u nkc i o : kon.ju.ga.ci.o.kon.jun°kci.o
konjugado: k o nj u g a d o : kon.ju.ga.do
konjugaj: k o nj u g a j : kon.ju.gaj
konjugaĵo: k o nj u g a ĵ o : kon.ju.ga.ĵo
konjugi: k o nj u g i : kon.ju.gi
konjugo: k o nj u g o : kon.ju.go
konjunktivito: k o nj u nkt i v i t o : kon.jun°kti.vi.to
konjunktivo: k o nj u nkt i v o : kon.jun°kti.vo
konjunkturo: k o nj u nkt u r o : kon.jun°ktu.ro
konkaĵo: k o nk a ĵ o : kon.ka.ĵo
konkava: k o nk a v a : kon.ka.va
konkavaĵo: k o nk a v a ĵ o : kon.ka.va.ĵo
konkaveco: k o nk a v e c o : kon.ka.ve.co
konkavkonveksa: k o nk a vk o nv e ks a : kon.kav.kon.vek.sa
konkego: k o nk e g o : kon.ke.go
konkeri: k o nk e r i : kon.ke.ri
konkero: k o nk e r o : kon.ke.ro
konkiri: k o nk i r i : kon.ki.ri
konklavejo: k o nkl a v e j o : kon°kla.ve.jo
konklavo: k o nkl a v o : kon°kla.vo
konklude: k o nkl u d e : kon°klu.de
konkludi: k o nkl u d i : kon°klu.di
konkludiga: k o nkl u d i g a : kon°klu.di.ga
konkludo: k o nkl u d o : kon°klu.do
konko: k o nk o : kon.ko
konkohava: k o nk o h a v a : kon.ko.ha.va
konkoido: k o nk o i d o : kon.ko.i.do
konkologio: k o nk o l o g i o : kon.ko.lo.gi.o
konkordanco: k o nk o rd a nc o : kon.kor.dan.co
konkordato: k o nk o rd a t o : kon.kor.da.to
konkordi: k o nk o rd i : kon.kor.di
konkordigi: k o nk o rd i g i : kon.kor.di.gi
konkordo: k o nk o rd o : kon.kor.do
konkrecio: k o nkr e c i o : kon°kre.ci.o
konkremento: k o nkr e m e nt o : kon°kre.men.to
konkreta: k o nkr e t a : kon°kre.ta
konkretaĵo: k o nkr e t a ĵ o : kon°kre.ta.ĵo
konkretigi: k o nkr e t i g i : kon°kre.ti.gi
konkubeco: k o nk u b e c o : kon.ku.be.co
konkubineco: k o nk u b i n e c o : kon.ku.bi.ne.co
konkubino: k o nk u b i n o : kon.ku.bi.no
konkubo: k o nk u b o : kon.ku.bo
konkulo: k o nk u l o : kon.ku.lo
konkura: k o nk u r a : kon.ku.ra
konkuradi: k o nk u r a d i : kon.ku.ra.di
konkurado: k o nk u r a d o : kon.ku.ra.do
konkuranto: k o nk u r a nt o : kon.ku.ran.to
konkurboato: k o nk u rb o a t o : kon.kur.bo.a.to
konkure: k o nk u r e : kon.ku.re
konkuremo: k o nk u r e m o : kon.ku.re.mo
konkurenci: k o nk u r e nc i : kon.ku.ren.ci
konkurenco: k o nk u r e nc o : kon.ku.ren.co
konkurenculo: k o nk u r e nc u l o : kon.ku.ren.cu.lo
konkuri: k o nk u r i : kon.ku.ri
konkuro: k o nk u r o : kon.ku.ro
konkursa: k o nk u rs a : kon.kur.sa
konkursi: k o nk u rs i : kon.kur.si
konkurso: k o nk u rs o : kon.kur.so
kono: k o n o : ko.no
konoido: k o n o i d o : ko.no.i.do
konosamento: k o n o s a m e nt o : ko.no.sa.men.to
konotacio: k o n o t a c i o : ko.no.ta.ci.o
Konrado: k o nr a d o : kon.ra.do
konscia: k o nsc i a : kon°sci.a
konscie: k o nsc i e : kon°sci.e
konscienca: k o nsc i e nc a : kon°sci.en.ca
konscienceco: k o nsc i e nc e c o : kon°sci.en.ce.co
konscienco: k o nsc i e nc o : kon°sci.en.co
konsciencodubo: k o nsc i e nc o d u b o : kon°sci.en.co.du.bo
konscii: k o nsc i i : kon°sci.i
konsciigi: k o nsc i i g i : kon°sci.i.gi
konscimanko: k o nsc i m a nk o : kon°sci.man.ko
konscio: k o nsc i o : kon°sci.o
konsekrado: k o ns e kr a d o : kon.se.kra.do
konsekre: k o ns e kr e : kon.se.kre
konsekri: k o ns e kr i : kon.se.kri
konsekro: k o ns e kr o : kon.se.kro
konsekvenca: k o ns e kv e nc a : kon.sek.ven.ca
konsekvence: k o ns e kv e nc e : kon.sek.ven.ce
konsekvenco: k o ns e kv e nc o : kon.sek.ven.co
konsenta: k o ns e nt a : kon.sen.ta
konsentado: k o ns e nt a d o : kon.sen.ta.do
konsentebla: k o ns e nt e bl a : kon.sen.te.bla
konsente: k o ns e nt e : kon.sen.te
konsentema: k o ns e nt e m a : kon.sen.te.ma
konsenti: k o ns e nt i : kon.sen.ti
konsentigi: k o ns e nt i g i : kon.sen.ti.gi
konsentiĝi: k o ns e nt i ĝ i : kon.sen.ti.ĝi
konsentite: k o ns e nt i t e : kon.sen.ti.te
konsento: k o ns e nt o : kon.sen.to
konserva forto: k o ns e rv a f o rt o : kon.ser.va.for.to
konservado: k o ns e rv a d o : kon.ser.va.do
konservaĵo: k o ns e rv a ĵ o : kon.ser.va.ĵo
konservativa: k o ns e rv a t i v a : kon.ser.va.ti.va
konservativismo: k o ns e rv a t i v i sm o : kon.ser.va.ti.vis.mo
konservativulo: k o ns e rv a t i v u l o : kon.ser.va.ti.vu.lo
konservatorio: k o ns e rv a t o r i o : kon.ser.va.to.ri.o
konservejo: k o ns e rv e j o : kon.ser.ve.jo
konservema: k o ns e rv e m a : kon.ser.ve.ma
konservi: k o ns e rv i : kon.ser.vi
konserviĝi: k o ns e rv i ĝ i : kon.ser.vi.ĝi
konservisto: k o ns e rv i st o : kon.ser.vis.to
konservobokalo: k o ns e rv o b o k a l o : kon.ser.vo.bo.ka.lo
konservo: k o ns e rv o : kon.ser.vo
konservujo: k o ns e rv u j o : kon.ser.vu.jo
konsiderado: k o ns i d e r a d o : kon.si.de.ra.do
konsidere: k o ns i d e r e : kon.si.de.re
konsidereco: k o ns i d e r e c o : kon.si.de.re.co
konsiderema: k o ns i d e r e m a : kon.si.de.re.ma
konsideri: k o ns i d e r i : kon.si.de.ri
konsiderinda: k o ns i d e r i nd a : kon.si.de.rin.da
konsidero: k o ns i d e r o : kon.si.de.ro
konsideroj: k o ns i d e r o j : kon.si.de.roj
konsignaĵoj: k o ns i gn a ĵ o j : kon.sig.na.ĵoj
konsigni: k o ns i gn i : kon.sig.ni
konsilano: k o ns i l a n o : kon.si.la.no
konsilantaro: k o ns i l a nt a r o : kon.si.lan.ta.ro
konsilantino: k o ns i l a nt i n o : kon.si.lan.ti.no
konsilanto: k o ns i l a nt o : kon.si.lan.to
konsilebla: k o ns i l e bl a : kon.si.le.bla
konsiliano: k o ns i l i a n o : kon.si.li.a.no
konsili: k o ns i l i : kon.si.li
konsiliĝi: k o ns i l i ĝ i : kon.si.li.ĝi
konsiliĝo: k o ns i l i ĝ o : kon.si.li.ĝo
konsililo: k o ns i l i l o : kon.si.li.lo
konsilinda: k o ns i l i nd a : kon.si.lin.da
konsilio: k o ns i l i o : kon.si.li.o
konsilisto: k o ns i l i st o : kon.si.lis.to
konsilo: k o ns i l o : kon.si.lo
konsistaĵo: k o ns i st a ĵ o : kon.sis.ta.ĵo
konsistenco: k o ns i st e nc o : kon.sis.ten.co
konsisti: k o ns i st i : kon.sis.ti
konsistigi: k o ns i st i g i : kon.sis.ti.gi
konsisto: k o ns i st o : kon.sis.to
konsistorio: k o ns i st o r i o : kon.sis.to.ri.o
konskripcio: k o nskr i pc i o : kon°skrip.ci.o
konskripto: k o nskr i pt o : kon°skrip.to
konsola: k o ns o l a : kon.so.la
konsoli sin: k o ns o l i s i n : kon.so.li.sin
konsoli: k o ns o l i : kon.so.li
konsolido: k o ns o l i d o : kon.so.li.do
konsoliĝi: k o ns o l i ĝ i : kon.so.li.ĝi
konsolo: k o ns o l o : kon.so.lo
konsomeo: k o ns o m e o : kon.so.me.o
konsonanco: k o ns o n a nc o : kon.so.nan.co
konsonanto: k o ns o n a nt o : kon.so.nan.to
konsonantŝoviĝo: k o ns o n a ntŝ o v i ĝ o : kon.so.nan°tŝo.vi.ĝo
konsorcio: k o ns o rc i o : kon.sor.ci.o
konspiri: k o nsp i r i : kon°spi.ri
konspiro: k o nsp i r o : kon°spi.ro
konstablo: k o nst a bl o : kon°sta.blo
Konstanca: k o nst a nc a : kon°stan.ca
Konstancio: k o nst a nc i o : kon°stan.ci.o
Konstanco: k o nst a nc o : kon°stan.co
konstanta: k o nst a nt a : kon°stan.ta
konstantano: k o nst a nt a n o : kon°stan.ta.no
konstante: k o nst a nt e : kon°stan.te
konstanteco: k o nst a nt e c o : kon°stan.te.co
Konstanteno: k o nst a nt e n o : kon°stan.te.no
konstantigilo: k o nst a nt i g i l o : kon°stan.ti.gi.lo
Konstantino: k o nst a nt i n o : kon°stan.ti.no
Konstantinopolo: k o nst a nt i n o p o l o : kon°stan.ti.no.po.lo
konstanto: k o nst a nt o : kon°stan.to
konstati: k o nst a t i : kon°sta.ti
konstato: k o nst a t o : kon°sta.to
konstelacio: k o nst e l a c i o : kon°ste.la.ci.o
konsterna: k o nst e rn a : kon°ster.na
konsterni: k o nst e rn i : kon°ster.ni
konsterniĝi: k o nst e rn i ĝ i : kon°ster.ni.ĝi
konsterniĝo: k o nst e rn i ĝ o : kon°ster.ni.ĝo
konsterno: k o nst e rn o : kon°ster.no
konstipa: k o nst i p a : kon°sti.pa
konstipi: k o nst i p i : kon°sti.pi
konstipiĝi: k o nst i p i ĝ i : kon°sti.pi.ĝi
konstipo: k o nst i p o : kon°sti.po
konstitucia: k o nst i t u c i a : kon°sti.tu.ci.a
konstitucianto: k o nst i t u c i a nt o : kon°sti.tu.ci.an.to
konstitucii: k o nst i t u c i i : kon°sti.tu.ci.i
konstitucio: k o nst i t u c i o : kon°sti.tu.ci.o
konstitucirompo: k o nst i t u c i r o mp o : kon°sti.tu.ci.rom.po
konstitui: k o nst i t u i : kon°sti.tu.i
konstrikta boao: k o nstr i kt a b o a o : kon°strik.ta.bo.a.o
konstrikti: k o nstr i kt i : kon°strik.ti
konstruado: k o nstr u a d o : kon°stru.a.do
konstruaĵo: k o nstr u a ĵ o : kon°stru.a.ĵo
konstruarto: k o nstr u a rt o : kon°stru.ar.to
konstrubriko: k o nstr u br i k o : kon°stru.bri.ko
konstruejo: k o nstr u e j o : kon°stru.e.jo
konstruentreprenisto: k o nstr u e ntr e pr e n i st o : kon°stru.en°tre.pre.nis.to
konstrufosaĵo: k o nstr u f o s a ĵ o : kon°stru.fo.sa.ĵo
konstrui: k o nstr u i : kon°stru.i
konstruigi: k o nstr u i g i : kon°stru.i.gi
konstruiĝi: k o nstr u i ĝ i : kon°stru.i.ĝi
konstruisto: k o nstr u i st o : kon°stru.is.to
konstrukcii: k o nstr u kc i i : kon°struk.ci.i
konstruligno: k o nstr u l i gn o : kon°stru.lig.no
konstruo: k o nstr u o : kon°stru.o
konstruplano: k o nstr u pl a n o : kon°stru.pla.no
konstruŝtono: k o nstr u ŝt o n o : kon°struŝ.to.no
konstrutekniko: k o nstr u t e kn i k o : kon°stru.tek.ni.ko
konsubstancia: k o ns u bst a nc i a : kon.sub°stan.ci.a
konsuleco: k o ns u l e c o : kon.su.le.co
konsulejo: k o ns u l e j o : kon.su.le.jo
konsulo: k o ns u l o : kon.su.lo
konsultado: k o ns u lt a d o : kon.sul.ta.do
konsultejo: k o ns u lt e j o : kon.sul.te.jo
konsulti: k o ns u lt i : kon.sul.ti
konsultiĝa: k o ns u lt i ĝ a : kon.sul.ti.ĝa
konsulto: k o ns u lt o : kon.sul.to
konsumado: k o ns u m a d o : kon.su.ma.do
konsumanto: k o ns u m a nt o : kon.su.man.to
konsumi: k o ns u m i : kon.su.mi
konsumiĝi: k o ns u m i ĝ i : kon.su.mi.ĝi
konsumismo: k o ns u m i sm o : kon.su.mis.mo
konsumo: k o ns u m o : kon.su.mo
kontadi: k o nt a d i : kon.ta.di
kontaĝa: k o nt a ĝ a : kon.ta.ĝa
kontaĝaĵo: k o nt a ĝ a ĵ o : kon.ta.ĝa.ĵo
kontaĝi: k o nt a ĝ i : kon.ta.ĝi
kontaĝo: k o nt a ĝ o : kon.ta.ĝo
kontaktaĵo: k o nt a kt a ĵ o : kon.tak.ta.ĵo
kontakti: k o nt a kt i : kon.tak.ti
kontaktigi: k o nt a kt i g i : kon.tak.ti.gi
kontaktiĝi: k o nt a kt i ĝ i : kon.tak.ti.ĝi
kontaktilo: k o nt a kt i l o : kon.tak.ti.lo
kontakto: k o nt a kt o : kon.tak.to
kontaktofaco: k o nt a kt o f a c o : kon.tak.to.fa.co
kontaktolenso: k o nt a kt o l e ns o : kon.tak.to.len.so
kontaktolineo: k o nt a kt o l i n e o : kon.tak.to.li.ne.o
kontaktoro: k o nt a kt o r o : kon.tak.to.ro
kontaktoskatolo: k o nt a kt o sk a t o l o : kon.tak.tos.ka.to.lo
kontaktrelo: k o nt a ktr e l o : kon.tak°tre.lo
kontanta: k o nt a nt a : kon.tan.ta
kontantaĵo: k o nt a nt a ĵ o : kon.tan.ta.ĵo
konteltiro: k o nt e lt i r o : kon.tel.ti.ro
kontemplado: k o nt e mpl a d o : kon.tem°pla.do
kontempli: k o nt e mpl i : kon.tem°pli
kontenerizi: k o nt e n e r i z i : kon.te.ne.ri.zi
kontenero: k o nt e n e r o : kon.te.ne.ro
kontenerŝipo: k o nt e n e rŝ i p o : kon.te.ner.ŝi.po
kontenta: k o nt e nt a : kon.ten.ta
kontenteco: k o nt e nt e c o : kon.ten.te.co
kontentigi sin: k o nt e nt i g i s i n : kon.ten.ti.gi.sin
kontentigi: k o nt e nt i g i : kon.ten.ti.gi
kontentigo: k o nt e nt i g o : kon.ten.ti.go
kontentiĝema: k o nt e nt i ĝ e m a : kon.ten.ti.ĝe.ma
kontentiĝi: k o nt e nt i ĝ i : kon.ten.ti.ĝi
kontentulo: k o nt e nt u l o : kon.ten.tu.lo
kontestado: k o nt e st a d o : kon.tes.ta.do
kontestebla: k o nt e st e bl a : kon.tes.te.bla
kontestema: k o nt e st e m a : kon.tes.te.ma
kontesti: k o nt e st i : kon.tes.ti
kontesto: k o nt e st o : kon.tes.to
kontinenta drivo: k o nt i n e nt a dr i v o : kon.ti.nen.ta.dri.vo
kontinenta: k o nt i n e nt a : kon.ti.nen.ta
kontinentbreto: k o nt i n e ntbr e t o : kon.ti.nen°tbre.to
kontinento: k o nt i n e nt o : kon.ti.nen.to
kontingenca: k o nt i ng e nc a : kon.tin.gen.ca
kontingencismo: k o nt i ng e nc i sm o : kon.tin.gen.cis.mo
kontingenti: k o nt i ng e nt i : kon.tin.gen.ti
kontingentigi: k o nt i ng e nt i g i : kon.tin.gen.ti.gi
kontingento: k o nt i ng e nt o : kon.tin.gen.to
kontinua: k o nt i n u a : kon.ti.nu.a
kontinuaĵo: k o nt i n u a ĵ o : kon.ti.nu.a.ĵo
kontinuecekvacio: k o nt i n u e c e kv a c i o : kon.ti.nu.e.cek.va.ci.o
kontinueco: k o nt i n u e c o : kon.ti.nu.e.co
kontinui: k o nt i n u i : kon.ti.nu.i
kontinuigi: k o nt i n u i g i : kon.ti.nu.i.gi
kontinuistino: k o nt i n u i st i n o : kon.ti.nu.is.ti.no
kontinuisto: k o nt i n u i st o : kon.ti.nu.is.to
kontinuo: k o nt i n u o : kon.ti.nu.o
kontinupolusa generatoro: k o nt i n u p o l u s a g e n e r a t o r o : kon.ti.nu.po.lu.sa.ge.ne.ra.to.ro
kontinurompo: k o nt i n u r o mp o : kon.ti.nu.rom.po
kontisto: k o nt i st o : kon.tis.to
konto: k o nt o : kon.to
kontoido: k o nt o i d o : kon.to.i.do
kontoristo: k o nt o r i st o : kon.to.ris.to
kontoro: k o nt o r o : kon.to.ro
kontrabandaĵo: k o ntr a b a nd a ĵ o : kon°tra.ban.da.ĵo
kontrabandi: k o ntr a b a nd i : kon°tra.ban.di
kontrabandisto: k o ntr a b a nd i st o : kon°tra.ban.dis.to
kontrabando: k o ntr a b a nd o : kon°tra.ban.do
kontrabaso: k o ntr a b a s o : kon°tra.ba.so
kontradanco: k o ntr a d a nc o : kon°tra.dan.co
kontradmiralo: k o ntr a dm i r a l o : kon°trad.mi.ra.lo
kontrafagoto: k o ntr a f a g o t o : kon°tra.fa.go.to
kontrahi: k o ntr a h i : kon°tra.hi
kontrahiĝo: k o ntr a h i ĝ o : kon°tra.hi.ĝo
kontraktanto: k o ntr a kt a nt o : kon°trak.tan.to
kontraktaro: k o ntr a kt a r o : kon°trak.ta.ro
kontrakti: k o ntr a kt i : kon°trak.ti
kontrakto: k o ntr a kt o : kon°trak.to
kontrakturo: k o ntr a kt u r o : kon°trak.tu.ro
kontralto: k o ntr a lt o : kon°tral.to
kontraltulino: k o ntr a lt u l i n o : kon°tral.tu.li.no
kontramarko: k o ntr a m a rk o : kon°tra.mar.ko
kontraposto: k o ntr a p o st o : kon°tra.pos.to
kontrapunkto: k o ntr a p u nkt o : kon°tra.pun°kto
kontraste al: k o ntr a st e a l : kon°tras.te.al
kontraste kun: k o ntr a st e k u n : kon°tras.te.kun
kontrasti: k o ntr a st i : kon°tras.ti
kontrastigi: k o ntr a st i g i : kon°tras.ti.gi
kontrasto: k o ntr a st o : kon°tras.to
kontratenoro: k o ntr a t e n o r o : kon°tra.te.no.ro
kontraŭ tusa: k o ntr a ŭt u s a : kon°traŭ.tu.sa
kontraŭ-manifestacio: k o ntr a ŭm a n i f e st a c i o : kon°traŭ.ma.ni.fes.ta.ci.o
kontraŭa reago: k o ntr a ŭ a r e a g o : kon°tra.ŭa.re.a.go
kontraŭa: k o ntr a ŭ a : kon°tra.ŭa
kontraŭagi: k o ntr a ŭ a g i : kon°tra.ŭa.gi
kontraŭaĵo: k o ntr a ŭ a ĵ o : kon°tra.ŭa.ĵo
kontraŭalizeo: k o ntr a ŭ a l i z e o : kon°tra.ŭa.li.ze.o
kontraŭapogilo: k o ntr a ŭ a p o g i l o : kon°tra.ŭa.po.gi.lo
kontraŭargumento: k o ntr a ŭ a rg u m e nt o : kon°tra.ŭar.gu.men.to
kontraŭasekuri: k o ntr a ŭ a s e k u r i : kon°tra.ŭa.se.ku.ri
kontraŭasekuro de premiumoj: k o ntr a ŭ a s e k u r o d e pr e m i u m o j : kon°tra.ŭa.se.ku.ro.de.pre.mi.u.moj
kontraŭataki: k o ntr a ŭ a t a k i : kon°tra.ŭa.ta.ki
kontraŭbatali: k o ntr a ŭb a t a l i : kon°traŭ.ba.ta.li
kontraŭ: k o ntr a ŭ : kon°traŭ
kontraŭciklono: k o ntr a ŭc i kl o n o : kon°traŭ.ci.klo.no
kontraŭdeva: k o ntr a ŭd e v a : kon°traŭ.de.va
kontraŭdia: k o ntr a ŭd i a : kon°traŭ.di.a
kontraŭdiri: k o ntr a ŭd i r i : kon°traŭ.di.ri
kontraŭe: k o ntr a ŭ e : kon°tra.ŭe
kontraŭeco: k o ntr a ŭ e c o : kon°tra.ŭe.co
kontraŭelektromova forto: k o ntr a ŭ e l e ktr o m o v a f o rt o : kon°tra.ŭe.lek°tro.mo.va.for.to
kontraŭermeno: k o ntr a ŭ e rm e n o : kon°tra.ŭer.me.no
kontraŭeskarpo: k o ntr a ŭ e sk a rp o : kon°tra.ŭes.kar.po
kontraŭfebra: k o ntr a ŭf e br a : kon°traŭ.fe.bra
kontraŭflue: k o ntr a ŭfl u e : kon°traŭ°flu.e
kontraŭfluo: k o ntr a ŭfl u o : kon°traŭ°flu.o
kontraŭfoto: k o ntr a ŭf o t o : kon°traŭ.fo.to
kontraŭgramatika: k o ntr a ŭgr a m a t i k a : kon°traŭ°gra.ma.ti.ka
kontraŭgripa: k o ntr a ŭgr i p a : kon°traŭ°gri.pa
kontraŭhaloilo: k o ntr a ŭh a l o i l o : kon°traŭ.ha.lo.i.lo
kontraŭi: k o ntr a ŭ i : kon°tra.ŭi
kontraŭiĝi: k o ntr a ŭ i ĝ i : kon°tra.ŭi.ĝi
kontraŭindiko: k o ntr a ŭ i nd i k o : kon°tra.ŭin.di.ko
kontraŭinflama: k o ntr a ŭ i nfl a m a : kon°tra.ŭin°fla.ma
kontraŭkatodo: k o ntr a ŭk a t o d o : kon°traŭ.ka.to.do
kontraŭkloraĵo: k o ntr a ŭkl o r a ĵ o : kon°traŭ°klo.ra.ĵo
kontraŭknalo: k o ntr a ŭkn a l o : kon°traŭ°kna.lo
kontraŭkodero: k o ntr a ŭk o d e r o : kon°traŭ.ko.de.ro
kontraŭkodono: k o ntr a ŭk o d o n o : kon°traŭ.ko.do.no
kontraŭkoloniismo: k o ntr a ŭk o l o n i i sm o : kon°traŭ.ko.lo.ni.is.mo
kontraŭkoncipa: k o ntr a ŭk o nc i p a : kon°traŭ.kon.ci.pa
kontraŭkonstitucia: k o ntr a ŭk o nst i t u c i a : kon°traŭ.kon°sti.tu.ci.a
kontraŭkristana: k o ntr a ŭkr i st a n a : kon°traŭ°kris.ta.na
kontraŭkutima: k o ntr a ŭk u t i m a : kon°traŭ.ku.ti.ma
kontraŭleĝa: k o ntr a ŭl e ĝ a : kon°traŭ.le.ĝa
kontraŭlume: k o ntr a ŭl u m e : kon°traŭ.lu.me
kontraŭmaso: k o ntr a ŭm a s o : kon°traŭ.ma.so
kontraŭmeti: k o ntr a ŭm e t i : kon°traŭ.me.ti
kontraŭmilitarismo: k o ntr a ŭm i l i t a r i sm o : kon°traŭ.mi.li.ta.ris.mo
kontraŭmilitaristo: k o ntr a ŭm i l i t a r i st o : kon°traŭ.mi.li.ta.ris.to
kontraŭmini: k o ntr a ŭm i n i : kon°traŭ.mi.ni
kontraŭnatura: k o ntr a ŭn a t u r a : kon°traŭ.na.tu.ra
kontraŭnorma radiado: k o ntr a ŭn o rm a r a d i a d o : kon°traŭ.nor.ma.ra.di.a.do
kontraŭordono: k o ntr a ŭ o rd o n o : kon°tra.ŭor.do.no
kontraŭpapo: k o ntr a ŭp a p o : kon°traŭ.pa.po
kontraŭparalelaj: k o ntr a ŭp a r a l e l a j : kon°traŭ.pa.ra.le.laj
kontraŭparola: k o ntr a ŭp a r o l a : kon°traŭ.pa.ro.la
kontraŭparoli: k o ntr a ŭp a r o l i : kon°traŭ.pa.ro.li
kontraŭparolo: k o ntr a ŭp a r o l o : kon°traŭ.pa.ro.lo
kontraŭparto: k o ntr a ŭp a rt o : kon°traŭ.par.to
kontraŭperistalta: k o ntr a ŭp e r i st a lt a : kon°traŭ.pe.ris.tal.ta
kontraŭpezo: k o ntr a ŭp e z o : kon°traŭ.pe.zo
kontraŭporto: k o ntr a ŭp o rt o : kon°traŭ.por.to
kontraŭpostulo: k o ntr a ŭp o st u l o : kon°traŭ.pos.tu.lo
kontraŭpremo: k o ntr a ŭpr e m o : kon°traŭ°pre.mo
kontraŭpretendo: k o ntr a ŭpr e t e nd o : kon°traŭ°pre.ten.do
kontraŭprojekto: k o ntr a ŭpr o j e kt o : kon°traŭ°pro.jek.to
kontraŭpropono: k o ntr a ŭpr o p o n o : kon°traŭ°pro.po.no
kontraŭprovo: k o ntr a ŭpr o v o : kon°traŭ°pro.vo
kontraŭputra: k o ntr a ŭp u tr a : kon°traŭ.pu.tra
kontraŭrabia: k o ntr a ŭr a b i a : kon°traŭ.ra.bi.a
kontraŭrelo: k o ntr a ŭr e l o : kon°traŭ.re.lo
kontraŭrimedo: k o ntr a ŭr i m e d o : kon°traŭ.ri.me.do
kontraŭsence: k o ntr a ŭs e nc e : kon°traŭ.sen.ce
kontraŭsenco: k o ntr a ŭs e nc o : kon°traŭ.sen.co
kontraŭsepso: k o ntr a ŭs e ps o : kon°traŭ.sep.so
kontraŭservo: k o ntr a ŭs e rv o : kon°traŭ.ser.vo
kontraŭsifilisa: k o ntr a ŭs i f i l i s a : kon°traŭ.si.fi.li.sa
kontraŭstari: k o ntr a ŭst a r i : kon°traŭ°sta.ri
kontraŭstaro: k o ntr a ŭst a r o : kon°traŭ°sta.ro
kontraŭstreĉi: k o ntr a ŭstr e ĉ i : kon°traŭ°stre.ĉi
kontraŭŝimaĵo: k o ntr a ŭŝ i m a ĵ o : kon°traŭ.ŝi.ma.ĵo
kontraŭŝraŭbingo: k o ntr a ŭŝr a ŭb i ng o : kon°traŭ°ŝraŭ.bin.go
kontraŭtanka: k o ntr a ŭt a nk a : kon°traŭ.tan.ka
kontraŭtoksino: k o ntr a ŭt o ks i n o : kon°traŭ.tok.si.no
kontraŭtokso: k o ntr a ŭt o ks o : kon°traŭ.tok.so
kontraŭtorpedŝipo: k o ntr a ŭt o rp e dŝ i p o : kon°traŭ.tor.ped.ŝi.po
kontraŭulo: k o ntr a ŭ u l o : kon°tra.ŭu.lo
kontraŭvajro: k o ntr a ŭv a jr o : kon°traŭ.vaj.ro
kontraŭveneno: k o ntr a ŭv e n e n o : kon°traŭ.ve.ne.no
kontraŭveraĵo: k o ntr a ŭv e r a ĵ o : kon°traŭ.ve.ra.ĵo
kontraŭvermaĵo: k o ntr a ŭv e rm a ĵ o : kon°traŭ.ver.ma.ĵo
kontraŭvola: k o ntr a ŭv o l a : kon°traŭ.vo.la
kontreo: k o ntr e o : kon°tre.o
kontresumo: k o ntr e s u m o : kon°tre.su.mo
kontrevizoro: k o ntr e v i z o r o : kon°tre.vi.zo.ro
kontribuaĵo: k o ntr i b u a ĵ o : kon°tri.bu.a.ĵo
kontribuanto: k o ntr i b u a nt o : kon°tri.bu.an.to
kontribucio: k o ntr i b u c i o : kon°tri.bu.ci.o
kontribui: k o ntr i b u i : kon°tri.bu.i
kontricio: k o ntr i c i o : kon°tri.ci.o
kontroladi: k o ntr o l a d i : kon°tro.la.di
kontrolbito: k o ntr o lb i t o : kon°trol.bi.to
kontrolebla: k o ntr o l e bl a : kon°tro.le.bla
kontroli: k o ntr o l i : kon°tro.li
kontrolilo: k o ntr o l i l o : kon°tro.li.lo
kontroliro: k o ntr o l i r o : kon°tro.li.ro
kontrolisto: k o ntr o l i st o : kon°tro.lis.to
kontrolkomisaro: k o ntr o lk o m i s a r o : kon°trol.ko.mi.sa.ro
kontrolkomitato: k o ntr o lk o m i t a t o : kon°trol.ko.mi.ta.to
kontrolkonsilio: k o ntr o lk o ns i l i o : kon°trol.kon.si.li.o
kontrollampo: k o ntr o ll a mp o : kon°trol.lam.po
kontrolmarki: k o ntr o lm a rk i : kon°trol.mar.ki
kontrolo: k o ntr o l o : kon°tro.lo
kontrolvoko: k o ntr o lv o k o : kon°trol.vo.ko
kontulo: k o nt u l o : kon.tu.lo
kontumaca: k o nt u m a c a : kon.tu.ma.ca
kontumaco: k o nt u m a c o : kon.tu.ma.co
konturi: k o nt u r i : kon.tu.ri
konturo: k o nt u r o : kon.tu.ro
konturtranĉi: k o nt u rtr a nĉ i : kon.tur°tran.ĉi
kontuzaĵo: k o nt u z a ĵ o : kon.tu.za.ĵo
kontuzanta: k o nt u z a nt a : kon.tu.zan.ta
kontuzi: k o nt u z i : kon.tu.zi
kontuziĝi: k o nt u z i ĝ i : kon.tu.zi.ĝi
kontuzo: k o nt u z o : kon.tu.zo
konuklo: k o n u kl o : ko.nu.klo
konulario: k o n u l a r i o : ko.nu.la.ri.o
konulariuloj: k o n u l a r i u l o j : ko.nu.la.ri.u.loj
konuro: k o n u r o : ko.nu.ro
konusa: k o n u s a : ko.nu.sa
konuseto: k o n u s e t o : ko.nu.se.to
konuso: k o n u s o : ko.nu.so
konvaleski: k o nv a l e sk i : kon.va.les.ki
konvalesko: k o nv a l e sk o : kon.va.les.ko
konvalo: k o nv a l o : kon.va.lo
konvekcio: k o nv e kc i o : kon.vek.ci.o
konveksa: k o nv e ks a : kon.vek.sa
konvekseco: k o nv e ks e c o : kon.vek.se.co
konvekti: k o nv e kt i : kon.vek.ti
konvekto: k o nv e kt o : kon.vek.to
konvena: k o nv e n a : kon.ve.na
konvencia: k o nv e nc i a : kon.ven.ci.a
Konvencio: k o nv e nc i o : kon.ven.ci.o
konvencio: k o nv e nc i o : kon.ven.ci.o
konvene: k o nv e n e : kon.ve.ne
konveneco: k o nv e n e c o : kon.ve.ne.co
konveni: k o nv e n i : kon.ve.ni
konveno: k o nv e n o : kon.ve.no
konvento: k o nv e nt o : kon.ven.to
konverĝeco: k o nv e rĝ e c o : kon.ver.ĝe.co
konverĝi: k o nv e rĝ i : kon.ver.ĝi
konverĝigi: k o nv e rĝ i g i : kon.ver.ĝi.gi
konversacii: k o nv e rs a c i i : kon.ver.sa.ci.i
konversacio: k o nv e rs a c i o : kon.ver.sa.ci.o
konversi: k o nv e rs i : kon.ver.si
konvertado: k o nv e rt a d o : kon.ver.ta.do
konvertebla: k o nv e rt e bl a : kon.ver.te.bla
konverti: k o nv e rt i : kon.ver.ti
konvertiĝi: k o nv e rt i ĝ i : kon.ver.ti.ĝi
konvertilo: k o nv e rt i l o : kon.ver.ti.lo
konverto: k o nv e rt o : kon.ver.to
konvertora kompleto: k o nv e rt o r a k o mpl e t o : kon.ver.to.ra.kom°ple.to
konvertoro: k o nv e rt o r o : kon.ver.to.ro
konviktaj montraĵoj: k o nv i kt a jm o ntr a ĵ o j : kon.vik.taj.mon°tra.ĵoj
konvikti: k o nv i kt i : kon.vik.ti
konvikto: k o nv i kt o : kon.vik.to
konvinka: k o nv i nk a : kon.vin.ka
konvinkebla: k o nv i nk e bl a : kon.vin.ke.bla
konvinki: k o nv i nk i : kon.vin.ki
konvinkiĝi: k o nv i nk i ĝ i : kon.vin.ki.ĝi
konvinkiĝo: k o nv i nk i ĝ o : kon.vin.ki.ĝo
konvinkiteco: k o nv i nk i t e c o : kon.vin.ki.te.co
konvinko: k o nv i nk o : kon.vin.ko
konvoji: k o nv o j i : kon.vo.ji
konvojo: k o nv o j o : kon.vo.jo
konvolvulo: k o nv o lv u l o : kon.vol.vu.lo
konvulsia: k o nv u ls i a : kon.vul.si.a
konvulsii: k o nv u ls i i : kon.vul.si.i
konvulsio: k o nv u ls i o : kon.vul.si.o
konvulsiterapio: k o nv u ls i t e r a p i o : kon.vul.si.te.ra.pi.o
konzerno: k o nz e rn o : kon.zer.no
konzolfosteto: k o nz o lf o st e t o : kon.zol.fos.te.to
konzolo: k o nz o l o : kon.zo.lo
koopera: k o o p e r a : ko.o.pe.ra
kooperado: k o o p e r a d o : ko.o.pe.ra.do
kooperanto: k o o p e r a nt o : ko.o.pe.ran.to
kooperativismo: k o o p e r a t i v i sm o : ko.o.pe.ra.ti.vis.mo
kooperativo: k o o p e r a t i v o : ko.o.pe.ra.ti.vo
kooperi: k o o p e r i : ko.o.pe.ri
kooptado: k o o pt a d o : ko.op.ta.do
koopti: k o o pt i : ko.op.ti
koordinataro: k o o rd i n a t a r o : ko.or.di.na.ta.ro
koordinato: k o o rd i n a t o : ko.or.di.na.to
koordinatsistemo: k o o rd i n a ts i st e m o : ko.or.di.nat.sis.te.mo
koordinatsistemo: k o o rd i n a ts i st e m o : ko.or.di.nat.sis.te.mo
kopaifero: k o p a i f e r o : ko.pa.i.fe.ro
kopaivarbo: k o p a i v a rb o : ko.pa.i.var.bo
kopaivo: k o p a i v o : ko.pa.i.vo
kopaivujo: k o p a i v u j o : ko.pa.i.vu.jo
kopalarbo: k o p a l a rb o : ko.pa.lar.bo
kopalo: k o p a l o : ko.pa.lo
kopalujo: k o p a l u j o : ko.pa.lu.jo
kopeko: k o p e k o : ko.pe.ko
Kopenhago: k o p e nh a g o : ko.pen.ha.go
kopepodoj: k o p e p o d o j : ko.pe.po.doj
Kopernika: k o p e rn i k a : ko.per.ni.ka
Koperniko: k o p e rn i k o : ko.per.ni.ko
kopia: k o p i a : ko.pi.a
kopiado: k o p i a d o : ko.pi.a.do
kopie: k o p i e : ko.pi.e
kopii: k o p i i : ko.pi.i
kopiisto: k o p i i st o : ko.pi.is.to
kopikadro: k o p i k a dr o : ko.pi.ka.dro
kopio: k o p i o : ko.pi.o
kopipapero: k o p i p a p e r o : ko.pi.pa.pe.ro
kopirajto: k o p i r a jt o : ko.pi.raj.to
koplo: k o pl o : ko.plo
kopreno: k o pr e n o : ko.pre.no
kopriso: k o pr i s o : ko.pri.so
kopro: k o pr o : ko.pro
koprofagio: k o pr o f a g i o : ko.pro.fa.gi.o
koprolalio: k o pr o l a l i o : ko.pro.la.li.o
koprolito: k o pr o l i t o : ko.pro.li.to
kopso: k o ps o : kop.so
kopta: k o pt a : kop.ta
kopto: k o pt o : kop.to
kopulacio: k o p u l a c i o : ko.pu.la.ci.o
kopulado: k o p u l a d o : ko.pu.la.do
kopulativo: k o p u l a t i v o : ko.pu.la.ti.vo
kopuli: k o p u l i : ko.pu.li
kopulo: k o p u l o : ko.pu.lo
kora: k o r a : ko.ra
koraciedoj: k o r a c i e d o j : ko.ra.ci.e.doj
koraciformaj: k o r a c i f o rm a j : ko.ra.ci.for.maj
koracio: k o r a c i o : ko.ra.ci.o
koracioformaj: k o r a c i o f o rm a j : ko.ra.ci.o.for.maj
Koraĥo: k o r a ĥ o : ko.ra.ĥo
koraklo: k o r a kl o : ko.ra.klo
korako: k o r a k o : ko.ra.ko
korakoida apofizo: k o r a k o i d a a p o f i z o : ko.ra.ko.i.da.a.po.fi.zo
korakoida osto: k o r a k o i d a o st o : ko.ra.ko.i.da.os.to
korakoida proceso: k o r a k o i d a pr o c e s o : ko.ra.ko.i.da.pro.ce.so
korakoida: k o r a k o i d a : ko.ra.ko.i.da
Korala: k o r a l a : ko.ra.la
korala: k o r a l a : ko.ra.la
koralfungo: k o r a lf u ng o : ko.ral.fun.go
koralino: k o r a l i n o : ko.ra.li.no
koralo: k o r a l o : ko.ra.lo
koralorizo: k o r a l o r i z o : ko.ra.lo.ri.zo
koralrifo: k o r a lr i f o : ko.ral.ri.fo
koralserpento: k o r a ls e rp e nt o : ko.ral.ser.pen.to
koraluloj: k o r a l u l o j : ko.ra.lu.loj
Korana: k o r a n a : ko.ra.na
Korano: k o r a n o : ko.ra.no
korazio: k o r a z i o : ko.ra.zi.o
korbaĵo: k o rb a ĵ o : kor.ba.ĵo
korbansa volbo: k o rb a ns a v o lb o : kor.ban.sa.vol.bo
korbansa: k o rb a ns a : kor.ban.sa
korbato: k o rb a t o : kor.ba.to
korbelfenestro: k o rb e lf e n e str o : kor.bel.fe.nes°tro
korbelo: k o rb e l o : kor.be.lo
korbeto: k o rb e t o : kor.be.to
korbo: k o rb o : kor.bo
korbopilko: k o rb o p i lk o : kor.bo.pil.ko
Korciro: k o rc i r o : kor.ci.ro
korda: k o rd a : kor.da
kordeliero: k o rd e l i e r o : kor.de.li.e.ro
kordialo: k o rd i a l o : kor.di.a.lo
Kordilero: k o rd i l e r o : kor.di.le.ro
kordinstrumento: k o rd i nstr u m e nt o : kor.din°stru.men.to
kordito: k o rd i t o : kor.di.to
kordito: k o rd i t o : kor.di.to
kordo: k o rd o : kor.do
kordono: k o rd o n o : kor.do.no
Kordova: k o rd o v a : kor.do.va
kordovo: k o rd o v o : kor.do.vo
Kordovo: k o rd o v o : kor.do.vo
kordurojo: k o rd u r o j o : kor.du.ro.jo
korea: k o r e a : ko.re.a
koreco: k o r e c o : ko.re.co
koregidoro: k o r e g i d o r o : ko.re.gi.do.ro
koregono: k o r e g o n o : ko.re.go.no
koregrafio: k o r e gr a f i o : ko.re.gra.fi.o
koregrafo: k o r e gr a f o : ko.re.gra.fo
Koreia pino: k o r e i a p i n o : ko.re.i.a.pi.no
Koreio: k o r e i o : ko.re.i.o
korekscita: k o r e ksc i t a : ko.rek°sci.ta
korekta: k o r e kt a : ko.rek.ta
korektado: k o r e kt a d o : ko.rek.ta.do
korekteco: k o r e kt e c o : ko.rek.te.co
korekti: k o r e kt i : ko.rek.ti
korektiĝi: k o r e kt i ĝ i : ko.rek.ti.ĝi
korektisto: k o r e kt i st o : ko.rek.tis.to
korekto: k o r e kt o : ko.rek.to
korektofara: k o r e kt o f a r a : ko.rek.to.fa.ra
korekturo: k o r e kt u r o : ko.rek.tu.ro
korelacia funkcio: k o r e l a c i a f u nkc i o : ko.re.la.ci.a.fun°kci.o
korelacia: k o r e l a c i a : ko.re.la.ci.a
korelacio: k o r e l a c i o : ko.re.la.ci.o
korelativa: k o r e l a t i v a : ko.re.la.ti.va
korelativeco: k o r e l a t i v e c o : ko.re.la.ti.ve.co
koreo: k o r e o : ko.re.o
koreo: k o r e o : ko.re.o
koreopso: k o r e o ps o : ko.re.op.so
korespondado: k o r e sp o nd a d o : ko.res.pon.da.do
korespondaĵo: k o r e sp o nd a ĵ o : ko.res.pon.da.ĵo
korespondanto: k o r e sp o nd a nt o : ko.res.pon.dan.to
korespondi: k o r e sp o nd i : ko.res.pon.di
korespondisto: k o r e sp o nd i st o : ko.res.pon.dis.to
korespondo: k o r e sp o nd o : ko.res.pon.do
Koreujo: k o r e u j o : ko.re.u.jo
korfavori: k o rf a v o r i : kor.fa.vo.ri
Korfuo: k o rf u o : kor.fu.o
koriandro: k o r i a ndr o : ko.ri.an°dro
koribanto: k o r i b a nt o : ko.ri.ban.to
koridalo: k o r i d a l o : ko.ri.da.lo
koridoro: k o r i d o r o : ko.ri.do.ro
korifeno: k o r i f e n o : ko.ri.fe.no
korifeo: k o r i f e o : ko.ri.fe.o
korikso: k o r i ks o : ko.rik.so
korilo: k o r i l o : ko.ri.lo
korimbo: k o r i mb o : ko.rim.bo
korinklino: k o r i nkl i n o : ko.rin°kli.no
Korinta: k o r i nt a : ko.rin.ta
Korintano: k o r i nt a n o : ko.rin.ta.no
korintika: k o r i nt i k a : ko.rin.ti.ka
Korinto: k o r i nt o : ko.rin.to
korio: k o r i o : ko.ri.o
korioida: k o r i o i d a : ko.ri.o.i.da
Koriolano: k o r i o l a n o : ko.ri.o.la.no
korizo: k o r i z o : ko.ri.zo
korka: k o rk a : kor.ka
korkado: k o rk a d o : kor.ka.do
korki: k o rk i : kor.ki
korklapoj: k o rkl a p o j : kor°kla.poj
korko: k o rk o : kor.ko
korkokverko: k o rk o kv e rk o : kor.kok.ver.ko
korkoro: k o rk o r o : kor.ko.ro
korktirilo: k o rkt i r i l o : kor°kti.ri.lo
kormo: k o rm o : kor.mo
kormofitoj: k o rm o f i t o j : kor.mo.fi.toj
kormoplantoj: k o rm o pl a nt o j : kor.mo.plan.toj
kormorano: k o rm o r a n o : kor.mo.ra.no
korna kikero: k o rn a k i k e r o : kor.na.ki.ke.ro
korna: k o rn a : kor.na
kornaro: k o rn a r o : kor.na.ro
korneca: k o rn e c a : kor.ne.ca
kornedo: k o rn e d o : kor.ne.do
kornedo: k o rn e d o : kor.ne.do
korneito: k o rn e i t o : kor.ne.i.to
Kornelieca: k o rn e l i e c a : kor.ne.li.e.ca
Kornelio: k o rn e l i o : kor.ne.li.o
kornemuzo: k o rn e m u z o : kor.ne.mu.zo
korneo: k o rn e o : kor.ne.o
korneto: k o rn e t o : kor.ne.to
korneto: k o rn e t o : kor.ne.to
korni: k o rn i : kor.ni
kornica: k o rn i c a : kor.ni.ca
kornico: k o rn i c o : kor.ni.co
korniĝi: k o rn i ĝ i : kor.ni.ĝi
korniko: k o rn i k o : kor.ni.ko
kornkapuloj: k o rnk a p u l o j : kor°nka.pu.loj
kornobati: k o rn o b a t i : kor.no.ba.ti
korno: k o rn o : kor.no
kornohava: k o rn o h a v a : kor.no.ha.va
kornopiki: k o rn o p i k i : kor.no.pi.ki
kornoporta: k o rn o p o rt a : kor.no.por.ta
kornpieda kraterelo: k o rnp i e d a kr a t e r e l o : kor°npi.e.da.kra.te.re.lo
kornulo: k o rn u l o : kor.nu.lo
kornusfrukto: k o rn u sfr u kt o : kor.nus°fruk.to
kornuso: k o rn u s o : kor.nu.so
Kornvalo: k o rnv a l o : kor°nva.lo
koro: k o r o : ko.ro
koro: k o r o : ko.ro
korodaĵo: k o r o d a ĵ o : ko.ro.da.ĵo
korodi: k o r o d i : ko.ro.di
korodimuna: k o r o d i m u n a : ko.ro.di.mu.na
korodo: k o r o d o : ko.ro.do
koroida: k o r o i d a : ko.ro.i.da
koroidito: k o r o i d i t o : ko.ro.i.di.to
koroido: k o r o i d o : ko.ro.i.do
korolario: k o r o l a r i o : ko.ro.la.ri.o
korolfolio: k o r o lf o l i o : ko.rol.fo.li.o
korolo: k o r o l o : ko.ro.lo
koronaria: k o r o n a r i a : ko.ro.na.ri.a
koronariaj arterioj: k o r o n a r i a j a rt e r i o j : ko.ro.na.ri.a.jar.te.ri.oj
koronariito: k o r o n a r i i t o : ko.ro.na.ri.i.to
koronelo: k o r o n e l o : ko.ro.ne.lo
koronilo: k o r o n i l o : ko.ro.ni.lo
korono: k o r o n o : ko.ro.no
koronulo: k o r o n u l o : ko.ro.nu.lo
Kororo: k o r o r o : ko.ro.ro
korozo: k o r o z o : ko.ro.zo
korpa: k o rp a : kor.pa
korpeto: k o rp e t o : kor.pe.to
korpigi: k o rp i g i : kor.pi.gi
korpiĝi: k o rp i ĝ i : kor.pi.ĝi
korpo: k o rp o : kor.po
korpogardisto: k o rp o g a rd i st o : kor.po.gar.dis.to
korporaciemo: k o rp o r a c i e m o : kor.po.ra.ci.e.mo
korporacio: k o rp o r a c i o : kor.po.ra.ci.o
korporalo: k o rp o r a l o : kor.po.ra.lo
korprema: k o rpr e m a : kor°pre.ma
korpremi: k o rpr e m i : kor°pre.mi
korpulenta: k o rp u l e nt a : kor.pu.len.ta
korpulenteco: k o rp u l e nt e c o : kor.pu.len.te.co
korpusklo: k o rp u skl o : kor.pus°klo
korpuso: k o rp u s o : kor.pu.so
korpuso: k o rp u s o : kor.pu.so
korsaĵo: k o rs a ĵ o : kor.sa.ĵo
korsako: k o rs a k o : kor.sa.ko
korsaro: k o rs a r o : kor.sa.ro
korsarŝipo: k o rs a rŝ i p o : kor.sar.ŝi.po
korseto: k o rs e t o : kor.se.to
Korsika pino: k o rs i k a p i n o : kor.si.ka.pi.no
Korsika: k o rs i k a : kor.si.ka
Korsiko: k o rs i k o : kor.si.ko
korso: k o rs o : kor.so
korstato: k o rst a t o : kor°sta.to
korŝiri: k o rŝ i r i : kor.ŝi.ri
korta: k o rt a : kor.ta
kortega: k o rt e g a : kor.te.ga
kortegano: k o rt e g a n o : kor.te.ga.no
kortegestro: k o rt e g e str o : kor.te.ges°tro
kortego: k o rt e g o : kor.te.go
kortekso: k o rt e ks o : kor.tek.so
Kortesoj: k o rt e s o j : kor.te.soj
korteza: k o rt e z a : kor.te.za
korthundo: k o rth u nd o : kor°thun.do
korticio: k o rt i c i o : kor.ti.ci.o
kortika cilindro: k o rt i k a c i l i ndr o : kor.ti.ka.ci.lin°dro
kortiko: k o rt i k o : kor.ti.ko
kortikosteroido: k o rt i k o st e r o i d o : kor.ti.kos.te.ro.i.do
kortikosterono: k o rt i k o st e r o n o : kor.ti.kos.te.ro.no
kortikosurrena: k o rt i k o s u rr e n a : kor.ti.ko.sur.re.na
kortikoterapio: k o rt i k o t e r a p i o : kor.ti.ko.te.ra.pi.o
kortikotropa: k o rt i k o tr o p a : kor.ti.ko.tro.pa
kortinario: k o rt i n a r i o : kor.ti.na.ri.o
kortisto: k o rt i st o : kor.tis.to
kortizolo: k o rt i z o l o : kor.ti.zo.lo
kortizono: k o rt i z o n o : kor.ti.zo.no
kortizonterapio: k o rt i z o nt e r a p i o : kor.ti.zon.te.ra.pi.o
kortobirdo: k o rt o b i rd o : kor.to.bir.do
korto: k o rt o : kor.to
Kortrejko: k o rtr e jk o : kor°trej.ko
kortumo: k o rt u m o : kor.tu.mo
kortuŝa: k o rt u ŝ a : kor.tu.ŝa
kortuŝi: k o rt u ŝ i : kor.tu.ŝi
korundo: k o r u nd o : ko.run.do
koruptado: k o r u pt a d o : ko.rup.ta.do
koruptebla: k o r u pt e bl a : ko.rup.te.bla
korupti: k o r u pt i : ko.rup.ti
koruptilo: k o r u pt i l o : ko.rup.ti.lo
korupto: k o r u pt o : ko.rup.to
koruso: k o r u s o : ko.ru.so
korvedoj: k o rv e d o j : kor.ve.doj
korvetkapitano: k o rv e tk a p i t a n o : kor.vet.ka.pi.ta.no
korveto: k o rv e t o : kor.ve.to
korveto: k o rv e t o : kor.ve.to
korvo: k o rv o : kor.vo
kosekanto: k o s e k a nt o : ko.se.kan.to
kosinuso: k o s i n u s o : ko.si.nu.so
kosma radiado: k o sm a r a d i a d o : kos.ma.ra.di.a.do
kosma: k o sm a : kos.ma
kosmetikaĵo: k o sm e t i k a ĵ o : kos.me.ti.ka.ĵo
kosmetiko: k o sm e t i k o : kos.me.ti.ko
kosmobiologio: k o sm o b i o l o g i o : kos.mo.bi.o.lo.gi.o
kosmo: k o sm o : kos.mo
kosmogonio: k o sm o g o n i o : kos.mo.go.ni.o
kosmografio: k o sm o gr a f i o : kos.mo.gra.fi.o
kosmografo: k o sm o gr a f o : kos.mo.gra.fo
kosmokemio: k o sm o k e m i o : kos.mo.ke.mi.o
kosmologio: k o sm o l o g i o : kos.mo.lo.gi.o
kosmologo: k o sm o l o g o : kos.mo.lo.go
kosmonaŭtiko: k o sm o n a ŭt i k o : kos.mo.naŭ.ti.ko
kosmonaŭto: k o sm o n a ŭt o : kos.mo.naŭ.to
kosmopolita: k o sm o p o l i t a : kos.mo.po.li.ta
kosmopoliteco: k o sm o p o l i t e c o : kos.mo.po.li.te.co
kosmopolitismo: k o sm o p o l i t i sm o : kos.mo.po.li.tis.mo
kosmopolito: k o sm o p o l i t o : kos.mo.po.li.to
kosmoso: k o sm o s o : kos.mo.so
kosmoŝipo: k o sm o ŝ i p o : kos.mo.ŝi.po
kosmoŝipo: k o sm o ŝ i p o : kos.mo.ŝi.po
koso: k o s o : ko.so
Kosovo: k o s o v o : ko.so.vo
kosta: k o st a : kos.ta
Kostariko: k o st a r i k o : kos.ta.ri.ko
koste de: k o st e d e : kos.te.de
kosti: k o st i : kos.ti
kosto: k o st o : kos.to
kostopago: k o st o p a g o : kos.to.pa.go
kostumbalo: k o st u mb a l o : kos.tum.ba.lo
kostumi: k o st u m i : kos.tu.mi
kostumo: k o st u m o : kos.tu.mo
koŝera: k o ŝ e r a : ko.ŝe.ra
koŝia: k o ŝ i a : ko.ŝi.a
Koŝio: k o ŝ i o : ko.ŝi.o
koŝmaro: k o ŝm a r o : koŝ.ma.ro
koŝo: k o ŝ o : ko.ŝo
kota: k o t a : ko.ta
kotangento: k o t a ng e nt o : ko.tan.gen.to
kotejo: k o t e j o : ko.te.jo
koterio: k o t e r i o : ko.te.ri.o
koti: k o t i : ko.ti
kotiledono: k o t i l e d o n o : ko.ti.le.do.no
kotiljono: k o t i lj o n o : ko.til.jo.no
kotisto: k o t i st o : ko.tis.to
kotizado: k o t i z a d o : ko.ti.za.do
kotizi: k o t i z i : ko.ti.zi
kotizo: k o t i z o : ko.ti.zo
kotleto: k o tl e t o : ko.tle.to
koto: k o t o : ko.to
kotona: k o t o n a : ko.to.na
kotonaĵo: k o t o n a ĵ o : ko.to.na.ĵo
kotoneca: k o t o n e c a : ko.to.ne.ca
kotono: k o t o n o : ko.to.no
kotonujo: k o t o n u j o : ko.to.nu.jo
kotoo: k o t o o : ko.to.o
kotopetro: k o t o p e tr o : ko.to.pe.tro
kotorno: k o t o rn o : ko.tor.no
kotskrapilo: k o tskr a p i l o : kot°skra.pi.lo
kotŝirmilo: k o tŝ i rm i l o : kot.ŝir.mi.lo
koturno: k o t u rn o : ko.tur.no
kovado: k o v a d o : ko.va.do
kovalenta: k o v a l e nt a : ko.va.len.ta
kovarda: k o v a rd a : ko.var.da
kovejo: k o v e j o : ko.ve.jo
koverto: k o v e rt o : ko.ver.to
kovi: k o v i : ko.vi
kovilo: k o v i l o : ko.vi.lo
kovitaro: k o v i t a r o : ko.vi.ta.ro
Kovno: k o vn o : kov.no
kovrado: k o vr a d o : kov.ra.do
kovraĵo: k o vr a ĵ o : kov.ra.ĵo
kovri: k o vr i : kov.ri
kovriĝi: k o vr i ĝ i : kov.ri.ĝi
kovrilo: k o vr i l o : kov.ri.lo
kovrilpago: k o vr i lp a g o : kov.ril.pa.go
kovrilsako: k o vr i ls a k o : kov.ril.sa.ko
kovrita: k o vr i t a : kov.ri.ta
kovro: k o vr o : kov.ro
kovroharo: k o vr o h a r o : kov.ro.ha.ro
kovroperaco: k o vr o p e r a c o : kov.ro.pe.ra.co
kovropovo: k o vr o p o v o : kov.ro.po.vo
kovrotiri: k o vr o t i r i : kov.ro.ti.ri
kovrotuko: k o vr o t u k o : kov.ro.tu.ko
kovrovitro: k o vr o v i tr o : kov.ro.vi.tro
kovrumo: k o vr u m o : kov.ru.mo
kozako: k o z a k o : ko.za.ko
kozo: k o z o : ko.zo
krabaraneoj: kr a b a r a n e o j : kra.ba.ra.ne.oj
krablejo: kr a bl e j o : kra.ble.jo
krabli: kr a bl i : kra.bli
krabo: kr a b o : kra.bo
krabro: kr a br o : kra.bro
kraĉado: kr a ĉ a d o : kra.ĉa.do
kraĉaĵo: kr a ĉ a ĵ o : kra.ĉa.ĵo
kraĉeti: kr a ĉ e t i : kra.ĉe.ti
kraĉi: kr a ĉ i : kra.ĉi
kraĉkobro: kr a ĉk o br o : kraĉ.ko.bro
kraĉo: kr a ĉ o : kra.ĉo
kraĉospiri: kr a ĉ o sp i r i : kra.ĉos.pi.ri
kraĉujo: kr a ĉ u j o : kra.ĉu.jo
krada: kr a d a : kra.da
kradaĵo: kr a d a ĵ o : kra.da.ĵo
kradi: kr a d i : kra.di
krado: kr a d o : kra.do
kradplanko: kr a dpl a nk o : krad°plan.ko
kradrostilo: kr a dr o st i l o : kra.dros.ti.lo
krajonfajlilo: kr a j o nf a jl i l o : kra.jon.faj.li.lo
krajongrafitaĵo: kr a j o ngr a f i t a ĵ o : kra.jon°gra.fi.ta.ĵo
krajoni: kr a j o n i : kra.jo.ni
krajonkerno: kr a j o nk e rn o : kra.jon.ker.no
krajono: kr a j o n o : kra.jo.no
krajto: kr a jt o : kraj.to
krakadi: kr a k a d i : kra.ka.di
krakeno: kr a k e n o : kra.ke.no
kraketi: kr a k e t i : kra.ke.ti
kraki: kr a k i : kra.ki
krakigi: kr a k i g i : kra.ki.gi
krakkalcini: kr a kk a lc i n i : krak.kal.ci.ni
krakmaĉi: kr a km a ĉ i : krak.ma.ĉi
krakmanĝejo: kr a km a nĝ e j o : krak.man.ĝe.jo
krako: kr a k o : kra.ko
Krakovo: kr a k o v o : kra.ko.vo
krakpano: kr a kp a n o : krak.pa.no
krakpizo: kr a kp i z o : krak.pi.zo
krakso: kr a ks o : krak.so
kraktinti: kr a kt i nt i : krak.tin.ti
krakto: kr a kt o : krak.to
kralo: kr a l o : kra.lo
krambo: kr a mb o : kram.bo
kramfo: kr a mf o : kram.fo
krampi: kr a mp i : kram.pi
krampo: kr a mp o : kram.po
kranakvo: kr a n a kv o : kra.nak.vo
kranaro: kr a n a r o : kra.na.ro
krangono: kr a ng o n o : kran.go.no
krania volbo: kr a n i a v o lb o : kra.ni.a.vol.bo
krania: kr a n i a : kra.ni.a
kraniaj nervoj: kr a n i a jn e rv o j : kra.ni.aj.ner.voj
kranio: kr a n i o : kra.ni.o
kraniologio: kr a n i o l o g i o : kra.ni.o.lo.gi.o
kraniometrio: kr a n i o m e tr i o : kra.ni.o.me.tri.o
kranko: kr a nk o : kran.ko
krankoŝafto: kr a nk o ŝ a ft o : kran.ko.ŝaf.to
krano: kr a n o : kra.no
Kraso: kr a s o : kra.so
Krasso: kr a ss o : kras.so
krasulo: kr a s u l o : kra.su.lo
kraŝi: kr a ŝ i : kra.ŝi
kraŝo: kr a ŝ o : kra.ŝo
kratago: kr a t a g o : kra.ta.go
kraterelo: kr a t e r e l o : kra.te.re.lo
kratereto: kr a t e r e t o : kra.te.re.to
kratero: kr a t e r o : kra.te.ro
kratono: kr a t o n o : kra.to.no
kraŭlo: kr a ŭl o : kraŭ.lo
kraŭno: kr a ŭn o : kraŭ.no
kravato: kr a v a t o : kra.va.to
krazo: kr a z o : kra.zo
krea: kr e a : kre.a
kreado: kr e a d o : kre.a.do
kreaĵo: kr e a ĵ o : kre.a.ĵo
kreatinino: kr e a t i n i n o : kre.a.ti.ni.no
kreatino: kr e a t i n o : kre.a.ti.no
Krebso: kr e bs o : kreb.so
kredado: kr e d a d o : kre.da.do
kredantaro: kr e d a nt a r o : kre.dan.ta.ro
kredantino: kr e d a nt i n o : kre.dan.ti.no
kredanto: kr e d a nt o : kre.dan.to
kredartikolo: kr e d a rt i k o l o : kre.dar.ti.ko.lo
kredebla: kr e d e bl a : kre.de.bla
kredeble: kr e d e bl e : kre.de.ble
kredebleco: kr e d e bl e c o : kre.de.ble.co
kredema: kr e d e m a : kre.de.ma
kredenco: kr e d e nc o : kre.den.co
kredi: kr e d i : kre.di
kredigi: kr e d i g i : kre.di.gi
kredinda: kr e d i nd a : kre.din.da
kredite: kr e d i t e : kre.di.te
krediti: kr e d i t i : kre.di.ti
kreditigi: kr e d i t i g i : kre.di.ti.gi
kreditletero: kr e d i tl e t e r o : kre.di.tle.te.ro
kredito: kr e d i t o : kre.di.to
kreditoro: kr e d i t o r o : kre.di.to.ro
kredkonfeso: kr e dk o nf e s o : kred.kon.fe.so
Kredo: kr e d o : kre.do
kredo: kr e d o : kre.do
kreema: kr e e m a : kre.e.ma
krei: kr e i : kre.i
kreiĝi: kr e i ĝ i : kre.i.ĝi
kreinto: kr e i nt o : kre.in.to
kreitaĵaro: kr e i t a ĵ a r o : kre.i.ta.ĵa.ro
kreitaĵo: kr e i t a ĵ o : kre.i.ta.ĵo
kreitaro: kr e i t a r o : kre.i.ta.ro
krejcero: kr e jc e r o : krej.ce.ro
kreko: kr e k o : kre.ko
kreko: kr e k o : kre.ko
krekso: kr e ks o : krek.so
krema: kr e m a : kre.ma
kremaciejo: kr e m a c i e j o : kre.ma.ci.e.jo
kremacii: kr e m a c i i : kre.ma.ci.i
kremacio: kr e m a c i o : kre.ma.ci.o
kremaĵo: kr e m a ĵ o : kre.ma.ĵo
krematorio: kr e m a t o r i o : kre.ma.to.ri.o
krementi: kr e m e nt i : kre.men.ti
kremento: kr e m e nt o : kre.men.to
kremfromaĝo: kr e mfr o m a ĝ o : krem°fro.ma.ĝo
kremkolora: kr e mk o l o r a : krem.ko.lo.ra
Kremlo: kr e ml o : krem.lo
kremlo: kr e ml o : krem.lo
kremo: kr e m o : kre.mo
kremometro: kr e m o m e tr o : kre.mo.me.tro
kremsupo: kr e ms u p o : krem.su.po
kremvaflo: kr e mv a fl o : krem.vaf.lo
krenela: kr e n e l a : kre.ne.la
krenelaro: kr e n e l a r o : kre.ne.la.ro
kreneleta: kr e n e l e t a : kre.ne.le.ta
kreneli: kr e n e l i : kre.ne.li
krenelo: kr e n e l o : kre.ne.lo
kreno: kr e n o : kre.no
kreo: kr e o : kre.o
kreodontoj: kr e o d o nt o j : kre.o.don.toj
kreola: kr e o l a : kre.o.la
kreolo: kr e o l o : kre.o.lo
Kreono: kr e o n o : kre.o.no
kreozoti: kr e o z o t i : kre.o.zo.ti
kreozoto: kr e o z o t o : kre.o.zo.to
kreozotoleo: kr e o z o t o l e o : kre.o.zo.to.le.o
krepa: kr e p a : kre.pa
krepido: kr e p i d o : kre.pi.do
krepiti: kr e p i t i : kre.pi.ti
krepo: kr e p o : kre.po
krepuska: kr e p u sk a : kre.pus.ka
krepuski: kr e p u sk i : kre.pus.ki
krepuskiĝi: kr e p u sk i ĝ i : kre.pus.ki.ĝi
krepusko: kr e p u sk o : kre.pus.ko
krescentio: kr e sc e nt i o : kres.cen.ti.o
krescento: kr e sc e nt o : kres.cen.to
kresĉendo: kr e sĉ e nd o : kres.ĉen.do
kresejo: kr e s e j o : kre.se.jo
kreskado: kr e sk a d o : kres.ka.do
kreskaĵo: kr e sk a ĵ o : kres.ka.ĵo
kreskanta: kr e sk a nt a : kres.kan.ta
kreskejo: kr e sk e j o : kres.ke.jo
kreski: kr e sk i : kres.ki
kreskigi: kr e sk i g i : kres.ki.gi
kresko: kr e sk o : kres.ko
kreskopinto: kr e sk o p i nt o : kres.ko.pin.to
kreskopunkto: kr e sk o p u nkt o : kres.ko.pun°kto
kreso: kr e s o : kre.so
krespo: kr e sp o : kres.po
kresto: kr e st o : kres.to
krestofloroj: kr e st o fl o r o j : kres.tof.lo.roj
krestokasko: kr e st o k a sk o : kres.to.kas.ko
krestomatio: kr e st o m a t i o : kres.to.ma.ti.o
krestopunkto: kr e st o p u nkt o : kres.to.pun°kto
krestovaloro: kr e st o v a l o r o : kres.to.va.lo.ro
Kreta cisto: kr e t a c i st o : kre.ta.cis.to
Kreta origano: kr e t a o r i g a n o : kre.ta.o.ri.ga.no
kreta: kr e t a : kre.ta
kretaceo: kr e t a c e o : kre.ta.ce.o
kretaĵo: kr e t a ĵ o : kre.ta.ĵo
kretenismo: kr e t e n i sm o : kre.te.nis.mo
kreteno: kr e t e n o : kre.te.no
kreti: kr e t i : kre.ti
Kreto: kr e t o : kre.to
kreto: kr e t o : kre.to
kretono: kr e t o n o : kre.to.no
Kreuzo: kr e u z o : kre.u.zo
krevi: kr e v i : kre.vi
krevigi: kr e v i g i : kre.vi.gi
krevmaizo: kr e vm a i z o : krev.ma.i.zo
krevo: kr e v o : kre.vo
Krezo: kr e z o : kre.zo
krezolo: kr e z o l o : kre.zo.lo
kriaĉi: kr i a ĉ i : kri.a.ĉi
kriadi: kr i a d i : kri.a.di
kribo: kr i b o : kri.bo
kribra tubo: kr i br a t u b o : kri.bra.tu.bo
kribrado: kr i br a d o : kri.bra.do
kribraĵo: kr i br a ĵ o : kri.bra.ĵo
kribri: kr i br i : kri.bri
kribrileto: kr i br i l e t o : kri.bri.le.to
kribrilo: kr i br i l o : kri.bri.lo
kribro: kr i br o : kri.bro
kriĉi: kr i ĉ i : kri.ĉi
kriegi: kr i e g i : kri.e.gi
kriema: kr i e m a : kri.e.ma
krieti: kr i e t i : kri.e.ti
krifo: kr i f o : kri.fo
krii: kr i i : kri.i
kriisto: kr i i st o : kri.is.to
kriketo: kr i k e t o : kri.ke.to
kriko: kr i k o : kri.ko
krikoido: kr i k o i d o : kri.ko.i.do
krilo: kr i l o : kri.lo
krima: kr i m a : kri.ma
krimeco: kr i m e c o : kri.me.co
krimego: kr i m e g o : kri.me.go
Krimeo: kr i m e o : kri.me.o
krimeto: kr i m e t o : kri.me.to
Krimhildo: kr i mh i ld o : krim.hil.do
krimi: kr i m i : kri.mi
kriminala: kr i m i n a l a : kri.mi.na.la
kriminaligi: kr i m i n a l i g i : kri.mi.na.li.gi
kriminalisto: kr i m i n a l i st o : kri.mi.na.lis.to
krimo: kr i m o : kri.mo
krimulo: kr i m u l o : kri.mu.lo
krinaro: kr i n a r o : kri.na.ro
kringo: kr i ng o : krin.go
krino: kr i n o : kri.no
krinoidoj: kr i n o i d o j : kri.no.i.doj
krinolino: kr i n o l i n o : kri.no.li.no
krinozooj: kr i n o z o o j : kri.no.zo.oj
krinumo: kr i n u m o : kri.nu.mo
krio: kr i o : kri.o
krioforo: kr i o f o r o : kri.o.fo.ro
kriogeniko: kr i o g e n i k o : kri.o.ge.ni.ko
kriolito: kr i o l i t o : kri.o.li.to
kriometrio: kr i o m e tr i o : kri.o.me.tri.o
krioskopio: kr i o sk o p i o : kri.os.ko.pi.o
kriostato: kr i o st a t o : kri.os.ta.to
krioterapio: kr i o t e r a p i o : kri.o.te.ra.pi.o
kripla: kr i pl a : kri.pla
kriplaĵo: kr i pl a ĵ o : kri.pla.ĵo
kripligi: kr i pl i g i : kri.pli.gi
kripliĝi: kr i pl i ĝ i : kri.pli.ĝi
kriplulo: kr i pl u l o : kri.plu.lo
kripo: kr i p o : kri.po
kripta: kr i pt a : krip.ta
kriptaĵo: kr i pt a ĵ o : krip.ta.ĵo
kripto: kr i pt o : krip.to
kriptogamoj: kr i pt o g a m o j : krip.to.ga.moj
kriptogramo: kr i pt o gr a m o : krip.to.gra.mo
kriptomerio: kr i pt o m e r i o : krip.to.me.ri.o
kriptonimo: kr i pt o n i m o : krip.to.ni.mo
kriptono: kr i pt o n o : krip.to.no
krisigno: kr i s i gn o : kri.sig.no
krismo: kr i sm o : kris.mo
kriso: kr i s o : kri.so
krisolo: kr i s o l o : kri.so.lo
krisoltenilo: kr i s o lt e n i l o : kri.sol.te.ni.lo
krispa brasiko: kr i sp a br a s i k o : kris.pa.bra.si.ko
krispa endivio: kr i sp a e nd i v i o : kris.pa.en.di.vi.o
krispa kriptogramo: kr i sp a kr i pt o gr a m o : kris.pa.krip.to.gra.mo
krispa petroselino: kr i sp a p e tr o s e l i n o : kris.pa.pe.tro.se.li.no
krispa petroselo: kr i sp a p e tr o s e l o : kris.pa.pe.tro.se.lo
krispa: kr i sp a : kris.pa
krispigi: kr i sp i g i : kris.pi.gi
krispiĝi: kr i sp i ĝ i : kris.pi.ĝi
krispo: kr i sp o : kris.po
kristala sodo: kr i st a l a s o d o : kris.ta.la.so.do
kristala: kr i st a l a : kris.ta.la
kristalaĵo: kr i st a l a ĵ o : kris.ta.la.ĵo
kristaligi: kr i st a l i g i : kris.ta.li.gi
kristaliĝi: kr i st a l i ĝ i : kris.ta.li.ĝi
kristalina sklerozo: kr i st a l i n a skl e r o z o : kris.ta.li.nas°kle.ro.zo
kristalina: kr i st a l i n a : kris.ta.li.na
kristalino: kr i st a l i n o : kris.ta.li.no
kristalluminesko: kr i st a ll u m i n e sk o : kris.tal.lu.mi.nes.ko
kristalo: kr i st a l o : kris.ta.lo
kristalografia: kr i st a l o gr a f i a : kris.ta.lo.gra.fi.a
kristalografio: kr i st a l o gr a f i o : kris.ta.lo.gra.fi.o
kristalografo: kr i st a l o gr a f o : kris.ta.lo.gra.fo
kristalografo: kr i st a l o gr a f o : kris.ta.lo.gra.fo
kristaloida: kr i st a l o i d a : kris.ta.lo.i.da
kristaloido: kr i st a l o i d o : kris.ta.lo.i.do
kristalsistemo: kr i st a ls i st e m o : kris.tal.sis.te.mo
kristalsistemo: kr i st a ls i st e m o : kris.tal.sis.te.mo
kristalujo: kr i st a l u j o : kris.ta.lu.jo
kristanaro: kr i st a n a r o : kris.ta.na.ro
kristanigi: kr i st a n i g i : kris.ta.ni.gi
kristanismo: kr i st a n i sm o : kris.ta.nis.mo
kristano: kr i st a n o : kris.ta.no
kristarbo: kr i st a rb o : kris.tar.bo
Kristianio: kr i st i a n i o : kris.ti.a.ni.o
kristianio: kr i st i a n i o : kris.ti.a.ni.o
Kristiano: kr i st i a n o : kris.ti.a.no
Kristino: kr i st i n o : kris.ti.no
Kristnaska rozo: kr i stn a sk a r o z o : kris°tnas.ka.ro.zo
kristnasko: kr i stn a sk o : kris°tnas.ko
Kristobapto: kr i st o b a pt o : kris.to.bap.to
Kristo: kr i st o : kris.to
Kristofora herbo: kr i st o f o r a h e rb o : kris.to.fo.ra.her.bo
Kristofora herbo: kr i st o f o r a h e rb o : kris.to.fo.ra.her.bo
Kristoforo: kr i st o f o r o : kris.to.fo.ro
Kriŝno: kr i ŝn o : kriŝ.no
krita maso: kr i t a m a s o : kri.ta.ma.so
krita: kr i t a : kri.ta
kriterio: kr i t e r i o : kri.te.ri.o
kriticismo: kr i t i c i sm o : kri.ti.cis.mo
kritika: kr i t i k a : kri.ti.ka
kritikado: kr i t i k a d o : kri.ti.ka.do
kritikanto: kr i t i k a nt o : kri.ti.kan.to
kritikebla: kr i t i k e bl a : kri.ti.ke.bla
kritike: kr i t i k e : kri.ti.ke
kritikema: kr i t i k e m a : kri.ti.ke.ma
kritiki: kr i t i k i : kri.ti.ki
kritikismo: kr i t i k i sm o : kri.ti.kis.mo
kritikisto: kr i t i k i st o : kri.ti.kis.to
kritiko: kr i t i k o : kri.ti.ko
kritmo: kr i tm o : krit.mo
kriza: kr i z a : kri.za
krizalido: kr i z a l i d o : kri.za.li.do
krizantemata acido: kr i z a nt e m a t a a c i d o : kri.zan.te.ma.ta.a.ci.do
krizantemo: kr i z a nt e m o : kri.zan.te.mo
krizeco: kr i z e c o : kri.ze.co
Krizeis: kr i z e i s : kri.ze.is
kriziĝi: kr i z i ĝ i : kri.zi.ĝi
Krizipo: kr i z i p o : kri.zi.po
krizo: kr i z o : kri.zo
krizokalo: kr i z o k a l o : kri.zo.ka.lo
krizokaza: kr i z o k a z a : kri.zo.ka.za
krizolito: kr i z o l i t o : kri.zo.li.to
krizomeledoj: kr i z o m e l e d o j : kri.zo.me.le.doj
krizomelo: kr i z o m e l o : kri.zo.me.lo
krizopo: kr i z o p o : kri.zo.po
krizoprazo: kr i z o pr a z o : kri.zo.pra.zo
Krizostomo: kr i z o st o m o : kri.zos.to.mo
krizotilo: kr i z o t i l o : kri.zo.ti.lo
kroata: kr o a t a : kro.a.ta
Kroatio: kr o a t i o : kro.a.ti.o
kroato: kr o a t o : kro.a.to
kroatserba: kr o a ts e rb a : kro.at.ser.ba
Kroatujo: kr o a t u j o : kro.a.tu.jo
kroĉado: kr o ĉ a d o : kro.ĉa.do
kroĉetaĵo: kr o ĉ e t a ĵ o : kro.ĉe.ta.ĵo
kroĉeti: kr o ĉ e t i : kro.ĉe.ti
kroĉetilo: kr o ĉ e t i l o : kro.ĉe.ti.lo
kroĉi: kr o ĉ i : kro.ĉi
kroĉiĝi: kr o ĉ i ĝ i : kro.ĉi.ĝi
kroĉilo: kr o ĉ i l o : kro.ĉi.lo
kroĉo: kr o ĉ o : kro.ĉo
krokanto: kr o k a nt o : kro.kan.to
krokedo: kr o k e d o : kro.ke.do
kroketo: kr o k e t o : kro.ke.to
krokizi: kr o k i z i : kro.ki.zi
krokizo: kr o k i z o : kro.ki.zo
krokodila: kr o k o d i l a : kro.ko.di.la
krokodileto: kr o k o d i l e t o : kro.ko.di.le.to
krokodili: kr o k o d i l i : kro.ko.di.li
krokodilo: kr o k o d i l o : kro.ko.di.lo
krokodiluloj: kr o k o d i l u l o j : kro.ko.di.lu.loj
krokuso: kr o k u s o : kro.ku.so
kroma: kr o m a : kro.ma
Kromanjono: kr o m a nj o n o : kro.man.jo.no
kromata: kr o m a t a : kro.ma.ta
kromatido: kr o m a t i d o : kro.ma.ti.do
kromatinero: kr o m a t i n e r o : kro.ma.ti.ne.ro
kromatino: kr o m a t i n o : kro.ma.ti.no
kromatografio: kr o m a t o gr a f i o : kro.ma.to.gra.fi.o
krom: kr o m : krom
kromĉaro: kr o mĉ a r o : krom.ĉa.ro
kromdomo: kr o md o m o : krom.do.mo
krome: kr o m e : kro.me
kromedzino: kr o m e dz i n o : kro.med.zi.no
kromedzo: kr o m e dz o : kro.med.zo
kromefiko: kr o m e f i k o : kro.me.fi.ko
kromfolio: kr o mf o l i o : krom.fo.li.o
kromia diklorido: kr o m i a d i kl o r i d o : kro.mi.a.di.klo.ri.do
kromia triklorido: kr o m i a tr i kl o r i d o : kro.mi.a.tri.klo.ri.do
kromiato: kr o m i a t o : kro.mi.a.to
kromiflavo: kr o m i fl a v o : kro.mif.la.vo
kromii: kr o m i i : kro.mi.i
kromiilo: kr o m i i l o : kro.mi.i.lo
kromio: kr o m i o : kro.mi.o
kromistoj: kr o m i st o j : kro.mis.toj
kromito: kr o m i t o : kro.mi.to
kromkaliko: kr o mk a l i k o : krom.ka.li.ko
kromklapo: kr o mkl a p o : krom°kla.po
kromkorolo: kr o mk o r o l o : krom.ko.ro.lo
kromleĥo: kr o ml e ĥ o : krom.le.ĥo
krommarĝeno: kr o mm a rĝ e n o : krom.mar.ĝe.no
kromnocio: kr o mn o c i o : krom.no.ci.o
kromnomo: kr o mn o m o : krom.no.mo
kromo: kr o m o : kro.mo
kromofora: kr o m o f o r a : kro.mo.fo.ra
kromofotografio: kr o m o f o t o gr a f i o : kro.mo.fo.to.gra.fi.o
kromolitografio: kr o m o l i t o gr a f i o : kro.mo.li.to.gra.fi.o
kromoplasto: kr o m o pl a st o : kro.mo.plas.to
kromosfero: kr o m o sf e r o : kro.mos.fe.ro
kromosomaro: kr o m o s o m a r o : kro.mo.so.ma.ro
kromosomo: kr o m o s o m o : kro.mo.so.mo
kromosomparo: kr o m o s o mp a r o : kro.mo.som.pa.ro
kromotipio: kr o m o t i p i o : kro.mo.ti.pi.o
krompenso: kr o mp e ns o : krom.pen.so
krompersono: kr o mp e rs o n o : krom.per.so.no
krompoliso: kr o mp o l i s o : krom.po.li.so
kromprodukto: kr o mpr o d u kt o : krom°pro.duk.to
kromsako: kr o ms a k o : krom.sa.ko
kromsalajro: kr o ms a l a jr o : krom.sa.laj.ro
kromseĝo: kr o ms e ĝ o : krom.se.ĝo
kromsigno: kr o ms i gn o : krom.sig.no
kromtono: kr o mt o n o : krom.to.no
Kromvelo: kr o mv e l o : krom.ve.lo
kromvirino: kr o mv i r i n o : krom.vi.ri.no
kromviro: kr o mv i r o : krom.vi.ro
kronado: kr o n a d o : kro.na.do
kronaĵo: kr o n a ĵ o : kro.na.ĵo
kronaksio: kr o n a ks i o : kro.nak.si.o
kronefluvo: kr o n e fl u v o : kro.nef.lu.vo
kroneto: kr o n e t o : kro.ne.to
krongajlo: kr o ng a jl o : kron.gaj.lo
kroni: kr o n i : kro.ni
Kronido: kr o n i d o : kro.ni.do
kroniĝi: kr o n i ĝ i : kro.ni.ĝi
kronika: kr o n i k a : kro.ni.ka
kroniki: kr o n i k i : kro.ni.ki
kronikisto: kr o n i k i st o : kro.ni.kis.to
kroniko: kr o n i k o : kro.ni.ko
kronkuko: kr o nk u k o : kron.ku.ko
Krono: kr o n o : kro.no
krono: kr o n o : kro.no
Krono: kr o n o : kro.no
kronografo: kr o n o gr a f o : kro.no.gra.fo
kronologia: kr o n o l o g i a : kro.no.lo.gi.a
kronologio: kr o n o l o g i o : kro.no.lo.gi.o
kronometria: kr o n o m e tr i a : kro.no.me.tri.a
kronometri: kr o n o m e tr i : kro.no.me.tri
kronometrio: kr o n o m e tr i o : kro.no.me.tri.o
kronometristo: kr o n o m e tr i st o : kro.no.me.tris.to
kronometro: kr o n o m e tr o : kro.no.me.tro
kronostratigrafio: kr o n o str a t i gr a f i o : kro.nos°tra.ti.gra.fi.o
kronprinco: kr o npr i nc o : kron°prin.co
kropo: kr o p o : kro.po
kropŝtopi: kr o pŝt o p i : krop°ŝto.pi
krosopterigoj: kr o s o pt e r i g o j : kro.sop.te.ri.goj
krotalario: kr o t a l a r i o : kro.ta.la.ri.o
krotalo: kr o t a l o : kro.ta.lo
krotonalo: kr o t o n a l o : kro.to.na.lo
krotonata acido: kr o t o n a t a a c i d o : kro.to.na.ta.a.ci.do
krotono: kr o t o n o : kro.to.no
krozado: kr o z a d o : kro.za.do
krozi: kr o z i : kro.zi
krozisto: kr o z i st o : kro.zis.to
krozmisilo: kr o zm i s i l o : kroz.mi.si.lo
krozoforo: kr o z o f o r o : kro.zo.fo.ro
krozoŝipo: kr o z o ŝ i p o : kro.zo.ŝi.po
kruca: kr u c a : kru.ca
krucado: kr u c a d o : kru.ca.do
krucaĵo: kr u c a ĵ o : kru.ca.ĵo
krucaranĝa: kr u c a r a nĝ a : kru.ca.ran.ĝa
krucbekulo: kr u cb e k u l o : kruc.be.ku.lo
krucbrako: kr u cbr a k o : kruc°bra.ko
kruce: kr u c e : kru.ce
kruci: kr u c i : kru.ci
kruciferoj: kr u c i f e r o j : kru.ci.fe.roj
krucifikso: kr u c i f i ks o : kru.ci.fik.so
krucigi: kr u c i g i : kru.ci.gi
kruciĝejo: kr u c i ĝ e j o : kru.ci.ĝe.jo
kruciĝi: kr u c i ĝ i : kru.ci.ĝi
kruciĝo: kr u c i ĝ o : kru.ci.ĝo
Krucisto: kr u c i st o : kru.cis.to
kruckapo: kr u ck a p o : kruc.ka.po
kruckavaliro: kr u ck a v a l i r o : kruc.ka.va.li.ro
kruckvociento: kr u ckv o c i e nt o : kruc°kvo.ci.en.to
krucligno: kr u cl i gn o : kruc.lig.no
krucloko: kr u cl o k o : kruc.lo.ko
krucmasto: kr u cm a st o : kruc.mas.to
krucmilitiro: kr u cm i l i t i r o : kruc.mi.li.ti.ro
krucmilito: kr u cm i l i t o : kruc.mi.li.to
kruco: kr u c o : kru.co
krucofloroj: kr u c o fl o r o j : kru.cof.lo.roj
krucoplakaĵo: kr u c o pl a k a ĵ o : kru.co.pla.ka.ĵo
krucoplaki: kr u c o pl a k i : kru.co.pla.ki
krucosigni: kr u c o s i gn i : kru.co.sig.ni
krucosigno: kr u c o s i gn o : kru.co.sig.no
krucpasi: kr u cp a s i : kruc.pa.si
krucreferenco: kr u cr e f e r e nc o : kruc.re.fe.ren.co
kructavoliĝo: kr u ct a v o l i ĝ o : kruc.ta.vo.li.ĝo
krucumado: kr u c u m a d o : kru.cu.ma.do
krucumi: kr u c u m i : kru.cu.mi
krucumo: kr u c u m o : kru.cu.mo
krucvorto: kr u cv o rt o : kruc.vor.to
kruĉo: kr u ĉ o : kru.ĉo
kruda: kr u d a : kru.da
krudaĵo: kr u d a ĵ o : kru.da.ĵo
krudeco: kr u d e c o : kru.de.co
krudfero: kr u df e r o : krud.fe.ro
krudgiso: kr u dg i s o : krud.gi.so
krudmaterialo: kr u dm a t e r i a l o : krud.ma.te.ri.a.lo
krudulo: kr u d u l o : kru.du.lo
kruela: kr u e l a : kru.e.la
kruelaĵo: kr u e l a ĵ o : kru.e.la.ĵo
kruele: kr u e l e : kru.e.le
krueleco: kr u e l e c o : kru.e.le.co
kruelulo: kr u e l u l o : kru.e.lu.lo
kruoro: kr u o r o : kru.o.ro
krupiero: kr u p i e r o : kru.pi.e.ro
krupo: kr u p o : kru.po
krupuko: kr u p u k o : kru.pu.ko
krura: kr u r a : kru.ra
kruraĵo: kr u r a ĵ o : kru.ra.ĵo
krurfalĉo: kr u rf a lĉ o : krur.fal.ĉo
kruringo: kr u r i ng o : kru.rin.go
krurkruce: kr u rkr u c e : krur°kru.ce
kruro: kr u r o : kru.ro
krurumo: kr u r u m o : kru.ru.mo
krurungo: kr u r u ng o : kru.run.go
krurzono: kr u rz o n o : krur.zo.no
krustacoj: kr u st a c o j : krus.ta.coj
krustaĵo: kr u st a ĵ o : krus.ta.ĵo
krusteca: kr u st e c a : krus.te.ca
krusteto: kr u st e t o : krus.te.to
krustiĝi: kr u st i ĝ i : krus.ti.ĝi
krustiĝo: kr u st i ĝ o : krus.ti.ĝo
krusto: kr u st o : krus.to
krustuloj: kr u st u l o j : krus.tu.loj
kruta: kr u t a : kru.ta
krutaĵo: kr u t a ĵ o : kru.ta.ĵo
kruteco: kr u t e c o : kru.te.co
kruzejro: kr u z e jr o : kru.zej.ro
ksantelasmo: ks a nt e l a sm o : ksan.te.las.mo
ksantino: ks a nt i n o : ksan.ti.no
ksantio: ks a nt i o : ksan.ti.o
Ksantipino: ks a nt i p i n o : ksan.ti.pi.no
Ksantipo: ks a nt i p o : ksan.ti.po
Ksanto: ks a nt o : ksan.to
ksantofilo: ks a nt o f i l o : ksan.to.fi.lo
ksantomo: ks a nt o m o : ksan.to.mo
ksantomozo: ks a nt o m o z o : ksan.to.mo.zo
ksantoproteino: ks a nt o pr o t e i n o : ksan.to.pro.te.i.no
ksantosomo: ks a nt o s o m o : ksan.to.so.mo
Ksavero: ks a v e r o : ksa.ve.ro
ksenartroj: ks e n a rtr o j : kse.nar°troj
ksenofobio: ks e n o f o b i o : kse.no.fo.bi.o
ksenofobo: ks e n o f o b o : kse.no.fo.bo
Ksenofono: ks e n o f o n o : kse.no.fo.no
ksenono: ks e n o n o : kse.no.no
Kserkso: ks e rks o : kser°kso
kserodermo: ks e r o d e rm o : kse.ro.der.mo
kserofito: ks e r o f i t o : kse.ro.fi.to
kseroftalmio: ks e r o ft a lm i o : kse.rof.tal.mi.o
kserografio: ks e r o gr a f i o : kse.ro.gra.fi.o
ksestobio: ks e st o b i o : kses.to.bi.o
ksi: ks i : ksi
ksifio: ks i f i o : ksi.fi.o
ksifoido: ks i f o i d o : ksi.fo.i.do
ksifozuroj: ks i f o z u r o j : ksi.fo.zu.roj
ksilemo: ks i l e m o : ksi.le.mo
ksileno: ks i l e n o : ksi.le.no
ksilitolo: ks i l i t o l o : ksi.li.to.lo
ksilo: ks i l o : ksi.lo
ksilofono: ks i l o f o n o : ksi.lo.fo.no
ksilografi: ks i l o gr a f i : ksi.lo.gra.fi
ksilografio: ks i l o gr a f i o : ksi.lo.gra.fi.o
ksilografo: ks i l o gr a f o : ksi.lo.gra.fo
ksilosteo: ks i l o st e o : ksi.los.te.o
ksilozo: ks i l o z o : ksi.lo.zo
kŝatrio: kŝ a tr i o : kŝa.tri.o
ktenoforoj: kt e n o f o r o j : kte.no.fo.roj
Ku-Kluks-Klano: k u kl u kskl a n o : ku.kluk°skla.no
Kuala-Lumpuro: k u a l a l u mp u r o : ku.a.la.lum.pu.ro
kuba radiko: k u b a r a d i k o : ku.ba.ra.di.ko
Kuba: k u b a : ku.ba
kuba: k u b a : ku.ba
Kubano: k u b a n o : ku.ba.no
kubebo: k u b e b o : ku.be.bo
kubi: k u b i : ku.bi
kubigi: k u b i g i : ku.bi.gi
kubismo: k u b i sm o : ku.bis.mo
kubisto: k u b i st o : ku.bis.to
kubmetro: k u bm e tr o : kub.me.tro
Kubo: k u b o : ku.bo
kubo: k u b o : ku.bo
kuboido: k u b o i d o : ku.bo.i.do
kubuta: k u b u t a : ku.bu.ta
kubuto: k u b u t o : ku.bu.to
kudradi: k u dr a d i : ku.dra.di
kudrado: k u dr a d o : ku.dra.do
kudraĵo: k u dr a ĵ o : ku.dra.ĵo
kudrarto: k u dr a rt o : ku.drar.to
kudrejo: k u dr e j o : ku.dre.jo
kudrero: k u dr e r o : ku.dre.ro
kudri: k u dr i : ku.dri
kudrilego: k u dr i l e g o : ku.dri.le.go
kudrilo: k u dr i l o : ku.dri.lo
kudristino: k u dr i st i n o : ku.dris.ti.no
kudristo: k u dr i st o : ku.dris.to
kudro: k u dr o : ku.dro
kudrolinio: k u dr o l i n i o : ku.dro.li.ni.o
kudromaŝino: k u dr o m a ŝ i n o : ku.dro.ma.ŝi.no
kudrotablo: k u dr o t a bl o : ku.dro.ta.blo
kufo: k u f o : ku.fo
kuglego: k u gl e g o : ku.gle.go
kugletaĵo: k u gl e t a ĵ o : ku.gle.ta.ĵo
kuglingo: k u gl i ng o : ku.glin.go
kuglobuso: k u gl o b u s o : ku.glo.bu.so
kuglo: k u gl o : ku.glo
kuira: k u i r a : ku.i.ra
kuiradi: k u i r a d i : ku.i.ra.di
kuirado: k u i r a d o : ku.i.ra.do
kuiraĵo: k u i r a ĵ o : ku.i.ra.ĵo
kuirarto: k u i r a rt o : ku.i.rar.to
kuirbano: k u i rb a n o : ku.ir.ba.no
kuireja: k u i r e j a : ku.i.re.ja
kuirejo: k u i r e j o : ku.i.re.jo
kuireti: k u i r e t i : ku.i.re.ti
kuirforno: k u i rf o rn o : ku.ir.for.no
kuiri: k u i r i : ku.i.ri
kuiriĝi: k u i r i ĝ i : ku.i.ri.ĝi
kuirilo: k u i r i l o : ku.i.ri.lo
kuiristo: k u i r i st o : ku.i.ris.to
kuirkrado: k u i rkr a d o : ku.ir°kra.do
kuirkulero: k u i rk u l e r o : ku.ir.ku.le.ro
kuiro: k u i r o : ku.i.ro
kuirplato: k u i rpl a t o : ku.ir°pla.to
kuirpoto: k u i rp o t o : ku.ir.po.to
kuirsalo: k u i rs a l o : ku.ir.sa.lo
kuirvazo: k u i rv a z o : ku.ir.va.zo
Kuk-Insularo: k u k i ns u l a r o : ku.kin.su.la.ro
kukaĵo: k u k a ĵ o : ku.ka.ĵo
kukejo: k u k e j o : ku.ke.jo
kuketŝtancilo: k u k e tŝt a nc i l o : ku.ket°ŝtan.ci.lo
kukisto: k u k i st o : ku.kis.to
Kuklando: k u kl a nd o : ku.klan.do
Kuklando: k u kl a nd o : ku.klan.do
kukoblato: k u k o bl a t o : ku.ko.bla.to
kuko: k u k o : ku.ko
kukolflora sileno: k u k o lfl o r a s i l e n o : ku.kol°flo.ra.si.le.no
kukolfloro: k u k o lfl o r o : ku.kol°flo.ro
kukolhorloĝo: k u k o lh o rl o ĝ o : ku.kol.hor.lo.ĝo
kukolo: k u k o l o : ku.ko.lo
kukoloformaj: k u k o l o f o rm a j : ku.ko.lo.for.maj
Kuku-Noro: k u k u n o r o : ku.ku.no.ro
kukui: k u k u i : ku.ku.i
kukumeto: k u k u m e t o : ku.ku.me.to
kukumfrukto: k u k u mfr u kt o : ku.kum°fruk.to
kukumiso: k u k u m i s o : ku.ku.mi.so
kukumo: k u k u m o : ku.ku.mo
kukurbeto: k u k u rb e t o : ku.kur.be.to
kukurbo: k u k u rb o : ku.kur.bo
kulako: k u l a k o : ku.la.ko
kulano: k u l a n o : ku.la.no
kulaso: k u l a s o : ku.la.so
kuledoj: k u l e d o j : ku.le.doj
kuleranaso: k u l e r a n a s o : ku.le.ra.na.so
kulerego: k u l e r e g o : ku.le.re.go
kulereto: k u l e r e t o : ku.le.re.to
kuleri: k u l e r i : ku.le.ri
kulero: k u l e r o : ku.le.ro
kulinara: k u l i n a r a : ku.li.na.ra
kulio: k u l i o : ku.li.o
kuliso: k u l i s o : ku.li.so
kulistimo: k u l i st i m o : ku.lis.ti.mo
kulmin-konferenco: k u lm i nk o nf e r e nc o : kul.min.kon.fe.ren.co
kulmina: k u lm i n a : kul.mi.na
kulminacio: k u lm i n a c i o : kul.mi.na.ci.o
kulmini: k u lm i n i : kul.mi.ni
kulmino: k u lm i n o : kul.mi.no
kulmo: k u lm o : kul.mo
kulo: k u l o : ku.lo
Kulombo: k u l o mb o : ku.lom.bo
kulombo: k u l o mb o : ku.lom.bo
kulombometro: k u l o mb o m e tr o : ku.lom.bo.me.tro
kuloto: k u l o t o : ku.lo.to
kulpa: k u lp a : kul.pa
kulpatesto: k u lp a t e st o : kul.pa.tes.to
kulpeco: k u lp e c o : kul.pe.co
kulpi: k u lp i : kul.pi
kulpigi: k u lp i g i : kul.pi.gi
kulpiĝi: k u lp i ĝ i : kul.pi.ĝi
kulpo: k u lp o : kul.po
kulpulo: k u lp u l o : kul.pu.lo
kulta: k u lt a : kul.ta
kulti: k u lt i : kul.ti
kultismo: k u lt i sm o : kul.tis.mo
kultiva aveno: k u lt i v a a v e n o : kul.ti.va.a.ve.no
kultiva eruko: k u lt i v a e r u k o : kul.ti.va.e.ru.ko
kultiva kastaneo: k u lt i v a k a st a n e o : kul.ti.va.kas.ta.ne.o
kultiva koriandro: k u lt i v a k o r i a ndr o : kul.ti.va.ko.ri.an°dro
kultiva laktuko: k u lt i v a l a kt u k o : kul.ti.va.lak.tu.ko
kultiva latiro: k u lt i v a l a t i r o : kul.ti.va.la.ti.ro
kultiva lepidio: k u lt i v a l e p i d i o : kul.ti.va.le.pi.di.o
kultiva madio: k u lt i v a m a d i o : kul.ti.va.ma.di.o
kultiva medikago: k u lt i v a m e d i k a g o : kul.ti.va.me.di.ka.go
kultiva onobriko: k u lt i v a o n o br i k o : kul.ti.va.o.no.bri.ko
kultiva orizo: k u lt i v a o r i z o : kul.ti.va.o.ri.zo
kultiva ornitopodo: k u lt i v a o rn i t o p o d o : kul.ti.va.or.ni.to.po.do
kultiva pastinako: k u lt i v a p a st i n a k o : kul.ti.va.pas.ti.na.ko
kultiva petroselino: k u lt i v a p e tr o s e l i n o : kul.ti.va.pe.tro.se.li.no
kultiva pizo: k u lt i v a p i z o : kul.ti.va.pi.zo
kultiva rafano: k u lt i v a r a f a n o : kul.ti.va.ra.fa.no
kultiva vicio: k u lt i v a v i c i o : kul.ti.va.vi.ci.o
kultivado: k u lt i v a d o : kul.ti.va.do
kultivaĵo: k u lt i v a ĵ o : kul.ti.va.ĵo
kultivaro: k u lt i v a r o : kul.ti.va.ro
kultivatoro: k u lt i v a t o r o : kul.ti.va.to.ro
kultivebla: k u lt i v e bl a : kul.ti.ve.bla
kultivejo: k u lt i v e j o : kul.ti.ve.jo
kultivi: k u lt i v i : kul.ti.vi
kultivisto: k u lt i v i st o : kul.ti.vis.to
kultivlikvo: k u lt i vl i kv o : kul.tiv.lik.vo
kultivmedio: k u lt i vm e d i o : kul.tiv.me.di.o
kultivo: k u lt i v o : kul.ti.vo
kultivoformo: k u lt i v o f o rm o : kul.ti.vo.for.mo
kultivperlo: k u lt i vp e rl o : kul.tiv.per.lo
kultivplanto: k u lt i vpl a nt o : kul.tiv°plan.to
kultivvario: k u lt i vv a r i o : kul.tiv.va.ri.o
kulto: k u lt o : kul.to
kultura: k u lt u r a : kul.tu.ra
kulturado: k u lt u r a d o : kul.tu.ra.do
kulturi: k u lt u r i : kul.tu.ri
kulturo: k u lt u r o : kul.tu.ro
kulturo: k u lt u r o : kul.tu.ro
kulverto: k u lv e rt o : kul.ver.to
kulvualo: k u lv u a l o : kul.vu.a.lo
kumarato: k u m a r a t o : ku.ma.ra.to
kumarino: k u m a r i n o : ku.ma.ri.no
kumaro: k u m a r o : ku.ma.ro
kumeno: k u m e n o : ku.me.no
kumino: k u m i n o : ku.mi.no
kumiso: k u m i s o : ku.mi.so
kumuli: k u m u l i : ku.mu.li
kumulonimbuso: k u m u l o n i mb u s o : ku.mu.lo.nim.bu.so
kumuluso: k u m u l u s o : ku.mu.lu.so
kuna: k u n a : ku.na
kunagi: k u n a g i : ku.na.gi
kunaĵo: k u n a ĵ o : ku.na.ĵo
kunalie: k u n a l i e : ku.na.li.e
kunaro: k u n a r o : ku.na.ro
kunasekuro: k u n a s e k u r o : ku.na.se.ku.ro
kunaŭtoro: k u n a ŭt o r o : ku.naŭ.to.ro
kunbatalanto: k u nb a t a l a nt o : kun.ba.ta.lan.to
kunbati: k u nb a t i : kun.ba.ti
kunbekiĝi: k u nb e k i ĝ i : kun.be.ki.ĝi
kun: k u n : kun
kun: k u n : kun
kuncementiĝo: k u nc e m e nt i ĝ o : kun.ce.men.ti.ĝo
kuncerbumado: k u nc e rb u m a d o : kun.cer.bu.ma.do
kunĉenado: k u nĉ e n a d o : kun.ĉe.na.do
kundancantino: k u nd a nc a nt i n o : kun.dan.can.ti.no
kundancanto: k u nd a nc a nt o : kun.dan.can.to
kune: k u n e : ku.ne
kune: k u n e : ku.ne
kuneco: k u n e c o : ku.ne.co
kunefiki: k u n e f i k i : ku.ne.fi.ki
kunekzisti: k u n e kz i st i : ku.nek.zis.ti
kunenzimo: k u n e nz i m o : ku.nen.zi.mo
kunestado: k u n e st a d o : ku.nes.ta.do
kuneteni: k u n e t e n i : ku.ne.te.ni
kunfaldaĵo: k u nf a ld a ĵ o : kun.fal.da.ĵo
kunfaldi: k u nf a ld i : kun.fal.di
kunfaldo: k u nf a ld o : kun.fal.do
kunfandi: k u nf a nd i : kun.fan.di
kunfandiĝi: k u nf a nd i ĝ i : kun.fan.di.ĝi
kunfluejo: k u nfl u e j o : kun°flu.e.jo
kunflui: k u nfl u i : kun°flu.i
kunforĝi: k u nf o rĝ i : kun.for.ĝi
kunfrapi: k u nfr a p i : kun°fra.pi
kunfrapiĝi: k u nfr a p i ĝ i : kun°fra.pi.ĝi
kungfuo: k u ngf u o : kun°gfu.o
kungluaĵo: k u ngl u a ĵ o : kun°glu.a.ĵo
kunglui: k u ngl u i : kun°glu.i
kungrefti: k u ngr e ft i : kun°gref.ti
kungregiĝi: k u ngr e g i ĝ i : kun°gre.gi.ĝi
kunhavi: k u nh a v i : kun.ha.vi
kunhelpi: k u nh e lp i : kun.hel.pi
kunheredi: k u nh e r e d i : kun.he.re.di
kuniga histo: k u n i g a h i st o : ku.ni.ga.his.to
kunigaĵo: k u n i g a ĵ o : ku.ni.ga.ĵo
kunigi: k u n i g i : ku.ni.gi
kunigo: k u n i g o : ku.ni.go
kuniĝi: k u n i ĝ i : ku.ni.ĝi
kuniĝkarpela: k u n i ĝk a rp e l a : ku.niĝ.kar.pe.la
kuniĝo: k u n i ĝ o : ku.ni.ĝo
kuniĝpetala: k u n i ĝp e t a l a : ku.niĝ.pe.ta.la
kuniĝpetaluloj: k u n i ĝp e t a l u l o j : ku.niĝ.pe.ta.lu.loj
kuniĝsepala: k u n i ĝs e p a l a : ku.niĝ.se.pa.la
kuniklaĵo: k u n i kl a ĵ o : ku.ni.kla.ĵo
kuniklejo: k u n i kl e j o : ku.ni.kle.jo
kuniklo: k u n i kl o : ku.ni.klo
kunjungi: k u nj u ng i : kun.jun.gi
kunĵuri: k u nĵ u r i : kun.ĵu.ri
kunkalkuli: k u nk a lk u l i : kun.kal.ku.li
kunkanti: k u nk a nt i : kun.kan.ti
kunkaptito: k u nk a pt i t o : kun.kap.ti.to
kunkonduki: k u nk o nd u k i : kun.kon.du.ki
kunkreskaĵo: k u nkr e sk a ĵ o : kun°kres.ka.ĵo
kunkreski: k u nkr e sk i : kun°kres.ki
kunkreskiĝi: k u nkr e sk i ĝ i : kun°kres.ki.ĝi
kunkrimulo: k u nkr i m u l o : kun°kri.mu.lo
kunkudri: k u nk u dr i : kun.ku.dri
kunkulpulo: k u nk u lp u l o : kun.kul.pu.lo
kunkuri: k u nk u r i : kun.ku.ri
kunkuŝanto: k u nk u ŝ a nt o : kun.ku.ŝan.to
kunlaborado: k u nl a b o r a d o : kun.la.bo.ra.do
kunlabori: k u nl a b o r i : kun.la.bo.ri
kunlandano: k u nl a nd a n o : kun.lan.da.no
kunlernanto: k u nl e rn a nt o : kun.ler.nan.to
kunligaĵo: k u nl i g a ĵ o : kun.li.ga.ĵo
kunligi: k u nl i g i : kun.li.gi
kunligo: k u nl i g o : kun.li.go
kunludanto: k u nl u d a nt o : kun.lu.dan.to
Kunluno: k u nl u n o : kun.lu.no
kunmanĝanto: k u nm a nĝ a nt o : kun.man.ĝan.to
kunmeta bulbo: k u nm e t a b u lb o : kun.me.ta.bul.bo
kunmeta frukto: k u nm e t a fr u kt o : kun.me.taf.ruk.to
kunmeta grapolo: k u nm e t a gr a p o l o : kun.me.ta.gra.po.lo
kunmeta umbelo: k u nm e t a u mb e l o : kun.me.ta.um.be.lo
kunmeta: k u nm e t a : kun.me.ta
kunmetado: k u nm e t a d o : kun.me.ta.do
kunmetaĵo: k u nm e t a ĵ o : kun.me.ta.ĵo
kunmeti: k u nm e t i : kun.me.ti
kunmetiĝinta: k u nm e t i ĝ i nt a : kun.me.ti.ĝin.ta
kunmetita: k u nm e t i t a : kun.me.ti.ta
kunmeto: k u nm e t o : kun.me.to
kunmiksitaĵo: k u nm i ks i t a ĵ o : kun.mik.si.ta.ĵo
Kunmingo: k u nm i ng o : kun.min.go
kunnaskita: k u nn a sk i t a : kun.nas.ki.ta
kuno: k u n o : ku.no
kunordi: k u n o rd i : ku.nor.di
kunordigi: k u n o rd i g i : ku.nor.di.gi
kunordigilo: k u n o rd i g i l o : ku.nor.di.gi.lo
kunpaki: k u np a k i : kun.pa.ki
kunplekti: k u npl e kt i : kun°plek.ti
kunporti: k u np o rt i : kun.por.ti
kunporto: k u np o rt o : kun.por.to
kunposedanto: k u np o s e d a nt o : kun.po.se.dan.to
kunpremi: k u npr e m i : kun°pre.mi
kunpremilo: k u npr e m i l o : kun°pre.mi.lo
kunpremo: k u npr e m o : kun°pre.mo
kunpreni: k u npr e n i : kun°pre.ni
kunproduktado: k u npr o d u kt a d o : kun°pro.duk.ta.do
kunpuŝiĝi: k u np u ŝ i ĝ i : kun.pu.ŝi.ĝi
kunripetado: k u nr i p e t a d o : kun.ri.pe.ta.do
kunruli: k u nr u l i : kun.ru.li
kunrulo: k u nr u l o : kun.ru.lo
kunsento: k u ns e nt o : kun.sen.to
kunsidi: k u ns i d i : kun.si.di
kunsido: k u ns i d o : kun.si.do
kunstreĉi: k u nstr e ĉ i : kun°stre.ĉi
kunŝnuri: k u nŝn u r i : kun°ŝnu.ri
kunŝovi: k u nŝ o v i : kun.ŝo.vi
kunŝuti: k u nŝ u t i : kun.ŝu.ti
kuntara: k u nt a r a : kun.ta.ra
kunteksto: k u nt e kst o : kun.tek°sto
kunteniĝi: k u nt e n i ĝ i : kun.te.ni.ĝi
kuntiri: k u nt i r i : kun.ti.ri
kuntiriĝi: k u nt i r i ĝ i : kun.ti.ri.ĝi
kuntordi: k u nt o rd i : kun.tor.di
kuntreni: k u ntr e n i : kun°tre.ni
kuntriki: k u ntr i k i : kun°tri.ki
kuntuŝiĝi: k u nt u ŝ i ĝ i : kun.tu.ŝi.ĝi
kunulino: k u n u l i n o : ku.nu.li.no
kunulo: k u n u l o : ku.nu.lo
kunurbaĵo: k u n u rb a ĵ o : ku.nur.ba.ĵo
kunvarianca koeficiento: k u nv a r i a nc a k o e f i c i e nt o : kun.va.ri.an.ca.ko.e.fi.ci.en.to
kunvarianco: k u nv a r i a nc o : kun.va.ri.an.co
kunvartito: k u nv a rt i t o : kun.var.ti.to
kunvenejo: k u nv e n e j o : kun.ve.ne.jo
kunveni: k u nv e n i : kun.ve.ni
kunvenigi: k u nv e n i g i : kun.ve.ni.gi
kunveno: k u nv e n o : kun.ve.no
kunveturi: k u nv e t u r i : kun.ve.tu.ri
kunvivantino: k u nv i v a nt i n o : kun.vi.van.ti.no
kunvivanto: k u nv i v a nt o : kun.vi.van.to
kunvivi: k u nv i v i : kun.vi.vi
kunvojaĝanto: k u nv o j a ĝ a nt o : kun.vo.ja.ĝan.to
kunvoki: k u nv o k i : kun.vo.ki
kunvolvaĵo: k u nv o lv a ĵ o : kun.vol.va.ĵo
kunvolvi: k u nv o lv i : kun.vol.vi
kuo: k u o : ku.o
Kuomintango: k u o m i nt a ng o : ku.o.min.tan.go
kupelado: k u p e l a d o : ku.pe.la.do
kupeli: k u p e l i : ku.pe.li
kupelujo: k u p e l u j o : ku.pe.lu.jo
kupeo: k u p e o : ku.pe.o
kuperozo: k u p e r o z o : ku.pe.ro.zo
Kupido: k u p i d o : ku.pi.do
Kupidono: k u p i d o n o : ku.pi.do.no
kuplado: k u pl a d o : ku.pla.do
kupli: k u pl i : ku.pli
kuplilo: k u pl i l o : ku.pli.lo
kuplo: k u pl o : ku.plo
kuploĉeno: k u pl o ĉ e n o : ku.plo.ĉe.no
kuplostango: k u pl o st a ng o : ku.plos.tan.go
kupo: k u p o : ku.po
kupokso: k u p o ks o : ku.pok.so
kupolo: k u p o l o : ku.po.lo
kupono: k u p o n o : ku.po.no
kupra: k u pr a : ku.pra
kuprado: k u pr a d o : ku.pra.do
kupraĵo: k u pr a ĵ o : ku.pra.ĵo
kuprero: k u pr e r o : ku.pre.ro
kupresacoj: k u pr e s a c o j : ku.pre.sa.coj
kupreso: k u pr e s o : ku.pre.so
kupri: k u pr i : ku.pri
kupristo: k u pr i st o : ku.pris.to
kuprito: k u pr i t o : ku.pri.to
kuprizi: k u pr i z i : ku.pri.zi
kupro: k u pr o : ku.pro
kuprogravuro: k u pr o gr a v u r o : ku.pro.gra.vu.ro
kupropirito: k u pr o p i r i t o : ku.pro.pi.ri.to
kupuliferoj: k u p u l i f e r o j : ku.pu.li.fe.roj
kupulo: k u p u l o : ku.pu.lo
kuracado: k u r a c a d o : ku.ra.ca.do
kuracao: k u r a c a o : ku.ra.ca.o
kuracarto: k u r a c a rt o : ku.ra.car.to
kuracato: k u r a c a t o : ku.ra.ca.to
kuracejo: k u r a c e j o : ku.ra.ce.jo
kuracherbo: k u r a ch e rb o : ku.rac.her.bo
kuraci: k u r a c i : ku.ra.ci
kuracilo: k u r a c i l o : ku.ra.ci.lo
kuracistaro: k u r a c i st a r o : ku.ra.cis.ta.ro
kuracistino: k u r a c i st i n o : ku.ra.cis.ti.no
kuracisto: k u r a c i st o : ku.ra.cis.to
kuraco: k u r a c o : ku.ra.co
kuracoservo: k u r a c o s e rv o : ku.ra.co.ser.vo
kuracparolo: k u r a cp a r o l o : ku.rac.pa.ro.lo
kuracplanto: k u r a cpl a nt o : ku.rac°plan.to
kuradi: k u r a d i : ku.ra.di
kurado: k u r a d o : ku.ra.do
kuraĝa: k u r a ĝ a : ku.ra.ĝa
kuraĝe: k u r a ĝ e : ku.ra.ĝe
kuraĝi: k u r a ĝ i : ku.ra.ĝi
kuraĝigi: k u r a ĝ i g i : ku.ra.ĝi.gi
kuraĝiĝi: k u r a ĝ i ĝ i : ku.ra.ĝi.ĝi
kuraĝo: k u r a ĝ o : ku.ra.ĝo
kuraĝulo: k u r a ĝ u l o : ku.ra.ĝu.lo
kuranta: k u r a nt a : ku.ran.ta
kurantaŭiĝi: k u r a nt a ŭ i ĝ i : ku.ran.ta.ŭi.ĝi
kurarizo: k u r a r i z o : ku.ra.ri.zo
kuraro: k u r a r o : ku.ra.ro
kurataki: k u r a t a k i : ku.ra.ta.ki
kuratelo: k u r a t e l o : ku.ra.te.lo
kuratingi: k u r a t i ng i : ku.ra.tin.gi
kuratoreco: k u r a t o r e c o : ku.ra.to.re.co
kuratoro: k u r a t o r o : ku.ra.to.ro
kurba: k u rb a : kur.ba
kurbaĵo: k u rb a ĵ o : kur.ba.ĵo
kurbakrura: k u rb a kr u r a : kur.ba.kru.ra
kurbeco: k u rb e c o : kur.be.co
kurbigi: k u rb i g i : kur.bi.gi
kurbiĝadi: k u rb i ĝ a d i : kur.bi.ĝa.di
kurbiĝema: k u rb i ĝ e m a : kur.bi.ĝe.ma
kurbiĝi: k u rb i ĝ i : kur.bi.ĝi
kurbiĝo: k u rb i ĝ o : kur.bi.ĝo
kurbilo: k u rb i l o : kur.bi.lo
kurbo: k u rb o : kur.bo
Kurcio: k u rc i o : kur.ci.o
kurĉasi: k u rĉ a s i : kur.ĉa.si
Kurdio: k u rd i o : kur.di.o
kurdo: k u rd o : kur.do
kurdromedaro: k u rdr o m e d a r o : kur°dro.me.da.ro
Kurdujo: k u rd u j o : kur.du.jo
kuregi: k u r e g i : ku.re.gi
kurejo: k u r e j o : ku.re.jo
kurentfonto: k u r e ntf o nt o : ku.ren°tfon.to
kurentintenso: k u r e nt i nt e ns o : ku.ren.tin.ten.so
kurentkulmino: k u r e ntk u lm i n o : ku.ren°tkul.mi.no
kurento: k u r e nt o : ku.ren.to
kurentodenso: k u r e nt o d e ns o : ku.ren.to.den.so
kurentolimigilo: k u r e nt o l i m i g i l o : ku.ren.to.li.mi.gi.lo
kuretado: k u r e t a d o : ku.re.ta.do
kureti: k u r e t i : ku.re.ti
kureto: k u r e t o : ku.re.to
kuria punkto: k u r i a p u nkt o : ku.ri.a.pun°kto
kuri: k u r i : ku.ri
kuriera: k u r i e r a : ku.ri.e.ra
kurieraviadilo: k u r i e r a v i a d i l o : ku.ri.e.ra.vi.a.di.lo
kurierkolombo: k u r i e rk o l o mb o : ku.ri.er.ko.lom.bo
kuriero: k u r i e r o : ku.ri.e.ro
kurierŝipo: k u r i e rŝ i p o : ku.ri.er.ŝi.po
kurierveturilo: k u r i e rv e t u r i l o : ku.ri.er.ve.tu.ri.lo
kurigi: k u r i g i : ku.ri.gi
Kuriloj: k u r i l o j : ku.ri.loj
Kurio: k u r i o : ku.ri.o
kurio: k u r i o : ku.ri.o
kurio: k u r i o : ku.ri.o
kurioza: k u r i o z a : ku.ri.o.za
kuriozaĵo: k u r i o z a ĵ o : ku.ri.o.za.ĵo
kuristo: k u r i st o : ku.ris.to
kuriterapio: k u r i t e r a p i o : ku.ri.te.ra.pi.o
kuriumo: k u r i u m o : ku.ri.u.mo
kurkonkurso: k u rk o nk u rs o : kur.kon.kur.so
kurkuliedoj: k u rk u l i e d o j : kur.ku.li.e.doj
kurkulio: k u rk u l i o : kur.ku.li.o
kurkumino: k u rk u m i n o : kur.ku.mi.no
kurkumo: k u rk u m o : kur.ku.mo
Kurlando: k u rl a nd o : kur.lan.do
kurlo: k u rl o : kur.lo
kurmo: k u rm o : kur.mo
kurmujo: k u rm u j o : kur.mu.jo
kuro: k u r o : ku.ro
Kuroŝio: k u r o ŝ i o : ku.ro.ŝi.o
kursadi: k u rs a d i : kur.sa.di
kursano: k u rs a n o : kur.sa.no
kursi: k u rs i : kur.si
kursivigi: k u rs i v i g i : kur.si.vi.gi
kursivo: k u rs i v o : kur.si.vo
kurso: k u rs o : kur.so
kursoro: k u rs o r o : kur.so.ro
kurta cirkvito: k u rt a c i rkv i t o : kur.ta.cir°kvi.to
kurta silikvo: k u rt a s i l i kv o : kur.ta.si.lik.vo
kurta: k u rt a : kur.ta
kurtaĝo: k u rt a ĝ o : kur.ta.ĝo
kurtcirkviti: k u rtc i rkv i t i : kur°tcir°kvi.ti
kurteni: k u rt e n i : kur.te.ni
kurtenlevo: k u rt e nl e v o : kur.ten.le.vo
kurteno: k u rt e n o : kur.te.no
kurtigo: k u rt i g o : kur.ti.go
kurtino: k u rt i n o : kur.ti.no
kuruko: k u r u k o : ku.ru.ko
kurumo: k u r u m o : ku.ru.mo
kurvimetro: k u rv i m e tr o : kur.vi.me.tro
kurzaltiĝo: k u rz a lt i ĝ o : kur.zal.ti.ĝo
kurzo: k u rz o : kur.zo
kurzofalo: k u rz o f a l o : kur.zo.fa.lo
kurzokvoto: k u rz o kv o t o : kur.zok.vo.to
kuseneca lafo: k u s e n e c a l a f o : ku.se.ne.ca.la.fo
kusenego: k u s e n e g o : ku.se.ne.go
kuseneto: k u s e n e t o : ku.se.ne.to
kusenlafo: k u s e nl a f o : ku.sen.la.fo
kuseno: k u s e n o : ku.se.no
kusensako: k u s e ns a k o : ku.sen.sa.ko
kusentego: k u s e nt e g o : ku.sen.te.go
kusineto: k u s i n e t o : ku.si.ne.to
kuskuso: k u sk u s o : kus.ku.so
kuskuto: k u sk u t o : kus.ku.to
kuso: k u s o : ku.so
kuspado: k u sp a d o : kus.pa.do
kuspe: k u sp e : kus.pe
kuspeĝo: k u sp e ĝ o : kus.pe.ĝo
kuspi: k u sp i : kus.pi
kuspida: k u sp i d a : kus.pi.da
kuspido: k u sp i d o : kus.pi.do
kuspo: k u sp o : kus.po
kustardo: k u st a rd o : kus.tar.do
kuŝa: k u ŝ a : ku.ŝa
kuŝado: k u ŝ a d o : ku.ŝa.do
kuŝbenko: k u ŝb e nk o : kuŝ.ben.ko
Kuŝ: k u ŝ : kuŝ
kuŝejo: k u ŝ e j o : ku.ŝe.jo
kuŝema: k u ŝ e m a : ku.ŝe.ma
kuŝeskaroj: k u ŝ e sk a r o j : ku.ŝes.ka.roj
kuŝi: k u ŝ i : ku.ŝi
kuŝigi: k u ŝ i g i : ku.ŝi.gi
kuŝiĝi: k u ŝ i ĝ i : ku.ŝi.ĝi
kuŝujo: k u ŝ u j o : ku.ŝu.jo
kuŝvagono: k u ŝv a g o n o : kuŝ.va.go.no
kutiklo: k u t i kl o : ku.ti.klo
kutima: k u t i m a : ku.ti.ma
kutime: k u t i m e : ku.ti.me
kutimi: k u t i m i : ku.ti.mi
kutimigi: k u t i m i g i : ku.ti.mi.gi
kutimiĝi: k u t i m i ĝ i : ku.ti.mi.ĝi
kutimjuro: k u t i mj u r o : ku.tim.ju.ro
kutimo: k u t i m o : ku.ti.mo
kutino: k u t i n o : ku.ti.no
kutireakcio: k u t i r e a kc i o : ku.ti.re.ak.ci.o
kuto: k u t o : ku.to
kutro: k u tr o : ku.tro
Kuvajto: k u v a jt o : ku.vaj.to
kuvego: k u v e g o : ku.ve.go
kuveto: k u v e t o : ku.ve.to
kuvo: k u v o : ku.vo
kuzo: k u z o : ku.zo
kŭaks!: kŭ a ks : kŭaks
Kŭanĵuo: kŭ a nĵ u o : kŭan.ĵu.o
kva! kvak!: kv a kv a k : kvak.vak
kvadranto: kv a dr a nt o : kva.dran.to
kvadrata radiko: kv a dr a t a r a d i k o : kva.dra.ta.ra.di.ko
kvadrata: kv a dr a t a : kva.dra.ta
kvadrati: kv a dr a t i : kva.dra.ti
kvadratigi: kv a dr a t i g i : kva.dra.ti.gi
kvadratmetro: kv a dr a tm e tr o : kva.drat.me.tro
kvadrato: kv a dr a t o : kva.dra.to
kvadratura: kv a dr a t u r a : kva.dra.tu.ra
kvadraturo: kv a dr a t u r o : kva.dra.tu.ro
kvadricepso: kv a dr i c e ps o : kva.dri.cep.so
kvadrigo: kv a dr i g o : kva.dri.go
kvadriliono: kv a dr i l i o n o : kva.dri.li.o.no
kvadrilo: kv a dr i l o : kva.dri.lo
kvadriremo: kv a dr i r e m o : kva.dri.re.mo
kvadro: kv a dr o : kva.dro
kvadruplekso: kv a dr u pl e ks o : kva.dru.plek.so
kvakerismo: kv a k e r i sm o : kva.ke.ris.mo
kvakero: kv a k e r o : kva.ke.ro
kvaki: kv a k i : kva.ki
kvalifika: kv a l i f i k a : kva.li.fi.ka
kvalifiki: kv a l i f i k i : kva.li.fi.ki
kvalifiko: kv a l i f i k o : kva.li.fi.ko
kvalita: kv a l i t a : kva.li.ta
kvalito: kv a l i t o : kva.li.to
kvankam: kv a nk a m : kvan.kam
kvanta: kv a nt a : kvan.ta
kvanteca: kv a nt e c a : kvan.te.ca
kvanteco: kv a nt e c o : kvan.te.co
kvantizanto: kv a nt i z a nt o : kvan.ti.zan.to
kvanto: kv a nt o : kvan.to
kvantumkromodinamiko: kv a nt u mkr o m o d i n a m i k o : kvan.tum°kro.mo.di.na.mi.ko
kvantummekaniko: kv a nt u mm e k a n i k o : kvan.tum.me.ka.ni.ko
kvantumnombro: kv a nt u mn o mbr o : kvan.tum.nom°bro
kvantumo: kv a nt u m o : kvan.tu.mo
kvantumstato: kv a nt u mst a t o : kvan.tum°sta.to
kvantumteorio: kv a nt u mt e o r i o : kvan.tum.te.o.ri.o
kvara: kv a r a : kva.ra
kvarakeno: kv a r a k e n o : kva.ra.ke.no
kvarangula: kv a r a ng u l a : kva.ran.gu.la
kvarangulo: kv a r a ng u l o : kva.ran.gu.lo
kvaranteni: kv a r a nt e n i : kva.ran.te.ni
kvarantenigi: kv a r a nt e n i g i : kva.ran.te.ni.gi
kvaranteno: kv a r a nt e n o : kva.ran.te.no
kvar: kv a r : kvar
kvarca: kv a rc a : kvar.ca
kvarcito: kv a rc i t o : kvar.ci.to
kvarco: kv a rc o : kvar.co
kvardek: kv a rd e k : kvar.dek
kvare: kv a r e : kva.re
kvarflanka: kv a rfl a nk a : kvar°flan.ka
kvarfolia pariso: kv a rf o l i a p a r i s o : kvar.fo.li.a.pa.ri.so
kvarfolio: kv a rf o l i o : kvar.fo.li.o
kvarĝemina: kv a rĝ e m i n a : kvar.ĝe.mi.na
kvarila devio: kv a r i l a d e v i o : kva.ri.la.de.vi.o
kvariliono: kv a r i l i o n o : kva.ri.li.o.no
kvarilo: kv a r i l o : kva.ri.lo
kvarjambo: kv a rj a mb o : kvar.jam.bo
kvarjara: kv a rj a r a : kvar.ja.ra
kvarko: kv a rk o : kvar.ko
kvarlatero: kv a rl a t e r o : kvar.la.te.ro
kvarmana: kv a rm a n a : kvar.ma.na
kvarmanuloj: kv a rm a n u l o j : kvar.ma.nu.loj
kvarmasto: kv a rm a st o : kvar.mas.to
kvarmastulo: kv a rm a st u l o : kvar.mas.tu.lo
kvarmurpilko: kv a rm u rp i lk o : kvar.mur.pil.ko
kvarnaskito: kv a rn a sk i t o : kvar.nas.ki.to
kvarnombraj: kv a rn o mbr a j : kvar.nom°braj
kvarobla: kv a r o bl a : kva.ro.bla
kvaroble: kv a r o bl e : kva.ro.ble
kvarobligi: kv a r o bl i g i : kva.ro.bli.gi
kvaro: kv a r o : kva.ro
kvaronigi: kv a r o n i g i : kva.ro.ni.gi
kvaronjaro: kv a r o nj a r o : kva.ron.ja.ro
kvaronluno: kv a r o nl u n o : kva.ron.lu.no
kvaronnoto: kv a r o nn o t o : kva.ron.no.to
kvarono: kv a r o n o : kva.ro.no
kvaronsilento: kv a r o ns i l e nt o : kva.ron.si.len.to
kvaropismo: kv a r o p i sm o : kva.ro.pis.mo
kvaropo: kv a r o p o : kva.ro.po
kvarpiede: kv a rp i e d e : kvar.pi.e.de
kvarpiedulo: kv a rp i e d u l o : kvar.pi.e.du.lo
kvarpoluso: kv a rp o l u s o : kvar.po.lu.so
kvarrada: kv a rr a d a : kvar.ra.da
kvartalo: kv a rt a l o : kvar.ta.lo
kvartana febro: kv a rt a n a f e br o : kvar.ta.na.fe.bro
kvartana: kv a rt a n a : kvar.ta.na
kvarterono: kv a rt e r o n o : kvar.te.ro.no
kvarteto: kv a rt e t o : kvar.te.to
kvarteto: kv a rt e t o : kvar.te.to
kvartirmastro: kv a rt i rm a str o : kvar.tir.mas°tro
kvartirmastro: kv a rt i rm a str o : kvar.tir.mas°tro
kvartiro: kv a rt i r o : kvar.ti.ro
kvarto: kv a rt o : kvar.to
kvartrokeo: kv a rtr o k e o : kvar°tro.ke.o
kvarverso: kv a rv e rs o : kvar.ver.so
kvasiino: kv a s i i n o : kva.si.i.no
kvasio: kv a s i o : kva.si.o
kvaso: kv a s o : kva.so
kvasto: kv a st o : kvas.to
kvaternara: kv a t e rn a r a : kva.ter.na.ra
kvaternaro: kv a t e rn a r o : kva.ter.na.ro
kvazaro: kv a z a r o : kva.za.ro
kvazaŭa: kv a z a ŭ a : kva.za.ŭa
kvazaŭ: kv a z a ŭ : kva.zaŭ
kvazaŭĉampano: kv a z a ŭĉ a mp a n o : kva.zaŭ.ĉam.pa.no
kvazaŭdivida: kv a z a ŭd i v i d a : kva.zaŭ.di.vi.da
kvazaŭhejma: kv a z a ŭh e jm a : kva.zaŭ.hej.ma
kvazaŭhomo: kv a z a ŭh o m o : kva.zaŭ.ho.mo
kvazaŭindiĝena: kv a z a ŭ i nd i ĝ e n a : kva.za.ŭin.di.ĝe.na
kvazaŭkristalo: kv a z a ŭkr i st a l o : kva.zaŭ°kris.ta.lo
kvazaŭstelo: kv a z a ŭst e l o : kva.zaŭ°ste.lo
kvazaŭstokasto: kv a z a ŭst o k a st o : kva.zaŭ°sto.kas.to
kvazaŭvokalo: kv a z a ŭv o k a l o : kva.zaŭ.vo.ka.lo
kvecalo: kv e c a l o : kve.ca.lo
kveĉo: kv e ĉ o : kve.ĉo
kverelema: kv e r e l e m a : kve.re.le.ma
kvereli: kv e r e l i : kve.re.li
kverelo: kv e r e l o : kve.re.lo
kveri: kv e r i : kve.ri
kverkaro: kv e rk a r o : kver.ka.ro
kverkido: kv e rk i d o : kver.ki.do
kverko: kv e rk o : kver.ko
kverligno: kv e rl i gn o : kver.lig.no
kvermuro: kv e rm u r o : kver.mu.ro
kvesti: kv e st i : kves.ti
kvestisto: kv e st i st o : kves.tis.to
kvesto: kv e st o : kves.to
kvestoreco: kv e st o r e c o : kves.to.re.co
kvestorejo: kv e st o r e j o : kves.to.re.jo
kvestoro: kv e st o r o : kves.to.ro
kvesturo: kv e st u r o : kves.tu.ro
kvia: kv i a : kvi.a
kvieco: kv i e c o : kvi.e.co
kvieta: kv i e t a : kvi.e.ta
kviete: kv i e t e : kvi.e.te
kvieteco: kv i e t e c o : kvi.e.te.co
kvietiga: kv i e t i g a : kvi.e.ti.ga
kvietigaĵo: kv i e t i g a ĵ o : kvi.e.ti.ga.ĵo
kvietigi: kv i e t i g i : kvi.e.ti.gi
kvietigilo: kv i e t i g i l o : kvi.e.ti.gi.lo
kvietiĝi: kv i e t i ĝ i : kvi.e.ti.ĝi
kvietismo: kv i e t i sm o : kvi.e.tis.mo
kvieto: kv i e t o : kvi.e.to
kviki: kv i k i : kvi.ki
kviko: kv i k o : kvi.ko
kvina: kv i n a : kvi.na
kvinangulo: kv i n a ng u l o : kvi.nan.gu.lo
kvin: kv i n : kvin
kvine: kv i n e : kvi.ne
kvinfolio: kv i nf o l i o : kvin.fo.li.o
kviniliono: kv i n i l i o n o : kvi.ni.li.o.no
kvinjambo: kv i nj a mb o : kvin.jam.bo
kvinlatero: kv i nl a t e r o : kvin.la.te.ro
kvinobla: kv i n o bl a : kvi.no.bla
kvinoble: kv i n o bl e : kvi.no.ble
kvino: kv i n o : kvi.no
kvinono: kv i n o n o : kvi.no.no
kvinoo: kv i n o o : kvi.no.o
kvinopo: kv i n o p o : kvi.no.po
kvinripa melaleŭko: kv i nr i p a m e l a l e ŭk o : kvin.ri.pa.me.la.leŭ.ko
Kvinslando: kv i nsl a nd o : kvin°slan.do
kvinspica pulvoro: kv i nsp i c a p u lv o r o : kvin°spi.ca.pul.vo.ro
kvintalo: kv i nt a l o : kvin.ta.lo
kvintesenco: kv i nt e s e nc o : kvin.te.sen.co
kvinteto: kv i nt e t o : kvin.te.to
kvinteto: kv i nt e t o : kvin.te.to
Kvintiliano: kv i nt i l i a n o : kvin.ti.li.a.no
kvintiliono: kv i nt i l i o n o : kvin.ti.li.o.no
Kvinto-Kurcio: kv i nt o k u rc i o : kvin.to.kur.ci.o
kvinto: kv i nt o : kvin.to
kvintrokeo: kv i ntr o k e o : kvin°tro.ke.o
Kvirinalo: kv i r i n a l o : kvi.ri.na.lo
kvita: kv i t a : kvi.ta
kvitanci: kv i t a nc i : kvi.tan.ci
kvitancmarko: kv i t a ncm a rk o : kvi.tan°cmar.ko
kvitanco: kv i t a nc o : kvi.tan.co
kvite: kv i t e : kvi.te
kvitigi: kv i t i g i : kvi.ti.gi
kvitiĝi: kv i t i ĝ i : kvi.ti.ĝi
kvivit!: kv i v i t : kvi.vit
kviviti: kv i v i t i : kvi.vi.ti
kvivito: kv i v i t o : kvi.vi.to
kvizo: kv i z o : kvi.zo
kvocienta grupo: kv o c i e nt a gr u p o : kvo.ci.en.ta.gru.po
kvocienta spaco: kv o c i e nt a sp a c o : kvo.ci.en.tas.pa.co
kvocienta: kv o c i e nt a : kvo.ci.en.ta
kvociento: kv o c i e nt o : kvo.ci.en.to
kvodlibeto: kv o dl i b e t o : kvo.dli.be.to
kvorumo: kv o r u m o : kvo.ru.mo
kvoti: kv o t i : kvo.ti
kvotigo: kv o t i g o : kvo.ti.go
kvoto de interezoj: kv o t o d e i nt e r e z o j : kvo.to.de.in.te.re.zoj
kvoto de plusvaloro: kv o t o d e pl u sv a l o r o : kvo.to.de.plus.va.lo.ro
kvoto: kv o t o : kvo.to
la Espero: l a e sp e r o : la.es.pe.ro
la Mediĉa Venuso: l a m e d i ĉ a v e n u s o : la.me.di.ĉa.ve.nu.so
la Ora Hordo: l a o r a h o rd o : la.o.ra.hor.do
la Ruĝbarba: l a r u ĝb a rb a : la.ruĝ.bar.ba
la Tri Magoj: l a tr i m a g o j : la.tri.ma.goj
La-Pazo: l a p a z o : la.pa.zo
La-Plata verbeno: l a pl a t a v e rb e n o : la.pla.ta.ver.be.no
La-Plato: l a pl a t o : la.pla.to
La-Valeto: l a v a l e t o : la.va.le.to
labaĵo: l a b a ĵ o : la.ba.ĵo
labaro: l a b a r o : la.ba.ro
labelo: l a b e l o : la.be.lo
labenzimo: l a b e nz i m o : la.ben.zi.mo
labenzimo: l a b e nz i m o : la.ben.zi.mo
laberdano: l a b e rd a n o : la.ber.da.no
labfermento: l a bf e rm e nt o : lab.fer.men.to
labfermento: l a bf e rm e nt o : lab.fer.men.to
labfermento: l a bf e rm e nt o : lab.fer.men.to
labia: l a b i a : la.bi.a
labialo: l a b i a l o : la.bi.a.lo
labiatoj: l a b i a t o j : la.bi.a.toj
labila: l a b i l a : la.bi.la
labilo: l a b i l o : la.bi.lo
labio: l a b i o : la.bi.o
labiodentalo: l a b i o d e nt a l o : la.bi.o.den.ta.lo
labirinta: l a b i r i nt a : la.bi.rin.ta
labirinto: l a b i r i nt o : la.bi.rin.to
Labirinto: l a b i r i nt o : la.bi.rin.to
labirintodentuloj: l a b i r i nt o d e nt u l o j : la.bi.rin.to.den.tu.loj
labo: l a b o : la.bo
labo: l a b o : la.bo
labora: l a b o r a : la.bo.ra
laboradi: l a b o r a d i : la.bo.ra.di
laborado: l a b o r a d o : la.bo.ra.do
laboraĵo: l a b o r a ĵ o : la.bo.ra.ĵo
laborakcidento: l a b o r a kc i d e nt o : la.bo.rak.ci.den.to
laborakiro: l a b o r a k i r o : la.bo.ra.ki.ro
laborantino: l a b o r a nt i n o : la.bo.ran.ti.no
laboranto: l a b o r a nt o : la.bo.ran.to
laboratoria: l a b o r a t o r i a : la.bo.ra.to.ri.a
laboratorio: l a b o r a t o r i o : la.bo.ra.to.ri.o
laborborso: l a b o rb o rs o : la.bor.bor.so
laborbrigado: l a b o rbr i g a d o : la.bor°bri.ga.do
labordaŭro: l a b o rd a ŭr o : la.bor.daŭ.ro
labordesegno: l a b o rd e s e gn o : la.bor.de.seg.no
labordonanto: l a b o rd o n a nt o : la.bor.do.nan.to
laborejo: l a b o r e j o : la.bo.re.jo
laborema: l a b o r e m a : la.bo.re.ma
laborenspezo: l a b o r e nsp e z o : la.bo.ren°spe.zo
laborestro: l a b o r e str o : la.bo.res°tro
laborforto: l a b o rf o rt o : la.bor.for.to
laborgrupo: l a b o rgr u p o : la.bor°gru.po
laborhoroj: l a b o rh o r o j : la.bor.ho.roj
labori: l a b o r i : la.bo.ri
laborigi: l a b o r i g i : la.bo.ri.gi
laborilo: l a b o r i l o : la.bo.ri.lo
laborista: l a b o r i st a : la.bo.ris.ta
laboristaro: l a b o r i st a r o : la.bo.ris.ta.ro
laboristino: l a b o r i st i n o : la.bo.ris.ti.no
laboristo: l a b o r i st o : la.bo.ris.to
laborjuro: l a b o rj u r o : la.bor.ju.ro
laborkonflikto: l a b o rk o nfl i kt o : la.bor.kon°flik.to
laborkontrakto: l a b o rk o ntr a kt o : la.bor.kon°trak.to
laborkunsido: l a b o rk u ns i d o : la.bor.kun.si.do
laborlibereco: l a b o rl i b e r e c o : la.bor.li.be.re.co
laborloko: l a b o rl o k o : la.bor.lo.ko
labormerkato: l a b o rm e rk a t o : la.bor.mer.ka.to
labornekapablo: l a b o rn e k a p a bl o : la.bor.ne.ka.pa.blo
laboro: l a b o r o : la.bo.ro
laborpago: l a b o rp a g o : la.bor.pa.go
Laborpartio: l a b o rp a rt i o : la.bor.par.ti.o
laborpaŭzo: l a b o rp a ŭz o : la.bor.paŭ.zo
laborpeco: l a b o rp e c o : la.bor.pe.co
laborperejo: l a b o rp e r e j o : la.bor.pe.re.jo
laborprenanto: l a b o rpr e n a nt o : la.bor°pre.nan.to
laborpunkto: l a b o rp u nkt o : la.bor.pun°kto
laborsindikato: l a b o rs i nd i k a t o : la.bor.sin.di.ka.to
labortago: l a b o rt a g o : la.bor.ta.go
laborterapio: l a b o rt e r a p i o : la.bor.te.ra.pi.o
laborulo: l a b o r u l o : la.bo.ru.lo
Labradora hundo: l a br a d o r a h u nd o : la.bra.do.ra.hun.do
Labradoro: l a br a d o r o : la.bra.do.ro
labrako: l a br a k o : la.bra.ko
labredoj: l a br e d o j : la.bre.doj
labro: l a br o : la.bro
labrusko: l a br u sk o : la.brus.ko
laburno: l a b u rn o : la.bur.no
la: l a : la
la: l a : la
laca: l a c a : la.ca
laceco: l a c e c o : la.ce.co
Lacedemonano: l a c e d e m o n a n o : la.ce.de.mo.na.no
Lacedemono: l a c e d e m o n o : la.ce.de.mo.no
lacepeli: l a c e p e l i : la.ce.pe.li
lacertedoj: l a c e rt e d o j : la.cer.te.doj
lacerto: l a c e rt o : la.cer.to
lacertuloj: l a c e rt u l o j : la.cer.tu.loj
laciga: l a c i g a : la.ci.ga
lacigi: l a c i g i : la.ci.gi
laciĝi: l a c i ĝ i : la.ci.ĝi
laĉi: l a ĉ i : la.ĉi
laĉo: l a ĉ o : la.ĉo
laĉoŝuo: l a ĉ o ŝ u o : la.ĉo.ŝu.o
laĉtirilo: l a ĉt i r i l o : laĉ.ti.ri.lo
laĉtruo: l a ĉtr u o : laĉ°tru.o
ladaĵisto: l a d a ĵ i st o : la.da.ĵis.to
ladaĵoj: l a d a ĵ o j : la.da.ĵoj
ladana cisto: l a d a n a c i st o : la.da.na.cis.to
ladanarbusto: l a d a n a rb u st o : la.da.nar.bus.to
ladano: l a d a n o : la.da.no
ladanujo: l a d a n u j o : la.da.nu.jo
ladbendo: l a db e nd o : lad.ben.do
ladbotelo: l a db o t e l o : lad.bo.te.lo
ladfluto: l a dfl u t o : lad°flu.to
Ladislao: l a d i sl a o : la.dis.la.o
ladisto: l a d i st o : la.dis.to
ladlakto: l a dl a kt o : la.dlak.to
ladmanĝo: l a dm a nĝ o : lad.man.ĝo
lado: l a d o : la.do
Ladoga: l a d o g a : la.do.ga
ladskatolo: l a dsk a t o l o : lad°ska.to.lo
ladvilaĝo: l a dv i l a ĝ o : lad.vi.la.ĝo
Laerto: l a e rt o : la.er.to
lafo: l a f o : la.fo
Lafonteno: l a f o nt e n o : la.fon.te.no
laga: l a g a : la.ga
lagenario: l a g e n a r i o : la.ge.na.ri.o
lageto: l a g e t o : la.ge.to
lago: l a g o : la.go
lagoftalmeco: l a g o ft a lm e c o : la.gof.tal.me.co
lagoftalmo: l a g o ft a lm o : la.gof.tal.mo
lagopo: l a g o p o : la.go.po
lagopodo: l a g o p o d o : la.go.po.do
lagostomo: l a g o st o m o : la.gos.to.mo
lagotriko: l a g o tr i k o : la.go.tri.ko
lagranĝiano: l a gr a nĝ i a n o : la.gran.ĝi.a.no
Lagranĝo: l a gr a nĝ o : la.gran.ĝo
lagrio: l a gr i o : la.gri.o
lagro: l a gr o : la.gro
lagunado: l a g u n a d o : la.gu.na.do
lagunejo: l a g u n e j o : la.gu.ne.jo
laguno: l a g u n o : la.gu.no
Lahoro: l a h o r o : la.ho.ro
laika: l a i k a : la.i.ka
laikeco: l a i k e c o : la.i.ke.co
laiko: l a i k o : la.i.ko
Lajo: l a j o : la.jo
laka lakario: l a k a l a k a r i o : la.ka.la.ka.ri.o
lakaĵo: l a k a ĵ o : la.ka.ĵo
lakario: l a k a r i o : la.ka.ri.o
lakearo: l a k e a r o : la.ke.a.ro
Lakedemono: l a k e d e m o n o : la.ke.de.mo.no
lakeejo: l a k e e j o : la.ke.e.jo
lakeeto: l a k e e t o : la.ke.e.to
lakei: l a k e i : la.ke.i
lakeo: l a k e o : la.ke.o
laki: l a k i : la.ki
lakmuso: l a km u s o : lak.mu.so
Laknaŭo: l a kn a ŭ o : lak.na.ŭo
lako: l a k o : la.ko
lakolito: l a k o l i t o : la.ko.li.to
lakona: l a k o n a : la.ko.na
lakoneco: l a k o n e c o : la.ko.ne.co
Lakonio: l a k o n i o : la.ko.ni.o
lakonismo: l a k o n i sm o : la.ko.nis.mo
lakono: l a k o n o : la.ko.no
Lakonujo: l a k o n u j o : la.ko.nu.jo
lakrimalo: l a kr i m a l o : la.kri.ma.lo
laksetiga: l a ks e t i g a : lak.se.ti.ga
laksetigi: l a ks e t i g i : lak.se.ti.gi
laksiga: l a ks i g a : lak.si.ga
laksigi: l a ks i g i : lak.si.gi
laksigo: l a ks i g o : lak.si.go
lakso: l a ks o : lak.so
Lakŝmio: l a kŝm i o : lak°ŝmi.o
lakta: l a kt a : lak.ta
laktacido: l a kt a c i d o : lak.ta.ci.do
laktaĵo: l a kt a ĵ o : lak.ta.ĵo
laktalbumino: l a kt a lb u m i n o : lak.tal.bu.mi.no
laktario: l a kt a r i o : lak.ta.ri.o
laktata acido: l a kt a t a a c i d o : lak.ta.ta.a.ci.do
laktazo: l a kt a z o : lak.ta.zo
lakteca: l a kt e c a : lak.te.ca
laktejo: l a kt e j o : lak.te.jo
lakti: l a kt i : lak.ti
laktinfano: l a kt i nf a n o : lak.tin.fa.no
laktisto: l a kt i st o : lak.tis.to
laktobacilo: l a kt o b a c i l o : lak.to.ba.ci.lo
laktobakterioj: l a kt o b a kt e r i o j : lak.to.bak.te.ri.oj
lakto: l a kt o : lak.to
laktodensometro: l a kt o d e ns o m e tr o : lak.to.den.so.me.tro
laktodento: l a kt o d e nt o : lak.to.den.to
laktodukto: l a kt o d u kt o : lak.to.duk.to
laktoflavino: l a kt o fl a v i n o : lak.tof.la.vi.no
laktofrato: l a kt o fr a t o : lak.tof.ra.to
laktofungo: l a kt o f u ng o : lak.to.fun.go
laktokafo: l a kt o k a f o : lak.to.ka.fo
laktolo: l a kt o l o : lak.to.lo
laktono: l a kt o n o : lak.to.no
laktosekrecio: l a kt o s e kr e c i o : lak.to.se.kre.ci.o
laktosero: l a kt o s e r o : lak.to.se.ro
laktosuko: l a kt o s u k o : lak.to.su.ko
laktosupo: l a kt o s u p o : lak.to.su.po
laktotrinkejo: l a kt o tr i nk e j o : lak.to.trin.ke.jo
laktovitro: l a kt o v i tr o : lak.to.vi.tro
Laktovojo: l a kt o v o j o : lak.to.vo.jo
laktozo: l a kt o z o : lak.to.zo
laktuka ulvo: l a kt u k a u lv o : lak.tu.ka.ul.vo
laktukario: l a kt u k a r i o : lak.tu.ka.ri.o
laktuko: l a kt u k o : lak.tu.ko
laktumo: l a kt u m o : lak.tu.mo
lakuno: l a k u n o : la.ku.no
lala!: l a l a : la.la
lalai: l a l a i : la.la.i
lama: l a m a : la.ma
lamaejo: l a m a e j o : la.ma.e.jo
lamaismo: l a m a i sm o : la.ma.is.mo
lamao: l a m a o : la.ma.o
lamarkismo: l a m a rk i sm o : la.mar.kis.mo
Lamarko: l a m a rk o : la.mar.ko
lambado: l a mb a d o : lam.ba.do
lambastono: l a mb a st o n o : lam.bas.to.no
lambda: l a mbd a : lam°bda
lambdaismo: l a mbd a i sm o : lam°bda.is.mo
lambdao: l a mbd a o : lam°bda.o
lambdismo: l a mbd i sm o : lam°bdis.mo
lambdo: l a mbd o : lam°bdo
lambdo: l a mbd o : lam°bdo
lambelo: l a mb e l o : lam.be.lo
Lamberto: l a mb e rt o : lam.ber.to
lamblio: l a mbl i o : lam°bli.o
lambrekino: l a mbr e k i n o : lam°bre.ki.no
lambrusko: l a mbr u sk o : lam°brus.ko
lame: l a m e : la.me
lamelo: l a m e l o : la.me.lo
lamena: l a m e n a : la.me.na
lamenaro: l a m e n a r o : la.me.na.ro
lamenbrankuloj: l a m e nbr a nk u l o j : la.men°bran.ku.loj
lameneto: l a m e n e t o : la.me.ne.to
lamenfungo: l a m e nf u ng o : la.men.fun.go
lamenigebla: l a m e n i g e bl a : la.me.ni.ge.bla
lamenigi: l a m e n i g i : la.me.ni.gi
lameniĝi: l a m e n i ĝ i : la.me.ni.ĝi
lameninstrumento: l a m e n i nstr u m e nt o : la.me.nin°stru.men.to
lamenkornuloj: l a m e nk o rn u l o j : la.men.kor.nu.loj
lameno: l a m e n o : la.me.no
lamenta: l a m e nt a : la.men.ta
lamentado: l a m e nt a d o : la.men.ta.do
lamenti: l a m e nt i : la.men.ti
lamentinda: l a m e nt i nd a : la.men.tin.da
lamento: l a m e nt o : la.men.to
lamiacoj: l a m i a c o j : la.mi.a.coj
lami: l a m i : la.mi
lamigi: l a m i g i : la.mi.gi
laminario: l a m i n a r i o : la.mi.na.ri.o
laminatejo: l a m i n a t e j o : la.mi.na.te.jo
laminati: l a m i n a t i : la.mi.na.ti
laminatilaro: l a m i n a t i l a r o : la.mi.na.ti.la.ro
laminatilo: l a m i n a t i l o : la.mi.na.ti.lo
lamio: l a m i o : la.mi.o
lamno: l a mn o : lam.no
lamo: l a m o : la.mo
lampeto: l a mp e t o : lam.pe.to
lampetro: l a mp e tr o : lam.pe.tro
lampiono: l a mp i o n o : lam.pi.o.no
lampiro: l a mp i r o : lam.pi.ro
lampisto: l a mp i st o : lam.pis.to
lamplume: l a mpl u m e : lam°plu.me
lampo: l a mp o : lam.po
lampocilindro: l a mp o c i l i ndr o : lam.po.ci.lin°dro
lamprido: l a mpr i d o : lam°pri.do
lampridoformaj: l a mpr i d o f o rm a j : lam°pri.do.for.maj
lampŝirmilo: l a mpŝ i rm i l o : lam°pŝir.mi.lo
lamulo: l a m u l o : la.mu.lo
lana: l a n a : la.na
lanaĵo: l a n a ĵ o : la.na.ĵo
Lanceloto: l a nc e l o t o : lan.ce.lo.to
lanceto: l a nc e t o : lan.ce.to
lancina: l a nc i n a : lan.ci.na
lancinado: l a nc i n a d o : lan.ci.na.do
lancini: l a nc i n i : lan.ci.ni
lancisto: l a nc i st o : lan.cis.to
lanco: l a nc o : lan.co
lancocervo: l a nc o c e rv o : lan.co.cer.vo
lancoforma: l a nc o f o rm a : lan.co.for.ma
lancoĵeto: l a nc o ĵ e t o : lan.co.ĵe.to
lanĉado: l a nĉ a d o : lan.ĉa.do
lanĉi: l a nĉ i : lan.ĉi
lanĉo: l a nĉ o : lan.ĉo
landa: l a nd a : lan.da
landano: l a nd a n o : lan.da.no
landaŭo: l a nd a ŭ o : lan.da.ŭo
landgrafo: l a ndgr a f o : lan°dgra.fo
landido: l a nd i d o : lan.di.do
landinterno: l a nd i nt e rn o : lan.din.ter.no
landlimo: l a ndl i m o : lan°dli.mo
lando: l a nd o : lan.do
landvojo: l a ndv o j o : lan°dvo.jo
laneca: l a n e c a : la.ne.ca
lanero: l a n e r o : la.ne.ro
langa: l a ng a : lan.ga
langeraro: l a ng e r a r o : lan.ge.ra.ro
langetflora: l a ng e tfl o r a : lan.get°flo.ra
langetfloro: l a ng e tfl o r o : lan.get°flo.ro
langeto: l a ng e t o : lan.ge.to
langi: l a ng i : lan.gi
lango: l a ng o : lan.go
langofloro: l a ng o fl o r o : lan.gof.lo.ro
langraso: l a ngr a s o : lan°gra.so
langusto: l a ng u st o : lan.gus.to
Langvedoko: l a ngv e d o k o : lan°gve.do.ko
langvora: l a ngv o r a : lan°gvo.ra
langvori: l a ngv o r i : lan°gvo.ri
langvoro: l a ngv o r o : lan°gvo.ro
Lanĝoŭo: l a nĝ o ŭ o : lan.ĝo.ŭo
laniario: l a n i a r i o : la.ni.a.ri.o
lanio: l a n i o : la.ni.o
lankasko: l a nk a sk o : lan.kas.ko
Lankastro: l a nk a str o : lan.kas°tro
Lankastroj: l a nk a str o j : lan.kas°troj
Lanko: l a nk o : lan.ko
lano: l a n o : la.no
lanolino: l a n o l i n o : la.no.li.no
lanosterolo: l a n o st e r o l o : la.nos.te.ro.lo
lanta: l a nt a : lan.ta
lantanido: l a nt a n i d o : lan.ta.ni.do
lantano: l a nt a n o : lan.ta.no
lantano: l a nt a n o : lan.ta.no
lanternego: l a nt e rn e g o : lan.ter.ne.go
lanternisto: l a nt e rn i st o : lan.ter.nis.to
lanterno: l a nt e rn o : lan.ter.no
Lanti: l a nt i : lan.ti
lanti: l a nt i : lan.ti
lantmova: l a ntm o v a : lan°tmo.va
lanuga digitalo: l a n u g a d i g i t a l o : la.nu.ga.di.gi.ta.lo
lanuga kverko: l a n u g a kv e rk o : la.nu.gak.ver.ko
lanuga: l a n u g a : la.nu.ga
lanugaĵo: l a n u g a ĵ o : la.nu.ga.ĵo
lanugero: l a n u g e r o : la.nu.ge.ro
lanugo: l a n u g o : la.nu.go
Laocio: l a o c i o : la.o.ci.o
Laodikeo: l a o d i k e o : la.o.di.ke.o
Laokoono: l a o k o o n o : la.o.ko.o.no
Laoso: l a o s o : la.o.so
laparo: l a p a r o : la.pa.ro
laparoskopio: l a p a r o sk o p i o : la.pa.ros.ko.pi.o
laparotomio: l a p a r o t o m i o : la.pa.ro.to.mi.o
lapfermilo: l a pf e rm i l o : lap.fer.mi.lo
lapidara: l a p i d a r a : la.pi.da.ra
lapiezo: l a p i e z o : la.pi.e.zo
lapilaro: l a p i l a r o : la.pi.la.ro
lapilo: l a p i l o : la.pi.lo
lapiso: l a p i s o : la.pi.so
Lapitoj: l a p i t o j : la.pi.toj
Laplaco: l a pl a c o : la.pla.co
Laplando: l a pl a nd o : la.plan.do
lapo: l a p o : la.po
lapona: l a p o n a : la.po.na
Laponio: l a p o n i o : la.po.ni.o
lapono: l a p o n o : la.po.no
Laponujo: l a p o n u j o : la.po.nu.jo
lapsano: l a ps a n o : lap.sa.no
larda: l a rd a : lar.da
lardero: l a rd e r o : lar.de.ro
lardhaŭto: l a rdh a ŭt o : lar°dhaŭ.to
lardi: l a rd i : lar.di
lardilo: l a rd i l o : lar.di.lo
lardo: l a rd o : lar.do
lardotorto: l a rd o t o rt o : lar.do.tor.to
lardumi: l a rd u m i : lar.du.mi
laredoj: l a r e d o j : la.re.doj
large: l a rg e : lar.ge
largvento: l a rgv e nt o : lar°gven.to
larĝa: l a rĝ a : lar.ĝa
larĝaĵo: l a rĝ a ĵ o : lar.ĝa.ĵo
larĝe: l a rĝ e : lar.ĝe
larĝeco: l a rĝ e c o : lar.ĝe.co
larĝfolia endivio: l a rĝf o l i a e nd i v i o : lar°ĝfo.li.a.en.di.vi.o
larĝfolia lavendo: l a rĝf o l i a l a v e nd o : lar°ĝfo.li.a.la.ven.do
larĝigi: l a rĝ i g i : lar.ĝi.gi
larĝkola: l a rĝk o l a : lar°ĝko.la
larĝkraniulo: l a rĝkr a n i u l o : lar°ĝkra.ni.u.lo
larĝo: l a rĝ o : lar.ĝo
laricio: l a r i c i o : la.ri.ci.o
lariko: l a r i k o : la.ri.ko
laringa: l a r i ng a : la.rin.ga
laringismo: l a r i ng i sm o : la.rin.gis.mo
laringito: l a r i ng i t o : la.rin.gi.to
laringo: l a r i ng o : la.rin.go
laringologio: l a r i ng o l o g i o : la.rin.go.lo.gi.o
laringologo: l a r i ng o l o g o : la.rin.go.lo.go
laringoskopio: l a r i ng o sk o p i o : la.rin.gos.ko.pi.o
laringotomio: l a r i ng o t o m i o : la.rin.go.to.mi.o
larma karunklo: l a rm a k a r u nkl o : lar.ma.ka.run°klo
larma serpulo: l a rm a s e rp u l o : lar.ma.ser.pu.lo
larma: l a rm a : lar.ma
larmi: l a rm i : lar.mi
larmiga: l a rm i g a : lar.mi.ga
larmo: l a rm o : lar.mo
larmofungo: l a rm o f u ng o : lar.mo.fun.go
laro: l a r o : la.ro
Laroj: l a r o j : la.roj
Laroŝfuko: l a r o ŝf u k o : la.roŝ.fu.ko
larvo: l a rv o : lar.vo
lasadi: l a s a d i : la.sa.di
lasado: l a s a d o : la.sa.do
lasanjoj: l a s a nj o j : la.san.joj
Lasao: l a s a o : la.sa.o
lasciva: l a sc i v a : las.ci.va
lasero: l a s e r o : la.se.ro
lasi: l a s i : la.si
lasitaĵo: l a s i t a ĵ o : la.si.ta.ĵo
laso: l a s o : la.so
Lasso: l a ss o : las.so
lasta: l a st a : las.ta
lastaĵo: l a st a ĵ o : las.ta.ĵo
lastan fojon: l a st a nf o j o n : las.tan.fo.jon
lastatempe: l a st a t e mp e : las.ta.tem.pe
laste: l a st e : las.te
lastekso: l a st e ks o : las.tek.so
lasthora: l a sth o r a : las°tho.ra
lastmomente: l a stm o m e nt e : las°tmo.men.te
lastranga: l a str a ng a : las°tran.ga
laŝto: l a ŝt o : laŝ.to
lataĵo: l a t a ĵ o : la.ta.ĵo
latekso: l a t e ks o : la.tek.so
latenta: l a t e nt a : la.ten.ta
latera: l a t e r a : la.te.ra
lateralo: l a t e r a l o : la.te.ra.lo
Laterano: l a t e r a n o : la.te.ra.no
laterito: l a t e r i t o : la.te.ri.to
latero: l a t e r o : la.te.ro
Latiano: l a t i a n o : la.ti.a.no
lati: l a t i : la.ti
latifundioj: l a t i f u nd i o j : la.ti.fun.di.oj
latimerio: l a t i m e r i o : la.ti.me.ri.o
latina kvadrato: l a t i n a kv a dr a t o : la.ti.nak.va.dra.to
latina: l a t i n a : la.ti.na
latina: l a t i n a : la.ti.na
latinaĵo: l a t i n a ĵ o : la.ti.na.ĵo
latinamerika: l a t i n a m e r i k a : la.ti.na.me.ri.ka
latine: l a t i n e : la.ti.ne
latineco: l a t i n e c o : la.ti.ne.co
latinida: l a t i n i d a : la.ti.ni.da
latinigi: l a t i n i g i : la.ti.ni.gi
latinismo: l a t i n i sm o : la.ti.nis.mo
latinisto: l a t i n i st o : la.ti.nis.to
latino: l a t i n o : la.ti.no
latino: l a t i n o : la.ti.no
latinscienca: l a t i nsc i e nc a : la.tin°sci.en.ca
Latinujo: l a t i n u j o : la.ti.nu.jo
Latio: l a t i o : la.ti.o
latirismo: l a t i r i sm o : la.ti.ris.mo
latiro: l a t i r o : la.ti.ro
latisimo: l a t i s i m o : la.ti.si.mo
latismasto: l a t i sm a st o : la.tis.mas.to
latiso: l a t i s o : la.ti.so
latisponto: l a t i sp o nt o : la.tis.pon.to
latispordo: l a t i sp o rd o : la.tis.por.do
latistrabo: l a t i str a b o : la.tis°tra.bo
latitudo: l a t i t u d o : la.ti.tu.do
latkesto: l a tk e st o : lat.kes.to
latkurteno: l a tk u rt e n o : lat.kur.te.no
latlatiso: l a tl a t i s o : la.tla.ti.so
lato: l a t o : la.to
Latona: l a t o n a : la.to.na
latreo: l a tr e o : la.tre.o
latrino: l a tr i n o : la.tri.no
latrono: l a tr o n o : la.tro.no
latŝutro: l a tŝ u tr o : lat.ŝu.tro
latuna: l a t u n a : la.tu.na
latunaĵo: l a t u n a ĵ o : la.tu.na.ĵo
latuno: l a t u n o : la.tu.no
Latvio: l a tv i o : lat.vi.o
latvo: l a tv o : lat.vo
Latvujo: l a tv u j o : lat.vu.jo
laŭ tio, ĉu: l a ŭt i o ĉ u : laŭ.ti.o.ĉu
laŭ tio, kiel: l a ŭt i o k i e l : laŭ.ti.o.ki.el
laŭ tio, kiom: l a ŭt i o k i o m : laŭ.ti.o.ki.om
laŭa: l a ŭ a : la.ŭa
laŭbezone: l a ŭb e z o n e : laŭ.be.zo.ne
laŭbo: l a ŭb o : laŭ.bo
laŭbornamo: l a ŭb o rn a m o : laŭ.bor.na.mo
laŭ: l a ŭ : laŭ
laŭcela: l a ŭc e l a : laŭ.ce.la
laŭdano: l a ŭd a n o : laŭ.da.no
laŭdeva: l a ŭd e v a : laŭ.de.va
laŭdevene: l a ŭd e v e n e : laŭ.de.ve.ne
laŭdi: l a ŭd i : laŭ.di
laŭdinda: l a ŭd i nd a : laŭ.din.da
laŭdira: l a ŭd i r a : laŭ.di.ra
laŭdire: l a ŭd i r e : laŭ.di.re
laŭdo: l a ŭd o : laŭ.do
laŭeble: l a ŭ e bl e : la.ŭe.ble
laŭenspeza imposto: l a ŭ e nsp e z a i mp o st o : la.ŭen°spe.za.im.pos.to
laŭflua: l a ŭfl u a : laŭ°flu.a
laŭflue: l a ŭfl u e : laŭ°flu.e
laŭgrada: l a ŭgr a d a : laŭ°gra.da
laŭgramatika: l a ŭgr a m a t i k a : laŭ°gra.ma.ti.ka
laŭigi: l a ŭ i g i : la.ŭi.gi
laŭiri: l a ŭ i r i : la.ŭi.ri
laŭjara: l a ŭj a r a : laŭ.ja.ra
laŭkuri: l a ŭk u r i : laŭ.ku.ri
laŭlarĝe: l a ŭl a rĝ e : laŭ.lar.ĝe
laŭleĝa: l a ŭl e ĝ a : laŭ.le.ĝa
laŭligno: l a ŭl i gn o : laŭ.lig.no
laŭlinia integraĵo: l a ŭl i n i a i nt e gr a ĵ o : laŭ.li.ni.a.in.te.gra.ĵo
laŭlitera: l a ŭl i t e r a : laŭ.li.te.ra
laŭlonga: l a ŭl o ng a : laŭ.lon.ga
laŭlonge: l a ŭl o ng e : laŭ.lon.ge
laŭmerite: l a ŭm e r i t e : laŭ.me.ri.te
laŭmezura: l a ŭm e z u r a : laŭ.me.zu.ra
laŭmezure: l a ŭm e z u r e : laŭ.me.zu.re
laŭmoda: l a ŭm o d a : laŭ.mo.da
laŭnatura: l a ŭn a t u r a : laŭ.na.tu.ra
laŭnature: l a ŭn a t u r e : laŭ.na.tu.re
laŭnome: l a ŭn o m e : laŭ.no.me
laŭnormigi: l a ŭn o rm i g i : laŭ.nor.mi.gi
laŭnteniso: l a ŭnt e n i s o : laŭ°nte.ni.so
laŭokaze: l a ŭ o k a z e : la.ŭo.ka.ze
laŭorde: l a ŭ o rd e : la.ŭor.de
laŭpeze: l a ŭp e z e : laŭ.pe.ze
laŭplaĉe: l a ŭpl a ĉ e : laŭ°pla.ĉe
laŭplane: l a ŭpl a n e : laŭ°pla.ne
Laŭrazio: l a ŭr a z i o : laŭ.ra.zi.o
laŭreato: l a ŭr e a t o : laŭ.re.a.to
laŭregula: l a ŭr e g u l a : laŭ.re.gu.la
laŭrencio: l a ŭr e nc i o : laŭ.ren.ci.o
Laŭrenco: l a ŭr e nc o : laŭ.ren.co
laŭrfolio: l a ŭrf o l i o : laŭ°rfo.li.o
laŭro: l a ŭr o : laŭ.ro
Laŭro: l a ŭr o : laŭ.ro
laŭrofolia poplo: l a ŭr o f o l i a p o pl o : laŭ.ro.fo.li.a.po.plo
laŭrofolio: l a ŭr o f o l i o : laŭ.ro.fo.li.o
laŭroviburno: l a ŭr o v i b u rn o : laŭ.ro.vi.bur.no
laŭskala: l a ŭsk a l a : laŭ°ska.la
laŭso: l a ŭs o : laŭ.so
laŭsperte: l a ŭsp e rt e : laŭ°sper.te
laŭta: l a ŭt a : laŭ.ta
laŭtage: l a ŭt a g e : laŭ.ta.ge
laŭtakte: l a ŭt a kt e : laŭ.tak.te
laŭte: l a ŭt e : laŭ.te
laŭtefraza: l a ŭt e fr a z a : laŭ.tef.ra.za
laŭtega: l a ŭt e g a : laŭ.te.ga
laŭtekste: l a ŭt e kst e : laŭ.tek°ste
laŭtigi: l a ŭt i g i : laŭ.ti.gi
laŭtipa: l a ŭt i p a : laŭ.ti.pa
laŭtlegi: l a ŭtl e g i : laŭ°tle.gi
laŭtparolilo: l a ŭtp a r o l i l o : laŭ°tpa.ro.li.lo
laŭvalora: l a ŭv a l o r a : laŭ.va.lo.ra
laŭvice: l a ŭv i c e : laŭ.vi.ce
laŭvide: l a ŭv i d e : laŭ.vi.de
laŭvola: l a ŭv o l a : laŭ.vo.la
laŭvorta: l a ŭv o rt a : laŭ.vor.ta
Laŭzano: l a ŭz a n o : laŭ.za.no
Laŭzi: l a ŭz i : laŭ.zi
lavabo: l a v a b o : la.va.bo
lavado: l a v a d o : la.va.do
lavandulo: l a v a nd u l o : la.van.du.lo
lavango: l a v a ng o : la.van.go
lavbotelo: l a vb o t e l o : lav.bo.te.lo
lavbutiko: l a vb u t i k o : lav.bu.ti.ko
lavĉifono: l a vĉ i f o n o : lav.ĉi.fo.no
lavejo: l a v e j o : la.ve.jo
lavenda esenco: l a v e nd a e s e nc o : la.ven.da.e.sen.co
lavendblua: l a v e ndbl u a : la.ven°dblu.a
lavendo: l a v e nd o : la.ven.do
lavi: l a v i : la.vi
lavistino: l a v i st i n o : la.vis.ti.no
lavisto: l a v i st o : la.vis.to
lavmaŝino: l a vm a ŝ i n o : lav.ma.ŝi.no
lavo: l a v o : la.vo
lavoŝtono: l a v o ŝt o n o : la.voŝ.to.no
lavpulvoro: l a vp u lv o r o : lav.pul.vo.ro
lavsonio: l a vs o n i o : lav.so.ni.o
lavtabulo: l a vt a b u l o : lav.ta.bu.lo
lavujo: l a v u j o : la.vu.jo
lavumi: l a v u m i : la.vu.mi
lavurso: l a v u rs o : la.vur.so
lazarano: l a z a r a n o : la.za.ra.no
lazareto: l a z a r e t o : la.za.re.to
lazaristo: l a z a r i st o : la.za.ris.to
Lazaro: l a z a r o : la.za.ro
lazarono: l a z a r o n o : la.za.ro.no
lazi: l a z i : la.zi
lazo: l a z o : la.zo
lazura: l a z u r a : la.zu.ra
lazurito: l a z u r i t o : la.zu.ri.to
lazuro: l a z u r o : la.zu.ro
lazurŝtono: l a z u rŝt o n o : la.zur°ŝto.no
Lea: l e a : le.a
leandro: l e a ndr o : le.an°dro
Leandro: l e a ndr o : le.an°dro
Lebanona cedro: l e b a n o n a c e dr o : le.ba.no.na.ce.dro
Lebanono: l e b a n o n o : le.ba.no.no
leceburga: l e c e b u rg a : le.ce.bur.ga
lecideo: l e c i d e o : le.ci.de.o
lecionaro: l e c i o n a r o : le.ci.o.na.ro
leciono: l e c i o n o : le.ci.o.no
lecitido: l e c i t i d o : le.ci.ti.do
lecitino: l e c i t i n o : le.ci.ti.no
Leda: l e d a : le.da
leda: l e d a : le.da
ledaĵisto: l e d a ĵ i st o : le.da.ĵis.to
ledaĵoj: l e d a ĵ o j : le.da.ĵoj
ledimita: l e d i m i t a : le.di.mi.ta
ledkuloto: l e dk u l o t o : led.ku.lo.to
ledo: l e d o : le.do
ledonito: l e d o n i t o : le.do.ni.to
ledopretigisto: l e d o pr e t i g i st o : le.do.pre.ti.gis.to
ledzono: l e dz o n o : led.zo.no
lee: l e e : le.e
legaci: l e g a c i : le.ga.ci
legacio: l e g a c i o : le.ga.ci.o
legaco: l e g a c o : le.ga.co
legadi: l e g a d i : le.ga.di
legado: l e g a d o : le.ga.do
legaĵo: l e g a ĵ o : le.ga.ĵo
legalizi: l e g a l i z i : le.ga.li.zi
legantino: l e g a nt i n o : le.gan.ti.no
leganto: l e g a nt o : le.gan.to
legato: l e g a t o : le.ga.to
legebla: l e g e bl a : le.ge.bla
legenda: l e g e nd a : le.gen.da
legendo: l e g e nd o : le.gen.do
legiano: l e g i a n o : le.gi.a.no
legi: l e g i : le.gi
legilo: l e g i l o : le.gi.lo
leginda: l e g i nd a : le.gin.da
legio: l e g i o : le.gi.o
legionelo: l e g i o n e l o : le.gi.o.ne.lo
legionelozo: l e g i o n e l o z o : le.gi.o.ne.lo.zo
legisto: l e g i st o : le.gis.to
legitimacio: l e g i t i m a c i o : le.gi.ti.ma.ci.o
legitimado: l e g i t i m a d o : le.gi.ti.ma.do
legitimaĵo: l e g i t i m a ĵ o : le.gi.ti.ma.ĵo
legitimi: l e g i t i m i : le.gi.ti.mi
legitimilo: l e g i t i m i l o : le.gi.ti.mi.lo
legitimisto: l e g i t i m i st o : le.gi.ti.mis.to
legitimo: l e g i t i m o : le.gi.ti.mo
lego: l e g o : le.go
legoĉambro: l e g o ĉ a mbr o : le.go.ĉam°bro
legolibro: l e g o l i br o : le.go.li.bro
legoma brasiko: l e g o m a br a s i k o : le.go.ma.bra.si.ko
legoma portulako: l e g o m a p o rt u l a k o : le.go.ma.por.tu.la.ko
legoma spinaco: l e g o m a sp i n a c o : le.go.mas.pi.na.co
legombuljono: l e g o mb u lj o n o : le.gom.bul.jo.no
legomejo: l e g o m e j o : le.go.me.jo
legomĝardeno: l e g o mĝ a rd e n o : le.gom.ĝar.de.no
legomo: l e g o m o : le.go.mo
legomujo: l e g o m u j o : le.go.mu.jo
legomvendisto: l e g o mv e nd i st o : le.gom.ven.dis.to
legosigno: l e g o s i gn o : le.go.sig.no
legumino: l e g u m i n o : le.gu.mi.no
leguminozoj: l e g u m i n o z o j : le.gu.mi.no.zoj
legumo: l e g u m o : le.gu.mo
leguzio: l e g u z i o : le.gu.zi.o
leĝa: l e ĝ a : le.ĝa
leĝaro: l e ĝ a r o : le.ĝa.ro
leĝdoni: l e ĝd o n i : leĝ.do.ni
leĝeco: l e ĝ e c o : le.ĝe.co
leĝera: l e ĝ e r a : le.ĝe.ra
leĝfari: l e ĝf a r i : leĝ.fa.ri
leĝfari: l e ĝf a r i : leĝ.fa.ri
leĝigi: l e ĝ i g i : le.ĝi.gi
leĝisto: l e ĝ i st o : le.ĝis.to
leĝo: l e ĝ o : le.ĝo
leĝodoni: l e ĝ o d o n i : le.ĝo.do.ni
leĝoforta: l e ĝ o f o rt a : le.ĝo.for.ta
leĝoscienco: l e ĝ o sc i e nc o : le.ĝos.ci.en.co
leiŝmanio: l e i ŝm a n i o : le.iŝ.ma.ni.o
Lejbnico: l e jbn i c o : lej°bni.co
Lejdeno: l e jd e n o : lej.de.no
Lejpcigo: l e jpc i g o : lej°pci.go
lejŝmanio: l e jŝm a n i o : lej°ŝma.ni.o
lekado: l e k a d o : le.ka.do
lekaĵo: l e k a ĵ o : le.ka.ĵo
lekanoro: l e k a n o r o : le.ka.no.ro
lekanteto: l e k a nt e t o : le.kan.te.to
lekanto: l e k a nt o : le.kan.to
lekcii: l e kc i i : lek.ci.i
lekcio: l e kc i o : lek.ci.o
leki: l e k i : le.ki
leksemo: l e ks e m o : lek.se.mo
leksiko: l e ks i k o : lek.si.ko
leksikografio: l e ks i k o gr a f i o : lek.si.ko.gra.fi.o
leksikografo: l e ks i k o gr a f o : lek.si.ko.gra.fo
leksikologio: l e ks i k o l o g i o : lek.si.ko.lo.gi.o
leksikologo: l e ks i k o l o g o : lek.si.ko.lo.go
leksikona: l e ks i k o n a : lek.si.ko.na
leksikono: l e ks i k o n o : lek.si.ko.no
lektino: l e kt i n o : lek.ti.no
lekto: l e kt o : lek.to
lektoro: l e kt o r o : lek.to.ro
lektrinki: l e ktr i nk i : lek°trin.ki
Lemano: l e m a n o : le.ma.no
lemingo: l e m i ng o : le.min.go
lemniskato: l e mn i sk a t o : lem.nis.ka.to
lemnisko: l e mn i sk o : lem.nis.ko
lemno: l e mn o : lem.no
lemo: l e m o : le.mo
lemo: l e m o : le.mo
lemo: l e m o : le.mo
lemuro: l e m u r o : le.mu.ro
Leningrado: l e n i ngr a d o : le.nin°gra.do
leninismo: l e n i n i sm o : le.ni.nis.mo
Lenino: l e n i n o : le.ni.no
Leno: l e n o : le.no
lensaro: l e ns a r o : len.sa.ro
lenso: l e ns o : len.so
lensometro: l e ns o m e tr o : len.so.me.tro
lentano-viburno: l e nt a n o v i b u rn o : len.ta.no.vi.bur.no
lentano: l e nt a n o : len.ta.no
lentibulariacoj: l e nt i b u l a r i a c o j : len.ti.bu.la.ri.a.coj
lentibulario: l e nt i b u l a r i o : len.ti.bu.la.ri.o
lenticelo: l e nt i c e l o : len.ti.ce.lo
lentisko: l e nt i sk o : len.tis.ko
lento: l e nt o : len.to
lentugo: l e nt u g o : len.tu.go
leo: l e o : le.o
leo: l e o : le.o
Leona golfo: l e o n a g o lf o : le.o.na.gol.fo
leona: l e o n a : le.o.na
Leonardo: l e o n a rd o : le.o.nar.do
leonfaŭko: l e o nf a ŭk o : le.on.faŭ.ko
Leono: l e o n o : le.o.no
Leono: l e o n o : le.o.no
leono: l e o n o : le.o.no
leonpiedo: l e o np i e d o : le.on.pi.e.do
leontodo: l e o nt o d o : le.on.to.do
leontodono: l e o nt o d o n o : le.on.to.do.no
leontopodo: l e o nt o p o d o : le.on.to.po.do
leopardo: l e o p a rd o : le.o.par.do
Leopoldino: l e o p o ld i n o : le.o.pol.di.no
Leopoldo: l e o p o ld o : le.o.pol.do
lepado: l e p a d o : le.pa.do
lepidio: l e p i d i o : le.pi.di.o
Lepido: l e p i d o : le.pi.do
lepidodendro: l e p i d o d e ndr o : le.pi.do.den°dro
lepidopteroj: l e p i d o pt e r o j : le.pi.dop.te.roj
lepidosaŭroj: l e p i d o s a ŭr o j : le.pi.do.saŭ.roj
lepioto: l e p i o t o : le.pi.o.to
lepismo: l e p i sm o : le.pis.mo
lepisto: l e p i st o : le.pis.to
leporaĵo: l e p o r a ĵ o : le.po.ra.ĵo
leporhundo: l e p o rh u nd o : le.por.hun.do
leporkoro: l e p o rk o r o : le.por.ko.ro
leporlipo: l e p o rl i p o : le.por.li.po
leporo: l e p o r o : le.po.ro
leporuloj: l e p o r u l o j : le.po.ru.loj
lepro: l e pr o : le.pro
leprulejo: l e pr u l e j o : le.pru.le.jo
Lepsiko: l e ps i k o : lep.si.ko
leptinotarso: l e pt i n o t a rs o : lep.ti.no.tar.so
lepto: l e pt o : lep.to
leptocefalo: l e pt o c e f a l o : lep.to.ce.fa.lo
leptono: l e pt o n o : lep.to.no
leptospiro: l e pt o sp i r o : lep.tos.pi.ro
leptospirozo: l e pt o sp i r o z o : lep.tos.pi.ro.zo
lernadi: l e rn a d i : ler.na.di
lernado: l e rn a d o : ler.na.do
lernaĵo: l e rn a ĵ o : ler.na.ĵo
lernanto: l e rn a nt o : ler.nan.to
lernatingi: l e rn a t i ng i : ler.na.tin.gi
lerneja: l e rn e j a : ler.ne.ja
lernejestro: l e rn e j e str o : ler.ne.jes°tro
lernejo: l e rn e j o : ler.ne.jo
lernema: l e rn e m a : ler.ne.ma
lerni: l e rn i : ler.ni
lernigi: l e rn i g i : ler.ni.gi
lernjaroj: l e rnj a r o j : ler°nja.roj
lerno: l e rn o : ler.no
lernofako: l e rn o f a k o : ler.no.fa.ko
lernohoro: l e rn o h o r o : ler.no.ho.ro
lernojaroj: l e rn o j a r o j : ler.no.ja.roj
lernoknabo: l e rn o kn a b o : ler.nok.na.bo
lernolibro: l e rn o l i br o : ler.no.li.bro
lernoservi: l e rn o s e rv i : ler.no.ser.vi
lernotempo: l e rn o t e mp o : ler.no.tem.po
lerta homo: l e rt a h o m o : ler.ta.ho.mo
lerta: l e rt a : ler.ta
lertaĵo: l e rt a ĵ o : ler.ta.ĵo
lerte: l e rt e : ler.te
lerteco: l e rt e c o : ler.te.co
lertiĝi: l e rt i ĝ i : ler.ti.ĝi
lertulo: l e rt u l o : ler.tu.lo
Lesbanino: l e sb a n i n o : les.ba.ni.no
lesbanino: l e sb a n i n o : les.ba.ni.no
Lesbano: l e sb a n o : les.ba.no
Lesbo: l e sb o : les.bo
lesivejo: l e s i v e j o : le.si.ve.jo
lesivi: l e s i v i : le.si.vi
lesivmaŝino: l e s i vm a ŝ i n o : le.siv.ma.ŝi.no
lesivo: l e s i v o : le.si.vo
Lesoto: l e s o t o : le.so.to
lestro: l e str o : les°tro
letala: l e t a l a : le.ta.la
letargia encefalito: l e t a rg i a e nc e f a l i t o : le.tar.gi.a.en.ce.fa.li.to
letargio: l e t a rg i o : le.tar.gi.o
Leteo: l e t e o : le.te.o
letera: l e t e r a : le.te.ra
letere: l e t e r e : le.te.re
letereto: l e t e r e t o : le.te.re.to
leterfronto: l e t e rfr o nt o : le.ter°fron.to
leteri: l e t e r i : le.te.ri
leteristo: l e t e r i st o : le.te.ris.to
leterkesto: l e t e rk e st o : le.ter.kes.to
leterkolombo: l e t e rk o l o mb o : le.ter.ko.lom.bo
letermeblo: l e t e rm e bl o : le.ter.me.blo
letero: l e t e r o : le.te.ro
leterpesilo: l e t e rp e s i l o : le.ter.pe.si.lo
leterportisto: l e t e rp o rt i st o : le.ter.por.tis.to
leterskatolo: l e t e rsk a t o l o : le.ter°ska.to.lo
Leto: l e t o : le.to
Leto: l e t o : le.to
letono: l e t o n o : le.to.no
leŭcino: l e ŭc i n o : leŭ.ci.no
leŭcisko: l e ŭc i sk o : leŭ.cis.ko
leŭgo: l e ŭg o : leŭ.go
Leŭkado: l e ŭk a d o : leŭ.ka.do
leŭkanto: l e ŭk a nt o : leŭ.kan.to
leŭkemio: l e ŭk e m i o : leŭ.ke.mi.o
leŭkocito: l e ŭk o c i t o : leŭ.ko.ci.to
leŭkocitopoezo: l e ŭk o c i t o p o e z o : leŭ.ko.ci.to.po.e.zo
leŭkocitozo: l e ŭk o c i t o z o : leŭ.ko.ci.to.zo
leŭkojo: l e ŭk o j o : leŭ.ko.jo
leŭkomaino: l e ŭk o m a i n o : leŭ.ko.ma.i.no
leŭkomo: l e ŭk o m o : leŭ.ko.mo
leŭkoplasto: l e ŭk o pl a st o : leŭ.ko.plas.to
leŭkopoezo: l e ŭk o p o e z o : leŭ.ko.po.e.zo
leŭkoreo: l e ŭk o r e o : leŭ.ko.re.o
leŭkozo: l e ŭk o z o : leŭ.ko.zo
leŭso: l e ŭs o : leŭ.so
leŭtenanto: l e ŭt e n a nt o : leŭ.te.nan.to
levado: l e v a d o : le.va.do
levanteno: l e v a nt e n o : le.van.te.no
levaparato: l e v a p a r a t o : le.va.pa.ra.to
levatoro: l e v a t o r o : le.va.to.ro
levbrako: l e vbr a k o : lev°bra.ko
levbumo: l e vb u m o : lev.bu.mo
levĉaro: l e vĉ a r o : lev.ĉa.ro
levebla: l e v e bl a : le.ve.bla
leveti: l e v e t i : le.ve.ti
levi: l e v i : le.vi
Levi: l e v i : le.vi
levido: l e v i d o : le.vi.do
Levidoj: l e v i d o j : le.vi.doj
leviero: l e v i e r o : le.vi.e.ro
leviĝi: l e v i ĝ i : le.vi.ĝi
leviĝo: l e v i ĝ o : le.vi.ĝo
Leviido: l e v i i d o : le.vi.i.do
levilo: l e v i l o : le.vi.lo
levirato: l e v i r a t o : le.vi.ra.to
levistiko: l e v i st i k o : le.vis.ti.ko
levitacio: l e v i t a c i o : le.vi.ta.ci.o
Levjatano: l e vj a t a n o : lev.ja.ta.no
levkojo: l e vk o j o : lev.ko.jo
levkorpo: l e vk o rp o : lev.kor.po
levmaŝino: l e vm a ŝ i n o : lev.ma.ŝi.no
levo: l e v o : le.vo
levo: l e v o : le.vo
levoforto: l e v o f o rt o : le.vo.for.to
levponto: l e vp o nt o : lev.pon.to
levrelo: l e vr e l o : lev.re.lo
levstangego: l e vst a ng e g o : lev°stan.ge.go
levstango: l e vst a ng o : lev°stan.go
levulozo: l e v u l o z o : le.vu.lo.zo
leza: l e z a : le.za
lezi: l e z i : le.zi
lezo: l e z o : le.zo
Lhaso: lh a s o : lha.so
Li Baj: l i b a j : li.baj
lia: l i a : li.a
liano: l i a n o : li.a.no
liaso: l i a s o : li.a.so
Libano: l i b a n o : li.ba.no
libelo: l i b e l o : li.be.lo
libera energio: l i b e r a e n e rg i o : li.be.ra.e.ner.gi.o
libera viruso: l i b e r a v i r u s o : li.be.ra.vi.ru.so
libera: l i b e r a : li.be.ra
liberala: l i b e r a l a : li.be.ra.la
liberalismo: l i b e r a l i sm o : li.be.ra.lis.mo
liberbrigado: l i b e rbr i g a d o : li.ber°bri.ga.do
liberecano: l i b e r e c a n o : li.be.re.ca.no
libereco: l i b e r e c o : li.be.re.co
Liberia kofeo: l i b e r i a k o f e o : li.be.ri.a.ko.fe.o
liberigi: l i b e r i g i : li.be.ri.gi
liberiĝi: l i b e r i ĝ i : li.be.ri.ĝi
Liberio: l i b e r i o : li.be.ri.o
liberkarpela: l i b e rk a rp e l a : li.ber.kar.pe.la
liberkomercismo: l i b e rk o m e rc i sm o : li.ber.ko.mer.cis.mo
liberkreda: l i b e rkr e d a : li.ber°kre.da
liberlasi: l i b e rl a s i : li.ber.la.si
libermova: l i b e rm o v a : li.ber.mo.va
libero: l i b e r o : li.be.ro
liberpensa: l i b e rp e ns a : li.ber.pen.sa
liberpensulo: l i b e rp e ns u l o : li.ber.pen.su.lo
liberpetala: l i b e rp e t a l a : li.ber.pe.ta.la
liberpetaluloj: l i b e rp e t a l u l o j : li.ber.pe.ta.lu.loj
libersepala: l i b e rs e p a l a : li.ber.se.pa.la
liberspirita: l i b e rsp i r i t a : li.ber°spi.ri.ta
libertempo: l i b e rt e mp o : li.ber.tem.po
libertineco: l i b e rt i n e c o : li.ber.ti.ne.co
libertinismo: l i b e rt i n i sm o : li.ber.ti.nis.mo
libertino: l i b e rt i n o : li.ber.ti.no
liberulo: l i b e r u l o : li.be.ru.lo
Liberurbo: l i b e r u rb o : li.be.rur.bo
libervivulo: l i b e rv i v u l o : li.ber.vi.vu.lo
libervola: l i b e rv o l a : li.ber.vo.la
libido: l i b i d o : li.bi.do
Libio: l i b i o : li.bi.o
libra: l i br a : li.bra
libraĉo: l i br a ĉ o : li.bra.ĉo
libraro: l i br a r o : li.bra.ro
librejo: l i br e j o : li.bre.jo
libreto: l i br e t o : li.bre.to
libristo: l i br i st o : li.bris.to
libroapogilo: l i br o a p o g i l o : li.bro.a.po.gi.lo
libro: l i br o : li.bro
libroformato: l i br o f o rm a t o : li.bro.for.ma.to
librokovro: l i br o k o vr o : li.bro.kov.ro
libropruntejo: l i br o pr u nt e j o : li.bro.prun.te.jo
libroservo: l i br o s e rv o : li.bro.ser.vo
librotenado: l i br o t e n a d o : li.bro.te.na.do
librotenanto: l i br o t e n a nt o : li.bro.te.nan.to
librotenisto: l i br o t e n i st o : li.bro.te.nis.to
librovendado: l i br o v e nd a d o : li.bro.ven.da.do
librujo: l i br u j o : li.bru.jo
li: l i : li
lica: l i c a : li.ca
licenci: l i c e nc i : li.cen.ci
licencio: l i c e nc i o : li.cen.ci.o
licenciulo: l i c e nc i u l o : li.cen.ci.u.lo
licenco: l i c e nc o : li.cen.co
licencplato: l i c e ncpl a t o : li.cen°cpla.to
liceno: l i c e n o : li.ce.no
Liceo: l i c e o : li.ce.o
liceo: l i c e o : li.ce.o
lici: l i c i : li.ci
Licio: l i c i o : li.ci.o
licio: l i c i o : li.ci.o
liĉiarbo: l i ĉ i a rb o : li.ĉi.ar.bo
liĉio: l i ĉ i o : li.ĉi.o
liĉiujo: l i ĉ i u j o : li.ĉi.u.jo
lida: l i d a : li.da
lidaro: l i d a r o : li.da.ro
Lidia: l i d i a : li.di.a
Lidiano: l i d i a n o : li.di.a.no
Lidio: l i d i o : li.di.o
Lidja: l i dj a : lid.ja
lido: l i d o : li.do
Lido: l i d o : li.do
Lieĝo: l i e ĝ o : li.e.ĝo
lienektomio: l i e n e kt o m i o : li.e.nek.to.mi.o
lienito: l i e n i t o : li.e.ni.to
lieno: l i e n o : li.e.no
lienterio: l i e nt e r i o : li.en.te.ri.o
liftisto: l i ft i st o : lif.tis.to
lifto: l i ft o : lif.to
liga: l i g a : li.ga
ligado: l i g a d o : li.ga.do
ligaĵo: l i g a ĵ o : li.ga.ĵo
ligamento: l i g a m e nt o : li.ga.men.to
ligano: l i g a n o : li.ga.no
ligato: l i g a t o : li.ga.to
ligaturi: l i g a t u r i : li.ga.tu.ri
ligaturo: l i g a t u r o : li.ga.tu.ro
ligazo: l i g a z o : li.ga.zo
ligeo: l i g e o : li.ge.o
ligforto: l i gf o rt o : lig.for.to
ligi: l i g i : li.gi
ligiĝi: l i g i ĝ i : li.gi.ĝi
ligillisto: l i g i ll i st o : li.gil.lis.to
ligilo: l i g i l o : li.gi.lo
ligiteco: l i g i t e c o : li.gi.te.co
ligna: l i gn a : lig.na
lignaĵisto: l i gn a ĵ i st o : lig.na.ĵis.to
lignaĵo: l i gn a ĵ o : lig.na.ĵo
ligneca: l i gn e c a : lig.ne.ca
lignejo: l i gn e j o : lig.ne.jo
lignero: l i gn e r o : lig.ne.ro
lignerplato: l i gn e rpl a t o : lig.ner°pla.to
ligneto: l i gn e t o : lig.ne.to
lignino: l i gn i n o : lig.ni.no
lignisto: l i gn i st o : lig.nis.to
lignito: l i gn i t o : lig.ni.to
lignizi: l i gn i z i : lig.ni.zi
ligno: l i gn o : lig.no
lignofolio: l i gn o f o l i o : lig.no.fo.li.o
lignoglavo: l i gn o gl a v o : lig.no.gla.vo
lignogravuro: l i gn o gr a v u r o : lig.no.gra.vu.ro
lignokarbo: l i gn o k a rb o : lig.no.kar.bo
lignolameno: l i gn o l a m e n o : lig.no.la.me.no
lignonajlo: l i gn o n a jl o : lig.no.naj.lo
lignoŝuo: l i gn o ŝ u o : lig.no.ŝu.o
lignotegi: l i gn o t e g i : lig.no.te.gi
ligo: l i g o : li.go
ligŝnuro: l i gŝn u r o : lig°ŝnu.ro
ligtordo: l i gt o rd o : lig.tor.do
ligulo: l i g u l o : li.gu.lo
ligurio: l i g u r i o : li.gu.ri.o
Ligurio: l i g u r i o : li.gu.ri.o
liguro: l i g u r o : li.gu.ro
Ligurujo: l i g u r u j o : li.gu.ru.jo
ligustro: l i g u str o : li.gus°tro
liĝeo: l i ĝ e o : li.ĝe.o
liĥeno: l i ĥ e n o : li.ĥe.no
Liĥtenŝtejno: l i ĥt e nŝt e jn o : liĥ.ten°ŝtej.no
likado: l i k a d o : li.ka.do
likeno: l i k e n o : li.ke.no
likenoj: l i k e n o j : li.ke.noj
liki: l i k i : li.ki
likimuna: l i k i m u n a : li.ki.mu.na
Likio: l i k i o : li.ki.o
liknido: l i kn i d o : lik.ni.do
liko: l i k o : li.ko
likoperdo: l i k o p e rd o : li.ko.per.do
likopersiko: l i k o p e rs i k o : li.ko.per.si.ko
likopodiacoj: l i k o p o d i a c o j : li.ko.po.di.a.coj
likopodio: l i k o p o d i o : li.ko.po.di.o
likopodiopsidoj: l i k o p o d i o ps i d o j : li.ko.po.di.op.si.doj
liktoro: l i kt o r o : lik.to.ro
Likurgo: l i k u rg o : li.kur.go
likva kristalo: l i kv a kr i st a l o : lik.va.kris.ta.lo
likva: l i kv a : lik.va
likvaĵo: l i kv a ĵ o : lik.va.ĵo
likvamaso: l i kv a m a s o : lik.va.ma.so
likveco: l i kv e c o : lik.ve.co
likveska: l i kv e sk a : lik.ves.ka
likveski: l i kv e sk i : lik.ves.ki
likvidado: l i kv i d a d o : lik.vi.da.do
likvidambaro: l i kv i d a mb a r o : lik.vi.dam.ba.ro
likvidanto: l i kv i d a nt o : lik.vi.dan.to
likvidi: l i kv i d i : lik.vi.di
likvidisto: l i kv i d i st o : lik.vi.dis.to
likvido: l i kv i d o : lik.vi.do
likvido: l i kv i d o : lik.vi.do
likvigi: l i kv i g i : lik.vi.gi
likviĝi: l i kv i ĝ i : lik.vi.ĝi
likvo: l i kv o : lik.vo
likvoro: l i kv o r o : lik.vo.ro
lila: l i l a : li.la
lilako: l i l a k o : li.la.ko
lilia: l i l i a : li.li.a
liliacoj: l i l i a c o j : li.li.a.coj
Lilio: l i l i o : li.li.o
lilio: l i l i o : li.li.o
liliopsidoj: l i l i o ps i d o j : li.li.op.si.doj
liliputa: l i l i p u t a : li.li.pu.ta
Liliputano: l i l i p u t a n o : li.li.pu.ta.no
Liliputo: l i l i p u t o : li.li.pu.to
Lilongvo: l i l o ngv o : li.lon°gvo
Lima fazeoluso: l i m a f a z e o l u s o : li.ma.fa.ze.o.lu.so
lima: l i m a : li.ma
limaka: l i m a k a : li.ma.ka
limaki: l i m a k i : li.ma.ki
limako: l i m a k o : li.ma.ko
limando: l i m a nd o : li.man.do
limao: l i m a o : li.ma.o
limbeca tigo: l i mb e c a t i g o : lim.be.ca.ti.go
limbo: l i mb o : lim.bo
Limbo: l i mb o : lim.bo
Limburgo: l i mb u rg o : lim.bur.go
limdepago: l i md e p a g o : lim.de.pa.go
limedo: l i m e d o : li.me.do
limedujo: l i m e d u j o : li.me.du.jo
limeo: l i m e o : li.me.o
limeriko: l i m e r i k o : li.me.ri.ko
limesa infimo: l i m e s a i nf i m o : li.me.sa.in.fi.mo
limesa supremo: l i m e s a s u pr e m o : li.me.sa.su.pre.mo
limeso: l i m e s o : li.me.so
limeto: l i m e t o : li.me.to
limeujo: l i m e u j o : li.me.u.jo
limfa: l i mf a : lim.fa
limfadenito: l i mf a d e n i t o : lim.fa.de.ni.to
limfadeno: l i mf a d e n o : lim.fa.de.no
limfadenopatio: l i mf a d e n o p a t i o : lim.fa.de.no.pa.ti.o
limfangiito: l i mf a ng i i t o : lim.fan.gi.i.to
limfangiomo: l i mf a ng i o m o : lim.fan.gi.o.mo
limfangito: l i mf a ng i t o : lim.fan.gi.to
limfata: l i mf a t a : lim.fa.ta
limfatismo: l i mf a t i sm o : lim.fa.tis.mo
limfatulo: l i mf a t u l o : lim.fa.tu.lo
limfo: l i mf o : lim.fo
limfocito: l i mf o c i t o : lim.fo.ci.to
limfoida: l i mf o i d a : lim.fo.i.da
limfonodo: l i mf o n o d o : lim.fo.no.do
limfopoezo: l i mf o p o e z o : lim.fo.po.e.zo
limfosto: l i mf o st o : lim.fos.to
limfrekvenco: l i mfr e kv e nc o : lim°frek.ven.co
limi: l i m i : li.mi
limiga: l i m i g a : li.mi.ga
limigado: l i m i g a d o : li.mi.ga.do
limigi: l i m i g i : li.mi.gi
limigo: l i m i g o : li.mi.go
limiĝi: l i m i ĝ i : li.mi.ĝi
limimposto: l i m i mp o st o : li.mim.pos.to
limino: l i m i n o : li.mi.no
limlinio: l i ml i n i o : lim.li.ni.o
limneo: l i mn e o : lim.ne.o
limo: l i m o : li.mo
Limo: l i m o : li.mo
Limoĝio: l i m o ĝ i o : li.mo.ĝi.o
Limoĝo: l i m o ĝ o : li.mo.ĝo
limokazo: l i m o k a z o : li.mo.ka.zo
limonadisto: l i m o n a d i st o : li.mo.na.dis.to
limonado: l i m o n a d o : li.mo.na.do
limoneno: l i m o n e n o : li.mo.ne.no
limonio: l i m o n i o : li.mo.ni.o
limonito: l i m o n i t o : li.mo.ni.to
limono: l i m o n o : li.mo.no
limozo: l i m o z o : li.mo.zo
limprofilo: l i mpr o f i l o : lim°pro.fi.lo
limsigno: l i ms i gn o : lim.sig.no
limŝtono: l i mŝt o n o : lim°ŝto.no
limtempo: l i mt e mp o : lim.tem.po
limuledoj: l i m u l e d o j : li.mu.le.doj
limulo: l i m u l o : li.mu.lo
limurbo: l i m u rb o : li.mur.bo
limuzino: l i m u z i n o : li.mu.zi.no
limvaloro: l i mv a l o r o : lim.va.lo.ro
lina kuskuto: l i n a k u sk u t o : li.na.kus.ku.to
linaĵo: l i n a ĵ o : li.na.ĵo
linalolo: l i n a l o l o : li.na.lo.lo
linario: l i n a r i o : li.na.ri.o
linĉado: l i nĉ a d o : lin.ĉa.do
linĉi: l i nĉ i : lin.ĉi
linĉo: l i nĉ o : lin.ĉo
linda: l i nd a : lin.da
lindulino: l i nd u l i n o : lin.du.li.no
lindulo: l i nd u l o : lin.du.lo
lineara bildigo: l i n e a r a b i ld i g o : li.ne.a.ra.bil.di.go
lineara detekto: l i n e a r a d e t e kt o : li.ne.a.ra.de.tek.to
lineara kombinaĵo: l i n e a r a k o mb i n a ĵ o : li.ne.a.ra.kom.bi.na.ĵo
lineara spaco: l i n e a r a sp a c o : li.ne.a.ras.pa.co
lineara: l i n e a r a : li.ne.a.ra
lineare dependa: l i n e a r e d e p e nd a : li.ne.a.re.de.pen.da
Lineo: l i n e o : li.ne.o
lineo: l i n e o : li.ne.o
lingamo: l i ng a m o : lin.ga.mo
lingva: l i ngv a : lin°gva
lingvaĵo: l i ngv a ĵ o : lin°gva.ĵo
lingviko: l i ngv i k o : lin°gvi.ko
lingvismo: l i ngv i sm o : lin°gvis.mo
lingvistiko: l i ngv i st i k o : lin°gvis.ti.ko
lingvisto: l i ngv i st o : lin°gvis.to
lingvo: l i ngv o : lin°gvo
lingvoscienco: l i ngv o sc i e nc o : lin°gvos.ci.en.co
linia profilo: l i n i a pr o f i l o : li.ni.a.pro.fi.lo
linia: l i n i a : li.ni.a
liniaro: l i n i a r o : li.ni.a.ro
liniaviadilo: l i n i a v i a d i l o : li.ni.a.vi.a.di.lo
linidenseco: l i n i d e ns e c o : li.ni.den.se.co
linie: l i n i e : li.ni.e
linifaldo: l i n i f a ld o : li.ni.fal.do
linifino: l i n i f i n o : li.ni.fi.no
linifolio: l i n i f o l i o : li.ni.fo.li.o
linii: l i n i i : li.ni.i
liniigi: l i n i i g i : li.ni.i.gi
liniilo: l i n i i l o : li.ni.i.lo
linikapo: l i n i k a p o : li.ni.ka.po
linilongo: l i n i l o ng o : li.ni.lon.go
linimento: l i n i m e nt o : li.ni.men.to
linio: l i n i o : li.ni.o
liniotrupoj: l i n i o tr u p o j : li.ni.o.tru.poj
linitrui: l i n i tr u i : li.ni.tru.i
linko: l i nk o : lin.ko
lino: l i n o : li.no
linoleata acido: l i n o l e a t a a c i d o : li.no.le.a.ta.a.ci.do
linolenata acido: l i n o l e n a t a a c i d o : li.no.le.na.ta.a.ci.do
linoleno: l i n o l e n o : li.no.le.no
linoleo: l i n o l e o : li.no.le.o
linoleumo: l i n o l e u m o : li.no.le.u.mo
linoleumo: l i n o l e u m o : li.no.le.u.mo
linotipisto: l i n o t i p i st o : li.no.ti.pis.to
linotipo: l i n o t i p o : li.no.ti.po
linsemo: l i ns e m o : lin.se.mo
linsemo: l i ns e m o : lin.se.mo
lintelo: l i nt e l o : lin.te.lo
lio: l i o : li.o
liofilizi: l i o f i l i z i : li.o.fi.li.zi
Liono: l i o n o : li.o.no
lipa: l i p a : li.pa
lipangulo: l i p a ng u l o : li.pan.gu.lo
Liparoj: l i p a r o j : li.pa.roj
lipazo: l i p a z o : li.pa.zo
lipĉelo: l i pĉ e l o : lip.ĉe.lo
lipdento-sono: l i pd e nt o s o n o : lip.den.to.so.no
lipego: l i p e g o : li.pe.go
lipeto: l i p e t o : li.pe.to
lipharoj: l i ph a r o j : lip.ha.roj
lipi: l i p i : li.pi
lipidazo: l i p i d a z o : li.pi.da.zo
lipido: l i p i d o : li.pi.do
lipidproteino: l i p i dpr o t e i n o : li.pid°pro.te.i.no
lipo: l i p o : li.po
lipo: l i p o : li.po
lipolizo: l i p o l i z o : li.po.li.zo
lipomo: l i p o m o : li.po.mo
lipoproteino: l i p o pr o t e i n o : li.po.pro.te.i.no
lipoproteino: l i p o pr o t e i n o : li.po.pro.te.i.no
lipotimio: l i p o t i m i o : li.po.ti.mi.o
lipsono: l i ps o n o : lip.so.no
lirika: l i r i k a : li.ri.ka
lirikismo: l i r i k i sm o : li.ri.kis.mo
lirikisto: l i r i k i st o : li.ri.kis.to
liriko: l i r i k o : li.ri.ko
lirikulo: l i r i k u l o : li.ri.ku.lo
liriodendro: l i r i o d e ndr o : li.ri.o.den°dro
lirismo: l i r i sm o : li.ris.mo
lirli: l i rl i : lir.li
liro: l i r o : li.ro
Liro: l i r o : li.ro
liro: l i r o : li.ro
lirvostulo: l i rv o st u l o : lir.vos.tu.lo
lisamfibioj: l i s a mf i b i o j : li.sam.fi.bi.oj
Lisbono: l i sb o n o : lis.bo.no
Liso: l i s o : li.so
liso: l i s o : li.so
lispi: l i sp i : lis.pi
Lispo: l i sp o : lis.po
listelo: l i st e l o : lis.te.lo
listerio: l i st e r i o : lis.te.ri.o
listeriozo: l i st e r i o z o : lis.te.ri.o.zo
listi: l i st i : lis.ti
listigi: l i st i g i : lis.ti.gi
listo: l i st o : lis.to
litaĵo: l i t a ĵ o : li.ta.ĵo
litanio: l i t a n i o : li.ta.ni.o
litargiro: l i t a rg i r o : li.tar.gi.ro
litbenko: l i tb e nk o : lit.ben.ko
litcimo: l i tc i m o : lit.ci.mo
litera-cifera: l i t e r a c i f e r a : li.te.ra.ci.fe.ra
literatoro: l i t e r a t o r o : li.te.ra.to.ro
literatura: l i t e r a t u r a : li.te.ra.tu.ra
literaturhistorio: l i t e r a t u rh i st o r i o : li.te.ra.tur.his.to.ri.o
literaturisto: l i t e r a t u r i st o : li.te.ra.tu.ris.to
literaturkritiko: l i t e r a t u rkr i t i k o : li.te.ra.tur°kri.ti.ko
literaturo: l i t e r a t u r o : li.te.ra.tu.ro
literaturscienco: l i t e r a t u rsc i e nc o : li.te.ra.tur°sci.en.co
litere: l i t e r e : li.te.re
literfiguro: l i t e rf i g u r o : li.ter.fi.gu.ro
literkalkano: l i t e rk a lk a n o : li.ter.kal.ka.no
litero: l i t e r o : li.te.ro
literumi: l i t e r u m i : li.te.ru.mi
literumilo: l i t e r u m i l o : li.te.ru.mi.lo
litiazo: l i t i a z o : li.ti.a.zo
litino: l i t i n o : li.ti.no
litio: l i t i o : li.ti.o
litkorbo: l i tk o rb o : lit.kor.bo
litkovrilo: l i tk o vr i l o : lit.kov.ri.lo
litlaŭso: l i tl a ŭs o : li.tlaŭ.so
lito: l i t o : li.to
litografaĵo: l i t o gr a f a ĵ o : li.to.gra.fa.ĵo
litografi: l i t o gr a f i : li.to.gra.fi
litografio: l i t o gr a f i o : li.to.gra.fi.o
litografisto: l i t o gr a f i st o : li.to.gra.fis.to
litologio: l i t o l o g i o : li.to.lo.gi.o
litopono: l i t o p o n o : li.to.po.no
litopso: l i t o ps o : li.top.so
litorino: l i t o r i n o : li.to.ri.no
litorno: l i t o rn o : li.tor.no
litosfero: l i t o sf e r o : li.tos.fe.ro
litoskopo: l i t o sk o p o : li.tos.ko.po
litospermo: l i t o sp e rm o : li.tos.per.mo
litoto: l i t o t o : li.to.to
litotomio: l i t o t o m i o : li.to.to.mi.o
litotricio: l i t o tr i c i o : li.to.tri.ci.o
litotuko: l i t o t u k o : li.to.tu.ko
Litovio: l i t o v i o : li.to.vi.o
litovo: l i t o v o : li.to.vo
litovujo: l i t o v u j o : li.to.vu.jo
litpelvo: l i tp e lv o : lit.pel.vo
litpisado: l i tp i s a d o : lit.pi.sa.do
litro: l i tr o : li.tro
litrumo: l i tr u m o : li.tru.mo
litsako: l i ts a k o : lit.sa.ko
littuko: l i tt u k o : lit.tu.ko
liturgia: l i t u rg i a : li.tur.gi.a
liturgio: l i t u rg i o : li.tur.gi.o
liturinado: l i t u r i n a d o : li.tu.ri.na.do
litvagono: l i tv a g o n o : lit.va.go.no
Litvano: l i tv a n o : lit.va.no
litvesto: l i tv e st o : lit.ves.to
Litvo: l i tv o : lit.vo
liuto: l i u t o : li.u.to
liva: l i v a : li.va
livedo: l i v e d o : li.ve.do
liverado: l i v e r a d o : li.ve.ra.do
liveraĵo: l i v e r a ĵ o : li.ve.ra.ĵo
liveranto: l i v e r a nt o : li.ve.ran.to
liveraŭto: l i v e r a ŭt o : li.ve.raŭ.to
liveri: l i v e r i : li.ve.ri
Liverpolo: l i v e rp o l o : li.ver.po.lo
livertempo: l i v e rt e mp o : li.ver.tem.po
livida entolomo: l i v i d a e nt o l o m o : li.vi.da.en.to.lo.mo
livida: l i v i d a : li.vi.da
lividaĵo: l i v i d a ĵ o : li.vi.da.ĵo
Livio: l i v i o : li.vi.o
livio: l i v i o : li.vi.o
Livonio: l i v o n i o : li.vo.ni.o
livono: l i v o n o : li.vo.no
livonujo: l i v o n u j o : li.vo.nu.jo
Livorno: l i v o rn o : li.vor.no
livorno: l i v o rn o : li.vor.no
livreo: l i vr e o : liv.re.o
livreulo: l i vr e u l o : liv.re.u.lo
livuma: l i v u m a : li.vu.ma
lizergata acido: l i z e rg a t a a c i d o : li.zer.ga.ta.a.ci.do
lizergata dietilamido: l i z e rg a t a d i e t i l a m i d o : li.zer.ga.ta.di.e.ti.la.mi.do
lizergata dietilamido: l i z e rg a t a d i e t i l a m i d o : li.zer.ga.ta.di.e.ti.la.mi.do
lizergo: l i z e rg o : li.zer.go
lizi: l i z i : li.zi
liziĝi: l i z i ĝ i : li.zi.ĝi
lizino: l i z i n o : li.zi.no
Lizipo: l i z i p o : li.zi.po
Lizistrata: l i z i str a t a : li.zis°tra.ta
lizo: l i z o : li.zo
lizosomo: l i z o s o m o : li.zo.so.mo
lizozimo: l i z o z i m o : li.zo.zi.mo
ljamo: lj a m o : lja.mo
Ljaŭningo: lj a ŭn i ng o : ljaŭ.nin.go
Ljubljano: lj u blj a n o : ljub°lja.no
Ljuŝuno: lj u ŝ u n o : lju.ŝu.no
lo!: l o : lo
Loaro: l o a r o : lo.a.ro
loba: l o b a : lo.ba
lobario: l o b a r i o : lo.ba.ri.o
lobelio: l o b e l i o : lo.be.li.o
lobeto: l o b e t o : lo.be.to
lobo: l o b o : lo.bo
lo: l o : lo
lodiklo: l o d i kl o : lo.di.klo
lodo: l o d o : lo.do
loeso: l o e s o : lo.e.so
lofi: l o f i : lo.fi
lofiformaj: l o f i f o rm a j : lo.fi.for.maj
lofio: l o f i o : lo.fi.o
lofioformaj: l o f i o f o rm a j : lo.fi.o.for.maj
lofo: l o f o : lo.fo
logaĵo: l o g a ĵ o : lo.ga.ĵo
loganbero: l o g a nb e r o : lo.gan.be.ro
loganberujo: l o g a nb e r u j o : lo.gan.be.ru.jo
loganio: l o g a n i o : lo.ga.ni.o
Logano: l o g a n o : lo.ga.no
logaritma dekremento: l o g a r i tm a d e kr e m e nt o : lo.ga.rit.ma.de.kre.men.to
logaritma: l o g a r i tm a : lo.ga.rit.ma
logaritmo: l o g a r i tm o : lo.ga.rit.mo
logatomo: l o g a t o m o : lo.ga.to.mo
logbirdo: l o gb i rd o : log.bir.do
logbuklo: l o gb u kl o : log.bu.klo
logfajfilo: l o gf a jf i l o : log.faj.fi.lo
logi: l o g i : lo.gi
logiĝi: l o g i ĝ i : lo.gi.ĝi
logika produto: l o g i k a pr o d u t o : lo.gi.ka.pro.du.to
logika sumo: l o g i k a s u m o : lo.gi.ka.su.mo
logika: l o g i k a : lo.gi.ka
logikeco: l o g i k e c o : lo.gi.ke.co
logikisto: l o g i k i st o : lo.gi.kis.to
logiko: l o g i k o : lo.gi.ko
loglibro: l o gl i br o : lo.gli.bro
logo: l o g o : lo.go
logo: l o g o : lo.go
logo: l o g o : lo.go
logogrifo: l o g o gr i f o : lo.go.gri.fo
loĝa: l o ĝ a : lo.ĝa
loĝadejo: l o ĝ a d e j o : lo.ĝa.de.jo
loĝado: l o ĝ a d o : lo.ĝa.do
loĝantaro: l o ĝ a nt a r o : lo.ĝan.ta.ro
loĝanto: l o ĝ a nt o : lo.ĝan.to
loĝateco: l o ĝ a t e c o : lo.ĝa.te.co
loĝato: l o ĝ a t o : lo.ĝa.to
loĝebla: l o ĝ e bl a : lo.ĝe.bla
loĝejo: l o ĝ e j o : lo.ĝe.jo
loĝi: l o ĝ i : lo.ĝi
loĝigi: l o ĝ i g i : lo.ĝi.gi
loĝio: l o ĝ i o : lo.ĝi.o
loĝistiko: l o ĝ i st i k o : lo.ĝis.ti.ko
loĝloko: l o ĝl o k o : loĝ.lo.ko
loĝo: l o ĝ o : lo.ĝo
loĝveturilo: l o ĝv e t u r i l o : loĝ.ve.tu.ri.lo
loĥio: l o ĥ i o : lo.ĥi.o
lojala: l o j a l a : lo.ja.la
lojto: l o jt o : loj.to
loka centralo: l o k a c e ntr a l o : lo.ka.cen°tra.lo
loka: l o k a : lo.ka
lokado: l o k a d o : lo.ka.do
lokalizi: l o k a l i z i : lo.ka.li.zi
lokalo: l o k a l o : lo.ka.lo
lokaro: l o k a r o : lo.ka.ro
lokativo: l o k a t i v o : lo.ka.ti.vo
lokaŭto: l o k a ŭt o : lo.kaŭ.to
loketo: l o k e t o : lo.ke.to
loki: l o k i : lo.ki
lokiĝi: l o k i ĝ i : lo.ki.ĝi
lokiĝo: l o k i ĝ o : lo.ki.ĝo
lokio: l o k i o : lo.ki.o
loknomo: l o kn o m o : lok.no.mo
loko: l o k o : lo.ko
lokomobilo: l o k o m o b i l o : lo.ko.mo.bi.lo
lokomotivo: l o k o m o t i v o : lo.ko.mo.ti.vo
lokra: l o kr a : lo.kra
loksio: l o ks i o : lok.si.o
loksodromio: l o ks o dr o m i o : lok.so.dro.mi.o
lokucio: l o k u c i o : lo.ku.ci.o
lokumi: l o k u m i : lo.ku.mi
lokuso: l o k u s o : lo.ku.so
lokustelo: l o k u st e l o : lo.kus.te.lo
lokusto: l o k u st o : lo.kus.to
lolherbo: l o lh e rb o : lol.her.bo
loligo: l o l i g o : lo.li.go
lolio: l o l i o : lo.li.o
lolo: l o l o : lo.lo
lombarda: l o mb a rd a : lom.bar.da
lombardejo: l o mb a rd e j o : lom.bar.de.jo
lombardi: l o mb a rd i : lom.bar.di
Lombardio: l o mb a rd i o : lom.bar.di.o
lombardisto: l o mb a rd i st o : lom.bar.dis.to
lombardo: l o mb a rd o : lom.bar.do
lombardujo: l o mb a rd u j o : lom.bar.du.jo
Lomeo: l o m e o : lo.me.o
lomo: l o m o : lo.mo
Londono: l o nd o n o : lon.do.no
longa silikvo: l o ng a s i l i kv o : lon.ga.si.lik.vo
longa: l o ng a : lon.ga
longano: l o ng a n o : lon.ga.no
longatempe: l o ng a t e mp e : lon.ga.tem.pe
longdistanca: l o ngd i st a nc a : lon°gdis.tan.ca
longe kiela: l o ng e k i e l a : lon.ge.ki.e.la
longe: l o ng e : lon.ge
longeco: l o ng e c o : lon.ge.co
longedaŭra: l o ng e d a ŭr a : lon.ge.daŭ.ra
longega: l o ng e g a : lon.ge.ga
longerono: l o ng e r o n o : lon.ge.ro.no
longfolia maduko: l o ngf o l i a m a d u k o : lon°gfo.li.a.ma.du.ko
longforma: l o ngf o rm a : lon°gfor.ma
longigi: l o ng i g i : lon.gi.gi
longiĝi: l o ng i ĝ i : lon.gi.ĝi
longisimo: l o ng i s i m o : lon.gi.si.mo
longitudo: l o ng i t u d o : lon.gi.tu.do
longkornuloj: l o ngk o rn u l o j : lon°gkor.nu.loj
longkraniulo: l o ngkr a n i u l o : lon°gkra.ni.u.lo
Longobardio: l o ng o b a rd i o : lon.go.bar.di.o
longobardo: l o ng o b a rd o : lon.go.bar.do
Longobardujo: l o ng o b a rd u j o : lon.go.bar.du.jo
longo: l o ng o : lon.go
longorela: l o ng o r e l a : lon.go.re.la
longtaga: l o ngt a g a : lon°gta.ga
longutao: l o ng u t a o : lon.gu.ta.o
longviveco: l o ngv i v e c o : lon°gvi.ve.co
lonĝo: l o nĝ o : lon.ĝo
lonicero: l o n i c e r o : lo.ni.ce.ro
lontana: l o nt a n a : lon.ta.na
lontano: l o nt a n o : lon.ta.no
looko: l o o k o : lo.o.ko
lopi: l o p i : lo.pi
lopo: l o p o : lo.po
loranto: l o r a nt o : lo.ran.to
lordino: l o rd i n o : lor.di.no
lordo-kanceliero: l o rd o k a nc e l i e r o : lor.do.kan.ce.li.e.ro
lordo: l o rd o : lor.do
lordozo: l o rd o z o : lor.do.zo
Lorelejo: l o r e l e j o : lo.re.le.jo
Lorenano: l o r e n a n o : lo.re.na.no
Loreno: l o r e n o : lo.re.no
Lorentz-a grupo: l o r e ntz a gr u p o : lo.ren°tza.gru.po
lorio: l o r i o : lo.ri.o
loriso: l o r i s o : lo.ri.so
lorno: l o rn o : lor.no
Los-Anĝeleso: l o s a nĝ e l e s o : lo.san.ĝe.le.so
lotado: l o t a d o : lo.ta.do
lotaĵo: l o t a ĵ o : lo.ta.ĵo
Lotaringo: l o t a r i ng o : lo.ta.rin.go
Lotario: l o t a r i o : lo.ta.ri.o
lote: l o t e : lo.te
loteria: l o t e r i a : lo.te.ri.a
loterio: l o t e r i o : lo.te.ri.o
loti: l o t i : lo.ti
Loto: l o t o : lo.to
Loto: l o t o : lo.to
loto: l o t o : lo.to
lotumi: l o t u m i : lo.tu.mi
lotusarbusto: l o t u s a rb u st o : lo.tu.sar.bus.to
lotusdiospiro: l o t u sd i o sp i r o : lo.tus.di.os.pi.ro
lotusnimfeo: l o t u sn i mf e o : lo.tus.nim.fe.o
lotuso: l o t u s o : lo.tu.so
lotusozizifo: l o t u s o z i z i f o : lo.tu.so.zi.zi.fo
Loveno: l o v e n o : lo.ve.no
loza: l o z a : lo.za
lozanĝe: l o z a nĝ e : lo.zan.ĝe
lozanĝo: l o z a nĝ o : lo.zan.ĝo
Luando: l u a nd o : lu.an.do
Luano: l u a n o : lu.a.no
luanto: l u a nt o : lu.an.to
Luareto: l u a r e t o : lu.a.re.to
Luaro: l u a r o : lu.a.ro
Luarvalo: l u a rv a l o : lu.ar.va.lo
Lubeko: l u b e k o : lu.be.ko
Lubo: l u b o : lu.bo
lubrikaĵo: l u br i k a ĵ o : lu.bri.ka.ĵo
lubriki: l u br i k i : lu.bri.ki
lubrikilo: l u br i k i l o : lu.bri.ki.lo
lubriko: l u br i k o : lu.bri.ko
Lucerno: l u c e rn o : lu.cer.no
lucerno: l u c e rn o : lu.cer.no
Luciano: l u c i a n o : lu.ci.a.no
lucida: l u c i d a : lu.ci.da
Lucifero: l u c i f e r o : lu.ci.fe.ro
Lucilio: l u c i l i o : lu.ci.li.o
Lucino: l u c i n o : lu.ci.no
Lucio: l u c i o : lu.ci.o
luciolo: l u c i o l o : lu.ci.o.lo
luĉambro: l u ĉ a mbr o : lu.ĉam°bro
ludado: l u d a d o : lu.da.do
ludanto: l u d a nt o : lu.dan.to
ludbatalo: l u db a t a l o : lud.ba.ta.lo
ludbriko: l u dbr i k o : lud°bri.ko
ludefekto: l u d e f e kt o : lu.de.fek.to
ludejo: l u d e j o : lu.de.jo
ludema: l u d e m a : lu.de.ma
ludi: l u d i : lu.di
ludilo: l u d i l o : lu.di.lo
ludkaĝo: l u dk a ĝ o : lud.ka.ĝo
ludkarto: l u dk a rt o : lud.kar.to
ludmono: l u dm o n o : lud.mo.no
ludo: l u d o : lu.do
ludomo: l u d o m o : lu.do.mo
ludoni: l u d o n i : lu.do.ni
ludostoj: l u d o st o j : lu.dos.toj
Ludovikino: l u d o v i k i n o : lu.do.vi.ki.no
Ludoviko: l u d o v i k o : lu.do.vi.ko
luebla: l u e bl a : lu.e.bla
lufo: l u f o : lu.fo
lugro: l u gr o : lu.gro
luĝi: l u ĝ i : lu.ĝi
luĝo: l u ĝ o : lu.ĝo
lui: l u i : lu.i
luidoro: l u i d o r o : lu.i.do.ro
luiganto: l u i g a nt o : lu.i.gan.to
luigi: l u i g i : lu.i.gi
Luiso: l u i s o : lu.i.so
Luiziano: l u i z i a n o : lu.i.zi.a.no
Luizo: l u i z o : lu.i.zo
Lukanio: l u k a n i o : lu.ka.ni.o
lukano: l u k a n o : lu.ka.no
Lukano: l u k a n o : lu.ka.no
luketo: l u k e t o : lu.ke.to
luko: l u k o : lu.ko
Luko: l u k o : lu.ko
lukra: l u kr a : lu.kra
Lukrecio: l u kr e c i o : lu.kre.ci.o
lukri: l u kr i : lu.kri
lukro: l u kr o : lu.kro
luksa: l u ks a : luk.sa
luksacii: l u ks a c i i : luk.sa.ci.i
luksacio: l u ks a c i o : luk.sa.ci.o
luksaĵeto: l u ks a ĵ e t o : luk.sa.ĵe.to
luksaĵo: l u ks a ĵ o : luk.sa.ĵo
Luksemburgio: l u ks e mb u rg i o : luk.sem.bur.gi.o
Luksemburgo: l u ks e mb u rg o : luk.sem.bur.go
lukso: l u ks o : luk.so
lukso: l u ks o : luk.so
Luksoro: l u ks o r o : luk.so.ro
luktejo: l u kt e j o : luk.te.jo
lukti: l u kt i : luk.ti
luktisto: l u kt i st o : luk.tis.to
lukto: l u kt o : luk.to
Lukulo: l u k u l o : lu.ku.lo
lukumo: l u k u m o : lu.ku.mo
lula: l u l a : lu.la
lulĉevalo: l u lĉ e v a l o : lul.ĉe.va.lo
luli: l u l i : lu.li
lulilo: l u l i l o : lu.li.lo
lulinfano: l u l i nf a n o : lu.lin.fa.no
lulkanto: l u lk a nt o : lul.kan.to
lulseĝo: l u ls e ĝ o : lul.se.ĝo
lulu: l u l u : lu.lu
luma: l u m a : lu.ma
lumado: l u m a d o : lu.ma.do
lumaĵo: l u m a ĵ o : lu.ma.ĵo
lumarko: l u m a rk o : lu.mar.ko
lumbago: l u mb a g o : lum.ba.go
lumbaĵo: l u mb a ĵ o : lum.ba.ĵo
lumbalgio: l u mb a lg i o : lum.bal.gi.o
lumbildo: l u mb i ld o : lum.bil.do
Lumbino: l u mb i n o : lum.bi.no
lumbo: l u mb o : lum.bo
lumbriko: l u mbr i k o : lum°bri.ko
lume: l u m e : lu.me
lumeco: l u m e c o : lu.me.co
lumefektoj: l u m e f e kt o j : lu.me.fek.toj
lumelektra ĉelo: l u m e l e ktr a ĉ e l o : lu.me.lek°tra.ĉe.lo
lumelektra efiko: l u m e l e ktr a e f i k o : lu.me.lek°tra.e.fi.ko
lumelektra: l u m e l e ktr a : lu.me.lek°tra
lumelektra: l u m e l e ktr a : lu.me.lek°tra
lumeliganta diodo: l u m e l i g a nt a d i o d o : lu.me.li.gan.ta.di.o.do
lumeno: l u m e n o : lu.me.no
lumeti: l u m e t i : lu.me.ti
lumeto: l u m e t o : lu.me.to
lumflukso: l u mfl u ks o : lum°fluk.so
lumfonto: l u mf o nt o : lum.fon.to
lumgravuro: l u mgr a v u r o : lum°gra.vu.ro
lumi: l u m i : lu.mi
lumiga intenso: l u m i g a i nt e ns o : lu.mi.ga.in.ten.so
lumigi: l u m i g i : lu.mi.gi
lumiĝi: l u m i ĝ i : lu.mi.ĝi
lumilo: l u m i l o : lu.mi.lo
luminalo: l u m i n a l o : lu.mi.na.lo
lumineski: l u m i n e sk i : lu.mi.nes.ki
luminesko: l u m i n e sk o : lu.mi.nes.ko
lumintenso: l u m i nt e ns o : lu.min.ten.so
lumjaro: l u mj a r o : lum.ja.ro
lumĵetilo: l u mĵ e t i l o : lum.ĵe.ti.lo
lumluko: l u ml u k o : lum.lu.ko
lummikroskopo: l u mm i kr o sk o p o : lum.mi.kros.ko.po
lummoteo: l u mm o t e o : lum.mo.te.o
lumo: l u m o : lu.mo
lumperiodismo: l u mp e r i o d i sm o : lum.pe.ri.o.dis.mo
lumperiodo: l u mp e r i o d o : lum.pe.ri.o.do
lumpio: l u mp i o : lum.pi.o
lumplumo: l u mpl u m o : lum°plu.mo
lumraketo: l u mr a k e t o : lum.ra.ke.to
lumrezista: l u mr e z i st a : lum.re.zis.ta
lumrondo: l u mr o nd o : lum.ron.do
lumsignaloj: l u ms i gn a l o j : lum.sig.na.loj
lumŝipo: l u mŝ i p o : lum.ŝi.po
lumteknikisto: l u mt e kn i k i st o : lum.tek.ni.kis.to
lumterapio: l u mt e r a p i o : lum.te.ra.pi.o
lumtubo: l u mt u b o : lum.tu.bo
lumturo: l u mt u r o : lum.tu.ro
lumvermo: l u mv e rm o : lum.ver.mo
luna: l u n a : lu.na
lunario: l u n a r i